You are on page 1of 21

40 0323

xingzn


l xin zh ru f ji mn xn zh f hi hu x yown su ch ji
. . .
xin yn chn y fn yn zh f xinqunshn
. . .
n m xin yn i p s m h s

n m bn sh sh ji mu n f

ki jng j


w shnshnshnwimio f bi qinwn ji nnzo y

w jn jin wn d shu ch yun ji r li zhn sh y

-1-

f shu sh y minun sh yn shnzhu jn


y wnzhu sh tin zh sn zn y sh ju dudn y

r sh w wn y sh f zi wn sh chn q sh ju shn

zhn y w lin p s m h s d zhn j qinhu wi ro

r sh un sh yn p s m h s y w sh ch zhu xin

shn j qinhu wi ro li y f su do f su y w t

tu d dn l f z l f z y ro f sn z qu zu y

min

sh un sh yn p s b f yn sh zn w yu xn zhu


mn sh y min c xn zhu sh y y zh f su shu w jn shu

zh w wi y qi zhnshn y ln y qi zhnshnninshn f

y ln y qi zhnshn w yuno y ch y qi zhnshn

bn wi y qi zhnnn zi ui mn y chmi y

ch y qi hnbn s y ch y qi zh xn zh ln tio ru

y ch y qi zh m u shnzhnnn b q sh zn w wi cng

jin ru tin ru m ru fn ru d sh ru sh mn ru p lu

mndn yunnshu ch r sh zhu zh ru d ru sn sh xi li

b hu y c zhufn h q shn hu y c zhuzhushu zo y q

-2-

shn hu r zhnduzhn hu wi d su zhn sn c zhu

y qi zh hn w su nn wi wi s yn b ch c zhu y qi zh

f su nin w c zhu y qi zh f su shu

sh zn w y uhn h sh sh ji wi yu y f mn bi

lin huyn dn w zhn i n d unmnwn r li w y r

sh zi b f su zu d ch zhuxin rn zhnwn y b f su

fn d c zhu d c zhu sh sh fn zh f ji d m qin d

jin f y h rn j d w shn f rn dn zh c zhuyu r sh

shn l y nn l y w linzhnshn dn zh shnnn z

shn n rn yunnzhu y yn qn d sn w ln wn sh sn c

zhu sh n m t yun y chnzho sh x y q shn ru

b x y dn sh ku zo shu sn ch c zhu y bi b bin

ch c zhu zh xinshn j d sh zhnubo h dn wi

sh y zh shnchn w bn r zh hn wi sh fn zh f y

nin sn zh y qi ci w y f yn sh z rn chn z

hn w f sho s zh nn p y qi yun d w zh nn sh

y qi zhnshn ji shn c xn li zh y qi d y qi r

bn w nn qn hi q zh y qi dozhn b nn wi hi b zh

y qi shunn b nnpio n ji zh y qi hunn b nn fn sho

-3-

sh zh b shu y qi hn s sh mn wi sh xinshn f d s

zhnubo h zh wi s y zh ln mnzhn sh d jin sh

fn w lin zh f r zh yn b du d y sn zh b wi

y qi qn shu su hi s zh mnzhn zh hu shn w linshu

u

sh zn w ninuhn h sh sh ji f uhn h sh

sh ji f u w linhn h sh sh ji r sh yu f mnmn

tu lu xin r li w y b f wi yu p s shn y b f su fd c zhu d c zhu y y s wn ji choshn s j shu

c zhu sh d y qi zh f d c d bi d x d sh zh hu zn

f mn y c f mn l nn ji y qi zhnshn y qi

lo y x b chu xi ji su ln dnxn l shuhudnnn

zhnzhn k no w hn ji h ln d ji tu y qi y ch

lu ch y c zhu l ln c lu ch ji f shn xn n d j z

j f nudu lu sn mio sn p t xn w c shnzhuyu r sh

l f yu rn fn s b lu y j w n zu nn d sn c zhu

y bin zh y qi nbnzhng zu x d chmi sn c zhu zh

yu r sh n d kun f yu rn y c jn jio shu ch zhu zh

dn zh sh rn y wnwn y n yu t n yu t zh f su cng

-4-

wn c f jn hun d wn kun f shu ch d sn zhu y b

wn zh sh rn ru xn su nin zh w mn q yun ru f yu rn

y sh s r zho hu sh w r y xintn x y q shn zhu

xn jn y y shn c y x y r c jn y b d shn c png

xng c f sh jn r b sh zh y mn dn q do chn zhn

zh un sh yn xin xun z s fn i xinhunyn ch r

dochn sh b x yn zhng zh xn qn zh sh fn zh f yn qn

chn hu chn hu y q zi y xinqin f y zu j h u

n jn zh xn sn ch c zhu xng c f zh dn zh sh rn

d s wn ji l shn s j

sh zn w r sh un sh yn p s mn z nn k d

wn ru f yu rn chng sh wn y zh f mn z hu f yu rn

chngun sh yn p s mn z zh b r rn f zhndn

r sh un sh yn p s b f yn sh zn ru shnnn


z shn n rn j y qi zhnshn zhu y yn qn chng w mn

zh ji d p b zh d xinshn d l y qi k no y qi

zhnnn y qi b wi j sn y zu x d chmi kun f

yu rn y c jn jio r f xi xng dn zh sh rn j d

nudu lu sn mio sn p t xn r zi zhnzhn

-5-

f oun sh yn p s m h s yn shn zi shn zi


shn nn z r ni nn y y qi zhn shn q d c d bi xn

shnnn z dn zh r dn y c shn l ji h y qi zhn

shn b d chn ji nudu lu sn mio sn p t xn w yu

y y

f oun sh yn p s m h s yn shnnn z r c


shnzhu w y shu ch w y yn k shnnn z r jn shu

zh

r sh un sh yn p s m h s cn zu r q pin tn

yu jin h u h zhn yu x zhu d w t tu d dn l

f z l f z y qu zu y min b f yn sh zn

w jn dnchn f shn l r shu zhuyu

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m ru n su qi lu p l zh n y du t qi du y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

m h s du y m h ji lu n ji y n m s p du t

qi d p y lu h tu p y sn mio sn f t p y

du zh t n tu lu tu lu d l d l du lu du lu

y zh b zh zh l zh l b zh l b zh l ji s mi

-6-

ji s m p l y l m l zh zh sh lu m b n y mo

d s du m h ji l n ji y su p h

r sh un sh yn p s b f yn sh zn c zhuyu


r sh shn l zu wi shnshu f shuzhuyu

n m l y b l j d sh p lu y

p t s du y m h s du y du zh t h h h h

y l m l zh l p l ji l x l su p h

sh un sh yn p s b f yn sh zn c zhumnzhu


shuzhu y zhu ru f yu rn r dochn sh xin y c zhu

zhushu q bin y y q shn y q shn y f y c zhu

zhu y q bin zhu r dochn

n m l y b l j d sh p lu y p t

s du y m h s du y du zh t zhu lu zhu lu

h h h h su p h

c mnzhuxinzhu ch r dochn sh zhuxin q

bin rn hu ni sho

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

m h s du y m h ji lu n ji y du zh t s l

-7-

s l d l d l d l s l su p h

c mnzhuhuzhuyu zhuhu sn f zhuyu rn dn

zhu bi bin

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

m h s du y du zh t su d su d su d su d

su t su t su p h

c mnzhu sh zhu xin f sh sh su yu yn sh j zh

z u xinzhu r sh y bin rn hu ni xin

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

m h s du y m h ji lu n ji y du zh t h s

tu s h lu h lu zhu lu s lu s lu su p h

c mnzhuhuzhu yn s mn m rn hu bi y s mn

m cn ji sn sh y dun yn lo s m sn zhnhu zh q

s mn m y dun t lo s m zhu zh y bin zh zhu

huzhn jn sn sh y dun c d zhu y rn hu r f xi xng

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

-8-

m h s du y m h ji lu n ji y du zh t y l

m l zh l m l t l x l su p h

c zhumn ji ji zhu huzhushu yn zh sn zhu s

fn huzhu ji z sn zhu s fn huzhu jn hu sn zhu s

fn zhu q bin

n m f tu y n m d m y n m sn qi y

n m l y b l j d sh p lu y p t s du y

m h s du y m h ji lu n ji y du zh t li zh

d l zh zh qi ch qi ch p qi pn l y b l

j d sh p lu y su p p nn su p h

xngdo q jn sn c zhu q bin ro un sh yn c

zhu bi nyushn l

ru yu rn hunhn r bn zh hu y r y f hu r

r y f hu sn r y f y c zhu zh x d ch y ru

bi u d zh hu bi u z m su d hu bi lu ch n d zh

hu bi p sh sh u d zh hu bi f chn n u d zh hu bi

din u d zh huhundnzhn huhun lu hu t shnchun

podn yn w s xin zu zhu su y bi b ji qn jn x shu

shomiohoxin snzhu y bi b bin y zhu y ji x q

-9-

jng shn hu bi sh sh hu xi sh y qi d chn su sh zh zh

y hun t zu n zhu zh q bin t q sh ch x d ch y

ru hunfnbn zhu s q bin t q hunch bn f zh ch

y huhunpinfn r b b tn y qn m xinyn h m

yuhu p shn zh zh bnzhu q bin t q hunch j d ch

y su yu j bnyn c zhu zh x d ch y c zhushn l

shu b k jn w y jn jio l r yn zh

r sh un sh yn p s m h s b f yn sh zn

ru yushnnn z shn n rn yunn y un sh yn jio zu f zh

b shn nn z shn n rn x yn bi zhn tn zu un sh yn xin

q m yo x jn sh b d k qi shnchn y ch sn cn zu

sh y tu dnqin sn min zu p s min zu xin sn min

zu chnmin yuxin sn min sh p s min u y shnch

huyu y min zu d xiomin dnshn y min zu f min

x xinqinhuzhuun q sh y min di huun q huun

zhn yu m tu f un sh yn zu shu b zo pn pn ku

ch lin hu zhn q yushu y chunyn lu sh w wi shu q

xinshn x k chyn lu zhunyn r sh q rn zo c xin y

y qi xn zhn su yun zh cnyu y r r dochn zh sh w r

- 10 -

r dochn sh y shn c y x y x jn y sn j y r

zh zhn sn sh hun y y chnzho sh zhu y j zhn sh

zhu y j xin m zhu y j q jn y b zhushnpng

xngdo zh rn y sh chnzhi b sh y wi wi sh d mi r mi

n dochn zh ch b x jn sh n sh xin ji xin n t d

f y xinshu s d zi q sh zhn lin q zhu d znun

zhndn s jio sh zh zhu z xun fn chzhn sh y o zu

zh un sh yn xin xinminxin x y zhnzhnhu sn q

dochn wi shochnshu s h dnxin cn y r zh q r

y r sn sh snzhu chnzhosn y bi b bin zhn sh y bi

b bin xin m y bi b bin wi x xin sh cn b r zhn

sh zh sh y r r bi y xin zhnzhn yn sh j y u

z su xin zh sh b zhupnshn wi f jn co shn zh yn

sh y sh s r sh w r bi ji shnmioxinhu y wi n

yn zhnzhnyoshn j y z u bi shn y qin y wi xin

f q xng zh wi f su co wi zu h u n jn minzhnxin

xin y sh s sh w r zi q xinqin rn zhn tn hu x s

m yu y shn jn tn q chn zh zh xng zh qin f x chn

shuxin c x r jn cn ji mn y qin b dun r sh xng zh

- 11 -

cn sh w r zhnhu q y chnshudun t s m yuzhu zh

y bin zh zhuzhn tn huzhn r sh c d jn y qin b dun

r sh xng zh y q r r qun b d sh zh sh w r y

sh un sh yn li r dochn q zhn tn xin z rn dnyo

q xindn sh sn qin d qin sh ji j sh zhndn q xindn

shn f minchshn zn xng zh yn shn zi shn zi shn


nn z w li kn r su yuyun zh jn x mn z sh yu

s yun q s zh h y zh yun b l zu ch j d tn

kn r q z zi w i r zh yun zi y y qi xinshnzhn

d w zhn i sn zh yun zu ch zhuxin rn zhnwn s zh

yunxinshn j d su zh un sh yn sh mn s yun r sh xng

zh y s yunzhn su y q zh sh un sh yn j y y yun

q s yunzhn ru b d y zh huyu sh w r zho n l

dochn y dochnzhn zh xin y q q zhnyu sh l

zh hun y sh y minun sh yn xin zh sh l xinbin x

hu y qin b jn q xng zh zi y xinqin f co wi zu h

u n jn q q y hu zhu zh y bin sn zhuxinshn

r sh c d jn y qin b hu jn q hu y sh un sh yn

xinzhnqin p s minch d li shn r sh xng zh n xn

- 12 -

dn y b d kn b li shnch sh y qi zhndn r sh

xng zh ku chnsnzhu li shnch sh j dn q yun f shn

chnyn n m un sh yn d z h sh nn ji y qi zhn

shn k no h sh dnnnmn y qi zhnshnyun sh

un sh yn su yun j y dn y yun sh tinln b b zh u

shndn w nnzhnnn

ru yu sh sh yn ch tn b chn ni s sn lin y

q l d zi un sh yn xinqin y hun t n t d tun

yun y ch w cn s b zh shn cnch sh sh snzhu ni

zh sh yuhunshn r rn hu sh xi q q s sh x sh

jn jn b d li y sh c s y shnzhn j bn x d

ch y

yn sh xinhun c hun r zhndn fn zh co yshn zi un sh yn xinqin snzhu y qin b bin zhu y

hu q nunshu x y q shn y qi zhnnn y qi mn

y qi y bn ji d ch y

ru yu t fnyun zi y li qn jn y c un sh yn

xin min zhn xin zh zhn zhn xin hu r wi n yn

q yn zh d r d du snzhu y qin b bin t xin zu xin

- 13 -

chnmin ln b yun d b nnqin jn ru yu u t rn mn

y bn q sh huyu z li y qi chshn y bn s sh n

zh dochn yn bi ji z y q zh sh d y shn q z

jin m d r b un cn ji mn y qin b dun xin y xin

qin rn z jinhu q rn q z jin y dun t bi ji z zh

zhu zh y bin zh zh huzhn jn q dun sh ji zhu y bin

zh zhuhu y nn sh y qi y bn x d ch y f q fi

xin y zhu y ji ni zh q ji chngmnyun wi uzhn y

bn x d ch y y c zhu su y zu shn f jng bin x zhu sh

zh zi y ji x d ch ch y ji q zhu su ru yu rn bi t

y do do zhu j yn j chnbn r sh bn zh zi

y xinqin yn q fi xin y zhu y ji zhu zh q bin sh

zu q ji x zhuxindn jn yu y xi q x bn rn j

d ch y ru yu rn c d kunbn yn q bi xin zu r sh

y ji zhu r sh y bin zi y xinqin nzhu y bi b bin

x zhu c xinzhnqindnshn jn yu y xi q x bn rn jng

ru u r r b chi hun q zhu su nzhu y bi b bin jio

zhuxin jng f jn y xi q x bn rn j d ch y ru

yu u r rn zhizhn x xn li xin y bi b k zi y

- 14 -

xinqin k zhu y bin zh zhuhuzhn jn c xin y su

yu u z rn sn zu b n tn zh

ru yuyunchu s qi rn bin q q bi xin zi yxinqin ji zu y bi b ji zhu zh y bi b bin x xin zu

xinchnmindnshn jn yu y xi ji q c su chng b yun

chumn z y chng y ji ni jn y bi b ji hnchng sh

rn su zu b chn ru yu rn xinchnhn zh q w s xin

zu zhu su y xinqinzhu zh x zhu zu xinchnmindnshn

jn yu y xi ji q z x ln b chn zh z rn h ji ru

yu rn y qi shn sh q w s xin ji zu zhu su zi y xin

qin zhu zh q bin x zhuzhnqinmindnshn jn yu y xi

ji q x shn su qi r y ru yu rn z zh shnzhnyuzhn

nn zh x zhnzhnhuxin t q xinshn f y xinshu x y

q xin x y xin y hun q c zhu zhu zh y bi b bin

z y q shn z y shn y y qi zhnnn z rn xiomi


shu c pn sh y qi d zhn tn sh zn yn shn zi

shn zi un sh yn d sh ni ji h y qi zhn shn shu d shn

zhu w dn d zhn y dnshu ch

shu c jn y b zh d zhn y sh j q ro f sn

- 15 -

z zu l r q

b quzhnyn


n m h l d n du l y y qi l qi l j zh j
. ..
zh m l m l h l hng h h s d n hng p m n
... ... ..
su p h
.

sn u y


z u y f dnyunzhnshn t ji d do f w

shn xn z u y f dnyunzhnshn shn r jn zn

zh hu r hi z u y sn dnyunzhnshn tn l d zhn

y qi w i h nnshnzhn

n m f n m f n m sn

n m shn zh hi binzhozhunynwn r li

- 16 -

n m y qi r li yn zhndn ju

n m shnun z zi p s m h s

hu xing j


sn jn n d sh shnxng w bin shn f ji hu xin

p yun chn n zh yu qn s wn w linun f ch

sh fn sn sh y qi f y qi p s m h s

m h b r b lu m

hu xing j


yun y c n d zhunyn f jn t

shnbo s chn n xi j sn t k

ru yu jin wn zh x f p t xn

jn c y bo shn tn shn j l u

- 17 -

- 18 -