You are on page 1of 2

Naputak autorima

Naputak autorima
Uvodne primjedbe - Naslov i saetak lanka na engleskom jeziku (samo kad
lanak nije pisan na engleskom jeziku).
asopis Tehniki vjesnik / Technical Gazette objavljuje - Naslov i saetak lanka na hrvatskom jeziku (samo kad
znanstvene i strune radove iz podruja strojarstva, elektrotehnike lanak nije pisan na hrvatskom jeziku). Autori koji zbog
i graditeljstva, a takoer i iz njihovih graninih podruja. nepoznavanja hrvatskoga jezika ne mogu dostaviti ove
Ponueni lanak ne smije biti ranije objavljeni, bilo u podatke oslobaaju se ove obveze. Za te autore Uredniki e
jednakom ili slinom obliku, niti smije biti istodobno ponuen odbor osigurati prevoenje saetka na hrvatski jezik.
drugom asopisu. Za sadraj lanka, autentinost podataka i - Abecedni popis kljunih rijei na hrvatskom i engleskom
tvrdnji u njemu iskljuivo i u cijelosti odgovara autor. jeziku. Kljune rijei u pravilu su iz naslova lanka, a samo
lanci prihvaeni za objavljivanje svrstavaju se u etiri eventualno iz saetka lanka.
kategorije: izvorne znanstvene lanke (original scientific papers), - Uvod sadri opis problema i prikaz vanijih rezultata radova
prethodna priopenja (preliminary communications), pregledne opisanih u citiranoj literaturi. Navodi se nain rjeavanja
lanke (subject reviews) i strukovne lanke (professional papers). problema, koji se opisuje u lanku, kao i prednosti
U izvorne znanstvene lanke svrstavaju se radovi, koji po predloenog postupka.
ocjeni recenzenata i Urednikog odbora, sadre originalne - Sredinji dio lanka moe se sastojati od nekoliko dijelova.
teorijske ili praktine rezultate istraivanja. Ovi lanci trebaju biti Treba izbjegavati matematike izvode koji optereuju
napisani tako da se na osnovi danih informacija moe ponoviti praenje izlaganja. Neizbjeni matematiki izvodi mogu se
eksperiment i postii opisane rezultate, odnosno autorova po potrebi dati kao cjeline u obliku jednog priloga ili vie njih.
opaanja, teorijske izvode ili mjerenja. Preporua se navoenje primjera kad je potrebno ilustrirati
Prethodno priopenje sadri jedan novi znanstveni podatak proceduru eksperimenta, postupak primjene rezultata rada u
ili vie njih, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omoguavale konkretnom sluaju ili algoritam predloene metode.
provjeru kao kod izvornih znanstvenih lanaka. U prethodnom se Razmatranje treba u pravilu eksperimentalno potvrditi.
priopenju mogu dati rezultati eksperimentalnih istraivanja, - Zakljuak u kojem se navode ostvareni rezultati i naglaava
rezultati kraih istraivanja ili istraivanja u tijeku, kojih se efikasnost koritenog postupka. Istaknuti treba eventualna
objavljivanje procijeni korisnim. ogranienja postupka kao i podruja mogue primjene
Pregledni lanak sadri cjelovit prikaz stanja i tendencija dobivenih rezultata.
odreenog podruja teorije, tehnologije ili primjene. lanci ove - Popis literature kojom se autor sluio, te posebno vani i
kategorije su preglednog karaktera s kritikim osvrtom i ocjenom. noviji radovi. Literatura se navodi redoslijedom kojim se
Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita tako da omogui citira u lanku.
dobar uvid i ukljuivanje u prikazano podruje. - Imena i prezimena autora (s navoenjem zvanja i
Strukovni lanak moe sadravati prikaz originalnog akademskih titula) te nazivi i adrese tvrtki u kojima su autori
rjeenja nekog ureaja, sklopa ili instrumenta, prikaz vanijih zaposleni.
praktinih izvedbi i slino. Rad ne mora biti vezan uz originalna - Popis upotrebljenih oznaka ukljuuje se u lanak prema
istraivanja, nego sadri doprinos primjeni poznatih znanstvenih potrebi.
rezultata i njihovoj prilagodbi potrebama prakse, pa je doprinos
irenju znanja, itd. Priprema rukopisa
Izvan navedene kategorizacije Uredniki odbor asopisa
pozdravit e i lanke zanimljivog sadraja za rubriku lanak se pie latininim pismom, a za oznake se moe
"Zanimljivosti". U ovim lancima daju se opisi praktinih izvedbi koristiti i grko pismo. Opseg rukopisa u pravilu se ograniava na
i rjeenja iz proizvodnje, iskustva iz primjene ureaja i slino. Uz jedan autorski arak (30000 slovnih mjesta ukljuujui u to i sve
rukopis lanka autori dostavljaju i prijedlog za kategorizaciju praznine kao i slikovne priloge). Rukopis lanka valja podijeliti u
lanka s obrazloenjem. U dogovoru s organizatorom znanstveno- etiri cjeline: tekst lanka, slike (crtei, dijagrami, fotografije),
strunog skupa i autorom, asopis moe preuzeti i objaviti vanije tablice, tekstovi uz slike (potpisi ispod slike) i naslovi tablica.
referate prikazane na skupu. Svaka od ovih cjelina prilae se odvojeno.
Tekst lanka dostavlja se Urednikom odboru zapisan na
Pisanje lanka CD-ROM-u. Za pripremu teksta moe se koristiti samo Word for
Windows odnosno *.doc (Word Document) ili *.rtf (Rich Text
lanak se pie engleskim jezikom s mogunou paralelnog Format) format zapisa. U zapisu teksta mora biti iskljueno desno
tiska i na hrvatskom ili njemakom jeziku. lanak metroloki i poravnanje, ne smije se uvlaiti prvi redak u odlomku (alineji) niti
terminoloki valja uskladiti sa zakonskim propisima, normama i rastavljati rijei. Izmeu odlomaka treba ostaviti jedan prazan
meunarodnim sustavom jedinica (SI). Materija u lanku izlae se redak. Uz zapis na CD-ROM-u lanak se dostavlja i u tri ispisana
u treem licu jednine. primjerka.
Tekst lanka dijeli se na poglavlja, a po potrebi poglavlja se Za cijeli tekst treba koristiti jednu vrstu pisma (font) bez
dijele na potpoglavlja. Poglavlja se oznaavaju rednim arapskim ikakvih atributa kao to su masna slova, kosa slova (kurzivi) i
brojevima. Potpoglavlja, kao dijelovi poglavlja, oznaavaju se s slino. Ako autor eli da se neke rijei ili dio teksta lanka tiskaju
dva redna arapska broja kao npr. 1.1, 1.2, 1.3, ... Potpoglavlje se kosim ili masnim slovima, treba to naznaiti na ispisu teksta
moe podijeliti na jo manje cjeline koje se oznaavaju s tri redna lanka. Rijei koje treba tiskati kosim slovima olovkom treba
arapska broja, npr. 1.1.1, 1.1.2, ... Daljnja podjela nije poeljna. podvui valovitom crtom, a rijei koje treba tiskati masnim
Predloeni lanak mora sadravati sljedee u navedenom slovima treba podvui punom crtom. Na CD-ROM-u treba
redoslijedu: naznaiti naziv dokumenta u kojem je zapisan tekst, kao i format
- UDK broj. zapisa.
- Naslov lanka (ne vie od 15 rijei). Naslov mora jasno CD-ROM-u se prilae i ispis teksta u tri primjerka. Tekst se
odraavati problematiku lanka. ispisuje samo s jedne strane papira A4 formata s dvostrukim
- Puna imena i prezimena autora (bez navoenja zvanja i proredom (oko 30 redaka po stranici) s oko 30 mm slobodnog
akademskih titula). mjesta uz lijevi i desni rub papira. Naznake za kosa ili masna slova
- Saetak lanka (ne vie od 150 rijei) pisan jezikom lanka u tekstu treba staviti na sva tri primjerka ispisa lanka.
(obino engleski). Saetak mora to vjernije odraavati Uredniki odbor e iznimno prihvatiti i lanke bez zapisa na
sadraj lanka. U njemu se navode upotrijebljene metode i CD-ROM-u (npr. poslan e-potom).
istiu ostvareni rezultati kao i doprinos lanka.

Technical Gazette 16, 2(2009), 87-90 87


Naputak autorima

Naslovi poglavlja i potpoglavlja (kao i manjih cjelina) piu se Stranice na ispisu lanka numeriraju se arapskim brojevima.
malim slovima (na hrvatskom i engleskom jeziku). Jednadbe u Slike (crtei, dijagrami, fotografije) dostavljaju se urednitvu
tekstu obrojavaju se arapskim brojevima u okrugim zagradama u originalu i dvije kopije. Uredniki odbor unaprijed zahvaljuje
uz desni rub teksta, a na njih se u tekstu poziva pomou broja autorima koji dostave crtee i dijagrame i na CD-ROM-u zapisane
jednadbe u okruglim zagradama, npr. " .... iz (5) slijedi ....". Na u TIF (TIFF Bitmap) ili BMP (Windows Bitmap) formatu, min.
pojedine jedinice iz popisa literature u tekstu poziva se rezolucije 300 dpi. Svaka slika mora se nalaziti u posebnom
odgovarajuim brojem u uglatim zagradama, npr. ".... u [7] je dokumentu. Uz popis naziva dokumenata na CD-ROM-u, u
pokazano ...". U popisu literature svaka se jedinica oznaava kojima su zapisane pojedine slike, valja naznaiti i format u
brojem u uglatoj zagradi, a navodi se prema sljedeim primjerima kojemu su zapisane. Preporua se autorima da original crtea bude
(prema preporuci MZO): dvostruko vei od eljene veliine crtea u lanku. Vodei rauna o
- knjige: tom smanjenju na originalu treba koristiti sljedee debljine crta:
[1] Franklin, G. F.; Powel, J. D.; Workman, M. L. Digital Control 0,5 mm za pune crte, a 0,25 mm za isprekidane i za pomone crte.
of Dynamic System. Addison-Wesley Publishing Company, Fizikalne veliine i njihovi faktori ispisuju se kosim slovima
Massachusetts, 1990. latinine abecede ili grkog alfabeta, dok se za mjerne jedinice i
[2] Brooks, C.; Warren, R. P. Understanding poetry. 3rd ed. New brojke upotrebljavaju uspravni znakovi (vidi ISO 31:1992 i ISO
York : Holt, Rinehart and Winston, 1960. 80000:2007). Uspravna se slova takoer koriste za tekst na
[3] Obrada jezika i prikaz znanja / uredili Slavko Tkalac, slikama. Veliinu znakova za opisivanje valja odabrati tako da
Miroslav Tuman. Zagreb : Zavod za informacijske studije, nakon oekivanog smanjenja veliko latinino slovo bude visoko 2
1993. mm. Crtei, dijagrami i fotografije moraju se izraditi u crno-bijeloj
- natuknica u enciklopediji: tehnici. Ne prihvaaju se prilozi u boji. Na poleini slike olovkom
[4] Bibliografija. // Opa enciklopedija Jugoslavenskog se naznauje redni broj slike. Na ispisu teksta lanka na slobodnom
leksikografskog zavoda. 3. izd. Zagreb : JLZ, 1977-1985. Sv. prostoru uz lijevi rub papira treba naznaiti poloaj u lanku na
1. 1977. koji treba staviti sliku. Za naznaavanje poloaja slike 3 npr. uz
- poglavlje u knjizi: lijevi rub papira stavlja se "sl. 3". Ova naznaka moe biti ispisana
[5] Od renesanse do francuske revolucije. // Povijest knjige / rukom.
Aleksandar Stipevi. Zagreb : Matica hrvatska, 1985. Str. Tekstovi uz sliku pripremaju se kao i tekst lanka, a zapisuju
123-333. se u odvojeni dokument na CD-ROM-u (tekstovi za sve slike i
- lanci u asopisima: naslovi tablica nalaze se u jednom dokumentu, a piu se na
[6] Rusan, I. Neki aspekti primjene ekspertnih sistema u hrvatskom i engleskom jeziku). Ispis tih tekstova u tri primjerka
bibliotekarstvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 31, 1- prilae se odvojeno od teksta lanka, tablica i slika.
4(1988), str. 139-144. Tablice se pripremaju pomou programa za obradbu teksta.
[7] Kniesner, D. L. But is it an online shelflist? : classification Svaka se tablica sprema u posebni dokument i to bez naslova
access in eight OPACs. // Cataloging and classification tablice. Ispis tablice prilae se odvojeno takoer u tri primjerka.
quarterly. 20, 4(1990), str. 5-21. Poloaj tablice u lanku naznauje se na jednak nain kao i poloaj
[8] Kljajin, M. Prijedlog poboljanja prorauna parametara slike. Poloaj tablice 2 npr. oznaava se s "tbl. 2" uz lijevi rub
dodira na primjeru evolventnih bokova zubi. // Tehniki papira.
vjesnik/Technical Gazette. 1, 1,2(1994), str. 49-58.
- lanci u zbornicima znanstveno-strunih skupova:
[9] Stipevi, A. Cenzura kao ograniavajui faktor u irenju Zakljune napomene
informacija. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko
Tkalac, Miroslav Tuman. Zagreb : Zavod za informacijske Rukopisi lanaka, pripremljeni prema ovim napucima, alju
studije, 1993. Str. 131-138. se Urednitvu asopisa Tehniki vjesnik / Technical Gazette.
- lanci u elektronikom asopisima: Rukopisi i CD-ROM se ne vraaju. Uredniki odbor zadrava
[10] Stojanovski, J. Croatian libraries : the war is behind us what pravo manjeg redakcijskog ispravka lanka u okviru priprema za
brings the future? // Ariadne. The Web version (1996), 5. tisak. lanke, koji u bilo kojem pogledu ne zadovoljavaju naputak
URL: http://www.ukoln.ac.uk/ariadne/issue6. (13.06.1997.). autorima, Uredniki e odbor vratiti autoru. Radi eventualnih
- tekst na web stranicama: nejasnoa u svezi predloenog lanka, Uredniki se odbor obraa
[11] Burka, Lauren P. A hypertext history of multi-user samo prvom autoru, ako ima nekoliko autora, i uvaava samo
dimensions. The MUDdex. 1993. URL: stavove koje iznese prvi autor.
http://www.apocalypse.org/pub/u/lpb/muddex/essay/.
(05.12.1994.).

88 Tehniki vjesnik 16, 2(2009), 87-90