You are on page 1of 3

D on soi cu kt qu x s Bn Tre th 3 ngy 3-10-2017.

Thng k
chi tit KQXS Bn Tre hm nay chnh xc nht

Thng k kt qu x s Bn Tre trong 30 k quay gn y nht

L t v nhiu: 61 (12 lt), 53 (11), 54 (11), 63 (10), 69 (10)


c bit v nhiu: 31 (2 lt), 50 (2)
L gan: 70 (24 ngy), 89 (23), 73 (21), 06 (20), 71 (20)
Cp l gan: 48-84 (11 ngy), 89-98 (10), 04-40 (8), 27-72 (7),78-87 (6)

>> Xem trc tip XS Min Nam

Tham kho x s Bn Tre 3/10 hm nay Th 3

Cu c bit: 73
L t: 25 - 64 - 77
Gii tm: 56

n s XSBTR 3/10/2017: 58 - 85 ???