You are on page 1of 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj:

(mjesto i datum)

Temeljem lanka 208. stavak 6. i 7. Zakona o kaznenom postupku daje se

POUKA O PRAVIMA PRISILNO DOVEDENE OSOBE

Osoba , OIB:
(ime i prezime)

ime oca/majke roen dana godine u


(datum roenja) (mjesto roenja)

, s prebivalitem u
(mjesto roenja) (mjesto)

ulica kuni broj ,

zateena na mjestu poinjenja kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela koje predstavlja prijetnju javnoj
sigurnosti ima saznanja o okolnostima poinjenja djela ili poinitelju, a njihovo prikupljanje nije mogue ili je bitno
oteano na mjestu gdje je osoba zateena i razumno je vjerovati da e odgoda prikupljanja obavijesti tetiti probicima
kaznenog progona

(pravna kvalifikacija kaznenog djela)

koja je prisilno dovedena u slubene prostorije policije dana u sati,


te je obavijetena:

- o pravu na tumaenje i prevoenje sukladno lanku 8. Zakona o kaznenom postupku


- o pravu da nije duan dati obavijesti
- da po zavretku prikupljanja obavijesti ili po isteku est sati od trenutka dolaska u policijske prostorije
iste moe odmah napustiti
- da mora odmah biti puten iz slubenih prostorija ukoliko odbije dati obavijest

Policijski slubenik Prisilno dovedena osoba

Zakonski zastupnik Tuma
2

Sukladno lanku 208. Stavak 7. Zakona o kaznenom postupku osoba koja je prisilno dovedena pristaje da
prikupljanje obavijesti traje dulje od est sati, to potvruje svojim potpisom.

Prisilno dovedena osoba

Prisilno dovedena osoba je danaa u sati putena iz slubenih


prostorija policije.

Policijski slubenik Prisilno dovedena osoba