You are on page 1of 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
I POLICIJSKA POSTAJA
Broj: 511-12-23-
Split, 19. 03. 2014.
(mjesto i datum)

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU KAZNENE PRIJAVE

Sastavljen u I PP SPLIT
(ustrojstvena jedinica ministarstva)

dana 19.3.2014..
Nazoni: Anelko Biloni policijski slubenik,
(ime i prezime)

zapisniar.
(ime i prezime)

Zapoeto sati.
u

Pristupio/la je: , OIB:


(ime i prezime

ime oca zanimanje

prebivalite ulica broj

roen/a u opina - grad


(dan, mjesec, godina)

Identitet utvren temeljem

oteen/a nije oteen/a kaznenim djelom

Prijavitelj je u skladu s lankom 205. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku upozoren da e poiniti
kazneno djelo Lanog prijavljivanja u skladu s lankom 304. KZ-a ako prijavi odreenu osobu da je poinila
kazneno djelo za koje se progoni po slubenoj dunosti iako zna da ta osoba nije poinitelj, kao i onda ako
prijavi da je poinjeno kazneno djelo za koje se progoni po slubenoj dunosti iako zna da to djelo nije
poinjeno, ili ako sam sebe prijavi za takvo djelo, iako ga nije poinio.
Prijavitelj izjavljuje:

(Popis i opis ukradenih predmeta)*

(Sumnja o poinitelju i sudionicima)**

(Dokaz)***

Stavljam prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva za naknadu tete koji se nalazi u prilogu ili povrat

stvari
2
Sukladno lanku 43. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku rtva je obavijetena da moe sudjelovati u
postupku u svojstvu oteenika slijedom ega je izjavila:

Zapisnik mi je u skladu s lankom 85. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku proitan, pa izjavljujem da zapisnik
po svom sadraju odgovara mojoj izjavi.

Zavreno u sati.

Podnositelj prijave Zapisniar Policijski slubenik

Zakonski zastupnik

* Pojedinano i detaljno opisati svaki predmet koji je ukraden.


Posebno oznaiti je li prijavitelj sa sigurnou tvrdio i na osnovi ega, ili mu se samo ini vjerojatnim tko je poinitelj ili sudionik, osobni podaci ili osobni opis i drugi
**
podaci o poinitelju odnosno krugu osoba iz kojeg su poinitelji ili sudionici.
*** Kod materijalnih dokaza navesti predmet ili tragove, a kod svjedoka njihove osobne podatke.