You are on page 1of 9

A.

Shkruaj ne krahe te shkronjes se madhe ate te


voglen.
G P
F C
J T
L SH

B.Ngjyros formen qe ka brenda shkronja te njejta.


C.Lidh fjalet qe ngjajne.
USHQEJ qielli
PUNOJ ushqej
VIZATOJ lumi
LUMI punoj
QIELLI vizatoj

D.Bashkoj shkronjat dhe ngjyros me blu shkronjen e


vogel e me te kuqe shkronjen e madhe.

DH.Ngjyros cfare fillon me K.


E.Shenoj figurat qe kane formen e H.

F.Qarkoj shkronjen TH ne fjalite e meposhtme.


G.Gjej me cfare shkronje fillojne figurat e me poshtme dhe I
lidh me shkronjen perkatese.

GJ.GJej se me cfare shkronje fillon zhurma e figurave te


me poshtme.
H.GJej fjalen e figures se me poshtme dhe pasi I kam
gjetur qarkoj ate qe nuk duhet

I. Shikoj figurat me poshte dhe I pergjigjem pyetjes.


J. Zgjedh objektin ge shkon dhe shkrua

j emrin e tij e poshte.


L. Shikoj figuren e me poshtme dhe shkruaj disa gjera per ate qe shikoj.

LL. Lexoj fjaline dhe e plotesoj me emrin e objektit qe tregon figura.


k.Plotesoj fjalite me fjalet ne kuti.

M.Plotesoj tekstinme fjalet e dhena me poshte.


N. gjej ne figuren e meposhtme cila shkronje formohet.