You are on page 1of 23

PATVIRTINTA

Mykolo Romerio universiteto


Teiss fakulteto
Baudiamosios teiss ir proceso instituto
2017 m. rugsjo 4 d. posdyje
Protokolo Nr. 1BTPI-1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO


TEISS FAKULTETO
BAUDIAMOSIOS TEISS IR PROCESO INSTITUTAS

Baudiamojo proceso teiss specialiosios dalies


paskait ir seminar teminis - valandinis planas
Teiss, Teiss ir valdymo, Teiss ir muitins veiklos, Teiss ir penitencins veiklos
3 kurso nuolatini studij studentams

Pareng: dr. Ramnas Jurgaitis,


dr. Egidijus Losis,
Rasa ibait - Neliubien

Dalyko turinys

Paskaitos Nr. Seminaro Nr. Temos pavadinimas Valandos Valandos Bendros


paskaitoms seminarams valandos

1. vadas baudiamojo proceso teiss 0 2 2


specialiosios dalies studijas
1. 2. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos 2 2 4

2. - 3. 3. - 4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai 4 4 8

4. 5. Ikiteisminio tyrimo baigimas 2 2 4

5. 6. Byl procesas pirmosios instancijos teisme. 2 2 4


Bylos parengimas nagrinti teisme.
6. 7. Bendrosios nagrinjimo pirmosios 2 2 4
instancijos teisme nuostatos.
7. - 8. 8. - 9. Bylos nagrinjimas teisme. 4 4 8

9. 10. Teismo nuosprendis. 2 2 4

10. 11. Byl procesas apeliacins instancijos teisme. 2 2 4

11. Savarankikos Nuosprendio ir nutarties vykdymas. 2 0 2


studijos
12. 12. Byl procesas kasacins instancijos teisme. 2 2 4

13. Koliokviumas 0 2 2

13. 14. Supaprastintas procesas. 2 2 4

14.-15 15. Baudiamojo proceso ypatumai tiriant ir 4 2 6


nagrinjant atskir kategorij bylas.
16. 16. Baudiamj byl atnaujinimas 2 2 4
Viso: 32 val. 32 val. 64 val.

1 seminaras. vadas baudiamojo proceso teiss specialiosios dalies studijas


Tema. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos
2 seminaras. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos
1. Ikiteisminio tyrimo kaip baudiamojo proceso stadijos samprata ir udaviniai.
2. Ikiteisminio tyrimo subjektai, j teiss ir pareigos.
3. Ikiteisminio tyrimo pradjimo slygos ir tvarka skirting kaltinimo form procesuose.
4. Prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigno, ikiteisminio tyrimo teisjo galiojimai ikiteisminio
tyrimo metu.
5. Aplinkybs, daranios ikiteismin tyrim negalim.
6. Atsisakymas pradti ikiteismin tyrim. Jo apskundimo tvarka.
7. Ikiteisminio tyrimo vieta. Ikiteisminio tyrimo terminai. Ikiteisminio tyrimo duomen
neskelbtinumas.

Pagrindin literatra seminaro tema Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos:

1. Goda, G.; et al., Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
2. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [1 kn.]:I-X
dalys (1-220 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341
4. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birelio 30 d. sakymu Nr. I-133
patvirtinta nauja redakcija Dl Rekomendacij dl ikiteisminio tyrimo pradios ir jos
registravimo tvarkos. Teiss akt registras, 2014-07-01, Nr. 9479.

Papildoma literatra seminaro tema Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. kovo 4 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-102/2008. Teism praktika. Nr. 29.
2. Baudiamojo proceso kodekso norm, nustatani aplinkybes, dl kuri baudiamasis procesas
negalimas, taikymo teism praktikoje apvalga. Teism praktika. Nr. 33.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2011 m. lapkriio 10 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-444/2011. Teism praktika. Nr. 36.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014-01-28 nutartis baudiamojoje
byloje Nr. 2K-96/2014. Teism praktika. Nr. 41.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014 m. lapkriio 4 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-462/2014. Teism praktika. Nr. 42.
6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsjo 11 d.
redakcija), 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandio 10 d., 2003 m. rugsjo 16 d. redakcijos),
244 straipsnio 2 dalies (2003 balandio 10 d., 2003 m. rugsjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio
(2003 m. birelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412
straipsnio 2 ir 3 dali (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14
d. redakcija) 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai ir dl pareikjo iauli rajono apylinks teismo praym itirti, ar
Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d.
redakcija) neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybs inios. 2006. Nr.7-
254.
7. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sakymas Dl Asmen aptarnavimo Lietuvos
Respublikos prokuratroje tvarkos aprao patvirtinimo. Valstybs inios, 2008. Nr. 6-230
8. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birelio 3 d. sakymu Nr. I-115
patvirtintos rekomendacijas Dl tarptautini bendr (jungtini) tyrimo grupi sudarymo ir
veiklos. Teiss akt registras: 2014-06-05 Nr.2014-07198.
9. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. vasario 27 d. sakymu Nr. I-58
patvirtintos rekomendacijos Dl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteismin tyrim.
Valstybs inios. 2013, Nr.23-1166.
10. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. sausio 29 d. sakymu Nr. I-20 patvirtintos
rekomendacijos Dl nusikalstam veik tyrim sujungimo ir atskyrimo. Valstybs inios.
2004, Nr. 19-609. Pakeista 2015 m. birelio 9 d., sakymo Nr. I-146.
11. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. vasario 10 d. sakymu Nr. I-48
patvirtintos Ikiteisminio tyrimo duomen skelbimo rekomendacijos. Valstybs inios. 2011, Nr.
20-1020
12. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandio 18 d. sakymu Nr. I-58 Dl
Ikiteisminio tyrimo pradios registravimo tvarkos ir rekomendacij patvirtinimo patvirtintos
rekomendacijos Dl proceso dalyvi susipainimo su bylos mediaga ikiteisminio tyrimo
metu. Valstybs inios. 2003, Nr. 39-1807.
13. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. sakymu Nr. I-40
patvirtintos Rekomendacijos dl prokuroro veiklos organizuojant ikiteismin tyrim ir jam
vadovaujant (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. birelio 19 d. sakymo Nr. I-
86 redakcija). Valstybs inios, 2008. Nr. 72-2783.
14. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandio 11 d. sakymu Nr. I-47 (2012
m. gruodio 31 d. sakymu Nr. I-378) patvirtintos Rekomendacijos dl nusikalstam veik
tyrimo paskirstymo ikiteisminio tyrimo staigoms. Valstybs inios,2008. Nr. 94-3712
(pakeistos 2012 m. gruodio 31 d. sakymu Nr. I-378, 2011 m. vasario 9 d. sakymu Nr. I-46;
2010 m. spalio 15 d. sakymu Nr. I-42, nauja redakcija 2008 m. rugpjio 8 d. sakymu Nr. I-
109, 2007 m. gruodio 13 d. sakymu Nr. I-179).
http://www.prokuraturos.lt/Teisininformacija/Rekomendacijos/tabid/166/Default.aspx.
15. Ancelis P. Baudiamojo proceso ikiteisminis etapas. Vilnius: Saulel, 2007, 296 p.
16. Ancelis P. Baudiamasis persekiojimas svokomis ir vadybiniu aspektu. Jurisprudencija:
mokslo darbai. 2005. T. 70(62).
17. Aubalyt R. Baudiamosios bylos neklimo institutas: procesinis reglamentavimas ir taikymo
problemos. Jurisprudencija, 1999, t. 12 (13).
18. Aubalyt R. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant baudiamj persekiojim: itakos,
raida, tendencijos. Jurisprudencija, 2001, t. 12 (13).
19. Aubalyt R. Diskrecinis baudiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai, taikymo problemos
ir perspektyvos Lietuvoje: daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teis (01 S). - Vilnius: `LTU,
2002.
20. Jurka R., Jovaias K., Kanapeckait J., Mieikis ., Baliutaviius S. Baudiamojo proceso
optimizavimo ir spartinimo galimybs ir bdai. Vilnius: Teiss institutas, 2005.
21. Jurka R. Ikiteisminis tyrimas: diskusijos dl nesibaigiani problem? (1). Policija, 2005 m. Nr.
7.
22. Jurka R. Ikiteisminis tyrimas: diskusijos dl nesibaigiani problem? (2). Policija, 2005 m.
Nr. 8.
23. Juozapaviius, A. Ikiteisminio tyrimo pradjimo materialus pagrindas: teorija ir praktika. Teis.
2017. T. 103.
24. Kuklianskis S. Ikiteisminio tyrimo teoriniai pagrindai. Jurisprudencija: mokslo darbai.
Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo problemos. 2005, Nr. 75(67).
25. Panomariovas A., Ramanauskas R. Ikiteisminio tyrimo formos Pranczijos Respublikoje.
Jurisprudencija, 2003, t. 49 (41).

Tema. Ikiteisminio tyrimo veiksmai

3 seminaras. Tyrimo veiksm samprata. Apklausa. Parodym patikrinimo veiksmai.

1. Ikiteisminio tyrimo veiksm samprata, rys ir sistema.


2. Bendrosios tyrimo veiksm atlikimo ir fiksavimo taisykls.
3. Proceso dalyvi teis susipainti su ikiteisminio tyrimo duomenimis.
4. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu:
4.1. aukimas apklaus.
4.2. Apklausos tvarka ir ypatumai.
5. Proceso veiksm su nukentjusiaisiais ar liudytojais, kuriems taikomas anonimikumas,
ypatumai.
6. Akistata.
7. Parodym patikrinimo veiksm samprata ir formos:
7.1. Parodymas atpainti.
7.2. Parodym patikrinimas vietoje.
7.3. Eksperimentas.

Pagrindin literatra seminaro tema Tyrimo veiksm samprata. Apklausa. Parodym


patikrinimo veiksmai:

3. Goda, G.; et al., Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
3. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [1 kn.]:I-X
dalys (1-220 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema Tyrimo veiksm samprata. Apklausa. Parodym


patikrinimo veiksmai:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gruodio 16 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-221/2008. Teism praktika. Nr. 30.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. rugsjo 30 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-392/2008. Teism praktika. Nr. 30.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2010 m. kovo 29 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-168/2011. Teism praktika. Nr. 35.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2010 m. kovo 15 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-144/2011. Teism praktika. Nr. 35.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2013 m. balandio 11 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-107/2013. Teism praktika. Nr. 39.
6. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2015 m. gruodio 15 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-414-303/2015. Teism praktika. Nr. 44.
7. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso bei operatyvins veiklos dalyvi, teisingumo ir
teissaugos institucij pareign apsaugos nuo nusikalstamo poveikio statymo pakeitimo
statymas. Valstybs inios, 2008. Nr. 63-2380.
8. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandio 18 d. Nr. I-58 sakymu
patvirtintos rekomendacijos ,,Dl fotografavimo, filmavimo, matavimo, rank atspaud ir
pavyzdio genetinei daktiloskopijai pamimo tvarkos. Valstybs inios. 2003, Nr. 39-1807.
9. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 9 d. sakymu Nr. I-8 patvirtintos
rekomendacijos ,,Dl liudytojo apklausos Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso
80 straipsnio 1 punkte ir 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Valstybs inios, 2008, Nr. 6-
234 (pakeistos 2011 m. rugpjio 31 d. sakymu Nr. I-211. Valstybs inios. 2011, Nr. 135-
6437).
10. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. rugsjo 16 d. sakymu Nr. I-126
patvirtintos rekomendacijos dl nepilnameio liudytojo ir nukentjusiojo apklausos. Valstybs
inios. 2009, Nr. 112-4806 (pakeistos 2011 m. lapkriio 8 d. sakymu Nr. I-297. Valstybs
inios. 2011, Nr. 135-6437., pakeista 2015 m. vasario 18 d. sakymu Nr. I-52.
11. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. gruodio 29 d. sakymu Nr. I-351 Dl
garso ir vaizdo nuotolio perdavimo priemoni naudojimo atliekant apklausas ikiteisminio
tyrimo metu patvirtintos rekomendacijos.
12. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birelio 3 d. sakymu Nr. I-114
patvirtintos rekomendacijas Dl anonimikumo ir dalinio anonimikumo nukentjusiajam ar
liudytojui suteikimo ir io sprendimo procesinio forminimo. Teiss akt registras: 2014-06-04
Nr. 2014-06146.
13. Ancelis, P. rodinjimo teisinio reguliavimo taka utikrinant proceso dalyvi teises
ikiteisminiame etape. Jurisprudencija. 2006 Nr. 11 (89).
14. Aubalyt, R., Ancelis, P., Burda, R. Teisins rekomendacijos ikiteisminio tyrimo pareignams,
dirbantiems su nepilnameiais. http://www.vrm.lt/index.php?id=612 (2006)
15. Barkauskas A. Alibi rodinjimo baudiamajame procese kriminalistiniai ir procesiniai
aspektai. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2008. Nr. 6(108).
16. Beleviius L. Technini priemoni panaudojimo tiriant nusikaltimus: teisinis reglamentavimas.
Jurisprudencija, 2002, t. 29 (21).
17. Beleviius L. Duomen perdavimo elektronini ryi tinklais galimybs baudiamojoje
procesinje veikloje. Jurisprudencija: mokslo darbai, 2008, Nr. 6(108).
18. Beleviius L., Jurka R. Proceso veiksm atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo
priemonmis galimybs. Jurisprudencija: mokslo darbai, 2007, Nr. 10(100).
19. Burda, R., Kuklianskis, S. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu (taktikos teorija ir praktika).
Vilnius, 2007.
20. ioys P. Operatyvins veiklos statymas : asmens konstitucini teisi apribojimo problemos.
Teiss problemos, 1998 . Nr. l.
21. Goda G. mogaus teisi apsaugos problemos baudiamajame procese. VII Baltijos ali
kriminolog simpoziumas: Nusikalstamumo prevencija ir baudiamoji politika pereinant
rinkos ekonomik. - Vilnius, 1995.
22. Goda, G. Nepilnameio teisin padtis baudiamajame procese. Nepilnamei kriminalin
justicija. Kvalifikacijos klimo kurs paskait mediaga. Vilnius, 2001. http://www.nplc.lt/nj/
[irta 2007-11-21].
23. Grigutyt, N. Vaiko apklausa. Nepilnamei justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis
leidinys. Metodinis leidinys. Ats. redaktor esnaityt, I. Vilnius. 2007.
http://www.nplc.lt/nj/projektas/index.htm
24. Guauskien, M. tariamojo teis bti informuotam: teorins prielaidos ir gyvendinimo
galimybs. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2008, Nr. 6(108).
25. Guauskien, M. Lygi procesini teisi gyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime.
Jurisprudencija. T. 67(59). 2005, T. 67(59).
26. Jurka, R. Diskusiniai liudytojo intereso egzistavimo baudiamajame procese aspektai.
Jurisprudencija. 2009. Nr. 1(115).
27. Jurka, R. Proceso per kuo trumpiausi laik teisinis principas: samprata ir realizavimo
problemos. Teiss problemos, 2009, Nr. 1 (63).
28. Jurka, R. Atstovo kaip liudytojo apklausa: kai kurie leistinumo apklausti nepilnameio ar
neveiksnaus nukentjusiojo statymin atstov kaip liudytoj aspektai. Teiss inios: urnalo
Justitia priedas. 2006, Nr. 2-3 (15-16).
29. Jurka, R. Draudimas versti duoti parodymus prie save kaip asmens konstitucini teisi
baudiamajame procese garantas. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2006, Nr. 1(79).
30. Jurka, R. urnalist imuniteto samprata baudiamajame procese. Teiss problemos, 2005, Nr. 1
(47).
31. Jurka, R. Liudytoj saugumas kaip priemon utikrinant j parodym patikimum.
Jurisprudencija. 2005. Nr. 75 (67).
32. Jurka, R. slaptinti liudytojai ir kaltinamojo teis teising proces. Teiss problemos, 2004, Nr.
2(44).
33. Jurka, R. Dvasinink imunitetas baudiamajame procese: sampratos problemos. Teiss
problemos, 2004, Nr. 3 (45).
34. Jurka, R. Liudytojo svoka Lietuvos ir kit usienio valstybi baudiamajame procese.
Jurisprudencija, 2004. Nr. 51 (43).
35. Jurka, R. Informacijos altinio paslapties isaugojimo garantija baudiamajame procese.
Justitia, 2004, Nr. 1 (49).
36. Kanapeckait, J. Galimyb atlikti proceso veiksmus su asmenimis, turiniais psichikos trkum
(sutrikim), ir gaut duomen rodomoji reikm. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2005, Nr.
77(69).
37. Kanapeckait, J. tariamj psichikos trkum (sutrikim) atskleidimas ir nustatymas.
Jurisprudencija: mokslo darbai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo problemos.
2005, Nr. 75(67).
38. Losis, E. Baudiamojo proceso prievartos priemoni samprata. Jurisprudencija: mokslo darbai,
2008, Nr. 6(108).
39. Malevski, H. vykio vietos apira. Vilnius: Lietuvos teiss akademijos Leidybos centras, 1999.
40. Merkeviius, R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuotame baudiama-
jame procese. Teis. 2006 Nr. 60.
41. Murauskien, D. Teism praktikos vertinant baudiamajame procese liudijusi vaik
parodymus aktualijos. Jurisprundencija. 2015. Nr. 22(2)
42. Rinkeviius, J. rodym rinkimo bdai baudiamajame procese. Jurisprudencija, 1998, Nr.10.
43. Rimelis, E. Ikiteisminio tyrimo duomen atskleidimas teismui skiriant kardomsias priemones
aspektai. Jurisprudencija: mokslo darbai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo
problemos. 2005, Nr. 75(67).

4 seminaras. Objekt tyrimas ir apira. Krata, pomis, slapti tyrimo veiksmai.

1. Objekt tyrimas ir apira.


2. Ekspertiz: samprata, rys, skyrimo bei atlikimo pagrindai ir tvarka.
3. Tyrimo veiksm, numatyt baudiamojo proceso kodekso XII skyriuje, ypatumai.
4. Krata ir pomis.
5. Prokuroro teis susipainti su informacija.
6. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rank atspaud ir pavyzdio genetinei daktiloskopijai
pamimas.
7. Telekomunikacij tinklais perduodamos informacijos kontrol bei ra darymas.
8. Savo tapatybs neatskleidiani ikiteisminio tyrimo pareign veiksmai.
9. Nusikalstam veik imituojantys veiksmai.

Pagrindin literatra seminaro tema Objekt tyrimas ir apira. Krata, pomis, slapti
tyrimo veiksmai:

1. Goda, G.; et al., Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
2. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [1 kn.]:I-X
dalys (1-220 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341
Papildoma literatra seminaro tema Objekt tyrimas ir apira. Krata, pomis, slapti
tyrimo veiksmai:
1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2009 m. kovo 5 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2A-P-2/2009. Teism praktika. Nr. 31.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gegus 20 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-120/2008. Teism praktika. Nr. 29.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. balandio 29 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-141/2008. Teism praktika. Nr. 29.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gruodio 16 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2A-P-6/2008. Teism praktika. Nr. 30.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2011 m. lapkriio 8 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2A-P-1/2011. Teism praktika. Nr. 36.
6. Lietuvos Respublikos operatyvins veiklos statymas. Valstybs inios. 2002. Nr. 65-2633.
7. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizs statymas. Valstybs inios. 2002. Nr. 112-4969.
8. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso bei operatyvins veiklos dalyvi, teisingumo ir
teissaugos institucij pareign apsaugos nuo nusikalstamo poveikio statymo pakeitimo
statymas. Valstybs inios, 2008. Nr. 63-2380.
9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegus 8 d. nutarimas ,,Dl Lietuvos
Respublikos operatyvins veiklos statymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto,
11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 198-1 straipsnio 1
bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybs inios, 2000, Nr. 80-2423.
10. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsjo 19 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos telekomunikacij statymo (2000 m. liepos 11 d. redakcija) 27 straipsnio 2 dalies,
Lietuvos Respublikos telekomunikacij statymo 27 straipsnio pakeitimo statymo 2 straipsnio
1 dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacij statymo (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 57
straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos operatyvins veiklos statymo (1997 m. gegus 22 d.
redakcija) 7 straipsnio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos operatyvins veiklos statymo
(2002 m. birelio 20 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies 6 punkto, Lietuvos Respublikos
baudiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalies (1961 m. birelio 26 d. redakcija) ir 75
straipsnio 1 dalies (1975 m. sausio 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Valstybs inios. 2002. Nr. 93-4000.
11. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. gruodio 31 d. sakymu Nr. I-383
patvirtintos rekomendacijos Dl kriminalins valgybos statymo, Baudiamojo kodekso norm
taikymo ir kriminalins valgybos informacijos panaudojimo baudiamajame procese.
Valstybs inios. 2013, Nr. 2-83.
12. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. liepos 3 d. sakymu Nr. I-192 Dl
fotografavimo, filmavimo, matavimo, rank antspaud, pavyzdio genetinei daktiloskopijai
pamimo tvarko ir Eurodac sistemos pirt antspaudams lyginti naudojimo patvirtintos
rekomendacijos.
13. Jurka R. Slapt tyrimo veiksm procesins formos darnos aspektai. Baudiamoji justicija ir
verslas: recenzuot mokslini straipsni baudiamosios teiss ir baudiamojo proceso
klausimais rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016.
14. Jurka, R. Provokacija kaip priemon renkant rodymus baudiamajame procese.
Jurisprudencija. 2013. Nr. 20(1).
15. Guauskien, M., Beleviius, L. Ar visada specialij ini panaudojimo baudiamojoje byloje
rezultatai laikytini patikimu rodymu altiniu. Baudiamoji justicija ir verslas: recenzuot
mokslini straipsni baudiamosios teiss ir baudiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius:
Vilniaus universitetas, 2016.
16. Paktaitis, L. Nusikalstam veik imituojanio elgesio modelio taikymas tiriant kyininkavimo
nusikaltimus. Jurisprudencija, 2001, t. 23 (15).
17. Panomariovas, A.; Ramanauskas, R. Slaptumas - tiesos baudiamajame procese nustatymo
priemon. Jurisprudencija: mokslo darbai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo
problemos. 2005, Nr. 75(67).
18. Poinas, P. Kriminalistins ekspertizs. - Vilnius, 1997.
19. Stungys, K. Speciali ini samprata ir panaudojimo ypatumai. Jurisprudencija, 2004, t. 52
(44).
20. , .. : . -
: , 2001.
21. : ( ,
) / [. . ... et al. ];
. : -X, 2000.

Tema. Ikiteisminio tyrimo baigimas

5 seminaras. Ikiteisminio tyrimo baigimas

1. Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos.


2. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas.
3. Nutarimo nutraukti ikiteismin tyrim apskundimo tvarka.
4. Nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo slygos ir tvarka.
5. Ikiteisminio tyrimo pabaiga kaltinamojo akto suraymu.

Pagrindin literatra seminaro tema Ikiteisminio tyrimo baigimas:

1. Goda, G.; et al., Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius:
Registr centras, 2011
2. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [1
kn.]:I-X dalys (1-220 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-
1341

Papildoma literatra seminaro tema Ikiteisminio tyrimo baigimas:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gegus 20 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-228/2008. Teism praktika. Nr. 29.
2. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sakymas "Dl Ikiteisminio tyrimo termin
kontrols tvarkos ir rekomendacij patvirtinimo" pakeitimo. Rekomendacijos dl kaltinamojo
akto suraymo ir perdavimo teismui. Valstybs inios, 2007. Nr. 134-5443.
3. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandio 18 d. sakymu Nr. I-58 Dl
Ikiteisminio tyrimo pradios registravimo tvarkos ir rekomendacij patvirtinimo patvirtintos
rekomendacijos Dl proceso dalyvi susipainimo su bylos mediaga ikiteisminio tyrimo
metu. Valstybs inios. 2003, Nr. 39-1807.
4. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birelio 1 d. sakymu Nr. I-136 Nr. I-192
Dl kaltinamojo akto suraymo ir perdavimo teismui patvirtintos rekomendacijos
5. Ancelis, P. Baudiamojo proceso ikiteisminis etapas. Vilnius: Saulel, 2007, 296 p.
6. Aubalyt, R. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant baudiamj persekiojim: itakos,
raida, tendencijos. Jurisprudencija, 2001, t. 12 (13).
7. Aubalyt, R. Diskrecinis baudiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai, taikymo problemos
ir perspektyvos Lietuvoje: daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teis (01 S). - Vilnius: LTU,
2002.
8. Aubalyt, R. Diskrecinio baudiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: reali nuteisimo
galimyb ir vieasis interesas (1). Jurisprudencija, 2003, t. 38 (30).
9. Aubalyt, R. Diskrecinio baudiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: vieojo intereso
struktra (2). Jurisprudencija, 2003, t. 39 (31).
10. Aubalyt, R. Prokuroro diskrecins valdios kontrol vykdant baudiamj persekiojim.
Jurisprudencija, 2003, t. 41 (33).
11. Aubalyt, R. Nukentjusiojo teist interes ir teisi realizavimas baigiant ikiteismin tyrim.
Jurisprudencija : mokslo darbai. 2005, T. 70(62).
12. Aubalyt, R. Diskrecinio baudiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudiamosios
atsakomybs santykis. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2006, Nr. 1(79).
13. Aubalyt, R. Susitarimas (susitaikymas) vieojo kaltinimo bylose kaip viena i diskrecinio
baudiamojo persekiojimo form. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2006, Nr. 6(84).
14. Baranskait, A. Taikos sutartis baudiamojoje teisje. Monografija. Vilnius. 2007.
15. Jurka, R., Jaseviius, R. Diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo (diversijos) pagrstumas ir
gyvendinimo problemos. Teiss problemos, Nr. 4(50). 2005.

Tema. Byl procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinti teisme.

6 seminaras. Byl procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinti teisme

1. Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos teisme kaip atskiros baudiamojo


proceso stadijos samprata, reikm ir udaviniai.
2. Teismingumo svoka ir rys. Teismingumo taisykli reikm.
3. Teismingumo nustatymas keli nusikalstam veik atvejais. Baudiamosios bylos perdavimas
i vieno teismo kitam. Gin dl byl teismingumo sprendimas.
4. Teismo sudtis. Teisiamojo posdio pirmininkas. Teisiamojo posdio sekretorius.
5. Bylos parengimo nagrinti pirmosios instancijos teisme esm ir reikm. Teisj paskyrimas
nagrinti byl.
6. Bylos parengimo nagrinti teisme metu priimamos nutartys.

Pagrindin literatra seminaro tema Byl procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos
parengimas nagrinti teisme:

1. Goda, G., et al. Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
2. Jurka, R., et al. Baudiamojo proceso principai. Vilnius: Eugrimas, 2009
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema Byl procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos
parengimas nagrinti teisme:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. birelio 27 d. nutarimas Nr. KT19-


N10/2016 Dl Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies
nuostatos, 235 straipsnio 1 dalies, 254 straipsnio 4 dalies, 327 straipsnio 1 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, TAR, 2016-06-27, Nr. 17705.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. sausio 29 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-1/2008. Teism praktika. Nr. 29.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. lapkriio 25 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-449/2008. Teism praktika. Nr. 30.
4. Lietuvos Respublikos teism statymas. Valstybs inios, 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649
su vlesniais pakeitimais ir papildymais.
5. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
6. umskas A. Baudiamj byl nagrinjimas teisme. Vilnius: Justitia, 2000.
7. Teism tarybos 2003 m. balandio 4 d. nutarimas Nr. 92 Dl bylos kopij ir ira darymo
tvarkos rekomendacij bei nukentjusij ir civilini iekov informavimo apie proces per
spaud tvarkos rekomendacij patvirtinimo su vlesniais pakeitimais.
8. Teisj tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 13P-29-(7.1.2) Dl Byl paskirstymo
teisjams ir teisj kolegij sudarymo taisykli aprao patvirtinimo
(http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teismu-savivaldos-teises-aktu-sprendimu-
paieska/199).

Tema. Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos

7 seminaras. Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos

1. Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos teisme principai.


2. Baudiamojo proceso statyme apibrt bendrj bylos nagrinjimo teisme nuostat turinys:
2..1 Teismo posdio pirmininko galiojimai ir vadovavimas nagrinjimui teisme.
2..2 Tiesioginis ir odinis nagrinjimas pirmosios instancijos teisme. Teismo ir teisiamojo
posdio samprata, raytinis procesas ir procesas nerengiant teismo posdio
baudiamajame procese.
2..3 Pareiga inagrinti byl per kuo trumpiausi laik, nagrinjimo teisme pertrauka bei
atidjimas.
2..4 Bylos iskyrimas, byl sujungimas ir nutraukimas ar perdavimas prokurorui.
2..5 Asmenys, dalyvaujantys byl nagrinjant pirmosios instancijos teisme. J neatvykimo
pasekms.
2..6 Bylos nagrinjimo teisme ribos ir faktini bylos aplinkybi bei veikos kvalifikavimo
keitimas.
2..7 Bylos nagrinjimo eigos ir teismo priimam sprendim fiksavimas.
2..8 Kitos baudiamojo proceso statyme nustatytos bendrosios byl nagrinjimo teismo
nuostatos.
3. Bendrj bylos nagrinjimo teisme nuostat taikymas skirtingose baudiamojo proceso
stadijose.

Pagrindin literatra seminaro tema Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos


teisme bendrosios nuostatos:

1. Goda, G., et al. Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
2. Jurka, R., et al. Baudiamojo proceso principai. Vilnius: Eugrimas, 2009
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema Baudiamosios bylos nagrinjimo pirmosios instancijos


teisme bendrosios nuostatos:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gruodio 16 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-523/2008. Teism praktika. Nr. 30.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2009 m. gruodio 1 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-446/2009. Teism praktika. Nr. 32.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2010 m. kovo 23 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-122/2010. Teism praktika. Nr. 33.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2010 m. kovo 23 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-195/2010. Teism praktika. Nr. 33.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2012 m. lapkriio 27 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-484-/2012. Teism praktika. Nr. 38.
6. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2012 m. lapkriio 20 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-496-/2012. Teism praktika. Nr. 38.
7. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2016 m. gruodio 30 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016.
8. Asmens teis inoti, kuo jis yra kaltinamas. Kaltinimo pakeitimas teisme ir asmens teis
gynyb pakeitus kaltinim. Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism
praktika. 2005. Nr. 24
9. Baudiamojo proceso kodekso norm, nustatani bylos nagrinjimo teisme ribas, taikymo
teism praktikoje apvalga Nr. A-1. Teism praktika. 2009, 31
10. Girdauskas M. Ar teismo galiojimai sugrietinti inkriminuojamos veikos kvalifikavim atitinka
valdi padalijimo princip. Globalizacijos ikiai baudiamajai justicijai. Vilnius: Registr
centras, 2014
11. Girdauskas, M. Teismo galios keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavim: konstitucijos
reinterpretavimo prielaidos. Teis, 2014, t. 91.
12. Girdauskas, M. Teismo galiojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavim: konstitucijos
reinterpretavimo prielaid paieka. Teis, 2014, t. 90.
13. Girdauskas, M. Teismo gali keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavim grietesniu
suderinamumas su konstituciniais baudiamojo proceso tikslais ir principais. Teis, 2013, t.88
14. Girdauskas, M. Teismo galiojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavim grietesniu.
Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksui 10 met. Vilnius: Lietuvos teismo
ekspertizs centras, 2012
15. Girdauskas, M. Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavim. Teiss
problemos. 2009, Nr. 3.
16. Jurka R.; Rimelis E. Baudiamojo proceso optimizavimas: raytinio proceso prielaidos ir
galimybs. Jurisprudencija. 2012 Nr. 19(2).
17. Kris, E., et al. Lietuvos teisins institucijos. Vilnius: Rgistr centras, 2011
18. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkriio 15 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandio 10 d.
redakcija), 256 straipsnio 1 dalies (2007 m. birelio 28 d., 2011 m. gruodio 22 d. redakcijos), 4
dalies (2007 m. birelio 28 d., 2011 m. gruodio 22 d. redakcijos), 320 straipsnio 3 dalies, 326
straipsnio 1 dalies (2007 m. birelio 28 d. redakcija) 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai Valstybs inios: 2013-11-20 Nr.119-6005
19. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. birelio 27 d. nutarimas Nr. KT19-
N10/2016 Dl Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies
nuostatos, 235 straipsnio 1 dalies, 254 straipsnio 4 dalies, 327 straipsnio 1 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, TAR, 2016, Nr. 17705.
20. Pradel, J. Lyginamoji baudiamoji teis. Vilnius: Eugrimas, 2001.
21. Rimelis E. Raytinio proceso pltra Lietuvos baudiamojo proceso teisje. Globalizacijos
ikiai baudiamajai justicijai. Vilnius: Registr centras, 2014
22. umskas, A. Baudiamj byl nagrinjimas teisme. Vilnius: Justitia, 2000.
23. Teisj tarybos 2014 m. vasario 14 d. nutarimas Nr. 13P-22-(7.1.2) Dl Teismo posdi garso
ra darymo tvarkos aprao patvirtinimo, TAR, 2014, Nr. 01950.
24. Teisj tarybos 2014 m. lapkriio 28 d. nutarimas Nr. 13P-156-(7.1.2) Dl Vaizdo konferencij
rangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprao patvirtinimo, TAR, 2014, Nr. 18512).

Tema. Bylos nagrinjimas teisme


8 seminaras. Teisminio nagrinjimo struktra. Parengiamoji posdio dalis ir rodym tyrimo
bendrosios nuostatos

1. Teisiamojo posdio sudedamosios dalys.


2. Parengiamoji teisiamojo posdio dalis, jos reikm.
3. Parengiamojoje teisiamojo posdio dalyje atliktini procesiniai veiksmai, nusprendus atidti
bylos nagrinjim ar paskelbus pertrauk. Praym pateikimas, j inagrinjimas.
3. rodym tyrimo kaip teisiamojo posdio dalies samprata ir reikm.
4. rodym tyrimo pradia ir rodym tyrimo tvarka.
5. Sutrumpintas rodym tyrimas. rodym paskelbimas sutrumpinto j tyrimo atveju.

Pagrindin literatra seminaro tema Teisminio nagrinjimo struktra. Parengiamoji


posdio dalis ir rodym tyrimo bendrosios nuostatos:

1. Goda, G.; et al., Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registr
centras, 2011
2. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema Teisminio nagrinjimo struktra. Parengiamoji


posdio dalis ir rodym tyrimo bendrosios nuostatos:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014 m. sausio 30 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-1/2014. Teism praktika. Nr. 40.
2. Baudiamojo proceso kodekso norm, reglamentuojani rodinjim, taikymo teism
praktikoje apvalga Nr. 27-1. Teism praktika. 2007, 27
3. Kaltinamojo (tariamojo) teis teikti praymus kviesti ir apklausti liudytojus bei ios teiss
utikrinimas. Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007, 26
4. Kris, E., et al. Lietuvos teisins institucijos. Vilnius: Registr centras, 2011
5. Pradel, J. Lyginamoji baudiamoji teis. Vilnius: Eugrimas, 2001.
6. umskas, A. Baudiamj byl nagrinjimas teisme. Vilnius: Justitia, 2000.
7. Valickas, G.; Justickis, V. Procedrinis teisingumas Lietuvos kriminalinje justicijoje ir
alternatyvios justicijos modeli taikymas. Mokslinio tyrimo ataskaita. Vilnius: 2004
8. Valickas, G.; Procedrinis teisingumas ir moni pasitikjimas teissaugos pareignais bei
institucijomis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

9 seminaras. rodym tyrimas. Baigiamosios kalbos. Paskutinis kaltinamojo odis

1. Kaltinamojo, liudytojo ir nukentjusiojo apklausa byl nagrinjant teisme.


2. Liudytojo ir nukentjusiojo, kuriems taikomas anonimikumas, apklausos ypatumai.
3. Nepilnameio liudytojo ir nukentjusiojo apklausos ypatumai.
4. Parodym duot ikiteisminio tyrimo pareignui, prokurorui ir ikiteisminio tyrimo teisjui
tyrimas byl nagrinjant teisme.
5. Specialisto dalyvavimas nagrinjant byl teisme. Specialisto apklausa
6. Ekspertizs skyrimas ir darymas teisme. Eksperto dalyvavimas teisme.
7. Privataus eksperto dalyvavimas nagrinjant byl, konsultacins ivados statusas byl nagrinjant
teisme.
8. Daikt apira. Dokument perskaitymas ir apira.
9. Teismo teis atlikti bet kur proceso veiksm.
10. rodym tyrimo teisme pabaiga.
11. Baigiamosios kalbos. J samprata, reikm, turinys. Teismini gin dalyvi replikos.
12. Paskutinis kaltinamojo odis.

Pagrindin literatra seminaro tema rodym tyrimas. Baigiamosios kalbos. Paskutinis


kaltinamojo odis.:

1. Baudiamojo proceso kodekso norm, reglamentuojani rodinjim, taikymo teism


praktikoje apvalga Nr. 27-1. Teism praktika. 2007, 27
2. Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P.; Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta
laida. Vilnius: Registr centras, 2011
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema rodym tyrimas. Baigiamosios kalbos. Paskutinis


kaltinamojo odis:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2017 m. vasario 28 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-1-693/2017.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2012 m. lapkriio 22 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-537-/2012. Teism praktika. Nr. 38.
3. Goda, G. Kaltinamojo teis duoti klausimus kaltinimo liudytojams kaip mogaus teis. Teis.
2000. Nr. 36.
4. Goda, G., et al., Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
5. Kris, E., et al. Lietuvos teisins institucijos. Vilnius: Rgistr centras, 2011
6. Kaltinamojo (tariamojo) teis teikti praymus kviesti ir apklausti liudytojus bei ios teiss
utikrinimas. Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007. Nr.
26.
7. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. Liudytoj (nukentjusij), kuriems taikomas
anonimikumas, slaptinimo pagrstumas ir j duot parodym naudojimas apkaltinamojo
nuosprendio ivadoms pagrsti. Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism
praktika. 2007. Nr. 27.
8. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. Teisiamajame posdyje neapklaust liudytoj
(nukentjusij) parodym naudojimas apkaltinamojo nuosprendio ivadoms pagrsti.
Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007. Nr. 25.
9. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. Teisiamajame posdyje neapklaust liudytoj
(nukentjusij) parodym naudojimas apkaltinamojo nuosprendio ivadoms pagrsti (II).
Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007. Nr. 26.
10. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. Teisiamajame posdyje neapklaust liudytoj
(nukentjusij) parodym naudojimas apkaltinamojo nuosprendio ivadoms pagrsti (III).
Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007. Nr. 26.
11. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. Teisiamajame posdyje neapklaust liudytoj
(nukentjusij) parodym naudojimas apkaltinamojo nuosprendio ivadoms pagrsti (IV).
Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2007. Nr. 27.
12. Lietuvos Aukiausiasis Teismas. urnalist altini apsaugos reikalavimai baudiamajame
procese. Europos mogaus teisi teismo sprendim santraukos. Teism praktika. 2008. Nr. 29.
13. Merkeviius, R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuotame
baudiamajame procese. Teis, 2006, Nr.60.
14. Pradel, J. Lyginamoji baudiamoji teis. Vilnius: Eugrimas, 2001.
15. umskas, A. Baudiamj byl nagrinjimas teisme. Vilnius: Justitia, 2000.
16. Valickas, G.; Justickis, V. Procedrinis teisingumas Lietuvos kriminalinje justicijoje ir
alternatyvios justicijos modeli taikymas. Mokslinio tyrimo ataskaita. Vilnius: 2004
17. Valickas, G.; Procedrinis teisingumas ir moni pasitikjimas teissaugos pareignais bei
institucijomis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013
18. Zabiela, V. Rinktins advokat kalbos teisme. Vilnius: Justitia, 1998.

Tema. Teismo nuosprendis

10 seminaras. Teismo nuosprendis ir jo paskelbimas

1. Nuosprendio samprata ir reikm. Nuosprendio teistumas, pagrstumas, teisingumas ir


tikinamumas. i svok turinys ir santykis.
2. Nuosprendio primimo tvarka ir slygos.
3. Nuosprendi rys.
4. Nuosprendio forma ir turinys:
4.1.angin nuosprendio dalis.
4.2.Apraomoji nuosprendio dalis.
4.3.Rezoliucin nuosprendio dalis.
5. Nuosprendio suraymui keliam statymo reikalavim paeidimai, j vertinimas ir padariniai.
6. Nuosprendio paskelbimas.

Pagrindin literatra seminaro tema Teismo nuosprendis:

1. Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P.; Baudiamojo proceso teis. 2-oji pataisyta ir papildyta
laida. Vilnius: Registr centras, 2011
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2003 m. birelio 20 d. nutarimas Dl teism praktikos taikant
Baudiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojanias nuosprendio suraym. Teism
praktika, 2003, Nr. 19.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios, 2002, Nr. 37-1341

Papildoma literatra seminaro tema Teismo nuosprendis:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2007 m. gruodio 20 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-818/2007. Teism praktika. Nr. 29.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. sausio 15 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-100/2008. Teism praktika. Nr. 29.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. spalio 7 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-327/2008. Teism praktika. Nr. 30.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2009 m. spalio 20 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009. Teism praktika. Nr. 32.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2009 m. gruodio 1 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-446/2009. Teism praktika. Nr. 32.
6. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2010 m. balandio 6 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-216/2010. Teism praktika. Nr. 33.
7. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2011 m. sausio 18 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-113/2011. Teism praktika. Nr. 35.
8. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2012 m. gegus 8 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-9/2012. Teism praktika. Nr. 37.
9. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014 m. gruodio 16 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-259/2014.
10. Randakeviien, I. Kai kurie teismo nuosprendio sampratos probleminiai aspektai. Socialini
moksl studijos. 2009, 4(4)
11. Aubalyt, R. Alternatyvs baudiamojo konflikto sprendimo bdai nagrinjant byl teisme.
Jurisprudencija. 2008, 6(108).
12. Baranskait, A. Taikos sutartis baudiamojoje teisje. Atleidimas nuo baudiamosios
atsakomybs kaltininkui ir nukentjusiajam susitaikius. Monografija. Vilnius, 2007.
13. Baranskait, A., Prapiestis, J. Atleidimas nuo baudiamosios atsakomybs Konstitucijos ir
konstitucins jurisprudencijos kontekste. Jurisprudencija. 2006, 7(85).
14. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsjo 21 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos administracini byl teisenos statymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsjo 19
d. redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dali (2000 m. rugsjo 19 d. red.), Lietuvos Respublikos
baudiamojo proceso kodekso 306 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.), 308 straipsnio (2006 m.
birelio 1 d. red.) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 324 straipsnio 12, 13 dali (2002 m. kovo
14 d. red.), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 448
straipsnio 7 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 454 straipsnio 5, 6 dali (2002 m. kovo 14 d.
red.), 460 straipsnio 4, 5 dali (2002 m. kovo 14 d. red.), Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 285 straipsnio 2, 5 dali
(2002 m. vasario 28 d. red.), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 288 straipsnio
4 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 289 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 303
straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 320 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d.
red.), 325 straipsnio 2, 3 dali (2002 m. vasario 28 d. red.), 358 straipsnio 2, 3 dali (2002 m.
vasario 28 d. red.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dl pareikjo - Seimo
nari grups praymo itirti, ar Lietuvos Respublikos teism statymo 119 straipsnio 2 dalies 1
punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m. sausio 24 d.
redakcija), 120 straipsnio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas (2002 m. sausio 24 d.
redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 "Dl
apygardos teismo teisjo galiojim pratsimo", Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m.
birelio 18 d. dekretas Nr. 128 "Dl apygard teism skyri pirminink skyrimo" ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisjas Konstantas Ramelis skiriamas io
teismo civilini byl skyriaus pirmininku, neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai //
Valstybs inios. 2006, Nr. 102-3957.
15. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio16d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsjo 11 d.
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dl Lietuvos Respublikos baudiamojo
proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandio 10 d., 2003 m. rugsjo 16 d.
redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandio 10 d., 2003 m. rugsjo 16 d. redakcijos),
407 straipsnio (2003 m. birelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d.
redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dali (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dl pareikjo iauli rajono apylinks teismo praym
itirti, ar Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14
d. redakcija) neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Valstybs inios, 2006, Nr. 7-
254
16. Rimelis, E. Esminiai baudiamojo proceso statymo paeidimai: samprata, vertinimas ir
teisiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai: teis (001 S). Vilnius.2006
17. Teism tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 176 dl baudiamojo proceso dokument
(blank) pavyzdi aprobavimo.
18. Teisj tarybos 2016 m. gegus 27 d. nutarimas Nr. 13P-65-(7.1.2) Dl Rekomenduojam
teism procesini sprendim kokybs standart patvirtinimo (http://www.teismai.lt/lt/teismu-
savivalda/teismu-savivaldos-teises-aktu-sprendimu-paieska/199).

Tema. Byl procesas apeliacins instancijos teisme


11 seminaras. Byl procesas apeliacins instancijos teisme

1. Byl proceso apeliacins instancijos teisme samprata ir reikm. Apeliacijos modeliai (rys)
Lietuvos teiss sistemoje bei usienio alyse.
2. Nuosprendi ir nutari apskundimas apeliacine tvarka.
3. Byl nagrinjimas apeliacins instancijos teisme ir apeliacinio proceso ypatumai.
4. Apeliacins instancijos teismo sprendim rys.

Pagrindin literatra seminaro tema Byl procesas apeliacins instancijos teisme

1. Goda, G., et al. Baudiamojo proceso teis. Vilnius: Registr centras, 2011.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2005 m. birelio 23 d. nutarimas Nr. 53. Dl teism praktikos
taikant baudiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojanias byl proces apeliacins
instancijos teisme. Teism praktika. 2005. Nr. 23.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios. 2002, Nr. 37

Papildoma literatra seminaro tema Byl procesas apeliacins instancijos teisme:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus (plenarins sesijos) 2016 m.


lapkriio 30 d. nutartis baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-135-648/2016.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2016 m. kovo 3 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-7-29-942/2016. Teism praktika. 2016, 45.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014 m. sausio 30 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-1/2014. Teism praktika. Nr. 40.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2005 m. birelio 23 d. nutarimas Nr. 53. Dl teism praktikos
taikant baudiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojanias byl proces apeliacins
instancijos teisme . Teism praktika. 2005. Nr. 23, p. 348-357.
5. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2005 m. birelio 23 d. nutarimu Nr. 53 patvirtinta
apibendrinimo apvalga. Dl teism praktikos taikant baudiamojo proceso kodekso normas,
reglamentuojanias byl proces apeliacins instancijos teisme. Teism praktika. 2005. Nr. 23,
p. 357-374.
6. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2007 m. lapkriio 27 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-733/2007. Teism praktika. Nr. 29.
7. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. sausio 29 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-48/2008. Teism praktika. Nr. 29.
8. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. spalio 28 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-420/2008. Teism praktika. Nr. 30.
9. Ambrasait, G. Apeliacija civiliniame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai. Teis
(01 S). Vilnius, 2004
10. Ambrasait, G. Apeliacija Lietuvos administraciniame procese: pagrindins reformos kryptys.
Jurisprudencija. 2006, 4 (82).
11. Garnelien L., Rimelis E., Apeliacijos sampratos taka teism praktikai baudiamajame
procese. Socialini moksl studijos. 2009, Nr. 4(4)
12. Goda, G., et al. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
13. Jurka, R. Losis, E. Sirvydis V., Apdairaus teisingumo beiekant: apeliacijos rib ir teismo
laisvs santykis. Jurisprudencija. 2016. Nr. 23(2)
14. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkriio 15 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandio 10 d.
redakcija), 256 straipsnio 1 dalies (2007 m. birelio 28 d., 2011 m. gruodio 22 d. redakcijos), 4
dalies (2007 m. birelio 28 d., 2011 m. gruodio 22 d. redakcijos), 320 straipsnio 3 dalies, 326
straipsnio 1 dalies (2007 m. birelio 28 d. redakcija) 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Valstybs inios, 2013-11-20, Nr. 119-6005.
15. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. birelio 27 d. nutarimas Nr. KT19-
N10/2016 Dl Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies
nuostatos, 235 straipsnio 1 dalies, 254 straipsnio 4 dalies, 327 straipsnio 1 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, TAR, 2016-06-27, Nr. 17705.
16. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. birelio 26 d. nutarimas Nr. KT8-N6/2017
Dl Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 320 straipsnio 4 dalies, 326
straipsnio 1 dalies 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, TAR, 2017, Nr.:
2017-10749.
17. Nekroius V. Teism instancin sistema ir teism sprendim kontrols formos. Teiss
problemos. 1995. Nr. 4.
18. Rimelis E. Esminiai baudiamojo proceso teiss paeidimai: samprata, vertinimas ir
procesiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai. Teis (01 S). Vilnius, 2006.
19. Rimelis E. Raytinio proceso pltra Lietuvos baudiamojo proceso teisje Globalizacijos
ikiai baudiamajai justicijai. Vilnius: Registr centras, 2014.
20. Rimelis E., Jurka R. Baudiamojo proceso optimizavimas: raytinio proceso prielaidos ir
galimybs. Jurisprudencija: mokslo darbai, 2012, 19(2).
21. Pradel, J. Lyginamoji baudiamoji teis. Vilnius: Eugrimas, 2001.

Tema. Nuosprendio ir nutarties vykdymas

Paskaita ir savarankikos studijos

1. Nuosprendio vykdymo stadijos samprata ir reikm.


2. Nuosprendio vykdymo bendrosios nuostatos.
3. Nuosprendio vykdymo atidjimas.
4. Nuosprendio siteisjimas ir pateikimas vykdyti.
5. Nuosprendio vykdymo tvarka.
6. Nuosprendio vykdymo stadijoje kylani klausim isprendimas.
7. Pirmosios instancijos teismo nutarties siteisjimas ir jos vykdymas.

Pagrindin literatra seminaro tema Nuosprendio ir nutarties vykdymas:

1. Goda, G., et al. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
2. Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Baudiamojo proceso teis. Vilnius: Registr centras,
2011.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios. 2002, Nr. 37 (su
pakeitimais ir papildymais).

Papildoma literatra seminaro tema Nuosprendio ir nutarties vykdymas:


1. Leran J. Baudiamojo poveikio priemoni nevykdymo atidjus bausms vykdym teisiniai
padariniai. Teis. 2012, 84.
2. Lietuvos Respublikos bausmi vykdymo kodeksas. Valstybs inios. 2002 Nr. 73 (su
pakeitimais ir papildymais).
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2016 m. birelio 17 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-267-942/2016.
4. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2008 m. gegus 16 d. Teism praktikos taikant bausmi
vykdymo atidjim apvalga (Baudiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai). Teism praktika.
2008, Nr. 28.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2008 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 219 Dl Lietuvos
Respublikos teism paskirt pinigini sankcij perdavimo vykdyti kitoms Europos Sjungos
valstybms narms taisykli patvirtinimo. Valstybs inios, 2008, Nr. 33-1164; TAR, 2014, Nr.
03998.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2013 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 219 Dl Lietuvos
Respublikos teism priimt sprendim konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos
Sjungos valstybms narms taisykli patvirtinimo ir pinigini l bei turto, gauto vykdius
sprendimus konfiskuoti, paskirstymo tvarkos. Valstybs inios, 2013, Nr. 29-1399 (su vlesniu
pakeitimu).
7. Generalins prokuratros 2006 m. rugpjio 7 d. sakymas Nr. I-154 Dl Rekomendacij dl
prokuror pozicijos, teismui sprendiant dl lygtinio atleidimo nuo laisvs atmimo bausms
prie termin ir neatliktos laisvs atmimo bausms dalies pakeitimo velnesne bausme bei
lygtinio paleidimo i pataisos nam patvirtinimo. Valstybs inios, 2006, Nr. 88-3499.
8. Nevera A. Valstybs baudiamoji jurisdikcija ir usienyje priimt nuosprendi pripainimas
Lietuvoje. Jurisprudencija. 2003, 38(30).
9. Tarybos 2005 m. vasario 24 d. pamatinis sprendimas 2005/214/TVR, dl abipusio pripainimo
principo taikymo finansinms baudoms. 2005, OL L 76/16.
10. Tarybos 2008 m. lapkriio 27 d. pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dl nuosprendi
baudiamosiose bylose tarpusavio pripainimo principo taikymo skiriant laisvs atmimo
bausmes ar su laisvs atmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sjungoje.
2008, OL L 327/27.
11. Teisj tarybos 2012 m. gruodio 21 d. nutarimas Nr. 13P-214-(7.1.2) Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 94, 342, 344, 362, 365, 365(2), straipsni ir priedo
pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 17(3), 365(3), 365(4) straipsniais statymui
gyvendinti reikaling teismo nutari blank tvirtinimo (http://www.teismai.lt/lt/teismu-
savivalda/teismu-savivaldos-teises-aktu-sprendimu-paieska/199).

Tema. Byl procesas kasacins instancijos teisme

12 seminaras. Byl procesas kasacins instancijos teisme

1. Byl proceso kasaciniame teisme samprata ir reikm. Kasacinio proceso skirtumas nuo
apeliacinio proceso.
2. Teis apsksti siteisjus teismo nuosprend ar nutart kasacine tvarka.
3. Kasacinio skundo pagrindai:
3.1.Netinkamai pritaikyto baudiamojo statymo samprata
3.2.Esminio baudiamojo proceso statymo paeidimo samprata ir atribojimas nuo kit
baudiamojo proceso teiss paeidim.
4. Kasacinio skundo priimtinumo klausimo svarstymas, pasirengimas kasacins bylos nagrinjimui
ir kasacinio proceso ypatumai.
5. Kasacinio teismo sprendim rys, j pagrindai ir reikm.

Pagrindin literatra seminaro tema Byl procesas kasacins instancijos teisme:

1. Goda, G., et al. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso komentaras. [2kn.]:V-XI
dalys (221- 461 straipsniai). Vilnius: V Teisins informacijos centras, 2003.
2. Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Baudiamojo proceso teis. Vilnius: Registr centras,
2011.
3. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas. Valstybs inios. 2002, Nr. 37

Papildoma literatra seminaro tema Byl procesas kasacins instancijos teisme:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2014 m. gruodio 30 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-587/2014.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. gruodio 16 d. nutartis
baudiamojoje byloje Nr. 2K-P-221/2008. Teism praktika. Nr. 30.
3. Drakas R. Dl kasacinio proceso galimybs privataus kaltinimo bylose teisje. Globalizacijos
ikiai baudiamajai justicijai. Vilnius: Registr centras, 2014.
4. Girdauskas M., Prapiestis J. Baudiamojo proceso kodekso taikymo problemos Lietuvos
Aukiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksui -
10 met :recenzuot mokslini straipsni, skirt Lietuvos ir usienio ali baudiamojo
proceso, baudiamosios teiss ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius:
Lietuvos teismo ekspertizs centras, 2012.
5. Greiius V., Kazlauskas M. Kasacija baudiamajame procese: problemos, perspektyvos.
Justitia, 1997, Nr. 2.
6. Nekroius V. Teism instancin sistema ir teism sprendim kontrols formos. Teiss
problemos. 1995. Nr. 4.
7. Randakeviien, I. Baudiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai.
Teis (01 S). Vilnius, 2008.
8. Rimelis, E. Esminiai baudiamojo proceso teiss paeidimai: samprata, vertinimas ir
procesiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai. Teis (01 S). Vilnius, 2006.
9. Rimelis, E. Baudiamojo proceso teiss paeidimo ir neteisingo teismo sprendimo primimo
prieastinio ryio svarba ir problemos. Jurisprudencija. 2008. T.6 (108)
10. Rimelis, E. Esminiai baudiamojo proceso paeidimai: naujieji sampratos aspektai.
Jurisprudencija. 2005 m. T. 67 (59)
11. Rimelis, E., Baudiamojo proceso teiss paeidimas: samprata ir sudtis. Jurisprudencija.
2006. T. 6(84)

13 seminaras. KOLIOKVIUMAS

Tema. Supaprastintas procesas

14 seminaras. Supaprastintas procesas

1. Supaprastinto proceso samprata, paskirtis, santykis su kitomis baudiamojo proceso formomis.


2. Supaprastinto proceso formos. Supaprastinto proceso poymiai.
3. Supaprastinto proceso taikymo prielaidos.
4. Teismo baudiamojo sakymo primimo procesas.
4.1. Ikiteisminio tyrimo ypatumai (susipainimas su ikiteisminio tyrimo mediaga, prokuroro
pareikimas ubaigti proces teismo baudiamuoju sakymu, kt.).
4.2. Nagrinjimo pirmos instancijos teisme ypatumai (bylos nagrinjimas nerengiant teismo
posdio, teisjo sprendimai, teismo baudiamojo sakymo turinys, kt.).
4.3. Proceso dalyvi procesins garantijos (nukentjusiojo, tariamojo (kaltinamojo), kit
proceso dalyvi teisi, prokuroro funkcij gyvendinimo utikrinimas, procese priimam
sprendim apskundimas).
5. Pagreitintas procesas.
5.1. Ikiteisminio tyrimo ypatumai (procesiniai terminai, susipainimas su ikiteisminio tyrimo
mediaga, prokuroro pareikimas dl bylos nagrinjimo pagreitinto proceso tvarka, kt.).
5.2. Nagrinjimo pirmos instancijos teisme ypatumai (teismo veiksmai ir sprendimai, atvykus
prokurorui su pareikimu dl bylos nagrinjimo pagreitinto proceso tvarka, bylos
nagrinjimas teisiamajame posdyje).
5.3. Proceso dalyvi procesins garantijos (teiss gynyb utikrinimas, procese priimam
sprendim apskundimas).

Pagrindin literatra seminaro tema Supaprastintas procesas:

1. Aubalyt, R.; Jurgaitis, R.; Zajankauskien, J. Specifins baudiamojo proceso rys


(vadovlis). Vilnius: MRU, 2011.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo proceso kodekso 425 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d.
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybs inios. 2008. Nr. 11-388.
3. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birelio 1 d. sakymas Nr. I-137 Dl
Rekomendacij dl proceso baigimo pagreitinto proceso tvarka patvirtinimo (TAR, 2015-06-
01, Nr. 2015-08538) su pakeitimu (2017 m. rugpjio 16 d. sakymas Nr. I-276; TAR, 2017, Nr.
2017-13353).
4. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birelio 1 d. sakymas Nr. I-134 Dl
Rekomendacij dl proceso ubaigimo baudiamuoju sakymu patvirtinimo (TAR, 2015-06-
01, Nr. 2015-08532).
5. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandio 18 d. sakymu Nr. I-58 Dl
Ikiteisminio tyrimo pradios registravimo tvarkos ir rekomendacij patvirtinimo patvirtintos
rekomendacijos Dl proceso dalyvi susipainimo su bylos mediaga ikiteisminio tyrimo
metu. Valstybs inios. 2003, Nr. 39-1807.
6. Lietuvos Aukiausiojo Teismo teisj Senato 2004 m. rugsjo 17 d. nutarimas Nr. 48 ,,Dl
teism praktikos taikant baudiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojanias byl
supaprastint proces; Teism praktikos taikant Baudiamojo proceso kodekso normas,
reglamentuojanias byl supaprastint proces, apvalga. Teism praktika. 2004, Nr. 22.

Papildoma literatra seminaro tema Supaprastintas procesas:

1. Goda, G.; Kuconis, P. Nauja ikiteisminio tyrimo koncepcija. Justitia. 1997, 4.


2. Goda, G. Baudiamojo proceso forma: optimali procesini taisykli paiekos galimybs ir
ribos. Teis. 2007, 65.
3. Jurgaitis, R. Formalieji ir vertinamieji poymiai taikant supaprastint baudiamj procesin
form. Jurisprudencija. 2003, 38(30).
4. Jurgaitis, R. Sandris dl prisipainimo kaltu arba tiesiog kaltinamojo prisipainimas
galimyb supaprastinti baudiamj proces. Jurisprudencija. 2002, 29(21).
5. Jurgaitis, R. Supaprastinta baudiamoji procesin forma. Daktaro disertacija. Socialiniai
mokslai (teis). Vilnius: Lietuvos teiss universitetas, 2004.
6. Jurgaitis, R. Baudiamojo sakymo procesas: proceso be prastojo nagrinjimo teisme ypatumai
ir tariamojo (kaltinamojo) procesins garantijos. Jurisprudencija. 2008, 6(108).
7. Jurgaitis, R. Ikiteisminio tyrimo pagreitintame procese teoriniai ir praktiniai aspektai.
Jurisprudencija. 2005, 75(67).
8. Jurka, R. Proceso per kuo trumpiausi laik teisinis principas: samprata ir realizavimo
problemos. Teiss problemos. 2009, 1 (63).
9. Jurka, R.; Jovaias, K.; Kanapeckait, J.; Mieikis, .; Baliutaviius, S. Baudiamojo proceso
optimizavimo ir spartinimo galimybs ir bdai. Vilnius: Teiss institutas. 2005.
10. Kazlauskas, M.; Goda, G. Supaprastintos procesins formos problema baudiamojo proceso
teisje. Teis.1993, 27.
Tema. Baudiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinjant kitas atskir kategorij bylas.

15 seminaras. Baudiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinjant kitas atskir kategorij bylas
(2 val.)

1. Byl dl juridini asmen padaryt nusikalstam veik proceso teisiniai pagrindai ir tvarka.
2. Byl dl juridini asmen padaryt nusikalstam veik proceso ypatumai:
2.1. Trauktino baudiamojon atsakomybn juridinio asmens atstovas.
2.2. Laikinj procesins prievartos priemoni taikymas juridiniams asmenims.
2.3. Nuosprendio primimas ir vykdymas.
3. Priveriamj medicinos priemoni taikymo teisiniai pagrindai ir tvarka.
4. Priveriamj medicinos priemoni taikymo proceso ypatumai:
4.1. Priveriamj medicinos priemoni taikymo proceso pradjimas.
4.2. rodintinos aplinkybs.
4.3. Ikiteisminio tyrimo tvarka ir pabaigimas.
4.4. Bylos parengimas nagrinti.
4.5. Nagrinjimo teisme metu sprendiami klausimai, teismo priimamos nutartys.
4.6. Priveriamosios medicinos priemons taikymo pratsimas, pakeitimas ar panaikinimas.
5. Byl proceso kaltinamajam nedalyvaujant teisiniai pagrindai ir tvarka.
6. Byl proceso kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai: kaltinamojo procesins garantijos (teiss
gynyb utikrinimas, nuosprendio apskundimas).

Pagrindin literatra seminaro tema Baudiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinjant


kitas atskir kategorij bylas:

1. Aubalyt, R.; Jurgaitis, R.; Zajankauskien, J. Specifins baudiamojo proceso rys


(vadovlis). Vilnius: MRU, 2011.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. birelio 8 d. nutarimas Dl Lietuvos
Respublikos baudiamojo kodekso 20 straipsnio 1,2,3 dali (2000 m. rugsjo 26 d. redakcija),
20 straipsnio 5 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija) 43 straipsnio 4 dalies (2000 m. rugsjo
26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybs inios. 2009, Nr. 69-
2798.
3. Tarybos 2009 m. vasario 26 d. pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, i dalies keiiantis
pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir
2008/947/TVR ir stiprinantis asmen procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripainimo
principo taikym sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmenikai nedalyvavus
teisminiame nagrinjime. [2009] OL L81/24.

Papildoma literatra seminaro tema Baudiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinjant


kitas atskir kategorij bylas:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2008 m. spalio 28 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2K-443/2008. Teism praktika. Nr. 30.
2. Chiavaro, M. Private Parties: the Rights of the Defendant and the Victim. In European
Criminal Procedures. Edited by M. Delmas Marty; Spencer J.R. Cambridge university
press. 2005.
3. Drakas, R. Baudiamoji atsakomyb ir jos realizavimo formos. Vilnius: Justitia, 2008.
4. Ligeikait, I. Juridinio asmens baudiamosios atsakomybs slygos. Jurisprudencija. 2003,
45 (37).
5. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. lapkriio 24 d. sakymas Nr. I-188 Dl
Rekomendacij dl baudiamosios atsakomybs juridiniams asmenims taikymo
patvirtinimo. Valstybs inios, 2004, Nr. 173-6429.
6. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. gegus 13 d. sakymas Nr. I-125 Dl
Rekomendacij dl priveriamj medicinos priemoni taikymo proceso atliekant ikiteismin
tyrim. Valstybs inios, 2013, Nr. 51-2587.
7. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos prieiros statymas. Valstybs inios. 1995, Nr. 53-
1290 (su pakeitimais ir papildymais).
8. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizs statymas. Valstybs inios. 2002, Nr. 112-4969.
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjio 18 d. sakymas Nr. V-
499 Dl teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizi darymo Valstybinje teismo
psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostat patvirtinimo. Valstybs
inios. 2003, Nr. 82-3767.
10. Pradel, J. Lyginamoji baudiamoji teis. Vilnius: Eugrimas, 2001.
11. Prapiestis J.; Baranskait A. Juridinis asmuo Lietuvos baudiamojoje justicijoje.
Jurisprudencija. 2012, 1(19).
12. Sinkeviius, E. Juridini asmen baudiamoji atsakomyb pagal 2000 m. Lietuvos
Respublikos baudiamj kodeks ir jos slygos. Teis. 2003, 48.
13. Soloveiikas, D. Juridini asmen baudiamoji atsakomyb. Lyginamieji aspektai. Vilnius:
Justitia, 2006.
14. Stamhuis, E. F. In absentia trials and the right to defend: the incorporation of a European
Human Rights principle into the Dutch criminal justice system. Victoria University of
Wellington Law Review. 2001, 34.
<http://www.austlii.edu.au/au/journals/VUWLRev/2001/34.html>;
<http://www.victoria.ac.nz/law/NZACL/PDFS/Vol_6_2000/Stanhuis.pdf>
15. ulija, G.; ulija V. Juridini asmen baudiamosios atsakomybs samprata ir taikymo
problemos Lietuvoje. Jurisprudencija. 2003, 41(33).
16. Zajankauskien, J. Teism praktikos aktualijos baudiamosiose bylose dl juridini asmen
padaryt nusikalstam veik. Jurisprudencija. 2013, 20(4).
17. Zajankauskien, J. Kai kurie priveriamj medicinos priemoni taikymo procesiniai
aspektai. Jurisprudencija. 2006, 10(88).
18. Zajankauskien, J. Prozessuale Handlungsfhigkeit eines Verdchtigen (Beschuldigten).
Jurisprudencija. 2010, 4(22).
19. Zajankauskien, J. Nepakaltinamo asmens veika padarytos alos atlyginimo klausimai.
Jurisprudencija. 2011, 18(3).

Tema. Baudiamj byl atnaujinimas

16 Seminaras. Baudiamj byl atnaujinimas (2 val.)

1. Baudiamosios bylos atnaujinimo samprata ir rys.


2. Proceso atnaujinimas dl naujai paaikjusi aplinkybi. Bylos atnaujinimo pagrindai ir
terminai. Naujai paaikjusi aplinkybi samprata. Proceso atnaujinimo dl naujai
paaikjusi aplinkybi tvarka ir priimamos nutartys. Atnaujintos bylos nagrinjimas.
3. Proceso atnaujinimas dl aikiai netinkamo baudiamojo statymo pritaikymo. Bylos
atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Atnaujintos bylos nagrinjimas ir priimamos nutartys.
4. Proceso atnaujinimas dl Jungtini Taut mogaus teisi komiteto arba Europos mogaus
teisi teismo sprendimo. Bylos atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Atnaujintos bylos
nagrinjimas ir priimamos nutartys.

Pagrindin literatra seminaro tema Baudiamj byl atnaujinimas:

1. Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis P. Baudiamojo proceso teis (vadovlis). Vilnius, 2011.
2. Randakeviien, I. Baudiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai
mokslai (teis). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008.

Papildoma literatra seminaro tema Baudiamj byl atnaujinimas:

1. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus 2016 m. spalio 27 d. nutartis


baudiamojoje byloje Nr. 2A-P-8-788/2016 ir 2016 m. lapkriio 2 d. atskiroji nuomon.
2. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus kolegijos 2009 m. gruodio 8 d.
nutartis baudiamojoje byloje Nr. 2A-7-15/2009.
3. Lietuvos Aukiausiojo Teismo Baudiamj byl skyriaus kolegijos 2011 m. lapkriio 8 d.
nutartis baudiamojoje byloje Nr. 2A-P-1/2011.
4. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsjo 21 d. nutarimas Dl Lietuvos Respublikos
administracini byl teisenos statymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsjo 19 d.
redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dali (2000 m. rugsjo 19 d. red.), Lietuvos Respublikos
baudiamojo proceso kodekso 306 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.), 308 straipsnio (2006
m. birelio 1 d. red.) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 324 straipsnio 12, 13 dali (2002 m.
kovo 14 d. red.), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.),
448 straipsnio 7 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 454 straipsnio 5, 6 dali (2002 m. kovo 14
d. red.), 460 straipsnio 4, 5 dali (2002 m. kovo 14 d. red.), Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 285 straipsnio 2, 5 dali
(2002 m. vasario 28 d. red.), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 288
straipsnio 4 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 289 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d.
red.), 303 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 320 straipsnio 2 dalies (2002 m.
vasario 28 d. red.), 325 straipsnio 2, 3 dali (2002 m. vasario 28 d. red.), 358 straipsnio 2, 3
dali (2002 m. vasario 28 d. red.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dl
pareikjo - Seimo nari grups praymo itirti, ar Lietuvos Respublikos teism statymo 119
straipsnio 2 dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m.
sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas (2002 m.
sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr.
2067 "Dl apygardos teismo teisjo galiojim pratsimo, Lietuvos Respublikos Prezidento
2003 m. birelio 18 d. dekretas Nr. 128 Dl apygard teism skyri pirminink skyrimo" ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisjas Konstantas Ramelis
skiriamas io teismo civilini byl skyriaus pirmininku, neprietarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Valstybs inios. 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas 2006, Nr. 127, atitaisymas
2006, Nr. 137.
5. Europos Tarybos Ministr komiteto rekomendacija R (2000)2 dl pakartotinio ar atnaujinto
tam tikr byl nagrinjimo nacionaliniu lygmeniu po Europos mogaus Teisi Teismo
sprendim primimo. In Jurka, R., Melnienko, S., Randakeviien, I. Pagrindins Europos
tarybos rekomendacijos baudiamojo proceso srityje. Vilnius: Eugrimas, 2006.
6. Joien, D. Europos mogaus Teisi Teismo jurisprudencijos taka nacionalinei teisei bei
jurisprudencijai, tobulinant mogaus teisi apsaug. Konvencijos ir Europos Sjungos teiss
santykis. Jurisprudencija. 2007, Nr.7(97).
7. Kai kurie nusikalstama veika padarytos alos atlyginimo aspektai Europos mogaus Teisi
Teismo jurisprudencijoje. Teism praktika. 2008, Nr. 29.
<http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=34069>
8. Lukyt, R. Prokuroras kaip proceso atnaujinimo subjektas. Jurisprudencija. 2007, 2(92).
9. Randakeviien, I. Naujai paaikjusios aplinkybs-baudiamosios bylos atnaujinimo
pagrindas. Jurisprudencija: mokslo darbai. 2008, 6(108).
10. Randakeviien, I. Baudiamojo proceso atnaujinimas: samprata ir pagrindins rys.
Jurisprudencija. 2008, 1(91).
11. Randakeviien, I. Baudiamojo proceso atnaujinimas kaip priemon, gyvendinti restitutio in
integrum. Jurisprudencija. 2007, 3(93).