You are on page 1of 7

Kako napraviti

i izvravati
Monte Carlo
simulacione modele
u Excel-u

Prevod sa engleskog: Dr Radomir Jankovi


Da biste izvukli najvie koristi od ovog teksta, trebalo bi da otvorite Excel tabelu (sl.1) i radite uz
itanje uputstava.

A B C D E F G H I
1
2
3
4
5
6
7

Slika 1

Uvod u funkciju Random

Funkcija RAND() generie uniformnu sluajnu promenljivu izmedju 0 i 1.


Uniformna znai da je generisanje vrednosti izmedju 0.10 i 0.20 isto toliko verovatno kao i one
izmedju 0.60 i 0.70.

Hajde da probamo!

Otvorite Excelu bilo kojoj praznoj eliji, recimo B2, otkucajte: =RAND()
Pojavie se broj manji od 1 i vei od 0

=RAND() 0.6642
Moete da kopirate ovu eliju kao to biste i svaku drugu, ali e svaka od njih pokazati razliitu
vrednost.

Kad god promenite tabelu, funkcija Rand() e ponovo proraunati vrednost u svakoj eliji.

Da biste sauvali jedan skup vrednosti sluajnih promenljivih, kopirajte kao to je uobiajeno, a
zatim upotrebite paste special i izaberite Values. Zapazite da se ovi brojevi vie nee
pojavljivati u vaim originalnim elijama kada se ponovo proraunava.
Simulacija jednostavnog sistema ekanja u redu

Da bismo ovu analizu uinili jasnijom, uradiemo jedan mali simulacioni model.
Zamislimo skladite sa jednom platformom za istovar/utovar teretnih vozila koja pristiu tokom
noi.
Kapacitet rampe je toliki da moe da istovari samo dva vozila tokom noi.
Preduzee koje upravlja ovim sistemom je procenilo distribuciju verovatnoe pristizanja vozila
koja je data u tabeli na slici 2:
Preduzee je zabrinuto zbog broja vozila koji kasne sa istovarom, jer je skupo da ona ekaju
(oko 100 USD po vozilu koje kasni jednu no)

Broj vozila Relativna frekvencija Kumulativna verovatno-


koja dolaze (X) (verovatnoa a (da je manje od X do-
X dolazaka) lazaka)
0 0.23 0.00
1 0.30 0.23
2 0.30 0.53
3 0.10 0.83
4 0.05 0.93
5 0.02 0.98
6 ili vie 0.00 1.0

Slika 2

Kao to brojevi u tabeli na sl.2 pokazuju, u proseku, platforma za istovar/utovar e obaviti posao.
Ipak, u periodu koji zahvata 17% od ukupnog vremena, oekuje se da e stii vie od 2 vozila, to
e stvoriti privremeno preoptereenje. Uzorkovanjem brojeva na sluaj iz tabele, moemo da
simuliramo dolaske vozila i da predvidjamo proseno preoptereenje sistema za istovar.

Stvaranje VLOOKUP tabele

Prepiite tabelu sa procentima sa slike 3 u Excel tabelu, koristei podatke za dolaske i


kumulativne procente (u ovom primeru stavite ih u kolone I u J).

Kumulativna Broj dolazaka


verovatnoa
0.00 0
0.23 1
0.53 2
0.83 3
0.93 4
0.98 5
1.0 6
Sada emo upotrebiti kumulativnu raspodelu koju ste upisali, zajedno sa Excel funkcijom
VLOOKUP da bi izvrili na zadatak.
Osvetlite samo elije sa podacima (ignoriite zaglavlja) i nazovite ceo opseg imenom CUMUL.
Prepiite sledee (slika 3) u vau Excel tabelu:

A B C D E F
1 SIMULACIJA PLATFORME U SKLADITU
2 KAPACITET: 2
3 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI
4 0 0
5
6
Slika 3

Kapacitet platforme (2) je u eliji C2, i nema vozila koja ekaju u danu 0.
U eliju A5, unesite: =A4+1. To poveava broja dana za 1 (slika 4).
U eliju B5, unesite: =RAND(). To generie sluajan broj kao to je ranije opisano.

A B C D E F
1 SIMULACIJA PLATFORME U SKLADITU
2 KAPACITET: 2
3 DAN RAND# #DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI
4 0 0
5 1 0.2683
6
Slika 4

U eliju C5, unesite: VLOOKUP(B5,CUMUL,2)


Ova funkcija uzima vrednost u B5, trai tu vrednost u prvoj koloni opsega CUMUL i izvlai
vrednost u oznaenoj koloni, u ovom sluaju koloni 2.
Ovaj korak unosi sluajni broj dolazaka svakog dana (slika 5).

A B C D E F
1 SIMULACIJA PLATFORME U SKLADITU
2 KAPACITET: 2
3 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # CEKA
4 0 0
5 1 0.2683 1
6
Slika 5
U eliju D5, unesite: =F4+C5. To dodaje broj vozila koja ekaju u redu onima koja su stigla te
noi.
U eliju E5, unesite: =MIN($C$2,D5). Ovo uzima minimalni broj izmedju kapaciteta (2) i
vozila koja ekaju na istovar (ne moete istovariti vozila koja ne ekaju).

A B C D E F
1 SIMULACIJA PLATFORME U SKLADITU
2 KAPACITET: 2
3 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI
4 0 0
5 1 0.2683 1 1 1
6
Slika 5
U eliju F5, unesite: =D5-E5 Broj vozila koja kasne (zadrana su) za sledei dan jednak je broju
onih koja treba da budu istovarena umanjenom za broj onih koja su stvarno istovarena.
Najzad, oznaite niz elija A5:F5, i kopirajte ga na sledeih 500 redova (slika 6).
Vi ste sada napravili simulacioni model.

A B C D E F
1 SIMULACIJA PLATFORME U SKLADITU
2 KAPACITET: 2
3 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI
4 0 0
5 1 0.2683 1 1 1 0
6 2 0.8853 3 3 2 1
Slika 6

Prostudirajte model da biste se uverili da radi ono to se od njega oekuje.


Dolasci vozila u koloni C bi trebaslo da se pojavljuju na sluaj i u saglasnosti sa pridruenim
verovatnoama.
Kolona F sadri broj vozila koja su zadrana (kasne). Zapazite da u velikom broju dana ni jed-
no vozilo ne kasni. Ali, ako paljivo prolazite niz kolonu, pronaiete periode u kojima broj vo-
zila koja kasne naraste moda do 10 ili vie. Takav period moe da traje nekoliko dana, a onda
broj vozila koja kasne opet opadne na nulu. Sistem ekanja u redu se tano tako i ponaa.

Sumiranje rezultata

Da bi bilo neke koristi od cele ove prie, treba da sumiramo rezultate.


Prvo, izraunaemo prosean broj vozila koja kasne i odrediemo cenu tog kanjenja.
Zatim emo upotrebiti Excel funkciju Histogram da bi dobili raspodelu koja pokazuje koliko
esto e zadati broj vozila zakasniti.
U elije H11 i H12, unesite: Sr.ka. and God.trok.
U eliju J11, unesite: =AVERAGE(F5:F504), pod pretpostavkom da ste kopirali simulaciju za
500 iteracija (ovo proraunava srednji broj vozila koja kasne po danu).
U eliju J12, unesite: =100*365*J11 (Ovo mnoi nonu cenu od 100 USD sa prosenim brojem
vozila i brojem dana u godini - slika 7).

H I J K L M N
11 Sr.ka. =AVERAGE(F5:F504)
12 God.trok. =100*365*J11
13
Slika 7

H I J K
17 0
Zatim, treba da napravimopolice za podatke.
U elije H17 do H27, unesite vrednosti 0,1 10. 18 1
Sad smo spremni za funkciju Histogram. 19 2
Proverite da li se pod menijem Tools i Add-ins, 20 3
nalazi instaliran Analysis ToolPak. 21 4
Sada, izaberite opet miem na Tools i Data
22 5
Analysis.otvorie se boks na vaem ekranu,
izaberite Histogram i OK. 23 6
Kada se otvori sledei boks, izaberite Input Range i 24 7
unesite $F$5:$F$504 (To su rezultati Vae simulacije). 25 8
26 9
Slika 8
27 10

Zatim, izaberite miem Bin Range i unesite: $H$17:$H$27 Ovo odredjuje opseg vrednosti
vozila koja aksne.
Izaberite posle toga Output Range i unestite: $J$14 To odredjuje gornji levi ugao izlaznih
podataka. Moete, u stavri, da ga postavite gde god imate slobodnog mesta.
Najzad, izaberite Cumulative Percentage da se pojave u izlaznim podacima.
Sada smo spremni da prikaemo raspodelu frekvencija nonih zakanjenja u vidu dijagrama
G H I J K L
11 Sr.ka. 0.84
12 God.tro. 30,660
Evo kako je izgledao moj izlaz, posle proputenih 13
14 Bin Freq. Cum.
500 simulacija (slika 9). 15 0 3114 62.27%
16 BINS 1 725 76.76%
17 0 2 472 86.20%
Va izlaz bi trebalo da bude slian, ali ne identian, 18 1 3 329 92.78%
19
zbog sluajnosti u modelu. 20
2
3
4 195 96.68%
5 115 98.98%
21 4 6 25 99.48%
22 5 7 16 99.80%
23 6 8 8 99.96%
Slika 9 24 7 9 1 99.98%
25 8 10 1 100.00%
26 9 More 0 100.00%
27 10
Zapamtite, kad god promenite neto u Excel tabeli, Vaa VLOOKUP simulacija se ponovo
rauna.
Da to spreite, pre nego to upotrebite Histogram, copirajte kolone A do F u drugi radni list
koristei Paste Special i prenosei ih kao Values.
Moete i da kopirate direktno po ostatku Vaeg radnog lista (kolone H do J).

Promena kapaciteta

Pretpostavimo da preduzee eli da uvede dodatnu opremu koja bi poveala kapacitet istovara
na tri vozila dnevno.

Koliko bi to donelo utede?

Prvo, zapiite vae godinje trokove zbog zakanjenja u J12.

Zatim, promenite vrednost u C2 od 2 na 3, i pritisnite taster ENTER.

Broj kanjenja (pogledajte J11) bi trebalo dramatino da opadne, isto kao i godinji trokovi
zbog kanjenja.

Ako elite, moete isto tako da ponovi uradite Histogram rezultate sa novim kapacitetom rampe
od 3 istovarena vozila u toku dana.

Oduzimanjem nove procenjene vrednosti od prethodne, dobiete goinju utedu koja bi bila
posledica uvodjenja nove opreme.

Ovo boi moglo da se upotrebi kao smernica za budue utede. Poredjenjem sa cenom opreme,
odluuje se da treba ili ne treba da se investira u novu opremu.

Napomena: Ako smanjimo kapacitet na 1, broj kanjenja e se poveavati ka beskonano


velikom, jer bi oekivan broj dolazaka, 1,5 vozila, prevaziao kapacitet rampe.

Nadam se da ste uivali i nauili neto iz ovog teksta o Monte Carlo simulaciji u
Excel-u. Sa malo vie vebe, uskoro ete praviti i izvravati sloenije Monte
Carlo simulacione modele, kao na primer analize rizika.

elim Vam puno uspeha u radu!