You are on page 1of 63

by

MARLES
na klju
MARLES Hie na klju najveji izbor hi na klju v
Sloveniji predstavlja dodano vrednost v Marlesovem
opusu sodobnih lesenih hi. Vsi skrbno izdelani
projekti so v sliki in besedi predstavljeni v priujoem
katalogu, ki z izjemnim izborom, vrhunskimi materiali in
tehnologijo prihodnosti odpirajo nova vrata generaciji
sodobnih trajnostno grajenih montanih hi.

Dovolite si izbiro. Dovolite si Marles life style.

Unikat stran 10

Eksklusive stran 16

Modern stran 38

Tradition stran 56

. . since 1942
stran 2
TRADICIJA
MARLES je najstareji in najveji slovenski
proizvajalec montanih objektov in je e ve kot
70 let sinonim za tehnoloko dovrene montane
hie.
e od leta 1942 dalje sledimo vrednotam, v katere
verjamemo vodilo blagovne znamke Marles je
spotovanje narave in ivljenja. Nenehno iemo
nove reitve, vkljuujemo razvojne trende in
novosti na podroju materialov ter uvajamo nove
tehnologije gradnje. Vsi materiali, ki jih uporabljamo
v proizvodnji hi, celoten Marlesov sistem gradnje in
tehnoloki proces vse je v skladu z mednarodnimi
standardi.
Zgradili smo e ve kot 27.000 individualnih
objektov ter ve kot 380 vrtcev in ol, kar je razlog,
da ima nae podjetje pomembno strateko vlogo
na podroju razvoja montane gradnje tako v
Sloveniji kot tudi v tujini.
Celoten razvoj je usmerjen v gradnjo energijsko
varnih hi iz obnovljivih materialov, ki poleg
zavezanosti ekologiji zagotavljajo minimalne
stroke vzdrevanja v celotni ivljenjski dobi.
Zagotovilo najvije kakovosti vgrajenih materialov je
nenehen nadzor kakovosti proizvodnje in uporaba
certificiranih materialov.
Gradnjo so nam zaupali investitorji po vsej Evropi
in ire. Strokoven pristop, kakovost in inovativnost
so prednosti, ki jih nadgrajujemo v sodelovanju
z raziskovalnimi institucijami, s konkurenco in
poslovnimi partnerji z namenom spodbujanja in
razvoja najkakovostneje montane gradnje.
Marlesova ve kot 70-letna tradicija je jamstvo za
kakovost, zaupanje in odgovornost.

narave, drube in
Odgovornost do
posameznika.
stran 4

E DESETLETJA soustvarjamo nove trende moderne lesene gradnje.


KAKOVOST DESIGN
Sodobni kupci so vedno bolj ozaveeni glede lovek e od nekdaj izkazuje eljo, da si bivalne
energijsko varnih hi in ekoloke gradnje, zato prostore zgradi na nain, ki mu omogoa im bolj
jih prepriajo le tehnoloko dovreni proizvodi. neposreden stik z naravo in s tem im prijetneje
Celoten razvoj Marlesovih hi je usmerjen v gradnjo bivanje. Ustvarjanje toplega, zdravega in energijsko
energijsko varnih hi iz obnovljivih materialov, ki varnega doma je zato za nas osnovno poslanstvo. Z
poleg ekoloke usmerjenosti prinaajo minimalne izvirno zasnovo in vizijo izpolnjujemo priakovanja,
stroke vzdrevanja v celotni ivljenjski dobi. ki odsevajo spotovanje in razumevanje vas samih.
S priznanimi slovenskimi arhitekti snujemo vedno
Marles pri zagotavljanju kakovosti skrbi za najvijo
nove arhitekturne reitve, ki vam omogoajo
raven. Smo nosilci najzahtevnejih mednarodno
kreativno arhitekturo, ki bo izpolnjevala vse vae
priznanih certifikatov na podroju energijsko
individualne elje in zahteve. V sodelovanju z
uinkovite, trajnostne in okolju prijazne gradnje,
vami bomo va dom uskladili z doloeno lokacijo,
s imer potrjujemo vrhunsko kakovost svojih
ga sodobno oblikovali, izvedli po najsodobnejih
proizvodov in zmonost gradnje energetsko
merilih varnosti in izdelali iz popolnoma naravnih
uinkovitih ter pasivnih objektov.
in okolju prijaznih materialov. Nae dolgoletne
Marles hie ustrezajo visokim standardom teh- izkunje so jamstvo, da bo vaa hia postala dom, v
nine, energetske, okoljevarstvene in poslovne katerem se boste poutili najbolje.
odlicnosti. Ustvarjamo ambiente, bivalne prostore, ustvarjene
na osnovi individualnih potreb, domovanje, kjer se
lahko sprostimo, oddahnemo po napornem dnevu
vicarski nadstandardni certifikat MINERGIE, in je samo va koek raja.
certifikat za pasivno hio intituta Passivhaus iz Nemije,
CE - evropski znak tehninega soglasja*, Vse skrbi prepustite nam! Ekipa izkuenih Marlesovih
A - avstrijsko tehnino soglasje za montane hie, strokovnjakov bo poskrbela za uskladitev z vsemi
nemko tehnino soglasje za proizvodnjo montanih hi vaimi eljami. Hitrost gradnje, dogovorjena fiksna
RAL - RG422 v skladu z nemkim standardom DIN 1052, cena in visoka kakovost naih objektov so zagotovilo
za zadovoljstvo.
IFT- certifikat intituta iz Rosenheima,
QA - mednarodni znak kakovosti avstrijske gospodarske
zbornice, Marles hia ni le hia je zavetje, kjer se uresniu-
BMF - Bundes - Gtegemeinschaft Monagebau und Fertig jejo vae sanje in vsa drobna veselja.
-huser e.V.,
znak kakovosti v graditeljstvu intituta ZRMK GI.
* Podjetje Marles je kot prvo med slovenskimi proizvajalci montanih hi pridobilo v skladu z Direktivo o
gradbenih proizvodih EU evropsko tehnino soglasje, ki je osnova za oznaevanje hi z znakom CE.
stran 6

USTVARJAMO NARAVI IN LJUDEM PRIJAZNE HIE.


ZAKAJ MARLES?
POPOLNO JAMSTVO: celotno gradnjo vaega HITRA IZVEDBA: z gradnjo, ki jo izvajajo Marlesovi strokovnjaki,
objekta izpeljete z enim partnerjem: Marlesom, si zagotovite kontinuirano gradnjo objekta v vseh gradbenih fazah z
ki s svojimi strokovnjaki za montano gradnjo skrbi minimalno dobo izgradnje objekta;
za nadzor in kakovost vseh del na vaem objektu EVROPSKA KVALITETA: deleni ste enakega naina in kakovostne
in vam za njihovo izvedbo tudi jami; gradnje, kot Marlesovi kupci v Nemiji, vici, Avstriji, Franciji
FIKSNA IN NAJUGODNEJA CENA: s sklenitvijo Marles je namre nosilec najpomembnejih mednarodnih certifika-
pogodbe z Marlesom si zagotovite za obdobje mi- tov kakovosti CE (Evropska unija), Passivhaus (Evropa), Minergie
nimalno 12 mesecev nespremenljivo - fiksno ceno (vica), U (Avstrija), (Nemija) in ima zato v celoti standardizirano
vaega objekta v vseh fazah gradnje, kar pomeni, proizvodnjo, ki je podvrena stalnemu nadzoru mednarodnih inti-
da tveganje zvievanja cen materialov, storitev in tutov;
energentov prevzema Marles;
TRAJNA TRNA VREDNOST: va objekt bo zaradi izkuenj in pre-
poznavne blagovne znamke MARLES tudi na dolgi rok ohranjal svo-
jo trno vrednost. To vam zagotavlja ve kot 70-letna neprekinjena
tradicija Marlesove proizvodnje montanih objektov;
CERTIFICIRANI MATERIALI: v Marlesovi proizvodnji in gradnji
uporabljamo zgolj preverjene in certificirane materiale priznanih do-
baviteljev, ki vam nudijo optimalno ugodje in zdravo bivanje, ki zaradi
naravnega izvora minimalno obremenjujejo okolje;
ODPORNOST NA POAR, VETER IN POTRES: celotni montani
del objekta, vkljuno s fasado in vgradnjo stavbnega pohitva, se iz-
dela v proizvodnji ob kontroliranih klimatskih pogojih, kar je jamstvo
za kakovost ter vremensko neodvisen in hiter potek dela na grad-
biu, hkrati pa zagotavlja optimalno odpornost proti poaru, vetru
in potresu;
MAKSIMALNA ENERGIJSKA UINKOVITOST: po izjemno ugo-
dni ceni dobite nadpovpreni toplotni ovoj za va objekt in izjemno
uinkovito toplotno rpalko, hkrati s talnim ogrevanjem objekta, kar
vam zagotavlja maksimalno energijsko uinkovitost vaega doma ter
prihranek pri strokih ogrevanja.

Zavezani smo odlicnosti,


prepoznani doma in v tujini.
stran 8

MARLES HIA - HIA ZA LJUDI Z NAVDIHOM.


Unikat

Svoboda individualne izbire z


unikatnim presekom.
stran 10
HIA INDIVIUAL

Unikat
Inspiracija
za DOM z
individualnim
DIZAJNOM.

Nae dolgoletne izkunje so


jamstvo, da bo vaa hia postala
dom v katerem se boste poutili
najbolje. Uresniitev vizije doma
po vai lasti zamisli je nae
osnovno poslanstvo.

Prepustite se konceptu Marles


Unikatne hie, ki je
stran 12

prilagojen
samo VAM.
Unikat
e ve kot sedem desetletij vas v podjetju Marles nagovarjamo k ustvarjanju svoje
lastne zgodbe. Z izvirnim konceptom in vizijo izpolnjujemo priakovanja, ki odsevajo
spotovanje in razumevanje individualnih zamisli. V sodelovanju z vami vam va dom
uskladimo z doloeno lokacijo, ga sodobno oblikujemo, izvedemo po najsodobnejih
merilih varnosti in izdelamo iz popolnoma naravnih in okolju prijaznih materialov. Z
uveljavljenimi slovenskimi arhitekti vas vabimo k snovanju kreativne arhitekture, ki bo
izpolnjevala vse vae individualne elje in zahteve. Dovolite si edinstvenost in izrazite svoj
ivljenjski slog.
stran 14
Exclusive

V znamenju kakovosti in
ekskluzivne inovativnosti.
stran 16
HIA ALTEA M
fasada

Exclusive
HARMONIJA
funkcionalnosti
in ESTETIKE
v nostalginem
objemu lesa.

13

10
pritlije 5
nadstropje
2 1 9
3
1 vetrolov 8,20 m2 4
6 1 stopnice 4,29 m2
2 utility 9,90 m2 2 galerija 19,46 m2
8 3 kopalnica 7,19 m2 2 3 soba 14,17 m2
6 3
4
5
4 spalnica 13,82 m2 1 7 4 kopalnica 14,75 m2
7 5 garderoba 6,10 m2 5 shramba 5,13 m2
6 WC 1,54 m2 6 soba 1 16,42 m2
7 hodnik 22,87 m2 7 soba 2 16,42 m2
8 jedilnica 15,43 m2
11 9

10
kuhinja
shramba
11,05 m2
1,98 m2
90,64 m2
11 dnevna soba 30,62 m2

128,70 m2
12
12 pokrita terasa 35,73 m2
13 vhodni podest 4,38 m2
stran 18

Stanovanjska povrina 219,34 m2 Zunanje dimenzije 14,47 x 15,36 m Naklon strehe 6 - 9 Kolenni zid 2,09 m Tip strehe enokapnica
HIA CALIPSO
fasada

Exclusive
ELEGANTNA kombinacija
prijaznih materialov priara
pravljini dom.

nadstropje
pritlije 2

1
3 1 soba 1 12,10 m2
1 vhod 7,10 m2 4
2 utility 4,80 m2
2 hodnik 3,80 m2 3 kopalnica 10,60 m2
7 8
3 kabinet 11,90 m2 7 4 galerija 10,30 m2
4 kopalnica 4,20 m2 5 soba 2 12,10 m2
5 dnevna soba 5
6 6 garderoba 9,50 m2
6
+ jedilnica + kuhinja 51,80 m2 7 spalnica 14,40 m2
6 stopnice 4,80 m2
shramba - ogrevanje 6,30 m2
73,80 m2
2 1 7
5
8 garaa 21,20 m2

4
3
111,10 m2
stran 20

Stanovanjska povrina 184,90 m2 Zunanje dimenzije 15,52 x 10,50 m Naklon strehe 35 Kolenni zid 2,27 m Tip strehe dvokapnica
HIA DELTA
fasada

Exclusive
Va dom bo
razvajal vao
DRUINO in
poglede vaih
sosedov.

pritlije nadstropje
1 avla 14,68 m2 1 galerija 7,63 m2
2 wc 1,91 m2 2 garderoba 4,02 m2
6
3 shramba 2,69 m2 3 soba 1 13,98 m2
4 kuhinja 9,81 m2 4 soba 2 17,73 m2
5
5 dnevna soba+ jedilnica 41,26 m2 5 garderoba 1 4,49 m2
4 7
5 6 delovna soba 12,26 m2 6 6 garderoba 2 6,19 m2
7 spalnica 12,16 m2 7 soba 3 16,12 m2
7
8 garderoba 5,77 m2 1
8 kopalnica 11,27 m2
4 1 9 hodnik 3,88 m2 9 stopnice 4,65 m2
10 kopalnica 9,97 m2 3
8

3 2
9 8 11 utility 7,82 m2
2
9
86,08 m2
12 predprostor 6,18 m2
12

13 11 10
128,39 m2
13 vhodni podest 4,60 m2
stran 22

Stanovanjska povrina 214,47 m2 Zunanje dimenzije 13,17 x 13,17 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0,90 m Tip strehe dvokapnica
HIA FORTUNA
fasada

Exclusive
Ko je vaa hia kombinacija
vrhunske oblike, tehnologije in
funkcionalnosti - to je res srea.

pritlije nadstropje 7

5 2
1 1 avla 6,80 m2 1 spalnica 13,80 m2
2
2 shramba 1,30 m2 2 utility 3,00 m2 3 4

3 kabinet 10,40 m2 3 kopalnica 8,00 m2


4
4 WC - tu 2,60 m2 4 soba 1 12,10 m2
5 utility 4,00 m2 5 soba 2 12,10 m2 6

3 6
6 dnevna soba + jedilnica 6 galerija 8,00 m2 5

+ kuhinja 50,90 m2 7 stopnice 2,60 m2


1

76,00 m2 59,60 m2
stran 24

Stanovanjska povrina 135,60 m2 Zunanje dimenzije 12,22 x 9,35 m Naklon strehe 42 Kolenni zid 1,55 m Tip strehe dvokapnica
HIA KUBUS M
fasada

Exclusive
Edinstveno zlitje tehnologije,
oblike in vizije presekov.

pritlije nadstropje
9
1

2
1 vhodna avla 7,40 m2 1 stopnice 3,77 m2 8
2 shramba 1,92 m2 2 galerija 9,25 m2 5
3 kurilnica 3,54 m2 3 spalnica 10,31 m2
8 4 4 hodnik 13,04 m2 4 kopalnica 9,49 m2 1
3
5 kopalnica 2,96 m2 5 garderoba 7,72 m2 7 6 4 2
3
6 bivalni prostor 47,62 m2 6 soba 1 13,36 m2
6
5
7 kabinet 10,42 m2 7 soba 2 16,84 m2
8 hodnik 5,67 m2
86,90 m 2
76,41 m2
7 9

8 pokrita terasa 30,03 m2


terasi 58,54 m2
stran 26

Stanovanjska povrina 163,31 m2 Zunanje dimenzije 12,31 x 13,64 m Naklon strehe 9 Kolenni zid 2,35 m Tip strehe dvokapnica
HIA OMEGA
fasada

Exclusive
Energija vaega ivljenja ujeta
v ples sonca in sveino vetra.

pritlije nadstropje
1 predprostor 7,22 m2 1 stopnice 4,09 m2
2 garderoba 6,36 m2 2 galerija 21,08 m2
3 hodnik 9,47 m2 8 3 soba 12,63 m2
4 delovna soba z leiem 8,75 m2 4 soba 12,63 m2
11
9
5 kopalnica 4,70 m2 3 5 kopalnica 5,84 m2
6 utility 6,29 m2 6 garderoba 7,36 m2
2
7 shramba 3,35 m2 7 kopalnica 8,30 m2
8 kuhinja 10,22 m2 1 8 spalnica 15,08 m2
8
dnevna soba + jedilnica 42,83 m2 4

87,01 m2
10 1 9
3
5 6 7

2
4 5
99,19 m2
6 7
10 vhodni podest 2,57 m2
stran 28

11 pokrita terasa 10,19 m2

Stanovanjska povrina 186,20 m2 Zunanje dimenzije 13,62 x 10,12 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0,36 m Tip strehe dvokapnica
HIA PRIMUS
fasada

Exclusive
Sodoben lo ve k
eli nekaj ve - estetiko,
funkcionalnost in kakovost.

6
nadstropje
pritlije
1 soba 1 12,01 m2 1 8

1 vetrolov 11,23 m2
2 soba 2 11,83 m2
2 WC 3,48 m2 3 spalnica 13,50 m2
3 utility 5,23 m2 4 garderoba 4,53 m2
7 4 kuhinja 8,07 m2 5 kopalnica 7,43 m2 6
5 1
5 dnevna soba + jedilnica 35,05 m2 6 galerija 11,56 m2 2
6 delovna soba 7,68 m2 7 stopnice 4,54 m2 7
7 stopnice 3,74 m2 8 galerija 8,32 m2

74,48 m2 73,72 m2
5
3

4 3 4
2
stran 30

Stanovanjska povrina 148,20 m2 Zunanje dimenzije 11,46 x 8,96 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 1,17 m Tip strehe dvokapnica
HIA VERITAS
fasada

Exclusive
Odprite se svetu
in bogatite svojega.

nadstropje 1 2

2
3
4 pritlije
1 kopalnica 7,00 m2 3

1
1 avla 10,40 m2 2 garderoba 8,10 m2
7
2 WC 1,30 m2 3 spalnica 11,20 m2 4
5
5 3 utility 5,50 m2 4 kopalnica 4,80 m2
4 kabinet 9,00 m2 5 galerija 10,50 m2
5 kuhinja 8,50 m2 6 soba 1 11,80 m2 8
6 dnevna soba + jedilnica 46,10 m2 7 soba 2 11,80 m2 6
7

6
7 stopnice 3,17 m2 8 soba 3 13,70 m2

83,97 m2 78,90 m2
stran 32

Stanovanjska povrina 162,87 m2 Zunanje dimenzije 10,95 x 8,75 m Naklon strehe 5 Kolenni zid 0 Tip strehe enokapnica
HIA VILA ISTRA MEDITERAN
Vae pravljino domovanje. fasada

Exclusive
nadstropje
1 garderoba 4,50 m2
11 2 soba 1 12,90 m2
kopalnica 1 11,45 m2
pritlije 3

4 spalnica 15,55 m2
4 3 5 garderoba 7,50 m2
1 hodnik 12,00 m2
5 2
1 6 soba 2 14,94 m2
2 kuhinja 11,50 m2
7 garderoba 3,90 m2
3 dnevna soba + jedilnica 32,35 m2
3 8 kopalnica 2 6,15 m2
4 shramba 7,31 m2
7 10 9 galerija 9,25 m2
1 6 5 utility 8,94 m2 12 4
9 8
10 stopnice 3,80 m2
6 kopalnica 4,90 m2
garaa 21,20 m2
7
89,95 m2
2
7
97,95 m2 5 6 7
11 balkon 1 2,70 m2
12 terasa 7,45 m2
8 vhodni podest 2,81 m 2
13 balkon 2 2,70 m2
7 terasa 39,05 m2
stran 34

8
13

Stanovanjska povrina 187,90 m2 Zunanje dimenzije 12,97 x 11,23 m Naklon strehe 22 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA VISION
Hia s karakterjem fasada

Exclusive
za ljudi s karakterjem.

pritlije nadstropje
7
8
1 avla 10,23 m2 1 soba 1 14,26 m2
2 wc 1,93 m2 2 soba 2 12,56 m2
7
2
3 utility 3,78 m2 3 kopalnica 9,61 m2
1
1
6 4 kuhinja 11,66 m2 4 garderoba 4,39 m2
5
3
5 dnevna soba + jedilnica 36,82 m2 5 soba 3 19,67 m2
6
6 spalnica 14,41 m2 6 galerija 6,32 m2
7 kopalnica 3,28 m2 7 stopnice 6,93 m2
2

4
5
82,11 m2 73,83 m2 3
4

8 pokriti vhod 7,10 m2


stran 36

Stanovanjska povrina 155,94 m2 Zunanje dimenzije 11,92 x 9,42 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
Modern

Znaaj in estetika ujeta v


moderni design.
stran 38
HIA BELLEVUE
fasada

Modern
Zapeljiva igrivost arhitekture
in navduujoe udobje vaega doma.

9 pritlije nadstropje
1 avla 12,69 m2 1 stopnice 3,93 m2 3
7
2 utility 6,63 m2 2 galerija 7,33 m2
3 shramba 4,29 m2 3 spalnica 18,07 m2 1
4 kuhinja 12,78 m2 4 kopalnica 10,76 m2
5 jedilnica 15,92 m2 5 garderoba 7,14 m2
2

5
6 delovna soba 33,15 m2 6 soba 1 14,32 m2 6
4
6 7 wc 2,81 m2 7 soba 2 14,32 m2 5 8

8 kopalnica 4,28 m2
88,27 m2
4
1 2

3 7 8 vhodni podest 6,05 m2 80,15 m2


9 terasa 25,42 m2
8
stran 40

Stanovanjska povrina 168,42 m2 Zunanje dimenzije 8,22 x 13,22 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA DIVA
fasada

Modern
Sodobnost bivanja ujeta
v estetiko Vaega doma.

8 pritlije nadstropje 2

1 dnevna soba + 1 soba 1 14,91 m2 1


jedilnica + kuhinja 45,67 m 2
2 soba 2 9,69 m2 7
2 soba 8,11 m2 3 galerija 7,65 m2 3
3 garderoba 2,81 m2 4 soba 3 14,98 m2
4 wc 1,62 m2 5 kopalnica 1 7,02 m2
5 predprostor 8,52 m2 6 stopnice 4,65 m2 8
1 4
6 shramba 5,79 m2 7 spalnica 15,88 m2
7 utility 7,45 m2 8 kopalnica 2 8,43 m2 5 6
6
5

2 3
7 79,97 m2 83,21 m2
4
8 terasa 27,74 m2
9
9 vhodni podest 4,59 m2
stran 42

Stanovanjska povrina 163,18 m2 Zunanje dimenzije 11,92 x 8,17 m Naklon strehe 42 Kolenni zid 1,70 m Tip strehe dvokapnica
HIA LINEA MODERN
Hia z osebnostjo in karakterjem, za vse,
fasada

Modern
ki iete funkcionalnost in udobje v objemu doma.

13

pritlije
1 vetrolov 8,41 m2 8 spalnica 15,10 m2
7
2 wc 2,02 m2 9 soba 2 13,19 m2 6 8

3 utility 4,90 m2 10 kopalnica 7,26 m2


5
4 kuhinja 9,76 m2 11 hodnik 4,61 m2
5 jedilnica 13,74 m2
11
6 dnevna soba 22,96 m2 1
7 soba 1 12,72 m2

114,67 m2 4
2
10
9
12 vhodni podest 6,60 m2 3
13 pokrita terasa 5,65 m2

12
stran 44

Stanovanjska povrina 114,67 m2 Zunanje dimenzije 15,04 x 10,05 m Naklon strehe 6 Kolenni zid 0 Tip strehe enokapnica
HIA MILLENIUM
Prepustite se domu naslednjega tisoletja.
fasada

Modern
12

pritlije
1 predprostor 6,25 m2 7 soba 13,45 m2 6
2 kuhinja 14,06 m2 8 kopalnica 10,59 m2 3

3 bivalni prostor 34,74 m2 9 wc 2,87 m2


4 hodnik 10,99 m2 10 utility 5,61 m2 5

5 spalnica 15,32 m2
6 soba 16,12 m2 4
7

130,00 m2
2
1
9
8 10

11 vhodni podest 3,06 m2


12 pokrita terasa 29,28 m2 11
stran 46

Stanovanjska povrina 130,00 m2 Zunanje dimenzije 8,85 x 16,97 m Naklon strehe 3 Kolenni zid 0 Tip strehe enokapnica
HIA MODERN
fasada

Modern
Ena stran za mir, druga stran za druenje.
MODERN - hia, ki se prilagaja vam.

pritlije nadstropje
1 dnevna soba + 1 soba 1 15,20 m2
jedilnica 34,65 m 2
2 soba 2 15,20 m2
2 avla 3,95 m2 3 stopnice 3,91 m2
7 3 kuhinja 7,75 m2 4 galerija 12,95 m2
4 utility 4,80 m2 5 garderoba 2,15 m2
8 5 predprostor 4,30 m2 6 soba 3 13,70 m2 1
3 4
6 wc 1,80 m2 7 kopalnica 6,90 m2 6
6
1 7 shramba 1,85 m2
8 kabinet 9,55 m2
70,01 m2
5

2 7

9 4
68,65 m 2
5
2

9 vhodni podest 3,52 m2 3


stran 48

Stanovanjska povrina 138,66 m2 Zunanje dimenzije 11,70 x 7,55 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA MODERN GRAND
Hia, ki poudari va ivljenjski stil fasada

Modern
in vas enostavno navdui.

pritlije nadstropje
1 hodnik 4,90 m2 1 stopnice 4,09 m2
2 garderoba 4,95 m2 2 galerija 8,38 m2
8 3 utility 6,84 m2 3 garderoba 3,19 m2 1
2 9
4 kabinet 7,20 m2 4 kopalnica 7,77 m2 8
3
5 kuhinja 8,20 m2 5 spalnica 14,50 m2
7
10
1
6 dnevni del 36,38 m2 6 soba 1 12,87 m2
4
2
6 7 predprostor 4,06 m2 7 soba 2 12,87 m2
8 shramba 3,12 m2 8 soba 3 14,63 m2
5 9 kopalnica 2,94 m2 5
3 4
78,30 m 2 7 6

78,59 m2
10 vhodni podest 2,74 m2
stran 50

Stanovanjska povrina 156,89 m2 Zunanje dimenzije 7,99 x 12,24 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,10 m Tip strehe dvokapnica
HIA MODERN PLUS
Enostavno, funkcionalno in sodobno. fasada

Modern
pritlije nadstropje
1 dnevna soba + jedilnica 31,01 m2 1 soba 1 15,21 m2
2 utility 3,49 m2 2 soba 2 15,21 m2
3 predprostor 12,45 m2 3 galerija 8,81 m2
4 wc 1,96 m2 4 kopalnica 7,52 m2 3 1

5 garderoba 2,17 m2 5 stopnice 3,33 m2 6


7 6
6 kuhinja 12,00 m2 6 spalnica 13,69 m2
7 soba 9,26 m2 7 garderoba 5,93 m2 5
1

72,34 m
2
2
69,70 m 2 7 4
8
3

4
8 vhodni podest 2,49 m2
5
2
stran 52

Stanovanjska povrina 142,04 m2 Zunanje dimenzije 11,70 x 7,55 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA NATURA
V harmoniji z okolico fasada

Modern
in vaim ivljenjem.

pritlije nadstropje
1 vetrolov 5,86 m2 1 kopalnica 6,30 m2
2 utility 3,79 m2 2 spalnica 15,05 m2 6
3 wc 1,97 m2 3 soba 1 12,65 m2
7 1
4 kuhinja 8,74 m2 4 soba 2 12,67 m2 5
6
5 dnevna soba + jedilnica 25,88 m2 5 galerija 14,90 m2
5 6 predprostor 8,89 m2 6 stopnice 3,93 m2
8 1 7 stopnice 3,82 m2
4
65,50 m2 2 3 4

2
3
9 58,95 m 2

8 vhodni podest 2,42 m2


9 terasa 6,26 m2
stran 54

Stanovanjska povrina 124,45 m2 Zunanje dimenzije 11,72 x 6,92 m Naklon strehe 5 Kolenni zid 0 Tip strehe enokapnica
Tradition

Zavezanost tradiciji
in dovreni odlinosti.
stran 56
HIA AIDA
Varno zavetje doma se prepleta s fasada

Tradition
prostornostjo, ki vaim mislim daje vzpodbudo.

pritlije nadstropje
1 avla 12,16 m2 1 stopnice 7,04 m2
2 servisni prostor 4,36 m2 2 galerija 8,19 m2 7 6
3
3 delovna soba 13,58 m2 3 kopalnica 7,54 m2
4 4 dnevna soba+ jedilnica 32,50 m2 4 spalnica 15,88 m2
5 kuhinja 9,21 m2 5 shramba 3,27 m2
6 utility 2,94 m2 6 soba 1 20,49 m2 3
2 4

8
1
7 vetrolov 3,27 m2 7 soba 2 20,49 m2
5 8 wc 1,90 m2 5

82,90 m 2
7 6
1
2

79,92 m 2

9 9 vhodni podest 2,45 m2


stran 58

Stanovanjska povrina 162,82 m2 Zunanje dimenzije 11,92 x 10,99 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,16 m Tip strehe dvokapnica
HIA ASTERIA 144
Vsakomur nudi mir, ko ga potrebuje ali fasada

Tradition
druabnost, ko potrka na vaa vrata.

pritlije nadstropje 7
2 1 avla 8,76 m2 1 galerija 4,12 m2
2
2 wc 1,80 m2 2 kopalnica 7,61 m2 6
1
3 utility 2,95 m2 3 shramba 2,02 m2
4 kuhinja 14,55 m2 4 soba 1 14,55 m2
3 3
5 dnevna soba+ jedilnica 39,64 m2 5 spalnica 25,34 m2 1

6 soba 2 13,82 m2
stopnice 5,60 m2
67,70 m2
5 7
4

4 73,06 m 2
5
stran 60

Stanovanjska povrina 140,76 m2 Zunanje dimenzije 10,05 x 8,80 m Naklon strehe 5 Kolenni zid 0 Tip strehe enokapnica
HIA ASTERIA 165
Razgibanost oblik dopolnjuje razgibanost fasada

Tradition
povrin. In vse nastaja z namenom.

pritlije nadstropje
2
3
7
1 8 1 avla 11,53 m2 1 stopnice 4,49 m2
2
4 2 stopnice 4,28 m2 2 galerija 4,21 m2 6

3 kopalnica 4,44 m2 3 kopalnica 10,93 m2


4 utility 2,96 m2 4 spalnica 17,23 m2
3
7
5 delovna soba 12,31 m2 5 soba 1 19,73 m2 1

5 6 zimski vrt 11,96 m2 6 soba 2 14,73 m2


7 dnevna soba + jedilnica 30,61 m2 7 terasa 3,68 m2
8 kuhinja 9,29 m2 4

75,00 m 2
5

6 87,38 m 2
stran 62

Stanovanjska povrina 162,38 m2 Zunanje dimenzije 11,40 x 11,27 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,50 m Tip strehe dvokapnica
HIA ATRIS 97
iveti in bivati z naravo - ATRIS 97. fasada

Tradition
8
7
9

pritlije 10

2
1 vetrolov 4,24 m2 6 kuhinja 6,76 m2
2 utility 3,25 m2 7 soba 10,88 m2 6
3
3 hodnik 6,73 m2 8 wc 2,06 m2 1

4 spalnica 12,71 m2 9 kopalnica 6,83 m2


5 dnevna soba + jedilnica 30,99 m2 5

84,45 m2 4

10 pokrita terasa 8,80 m2


stran 64

Stanovanjska povrina 84,45 m2 Zunanje dimenzije 11,71 x 10,46 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA ATRIS 115
iveti in bivati z naravo - ATRIS 115. fasada

Tradition
12

pritlije 7

9
1 vetrolov 4,24 m2 8 kuhinja 8,89 m2
2 utility 3,25 m2 9 shramba 2,37 m2
8 10
3 kopalnica 5,74 m2 10 soba 1 12,34 m2 5

4 spalnica 12,71 m2 11 soba 2 10,61 m2


5 wc 2,28 m2
6 hodnik 9,50 m2 6
7 jedilnica + dnevna soba 31,20 m2 4
11

103,13 m2
1
2
3

12 pokrita terasa 8,80 m2


13 vhodni podest 3,30 m2 13
stran 66

Stanovanjska povrina 103,13 m2 Zunanje dimenzije 13,22 x 11,76 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA ATRIS 149
iveti in bivati z naravo - ATRIS 149. fasada

Tradition
3
4

pritlije
2
1 utility 8,73 m2 8 hodnik 12,45 m2
5
2 kopalnica 8,45 m2 9 jedilnica + kuhinja 29,66 m2 8 13

3 spalnica 14,74 m2 10 dnevna soba 28,02 m2 6 7


4 soba 1 12,48 m2 11 vetrolov 4,17 m2
5 soba 2 10,84 m2
6 wc 2,15 m2 12 11

7 garderoba 2,02 m2
9

133,71 m 2
1 10
12 vhodni podest 4,38 m2
13 pokrita terasa 11,40 m2
stran 68

Stanovanjska povrina 133,71 m2 Zunanje dimenzije 14,43 x 13,18 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA ATRIS MEDITERAN
Tudi deevni dnevi bodo prijetni. fasada

Tradition
10
12

pritlije
1 vetrolov 4,17 m2 8 hodnik 12,45 m2
2 wc 2,15 m2 9 jedilnica + kuhinja 29,66 m2
3 garderoba 2,02 m2 10 dnevna soba 28,02 m2 6 7
4 kopalnica 8,45 m2 11 utility 8,73 m2
5 spalnica 14,74 m2
6 soba 1 12,48 m2 8
9
7 soba 2 10,84 m2

133,71 m2 5 4
3

12 terasa 7,47 m2 1
2 11
stran 70

Stanovanjska povrina 133,71 m2 Zunanje dimenzije 14,42 x 13,17 m Naklon strehe 22 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA BONITO
Sanjskega doma ne odkrijete fasada

Tradition
z razumom - odkrijete ga s srcem.

pritlije nadstropje
2 1 predprostor 5,21 m2 1 kopalnica 3,86 m2
3
2 utility 3,55 m2 2 soba 1 6,73 m2 1

3 kopalnica 3,09 m2 3 predprostor 4,17 m2 2

4 4 spalnica 9,89 m2 4 stopnice 3,23 m2


1 5 dnevna soba + jedilnica + 5 soba 2 18,50 m2
3
kuhinja 25,40 m2
4

36,49 m 2

47,14 m 2

5
5
stran 72

Stanovanjska povrina 83,63 m2 Zunanje dimenzije 8,17 x 8,17 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA CLARO
Hia, ki te prepria na prvi POGLED. fasada

Tradition
8

pritlije
1 vetrolov 4,42 m2 8 kuhinja 10,42 m2 5
9

2 utility 3,96 m2 9 shramba 0,85 m2 7


13
3 kopalnica 7,48 m2 10 soba 1 10,53 m2 14 1
4 spalnica 17,93 m2 11 soba 2 10,31 m2
5 wc 1,77 m2 12 predprostor 7,78 m2 12
6 hodnik 6,66 m2 2 6
7 jedilnica + dnevna soba 33,44 m2 4

115,55 m2 10 11 3
13 pokrita terasa 9,63 m2
14 vhodni podest 5,65 m2
stran 74

Stanovanjska povrina 115,55 m2 Zunanje dimenzije 13,22 x 13,83 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA CLARO MEDITERAN
Sonce, morje in druinska idila. fasada

Tradition
7
14

pritlije
1 vetrolov 4,42 m2 8 hodnik 6,66 m2 8 9
2 wc 1,77 m2 9 kopalnica 7,48 m2
3 kuhinja 10,42 m2 10 soba 1 10,31 m2
4 shramba 0,85 m2 11 soba 2 10,53 m2
5 predprostor 7,78 m2 12 utility 3,96 m2 6

6 dnevna soba + jedilnica 33,44 m2 10

7 spalnica 17,93 m2 5

115,55 m2 4
11
13 vhodni podest 5,65 m2 1 12
14 pokrita terasa 9,63 m2 3
2
stran 76

13

Stanovanjska povrina 115,55 m2 Zunanje dimenzije 13,80 x 13,17 m Naklon strehe 22 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA GALERIJA
Hia za vse, ki cenijo dovrenost detajlov, fasada

Tradition
obenem pa ne elijo sklepati kompromisov
pri udobju in velikosti.

pritlije
1 vetrolov 3,75 m2
2 hodnik 6,15 m2
3 kuhinja 8,00 m2
dnevna soba
nadstropje
4
6
5
+ jedilnica 33,75 m2
1 galerija 13,20 m2 5 wc 2,65 m2
4 2 soba 1 12,65 m2 6 utility 1 3,00 m2
3 balkon 3,90 m2 7
9 7 kopalnica 6,15 m2
6
4 soba 2 11,75 m2
5 8 spalnica 17,80 m2
4
1 2
5 kopalnica 4,35 m2 9 utility 2 4,85 m2
3 2
6 stopnice 4,55 m2
1
8
10
86,10 m2
50,40 m2 3
10 nadstreek 16,75 m2
stran 78

Stanovanjska povrina 136,50 m2 Zunanje dimenzije 17,14 x 7,42 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA LARISA
Vse znailnosti nizkoenergijske fasada

Tradition
gradnje - izjemno ugodna cena.

pritlije 8
6

1 vetrolov 4,24 m2 8 soba 2 12,34 m2 7

2 wc 2,28 m2 9 spalnica 12,71 m2 5

3 shramba 2,37 m2 10 kopalnica 5,57 m2


4 kuhinja 7,61 m2 11 utility 4,54 m2
5 jedilnica 14,41 m2 12 hodnik 9,54 m2 12
6 dnevna soba 17,34 m2
7 soba 1 10,61 m2 4 9
1

103,56 m2 11
10
13 vhodni podest 4,82 m2 3 2
stran 80

13

Stanovanjska povrina 103,56 m2 Zunanje dimenzije 13,80 x 9,42 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA MADERA
Estetsko je ne preve in ne premalo; fasada

Tradition
to je odmik od neskonnega.

pritlije nadstropje 1
5 10
1 vetrolov 3,16 m2 1 stopnice 7,63 m2
2 utility 3,50 m2 2 galerija 7,42 m2
kopalnica 4,68 m2 kopalnica 8,97 m2

9,63 m (MEGA N 14)


3 3
1
2
4 spalnica 13,58 m2 4 spalnica 13,58 m2 3
2
9
5 stopnice 7,63 m2 5 kabinet 8,74 m2 7
3
7 6 delovna soba 8,74 m2 6 dnevna soba 13,74 m2 8

7 hodnik 7,42 m2 7 kuhinja+jedilnica 18,35 m2 6

8 8 jedilnica + dnevna soba 24,23 m2 8 kabinet 6,49 m2 4


5
4
9 kuhinja 5,93 m2
6
84,92 m2
78,98 m2
10 vhodni podest 3,89 m2
stran 82

12,13 m (MEGA N 14)

Stanovanjska povrina 163,90 m2 Zunanje dimenzije 12,13 x 9,63 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA MADERA 164
fasada

Tradition
MADERA 164 bo s svojo znailno obliko
z ostrimi robovi navduila marsikoga.

pritlije nadstropje
1 vetrolov 2,48 m2 1 predprostor 7,17 m2
2 kopalnica 4,41 m2 2 shramba 1,78 m2
6
3
6
3 delovna soba 13,65 m2 3 soba 1 13,58 m2 5
4 avla 9,21 m2 4 balkon 5,73 m2 7

7 5 utility 2,86 m2 5 soba 2 18,79 m2


6 kuhinja 11,48 m2 6 garderoba 6,85 m2
9
7 dnevna soba + jedilnica 26,39 m2 7 spalnica 13,58 m2 1 4
1 4
8 8 kopalnica 7,75 m2 3
9 stopnice 7,37 m2 8

2
5
70,48 m2 2

8 pokriti vhod 5,18 m2 82,60 m 2

9 pokrita terasa 5,68 m2 9


stran 84

Stanovanjska povrina 153,08 m2 Zunanje dimenzije 12,67 x 9,58 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,60 m Tip strehe dvokapnica
HIA MADERA MEDITERAN
Zazrite se v valovanje morja in toplino doma. fasada

Tradition
4

pritlije nadstropje 1
6
7
5
1 vetrolov 4,05 m2 1 soba 1 8,97 m2

2 6 2 utility 4,60 m2 2 spalnica 13,58 m2 3

3 avla 8,37 m2 3 galerija 7,71 m2


7 1 3 4 dnevna soba + jedilnica 41,87 m2 4 stopnice 7,11 m2
5 kopalnica 3,81 m2 5 garderoba 12,02 m2 2

6 kuhinja 10,46 m2 6 utility 5,32 m2 8


5
7 kopalnica 6,69 m2
4 73,16 m2 8 soba 2 16,66 m2

7 vhodni podest 2,21 m2 78,06 m2


8 pokrita terasa 5,04 m2
8
stran 86

Stanovanjska povrina 151,22 m2 Zunanje dimenzije 11,00 x 10,67 m Naklon strehe 25 Kolenni zid 0,88 m Tip strehe dvokapnica
HIA MAJO 107
Prepustite se harmoniji sobivanja fasada

Tradition
loveka in narave ter zautite
pristnost slovenskega podeelja.

7 pritlije nadstropje 5

5 1 avla 6,98 m2 1 soba 18,43 m2


6
2 kopalnica 3,54 m2 2 kopalnica 15,10 m2
3
3 spalnica 12,43 m2 3 spalnica 5,93 m2
1
2 4 dnevna soba + jedilnica 23,62 m2 4 galerija 3,05 m2 4

5 kuhinja 6,25 m2 5 stopnice 3,82 m2 1

6 utility 2,73 m2
46,33 m2
55,55 m2
4
2
3

7 pokriti vhod 4,93 m2


stran 88

Stanovanjska povrina 101,88 m2 Zunanje dimenzije 9,42 x 8,17 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA MAJO 122
Kjer sta veselje in radost doma. fasada

Tradition
7 pritlije nadstropje 3
4 1 avla 7,35 m2 1 stopnice 4,09 m2 4
2 utility 2,80 m2 2 galerija 7,05 m2
5
3 kuhinja 6,40 m2 3 kopalnica 7,76 m2 2
1
4 kopalnica 3,84 m2 4 spalnica 13,58 m2
5 spalnica 12,27 m2 5 shramba 2,04 m2 1
5
6 dnevna soba + jedilnica 23,00 m2 6 soba 1 13,58 m2
7 soba 2 13,58 m2
2

6 55,66 m2 61,68 m2 6 7

3 7 pokriti vhod 4,93 m2


stran 90

Stanovanjska povrina 117,34 m2 Zunanje dimenzije 9,43 x 8,18 m Naklon strehe 35 Kolenni zid 1,10 m Tip strehe dvokapnica
HIA MAJO MEDITERAN
Popolna osveitev v mediteranskem stilu. fasada

Tradition
8

pritlije nadstropje
1 avla 7,21 m2 1 soba 1 13,56 m2 7
1
7
2 kopalnica 3,69 m2 2 galerija 2,68 m2
5
3 spalnica 12,47 m2 3 stopnice 3,94 m2
6
4 dnevna soba + jedilnica 23,16 m2 4 kopalnica 8,51 m2
2
5 kuhinja 6,22 m2 5 spalnica 13,60 m2 6 3
1
6 utility 2,72 m2 6 garderoba 2,35 m2 2
8 7 soba 2 15,65 m2
5

3
55,47 m2 60,29 m2 4
4 7 pokriti vhod 3,49 m2 8 terasa 10,49 m2
stran 92

8 utility 12,50 m2

Stanovanjska povrina 115,76 m2 Zunanje dimenzije 9,42 x 8,17 m Naklon strehe 25 Kolenni zid 1,80 m Tip strehe dvokapnica
HIA MAXIMA
Sodobna hia s pridihom fasada

Tradition
tradicije je najbolje izhodie
za uivanje neokrnjene narave.

pritlije nadstropje 3
8
1 predprostor 8,86 m2 1 stopnice 4,66 m2 8

2 utility 5,69 m2 2 galerija 4,91 m2


3 stopnice 4,62 m2 3 kopalnica 7,53 m2
4 kopalnica 3,86 m2 4 spalnica 13,58 m2 1

6 5 delovna soba 14,28 m2 5 garderoba 1 8,85 m2 2

6 dnevna soba + jedilnica 6 soba 1 12,60 m2 5

+ kuhinja 37,47 m2 7 garderoba 2 4,36 m2


8 soba 2 13,58 m2 7

1 7 74,78 m2 70,07 m2 4
5 7 vhodni podest 3,08 m2 6

8 pokrita terasa 8,76 m2


4 2
stran 94

Stanovanjska povrina 144,85 m2 Zunanje dimenzije 10,68 x 9,43 m Naklon strehe 42 Kolenni zid 1,20 m Tip strehe dvokapnica
HIA MILA
Prostornost elementov, ki z oblikami fasada

Tradition
in linijami plemenitijo znaaj lesa.

pritlije
1 vetrolov 4,09 m2
2 utility 4,41 m2
5
3 kopalnica 5,61 m2
4 spalnica 13,82 m2 4

5 dnevna soba + jedilnica + kuhinja 43,78 m2


6 soba 9,21 m2

80,92 m2 6

1
3

7 vhodni podest 4,07 m2 2

7
stran 96

Stanovanjska povrina 80,92 m2 Zunanje dimenzije 8,22 x 11,97 m Naklon strehe 30 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA MILA 147
fasada

Tradition
MILA 147 - sestavljena iz tevilnih
klasinih elementov, ki omogoajo
eleg a n t ne pos t a vi t ve .

11,92 m (MEGA N 14)

pritlije nadstropje 6

9
1 vetrolov 4,25 m2 1 soba 1 13,99 m2
2 kuhinja 7,85 m2 2 soba 2 13,99 m2 1
4

8
3 dnevna soba + jedilnica 32,14 m2 3 galerija 9,99 m2
6
2 1 4 spalnica 13,58 m2 4 kopalnica 9,42 m2 3

5 5 kopalnica 6,67 m2 5 soba 3 10,45 m2


8,17 m (MEGA N 14)

6 utility 4,25 m2 6 stopnice 4,28 m2 5


7
7 predprostor 2,61 m2 2

3
8 shramba 2,81 m2 62,12 m2
4 74,16 m2
9 vhodni podest 3,06 m2
10 pokrita terasa 7,78 m2
stran 98

10

Stanovanjska povrina 136,28 m2 Zunanje dimenzije 11,92 x 8,17 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA ORANGE 114
fasada

Tradition
Spodaj ivimo, zgoraj spimo.
Vmes se radostno smejimo.

pritlije nadstropje 6

4
6 1 avla 10,62 m2 1 soba 1 12,38 m2
2 wc 2,03 m2 2 spalnica 14,78 m2
3 utility 2,78 m2 3 soba 2 10,17 m2 3

4 kuhinja 7,82 m2 4 kopalnica 4,98 m2 5

5 dnevna soba + jedilnica 29,90 m2 5 galerija 5,86 m2


5
1 6 stopnice 3,14 m2 6 stopnice 5,26 m2
7
2

2 56,29 m2 53,43 m 2 1

4 7 vhodni podest 4,20 m2


3
stran 100

10

Stanovanjska povrina 109,72 m2 Zunanje dimenzije 8,80 x 8,80 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,30 m Tip strehe dvokapnica
HIA ORANGE 132
fasada

Tradition
Ko se zaveste, da je va dom
najdragoceneji biser vaega ivljenja.

pritlije nadstropje
1
1 garderoba 4,19 m2 1 soba 1 13,58 m2
2 utility 3,50 m2 2 spalnica 20,49 m2
6
2
3 kopalnica 4,84 m2 3 kopalnica 7,46 m2
4 avla 12,96 m2 4 soba 2 12,47 m2 5

5 5 dnevna soba + jedilnica 28,55 m2 5 hodnik 3,38 m2


6 kuhinja 8,15 m2 6 stopnice 5,09 m2
7 stopnice 3,14 m2
62,47 m2
1
2

6
4 8
65,33 m2
4
8 vhodni podest 4,03 m2
3

7
stran 102

Stanovanjska povrina 127,80 m2 Zunanje dimenzije 10,05 x 8,80 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,30 m Tip strehe dvokapnica
HIA ORANGE 149
Nadenite si nova oala, taka z fasada

Tradition
mavrinim pogledom na svet -
zanite pri svojem domu.

4
pritlije nadstropje 3
8

3 1 avla 11,70 m2 1 stopnice 5,09 m2


5
2 stopnice 3,14 m2 2 galerija 4,05 m2
3 kopalnica 5,78 m2 3 soba 13,58 m2 2 1

2 4 utility 3,16 m2 4 spalnica 15,88 m2 6 5


5 soba 11,28 m2 5 predprostor 4,14 m2
6 dnevna soba + jedilnica 29,66 m2 6 garderoba 4,29 m2
7 kuhinja 9,29 m2 7 soba 13,58 m2
6 1 8 8 kopalnica 10,00 m2
74,01 m 2 7

7
70,61 m2
8 vhodni podest 4,34 m2
4
stran 104

Stanovanjska povrina 144,62 m2 Zunanje dimenzije 11,35 x 8,85 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 1,20 m Tip strehe dvokapnica
HIA PRIMA
Zapeljivi detajli delajo PRIMO fasada

Tradition
brezasno in moderno.

pritlije nadstropje
6

1 predprostor 10,45 m2 1 stopnice 3,32 m2


2 utility 3,68 m2 2 galerija 13,49 m2
3 garderoba 2,65 m2 3 kopalnica 9,38 m2 2
4 kopalnica 3,27 m2 4 spalnica 13,82 m2 5
6
5 delovna soba 11,28 m2 5 shramba 3,27 m2 1

6 dnevna soba + jedilnica 36,85 m2 6 soba 1 13,34 m2


7 soba 2 13,34 m2
68,18 m2
7
1
5
69,96 m2 4
3

4
7 vhodni podest 3,76 m2
3

2
stran 106

Stanovanjska povrina 138,14 m2 Zunanje dimenzije 10,67 x 8,17 m Naklon strehe 42 Kolenni zid 1,20 m Tip strehe dvokapnica
HIA QUICK
fasada

Tradition
Napoil je trenutek, ko svojo
pravljico lahko zaivimo.

4 pritlije nadstropje 4
5
6
1 avla 8,90 m2 1 stopnice 4,79 m2 3 5
3 2
2 spalnica 13,58 m2 2 galerija 22,98 m2
3 hodnik 5,11 m2 3 soba 1 17,35 m2
10 4 kopalnica 4,96 m2 4 kopalnica 3,32 m2
1
5 utility 2,59 m2 5 soba 2 15,31 m2 2
1
9 6 delovna soba 6,50 m2
7 dnevna soba + jedilnica 35,79 m2
7
8 kuhinja 10,95 m2 63,75 m2
8
9 wc 1,85 m2

90,23 m2
11
10 vhodni podest 1,85 m2
pokrita terasa 11,23 m2
stran 108

11

Stanovanjska povrina 153,98 m2 Zunanje dimenzije 10,72 x 12,96 m Naklon strehe 38 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA RIVA MEDITERAN
Ko sonce objame vas in va dom. fasada

Tradition
pritlije 7

1 vetrolov 4,24 m2 8 dnevna soba + jedilnica 30,39 m2


2 utility 5,81 m2 9 kuhinja 8,28 m2 8

3 wc 2,22 m2
spalnica 11,48 m2
85,38 m2
4 11
5
5 hodnik 3,14 m2 6

6 kopalnica 5,90 m2 10 vhodni podest 2,93 m 2


3
7 soba 1 13,92 m2 11 terasa 10,14 m2
1

4
2

10
stran 110

Stanovanjska povrina 85,38 m2 Zunanje dimenzije 12,30 x 9,42 m Naklon strehe 22 Kolenni zid 0 Tip strehe vekapnica
HIA SPEKTRA MEDITERAN
fasada

Tradition
Prvinsko doivetje Mediterana.

pritlije nadstropje
6 5

1 predprostor 3,71 m2 1 kopalnica 12,11 m2


2 utility 4,60 m2 2 soba 1 13,58 m2
3 spalnica 11,11 m2 3 galerija 7,52 m2 7 3 4

2 8 5
4 dnevna soba + jedilnica 27,35 m2 4 garderoba 4,57 m2
6 5 kuhinja 9,45 m2 5 soba 1 13,58 m2
6 shramba 2,86 m2 6 soba 3 13,58 m2
9 1 7 7 hodnik 7,20 m2 7 stopnice 4,39 m2 1 2
8 kopalnica 3,45 m2
4
69,33 m2
3 69,73 m2
9 vhodni podest 3,76 m2
stran 112

Stanovanjska povrina 139,06 m2 Zunanje dimenzije 10,67 x 8,17 m Naklon strehe 20 Kolenni zid 1,84 m Tip strehe dvokapnica
HIA SPEKTRA TRADITION
fasada

Tradition
Najugodneja cena za
nadstandardno udobje.

pritlije nadstropje
1 utility 4,60 m2 1 kopalnica 8,89 m2 2
3
2 kopalnica 3,45 m2 2 stopnice 4,39 m2
1 2
4 3 stopnice 3,36 m2 3 spalnica 11,28 m2
4 kuhinja 9,45 m2 4 galerija 10,29 m2 1
5 predprostor 3,71 m2 5 soba 1 11,28 m2 4 3
9
5 6
6 hodnik 7,20 m2 6 soba 2 11,28 m2
7
7 dnevni prostor 27,35 m2
8 delovni prostor 11,11 m2
58,04 m2 6 5

70,23 m2
9 vhodni podest 3,76 m2
stran 114

Stanovanjska povrina 128,27 m2 Zunanje dimenzije 10,68 x 8,17 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 0 Tip strehe dvokapnica
HIA VIVA 107
Minimalizmu je fasada

Tradition
treba dodati le kak
detajl, ki naredi
funkcionalen
in zanimiv uinek.

pritlije nadstropje
6
1 wc 1,78 m2 1 soba 1 13,19 m2
6
2 avla 8,01 m2 2 spalnica 16,27 m2
1
3 dnevna soba + jedilnica 26,94 m2 3 soba 2 11,10 m2 1 4

4 kuhinja 9,18 m2 4 kopalnica 6,21 m2 5


2 5 utility 3,62 m2 5 galerija 3,46 m2
6 stopnice 4,10 m2
3

49,53 m2
2

54,33 m2 3

4 5
6 pokriti vhod 3,53 m2
stran 116

Stanovanjska povrina 103,86 m2 Zunanje dimenzije 10,05 x 6,92 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA VIVA 120
Minimalizmu je fasada

Tradition
treba dodati le kak
detajl, ki naredi
funkcionalen
in zanimiv uinek.

pritlije nadstropje
1 avla 8,72 m2 1 soba 1 11,22 m2 7
7
2 utility 4,10 m2 2 spalnica 15,10 m2
2 3 wc 1,35 m2 3 soba 2 17,01 m2 1
5

4 delovna soba 5,60 m2 4 kopalnica 5,88 m2 4

5 kuhinja 9,91 m2 5 shramba 1,68 m2 6


1
6 3 6 dnevna soba + jedilnica 26,94 m2 6 galerija 5,77 m2
7 stopnice 4,10 m2 2

56,62 m 2 3
5
4 60,76 m 2
7 pokriti vhod 2,25 m2
stran 118

Stanovanjska povrina 117,38 m2 Zunanje dimenzije 11,30 x 6,92 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
HIA VIVA 134
fasada

Tradition
Minimalizmu je
treba dodati le kak
detajl, ki naredi
funkcionalen
in zanimiv uinek.

pritlije nadstropje
1 avla 8,68 m2 1 stopnice 4,10 m2 1
7 2 utility 3,21 m2 2 galerija 11,11 m2
4
2 3 kuhinja 9,90 m2 3 kopalnica 5,90 m2 6 2 3
4 kopalnica 3,74 m2 4 spalnica 13,20 m2
5 soba 11,70 m2 5 garderoba 5,30 m2
1
6
6 dnevna soba + jedilnica 26,90 m2 6 soba 1 11,20 m2
4 7
7 delovna soba 5,30 m2 5 8

3 5
64,13 m2 8 soba 2 11,30 m2

7 pokriti vhod 2,25 m2 67,41 m2


stran 120

Stanovanjska povrina 131,54 m2 Zunanje dimenzije 12,55 x 6,93 m Naklon strehe 45 Kolenni zid 1,00 m Tip strehe dvokapnica
MARLES SISTEMI GRADNJE
Nizkoenergijski sistemi

BASIC N6 MEGA N10 MEGA DOH

U = 0,19 W/m2K U = 0,14 W/m2K U = 0,16 W/m2K

Visoko uinkoviti nizkoenergijski sistemi oz. 2,5 litrski sistemi

MEGA N14 MEGA PLUS N10 EKO

U = 0,12 W/m2K U = 0,12 W/m2K U = 0,15 W/m2K

PASIVNI SISTEMI

MEGA PLUS N PASIV 14 PASIV EKO PASIV

U = 0,10 W/m2K U = 0,09 W/m2K U = 0,11 W/m2K

SISTEMI S CELULOZO
MEGA PLUS N10 MEGA PLUS N14 PASIV
PASIV NATURAL
NATURAL NATURAL
stran 122

U = 0,133 W/m2K U = 0,106 W/m2K U = 0,103 W/m2K

Z INOVATIVNIM PRISTOPOM PRESEGAMO PRIAKOVANJA.


MARLES HIE Maribor, d.o.o.
Limbuka cesta 2, SI 2341 Limbu
T 02/429 45 00
F 02/429 46 40

SALON IDEJ MARLES


Dunajska cesta 151, SI - 1000 Ljubljana
T 08/205 28 51
F 08/205 28 52

SALON MARLES - vzorne hie


Limbuka cesta 2, SI 2341 Limbu
T 02/429 45 00
F 02/429 46 40

MARLES Fertighaus GmbH


Bro / Zentrale und Musterhaus Wien
Fertighauszentrum Blue Lagune Parz. 30
AT 2334 Vsendorf
T +43 (0) 2236 677 688
daheim@marles.com | www.marles.at

MARLES ECO HAUS ITALIA S. R. L.


Via Stazione Prosseco 29/a
IT 34010 Sgonico (TS)
T +39 (0) 3381 740 845

info@marles.com
www.marles.com