You are on page 1of 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- referatul înregistrat sub nr.7227/22.09.2017 prezentat de secretarul Comunei Periam, doamna
Bronț Daciana, care este și responsabil resurse umane la nivelul instituției, referat prin care se solicită
consiliului local aprobarea modificării structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru
anul 2017;
- prevederile H.C.L. Periam nr.3/26.01.2017 privind stabilirea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale SPCLEP
Periam pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului
local al Comunei Periam pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2-3, art.4 alin.2 și art.5 alin.2 ale H.C.L. Periam nr.42 din 25.05.2017 privind
înființarea Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei Periam;
- prevederile art.32 alin.1, alin.2 lit.a și Cap.II lit.A pct.IV lit.b poz.5 din Anexa Nr.VIII a Legii-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;- prevederile art.10-11,
art.12 alin.1, art.15-17, art.37-40 și art.173-174 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr.11/20.09.2017 întocmit de către domnul Sandu Constantin-Marius, șef al
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică,
înființat în subordinea Consiliului Local al Comunei Periam și înregistrat la Primăria Comunei Periam
sub nr.7136/20.09.2017;
- prevederile art.107 alin.1 lit.a și art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.41/24.11.2016 privind aprobarea numărului maxim de posturi
pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap
grav, pentru anul 2017;
1
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a şi ale art.45 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.b din Legea
215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă modificarea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam
pentru anul 2017, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi
contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dumitraș Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Bronț Daciana, secretarul Comunei Periam și responsabil cu
portalul ANFP, doamna Copil Paula-Gianina, responsabil cu aplicația REVISAL, precum și
Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Bronț Daciana, secretarul Comunei Periam și responsabil cu portalul ANFP;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, responsabil CFP;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, responsabil cu aplicația REVISAL;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONŢ DACIANA
____________________________________
______________________________________

2
Nr. 80 din 28.09.2017

3