You are on page 1of 6

[40 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor

36 981
Rajah 1

Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat ribu [1 markah]

2 Tulis lapan belas perpuluhan sifar tiga dalam angka [1 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang
sama besar.

Rajah 3

Nyatakan pecahan bagi kawasan yang berlorek [1 markah]

4 6 puluh ribu + 5 ratus = [2 markah]

mubisi@pat2014
5 Rajah 5 menunjukkan kedudukan pelbagai objek pada kertas grid.

A B C D
Rajah 5

Nyatakan objek yang terletak pada C3 ? [1 markah]

6 Rajah 6 menunjukkan sebatang kunci

Rajah 6
Nyatakan panjang kunci itu, dalam mm [1 markah]

7 11
Tukarkan kepada nombor bercampur [1 markah]
6

8 350 2 x 5 = [2 markah]

mubisi@pat2014
9 8.7 6.23 = [2 markah]

10 Tukarkan 0.7 kepada peratus [2 markah]

11 3 1
+ = [2 markah]
5 2

12 4 minggu 2 hari =_________hari [2 markah]

13 Harga bagi 4 kg duku ialah RM10.


Kira harga bagi 8 kg duku itu. [2 markah]

mubisi@pat2014
14 Rajah 5 menunjukkan wang bagi sebuah negara Asia.

Rajah 5
Nyatakan
a) Negara pengeluar mata wang di atas ?

b) Nama mata wang bagi negara tersebut ? [2 markah]

15 5 tahun 2 bulan 2 tahun 5 bulan = [2 markah]

16 Rajah 16 terdiri daripada 2 buah segi tiga

a) b)

Namakan sudut bagi segitiga di atas [2 markah]

a)

b)

17 Sebuah keretapi membawa 320 orang penumpang dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru.
Apabila keretapi itu tiba di Gemas, 46 orang penumpang telah turun dan 77 orang
penumpang lagi naik. Berapa orangkah penumpang akan turun di Johor Bahru ?
[3 markah]

mubisi@pat2014
18 Tinggi Daniel ialah 154 cm. Tinggi Aisah pula adalah 13 cm kurang daripada Daniel,
manakala tinggi Hazwan adalah 31 cm lebih dari Aisah.

a) Siapakah yang paling tinggi ?

b) Berapakah ketinggian, dalam cm, murid yang paling tinggi? [3 markah]

19 Rajah 19 ialah sebuah segiempat tepat ABCD


A 8 cm B

D C
Rajah 19
Panjang BC ialah setengah daripada panjang AB.
Kirakan perimeter segi empat tepat tersebut? [3 markah]

20 Rajah 20 ialah carta pai yang menunjukkan cara murid SK. Seri Alam ke sekolah

Basikal
Kereta 10%
10%

Bas Sekolah Jalan Kaki


15% 60%

Rajah 20
a) Apakah cara yang paling banyak murid gunakan untuk ke sekolah?

b) Berapakah beza peratusan murid berjalan kaki dengan murid berbasikal dan
berkereta ?
[3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

mubisi@pat2014
20

mubisi@pat2014