You are on page 1of 11

PELAN KUALITI PROJEK [Borang JKR.PK(O).

01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

LAMPIRAN 4

Pelan Kualiti Projek (Q-Plan)

1. Pengenalan

1.1 Nama Projek:

Nama Projek : Rujukan SKALA:

Ruj. Fail:

1.2 Skop/Konsep/Tujuan:

2. Objektif Kualiti

2.1 Objektif projek ini adalah:

2.1.1 Penyiapan dalam tempoh yang ditetapkan:


i. Tarikh mula projek :
(Tarikh Sah Brif Projek)
ii. Tarikh Siap Projek :
(Tarikh serahan projek kepada pelanggan)

2.1.2 Siling kos projek yang dipersetujui : RM

2.1.3 Tahap penerimaan kualiti:


i. Bilangan NCR yang di tutup : 0
ii. Bilangan Aduan kecacatan :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 1/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

3. Maklumat Asas Projek

3.1 Butir-butir Pelanggan

Pejabat Pelanggan:

Nama Wakil Pelanggan : Jawatan Pelanggan :

Alamat : No. Telefon : No. Fax :

3.2 Butiran Kewangan/Sumber Pembiayaan

Rancangan Malaysia ke : Maksud Pembangunan: Butiran :

Kos Projek: Peruntukan semasa:

4. Pelan Lokasi Projek

- Seperti Di Lampiran

5. Kaedah Dan Proses-Proses Pelaksanaan Projek

5.1 Tentukan kaedah pelaksanaan:

Konvensional Konvensional Reka & Bina


(dalaman) (perunding)
Tender Terbuka Tender Terbuka Tender Terbuka
Tender Terhad Tender Terhad Tender Terhad
Rundingan Terus Rundingan Terus Rundingan Terus

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 2/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

Carta Alir Proses Kerja (Process Mapping)

KAWALAN KUALITI
INPUT
Surat Kuasa, Aktiviti 1
Brief Projek,
Peruntukan, Perancangan A
Peraturan, Aktiviti 2
Standards
Rekabentuk

A
B B
B
Aktiviti 3

Perolehan
Aktiviti 4
A
Pembinaan
Aktiviti 5 OUTPUT

Penyerahan Projek yang


disiapkan

PENGURUSAN SUMBER

Nota: Laluan A Pelaksanaan Projek Secara Konvensional


Laluan B Pelaksanaan Projek Secara Reka & Bina

6. Analisis Sumber

Cadangan bilangan staf JKR yang memiliki kelayakan kompetensi yang sesuai dalam bidang
tugas rekabentuk, perolehan & penyeliaan (Rujuk Prosedur JKR.PK(P).09) bagi
mengendalikan projek:

Jawatan Bilangan yang Bilangan sedia ada Bilangan Tambahan


diperlukan Yang Diperlukan
A B C A B C A B C
Jurutera/Arkitek/Juru
Ukur Bahan
Pembantu Teknik
Juruteknik
Pelukis Pelan

Jumlah

Nota: A = Peringkat Reka bentuk (Dari D-Plan)


B = Peringkat Perolehan (Dari D-Plan)
C = Peringkat Pembinaan( Rujuk Pejabat Selia Tapak)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 3/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

7. Pasukan Projek

7.1 Pegawai Penyelaras

BIL TANGGUNGJAWAB NAMA JAWATAN PEJABAT


1 PENGARAH BERKENAAN
2 HOPT
3 PP/PD*

7.2 Pejabat Pelaksana/Bertanggungjawab

BIL AKTIVITI T/JAWAB JAWATAN PEJABAT


1 Rekabentuk
Senibina HODT
Asas HODT
Struktur HODT
Kerja Luar Bangunan HODT
Kerja Tanah HODT
Bekalan Air HODT
Pembetungan HODT
Jalan HODT
Jambatan HODT
Cerun HODT
Maritim HODT
Lapangan Terbang HODT
Mekanikal HODT
Elektrikal HODT
Ukur Bahan HODT
Alam Sekitar (Bagi HODT
Projek di Kawasan
Sensitif)
2 Perolehan HODT
3 Selia Tapak
Senibina WPP/WPD*
Asas WPP/WPD*
Struktur WPP/WPD*
Kerja Luar Bangunan WPP/WPD*
Kerja Tanah WPP/WPD*
Bekalan Air WPP/WPD*
Pembetungan WPP/WPD*
Jalan WPP/WPD*
Jambatan WPP/WPD*
Cerun WPP/WPD*
Maritim WPP/WPD*
Lapangan Terbang WPP/WPD*
Mekanikal WPP/WPD*
Elektrikal WPP/WPD*
Ukur Bahan WPP/WPD*
Nota: * akan dikemaskini setelah surat kuasa perlantikan PP/PD/WPP/WPD dikeluarkan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 4/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

8 Carta Organisasi Pasukan Projek

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 5/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

9. Jadual Perancangan Projek


Perturunkan di bawah ini Jadual Perancangan Pelaksanaan bagi projek yang berkenaan.

Nama & Jawatan Pegawai Yang Bertanggungjawab adalah seperti di carta organisasi

BIL AKTIVITI JAWATAN PEGAWAI NAMA PEJABAT TARIKH JANGKA LAKSANA


BERTANGGUNGJAWAB
PERANCANGAN
1. Penerimaan & Pendaftaran Projek HOPT
2. Sah Brif Projek HOPT
REKA BENTUK
3. Memo Terima Set Pertama Lukisan Tender HODT
4. Penyerahan Lukisan Lengkap Tender HOPT
PEROLEHAN
5. Tarikh Iklan HODT
6. Surat kepada Lembaga Tender HODT
7. Makluman keputusan Lembaga Tender HODT
8. Surat Setuju Terima HODT
PEMBINAAN
9. Perakuan Siap Kerja PP/PD/WPP/WPD
SERAHAN
10. Perakuan Siap Baiki Kecacatan PP/PD/WPP/WPD

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 6/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

Bil Aktiviti Tarikh Mula Tarikh Siap 2004 2005 2006


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Perancangan
1a Terima & Daftar
Projek
1b Sah Brif Projek
2 Rekabentuk
2a Lukisan Set
Pertama Projek
2b Set Lukisan
Lengkap Projek
3 Perolehan
3a Iklan
Surat kpd.
Lembaga
Tender
3b Keputusan
Lembaga
Tender
3c Surat Setuju
Terima
4 Pembinaan
4a Perakuan Siap
Kerja
5 Serahan
5a Siap Baiki
Kecacatan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 7/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

Bil Aktiviti Tarikh Tarikh 2004 2005 2006


5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mula Siap
1 Perancangan
2 Rekabentuk
3 Perolehan
4 Pembinaan
5 Serahan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 8/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

10. Input/Standard/Kod-Kod Amalan/Pelan Kawalan Kualiti

Lampir atau nyatakan input/standard/kod-kod amalan dsb Rekabentuk yang digunakan/


diperlukan bagi tujuan rekabentuk dan kawalan kualiti produk.

Bil Perkara Piawaian/Kod- *Tanda ( ) Catatan


Kod Amalan
Pengurusan am projek
Prosedur JKR.PK(P).02
Prosedur JKR.PK(P).03
Prosedur JKR.PK(P).04
Prosedur JKR.PK(P).05
Prosedur JKR.PK(P).06
Prosedur JKR.PK(P).08
Prosedur JKR.PK(P).09
Prosedur JKR.PK(P).10
Prosedur JKR.PK(P).11
Prosedur JKR.PK(P).11A
Prosedur JKR.PK(P).12
Prosedur JKR.PK(P).13
Prosedur JKR.PK(P).14

Peringkat Rekabentuk
Prosedur JKR.PK(O).01
Prosedur JKR.PK(O).02
JKR standards & specifications
o Roads
o Buildings
o Mechanical
o Electrical
o Architectural
o

Peringkat Perolehan
Prosedur JKR.PK(P).10
Prosedur JKR.PK(0). 03

Peringkat Pembinaan & Penyerahan


Prosedur JKR.PK(O).04
Prosedur JKR.PK(O).04A
Prosedur JKR.PK(O).04B
Prosedur JKR.PK(O).04C
Prosedur JKR.PK(O).04D
Prosedur JKR.PK(O).04E

Prosedur JKR.PK(O).05
JKR standards & specifications
o Roads
o Buildings
o Mechanical
o Electrical
o Architectural
o

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 9/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

11. Output rekabentuk


Tandakan  di ruang di bawah ini bagi deliverables yang dihasilkan.

Kerja Elekrtik

Kerja Mnikal
Skop Kerja

Bekalan Air
Kerja-Kerja

Pelabuhan
Kerja Luar
Bangunan

Jambatan

Landasan
K/terbang
Peparitan
Seni bina

Struktur

Tanah

Cerun
Jalan
Asas

Output
Pernyataan
Kehendak
Kerajaan
Calculations

Spesifikasi

Lukisan

Ringkasan
Senarai Kuantiti (BQ) Dokumen Kontrak
Tender

12. Semakan Jadual Perancangan

12.1 PENYEDIAAN/PINDAAN D-PLAN


Rujuk Lampiran EE Borang JKR.PK(O).02-1 (Rujuk Prosedur JKR.PK(O).02)

12.2 PENYEDIAAN/PINDAAN C-PLAN


Rujuk Lampiran EE Borang JKR.PK(O).04-1 (Rujuk Prosedur JKR.PK(O).04)

13. Pelan Verifikasi, Validasi & Pemantauan Projek

13.3 Nyatakan di bawah cadangan tarikh bagi semakan yang akan dijalankan.

Bil. Butiran Semakan Tarikh Tarikh t.t ringkas


Cadangan Sebenar Pegawai
1. Q-Plan
2. Verifikasi Rekabentuk
3. Validasi Rekabentuk
4. Serah lukisan akhir rekabentuk
5. Iklan Tender
6. Tarikh Surat Setuju Terima
7. Milik Tapak
8. Mesyuarat Tapak
9. C-Plan
10. S-Plan
11. EMP
12. Tarikh Sijil Siap Praktikal (CPC)
13. Penyerahan Projek Kepada Pelanggan
14. Bayaran Akaun Muktamad
15. Sijil Siap Baiki Kecacatan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 10/11


PELAN QUALITI PROJEK [BORANG JKR.PK(O).01-4]
(Q-PLAN) Pin. -/2011

14. Rekod Yang Disenggara

Nyatakan di bawah ini rekod-rekod yang perlu diselenggarakan bagi projek yang
berkenaan

Bil. Jenis Rekod Pegawai yang Lokasi Rekod


bertanggung
jawab
1. Pelan Kualiti
2. Pelan Kualiti Rekabentuk
3. Pelan Kualiti Pembinaan
4. Dokumen Kontrak
5. Lukisan Tender
6. Lukisan Siap Bina
7. Pelan Pengurusan Alam
Sekitar
8. Pelan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

15. Rekod Penyediaan/Pindaan/Kemaskini Q-Plan

DISEDIAKAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

NO. PINDAAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

NO. PINDAAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

NO. PINDAAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

NO. PINDAAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

NO. PINDAAN :_________ TARIKH: ________________ TANDATANGAN HOPT: __________________

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s: 11/11