You are on page 1of 1

ANTE BANOVAC

KATEL KAMBELOVAC
KUMBATOVA 32a

Prekrajnom sudu u Sinju


putem
Policijske postaje Sinj

P R I G O V O R

Protiv prekrajnog naloga broj 511-12-31-05-N-3333/10 od dana 16.09.2010. godine


podnesenog od strane Policijske postaje Sinj.

Ovim putem podnosim pravovremeni prigovor na prekrajni nalog broj 511-12-31-05-


N-3333/10 od dana 16.09.2010. godine koji je podnesen po djelatnicima Policijske postaje
Sinj, te elim da me se saslua pred Prekrajnim sudom u Sinju.

Naime, dana 16.09.2010. godine u 08,20 sati zaustavljen sam od strane djelatnika
prometne policije u Motikoj ulici u Sinju kojom prilikom su mi isti priopili kako moje vozilo
ima 3.2 tone teine, a kako je u navedenoj ulici zabranjeno parkiranje za vozila tea od 2 tone
u vremenu od 08.00 do 14.00 sati. Ovom prilikom elim naglasiti kako sam u navedenoj ulici
bio poslovno, jer sam morao razvoziti kruh i peciva, te sam se zbog obima posla zadrao 20
minuta due nego inae. Za napomenuti je takoer kako se isti nisu pridravali uputa koje su
iznesene u l. 295. st. 5 novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je djelatnicima
policije u sluajevima kada prekrajem nije izazvana opasnost za druge sudionike u prometu
data mogunost izricanja i pisanog upozorenja umjesto novane kazne. Zasigurno da ovakav
prekraj ne predstavlja nikakvu opasnost po druge sudionike u prometu. Ovom prilikom
takoer prilaem i navedeni lanak zakona tj. njegov peti stavak.

(5) Policijski slubenici i slubenici nadlenoga upravnog tijela jedinice lokalne i podrune
(regionalne) samouprave za prekraje za koje je predviena kazna u ovom Zakonu u iznosu
od 300,00 do 700,00 kuna, u sluajevima kada prekrajem nije izazvana opasnost za
druge sudionike u prometu, mogu umjesto novane kazne izrei mjeru pisanog
upozorenja. Mjera pisanog upozorenja ne moe se izrei za prekraje za koje su propisani
negativni bodovi niti osobi kojoj je takva mjera u zadnjih 12 mjeseci ve izreena. Izreena
mjera pisanog upozorenja evidentira se u evidenciji.

Takoer elim naglasiti da u svom dosadanjem vozakom vijeku nisam uope prijavljivan od
strane djelatnika policije poradi vrenja bilo kakvih prometnih prekraja te s toga smatram
da mi je izreena kazna od 500,00 kuna prevelika s obzirom na poinjeni prekraj i moju
krivnju u svezi istog.

U Katelima, 17.09.2010. godine Ante Banovac