You are on page 1of 13

DANH B IN THOI CNG TY PETROMEKONG

Email: mekong@petromekong.pvoil.vn
CHC
STT H V TN TD S NI B E MAIL
DANH
I HI NG QUN TR
1 Hong nh Tng CT HQT 0908 483 969 698 tunghd@pvoil.com.vn
II BAN LNH O mekong.banlanhdao@petromekong.pvoil.vn
1 Trn Cao Phong Gim c 0903 808 906 619 phongtc@petromekong.pvoil.vn
2 Trn Ngc Thanh Ph Gim c 0915 580 109 688 ngocthanh@petromekong.pvoil.vn
III BAN KIM SOT
Trng ban
1 Trn Hon V 0933 391 368 603 hoanvu@petromekong.pvoil.vn
kim sot
Kim sot
2 Ng Hoi Bc 0913 152 357 640 bacnh@petromekong.pvoil.vn
vin
IV PHNG KINH DOANH mekong.kd@petromekong.pvoil.vn
1 on Tn Ti Trng phng 0945 678 916 693 taiddt@petromekong.pvoil.vn
2 L Thanh Tho Ph phng 0939 693 799 695 thaolt@petromekong.pvoil.vn
3 Trng Hu Quyn Ph phng 0918 452 585 679 quyenth@petromekong.pvoil.vn
4 ng Vn t Nh Chuyn vin 0907 569 123 692 nhodvu@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Th Bch
5 Chuyn vin 0983 962 960 657 thuyntb@petromekong.pvoil.vn
Thy
6 Nguyn Ngc Minh Chuyn vin 0915 881 189 675 minhnn@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Th Hong
7 Chuyn vin 0909 265 507 737 oanhnth@petromekong.pvoil.vn
Oanh
8 Trn Th Vn Chuyn vin 0907 447 744 670 vantt@petromekong.pvoil.vn
L Thnh Bo
9 Chuyn vin 0907 307 113 669 nhanltb@petromekong.pvoil.vn
Nhn

V PHNG KINH DOANH TNG HP


1 L Hunh V Trng phng 0989 576 794 607 vulh@petromekong.pvoil.vn
Phan Nguyn Sa
2 Ph phng 0939.676967 trucpns@petromekong.pvoil.vn
Trc
3 Trn Th Dip Ph phng 0903 769 932 769 Dieptt1@petromekog.pvoil.vn
Nguyn Thanh
4 Chuyn vin 0909 225 336 684 binhnt1@petromekong.pvoil.vn
Bnh
5 Quch Ch Khnh Chuyn vin 0939 990 310 659 kinhqc@petromekong.pvoil.vn
6 Nguyn Ngc ip Chuyn vin 0988 828 285 659 diepnn@petromekong.pvoil.vn
Bi Th Phng
7 Chuyn vin 0932 835 179 681 quyenbtp@petromekong.pvoil.vn
Quyn

VI PHNG K HOCH U T mekong.khdt@petromekong.pvoil.vn


Nguyn Minh
1 Trng phng 0988 937 829 622 thanhnm@petromekong.pvoil.vn
Thanh
2 on Vn Sn Ph phng 0939 408 999 777 sondv@petromekong.pvoil.vn

Page 1
Nguyn Song Quc
3 Ph phng 0918 410 515 777 thangnsq@petromekong.pvoil.vn
Thng
4 Bi Ngc t Ph phng 0918 229 133 779 utbn@petromekong.pvoil.vn
5 Phm Hu Nhn Ph phng 0933 741 414 712 nhanph@petromekong.pvoil.vn
6 Hunh Thanh Hoa P.KHT 0913 784 786 727 hoaht@petromekong.pvoil.vn
7 Phan Vn Bao P.KHT 0907 989 917 623 baopv@petromekong.pvoil.vn
8 T Minh T Chuyn vin 0907 118 986 618 tutm@petromekong.pvoil.vn
9 ng Vnh Lc Chuyn vin 0919 886 685 728 locdv@petromekong.pvoil.vn
10 Dng Tn Thnh Chuyn vin 0918 125 252 725 thanhdt2@petromekong.pvoil.vn
11 L Trn Duy Quang Chuyn vin 0989 175 199 661 quangltd@petromekong.pvoil.vn
12 Trng Vn Nht Chuyn vin 0907 717 704 nhutv@petromekong.pvoil.vn
13 Bi Vn Vin Chuyn vin 0907 619 196 vienbv@petromekong.pvoil.vn
14 Phm Vn Tun Chuyn vin 0975 257 727 tuanpv@petromekong.pvoil.vn
15 Nguyn Vn B Nhn vin 0919.755.547 benv@petromekong.pvoil.vn
16 Nguyn B Bnh Nhn vin 0972.115.037 binhnb@petromekong.pvoil.vn
17 Mai Thanh Tm Chuyn vin 0939 999 757 725 tammt@petromekong.pvoil.vn

VII PHNG TI CHNH K TON mekong.tckt@petromekong.pvoil.vn


1 L Thanh Bnh Trng phng 0909 225 336 691 binhlt_1@petromekong.pvoil.vn
2 L Minh Chu Ph phng 0913 773 144 653 chaulm@petromekong.pvoil.vn
3 ng Nam B Ph phng 0907 590 303 645 bodn@petromekong.pvoil.vn
4 Lu Th Minh Xun Chuyn vin 0939 396 306 655 xuanltm@petromekong.pvoil.vn
5 inh Th Vit Ngn Chuyn vin 0913 188 344 651 ngandtv@petromekong.pvoil.vn
6 L Th B Mui Chuyn vin 0939 292 479 644 muoiltb@petromekong.pvoil.vn
7 Trn Minh Tin Chuyn vin 0939 198 988 775 tientm@petromekong.pvoil.vn
8 Trn Tn Phi Chuyn vin 0939 071 787 652 phitt@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Th Hng
9 Chuyn vin 0916 333 364 646 nhungnth_1@petromekong.pvoil.vn
Nhung
10 on Th Nga Chuyn vin 0983 564 179 608 ngadt_1@petromekong.pvoil.vn
11 Phan Vn Trng Chuyn vin 0983 577 771 648 trangpv@petromekong.pvoil.vn
VIII VN PHNG NG - ON mekong.vpdangdoan@petromekong.pvoil.vn
Phan Th Tr Ch tch cng
1 0908 030 666 697 trahuong@petromekong.pvoil.vn
Hng on
Chnh vn
2 Nguyn c Hoch 0913 617 875 606 hoachnd@petromekong.pvoil.vn
phng
Phm Th Thanh
3 Th k VP 0908 257 598 699 huongptt_1@petromekong.pvoil.vn
Hng
IX PHNG T CHC HNH CHNH mekong.tchc@petromekong.pvoil.vn
Hunh Xun
1 Trng phng 0918 087 699 624 phuonghx@petromekong.pvoil.vn
Phng
Nguyn Th Ging
2 Ph phng 0918 025 000 647 tienntg@petromekong.pvoil.vn
Tin

Page 2
3 V Tng Ph phng 0913 616 966 680 votung@pvoil.com.vn
4 Trn B Kim Ph phng 0918 370 747 680 kiemtb@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Trng
5 Ph phng 0986 868 663 643 manhnt@petromekong.pvoil.vn
Mnh
6 L Hong Nhu Chuyn vin 0939 387 577 621 nhulh@petromekong.pvoil.vn
7 Nguyn Hng Chu Chuyn vin 0915 997 974 643 chaunh@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thanh
8 Chuyn vin 0947 725 551 766 phongnt@petromekong.pvoil.vn
Phong
9 Nguyn Th Tho Chuyn vin 0986 554 788 666 thaont_1@petromekong.pvoil.vn
10 Nguyn Thi Nhi Chuyn vin 0939 996 899 627 nhinty@petromekong.pvoil.vn
11 Tiu Kim Phng Th k 0933 778 128 770 phungtk@petromekong.pvoil.vn
Trn Thanh Phng Chuyn vin
12 0903 608 469 656 lamttp@petromekong.pvoil.vn
Lm IT
13 Nguyn T Nhi L tn 0949 409 776 nhint@petromekong.pvoil.vn
14 L Vn Ha Li xe 0909 136 777
15 H Hu Ba Li xe 0913 771 708
16 Nguyn c Ton Li xe 0937 899 575
17 Trn Vn Thnh Li xe 0913 776 244
18 Phan Cnh Tnh Li xe 0939 676 996
19 L Minh T Li xe 0939 988 698
20 Nguyn Vn Ch Bo v 0919 354 044

X CHI NHNH CN TH mekong.cncantho@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI S NI B E MAIL
DANH
Trn Nguyn Ph Trng
1 0939 996 625 vutnn@petromekong.pvoil.vn
Nguyn V CN
Ph Trng
2 Trn Tun V 0986 300 303 vutt@petromekong.pvoil.vn
CN
3 o Vn Ngoan Chuyn vin 0918 502 705 ngoandv@petromekong.pvoil.vn
4 Hong Th Th K ton 0919 354 655 660 thoht@petromekong.pvoil.vn
Phan Th Xun
5 Chuyn vin 0946 101 899 600 quyenptx@petromekong.pvoil.vn
Quyn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH IN THOI E MAIL

Nguyn Th Ca hng
6 0909.929 449 loanntt_1@petromekong.pvoil.vn
Thanh Loan trng
CHXD S 01
Nguyn Th
7 K ton 0913 184 340 thunth@petromekong.pvoil.vn
Hng Thu
Trn Th Ca hng
8 0914620129 thanhtt_1@petromekong.pvoil.vn
Thanh trng
CHXD S 03
Nguyn Th
9 K ton 0915.572 010 hongnt@petromekong.pvoil.vn
Hng

Page 3
Nguyn Vn Ca hng
10 0908.816 403 tamnv@petromekong.pvoil.vn
Tm trng
CHXD S 04
Trng Th
11 K ton 01692 110 360 dungttt@petromekong.pvoil.vn
Thanh Dung
Nguyn
Ca hng
12 CHXD S 05 Hunh Ngc 01222 190 888 dinhnhn@petromekong.pvoil.vn
trng
nh
Hong Th Ca hng
13 CHXD S 06 0916 200 718 lanht@petromekong.pvoil.vn
Lan trng

XI CHI NHNH HU GIANG mekong.cncantho@petromekong.pvoil.vn


Nguyn Xun Ph Trng
1 0939 199 272 giangnx@petromekong.pvoil.vn
Giang CN
2 L Tin Dng Chuyn vin 0949 495 969 letiendung@petromekong.pvoil.vn
3 Th Kim Loan K ton 0918 304 993 loandtk@petromekong.pvoil.vn
K ton bn
4 Hunh Nh 0939 003 118 nhuh@petromekong.pvoil.vn
hng

TN CHXD MI H V TN CHC DANH IN THOI E MAIL

Ca hng
5 CHXD S 08 H Hu T 0946 552 179 tyhh@petromekong.pvoil.vn
trng
Trn Th Kim Ca hng
6 0906 737 276 anhttk_1@petromekong.pvoil.vn
CHXD S 09 Anh trng
7 Trn Th Minh K ton 0907 211 363 minhtt@petromekong.pvoil.vn
Trn Vn Ca hng
8 CHXD S 10 0908 633 667 thanhtv@petromekong.pvoil.vn
Thanh trng
Nguyn Vn Ca hng
9 CHXD S 11 0985 040 226 hoangnv@petromekong.pvoil.vn
Hong trng

XII CHI NHNH SC TRNG mekong.cnsoctrang@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
1 Trn Vn Ph Trng CN 0918 481 781 phutv@petromekong.pvoil.vn
2 Trn Quc Vit Chuyn vin 0932 932 031 quocviet@petromekong.pvoil.vn
3 Phm Th Kim Thi K ton 0168 993 6794 thiptk@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH IN THOI E MAIL

Bi Nguyn Ca hng
4 CHXD S 12 0907.378.511 ngoanbn@petromekong.pvoil.vn
Ngoan trng
Trn Th Kim Ca hng
5 0126.322.8899 nganttk@petromekong.pvoil.vn
Ngn trng
CHXD S 14
Lu Th c
6 K ton 0907.130996 hanhltd@petromekong.pvoil.vn
Hnh
Ca hng
7 Trn V Kha 0919500177 khatv@petromekong.pvoil.vn
trng
CHXD S 15

Page 4
CHXD S 15
Lu Th c
8 K ton 0907.130996 hanhltd@petromekong.pvoil.vn
Hnh
Ca hng
9 Thch Kim 0937.899.381 thachkiem@petromekong.pvoil.vn
trng
CHXD S 16
Nguyn Ngc
10 K ton 0913688781 thanhnn@petromekong.pvoil.vn
Thanh

XIII CHI NHNH BC LIU mekong.cnbaclieu@petromekong.pvoil.vn


CHUC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
Ph Trng
1 Mai Thanh Sang 0919 413 355 sangmt@petromekong.pvoil.vn
CN
2 La Hu Bn K ton 0979 793 292 benlh@petromekong.pvoil.vn
3 Phan Hng Cng Chuyn vin 0913 545 340 congph@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

Nguyn Minh Ca hng


4 0944.094257 trieunm@petromekong.pvoil.vn
CHXD S 17 Triu trng
5 Th Hnh K ton 0974.650939 hanhdt@petromekong.pvoil.vn
Ca hng
6 CHXD S 18 Thch Kim 0937.899.381 thachkiem@petromekong.pvoil.vn
trng
Ca hng
7 CHXD S 19 Thch Kim 0937.899.381 thachkiem@petromekong.pvoil.vn
trng

XIV CHI NHNH C MAU mekong.cncamau@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
1 Tr Thc Trng CN 0919 008 030 thucdt@petromekong.pvoil.vn
2 Phm Hong Th Chuyn vin 0975 331 825 thoph@petromekong.pvoil.vn
3 Trn Quc Khi K ton 0917 233 879 khaitq@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

on Phc Ca hng
4 0949.631.863 haidp@petromekong.pvoil.vn
Hi trng
CHXD S 20
Nguyn Quc
5 K ton 0918 508 031 loinq@petromekong.pvoil.vn
Li
Nguyn
6 CHXD S 21 0917.132.832 anhnp@petromekong.pvoil.vn
Phng Anh
Ca hng
7 Phan Qu Lai 0907238929 laipq@petromekong.pvoil.vn
trng
CHXD S 22
Nguyn o
8 K ton 0939.920484 cand@petromekong.pvoil.vn
Ca
Nguyn Ca hng
9 CHXD S 23 0917.132.832 anhnp@petromekong.pvoil.vn
Phng Anh trng

Page 5
on Phc Ca hng
10 0949.631.863 haidp@petromekong.pvoil.vn
Hi trng
CHXD S 24
Nguyn Quc
11 K ton 0918 508 031 loinq@petromekong.pvoil.vn
Li

XV CHI NHNH VNH LONG mekong.cnvinhlong@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
1 Phm Cao Cng Gim c 0989838516 cuongpc@petromekong.pvoil.vn
2 Nguyn Ngc Chu Ph Gim c 0939.609779 chaunn@petromekong.pvoil.vn
3 Nguyn Thanh Thi Ph Gim c 0949 315 315 thanhthai@petromekong.pvoil.vn
PHNG TCHC
4 V Anh Tun Ph phng 0939.273427 tuanva1@petromekong.pvoil.vn
5 L Hng ip Chuyn vin 0939995188 dieplh@petromekong.pvoil.vn
ng Th Kim
6 Chuyn vin 0919995099 loandtk1@petromekong.pvoil.vn
Loan
Phng Th Cm
7 Chuyn vin tuyetptc@petromekong.pvoil.vn
Tuyt
Nguyn Lng
8 Chuyn vin truongln@petromekong.pvoil.vn
Trng
Nguyn K
Nguyn Hng
9 ton CHXD 0939747423 giangnh@petromekong.pvoil.vn
Giang
s 25, 37

PHNG TCKT
10 H Minh Tm Trng phng 0939.449885 tamhm@petromekong.pvoil.vn
11 Mai Th Hnh Chuyn vin 0939 115 676 hanhmt@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thanh
12 Chuyn vin 0939087333 danhnt@petromekong.pvoil.vn
Danh
Ng Th Kim
13 Chuyn vin 0939479779 huongntk@petromekong.pvoil.vn
Hng
Nguyn Phm Thu
14 Chuyn vin 0125 801 1501 ngannpt@petromekong.pvoil.vn
Ngn
15 Lng Th Thoa Chuyn vin 0943 014 039 thoalt@petromekong.pvoil.vn

PHNG KINH DOANH


16 Lng Thanh Th Ph phng 0939.679967 tholt@petromekong.pvoil.vn
17 on Quc Dng Chuyn vin 0939.017345 dungdq1@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Th
18 Chuyn vin 0939 191 139 thaontp1@petromekong.pvoil.vn
Phng Tho
19 L Vn Phiu Chuyn vin phieulv@petromekong.pvoil.vn
Hunh Th M
20 Chuyn vin 0931 034 087 duyenhtm@petromekong.pvoil.vn
Duyn

Page 6
TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

ng Quang Ca hng
21 0907.000.595 vinhdq@petromekong.pvoil.vn
Vnh trng
CHXD S 25
Trn Th
22 K ton 0932 822 815 nganttt@petromekong.pvoil.vn
Thanh Ngn
Lng Thanh Ca hng
23 CHXD S 26 0939679967 tholt@petromekong.pvoil.vn
Th trng
Hunh Minh Ca hng
24 CHXD S 27 0932862491 tanhm@petromekong.pvoil.vn
Tn trng
Hunh Minh
25 CHXD S 28 K ton 0932862491 tanhm@petromekong.pvoil.vn
Tn
on Quc Ca hng
26 CHXD S 29 0942.180.877 binhdq@petromekong.pvoil.vn
Bnh trng
Nguyn Th Ca hng
27 CHXD S 30 091.999.6568 hungnt4@petromekong.pvoil.vn
Hng trng
Nguyn Tn Ca hng
29 0932802323 locnt1@petromekong.pvoil.vn
Lc trng
CHXD S 31
Nguyn Hu
30 K ton 0939669085 danhnh@petromekong.pvoil.vn
Danh
Nguyn Th Ca hng
31 091.999.6568 hungnt4@petromekong.pvoil.vn
Hng trng
CHXD S 32
32 L Nh Thc K ton 0165.408.1839 thucln@petromekong.pvoil.vn

V Th Tuyt Ca hng
33 CHXD S 33 0945.950.133 nhungvtt@petromekong.pvoil.vn
Nhung trng
Trn Hu Ca hng
34 0939947769 trungth@petromekong.pvoil.vn
Trung trng
CHXD S 34
35 L Nh Thc K ton 0165.408.1839 thucln@petromekong.pvoil.vn

Nguyn Tn Ca hng
36 0932802323 locnt1@petromekong.pvoil.vn
Lc trng
CHXD S 35
Nguyn Hu
37 K ton 0939669085 danhnh@petromekong.pvoil.vn
Danh
on Quc Ca hng
38 CHXD S 36 0942.180.877 binhdq@petromekong.pvoil.vn
Bnh trng
Trn Quc Ca hng
39 0939678555 toantq@petromekong.pvoil.vn
Ton trng
CHXD S 37
Trn Th
40 K ton 0932 822 815 nganttt@petromekong.pvoil.vn
Thanh Ngn

XVI CHI NHNH BN TRE mekong.cnbentre@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
1 L Yn H Trng CN 0907 330 872 yenha@petromekong.pvoil.vn

Page 7
2 Nguyn Hu Duy K ton 0917 469 331 duynh@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

Nguyn Hu Ca hng
3 CHXD S 38 0917 469 331 duynh@petromekong.pvoil.vn
Duy trng
Nguyn Hu Ca hng
4 CHXD S 39 0917 469 331 duynh@petromekong.pvoil.vn
Duy trng

XVII CHI NHNH TR VINH mekong.cntravinh@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
Nguyn Cng
1 Trng CN 0918 432 629 thiepnc@petromekong.pvoil.vn
Thip
2 Trn Hunh Nh K ton 0948 406 749 nhuth@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thanh
3 Chuyn vin 0939 693 102 tungnt3@petromekong.pvoil.vn
Tng
Trn L Lai Chuyn vin 0939 780 707 laitl@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

Trng Ca hng
4 CHXD S 40 0917.989.070 truongson@petromekong.pvoil.vn
Trng Sn trng
Nguyn Ca hng
5 0939.152.323 giangnt@petromekong.pvoil.vn
Trng Giang trng
CHXD S 41
Nguyn Dip
6 K ton 0919 414 398 huynhnd@petromekong.pvoil.vn
Hunh
Nguyn Ca hng
7 0939.152.323 giangnt@petromekong.pvoil.vn
Trng Giang trng
CHXD S 42
Nguyn Dip
8 K ton 0191 414 398 huynhnd@petromekong.pvoil.vn
Hunh
Ca hng
9 L Nh Thc 0165.408.1839 thucln@petromekong.pvoil.vn
trng
CHXD S 43
Nguyn Dip
10 K ton 1919 414 398 huynhnd@petromekong.pvoil.vn
Hunh

Ca hng 0939502089
11 CHXD S 44 L Tiu Phi philt@petromekong.pvoil.vn
trng
0939 502 089
Tng ng Ca hng
12 CHXD s 45 0987.332.557 quangtd@petromekong.pvoil.vn
Quang trng
Qun l ca
13 CHXD S 46 L Quyt Tm tamlq@petromekong.pvoil.vn
hng

XVIII CHI NHNH NG THP mekong.cndongthap@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
1 H Vn Qun Trng CN 0918 391 107 quanhv@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

Page 8
Hunh Tn Ca hng
2 CHXD S 47 0932833424 nghiaht@petromekong.pvoil.vn
Ngha trng
H Thanh Ca hng
3 0913.013162 nhanht@petromekong.pvoil.vn
Nhn trng
CHXD S 48
4 L Vn Phc K ton 0939.545 893 phuclv@petromekong.pvoil.vn
Hong Vit Ca hng
5 CHXD S 49 0915.303.232 cuonghv@petromekong.pvoil.vn
Cng trng
Hunh Quc Ca hng
6 CHXD S 50 0122.341.7292 khanhhq@petromekong.pvoil.vn
Khanh trng
Hunh Quc Ca hng
7 CHXD S 51 0122.341.7292 khanhhq@petromekong.pvoil.vn
Khanh trng
ng Thanh Ca hng
8 0913 816 772 phongdt@petromekong.pvoil.vn
Phong trng
CHXD S 52
Nguyn
9 K ton 0939.270.007 tannp@petromekong.pvoil.vn
Phc Tn
ng Thanh Ca hng
10 0913 816 772 phongdt@petromekong.pvoil.vn
Phong trng
CHXD S 53
Nguyn
11 K ton 0939.270.007 tannp@petromekong.pvoil.vn
Phc Tn

XIX CHI NHNH AN GIANG mekong.cnangiang@petromekong.pvoil.vn


CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
BAN LNH O
0763.924.244
1 Nguyn Hng Phc Gim c hongphuc@petromekong.pvoil.vn
0908.861.259
PHNG TI CHNH K TON
Phan Th Ngc Thi
2 Ph phng 0939.777.484 thanhptnt@petromekong.pvoil.vn
Thanh
3 Bi Th Ph Qu Chuyn vin 0919.418.698 quibtp@petromekong.pvoil.vn
4 L Th t Chuyn vin 0914.612.613 utlt@petromekong.pvoil.vn
5 Nguyn Vn Phng Chuyn vin 0918 444 616 phongnv@petromekong.pvoil.vn
0918 942 832
6 L Pht Ngn Chuyn vin ngonlp@petromekong.pvoil.vn
0914.416.291
PHNG KINH DOANH
Trn B Hong Ph ph trch
7 0916.755.366 detbhq@petromekong.pvoil.vn
Quc phng
8 Trnh Thanh Lim Chuyn vin 0943.994.477 liemtt@petromekong.pvoil.vn
9 L Dung Hiu L Chuyn vin 0939.223.023 ledhl@petromekong.pvoil.vn
10 L Th Thy Hin Chuyn vin 0917.225.388 hienltt1@petromekong.pvoil.vn
11 T Vn Tn Chuyn vin tantv@petromekong.pvoil.vn
12 Trng Vn Thanh Chuyn vin thanhtv1@petromekong.pvoil.vn
PHNG K HOCH TNG HP

Page 9
0763.924.233
13 Nguyn Tn Lc Trng phng lucnt@petromekong.pvoil.vn
0918.164.994
14 Nguyn Hong V Chuyn vin 0983.767.404 vunh@petromekong.pvoil.vn

TN CHXD MI H V TN CHC DANH INTHOI E MAIL

Ca hng
15 CHXD S 54 Trn Vn S 01234.644068 sitv@petromekong.pvoil.vn
trng
Nguyn Vn Ca hng
16 CHXD S 55 0918.145.232 tongnv@petromekong.pvoil.vn
Tng trng
Ca hng
17 CHXD S 56 V Anh Tun 0983.767.404 tuanva_1@petromekong.pvoil.vn
trng
Ca hng
18 CHXD S 57 Hong Anh 0948.299.951 hoanganh@petromekong.pvoil.vn
trng
Trn ng Ca hng
19 0985.762.268 khoatd@petromekong.pvoil.vn
Khoa trng
CHXD S 58
Nguyn Minh
20 K ton 0993.525.279 ngocnm@petromekong.pvoil.vn
Ngc
ng Thi Ca hng
21 CHXD S 59 0919.966.967 duydt@petromekong.pvoil.vn
Duy trng
Ca hng
22 CHXD S 60 V Anh Tun 0918.231.966 tuanva@petromekong.pvoil.vn
trng
Trng Minh Ca hng
23 0939.300.255 sontm@petromekong.pvoil.vn
Sn trng
CHXD S 61
24 L Thanh Anh K ton 0939.898.250 anhlt1@petromekong.pvoil.vn

Nguyn Vn Ca hng
25 0964.337.447 hieunv1@petromekong.pvoil.vn
Hiu trng
CHXD S 62
26 L Thanh Anh K ton 0939.898.250 anhlt@petromekong.pvoil.vn

Ca hng
27 CHXD S 63 V Anh Tun 01275.752.752 tuanva@petromekong.pvoil.vn
trng
Ng Th Ca hng
28 CHXD S 64 0939.929.000 thongnt@petromekong.pvoil.vn
Thng trng
Nguyn Hng Ca hng
29 CHXD S 65 0932.088.689 phuocnh@petromekong.pvoil.vn
Phc trng
V Minh Ca hng
30 CHXD S 66 0988.012.535 chauvm@petromekong.pvoil.vn
Chu trng
Nguyn Vn Ca hng
31 0964.337.447 hieunv1@petromekong.pvoil.vn
Hiu trng
CHXD S 67
32 L Thanh Anh K ton 0939.898.250 anhlt@petromekong.pvoil.vn

Trnh Thanh Ca hng


33 0943.994477 liemtt@petromekong.pvoil.vn
Lim trng
CHXD S 68
Nguyn Th
34 K ton 0945.756.567 chintb@petromekong.pvoil.vn
Bch Chi

Page 10
XX TNG KHO PETROMEKONG: 07103 916 180 mekong.tongkho@petromekong.pvoil.vn
CHC
STT H V TN IN THOI E MAIL
DANH
BAN GIM C
1 Trn Thanh Hng Gim c 0989 576 875 hungtt1@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thnh
2 Ph Gim c 0939 512 525 chonnt@petromekong.pvoil.vn
Chn
3 Hunh Tn Minh Ph Gim c 0918.392.431 minhht@petromekong.pvoil.vn
PHNG HNH CHNH BO V AN TON
4 Nguyn c Hnh Ph ph trch 0916 112 005 hanhnd_1@petromekong.pvoil.vn
5 L Hu T Do Ph phng 0903 095 939 dolht@petromekong.pvoil.vn
6 Trn Thnh Nhn Nhn vin 0919.249.127 nhantt@petromekong.pvoil.vn
7 Hong nh Tho Nhn vin 0913.771.704 thaohd@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thanh
8 Nhn vin 0913.826.421 tungnt@petromekong.pvoil.vn
Tng
9 ng Hoi Thanh Nhn vin 0982.703.853 thanhdh@petromekong.pvoil.vn
10 Ng Hng Vn Nhn vin 0988.326.133 vannh@petromekong.pvoil.vn
11 Minh Tng Nhn vin 0902.017.825 tongdm@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Thanh
12 Nhn vin 0987.788.868 longnt_1@petromekong.pvoil.vn
Long
Nguyn Th Kim
13 Nhn vin 0945.609.998 ngocntk@petromekong.pvoil.vn
Ngc
PHNG K TON
14 H nh Chng Trng Phng 0939 619 639 chuonghd@petromekong.pvoil.vn
K ton
15 Lu Long Giang 0989.175.002 giangll@petromekong.pvoil.vn
nghip v
K ton tng
16 Phan Th Thun 01642.467.264 thuanpt@petromekong.pvoil.vn
hp
K ton
17 Nguyn T Nga 0987 055 689 ngant@petromekong.pvoil.vn
nghip v
PHNG KIM SOT HNG HA
18 Nguyn i Dng Trng phng 0908 465 306 duongnd@petromekong.pvoil.vn
PP ph trch
19 Bi Quang Hng 0979.725.168 hungbq@petromekong.pvoil.vn
ANCB
20 L Th B Nm Chuyn vin 0945 281 097 namltb@petromekong.pvoil.vn
21 Nguyn Cao Mi Chuyn vin 0902.819.017 muoinc@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Th
22 0932 987 879 thuyntp@petromekong.pvoil.vn
Phng Thy
Nguyn Hong Bo
23 Nhn vin 0939 790 697 ngocnhb@petromekong.pvoil.vn
Ngc
Nhn vin
24 Nguyn Quang Ban 0913.785.069 bannq@petromekong.pvoil.vn
gim st
Nhn vin
25 Trng Tun 0913 101 456 tuant@petromekong.pvoil.vn
gim st
Nhn vin
26 Nguyn Vit Cng 0989.004.849 cuongnv1@petromekong.pvoil.vn
gim st

Page 11
Nguyn Mnh Nhn vin
27 0932.910.032 tuongnm@petromekong.pvoil.vn
Tng gim st
PHNG IU KHIN VN HNH
27 Dng Hong Sn Trng Phng 0986.868.636 sondh@petromekong.pvoil.vn
28 V Vn ng Nhn vin 0978.655.370 dongvv1@petromekong.pvoil.vn
Nguyn Quang i trng
29 0908.427.416 dinhnq@petromekong.pvoil.vn
nh trm bm

30 Trn nh Th Nhn vin 01682.790.341 thetd@petromekong.pvoil.vn


31 Mnh Tun Nhn vin 0938.876.934 tuandm@petromekong.pvoil.vn
i trng
32 Phm Mnh Hng 0916.941.600 hungpm@petromekong.pvoil.vn
trm xut
33 V Tun Anh Nhn vin 0939.364.686 anhvt@petromekong.pvoil.vn
34 Trn Xun Vinh Nhn vin 0939.558.555 vinhtx1@petromekong.pvoil.vn
35 Trn Thanh Thng Nhn vin 0983.842.482 thuongtt@petromekong.pvoil.vn
36 Trn Trung Nht Nhn vin 0902.315.145 nhattt@petromekong.pvoil.vn
37 Nguyn Quc Khi Nhn vin 0976.398.560 khainq@petromekong.pvoil.vn
38 Trn B Lun Nhn vin 0913.722.122 luantb@petromekong.pvoil.vn
39 V Vn Ha Nhn vin 0943.035.444 hoavv@petromekong.pvoil.vn

40 Trn Th Ti Nhn vin 01689.926.202 taitt@petromekong.pvoil.vn


PHNG K THUT
41 Lu Thnh Cng Trng Phng 0913.618.702 conglt@petromekong.pvoil.vn
42 H ng Khoa Nhn vin 01279.096.679 khoahd@petromekong.pvoil.vn
43 Nguyn Vn L Nhn vin 0909.552.026 lenv1@petromekong.pvoil.vn
Phan Minh Quc
44 Nhn vin 0913.799.262 baopmq@petromekong.pvoil.vn
Bo
Nguyn Ngc
45 Nhn vin 0909.109.182 nghiann@petromekong.pvoil.vn
Ngha

XXI DANH SCH CC KHO TRUNG CHUYN mekong.kho@petromekong.pvoil.vn

STT TN KHO - TNH H V TN CHC DANH IN THOI E MAIL

1 L B Mnh Trng kho 0913 762 767 manhlb@petromekong.pvoil.vn


Kho Bc Liu - Bc
Liu
2 Bi T Ton K ton 01243 343 034 toanbt@petromekong.pvoil.vn

Nguyn Vn
3 Trng kho 0939 151 744 binhnv@petromekong.pvoil.vn
Kho Tn Thnh - Bnh
Sc Trng V c
4 K ton 0979 198 298 thuyenvd@petromekong.pvoil.vn
Thuyn
Trn Xun
5 Trng kho 0932 867 939 ngatx@petromekong.pvoil.vn
Kho Ba Tri - Bn Nga
Tre

Page 12
Kho Ba Tri - Bn
Tre
6 L Th Triu K ton 0973 507 748 trieult@petromekong.pvoil.vn

Trn Vn
7 Trng kho 0909 325 327 nangtv@petromekong.pvoil.vn
Kho Long c - Nng
Tr Vinh m Hoa Ha
8 K ton 0939 435 509 huongdhh@petromekong.pvoil.vn
Hng
H Thanh
9 Trng kho 0939 958 979 hoanght@petromekong.pvoil.vn
Hong
Kho An Giang - An Nguyn Duy
10 K ton 0909 179 968 toannd1@petromekong.pvoil.vn
Giang Ton
H Thanh T trng t
11 0909.776.338 phonght@petromekong.pvoil.vn
Phong VH
Trng Minh
12 Trng kho 0939 300 255 sontm@petromekong.pvoil.vn
Kho Lam Sn - An Sn
Giang
13 L Thanh Anh K ton 0939 898 250 anhlt@petromekong.pvoil.vn

Nguyn Vn
14 Trng kho 0934 891 901 tuannv5@petromekong.pvoil.vn
Kho Tin Giang - Tun
Tin Giang Nguyn Th
15 K ton 0918 648 421 trangntt3@petromekong.pvoil.vn
Thy Trang
Hong Vit
16 Trng kho 0915 303 232 cuonghv@petromekong.pvoil.vn
Kho Thanh Bnh - Cng
ng Thp
17 L Vn Phc K ton 0939.545 893 phuclv@petromekong.pvoil.vn

Kho Trng Sn - Nguyn


18 Trng kho 0939 512 525 chonnt@petromekong.pvoil.vn
Vnh Long Thnh Chn
Thnh
19 Trng kho 0917 932 737 vinhdt@petromekong.pvoil.vn
Vnh
Kho C Chin - H Th Lan
20 K ton 0932 861 640 huonghtl@petromekong.pvoil.vn
Vnh Long Hng
Nguyn Th
21 K ton 0987 544 811 diemnth@petromekong.pvoil.vn
Hng Dim

Page 13