You are on page 1of 2

S K L O P O V I Z A U B R I Z G AVA N J E

U DIZEL MOTORU

Isputanje vode iz proistaa


nafte
3
Ovaj postupak treba provoditi 2
redovito (nakon svake zamjene
motornog ulja).
Otpustite vijak za isputanje vode
odnosno sondu za otkrivanje vode
u nafti, smjetenu na podnoju
proistaa.
Priekajte da voda sasvim istee.
4 1
Tada pritegnite vijak za isputanje
vode odnosno sondu za otkrivanje
vode u nafti.
Zatitni poklopac
Motor HDi 138
Izvadite zatitni poklopac, prvo
oslobodite toku 1, zatim toke 3 i
4. Oslobodite toku 2 povlaenjem
prema sebi. V
Za postavljanje zatitnog poklopca,
prvo utaknite toku 2. Centrirajte i
spustite poklopac. Utaknite toke
1 i 4 vertikalnim guranjem i malo
prema natrag. Utaknite toku 3
vertikalnim guranjem.

Motori HDi rezultat su napredne tehnologije.


Svaki zahvat na tom motoru zahtijeva posebnu strunost koju
vam osigurava mrea ovlatenih servisa CITRON.

131
S k l o p o v i z a u b r i z g ava n j e
u dizel motoru

Uspostavljanje dovoda goriva


Ako se spremnik dizel goriva
sasvim isprazni, postupite na
sljedei nain:
- Ulijte barem 5 litara goriva u
spremnik i pokreite runu
pumpu dok ne osjetite otpor.
- Pokrenite motor uz lagani priti-
sak na papuicu gasa.
Ako se motor ne pokrene u prvom
pokuaju, priekajte petnaest
sekunda i ponovno ga pokuajte
pokrenuti.
Motor HDi 138 Motor HDi 92 i 110 Ako ne uspijete nakon nekoliko
Skinite zatitni poklopac da biste Skinite zatitni poklopac da biste pokuaja, ponovite cijeli postu-
pristupili pumpi za uspostavljanje pristupili pumpi za uspostavljanje pak.
dovoda goriva. dovoda goriva. Dok motor radi u praznom hodu,
lagano pritisnite papuicu gasa da
V se pospjei odzraivanje.

Motori HDi rezultat su napredne tehnologije.


Svaki zahvat na tom motoru zahtijeva posebnu strunost koju
vam osigurava mrea ovlatenih servisa CITRON.

132