You are on page 1of 2

:p4 ccONcsANWTNAM

2
2
5

ilv d6i

c 'g ong Cc q cL D ;Cong ShVitt Na
ap dlng
Illrdc va c ic ttn tri_xa hOi khttg ki v tu6i ,
b6nhi eO quy Chi u S636 CT lW,N s62 015/ND CP
va Hlrong s026-HD/BTCT,ngay 18 8 2014 ctl Ban T6 chic Tnmg
ucng v cOng c nhtt w cap" d hOi& bO CiC Cap d6n t D hoi
bitt tOtt qu6c l i xII aD (sau d g la Hlring tt s6 26
m/BTcT D.
Ban T_g uOng

KTTTRTIONGBAN
Noi nhan: PHO TRIIONGBAN
BanBl ,Gb/ch:
Ban tt w dL
3Ph
1 C tulC TW;

:l

Pi T,C
_IniB
dOn t C B
Lm VP;n CSCB.

1 X OI T NAM SAO Y BAN CHINH


S6: 37 TB/BHXH 4A5 5
g 2


BHXH c
L TP;
rr,. rOxc cr:iuo6c
Ctt dOn uOc BHXH VN; vAx pudNc
Website BHxH
vN; vAxpuoxc
Ltru:V CsxHt