You are on page 1of 2

2

TUŽNA BOŽIĆNA PRIČA ZELINČANA ANTE VRANKOVIĆA

„Sestra Diana će me, kao i naše roditelje,
poslati u smrt!“
Zelinčanin Ante Vranković već skoro dva mjeseca štrajka glađu pred zgradom
Općinskog suda u Starom Gradu na Hvaru jer ga je, kako kaže, njegova sestra
Diana Vranković Zoričić, inače odvjetnica u Zagrebu, ostavila bez ikakvih sred-
stava za život. Povodom tog nemilog događanja porazgovarali smo telefonski s
gospodinom Antom o svemu.
Dubravko Žilavec samog rješenja me iznenadilo jer, ako već Dianinom željom
jer sa suda u Starom Gradu moram umrijeti, želim barem
Gospodine Vrankoviću, o čemu nisam dobio poziv 2 godine, da se zna zašto sam umro, a ne
se konkretno radi, zbog čega pa mi nije jasno kako je mogla da moja sestra svojim lažima
štrajkate glađu? donijeti rješenje bez mog sud- zamagli i tu činjenicu.
Obzirom da živimo u doba kada jelovanja u postupku. Obzirom na kontekst u kojoj su
se vijesti zahvaljujući brojnim te njezine izjave dane, vidljivo
medijima šire izuzetno brzo, vje- Vaša sestra kaže da vi sve je da je Diana kao „klevete“ u
rujem da su mnogi već čuli da izmišljate i da je sve neistina prvom redu okarakterizirala
ja već gotovo 60 dana štrajkam što tvrdite? činjenice da je ona izravno
glađu ispred Općinskog suda u Osim više radio stanica iz Splita odgovorna za smrt pokojne ma-
Starom Gradu na Hvaru, tražeći i Zagreba, moj štrajk od početka jke Anice, a neizravno i za smrt
da mi moja sestra, odvjetnica prati najveći i najugledniji pokojnog oca Dinka, te da sto-
Diana Vranković Zoričić, vrati hrvatski dnevni list Večernji list ga po Zakonu o nasljeđivanju
roditeljsku imovinu od koje kao i najveći regionalni dnevnik od njih, iza njihove smrti nije
vrlo skromno živim, a koju – Slobodna Dalmacija. trebala naslijediti ništa.
mi je sudski, no na nezakonit U tekstovima u navedenim
način oduzela. novinama novinari su za izja- Vi imate i neke dokaze za te
Radi se o sporu koji sa sestrom vu tražili i moju sestru koja je, navode?
vodim oko podjele imovine odvjetnički okretno, na moje Da, naravno. Prvo ću vam izni-
koja je ostala nakon smrti naših navođenje činjenica odgovar- jeti dokaze da je Dijana izravno
roditelja. 13. listopada sam ala da su to zapravo „klevete“, odgovorna za smrt, odnosno
dobio rješenje o podjeli kuće i da ja „hoću svu imovinu“ te samoubojstvo, pokojne majke
u Ivan Dolcu na Hvaru i iako da je ona „uvijek za dogovor“. Anice 1. 3. 1982.:
sam imao pravo žalbe na tu Tim je svojim izravnim lažima - Diana V. Z. nije došla na ot-
odluku to nisam učinio nego snalažljivo obmanula ljude koji vorenje majčine izložbe slika
sad zadnjeg dana isteka roka ne znaju o čemu se zapravo povodom 20. obljetnice smrti
za podnošenje žalbe započeo radi tj. 99,99% čitatelja tih u lipnju 2002.;
miran prosvjed štrajkom glađu izjava, te je na taj arogantan - kada sam to kazao susjedima,
kako bi izrazio nezadovoljstvo i podao način stvorila iluziju susjeda Marica Gagić iz Ze-
vođenjem postupka. „ravnoteže“ među mojim i line mi je rekla da je razlog
njezinim tvrdnjama. tom Dianinom nedolasku na
Zašto ste nezadovoljni s presu- Kako ja zbog Dianine majčinu izložbu činjenica da
dom? bešćutnosti svakoga dana sve je ona sama odgovorna za
Smatram da je sutkinja krivot- dublje tonem u smrt, nakon što majčinu smrt. Naime, Diana
vorila službene isprave jer mi je već namjerno uništila sav je početkom 1982. na zelin-
namjerno nije unijela u zapisnik moj dosadašnji život, odlučio skoj Općini je dala izjavu da
više ključnih momenata sa sam javnost izvijestiti o lažima se pokojne majke odriče, jer
31. dan štrajka ispred suda u Starom Gradu na Hvaru - izgubio 17 kg
ročišta, iako sam to od nje i od kojih su sačinjene njezine da je naša mama prema njoj
pismeno zatražio. A i dobivanje navedene novinske izjave, navodno bila „loša majka“, jer da ju je kao dijete hranila na izjava doista nalazi u arhivu, ali lika da to učini, da je za to imala
silu i tome sl. S tom je izjavom je rekla da mi je ne može dati, ikakvih osnova. Ja sam znao da
kao poklonom majci došla nego da je jedino može poka- ona to neće učiniti jer bi tada
čestitati rođendan. Mamu je zati na sudski zahtjev na sudu progovorila gđa Mar-
to naravno duboko potreslo - moj novinski tekst o svemu ica Gagić i iz zelinske Općine
te je ona s tim papirom u ruci navedenom koji je objavljen bi sudski bila zatražena te na
sva uplakana otišla kod susjeda baš u ovim novinama - u Ze- njemu predočena Dianina iz-
i kazala im da će se ubiti, i i to linskom glasniku u prosincu java radi koje se moja majka
je sljedećeg dana i učinila. Tu 2002. za koji je Diana V. Z. znala, dan kasnije ubila, pa bi Dianina
je bitno istaći je da je Diana V. no nije negirala ni jednu od odgovornost za mjačinu smrti
Z. mogla tj. morala znati kakve činjenica koje sam u njemu bila sudski nepobitno dokaza-
će posljedice ovakva njezina iznio, premda je po zakonu to na. Diana je to znala te stoga
krajnje razorna službena izjava mogla besplatno učiniti (pravo nije negirala činjenice koje sam
tj. postupak po našu majku na besplatni novinski deman- navodio, jer je to htjela pod
imati, jer si je pokojna majka, tij), niti me zbog mog iznošenja svaku cijenu izbjeći.
tankoćutnog karaktera – aka- tih činjenica tužila, premda ja
demska slikarica, svega par kao profesionalna odvjetnica i Optužujete ju da je odgovorna
mjeseci prije toga u dva navra- to mogla besplatno učiniti, da i za smrt vašeg oca?
ta prerezala žile; je za to imala temelja I za to imam dokaze:
- da je smrt pokojne majke - moji preporučeno poslani do- - moj novinski tekst iz prosinca
Anice došla stihijski dokazuje pisi Diani V. Z. od 1. 10. 2002., 2002. u kojem sam iznio da je
njezin nedovršen Autoportret 8.3. 2003., i 1. 9. 2003. u koji- Diana V. Z. (zbog ne pružanja
sa sinom tj sa mnom iz veljače ma sam sve navedeno ponovo nužne pomoći - Zakon o
1982, koji sam tad imao svega 9 iznio, no ona ništa od toga ni u nasljeđivanju čl. 125 i 125) in-
godina. Mama je naslikala svoj ta 3 navrata nije negirala direktno odgovorna za smrt
lik i pozadinu, ali ne i moju gla- - moje Očitovanje na Općinskom pokojnog oca Dinka, jer je u
vu, koja je ostala samo u skici sudu u Starom Gradu na ročištu lipnju 1994. onemogućila da
olovkom na platnu. Obzirom od 22. 5. 2006. na kojem sam zajednički prodamo kuću u Ze-
da je sliku većim dijelom (oko ponovo sve navedeno iznio u lini u kojoj je ona svoj dio nasli-
65%) naslikala, jasno je da ju je pisanoj formi te priložio i isti jedila po pokojnoj majci koje se
namjeravala i dogotoviti, no da već spomenuti tekst iz Zelin- odrekla (ali njenog se nasljed-
ju je nešto nenadano u tome skog glasnika od prosinca 2002. stva nije odrekla!!!) premda
spriječilo, naime – Dianin origi- Niti na ovom suđenju koje je smo imali dobrog kupca
nalni rođendanski poklon! trajalo više od tri godine Diana (pokojni gdin Matura), a ocu je
- sama izjava Diane Vranković V. Z. ni u jednom času nije po- bila HITNO potrebna operacija
Zoričić koja se čuva u arhivu bijala činjenice koje sam naveo, srca. Stoga je tata na tu oper-
Centra za socijalnu skrb Grada niti me zbog tih navoda tužila, aciju otišao punih 18 mjeseci
Svetog Ivana Zeline. Gospođa premda je mi se još u lipnju kasnije i ubrzo nakon nje je i
Mišćević koja tamo radi mi je u 1996. zarekla da će me uništiti umro od posljedica infarkta na
Autoportret majke Anice s pripremljenim bijelim prostorom za sina Antu lipnju 2002. potvrdila da se ta pa bi joj ovo bila savršena pri- samoj operaciji. Valja iznova
3

černjem listu
šao u Ve
oji je iza
jku glađu k roditelji
štra
Tekst o naslikali, niti an-
list i Slo- tikvitete i nakit roditelja
bodnu Dalmaciju premda na to imam pravo.
tjedna Prva kleveta je ona da sam Također ne tražim niti da mi
nakon njegove smrti u ja s njom „odbijao bilo kakav Diana plati odštetu za smrt
ožujku 1996. bio još previše dogovor u proteklih 10 go- roditelja za koju je odgovorna,
potresen da bi se snašao i tražio dina“. To je drska laž jer, je bilo niti dvadesetpetogodišnje ka-
Dianino izuzeće iz nasljeđivanja, upravo obratno: u razdoblju mate na, za njezin džep, neve-
a i nisam mislio da će to biti od 1996. do 2006. ja sam Di- lika novčana sredstva koja iza
potrebno. ani uglavnom preporučenom roditelja potražujem – a te bi
No, kada me dva mjeseca kas- poštom barem 10 puta pred- dvije stvari imale višemilijunske
nije Diana ščepala za gušu i lagao različite dogovore, no od iznose, koje, kako znate Diana
rekla mi da će me „ubit, zaklat nje nikad nisam dobio niti je- može platiti, ali ja to ipak ne
i uništit“ za to je bilo već preka- dan odgovor! To sam kazao za tražim! Dapače, ja želim da
41. dan štrajka - izgubio 22,5 kilograma sno, jer se nedostojnost mogla Večernjak od 5. 11. no Diana je Diani ostane dio slika i osta-
dokazat jedino unutar 2 mjese- shvativši koliko ju to razotkriva log baš zato da se uvijek sjeća
istaći da je Diana V. Z. znala za - moje očitovanje na Općinskom ako imate dokaze za sve nave-
ca ranije zaključene ostavinske idućega dana za Slobodnu Dal- vlastitih roditelja za čiju smrt
taj tekst moj novinski tekst no sudu u Starom Gradu na ročištu deno?
rasprave. maciju „snalažljivo“ kazala da je odgovorna. Međutim, ostalo
da nije negirala da je odgov- od 22. 5. 2006. na kojem sam u Ljudi se pitaju zašto to nisam
je bilo obratno! tražim i to najviše zbog toga
orna za očevu smrt, premda je pisanoj formi iznova obrazložio učinio ili zašto sve ovo nisam
Vrhunac Dianinog cinizma po jer me Diana svjesno minirala
po zakonu to mogla besplatno Dianinu odgovornost za očevu rekao na ostavinskim raspra- Spominjete i nekakve dodatne
tom pitanju bila je njezina iz- da završim fakultet na kojem
učiniti (demantij), niti me zbog smrt, te kao dokaz priložio i vama iza pokojnih majke i oca, dokaze da je vaša sestra kriva
java da sam ja odbio sastanak sam briljirao (Rektorova na-
istog tužila, premda ja kao pro- tekst iz Zelinskog glasnika od kada se Dianu po zakonu jedino za smrt majke?
koji mi je ona 29. 10. predložila. grada 1995.!!!) i na kojem me
fesionalna odvjetnica i to mog- prosinca 2002. Niti na ovom moglo proglasiti nedostojnom To je svakako njezino postu-
No, Diana se u toj izjavi dosta čekao posao asistenta (Pov-
la besplatno učiniti, naravno, suđenju koje je trajalo više nasljeđivanja njihove imovine. panje prema meni nakon smrti
naših roditelja. Naime, svega neinteligentno izlanula pa ijest umjetnosti – Stari vijek),
da je za to imala temelja; od tri godine Diana V. Z. ni u Odgovor je jednostavan:
3 mjeseca nakon očeve smrti, je za novine kazala što mi je pa kako zbog njezinih stalnih
- svjedok koji je posredovao jednom času nije kazala da - u slučaju majke: za Dianino
u lipnju 1996. Diana me iako ona to konkretno zapravo bila opstrukcija do danas nisam
u dogovaranju prodaje naše su činjenice koje sam naveo sam odricanje koje je majku
predložila: njezini su uvjeti za diplomirao iako sam diplomski
kuće do koje zbog Dianinog netočne, niti me zbog mojih navelo na samoubojstvo doz- je od mene za glavu niža, kao
razgovor bili da ja prestanem predao još 1995., pa zato njezi-
protivljenja na koncu nije došlo riječi tužila, premda je mi se nao 2002. tj. 20 godina nakon što sam gore rekao, uhvatila za
štrajk, da ja dođem kod nje u nom krivicom danas nemam
je Vlado Lerš iz Biškupca još u lipnju 1996. zarekla da ostavinske rasprave koja je bila gušu, podigla u zrak i počela
Zagreb, i da ja tamo razgovaram od čega drugog živjeti nego od
- moji preporučeno poslani do- će me uništiti te bi joj ovo bio 1982. pa se tu ništa nije dalo tresti, vičući mi u lice da će
me „ubit, zaklat i uništit“ i da s njom (odvjetnica), s njezinim roditeljske imovine koju sad
pisi Diani V. Z. od 1. 10. 2002., savršena prilika da isto učini, napraviti
odvjetnikom i njezinim mužem tražim nazad štrajkajući radi
8.3. 2003., 1. 9. 2003. u koji- da je imala osnova. - u slučaju oca: sve sam doduše „nek joj ja iz kuhinje donesem
(koji mi je 2002. kazao da ja toga glađu već skoro 60 dana.
ma sam iznio iste činjenice o znao od prvoga časa, ali sam nož, da me ona njime zakolje“.
ne znam tko je on i da će me Na kraju osobito želim na-
njenoj odgovornosti za očevu Zašto niste protiv svoje ses- na ostavinskoj raspravi koja je Imam dokaze i za njena os-
tala zlotvorstva prema meni pojesti mrak!)!!! pomenuti da ja od Diane V. Z.
smrt, što ona nije negirala tre pokrenuli sudski postupak, zahvaljujući Diani bila svega 3
u razdoblju od očeve smrti do Eto - tako Diana zamišlja dogo- tražim gotovo u cijelosti stvari
danas, ali toga ima toliko da ne vor! Diana V. Z. je očito toliko do kojih njoj nije stalo niti joj
bi stalo u ovaj razgovor. navikla na to da demonstrira trebaju niti se njima u zadn-
Naravno, konačan dokaz su svoju oholost i silu da je to jih 20 godina služila. I ako joj
činjenice da joj je nezakonito po špranci učinila i u izjavi za taj mrtvi kapital vrijedi više
stečena imovina kojom se, da novine kada to nije – blago od mojega života i vlastitog
cinizam bude potpun, već 20 rečeno – bilo ni najmanje pa- obraza u mjeri u kojoj bar neki
godina gotovo uopće ne služi, metno. misle da ga još ima, tj. ako će
puno važnija od ljudskog života Druga kleveta bila je ona da ja njezin patološki materijalizam
je da ona hladno pušta da ja navodno „hoću svu imovinu“. mene koštati života tj ako će za
već 60 dana postim, zapravo, Prije nego se osvrnem na tu koji dan morat izaći moja slika
tonem u smrt što me već bilo Dianinu drsku laž, treba reći da u novinama na kojoj izgledam
dovelo u bolnicu i da se ponaša u ovom času de iure i de facto kao da sam pobjegao iz Aus-
kao da se to hoću li ja biti živ ima Diana ima više od 80% witza te ako nakon sve ovdje
ili mrtav nje uopće ne tiče, pa roditeljske imovine, premda navedene patnje u zadnjih 27
je tako i novinar Slobodne Dal- po zakonu ne bi trebala imati godina zbog Dianina zla u ovo
macije Crnčević uočio da „ipak ništa (i premda se istim već 20 Božićno doba moram otići i u
ostaje činjenica da ga u novo- godina gotovo uopće ne služi). smrt, ipak imam barem pravo
nastalim okolnostima nije pos- Naime još 2005. je prisvojila da se za to zna, a ne da se za
jetila, niti osobnim kontaktom (nedovršenu) kuću u Zelini na to što je meni učinila dozna 20
pokušala odvratiti od daljnjeg način da je promijenila bravu godina kasnije, kao u slučaju
štrajka glađu.“ i na prevaru je dobila cijelu pokojne majke Anice.
Inače, vrijedi napomenuti da klet u Kalinju na način da me
Dianina tanatofilija zapravo nakon očeve smrti prisilila da
ZADNJA INFORMACIJA
započela još 1979. pokušajem joj ispod cijene prodam svoju
da sama sebe otruje tj. ubije. polovicu (za svega 8.200 kn) a Pred samo zaključenje
Kad to nije uspjela, odlučila zadnji dio i tih malih novaca mi lista Ante nas je obavijes-
je pobiti svoju majku, oca, nikad nije isplatila, te sad na
tio da je odlučio nakon 60
nerođenu djecu, a na kraju nezakonit način donesenom
evo i mene, što usprkos znanju sudskompresudom ima i 55% dana štrajka glađu pred
javnosti već skoro 60 dana kuće na Hvaru. sudom u Starom Gradu
hladnokrvno čini. No da pojasnim, ja ne tražim nastaviti štrajk u Zagre-
svu roditeljsku imovinu premda
na nju po Bogu i zakonu imam
bu, pred odvjetničkim
Vaša sestra sve vaše tvrdnje u
medijima pokušava pobiti? pravo. Klet u Kalinju kojom se uredom svoje sestre Di-
Htio bih se ukratko osvrnuti i na Diana zapravo jedino od svega ane Vranković Zoričić u
još dvije Dianine drske klevete toga služi ne tražim, a ne tražim Đorđičevoj ulici.
u njenim izjavama za Večernji niti sve umjetničke slike koje su
Ante Vranković - 2. dan štrajka glađu