You are on page 1of 6

www.paragraf.

rs

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,
poslednju verziju moete nai OVDE.

ZAKON
O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE

("Sl. glasnik RS", br. 111/2007 i 104/2009 - dr. zakon)

I OSNOVNE ODREDBE
Izbor i mandat predsednika Republike

lan 1

Predsednik Republike bira se na osnovu opteg i jednakog izbornog prava na slobodnim i neposrednim
izborima, tajnim i linim glasanjem.

Predsednik Republike bira se na pet godina.

Pasivno i aktivno birako pravo

lan 2

Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Republike ima svaki punoletan i
poslovno sposoban dravljanin Republike Srbije (u daljem tekstu: bira).

Sloboda glasanja

lan 3

Niko nema pravo da spreava ili primorava biraa da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog toga to
jeste ili nije glasao ili da trai od njega da se izjasni zato nije glasao ili za koga je glasao.

Rok u kome se raspisuju i odravaju izbori

lan 4
Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skuptine odlukom, koja se objavljuje u
"Slubenom glasniku Republike Srbije".

Izbori za predsednika Republike raspisuju se 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da
se okonaju u narednih 60 dana od dana raspisivanja izbora.

Ako se mandat predsednika Republike produi zbog ratnog ili vanrednog stanja, izbori za predsednika
Republike raspisuju se tako da se odre najkasnije tri meseca od dana kada prestane ratno ili vanredno
stanje.

Ako predsedniku Republike prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori za predsednika
Republike raspisuju se tako da se odre najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku Republike
prestane mandat.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne moe protei manje od 30 ni vie od 60 dana.

Sadrina odluke

lan 5

U odluci o raspisivanju izbora utvruje se dan glasanja za predsednika Republike i dan od kada poinju da
teku rokovi za sprovoenje izbornih radnji.

Kao dan glasanja mora da se odredi dan kada se ne radi: subota ili nedelja.

Sredstva za sprovoenje izbora

lan 6

Sredstva za sprovoenje izbora za predsednika Republike obezbeuju se u budetu Republike Srbije.

Organi koji sprovode izbore

lan 7

Izbore za predsednika Republike sprovode organi koji sprovode izbore za narodne poslanike.

Shodna primena drugog zakona

lan 8

U pitanjima koja ovim zakonom nisu posebno ureena shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se
ureuje izbor i prestanak mandata narodnih poslanika.

II PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE


Ko moe da predloi kandidata

lan 9

Kandidata za predsednika Republike mogu da predloe politika stranka koja je registrovana u Republici
Srbiji na dan kad je odluka o raspisivanju izbora objavljena u "Slubenom glasniku Republike Srbije",
koalicija politikih stranaka i grupa graana.
Grupu graana pismenim sporazumom osniva najmanje deset biraa iji potpisi moraju biti overeni kod
suda i ona ne mora da ima naziv.

Predlog kandidata podnosi lice koje je ovlastila grupa graana, politika stranka ili koalicija politikih
stranaka.

Potpisi podrke predlogu kandidata

lan 10

Predlog kandidata moe biti podnesen samo ako ga svojim potpisima koji su overeni kod suda podri
najmanje 10.000 biraa.

Potpisi biraa prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime i prezime biraa i biraev jedinstveni matini
broj graana.

Zabranjeno je da se potpisi podrke prikupljaju od biraa na njihovom radnom mestu ili da se bira na bilo
koji nain izloi pritisku da potpisom podri predlog kandidata.

Bira moe potpisom podrati samo jednog kandidata.

Predlaga kandidata izdaje posebno ovlaenje licima koja su zaduena za prikupljanje potpisa podrke
biraa.

Podnoenje predloga kandidata

lan 11

Predlog kandidata podnosi se Republikoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Predlog kandidata sadri ime i prezime, prebivalite i zanimanje kandidata, kandidatov jedinstveni matini
broj graana i naziv predlagaa kandidata, odnosno naznaku da kandidata predlae grupa graana ako
grupa graana nema naziv.

Uz predlog kandidata podnose se:

1. pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu za predsednika Republike;

2. uverenje o dravljanstvu kandidata;

3. uverenje o izbornom pravu kandidata;

4. potvrda o prebivalitu kandidata;

5. potpisi biraa koji podravaju predlog kandidata;

6. pismeno ovlaenje lica koje podnosi predlog kandidata;

7. koalicioni ugovor ako predlog kandidata podnosi koalicija politikih stranaka;

8. sporazum o osnivanju grupe graana ako predlog kandidata podnosi grupa graana.

Kod suda moraju biti overeni samo potpisi biraa na sporazumu o osnivanju grupe graana i potpisi biraa
koji podravaju predlog kandidata.
Obrasci za podnoenje predloga kandidata

lan 12

Sve obrasce koji su potrebni za podnoenje predloga kandidata propisuje Republika izborna komisija u
posebnom aktu, tampa ih i stavlja na raspolaganje javnosti u roku od tri dana od dana raspisivanja
izbora.

Povlaenje predloga kandidata i odustanak od kandidature

lan 13

Predlaga kandidata moe povui predlog kandidata do dana utvrivanja liste kandidata za izbor
predsednika Republike.

Ako je kandidata predloila koalicija politikih stranaka, predlog je povuen kad i poslednja politika
stranka koja je u koaliciji pismeno povue predlog, ako koalicionim ugovorom nije drukije odreeno.

Ako je kandidata predloila grupa graana, predlog je povuen ako pismenu izjavu o povlaenju potpie i
svoje potpise overi kod suda ili veina biraa koji su osnovali grupu graana ili onoliko biraa koliko je
sporazumom o osnivanju grupe graana odreeno da moe povui predlog.

Kandidat moe odustati od kandidature do dana utvrivanja liste kandidata za predsednika Republike.

Odustanak od kandidature izjavljuje se pismeno, a potpis kandidata overava kod suda.

III LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE


lan 14

Republika izborna komisija utvruje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana
pre dana izbora i objavljuje je u "Slubenom glasniku Republike Srbije" narednog dana od dana kada ju je
utvrdila.

Lista kandidata za izbor predsednika Republike sadri ime i prezime kandidata i naziv predlagaa
kandidata, odnosno naznaku da je kandidata predloila grupa graana ako grupa graana nema naziv.

Redni broj kandidata na listi utvruje se rebom, u prisustvu predstavnika predlagaa kandidata.

IV GLASANJE
Glasaki listi

lan 15

Pored naznake da se glasa za predsednika Republike glasaki listi za izbor predsednika Republike
sadri:

1. redni broj kandidata koji je utvren na listi kandidata za predsednika Republike, ime i prezime kandidata
i naziv predlagaa kandidata, odnosno naznaku da je predlaga grupa graana ako grupa graana nema
naziv;

2. objanjenje da se glasa samo za jednog kandidata tako to se zaokrui redni broj ispred imena i
prezimena kandidata.
Nevaei glasaki listi

lan 16

Nevaei glasaki listi je glasaki listi koji nije popunjen ili glasaki listi koji je tako popunjen da se ne
moe pouzdano utvrditi za kog kandidata je bira glasao.

V REZULTATI IZBORA
Konani i privremeni rezultati izbora

lan 17

Republika izborna komisija zapisniki utvruje i objavljuje konane rezultate izbora u "Slubenom
glasniku Republike Srbije" u roku od 96 sati od zatvaranja birakih mesta.

Do objavljivanja konanih rezultata izbora, Republika izborna komisija objavljuje privremene rezultate
izbora.

Ko je izabran za predsednika Republike

lan 18

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio veinu glasova biraa koji su glasali.

Broj biraa koji su glasali utvruje se na osnovu broja glasakih listia koji se nalaze u glasakoj kutiji.

Ponavljanje glasanja

lan 19

Ako nijedan kandidat ne dobije veinu glasova biraa koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15
dana od dana prvog glasanja.

Dan ponovljenog glasanja utvruje Republika izborna komisija odlukom, koja se objavljuje u "Slubenom
glasniku Republike Srbije".

Dan ponovljenog glasanja mora da padne u dan u koji se ne radi.

Kandidati na ponovljenom glasanju

lan 20

Na ponovljenom glasanju uestvuju dva kandidata koja su dobila najvei broj glasova.

Vie od dva kandidata uestvuju na ponovljenom glasanju ako ih vie deli prvo ili drugo mesto.

Na glasakom listiu na ponovljenom glasanju prvi po redosledu je kandidat koji je na prvom glasanju
dobio najvie glasova.

Redosled kandidata koji imaju isti broj glasova utvruje se rebom.

Ko je izabran za predsednika Republike na ponovljenom glasanju


lan 21

Na ponovljenom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio najvei broj glasova.

Ako na ponovljenom glasanju kandidati osvoje isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana.

Gubitak birakog prava kandidata izmeu prvog i ponovljenog glasanja

lan 22

Ako od prvog glasanja do dana ponovljenog glasanja jedan kandidat izgubi birako pravo, ponavlja se celi
izborni postupak.

Nadlenost za izmene u izvodu iz birakog spiska

lan 23*

(Prestao da vai)

VI PRELAZNA ODREDBA
lan 24

Na prvim izborima za predsednika Republike koji budu odrani prema ovom zakonu pravo glasa imaju oni
graani Republike Srbije koji su upisani u birake spiskove prema merilima koja su koriena za izbore za
narodne poslanike koji su odrani 21. januara 2007. godine.

VII ZAVRNA ODREDBA


lan 25

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o izboru predsednika Republike ("Slubeni
glasnik RS", br. 1/90, 79/92, 73/02, 72/03, 93/03 i 18/04).

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".