You are on page 1of 16

www.paragraf.

rs

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,
poslednju verziju moete nai OVDE.

ZAKON
O LOKALNIM IZBORIMA

("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US i 54/2011)

I OSNOVNE ODREDBE
lan 1

Ovim zakonom ureuju se izbor i prestanak mandata odbornika skuptina jedinica lokalne samouprave (u
daljem tekstu: odbornici).

lan 2

Odbornici se biraju na etiri godine.

Izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima istie
mandat.

lan 3

Graani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opteg i jednakog izbornog prava. Izborno pravo graani
ostvaruju neposredno, tajnim glasanjem.

Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, spreava ili primorava graanina da glasa, da ga poziva na
odgovornost zbog glasanja ili da od njega trai da se izjasni za koga je glasao ili zato nije glasao.

lan 4

Graani imaju pravo da preko sredstava javnog informisanja budu ravnopravno, blagovremeno, istinito,
nepristrasno i potpuno obaveteni o izbornoj kampanji podnosilaca izbornih lista i kandidatima s izbornih
lista, kao i o drugim dogaajima znaajnim za izbore.
Sredstva javnog informisanja duna su da u izbornoj kampanji obezbede ravnopravnost, blagovremenost,
istinitost, nepristrasnost i potpunost u obavetavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima s tih
lista, kao i o drugim dogaajima znaajnim za izbore.

Izborna kampanja, u smislu ovog zakona, predstavlja sve javne, politike, promotivne i druge aktivnosti
podnosilaca izbornih lista i kandidata s tih lista.

lan 5

Odbornici se biraju na osnovu lista politikih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predloe grupe
graana (u daljem tekstu: izborna lista).

lan 6

Pravo da bira odbornika ima punoletan, poslovno sposoban dravljanin Republike Srbije koji ima
prebivalite na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo.

Za odbornika, moe biti izabran punoletan, poslovno sposoban dravljanin Republike Srbije koji ima
prebivalite na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predloen za odbornika.

lan 7

Izbor odbornika obavlja se u optini kao jedinstvenoj izbornoj jedinici.

Odborniki mandati raspodeljuju se izmeu izbornih lista srazmerno broju dobijenih glasova koji je osvojila
svaka od izbornih lista.

lan 8

Izbore za odbornike raspisuje predsednik Narodne skuptine.

Od dana raspisivanja izbora do dana odravanja izbora ne moe protei manje od 45, ni vie od 60 dana.

Odlukom o raspisivanju izbora odreuje se dan odravanja izbora, kao i dan od kada poinju tei rokovi za
vrenje izbornih radnji.

Kada se istovremeno odravaju izbori za odbornike i izbori za narodne poslanike Narodne skuptine,
poslove birakih odbora na sprovoenju izbora za odbornike obavljaju biraki odbori obrazovani za
sprovoenje izbora za narodne poslanike.

U nacionalno meovitim jedinicama lokalne samouprave, u smislu zakona kojim se ureuje lokalna
samouprava, prilikom imenovanja birakih odbora iz stava 4. ovog lana, posebno e se voditi rauna o
zastupljenosti politikih stranaka nacionalnih manjina u skuptini jedinice lokalne samouprave.

U sluaju iz stava 4. ovog lana, podnosilac izborne liste za odbornike, koji nije podneo izbornu listu za
narodne poslanike, ima pravo na predstavnika u birakom odboru u proirenom sastavu pod uslovima
propisanim ovim zakonom.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

lan 9

U jedinicama lokalne samouprave u kojima ivi stanovnitvo meovitog nacionalnog sastava, omoguuje
se srazmerna zastupljenost nacionalnih manjina u skuptinama jedinica lokalne samouprave, u skladu s
Ustavom i ovim zakonom.
lan 10

Izbore za odbornike sprovode izborne komisije jedinica lokalne samouprave i biraki odbori.

II IZBOR ODBORNIKA SKUPTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


1. Organi za sprovoenje izbora

lan 11

Organi za sprovoenje izbora su izborna komisija jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: izborna
komisija) i biraki odbori.

Organi za sprovoenje izbora su samostalni i nezavisni u radu i rade na osnovu zakona i propisa donetih
na osnovu zakona.

Za svoj rad organi za sprovoenje izbora odgovaraju organu koji ih je imenovao.

Svi organi i organizacije duni su da pruaju pomo organima za sprovoenje izbora i da dostavljaju
podatke koji su im potrebni za rad.

lan 12

lanovi organa za sprovoenje izbora i njihovi zamenici mogu biti samo graani koji imaju izborno pravo,
kao i prebivalite na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

lanovima organa za sprovoenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kad
prihvate kandidaturu za odbornika.

lan 13

Izborna komisija radi u stalnom sastavu (imenovani lanovi) i u proirenom sastavu (opunomoeni
lanovi).

Izborna komisija radi u proirenom sastavu od dana utvrivanja tog sastava do zavretka izbora.

Nijedna politika stranka ili stranaka koalicija ne moe imati vie od polovine lanova u stalnom sastavu
organa za sprovoenje izbora.

U reenju o imenovanju predsednika i lanova organa za sprovoenje izbora, pored linog imena
predsednika, odnosno lana, mora biti navedena njegova politika pripadnost ili naziv stranke, odnosno
stranake koalicije na iji predlog je imenovan.

lan 14

Izbornu komisiju u stalnom sastavu ine predsednik i najmanje est lanova koje imenuje skuptina
jedinice lokalne samouprave, na predlog odbornikih grupa u skuptini jedinice lokalne samouprave,
srazmerno broju odbornika a u proirenom sastavu - i po jedan opunomoeni predstavnik podnosilaca
izborne liste koji je predloio najmanje dve treine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira.

Politike stranke i koalicije politikih stranaka nacionalnih manjina koje predloe najmanje jednu treinu
kandidata za odbornike od ukupnog broja odbornika koji se bira imaju pravo na svog predstavnika u
proirenom sastavu izborne komisije.
Izborna komisija ima sekretara koga imenuje skuptina jedinice lokalne samouprave. Sekretar uestvuje u
radu komisije bez prava odluivanja.

Predsednik, lanovi izborne komisije u stalnom i proirenom sastavu i njen sekretar imaju zamenike.

Za predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara izborne komisije imenuje se lice
koje je diplomirani pravnik.

Izborna komisija danom proglaenja izborne liste istovremeno reenjem utvruje koji podnosilac izborne
liste ispunjava uslove za odreivanje svojih predstavnika u proireni sastav ovog organa.

Reenje o ispunjenju ili neispunjenju uslova za odreivanje opunomoenog predstavnika podnosilaca


izborne liste u proireni sastav izborna komisija dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 asa od
donoenja tog reenja.

Podnosilac izborne liste odreuje svog opunomoenog predstavnika u izbornoj komisiji i o tome
obavetava izbornu komisiju.

Izborna komisija utvruje proireni sastav u roku od 24 asa od prijema obavetenja o licima koja ulaze u
proireni sastav.

Ako podnosilac izborne liste ne odredi opunomoenog predstavnika u izbornoj komisiji najkasnije pet dana
pre dana odreenog za odravanje izbora, izborna komisija nastavlja da radi i da punovano odluuje bez
predstavnika podnosioca izborne liste.

Protiv reenja skuptine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i lanova izborne
komisije u stalnom sastavu doputena je alba Upravnom sudu u roku od 24 asa od donoenja reenja.

Protiv reenja izborne komisije iz stava 7. ovog lana obezbeena je zatita po postupku za zatitu
izbornog prava koji je utvren ovim zakonom.

lan 15

Izborna komisija:

1) stara se o zakonitosti sprovoenja izbora odbornika;

2) odreuje biraka mesta, pri emu naroito vodi rauna o ravnomernoj rasporeenosti biraa na
birakim mestima i o dostupnosti birakog mesta biraima;

3) odreuje birake odbore i imenuje njihove lanove;

4) daje uputstva birakim odborima u pogledu sprovoenja postupka izbora odbornika;

5) propisuje obrasce i organizuje tehnike pripreme za sprovoenje izbora za odbornike;

6) utvruje da li su izborne liste sainjene i podnete u skladu sa propisima o izboru odbornika;

7) proglaava izborne liste;

8) utvruje oblik i izgled glasakih listia, broj glasakih listia za biraka mesta i zapisniki ih predaje
birakim odborima;

9) utvruje i objavljuje ukupne rezultate izbora odbornika;


10) podnosi izvetaj skuptini jedinice lokalne samouprave o sprovedenim izborima za odbornike;

11) dostavlja ministarstvu nadlenom za poslove lokalne samouprave i republikom organu nadlenom za
poslove statistike podatke o sprovoenju i rezultatima izbora za odbornike, neposredno po zavretku
izbora;

12) obavlja i druge poslove odreene propisima o izboru odbornika.

U svom radu, izborna komisija shodno primenjuje uputstva i druge akte Republike izborne komisije koji
se odnose na sprovoenje izbora za narodne poslanike.

lan 16

Biraki odbor radi u stalnom i proirenom sastavu.

Biraki odbor u stalnom sastavu ine predsednik i najmanje etiri lana.

U pogledu utvrivanja sastava birakog odbora u proirenom sastavu, primenjuju se odredbe ovog
zakona koje se odnose na izbornu komisiju u proirenom sastavu.

Predsednik i lanovi birakog odbora imaju zamenike.

Biraki odbor imenuje se najkasnije deset dana pre dana odreenog za odravanje izbora.

Reenje o imenovanju birakih odbora dostavlja se svim podnosiocima potvrenih izbornih lista, u roku od
48 asova od dana donoenja reenja.

lan 17

Biraki odbor neposredno sprovodi glasanje, obezbeuje pravilnost i tajnost glasanja, utvruje rezultate
glasanja na birakom mestu i obavlja druge poslove odreene zakonom.

Biraki odbor se stara o odravanju reda na birakom mestu za vreme glasanja. Blia pravila o radu
birakog odbora odreuje izborna komisija.

2. Kandidovanje

lan 18

Kandidate za odbornike mogu predlagati registrovane politike stranke, koalicije registrovanih politikih
stranaka, kao i grupe graana ije izborne liste svojim potpisima podri najmanje 30 biraa po predlogu za
svakog kandidata na izbornoj listi. Predlaga mora na izbornoj listi imati najmanje jednu treinu kandidata
od ukupnog broja odbornika koji se bira.

U jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje od 20.000 biraa, izborne liste iz stava 1. ovog lana
utvrene su i kada ih svojim potpisom podri najmanje 200 biraa.

U ime politike stranke ili grupe graana, predloge iz st. 1. i 2. ovog lana moe podneti samo lice koje je
politika stranka ili grupa graana ovlastila.

U ime koalicije stranaka, predlog iz st. 1. i 2. ovog lana podnose najvie dva ovlaena lica.

lan 19

Izborna lista dostavlja se izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana odreenog za odravanje izbora.
Uz izbornu listu izbornoj komisiji dostavlja se dokumentacija, i to:

1) potvrda o izbornom pravu za svakog kandidata sa izborne liste, u kojoj je naznaeno ime i prezime,
datum roenja, zanimanje i jedinstveni matini broj kandidata;

2) pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

3) potvrda o prebivalitu kandidata;

4) pismena saglasnost nosioca liste;

5) ovlaenje lica koja podnose izbornu listu;

6) uverenje o dravljanstvu;

7) potpisi biraa koji su podrali odreenu izbornu listu.

Na dokumentaciju iz stava 2. ta 1), 3) i 6) ovog lana ne plaa se taksa.

lan 20

Jedno lice moe biti kandidat za odbornika samo na jednoj izbornoj listi.

Podnosilac izborne liste odreuje redosled kandidata na listi.

Na izbornoj listi meu svaka tri kandidata po redosledu na listi (prva tri mesta, druga tri mesta i tako do
kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat - pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.

Ako izborna lista ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog lana smatrae se da sadri nedostatke za
proglaenje izborne liste, a predlaga liste bie pozvan u skladu sa ovim zakonom, da otkloni nedostatke
liste.

Ako predlaga liste ne otkloni nedostatke iz stava 4. ovog lana, izborna komisija odbie proglaenje
izborne liste, u skladu sa ovim zakonom.

Kad po donoenju reenja o proglaenju izborne liste kandidat bude pravnosnanom sudskom odlukom
lien poslovne sposobnosti, izgubi dravljanstvo Republike Srbije, odustane od kandidature ili ako nastupi
njegova smrt, podnosilac izborne liste gubi pravo da predloi novog kandidata.

lan 21

Podnosilac izborne liste moe povui listu najdocnije do dana utvrivanja zbirne izborne liste.

Povlaenjem izborne liste prestaje funkcija predstavnika podnosioca liste u svim organima za sprovoenje
izbora, kao i sva prava koja mu u tom svojstvu po odredbama ovog zakona pripadaju.

lan 22

Naziv izborne liste odreuje se prema nazivu politike stranke koja podnosi listu, a u naziv se moe
ukljuiti ime i prezime lica koje politika stranka odredi kao nosioca izborne liste.

Ako dve ili vie politikih stranaka podnesu zajedniku izbornu listu, naziv izborne liste i nosilac izborne
liste odreuju se sporazumno.
Uz naziv izborne liste grupe graana podnosilac odreuje bliu oznaku te liste, a u naziv se moe ukljuiti
ime i prezime lica koje grupa graana odredi kao nosioca izborne liste.

Lice odreeno kao nosilac izborne liste moe biti kandidat za odbornika.

lan 23

Izborna komisija propisuje oblik i sadraj obrasca za potpis biraa koji podravaju izbornu listu i stavlja ga
na raspolaganje uesnicima u izborima u roku od tri dana od dana raspisivanja izbora.

Bira moe svojim potpisom podrati izbornu listu samo jednog predlagaa.

Potpis kojim bira podrava izbornu listu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se ureuje overa
potpisa.

Visinu naknade za overu potpisa utvrdie posebnim aktom ministarstvo nadleno za poslove pravde.

lan 24

Izborna komisija proglaava izbornu listu, odmah po prijemu izborne liste i odgovarajue dokumentacije, a
najkasnije u roku od 24 asa od prijema izborne liste.

Reenje o proglaenju izborne liste iz stava 1. ovog lana izborna komisija dostavlja bez odlaganja
podnosiocu.

lan 25

Kad izborna komisija utvrdi da izborna lista nije podneta blagovremeno, donee reenje o njenom
odbacivanju.

Kad izborna komisija utvrdi da izborna lista sadri nedostatke koji su smetnja za proglaenje izborne liste
u skladu s ovim zakonom, donee, u roku od 24 asa od prijema izborne liste, zakljuak kojim se
podnosiocu izborne liste nalae da najkasnije u roku od 48 asova od asa dostavljanja zakljuka otkloni
te nedostatke. Tim zakljukom istovremeno e se podnosiocu izborne liste ukazati na radnje koje treba da
obavi radi otklanjanja nedostataka.

Kad izborna komisija utvrdi da izborna lista sadri nedostatke predviene ovim zakonom, ili kad utvrdi da
nedostaci izborne liste nisu otklonjeni, ili nisu otklonjeni u predvienom roku, donee u narednih 24 asa
reenje kojim se odbija proglaenje izborne liste.

lan 26

Zbirnu izbornu listu utvruje izborna komisija i ona sadri sve izborne liste, sa linim imenima svih
kandidata i podacima o godini roenja, zanimanju i prebivalitu.

Redosled izbornih lista, sa imenima svih kandidata, na zbirnoj izbornoj listi utvruje se prema redosledu
njihovog proglaavanja.

Zbirnu izbornu listu izborna komisija objavljuje na nain kako se objavljuju propisi jedinice lokalne
samouprave, najkasnije deset dana pre dana odravanja izbora.

Svaki podnosilac izborne liste ima pravo da u roku od 48 asova od dana objavljivanja zbirne izborne liste
izvri, preko lica koje ovlasti, uvid u sve podnete izborne liste i dokumentaciju podnetu uz njih.

lan 27
Graani imaju pravo da budu obaveteni o izbornim listama.

Graani imaju pravo da, preko javnih glasila, budu blagovremeno, istinito i nepristrasno obaveteni o svim
aktivnostima uesnika izbornog postupka i dogaajima znaajnim za izbore.

3. Sprovoenje izbora

lan 28

Izborna komisija duna je da za svaki biraki odbor blagovremeno pripremi materijal za glasanje, a
naroito potreban broj glasakih listia, izvod iz birakog spiska, potvrde o izbornom pravu, posebne
slubene koverte za glasanje, kao i obrazac zapisnika o radu birakog odbora.

Glasake listie priprema i overava izborna komisija.

Izborna komisija utvruje ukupan broj glasakih listia, koji mora biti jednak broju biraa upisanih u biraki
spisak u optini.

Izborna komisija kontrolie pripremu i overu glasakih listia i odreuje broj rezervnih glasakih listia, koji
ne moe biti vei od 0,3% od ukupnog broja glasakih listia.

Glasaki listii tampaju se na jednom mestu.

Podnosilac izborne liste dostavlja izbornoj komisiji ime lica koje ima pravo da prisustvuje tampanju,
brojanju, pakovanju glasakih listia i njihovom dostavljanju organima nadlenim za sprovoenje izbora.

U optinama gde su u slubenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina glasaki listii se tampaju i na tim
jezicima.

Izborna komisija blie utvruje sadrinu, oblik i izgled glasakih listia, odreuje tampara, nain i kontrolu
njihovog tampanja i dostavljanje i rukovanje glasakim listiima.

lan 29

Primopredaja izbornog materijala vri se najkasnije 24 asa pre dana odravanja izbora.

Optinska uprava stara se o ureivanju birakih mesta i priprema za svaki biraki odbor potreban broj
glasakih kutija s priborom za njihovo peaenje, paravane za glasanje i pribor za pisanje.

Na dan izbora, pre poetka glasanja, biraki odbor utvruje da li je pripremljeni izborni materijal za to
birako mesto potpun i ispravan, da li je birako mesto ureeno na nain kojim se obezbeuje tajnost
glasanja i da li glasanje moe poeti, to unosi u zapisnik o svom radu.

lan 30

Glasaki listi sadri:

1) redni broj koji se stavlja ispred naziva izborne liste;

2) nazive izbornih lista, prema redosledu utvrenom na zbirnoj listi, sa linim imenom prvog kandidata sa
liste;

3) napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruivanjem rednog broja ispred naziva te liste
ili naziva liste.
lan 31

Zbirna izborna lista, s nazivima izbornih lista i imenima svih kandidata, mora za vreme glasanja biti vidno
istaknuta na birakom mestu.

Sadraj, oblik i nain isticanja zbirne izborne liste iz stava 1. ovog lana propisuje izborna komisija.

lan 32

Predstavnici podnosilaca izbornih lista i kandidati za odbornike imaju pravo uvida u izborni materijal, a
naroito u izvode iz birakih spiskova, zapisnike birakog odbora, zapisnike izbornih komisija i glasake
listie. Uvid se vri u slubenim prostorijama izborne komisije. Uvid u izborni materijal moe se izvriti u
roku od pet dana od dana odravanja izbora.

lan 33

Bira glasa na birakom mestu na kome je upisan u biraki spisak.

Bira moe da glasa i van birakog mesta na kom je upisan u izvod iz birakog spiska, pod uslovima i na
nain utvren zakonom.

Nain glasanja van birakog mesta, kao i broj biraa koji su glasali na taj nain unosi se u zapisnik o radu
birakog odbora.

lan 34

Bira glasa lino.

Bira moe glasati samo za jednu od izbornih lista sa glasakog listia.

Glasa se zaokruivanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa ili zaokruivanjem
naziva izborne liste, odnosno tako da se nedvosmisleno moe utvrditi za koju izbornu listu je bira glasao.

Bira sam presavija glasaki listi tako da se ne vidi za koju je izbornu listu glasao i ubacuje ga u glasaku
kutiju i odmah naputa birako mesto.

4. Utvrivanje i objavljivanje rezultata izbora

lan 35

Po zavrenom glasanju biraki odbor pristupa utvrivanju rezultata glasanja na birakom mestu.

Biraki odbor utvruje broj neupotrebljenih glasakih listia i stavlja ih u poseban omot koji peati, s
naznakom na omotu da se radi o neupotrebljenim glasakim listiima.

Na osnovu izvoda iz birakog spiska, biraki odbor utvruje ukupan broj biraa koji su glasali.

Kad se glasaka kutija otvori, posle provere kontrolnog lista, vaei glasaki listii odvajaju se od
nevaeih.

Biraki odbor konstatuje broj nevaeih glasakih listia, unosi ga u zapisnik i nevaee glasake listie
peati u poseban omot, s naznakom da se radi o nevaeim glasakim listiima, a potom utvruje broj
vaeih listia i broj glasova za svaku izbornu listu, to takoe unosi u zapisnik.
Vaei glasaki listii stavljaju se u poseban omot sa naznakom da se radi o vaeim glasakim listiima,
koji se potom peati.

Nevaei glasaki listi jeste nepopunjeni glasaki listi, listi koji je popunjen tako da se ne moe utvrditi
za koju se izbornu listu glasalo i listi na kome je zaokrueno vie od jedne izborne liste.

Kad je na glasakom listiu zaokrueno ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokruen
naziv ili deo naziva izborne liste, odnosno ako su istovremeno zaokrueni redni broj i naziv izborne liste i
ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listi smatra se vaeim.

Kad se utvrdi da je broj glasakih listia u glasakoj kutiji vei od broja biraa koji su glasali, ili u glasakoj
kutiji nije naen kontrolni listi, biraki odbor se rasputa i imenuje novi, a glasanje na tom birakom
mestu ponavlja se.

lan 36

Biraki odbor, po utvrivanju rezultata glasanja, u zapisnik o svom radu unosi: broj primljenih glasakih
listia; broj neupotrebljenih glasakih listia; broj nevaeih glasakih listia; broj vaeih glasakih listia;
broj glasova datih za svaku izbornu listu; broj biraa prema izvodu iz birakog spiska i broj biraa koji su
glasali.

U zapisnik o radu birakog odbora unose se i primedbe i miljenja lanova birakog odbora, podnosilaca
izbornih lista i zajednikih predstavnika podnosilaca izbornih lista, kao i sve druge injenice od znaaja za
glasanje.

Zapisnik o radu birakog odbora potpisuju svi lanovi birakog odbora.

lan 37

Zapisnik o radu birakog odbora izrauje se na propisanom obrascu koji se tampa u est primeraka.

U optinama gde su u slubenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina zapisnik o radu birakog odbora
tampa se i na tim jezicima.

Prvi primerak zapisnika s utvrenim izbornim materijalom dostavlja se izbornoj komisiji.

Drugi primerak zapisnika istie se na birakom mestu na javni uvid.

Preostala etiri primerka zapisnika uruuju se predstavnicima podnosilaca izbornih lista koje su osvojile
najvei broj glasova na tom birakom mestu i to odmah ukoliko podnosilac izborne liste ima predstavnika
u birakom odboru, a ukoliko ga nema predstavnik podnosioca izborne liste moe preuzeti primerak
zapisnika od izborne komisije u roku od 24 asa.

Ostali podnosioci izborne liste imaju pravo da, u roku od 24 asa od dostavljanja materijala s birakog
mesta izbornoj komisiji, od izborne komisije dobiju overenu fotokopiju zapisnika s birakog mesta.

lan 38

Kad utvrdi rezultate glasanja, biraki odbor e bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam asova od
zatvaranja birakih mesta, dostaviti izbornoj komisiji zapisnik o utvrivanju rezultata glasanja na birakom
mestu, izvod iz birakog spiska, vaee glasake listie u zapeaenom posebnom omotu, neupotrebljene
glasake listie u zapeaenom posebnom omotu, nevaee glasake listie u zapeaenom posebnom
omotu, kao i preostalu izbornu dokumentaciju.
O primopredaji izborne dokumentacije sastavlja se zapisnik koji potpisuje predstavnik izborne komisije i
najmanje dva lana birakog odbora koji su predali izbornu dokumentaciju.

lan 39

Po prijemu izbornog materijala sa birakih mesta izborna komisija, u roku od 24 asa od zatvaranja
birakih mesta, utvruje: ukupan broj biraa upisanih u biraki spisak; broj biraa koji su glasali na
birakim mestima; broj biraa koji su glasali van birakog mesta; ukupan broj primljenih glasakih listia;
ukupan broj nevaeih glasakih listia; ukupan broj vaeih glasakih listia i broj glasova datih za svaku
izbornu listu.

Izborna komisija utvruje rezultate glasanja na birakim mestima najkasnije u roku od est asova od
dostavljanja izvetaja sa birakih mesta.

lan 40

Izborna komisija utvruje rezultate izbora i o tome sainjava poseban zapisnik.

Svakoj izbornoj listi pripada broj mandata koji je srazmeran broju dobijenih glasova.

Izborna komisija utvruje broj mandata koji pripada svakoj izbornoj listi.

U raspodeli mandata uestvuju izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova od ukupnog broja
glasova biraa koji su glasali.

Politike stranke nacionalnih manjina i koalicije politikih stranaka nacionalnih manjina uestvuju u
raspodeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja biraa koji su glasali.

Politike stranke nacionalnih manjina su sve one stranke iji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje
interesa nacionalne manjine i zatita i poboljanje prava pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa
meunarodnopravnim standardima.

O tome da li podnosilac izborne liste ima poloaj politike stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije
politikih stranaka nacionalnih manjina odluuje izborna komisija jedinice lokalne samouprave, a na
predlog podnosioca izborne liste koji mora biti stavljen pri podnoenju izborne liste.

lan 41

Izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najveeg kolinika.

Mandati se raspodeljuju tako to se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina lista podeli
brojevima od jedan zakljuno sa brojem koji odgovara broju odbornika koji se biraju u skuptinu jedinice.
Tako dobijeni kolinici razvrstavaju se po veliini, a u obzir se uzima onoliko najveih kolinika koliko se
bira odbornika u skuptinu jedinice lokalne samouprave. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko
tih kolinika na nju otpada.

Ako dve izborne liste ili vie izbornih lista dobiju iste kolinike na osnovu kojih se dodeljuje jedan mandat,
a nema vie neraspodeljenih mandata, mandat e se dodeliti listi koja je dobila vei broj glasova.

Izborna komisija u roku od 24 asa od zatvaranja birakih mesta vri raspodelu odbornikih mandata na
nain iz stava 1. ovog lana, o emu se sastavlja poseban zapisnik.

lan 42
Mandati koji pripadaju odreenoj izbornoj listi dodeljuju se kandidatima sa te liste u skladu sa odredbama
ovog zakona.

lan 43

Izborna komisija jedinice lokalne samouprave e najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja
ukupnih rezultata izbora sve dobijene mandate sa izborne liste dodeliti kandidatima po redosledu na
izbornoj listi, poev od prvog kandidata sa liste.

lan 44

Izborna komisija objavljuje rezultate izbora u roku od 24 asa od zatvaranja birakih mesta.

lan 45

Izborna komisija izdaje odborniku uverenje da je izabran.

5. Prestanak mandata i ponovni izbori

lan 46

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

1) podnoenjem ostavke;

2) donoenjem odluke o rasputanju skuptine jedinice lokalne samouprave;

3) ako je pravnosnanom sudskom odlukom osuen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje
est meseci;

4) ako je pravnosnanom odlukom lien poslovne sposobnosti;

5) preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika;

6) ako mu prestane prebivalite na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

7) gubljenjem dravljanstva;

8) ako nastupi smrt odbornika.

Odbornik moe podneti ostavku usmeno na sednici skuptine jedinice lokalne samouprave, a izmeu dve
sednice podnosi je u formi overene pisane izjave.

Posle podnoenja usmene ostavke odbornika, skuptina bez odlaganja, na istoj sednici utvruje da je
odborniku prestao mandat.

O ostavci koju je odbornik podneo izmeu dve sednice, skuptina je duna da odlui na prvoj narednoj
sednici.

Odbornik moe opozvati podnetu ostavku sve dok skuptina ne utvrdi prestanak njegovog mandata.

Ako odborniku prestaje mandat nastupanjem sluaja iz stava 1. ovog lana ta. 2) do 8), skuptina
jedinice lokalne samouprave na prvoj narednoj sednici, posle obavetenja o nastupanju takvog sluaja,
utvruje da je odborniku prestao mandat.
lan 47

Odbornik lino podnosi ostavku, overenu kod organa nadlenog za overu potpisa, predsedniku skuptine
jedinice lokalne samouprave, u roku od tri dana od dana overe.

Predsednik skuptine jedinice lokalne samouprave je duan da podnetu ostavku stavi na dnevni red
skuptine na prvoj narednoj sednici, sa predlogom da to bude prva taka dnevnog reda.

lan 48

Kada odborniku prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom
sledeem kandidatu sa iste izborne liste kome nije bio dodeljen mandat odbornika.

Kada odborniku koji je izabran sa koalicione izborne liste prestane mandat pre isteka vremena na koje je
izabran, mandat se dodeljuje prvom sledeem kandidatu na izbornoj listi kome nije bio dodeljen mandat -
pripadniku iste politike stranke.

Kandidatu kome je bio dodeljen mandat odbornika, a kojem je mandat prestao zbog preuzimanja funkcije
predsednika optine ili gradonaelnika, odnosno zamenika predsednika optine ili zamenika
gradonaelnika, mandat se ponovo dodeljuje u istom sazivu skuptine jedinice lokalne samouprave pod
uslovima:

- da je kandidatu prestala funkcija predsednika optine ili gradonaelnika, odnosno zamenika predsednika
optine ili zamenika gradonaelnika;

- da postoji upranjeno odborniko mesto koje pripada istoj izbornoj listi, i

- da je izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave kandidat podneo zahtev za dodelu mandata
odbornika.

Kad odborniku prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, a na izbornoj listi sa koje je
odbornik bio izabran nema kandidata za koje podnosilac izborne liste nije dobio mandat, mandat pripada
podnosiocu izborne liste koji ima sledei najvei kolinik a za njega nije dobio mandat.

Mandat novog odbornika traje do isteka mandata odbornika kome je prestao mandat.

Od kandidata se pre potvrivanja mandata pribavlja pismena saglasnost da prihvata mandat.

lan 49

Na odluke skuptine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrivanju
mandata novom odborniku, doputena je alba Upravnom sudu.

alba je doputena i u sluaju kada skuptina propusti da donese odluke iz stava 1. ovog lana.

U sluaju osnovanosti albe iz stava 2. ovog lana, sud donosi odluku kojom utvruje prestanak mandata
odbornika, odnosno potvruje mandat novom odborniku.

Pravo na podnoenje albe iz stava 2. ovog lana ima svaki odbornik.

alba se podnosi u roku od 48 asova od dana donoenja odluke skuptine jedinice lokalne samouprave,
odnosno od dana odravanja sednice na kojoj je skuptina propustila da donese odluke iz stava 1. ovog
lana.

Upravni sud duan je da u roku od 30 dana od dana dobijanja albe donese reenje o podnetoj albi.
lan 50

Ponovni izbori sprovode se ako izborna komisija ili Upravni sud ponite izbore zbog nepravilnosti u
sprovoenju izbora, u sluajevima utvrenim ovim zakonom.

Ako se izbori ponite na pojedinom birakom mestu, glasanje se ponavlja samo na tom birakom mestu.

Na birakim mestima na kojima izborni postupak nije sproveden u skladu s ovim zakonom, izbori se
ponavljaju u roku od sedam dana od utvrivanja nepravilnosti u izbornom postupku, na nain i po
postupku utvrenim za sprovoenje izbora.

Ponovne izbore raspisuje izborna komisija.

Ponovni izbori sprovode se po listi kandidata koja je utvrena za izbore koji su poniteni, osim kad su
izbori poniteni zbog nepravilnosti u utvrivanju izborne liste.

U sluaju ponavljanja izbora konani rezultati izbora utvruju se po zavretku ponovljenog glasanja.

6. Zatita izbornog prava

lan 51

Svaki bira, kandidat za odbornika i predlaga kandidata ima pravo na zatitu izbornog prava, po
postupku utvrenom ovim zakonom.

lan 52

Bira, kandidat za odbornika ili predlaga kandidata ima pravo da podnese prigovor izbornoj komisiji
jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovoenja, utvrivanja i
objavljivanja rezultata izbora.

Prigovor se podnosi u roku od 24 asa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvrena radnja ili uinjen
propust.

lan 53

Izborna komisija donee reenje u roku od 48 asova od prijema prigovora i dostaviti ga podnosiocu
prigovora.

Ako izborna komisija jedinice lokalne samouprave usvoji podneti prigovor, ponitie odluku ili radnju.

lan 54

Protiv reenja izborne komisije, moe se izjaviti alba Upravnom sudu u roku od 24 asa od dostavljanja
reenja.

Izborna komisija duna je da sudu dostavi odmah, a najkasnije u roku od 12 asova sve potrebne podatke
i spise za odluivanje.

U postupku zatite izbornog prava sud shodno primenjuje odredbe zakona kojim se ureuje postupak u
upravnim sporovima.

Odluka po albi donee se najkasnije u roku od 48 asova od dana prijema albe sa spisima.
Odluka doneta u postupku po albi je pravnosnana i protiv nje se ne mogu podneti zahtev za vanredno
preispitivanje sudske odluke, niti zahtev za ponavljanje postupka, predvieni Zakonom o upravnim
sporovima.

lan 55

Ako sud usvoji albu, ponitie odluku ili radnju u postupku predlaganja kandidata, odnosno u postupku
izbora odbornika ili e ponititi izbor odbornika.

Kada nae da osporenu odluku treba ponititi, ako priroda stvari to dozvoljava i ako utvreno injenino
stanje prua pouzdan osnov za to, sud moe svojom odlukom meritorno reiti izborni spor. Odluka suda u
svemu zamenjuje poniteni akt.

Ako je po prigovoru, odnosno po albi, ponitena radnja u postupku izbora ili izbor odbornika, izborna
komisija je duna da odgovarajuu izbornu radnju, odnosno izbore ponovi u roku predvienom ovim
zakonom za ponovne izbore. Rok se rauna od dana donoenja odluke o ponitavanju.

lan 56

Mandat odbornika poinje da tee danom potvrivanja mandata.

O potvrivanju mandata odbornika odluuje skuptina na konstitutivnoj sednici.

Konstitutivnu sednicu skuptine saziva predsednik skuptine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od
dana objavljivanja rezultata izbora.

Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, koji je ovlaen i da sazove konstitutivnu sednicu
ako to u zakonskom roku ne uini predsednik skuptine iz prethodnog saziva.

O potvrivanju mandata odbornika, na osnovu izvetaja verifikacionog odbora, skuptina odluuje javnim
glasanjem. U glasanju mogu uestvovati kandidati za odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa
lanom 43. ovog zakona i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samouprave da su izabrani.

Kada skuptina posle konstituisanja odluuje o potvrivanju mandata novih odbornika, u glasanju, pored
odbornika, mogu uestvovati i kandidati kojima su mandati dodeljeni u skladu sa lanom 48. ovog zakona
i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samouprave da su izabrani.

Protiv odluke donete u vezi sa potvrivanjem mandata odbornika moe se izjaviti alba Upravnom sudu u
roku od 48 asova od dana donoenja odluke skuptine jedinice lokalne samouprave.

7. Trokovi sprovoenja izbora

lan 57

Sredstva za sprovoenje izbora i finansiranje izborne aktivnosti za izbor odbornika skuptine jedinice
lokalne samouprave obezbeuju se u budetu jedinice lokalne samouprave.

Na podneske i radnje u izbornom postupku ne plaa se taksa.

8. Primena propisa o izboru narodnih poslanika

lan 58

Odredbe Zakona o izboru narodnih poslanika ("Slubeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka USRS,
72/03 - dr. zakon, 75/03 - ispr. dr. zakona, 18/04, 85/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon) o birakim
spiskovima, o izbornom materijalu, imenovanju u izborne komisije i birake odbore, birakim mestima, o
obavetavanju graana o predloenim kandidatima, o zabrani trajanja izborne propagande i objavljivanju
prethodnih rezultata ili procene rezultata izbora, glasanju, utvrivanju i objavljivanju rezultata izbora,
neplaanju poreza i doprinosa za sredstva koja se isplauju kao naknada za rad lica u organima za
sprovoenje izbora i kaznama, shodno se primenjuju na izbor odbornika, ako ovim zakonom nije drugaije
odreeno.

III PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 59

Odredbe ovog zakona o izboru odbornika skuptina jedinica lokalne samouprave primenjivae se od prvih
narednih izbora za odbornike skuptina jedinica lokalne samouprave u svim jedinicama lokalne
samouprave.

lan 60

Prve izbore za odbornike skuptina jedinica lokalne samouprave u svim jedinicama lokalne samouprave,
po stupanju na snagu ovog zakona, raspisae predsednik Narodne skuptine, tako da se oni odre u roku
koji ne moe biti krai od 120 ni dui od 180 dana od dana raspisivanja izbora.

lan 61

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o lokalnim izborima ("Slubeni glasnik
RS", br. 33/02, 37/02 - ispravka, 42/02, 72/03 - dr. zakon, 75/03 - ispr. dr. zakona, 100/03 - US i 101/05 -
dr. zakon).

lan 62

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni lan Zakona o izmenama i dopunama


Zakona o lokalnim izborima

("Sl. glasnik RS", br. 54/2011)

lan 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".