You are on page 1of 3

Masusing Banghay Aralin sa Pagtuturo

ng Panitikang Filipino III

I. Layunin:
Sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasusuri ang sanaysay ayon sa mga sangkap nito,
2. Nakabubuo ng mga hinuha ukol sa mga pangyayari sa sanaysay,
3. Naiuugnay ang mgta konseptot diwang nakapaloob sa paksa.
II. Paksang-Aralin:
A. Paksa: Panitikan; Nagbabagong Daigdig, Luho vs. Pagpapakasakit ni Fr. Ben Correon,OMI
B. Kagamitan: Kopya ng Aralin at larawan
C. Sanggunian: Avena, Lorenza et.al. Wika at Panitikan, Batayang Aklat sa Filipino III. Pahina
315-316.

III. Pamamaraan:
Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A.Pagganyak:
Pagpapakita ng larawan at magtatanong tungkol sa:

1. Ano ang pagkakaiba ng larawan?


Ito ay nagpapakita ng kaibahan ng
2. Kung kayo ang nasa larawan, alin ang gagayahin dalawang mag-aaral na ang isa ay
mo? Depende po, dahil may kanya-
kanya tayong hilig sa pag-aaral.

B.Paglalahad:
Pagbabalik Aral
Pag-aalis ng Sagabal;
Hanapin sa Kahon ang mga salitang Kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit.
Nagpapakatusak Maghasa Makipagtalad
Pananalasa Nagpakataas Deposito
Nagpakabusog Pagninilay Pakikihamok
Pagbubulay Nag-iisip Makikibaka
Paunang-Bayad Sagana Pagkukuro
1. Tinurang makipagtagis sa pagsubok ang magkakapatid na Kennedy ng kanilang
magulang.Pakikihimok
2. Ang nagkabundat ay siyang gugutumin. Nagpakabusog
3. Ang nagpakasasa ay bababa. Nagpakataas
4. Nakapatinga sa bangko. Deposito
5. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Pagninilay

C.Pagtalakay:
Pagtatanong sa mga sumusunod:

Tulad ng Batas langit ang pag-aaral, ang Tulad ng halos ng langit ang pag-
nagpaunay mahuhuli, ang nagpakataas ay bababa aaral dahil ang lahat ng mag-aaral ay
at ang nagpakabundat ay siyang gugutumin pantay-pantay sa pagtrato ng mga guro

1. Bakit sa pag-aaral ay walang gintong kutsara sa


pagsusubuan ng karunungan? Lahat tayo aya pantay-pantay,
2. Ano ang aral o mensahing dapat maisapuso ng mahirap ka ma o mayaman ay pantay
isang mag-aaral tungkol sa magkakapatid na tayo sa pagharap sa karunungan.
Kennedy? Saan Pamumuhay sila nabibilang? Paghahanap ng problema sa ating
3. Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng buhay, hanggat maaari na sagana ang
sanasay na iti? buhay natin ay huwag tayong titigil sa
pagtatrabaho. Ang magkapatid ay
nabibilang sa mayamang lipunan.
Layunin ng may akda na mapabatid
4. Ano ang mensahe ang nais iwan ng may akda sa na dapat nating pahalalagahan ang
mambabasa? pag-aaral na kabilang banda tayo rin
naman ang makikinabang sa bagay na
5. Ano ang kaugnayan ng pamagat sa nilalaman ng ito.
akda? Akma ba ang konsepto nito sa bawat isa? Hanggat maari ay pagbutihin natin
ang pag-aaral at huwag tayong aasa sa
Mga sangkap ng mga Sanaysay at pagtatanong kung anong mayron tayo.
tungkol sa: Ipinapakita rito ang kaibahan ng
dalawang mag-aaral na sadyang
1. Mabisa ba ang ginawang paglalahad?Maayos ba salungat sa kanilang tungkuling
ang balangkas na nakatutulong sa lohikal na ginagampanan. Akma lamang ang
paglalahad ng kaisipan?Pili ba ang mga salitang pamagat sa nilalaman ng Akda.
ginamit?

Oo, mahusay ang pagkakalahad ng


2. Ang magandang sanaysay ay may kaisahan sa sanaysay. Dahil sa gumamit ang may
tono, maayos ang pagkakabuo at may akda ng pagpapakahulugan na mga
matalinongpagpapakahulugan. Nasa akda ba ang salita ay nagiging mabisa ang
pagkakaugnay ng tatlong sangkap na ito? paglalahad at nag-iiwan ng
Patunayan. kakakintalan sa mambabasa. Piling-
3. Masining ba o karaniwan ang ginawang pili ang mga salitang ginamit .
paglalahad?Basahin ang masining na pahayag. Mabisa ang paglalahad ng
sanaysay na ito sapagkat may maayos
4. Gumamit ba ang may akda ng mga kasabihan at na pagsasalaysay. Nasa Akda ang
mahahalagang kaisipan na nakatulong sa tatlong sangkap ng sanaysay sapagkat
pagpapakahulugan sa paksang tinalakay? maayos at piling-pili ang salitang
ginagamit.
D.Paglalahat: Masining at masusi ang ginawang
paglalahad dahil itoy naglalarawan ng
natural na pagyayari sa buhay ng tao.
Opo!

Patunayan ang katotohanang sinabi ni Churchill na Dugo, luha at pawis ang daranasin sa
pakikibaka sa pag-aaral. Ipakita ang pahayag sa pamamagitan ng paghahabi.

E.Paglalapat:
Bumuo ng 2 grupo upang talakayin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng
pagguhit ng simbolismo.

1. Walang gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan


2. Ang laki sa layaw karaniwang hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat.

IV. Ebalwasyon:
Sumulat ng ilang pahayag kung paano ka nagpapakasakit sa pag-aaral at kung bakit
mo ito isinasagawa.

V. Takdang Aralin:
Basahin at siyasatin ang Akdang Tatlong mukha ng kasamaan ni Salvacion M.
Delas Alas. At ipaliwanag kung bakit mahalaga ang karunungan sa isang bansang maunlad.
Ilagay sa buong papel ang pagpapaliwanag.

Inihanda ni :
MariellaChavez
SED-IV