You are on page 1of 1

Visoka tehnika mainska kola strukovnih studija Januar 2017.

Trstenik
Osnovi hidraulike i pneumatike
1. Hidraulika dizalica podie teret mase m=1500kg.
Koliko hodova duine s=5cm treba da napravi klip1
prenika d=20mm da bi klip2 prenika D=100mm
podigao teret za h=20cm ako je zbir mehanikih i
zapreminskih gubitaka 15%?
2. Izraunati protok Q u rezervoar sa nadpritiskom od 15
bara ako se na klip prenika D=50mm deluje silom
P=5000N. Poznato je: H0=15m, L=40m, d=25mm, v=5,
=0.02. Tenost koja se transportuje je benzin
=765kg/m3.
3. Odrediti osnovne dimenzije i snagu zupaste pumpe pri
sledeim uslovima:
- snaga motora za pogon pumpe Npog=30 kW
- radni pritisak p=100 bar,
- broj obrtaja n=1500 min-1,
- zapreminski stepen iskorienja v=0.90,
- mehaniki stepen iskorienja meh=0.85
- broj zubaca z=12
- dimenzije modula zupanika
1. prioritet 2 2,5 3 4 5 6 8 10
2. prioritet 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9

Na osnovu snage motora za pogon pumpe

N pog
QT p
600 meh
QT
600 meh N pog 600 0,85 30
p

100
153 l
min

Stvarni protok pumpe Q QT v 153 0,9 137,7 l min

Modul zupanika m 0.24 0.44 Q T 0.34 137,7 3,989 mm , usvajamo modul
m=4 mm
Prenik podeonog kruga d=mz=412=48 mm
Prenik temenog kruga da=d+2m=48+24=56 mm
153 106
84,55 mm , usvajamo irinu zupanika
QT
irina zupanika b
2 d m n 2 48 4 1500
b=85 mm
Radna zapremina pumpe q T
Q 153000
n 1500

102 cm3 / obrtaj
QT p 153l / min 100 bar
Teoretska snaga pumpe NT 25,5 kW
600 600
Korisna snaga pumpe N ef NT v 25,5 0.9 22,95 kW

u Trsteniku Predmetni nastavnik


30. 01. 2017. dr Vladeta Jevremovi, prof.