TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Cho xin hái c¸c bµi viÕt cña c¸c t¸c gi¶

®îc cäng ®iÓm thëng Tr¹ng tr×nh : Ngêi lµng Trung Am, nay lµ Cæ Am, huyÖn VÜnh B¶o, H¶i Phßng. Cô sinh ngµy 07 th¸ng 08 n¨m 1491, mÊt ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 1585. Cô sinh ra trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng hiÕu häc, lín lªn trong lóc nhµ Lª suy, lo¹n l¹c kh¾p n¬i, nhµ M¹c lªn ng«i, t×nh h×nh t¹m æn cô míi ®i thi, lóc ®ã cô ®· 43 tuæi, k× thi nµo cô còng ®ç ®Çu. Nhµ M¹c rÊt kÝnh phôc tµi ®øc cña cô nªn ®· phong chøc Tr×nh Quèc C«ng. ThÊy thÕ sù khã lêng, d©n t×nh khèn khæ, cô tõ quan vÒ viÕt s¸ch. Cô vÒ víi d©n lµm ®îc nhiÒu viÖc t×nh nghÜa, viÕt ®Ó l¹i cho ®êi nhiÒu th¬ v¨n kiÖt t¸c, nh: Tr×nh Quèc C«ng thi tËp, B¹ch v©n gia huÊn, SÊm kÝ tiªn ®o¸n sù viÖc rÊt ®óng sau 500 n¨m. TrÇn Minh Kh«i su tÇm!

®¹o lÝ
Thiªn thø nhÊt bµn vÒ ®¹o lÝ Sèng ë ®êi ph¶i nghÜ tríc sau Tr¨m hoa lÊy hiÕu lµm ®Çu V¹n ®iÒu ¸c còng kh¬i mµu tõ tham Dµnh s¸ch cho ch¸u con lµ quý Nhng dÔ g× chóng ®· ®äc cho Dµnh vµng cho chóng ®Çy kho S tÇm, n¨m 2007 1

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Ch¾c ®©u chóng ®· gi÷ cho l©u bÒn Chi b»ng tÝch ®øc thêng xuyªn Míi lµ c¸i kÕ l©u bÒn vÒ sau Ho¹ hay phóc biÕt ®©u mµ gi¶ Do con ngêi ®Þnh c¶ ®Êy th«i NgÉm xem quy luËt ®Êt trêi Trång ®Ëu ®îc ®Ëu, da thêi ra da Líi trêi rçng, tha mµ kh«ng lät Kh«ng bao giê bá sãt chÝnh tµ BiÕt xÊu th× tr¸nh cho xa BiÕt lçi s÷a lçi, Êy lµ ®iÒu hay Tríc khoan nhîng sau dµy qu¶ phóc Tríc më mang sau ®îc phóc lµnh Chí ch¬i víi kÎ bÊt minh Cña phi nghÜa chí biÕn thµnh cña ta Lßng chí nghÜ gian tµ, hiÓm ®éc Ch©n ®i kh«ng bíc bËy, dËm quµng Nghe lêi nãi th¼ng râ rµng ThÊy n¬i chÝnh nghÜa ®µng hoµng th× theo Ngêi siªng n¨ng thªm nhiÒu tuæi thä KÎ ch¬i bêi ®a sè chÕt non Sù ®êi chËm ch¾c th× h¬n T×nh ngêi thoang tho¶ng mµ h¬n qu¸ nång Sù giµu sang nÕu kh«ng ®¸ng hëng Cã hëng råi còng ch¼ng ra sao Cha giµ ®· hëng léc cao H¼n r»ng råi còng mau mau hÕt ®êi KÎ mu m« h¹i ngêi, ngêi h¹i Nu«i hËn thï m·i m·i kh«ng th«i Ngêi qu©n tö ch¼ng hoµi ch¬i Ch¼ng cÇn lÝ sù tranh lêi h¬n thua Cã bÖnh biÕt phßng ngõa bÖnh tËt Th× con ngêi ch¾c ch¾n sèng l©u Cã viÖc biÕt b¶o ban nhau Cöa nhµ ªm Êm bÒn l©u t×nh ngêi LÊy vî ®©u kÐn ®Ñp ngêi §îc ngêi hiÒn ®øc th× ®êi míi vui Mèi quan hÖ víi ngêi th©n quyÕn Dï xa gÇn nªn ®Õn th¨m nhau Qua l¹i kh«ng cø thÊp cao Thanh liªm, cÇn mÉn, d©n nµo ch¼ng yªu T×nh bÇu b¹n gióp nhau míi ®Ñp S tÇm, n¨m 2007

2

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Chí nªn v× nhËu nhÑt mµ ch¬i Ngäc lµ vËt quý ë ®êi Ch¸u con hiÕu th¶o s¸ng ngêi gia phong.

Thiªn thø hai, chøc phËn lµm con PhËn lµm con ph¶i th«ng ®¹o hiÕu PhËn lµm d©n ph¶i hiÓu ch÷ trung Trªn ra lÖnh, díi phôc tïng Cha lµm viÖc tèt con cïng häc theo Cña c¶i nhiÒu dïng l©u còng hÕt Ch÷ hiÕu trung hëng m·i v« cïng Bµn mu t lîi th× ®õng BiÕt ®iÒu ch©n chÝnh nªn cïng tham gia Lµm tèt chí ba hoa, kÓ lÓ Hoa sím në th× còng sím tµn CÈn thËn ®¸ng gi¸ ngµn vµng H·y suy nghÜ kÜ h·y lµm míi nªn Ngêi tèt hay x¨n tay lµm gióp Gióp ai kh«ng lîi dông ngêi ta Ngêi biÕt lçi söa th× tha TrÞ ngêi cã lçi chí mµ qu¸ nghiªm D¹y ®iÒu thiÖn kh«ng nªn cao qu¸ §Ó häc trß cã kh¶ n¨ng theo Khoan hoµ sÏ ®îc tin yªu Siªng n¨ng cÇn mÉn ¾t nhiÒu thµnh c«ng Nãi thËn träng th× kh«ng cã lçi Lµm chu toµn ®ì hèi vÒ sau ThÕ lùc dï m¹nh ®Õn ®©u NÕu ®em dïng hÕt ¾t sau h¹i m×nh HoÆc cËy thÕ t¹o thµnh lîi léc H¼n r»ng sau còng ch¼ng ra chi S tÇm, n¨m 2007 3

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Cø ®êng chÝnh ®¹o mµ ®i HiÕu trung nh©n nghÜa cø suy mµ lµm

Ch¬ng thø 3 bµn vÒ phó quý Ch÷ giµu sang ai ch¶ íc mong Nhng giµu ch¼ng ph¶i mÊt c«ng Lµ phi ®¹o ®øc h¼n kh«ng l©u bÒn No c¬m hÉm thiÕt g× thÞt c¸ Vui c¶nh nghÌo quªn c¶ giµu sang Ngêi quyÒn quý l¾m b¹c vµng LÊy g¬ng xö víi b¹c vµng mµ soi ë cã ®¹o nhiÒu ngêi gióp ®ì Sèng bÊt l¬ng Ýt kÎ th©n t×nh Thµ nghÌo gi÷ ®îc th¬m danh H¬n giµu l¾m chuyÖn, phÈm b×nh cêi chª Bä ngùa r×nh con ve ®Þnh b¾t SÎ l¹i r×nh bä ngùa phÝa sau TiÕng t¨m lõng lÉy cµng nhiÒu Tr¸nh ®©u kÎ xÊu sinh ®iÒu ghÐt ghen NhiÒu tµi còng l¾m phen khèn khæ NhiÒu c«ng lµ c¸i hè suy b× Nhí r»ng ®õng cËy ch¼ng khoe Ph¶i lu«n thËn träng chí hÒ ph« tr¬ng Nãi víi b¹n viÖc hay ý th¼ng Ph¶i ngêi th©m hä ch¼ng nghe ®©u Nãi víi quan nh÷ng chuyÖn thanh tao Ph¶i quan tham nhòng h¼n sau nã thï

S tÇm, n¨m 2007

4

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An

Thiªn thø t nãi vÒ ®¹i nghÜa Lóc thi hµnh ph¶i nghÜ cho s©u Trung víi níc ®Æt lªn ®Çu §¹o cha con ®îc xÕp vµo ®¹o lu©n Trai tµi biÕt th¬ng d©n tuÊn kiÖt G¸i kiªn trinh ph¶i biÕt gi÷ m×nh Ngêi tµi níc ®îc th¬m danh Vî giái nh ®îc ngäc lµnh trêi cho G¸i bÊt chÝnh th× cho ch¼ng lÊy Trai cã tµi m¾c bÈy lµ ngu BÊt trung dÔ m¾c mu thï Vua chóa nh mï míi lÊy lµm quan Con d©n thêng ch¨m ngoan häc giái Còng cã ngµy tiÕn tíi lµm quan Con quan ch¼ng chÞu häc hµnh Suèt ®êi còng chØ lµ anh d©n thêng Lµm quan míi thÊm ¬n chÕ ®é Cã nu«i con míi nhí mÑ cha Muèn lßng ngay th¼ng thËt thµ LuyÖn rÌn ý chÝ míi lµ ®Çu tiªn ViÖc gia thÊt muèn yªn mäi sù Mäi ngêi nªn biÕt xö phËn m×nh §õng mu lÊy cña bÊt minh Chí ghen ghÐt víi ngêi m×nh cßn thua Vî ngêi ta chí ®ïa cît nh¶ S tÇm, n¨m 2007 5

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An §õng dÌm pha quÊy ph¸ h«n nh©n Mét n¨n cã mét mïa xu©n Mét ngµy cã mét giê dÇn mµ th«i Ch¸y nhµ cã níc liÒn dÔ ch÷a Xãm giÒng gÇn gióp ®ì lÉn nhau Trß ®êi l¾m chuyÖn th¬ng ®au Anh em ®Ó mÊt lßng nhau thËt buån Ngêi xa b¶o thãi thêng vÉn vËy §µn bµ th× khã d¹y khã chiÒu Qu©n tö phÐp t¾c tu©n theo TiÓu nh©n ch¼ng biÕt nh÷ng ®iÒu lÔ nghi ThÊy ai cã vËt g× quý gi¸ Chí l©n la t¸n g¹ cÇu xin C«ng viÖc nµo qu¸ khã kh¨n §õng b¾t ngêi kh¸c ph¶i l¨n vµo lµm Muèn thµnh ngêi ph¶i xem m×nh tríc NÕu tha m×nh tha ®îc ngêi ta Phêng bÊt chÝnh kÎ gian tµ KÕt th©n víi chóng dÔ mµ tµn th©n Kh«ng minh b¹ch miÕng ¨n, lêi nãi Nguyªn nh©n lµ téi lçi h¹i m×nh Tuæi trÎ lao ®éng nhiÖt t×nh Khi giµ cuéc sèng gia ®×nh th¶nh th¬i TrÎ mµ lªu læng ch¬i bêi VÒ giµ nhÊt ®Þnh cuéc ®êi gian tru©n Cña cho con ®©u cÇn vµng b¹c Mµ cho con ®îc häc ®îc hµnh Cho mu«n kho¶nh ruéng tèt xanh Ch¼ng b»ng cho chóng nghÒ lµnh trong tay Mu lµm giµu thêng hay thÊt ®øc Lµm ®iÒu nh©n khã ®îc giµu sang Thuèc hay khã ch÷a bÖnh oan Cña nhÆt ®îc khã më mang giµu bÒn BÊt nghÜa mµ trë nªn phó quý Nh m©y bay giät níc næi tr«i Phóc sinh trong s¹ch lßng ngêi §øc sinh kiªn nhÉn sèng ®êi yªu th¬ng Tham lam l¾m ¾t v¬ng tai ho¹ Sèng bÊt nh©n téi ch¼ng tho¸t ®©u TiÓu nh©n ch¼ng gióp ai ®©u Bëi chõng lßng chóng nh ®Çu mòi kim Chç gai gèc toµn t×m mu kÕ S tÇm, n¨m 2007

6

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Cèt h¹i ngêi mong ®Ó lîi m×nh Ngêi qu©n tö cã bÊt b×nh KhÐo mµ xa l¸nh kÎo mang hËn thï T×nh ngêi vèn nh tê giÊy tr¾ng Nh cuéc cê vèn ch¼ng gièng nhau KhÐo mµ øng xö víi nhau §õng lµm ai ®ã ph¶i cau ®«i mµy Chí m¹t s¸t day tay m¾m miÖng §Ó ngêi ta ph¶i nghiÕn hµm r¨ng Ngùa gÇy nªn kÐo ch¼ng h¨ng Ngêi kh«ng hå hëi ph¶i ch¨ng do nghÌo S½n tiÒn rîu th× nhiÒu b¹n ®Êy Lóc l©m nguy nµo thÊy mét ai LuËt trêi b¸o øng ch¼ng sai Kh«ng tríc m¾t còng l©u dµi chøng minh

Thiªn thø n¨m t©m linh chÝ thiÖn Ph¶i gi÷ m×nh cho s¸ng t©m t Vui nhÊt lµ b¹n thi th ViÖc ®êi khã nhÊt còng lµ d¹y con Cha nghiªm nghÞ sinh con hiÕu th¶o MÑ nh©n tõ d¹y b¶o g¸i ngoan Nhµ lµnh h¬ng to¶ chÝ lan ë ®©u còng thÊy mïi h¬ng ngät ngµo GÇn nhµ uÕ nh vµo chî c¸ Buéc con ngêi quen c¶nh mïi tanh Cã nÕt tèt ch¼ng kiªu c¨ng §øc tèt lµm m·i cho thµnh thãi quen Giµu chí kiªu, chí nªn Ých kû Sang còng ®õng xa xØ h¬n ngêi ViÖc lµm muèn tèt tuyÖt vêi Ba lÇn c©n nh¾c h¼n hoi h·y lµm Suy tÝnh kÜ bao hµm hai ý ViÖc chung riªng thÊu lý ®¹t t×nh Tõ xa vÉn sî vÉn kinh Lßng ngêi nham hiÓm n¶y sinh khã lêng S tÇm, n¨m 2007

7

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An KÎ tiÓu nh©n vèn thêng x¶o quyÖt T×m mu m« tiªu diÖt ngêi ngay Cho dï nham hiÓm qu¾t quay Kh«ng qua lÏ ph¶i, ch¼ng xoay ®¹o trêi BÊt nh©n mµ nhÊt thêi næi tiÕng Kh«ng ngêi, th× trêi diÖt ch¼ng tha Tù nhiªn ®îc cña ®Çy nhµ Mét lµ léc lín hai lµ ho¹ to Cã lóc b¹i trêi cho th¾ng cuéc HoÆc ®ang nghÌo l¹i ®îc sang giµu ThÕ gian yªu l¾m ghÐt nhiÒu Khen nhiÒu chª l¾m bao ®iÒu bÊt an Mõng nhiÒu lo l¾m ch¼ng oan Vinh nhiÒu nhôc l¾m thÕ gian thêng t×nh §õng cËy thÕ mµ sinh kiªu ng¹o Chí cËy quyÒn mµ t¹o lîi riªng Lµm mét viÖc thiÖn còng nªn Trõ mét viÖc ¸c qu¶ nhiªn rÊt cÇn Sinh sù th× bËn t©m mÖt søc Nªn nhón nhêng ®¹o ®øc th× h¬n ViÖc cã chuÈn bÞ h·y lµm ViÖc kh«ng chuÈn bÞ chí tham lµm nhiÒu Bao kinh nghiÖm tõ xa ®· thÊy Sai mét li ®i mÊy dÆm ®êng Qu¶ quyÕt ®îc viÖc lÏ thêng Do dù háng viÖc Êy g¬ng ë ®êi S¾c ch¼ng mª ngêi, ngêi mª s¾c Rîu ch¼ng say ngêi, ngêi tù say §õng nªn vui qu¸ nãi chµy Chí v× síng qu¸ vung tay lµm bõa Quý chim phîng bëi yªu l«ng c¸nh Träng hiÒn tµi ë c¸ch nãi n¨ng GÆp khi ho¹n n¹n khã kh¨n Hµnh vi tÕ nhÞ nãi n¨ng lùa lèi Mêi m¾t tr«ng vµ mêi ngãn trá ThËt th«ng minh s¸ng tá s©u xa Qu¶ ®µo ngêi quý tÆng ta Ta lÊy qu¶ mËn ®em ra tÆng ngêi Cung l¹ chí cÇm ch¬i mµ khèn Ngùa kh«ng quªn chí cìi mµ gay Qua ruéng da chí söa dµy Du qua gèc mËn chí d¬ tay söa ®Çu S tÇm, n¨m 2007

8

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Coi chõng chèn nhµ cao cöa réng §õng cËy r»ng t«ng téc m×nh to Hä to l¾m chuyÖn tß mß Cöa cao thêng dë l¾m trß kiªu c¨ng Ngêi tèt ch¬i, nãi n¨ng ch©n thËt KÎ xÊu ch¬i nh mËt chÕt ruåi Ngêi tèt thiÖn chÝ thøc thêi Khã kh¨n thuËn lîi vÉn nu«i chÝ bÒn KÎ xÊu thêng van xin lóc khã §îc viÖc råi th× nã quªn lu«n Míi hay mu«n sù vui buån Nh÷ng ®iÒu chÝ thiÖn ph¶i nu«i chÝ bÒn

Thiªn thø s¸u hai dßng thiÖn ¸c §õng theo phêng b¹c ¸c tinh ma Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Dë hay b¸o øng thËt lµ c«ng minh B¸o øng cã khi nhanh khi chËm Nhµ ®ãi nghÌo nµo gi¸m coi khinh ViÖc lµm phóc: nÕu v« t×nh Nh phêng l¸nh n¹n ®¸ng khinh khái bµn KÎ b¹o ngîc mu toan viÖc xÊu BÞp ngßi ®êi sao dÊu ®îc trêi VÇng d¬ng mäc lÆn lu©n håi MÆt tr¨ng trßn khuyÕt ®Çy råi l¹i kh«ng T×nh ngêi còng tô xong l¹i t¸n Sù buån vui, vui ch¸n l¹i buån Cá hoa sím në tèi tµn C©y tïng c©y b¸ch mu«n vµn søc xu©n Mçi ngµy xÐt b¶n th©n ba lît S tÇm, n¨m 2007 9

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An H¼n nhiÒu ngêi sÏ biÕt cho ta Sè trêi vèn s½n ®Þnh ra Giµu sang cã mÖnh vinh hoa cã ngµy Hoa në muén bëi c©y c»n cçi §êi cha vui bëi nçi khã nghÌo Giµu sang kh¸ch ®Õn th¨m nhiÒu NghÌo hÌn th©n thÝch ra chiÒu c¸ch li Lóc d tiÒn phßng khi tóng thiÕu Khi síng vui ph¶i liÖu khi buån Mét nhµ nÒn nÕp c¬ng thêng KÝnh t«n cha mÑ ®Ñp g¬ng vî chång T×nh anh em thuËn lßnh nh©n ¸i NghÜa b¹n bÌ ®i l¹i gióp nhau Nu«i con phßng èm ®au Chøa thãc phßng ®ãi lµ c©u chÝ t×nh Gióp ngêi khi t×nh h×nh nguy cÊp HoÆc cøu ngêi trong lóc gian nguy Cã míi ®õng níi cò ®i MiÖm nãi mét lèi, bông suy mét ®êng Chí cã bãp trßn thµnh ra mÐo §õng cã bÐ xÐ ra to Mét chót tµ tÊt quanh co Ngêi ta sÏ biÕt c¸i trß kh«ng hay Lêi kh«ng c¸nh mµ bay kh¾p ng· §¹o cao th× gèc c¶ rÔ s©u Mµi viÕt ngäc ch¼ng dÔ ®©u Nãi sai biÕt söa bao l©u míi thµnh Lêi ®· nãi bay nhanh nh giã Bèn ngùa phi còng khã mµ theo Khinh ngêi lµ thãi tù kiªu Ngêi ta khinh l¹i ®êi nµo chÞu thua Tù khen m×nh mµ chª ngêi háng Th× ngêi ta cã träng g× m×nh H·y suy thiÖn ¸c nhôc vinh ë sao cã nghÜa cã t×nh th× h¬n

S tÇm, n¨m 2007

10

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An

Thiªn thø b¶y h·y lu«n tÝch thiÖn Chøa ®iÒu lµnh nh mÆt trêi lªn RÊt v« t, rÊt tù nhiªn S¸ng soi mu«n nÎo ch¼ng phiÒn ®Õn ai Chøa ®iÒu ¸c lµ tai ho¹ ®Êy Löa trªn ®Çu nµo thÊy mµ lo ChuyÖn ¸c dï nã ch¼ng to Trªn trêi rung ®éng tùa hå sÊm vang ViÖc mê ¸m ch¼ng ai râ biÕt Nhng m¾t thÇn nhËt nguyÖt s¸ng soi Giµu sang ®óng phËn th× th«i NghÌo hÌn yªn phËn sèng m«i trêng nghÌo Suy tõ ta ra nhiÒu ngêi kh¸c Khoe ®iÒu lµnh ®iÒu ¸c dÊu ®i ThÊy ai lµm tr¸i ®iÒu g× Th× can ng¨n hoÆc tr¸nh ®i chí nh×n ChuyÖn ngêi kh¸c kh«ng nªn ®µm tiÕu MÆc ngêi ta m¹nh yÕu dë hay Nãi nhiÒu nghe còng nhµm tai D¹y nhiÒu sinh o¸n bÊy nay lÏ thêng Khi yªu còng nªn lêng lóc ghÐt Lóc ghÐt nªn nhí ®Õn khi yªu ViÖc lµm lêi nãi Ýt nhiÒu Ph¶i lu«n híng thiÖn ph¶i theo phËn m×nh

Thø yªn phËn lµ thiªn thø t¸m §õng ®Ó ngêi ®ông ch¹m ®Õn ta BiÕt lo tríc biÕt phßng xa Khoan dung ngay th¼ng h¼n lµ ®«ng vui Níc ch©n chÝnh, lßng thêi còng thuËn Quan thanh liªm d©n h¼n yªn lßng S tÇm, n¨m 2007 11

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Vî hiÒn lµ phóc nhµ chång C¸c con hiÕu th¶o th× lßng cha yªn Tµi giái còng chí nªn kho¸c l¸c NhiÒu viÖc cao b»ng viÖc an nhµn Bèn mïa ¸m l¹nh xuyÒnh xoµng Nãi n¨ng thËn träng râ rµng ®îc yªu DÔ ®îc th× tÊt nhiªn dÔ mÊt §îc vÊt v¶ th× mÊt khã kh¨n Lµm thong th¶ viÖc ch¾c ¨n ViÖc ®êi mu«n sù khã kh¨n ban ®Çu Ngêi xa nãi nh÷ng c©u triÕt lÝ Vµo rõng b¾t hæ dÔ nh ch¬i Cßn khi më miÖng d¹y ngêi Khã kh¨n l¾m ®Êy liÖu lêi ®¾n ®o Qu©n tö cÇn ¨n no võa ®ñ Kh«ng cÇu k× cèt gi÷ b×nh yªn Trß t×m thÇy häc dÔ t×m ThÇy t×m trß tùa t×m kim ®¸y hå ViÖc chia ch¸c kh«ng lo Ýt ái ChØ ®¸ng lo c¸i téi kh«ng ®Òu Kh«ng lo hoµn c¶nh tóng nghÌo ChØ lo x· héi l¾m ®iÒu bÊt c«ng

Gi÷ ®¹i ®¹o lµ thiªn thø chÝn LÊy ch÷ trung, ch÷ tÝn lµm ®Çu Ngêi qu©n tö ®¹o ®øc cao Kh«ng kiªu c¨ng gi÷ tríc sau khoan hoµ Khi cÇn gióp ngêi ta viÖc gÊp Ch¼ng chän ngµy ®õng bÊm ngãn tay Ngêi ®îc ta còng mõng thay Ngêi ®au còng c¶m ®¾ng cay cho ngêi S tÇm, n¨m 2007 12

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Nãi thao thao ngµn lßi tiªm tÊt Còng kh«ng qua viÖc thËt ®· lµm KiÕm lêi chª tr¸ch nh©n gian ChÝnh lµ chuèc lÊy nçi oan h¹i m×nh Ta gióp ngêi ch©n t×nh ®é lîng Lµ c¸i thuËt lµm phíc ®¸ng tin Tr¨m nghe kh«ng b»ng mét nh×n ViÖc thËt quý h¬n ngµn lêi nãi su«ng ViÖc trêi ®Êt còng thêng thay ®æi S¸ng giã ma chiÒu tèi ®Ñp trêi Còng nh cuéc sèng con ngêi S¸ng chiÒu may rñi ®Çy v¬i chuyÓn vÇn Cã viÖc ®èi víi ta lµ thÕ Nhng víi ngêi ®©u dÔ gièng ta Khi lêi nãi tr¸i ph¸t ra TÊt nhiªn c¸i lçi, c¸i tµ vµo theo Cña phi nghÜa ®a vµo phÝa tríc Nã t×m ®êng bíc lèi cöa sau §õng lµm nh÷ng viÖc kh«ng ®©u Chí ham cña l¹ ®Ó sau hËn lßng ViÖc lµm chí lao t©m cËt lùc Nªn ®¾n ®o hîp søc th× h¬n Kh«ng lêi biÕng ch¼ng «m ham Häc ®îc ®¹i ®¹o ®Ó lµm thùc t©m

Thiªn thø mêi lµ khuyªn ®äc s¸ch S¸ch lµ thÇy d¹y m¸ch cho ta Bao ®iÒu ®¹o lý s©u xa V¨n minh khoa häc bao la ®Êt trêi Ham ®äc s¸ch th× trêi ch¼ng phô ChÝ bÒn ¾t sÏ lµm nªn MÑ cha vui bëi con hiÒn S tÇm, n¨m 2007 13

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Gia ®×nh hoµ thuËn ®Ñp yªn mäi bÒ §¹o ®øc cao quý thÇn nÓ sî §îc mäi ngêi gióp ®ì tin yªu ThÊy viÖc thiÖn cø lµm theo BiÕt lçi söa lçi lµ ®iÒu ®¸ng khen C¸ch ®èi xö ph¶i nªn suy xÐt §õng c¹n t×nh tr¸i nÕt mÊt lßng Lµm nhanh Èu viÖc khã thµnh Suy s©u tÝnh kü thùc hµnh míi hay Tre uèn m¹nh kh«ng vªnh còng g·y Chã c¾n bõa bëi ch¹y cïng ®êng §¸nh chu«ng chu«ng còng kªu vang Ngêi uÊt øc còng s½n sµng ®Êu tranh Chí nªn h¸m lîi h¸m danh Ýt ham muèn míi yªn lµnh dµi l©u

Thiªn thø mêi mét nãi c©u sè mÖnh NghÜa lµ do tiÒn ®Þnh c¶ råi Giµu sang còng bëi t¹i trêi C«ng danh cã vËn cã thêi ë may §å ¨n uèng xa nay s¶n suÊt S tÇm, n¨m 2007 14

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Còng do trêi do ®Êt khëi sinh Ngêi kh«n lµm ®óng phËn m×nh KÎ h m¹o hiÓm h¸o danh khoe tµi Nãi th¼ng thõng tr¸i tai ch¼ng thÝch H·y xÐt suy cã Ých cø lµm ë ®êi l¾m thãi ®a ®oan Thuèc ®¾ng khái bÖnh thÕ gian tá têng ThÊy ngêi tèt chí xem thêng H·y nghiªm mµ häc t×m ®êng mµ theo

Thiªn thø mêi hai nãi vÒ thµnh sù Muèn thµnh c«ng ph¶i biÕt lo xa Mu sù lµ ë ngêi ta Thµnh c«ng tèt ®Ñp suy ra t¹i trêi Cã trêng hîp ë n¬i nguy h¹i §îc trêi phï nªn th¾ng l¹i to HoÆc khi tai n¹n gay go GÆp may l¹i ®îc trêi cho an b×nh Cã ®øc mµ bÇn hµn c¬ cùc H¼n lµ do nghiÖp chíng tõ l©u BÊt nh©n mµ ®îc sang giµu Ch¾c lµ kiÕp tríc b¾c cÇu thiªn duyªn NÕu phËn nghÌo th× nªn nghÌo tríc Chí d· t©m b¹o ngîc khëi ®Çu S tÇm, n¨m 2007 15

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An BiÕt mÖnh lµ bëi hiÓu s©u Sèng yªn v« sù kh¸c nµo thÇn tiªn Muèn sèng l©u ph¶i rÌn luyÖn tèt Tõ viÖc lµm ¨n uèng thuèc men Gi÷ g×n chõng mùc cho quen Mét ngµy vui khoÎ lµ tiªn mét ngµy Kh«ng cã thuèc ch÷a thµnh trêng thä Cã tiÒn ®©u mua ®îc con hiÒn Vî ngoan chång ch¼ng u phiÒn Cã con hiÕu th¶o yªn lßng mÑ cha Bëi uèng say nãi kh«ng tö tÕ V× tiÒn tµi huynh ®Ö tõ nhau Xuèng ngùa tríc lóc qua cÇu Cã ®êng bé chí rñ nhau ®i thuyÒn ¸o tr¾ng th× bôi ®en dÔ dÝnh Khã an toµn bëi tÝnh kiªu c¨ng Lßng ngêi hiÓm h¬n nói rõng H·y suy luËn ®Ó coi chõng ®ã nghe Bä ngùa r×nh b¾t con ve tëng bë SÎ l¹i r×nh bä ngùa kÒ bªn Ngêi s¨n tÆng sÎ mòi tªn Hæ lang r×nh s½n x«ng lªn vå ngêi Hæ ®¾c ý lªn ®åi ®Þnh biÕn Ngì ®©u sa xuèng giÕng m¹ng toi Míi hay m¹nh yÕu ë ®êi Nh·n tiÒn b¸o øng r¹ch rßi ph©n minh

BËc trÝ gi¶ söa m×nh tríc hÕt BËc hiÒn tµi s¸ng tùa sao mai Tiªn tri thÕ sù l©u dµi Kh«ng cÇn ®Êu lùc ®Êu tµi víi ai Gi÷ danh dù trong ngoµi kÝnh nÓ B¶o vÖ cho th©n thÓ vÑn tuyÒn BiÕt sù kiÒm chÕ th× yªn S tÇm, n¨m 2007

16

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Kh«ng bÞ nhôc kh«ng bÞ phiÒn ®Õn th©n Cã nh÷ng chuyÖn ngêi trÇn khã biÕt Mµ trêi cao nghe hÕt mäi ®iÒu B¶o r»ng lçi Ýt ch¼ng sao Lçi nhiÒu gãp l¹i lín lao khã lêng Mét m×nh chí ®i ®êng nguy hiÓm Chí tham E sinh chuyÖn ®¾m ®ß ChuyÖn ngêi ta chí tß mß Cã tr¸ch th× tr¸ch lçi to cña ngêi Thï o¸n cò th«i thêi khÐp l¹i Tríc khoan hoµ sau ®îc bÒn dai Yªu ®õng yªu qu¸ ®¾m say GhÐt ®õng ghÐt ®¾ng, ghÐt cay sinh thï Cã ngêi ch¼ng ®îc nh ý muèn Nªn b¶o ban ®¹i lîng th× h¬n Träng danh tiÕt nh Th¸i s¬n Ngêi kh«ng nghÜ ch¼ng gi¶n ®¬n chót nµo Giµu sang ch¼ng tù cao cËy thÕ NghÌo hÌn kh«ng l©m luþ cói ®Çu KÎ vông ch¼ng thÊy viÖc ®©u Ngêi khÐo th× viÖc vïi ®Çu lu«n tay BËc trÝ gi¶ tríc ®©y ®óc kÕt Ta nªn t×m häc biÕt mµ theo LuËt tiªu hµ d¹y s¸u ®iÒu LÖ khæng phï tö còng nªn ba lÇn

Ngäc Minh Ch©u lµ thiªn mêi bèn Ngîi ca ®øc khiªm tèn s¸ng trong Ngäc lµ vËt quý v« cïng Minh Ch©u to¶ s¸ng trong vïng tèi t¨m Ngäc muèn ®Ñp ph¶i n¨ng mµi dòa S tÇm, n¨m 2007 17

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Cè n©ng niu g×n gi÷ kÎo hoµi Trêi cho ta tÊm h×nh hµi Ph¶i lo tù gi¸c mµ båi bæ thªm Trêi cho phóc ta nªn g¾ng søc Ph¶i tù t«n cho ®øc dµy thªm Con hay, cha chí qu¸ khen Cha m¾c lçi con chí nªn nãi nhiÒu Thµnh c«ng ch¼ng ®îc tù kiªu Hëng phóc cµng ph¶i biÕt ®iÒu dung tha

Muèn sèng ®Ñp ph¶i ch¨m häc hái Cã t duy m¹nh giái h¬n ngêi Tríc lµ ®Ñp ®¹o ®Êt trêi Sau lµ x©y dùng t×nh ngêi ®Ñp h¬n HiÕu víi cha th× con hiÕu l¹i KÝnh träng ngêi ngêi l¹i träng ta S tÇm, n¨m 2007 18

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Chí tin nh÷ng thuyÕt tµ ma Nã lµm ch×m ®¾m xÊu xa lßng ngêi BiÕt gi÷ phËn th× ®êi nh©n hËu Kh«ng gian tham th× ho¹ khã vµo VËn ®i vµng ho¸ ra thau VËn ®Õn s¾t còng ra mµu vµng t¬i Rîu tr¾ng nhuém ®á mÆt ngêi B¹c vµng dÔ nhuém lßng ngêi tèi ®i NghÌo gi÷a chî ai thÌm th¨m hái Giµu ë rõmg cã khèi ngêi th¬ng VÏ Hæ, khã vÏ bé x¬ng BiÕt ngêi biÕt mÆt, khã lêng lßng nhau Kh«ng ®¸ng sî søc hai con Hæ ChØ sî ngêi ¨n ë hai lßng Sèng ®¹i lîng phóc huy hoµng Mu s©u ¾t ho¹ còng cµng thªm s©u Vî chång hîp søc nhau bµn b¹c Cã tiÒn mua nhiÒu l¹ng vµng rßng Vî chång ¨n ë kh¸c lßng Cã tiÒn ®©u dÔ s¾m cïng c¸i kim TrÞ nhµ nh cÇm c¬ng ngùa d÷ TrÞ níc nh d¹o thö cung ®µn Cho nªn häc hiÓu mµ lµm LÏ trêi víi lÏ d©n gian hµi hoµ Muèn x©y phó quý vinh hoa C¸i nÒn häc vÊn ph¶i lµ ®Çu tiªn

Thiªn thø mêi s¸u thêng xuyªn tu ®øc S tÇm, n¨m 2007 19

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Ph¶i chuyªn t©m nç lùc hµng ngµy Häc råi thùc tÕ lµm ngay Rót ra kinh nghiÖm dë hay sù t×nh Tu ®øc tèt tíng sinh ra tíng Con th¶o hiÒn sinh ®îc ch¸u ngoan Nhµ nghÌo nhê vî ®¶m ®ang Níc lo¹n cÇn tíng giái giang trung thµnh ¢m d¬ng hoµ kh«ng sinh lôt b·o Vî chång hoµ th× ®¹o nhµ yªn Tr¸nh ®iÒu nghi kþ hên ghen §µn bµ tiÕp kh¸ch ph¶i nªn nhí r»ng Cö chØ ®Ñp nãi nhÑ nhµng Khi ®a tiÔn kh¸ch xin ®õng qu¸ xa Bèn ®øc tÝnh c«ng, dung, ng«n, h¹nh Ngêi ®µn bµ nÆng g¸nh lo toan §õng kiªu sa chí nªn l¨ng loµn §õng ghen ghÐt chí giËn hên víi ai G¸i yªu chång ®Ñp vui mäi vÎ Gióp chång nu«i con khoÎ, con ngoan Dùng x©y t«n thèng hä hµng S¸ng trong nh ngäc nÕt cµng ®Ñp ra Khi lßng dôc d©m tµ ®· më Quªn yªu th¬ng bá c¶ lÖ nghi NÕt h dï cã mét li TiÕng t¨m ®ån ®¹i bay xa kh¾p vïng

Lµm ngêi tèt lµ thiªn mêi b¶y Sèng nh©n tõ ai nÊy ®Òu th¬ng Trêi cho Phóc, Léc, Thä, Trêng S tÇm, n¨m 2007 20

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Sèng vui thanh th¶n ®êi thêng gÆp may Cha d¹y con tõ ngµy cßn nhá Chång khuyªn vî tõ thuë míi vÒ Kh«ng qu¸ vui ®Õn ®am mª Bµi b¹c, nghiÖn hót, rîu chÌ, gian d©m T×nh dôc chí tham lam bu«ng th¶ Søc suy tµn, rÖu r· ai th¬ng Cña quý chí cã ph« tr¬ng Vµng b¹c ph¶i kho¸ trong r¬ng, trong hßm Buång the chí ®Ó ai dßm Cña cßn nguyªn vÑn t×nh cßn bÒn l©u

Thiªn mêi chÝn lËp th©n bÒn v÷ng Ph¶i kh«n ngoan trong cøng ngoµi mÒm S tÇm, n¨m 2007 21

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Phóc nhµ thuËn díi kÝnh trªn KiÖm, CÇn, Kiªn, NhÉn lµ nÒn tri gia Lµm quan ph¶i giái vµ liªm khiÕt Ph¶i cÇn cï vµ biÕt th¬ng d©n Míi hay bÝ quyÕt lËp th©n Kiªn tr×, Liªm chÝnh, KiÖm cÇn th× nªn

Thiªn mêi t¸m ®¹o cao ®øc träng Cã lîng tµi sèng chÕt th¬m danh Ngêi tµi lµnh cã b¹n lµnh Ngêi ¸c, b¹n ¸c kÕt thµnh tai ¬ng KÎ xÊu gÇn mµ ch¼ng th¬ng yªu S tÇm, n¨m 2007 22

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Ngêi lµnh nãi Ýt lµm nhiÒu TiÓu nh©n móa mÐp l¾m ®iÒu ba hoa Ngêi lµnh kh«ng gian tµ uÈn khóc Hµn ®éng lu«n chÝnh trùc ph©n minh KiÖm, cÇn cã lý cã t×nh §Ó kh«ng mang tiÕng r»ng m×nh kiªu sa Vông may ¸o gÊm hoa còng háng Lµm bËy th× ph¸ háng c¬ ng¬i V« sù th× sèng th¶nh th¬i §a mang l¾m chèn l¾m lêi thÞ phi Ngêi gióp viÖc kÓ chi ®Ñp xÊu CÇn chän ngêi trung hËu ch¨m ngoan Lßng ngêi näc r¾n khã ph©n Cña trêi ai biÕt chuyÓn vÇn ra sao Cña xãm ®«ng lÊy vÒ h«m tríc §Õn h«m sau l¹i ngîc xãm ®oµi ViÖc h«m nay, viÖc ngµy mai H·y ®em hai ch÷ lîng tµi mµ xem

Thiªn hai m¬i nãi vÒ thÞnh ®øc Mét sè ®iÒu ®· ®îc rót ra Ngêi thùc tµi ch¶ng ba hoa Thêng khi dung m¹o cø lµ nh ng©y Cã ruéng kh«ng cÊy cµy th× ®ãi Cã s¸ch kh«ng häc hái th× ng¬ Trai mµ lªu læng th× h G¸i mµ lêi biÕng còng nh lîn xÒ Trai sî vî bëi v× nhu nhîc G¶i kÝnh chång th× ®îc nÕt ngoan S tÇm, n¨m 2007 23

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An DÌ xÎn ch¼ng bëi ®ñ ¨n Sèng xa xØ bëi nguyªn nh©n cña thõa Võa lêi nh¸c l¹i võa ngu xuÈn Th× giµu sang ®©u ®Õn mµ m¬ Hay ®Õn th©n còng lµm s¬ Ngåi l©u chñ ch¼ng bao giê thÝch ®©u Uèng rîu ®Êu khÈu nhau Ýt chø Míi lµ ngêi qu©n tö phßng th©n Thãc tiÒn sßng ph¼ng ®ång c©n Míi lµ ®øc ®é, tinh thÇn trîng phu Loµi cÇm thó sa måi m¾c bÈy Cam phËn hÌn khi ®· sa c¬ C¸ tham giËt th× lªn bê Cãc hèi còng ch¼ng bao giê ®îc tha Lµm viÖc xÊu ®· ra ph¸p luËt Hèi ba lÇn còng thËt muén m»n Níc lo¹n chí ®Õn dung th©n N¬i nguy hiÓm chí bíc ch©n t×m vµo PhÐp quyÒn biÕn lµm sao biÕt ®îc Ph¶i ®¾n ®o may ®îc an toµn Lß löa vÝ nh phÐp quan Lßng ngêi nh s¾t nh gang trong lß Ngêi yÕu thêng ph¶i nhê ngêi m¹nh Gióp ®îc ngêi lµ h¹nh phóc thay Kh«ng thï giai, kh«ng h¹i ai Tuy nhiªn vÉn ph¶i cã bµi tuú th©n Trªn lîng c¶ ch¼ng cÇn ph¹t díi KÎ hÑp hßi tõ chèi ®õng ch¬i Níc trong Ýt c¸ léi b¬i Sèng mµ khe kh¾t Ýt ngêi mÕn th©n

Thiªn hai mèt tuÇn hoµn vay tr¶ B¸o øng nhanh g¬ng ®· nhiÒu råi Nh¹t nång khÐo ë lßng ngêi Dë hay ®· cã ®¹o trêi ph©n minh Trêi ma giã th×nh l×nh bÊt tr¾c Ngêi cã khi dån dËp tai ng S tÇm, n¨m 2007 24

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An §øc cao dÔ ®îc thä trêng Tu nh©n tÝch ®øc phóc thêng dµy thªm Lõa dèi ngêi lµ mÇm tai ho¹ Phóc dµy nhê lîng c¶ bao dung CÈn thËn ch¼ng sî khèn cïng NhÉn th× ch¼ng nhôc, v¹ kh«ng ®Õn m×nh Sèng b×nh tÜnh ®îc phÇn yªn æn BiÕt kiÖm, cÇn ®ì ph¶i gieo neo BiÓn réng tuú khóc b¬i chÌo Vµo nhµ lùa tôc khÐo chiÒu x· giao D¹y con ch¸u b»ng ®iÒu tõ thiÖn LÊy khoan dung sai khiÕn mäi ®iÒu Mét n¨m kÕ ho¹ch ¨n tiªu Kh«ng g× b»ng cÊy trång nhiÒu lóa khoai KÕ mêi n¨m dµi h¬n mét chót Kh«ng g× b»ng trång ®îc nhiÒu c©y Cßn nh kÕ ho¹ch l©u dµi Lµ trång c©y ®øc dÎo dai v÷ng bÒn Dï l¾m tiÒn thuèc thang tÈm bæ Ch¼ng b»ng ®ªm n»m ngñ riªng dêng D¹y con cÇn më v¨n ch¬ng ë trong vµng, b¹c, kim c¬ng cã thõa Mét con ®îc ¨n nhê léc níc §Ó c¶ nhµ cïng ®îc th¬m l©y Siªng n¨ng häc tËp ®ªm ngµy §Ó mµ chiªm ngìng lêi nµy khuyªn r¨n ViÖc ®óng cø tiÕn hµnh ®õng sî Trêi sÎ cho phóc ë tÇm tay LÊy ®iÒu ®¹o lý xa nay TruyÒn cho ch¸u ®êi nµy mai sau

BiÕt ®¾n ®o sèng h¼n yªn lµnh BiÕt suy nghÜ viÖc dÔ thµnh CÇu ®©u ®îc ®Êy vui lµnh biÕt bao Khi sèng biÕt lo sau tÝnh tríc Lóc l©m chung sÎ ®îc yªn lµnh Tuæi giµ l¾m bÖnh ph¸t sinh §Òu do lóc trÎ tù m×nh lµm ra S tÇm, n¨m 2007 25

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Lóc thÞnh ®¹t gian tµ tr¸i ®¹o Khi tuæi giµ qu¶ b¸o coi chõng Sî thay ®ãm löa thiªu rõng Nöa c©u nãi tr¸i sau ®õng khoe kh«n BiÕt ®iÒu thiÖn «n tån m¸ch b¶o ChØ n¬i nguy ngêi kh¸c tr¸nh xa Khi lßng hiÓm ®éc gian tµ NiÖm kinh gâ mâ qu¶ lµ v« duyªn §em bè thÝ b»ng tiÒn bÊt chÝnh Còng chØ lµ v« Ých mµ th«i ChØ vµi viÖc xÊu nhÊt thêi Nãi kh«n nãi khÐo ai ngêi cßn tin Sèng thõa th¶i b¹c tiÒn nhung lôa Ch¾c ®©u b»ng sèng ®ñ mµ vui Mùc gÇn th× dÔ ®en thui GÇn son th× ®á sù ®êi ch¼ng sai GÇn ngêi ngu biÕn hay thµnh dèt GÇn ngêi hay cµng tèt thªm ra Ngêi qu©n tö ®øc në hoa TiÓu nh©n t×m c¸i xÊu xa häc ®ßi NgÉm xem mu«n sù ë ®êi ¸c th× ®îc ¸c nh©n th× ®îc nh©n Ngùa h¸u t× vung ch©n ®¹p ®¸ Chim cïng ®êng liÖu mæ mµ bay Thó cïng muèn sæng ch¹y dµi B¶n n¨ng tù vÖ mu«n loµi bÈm sinh Ngêi gi¶ dèi th× ®õng b¾t chuyÖn G¸i l¼ng l¬ th× biÕn cho xa Nh÷ng ngêi ngay th¼ng thËt thµ Kiªn t©m gÇn gòi ®Ó mµ häc theo KÎ nghiÖn ngËp lªu tªu hîm hÜnh H·y coi chõng cè tr¸nh ®õng ch¬i Míi hay hËu ho¹ ë ®êi Tr¾ng ®en còng bëi lßng ngêi mµ ra

S tÇm, n¨m 2007

26

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An Thiªn hai ba lµ thiªn th tÊt S¸ch B¹ch v©n kÕt luËn nãi r»ng Mu«n ®iÒu khëi sù c¸i t©m NÕu lßng bu«ng th¶ sai lÇm ®Õn ngay Häc ®iÒu hay tá bµy ch©n lý B¶o tån Ch©n, ThiÖn, Mü s¸ng trong Th¸nh nh©n trî gióp bao dung TiÕn lui cßn mÊt míi mong t×nh ngêi Kh«ng ®Ó mÊt kû c¬ng chÝnh ®¹o Lêi th¸nh hiÒn d¹y b¶o thiªng liªng HiÕu, Trung, CÇn, KiÖm, ChÝnh, Liªm Xa gÇn kÝnh träng díi trªn thuËn hoµ Sù kÝnh nhêng coi lµ c¸i gèc LÊy häc hµnh trÝ thøc n©ng lªn Ch©n thµnh häc hái thêng xuyªn Muèn tu chÝ ®øc ph¶i nghiªm lÊy m×nh

S tÇm, n¨m 2007

27

TrÇn Minh Kh«i, C§SP NghÖ An

Th¬ng tÆng con trai: TrÇn MuyÔn Minh Hïng Nh©n sinh nhËt lÇn thø 2 ( 14 - 12 – 2004 - 14 - 12 – 2006 . . . )
Chóc con tr¨m n¨m m¹nh khoÎ ch¬i ngoan häc giái lµm viÖc tèt Cha : trÇn minh kh«i MÑ : NguyÔn ThÞ trun thµnh

S tÇm, n¨m 2007

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful