fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡

1
fl¡±ø˝√√øÚ ¬Û=fl¡
FICTION FIVE

Úœ˘√œ¬Û ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ

øˆ¬ øfl¡ ¬Û± ¬ı ø˘ ˙± ¸«

2 3
Fiction Five/fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡
is a collection of 5 short stories
by
Neeldeep Chakraborty

õ∂Ô˜ õ∂fl¡±˙  . 2016
fl¡ø¬Û¬ı˛±˝◊√Ȭ  . Œ˘‡fl¡
ά◊ » ¸ ·«
õ∂26√√  . øSø√¬ı √M√
’鬬ı˛ ø¬ıÚ…±¸  . øˆ¬øfl¡ fl¡ø˜Î¬◊øÚÀfl¡˙Ú ’…±`¬ ’…±À¸±ø¸À˚˛È¬¸
·Ó¬ fl≈¡øάˇ ¬ıÂ√¬ı˛ ÒÀ¬ı˛ ¸—¶ÛÀ˙« ’±¸± ’±˜±¬ı˛ ¸¬ı ≈√«√±ôL Â√±SÂ√±SœÀ√¬ı˛

To,
All my amazing students,
I've come across in last 20 years...

fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡
Kahini Panchak
by
Neeldeep Chakraborty

õ∂fl¡±˙fl¡  . øˆ¬øfl¡ ¬Û±¬ıø˘˙±¸«
¸¬ı˛¶§Ó¬œ ’…±¬Û±È«¬À˜KI◊, ø‰¬˘±¬ı˛±˚˛ Ú·¬ı˛, ˆ¬±„√√±·Î¬ˇ, &˚˛±˝√√±øȬ-5
”√¬ı˛ˆ¬±¯∏ñ 0361 2451586, 94350 10632, ˝◊√-Œ˜˘ vcaghy99@gmail.com
www.byatikramgroup.com
ø¬ıøÚ˜˚˛
120 Ȭ±fl¡±

Printed at Vicky Communication & Associates
Vivekananda Path, H. No. 19, G.S. Road, Ulubari, Guwahati 781 007
Ph : 0361 2733255, +91 7399002444
ISBN : 978-93-80382-95-1
5
4
¸”ø‰¬¬ÛS
∆fl¡øÙ¬˚˛Ó¬
õ∂±flƒ¡fl¡ÔÚ
¬Û“±‰¬øȬ ŒÂ√±È¬·ä øÚÀ˚˛ ¤øȬ ’±˜±¬ı˛ õ∂Ô˜ ·Àä¬ı˛ ¬ı˝◊√º ¤¬ı˛ ’±À· øÓ¬ø¬ı˛˙øȬ fl¡ø¬ıÓ¬± øÚÀ˚˛
ë˚±› ¬Û±ø‡í ø˙À¬ı˛±Ú±À˜ ά◊Ê√±Ú ¸±ø˝√√Ó¬… Œ·±á¬œ¬ı˛ õ∂fl¡±˙Ú±˚˛ ¤fl¡È¬± fl¡ø¬ıÓ¬±¬ı˛ ¬ı˝◊√ fl¡¬ı˛± Œ·ÀÂ√ ’¸À˜ ¬ı±—˘± fl¡Ô± ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬‰«¬±¬ı˛ ¬ı˚˛¸ ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ fl¡˜ ˝√√˚˛øÚº ¬ı¬ı˛±fl¡ ά◊¬ÛÓ¬…fl¡±¬ı˛
2008 ¸±À˘º ˚ø√› fl¡ø¬ıÓ¬±˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ˆ¬±À˘±˘±·± ø¬ı‰¬¬ı˛Ìˆ¬”ø˜, Ó¬¬ı≈ øfl¡À˙±¬ı˛ øfl¡À˙±¬ı˛œ ¬ı± Ó≈¬˘Ú±˚˛ ¬ıËp¡¬Û≈S ά◊¬ÛÓ¬…fl¡±˚˛ ‰¬‰«¬±¬ı˛ Ò±¬ı˛±øȬ ’¬ı˙… ¸¬ı¸˜˚˛˝◊√ ˜Lö¬ı˛º ¤¬ı˛ Ú±Ú±
˚≈¬ıfl¡ ˚≈¬ıÓ¬œÀ√¬ı˛ fl¡Ô± Œˆ¬À¬ı˝◊√ ¤˝◊√ ·ä&À˘± ¬ı˛‰¬Ú±¬ı˛ õ∂˚˛±¸º Ó¬À¬ı ¬ıάˇ¬ı˛±› øÚø¡Z«Ò±˚˛ ¤˝◊√
fl¡±¬ı˛Ì› ’±ÀÂ√º Ó¬À¬ı ’±˙±¬ı˛ fl¡Ô±, Ò±¬ı˛±øȬ fl¡‡ÀÚ±˝◊√ ·øÓ¬˝√√±¬ı˛± ˝√√À˚˛ qøfl¡À˚˛
¤˘±fl¡±˚˛ Ï≈¬ Œ˜À¬ı˛ Œ˚ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Úº ¸±ø˝√√Ó¬…¬ı˛ Ò±¬Û ά◊Ó¬À¬ı˛±ÀÚ±¬ı˛ √±ø¬ı ¤˝◊√ ·ä&À˘± ¬ı˛±À‡ Ú±º
qÒ≈ Œ‰¬Ú±À˙±Ú± Ê√œ¬ıÀÚ¬ı˛ ¬ı±ô¶¬ıÓ¬±˚˛, ¸¬ı˛˘Ó¬±˚˛ ¬ı± Ê√øȬ˘Ó¬±˚˛ ¸±˜±Ú… fl¡äÚ± ø˜ø˙À˚˛ ¤˝◊√ ˚±˚˛øÚº Ú±Ú± õ∂øÓ¬fl”¡˘Ó¬± ¸ÀN› ¬ı±—˘± ·ä‰¬‰«¬±¬ı˛ Ò±¬ı˛±øȬ ¬ıËp¡¬Û≈S ά◊¬ÛÓ¬…fl¡±˚˛
·ä&À˘±¬ı˛ fl¡±Í¬±À˜±˚˛ ˜±øȬ Œ˘¬Û±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛± Œ·˘º Œ˚ ’¬ı…±˝√√Ó¬ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ¤¬ı˛ õ∂˜±Ìñ ά◊Ê√±ÀÚ¬ı˛ øά·¬ı˚˛ ŒÔÀfl¡ ëÚ±˜øÚí-¬ı˛ Ò≈¬ıøάˇ
’¸À˜ ˜±Ó‘¬ˆ¬±¯∏± ¬ı±—˘±˚˛ øfl¡À˙±¬ı˛¬Û±Í¬… ¤¬ı— ’Ú…±Ú… ¬ı˝◊√¬ÛÀS¬ı˛ õ∂fl¡±˙Ú±¬ı˛ Œ˚ ’ˆ¬±¬ı, ¬Û˚«ôL Ú±Ú± ά◊¬Û˘Àé¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¬ı±—˘± ø˘È¬˘ ˜…±·±øÊ√Ú&À˘±º Œ¸¸¬ı ø˘È¬˘
øˆ¬øfl¡ ¬Û±¬ıø˘˙±¸« ¤¬ı— ¬ı…øÓ¬Sê˜ Œ·±á¬œ Œ¸˝◊√ ’ˆ¬±¬ı ¬Û≈¬ı˛À̬ı˛ fl¡±ÀÊ√ ¤fl¡±fl¡œ Œ˚±X± ’øˆ¬˜Ú≈…¬ı˛ ˜…±·±øÊ√ÀÚ ’ÀÚfl¡ Ó¬¬ı˛n∏Ì ·äfl¡±À¬ı˛¬ı˛ Œ√‡± Œ˜À˘º Úœ˘√œ¬Û ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ› ŒÓ¬˜Ú˝◊√
˜ÀÓ¬± fl¡±Ê√ ‰¬ø˘À˚˛ ˚±À26√º ˝◊√—À¬ı˛øÊ√ ˜±Ò…À˜√¬ı˛ ø¬ı√…±˘˚˛ ’±¬ı˛ ø˝√√øµ ˆ¬±¯∏±¬ı˛ ’±øÒ¬ÛÓ¬… ¤fl¡Ê√Ú Ó¬¬ı˛n∏Ì ·äfl¡±¬ı˛º Ô±Àfl¡Ú ά◊Ê√±ÀÚº ¤È¬±˝◊√ Ó“¬±¬ı˛ õ∂Ô˜ ·ä¢∂Löº
’Ú…±Ú… ˜±Ó‘¬ˆ¬±¯∏±¬ı˛ ¸±ø˝√√ÀÓ¬…¬ı˛ ‰¬±ø˝√√√± fl¡ø˜À˚˛ ’±Ú±¬ı˛ ¸˜˚˛ ¤˝◊√ ·ä&À˘± ˚ø√ ’øfl¡ø=»fl¡À¬ı˛¬ı˛
Úœ˘√œ¬Û Ê√ø˜À˚˛ ·ä ¬ı˘ÀÓ¬ ˆ¬±À˘±¬ı±À¸Úº fl¡œ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛, Œfl¡˜Ú ·ä Œ˘‡±¬ı˛
˜ÀÓ¬± ¤fl¡ ˙Ó¬±—˙› èÀ‡ “√±Î¬ˇ±˚˛ Ó¬±˝√√À˘ é¬øÓ¬ fl¡œ∑
¬ı˝◊√øȬ¬ı˛ ˆ¬”ø˜fl¡± ø˘À‡ ø√À˚˛ fl‘¡Ó¬:Ó¬±¬Û±À˙ ’±¬ıX fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú ¿ √œ¬Û—fl¡¬ı˛ fl¡¬ı˛º ¬ı±Ú±Ú õ∂øÓ¬ Ó“¬±¬ı˛ ’±¢∂˝√∑ ά◊M√À¬ı˛ ¬ı˘± ˚±˚˛, ¤fl¡Ê√Ú ·äfl¡±À¬ı˛¬ı˛ ˆ¬±¬ıÚ±ø‰¬ôL±, ŒÁ“¡±fl¡
õ∂n∏Ù¬ ˝◊√Ó¬…±ø√ Œ√À‡ ø√À˚˛ √é¬ ˝√√±ÀÓ¬ ¬ı˝◊√øȬ¬ı˛ fl¡±Í¬±À˜± ·ÀάˇÀÂ√Ú |ÀX˚˛ ¬ı±¸¬ı√± [¬ı±¸¬ı ¬ı˛±˚˛] ˝◊√Ó¬…±ø√¬ı˛ õ∂øÓ¬Ù¬˘Ú Ó“¬±¬ı˛ ·Àä˝◊√ ‚ÀȬº Úœ˘√œÀ¬Û¬ı˛ ·ä› ¤¬ı˛ ¬ı…øÓ¬Sê˜ Ú˚˛º
¤¬ı— øˆ¬øfl¡ ¬Û±¬ıø˘˙±¸«-¤¬ı˛ Â√±¬Û±‡±Ú±¬ı˛ fl¡˜«œ¬ı˛±º ¬Û”Ì« ¸˜Ô«Ú¬¬Û±›˚˛± Œ·ÀÂ√ ’±˜±À√¬ı˛ øõ∂˚˛ ¬Û±Í¬fl¡, ’ÀÚ…¬ı˛ ˜≈À‡ Á¡±˘ Ú± Œ‡À˚˛ ’±¬ÛÚ±¬ı˛± ¬ı¬ı˛— Ó“¬±¬ı˛ ·ä&À˘± ¬ÛÀάˇ Œ√‡≈Úº
Œ¸ÃÀ˜Ú√±¬ı˛ [Œ¸ÃÀ˜Ú ˆ¬±¬ı˛Ó¬œ˚˛±] ŒÔÀfl¡º Ò±¬ı˛±À˘± ·À√…¬ı˛ fl¡±ø¬ı˛·¬ı˛ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¸≈˙±ôL fl¡À¬ı˛¬ı˛ ’±¬ı˛ ¤fl¡Ê√Ú ·äfl¡±¬ı˛, fl¡Ô±¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡Àfl¡ øÊ√˝◊√À˚˛ ¬ı˛±‡±¬ı˛ ‰¬±ø¬ıfl¡±øͬøȬ› ŒÓ¬±
ά◊»¸±˝√√ øÂ√˘ ά◊À~‡À˚±·…º õ∂øÓ¬øȬ ·Àä¬ı˛ Ê√Ú… ¸≈√é¬ Ó≈¬ø˘¬ı˛ Ȭ±ÀÚ ¸≈µ¬ı˛ Â√ø¬ı ¤¬ı— õ∂26√√ ’±¬ÛÚ±À√¬ı˛˝◊√ ˝√√±ÀÓ¬º
¤“Àfl¡ ¤˝◊√ ¢∂LöøȬ¬ı˛ ’˘Ç¬ı˛Ì fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú ‡…±Ó¬Ú±˜± Œ¬ı˛‡±ø‰¬Sfl¡¬ı˛ øSø√¬ı √M√º ’±˜±¬ı˛ ¸˝√√fl¡˜«œ
ø˙øé¬fl¡± Œ˜‚Ú± ˆ¬A±‰¬±˚« ¤¬ı— õ∂±Mê√Ú Â√±Sœ ¸±ÒÚ± &è— ’Ó¬…ôL ά◊»¸±˝√√ ¤¬ı— ˜≈øk˚˛±Ú±¬ı˛
¸À/ ¤˝◊√ ·ä&À˘±Àfl¡ ˝◊√—À¬ı˛øÊ√ÀÓ¬ ’Ú≈¬ı±√ fl¡À¬ı˛ ø√À˚˛ÀÂ√Úº ¤“À√¬ı˛ ¸¬ı±˝◊√Àfl¡ ’±ôLø¬ı˛fl¡ √œ¬Û—fl¡¬ı˛ fl¡¬ı˛
qÀˆ¬26√±, Ú˜¶®±¬ı˛º 1 Ê√±Ú≈˚˛±ø¬ı˛, 2016
¤¬ı±À¬ı˛ ¤˝◊√ ¬ı˝◊√ ˚ø√ ¬ı˝◊√À¬Û±fl¡±¬ı˛± fl¡±ÀÈ¬Ú Ó¬À¬ı ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ά◊À~‡… ¸¬ı±¬ı˛ ’¬ı√±Ú ¤¬ı—
¸±Ù¬˘…, ’±¬ı˛ ˚ø√ ¬ı˝◊√À˚˛¬ı˛ Œ¬Û±fl¡±˚˛ fl¡±ÀȬ Ó¬À¬ı ’±˜±¬ı˛ ≈√ˆ¬«±·…º
Úœ˘√œ¬Û ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ
’ôL«√±˝√√
[1]

ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ ¤fl¡È¬± Œfl¡¸ ø˝√√ø¶Üò ¬ÛάˇÀÂ√Úº ’±À˚˛¯∏± ‰¬± Œ¬ı˛À‡ Œ·øÂ√˘, ›È¬± ¤‡Ú
ø˝√√˜˙œÓ¬˘º ø˜À¸¸ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸È¬± ¬ıάˇ ’æ≈√Ó¬º fl¡Ó¬ ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À· ˜øµ¬ı˛±Àfl¡
ø‰¬øfl¡»¸± fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú, ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ Ó¬± ˜ÀÚ øÂ√˘ Ú±º ’±Ê√ ≈√¬Û≈À¬ı˛ Ó¬±˝◊√ ›“Àfl¡ ‰¬È¬ fl¡À¬ı˛
ø‰¬ÚÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ÚøÚ Î¬. ’±˝√√À˜√º fl¡±¬ı˛Ì ˜±Úø¸fl¡ Œ¬ı˛±· ¸±¬ı˛±ÀÚ±˚˛ ά±Mê√±¬ı˛ ’±˝√√À˜À√¬ı˛
˜ÀÓ¬± ¤À√À˙ Œ˚ ’±¬ı˛ ¤fl¡Ê√Ú› ŒÚ˝◊√, ¤¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ά◊¬Û˘øt fl¡À¬ı˛ Œ√˙-ø¬ıÀ√À˙¬ı˛ ˝√√±Ê√±¬ı˛
Œ¬ı˛±·œ Ó“¬±¬ı˛ ˙¬ı˛Ì±¬Ûiߺ Ó¬±˝◊√ ¸¬ı±¬ı˛ Ú±˜-Ò±˜ ˜ÀÚ ¬ı˛±‡± Ó“¬±¬ı˛ ¬ÛÀé¬ fl¡©Ü¸±Ò…º ø˜À¸¸
¸±Ú…±˘ ≈√¬Û≈¬ı˛À¬ı˘±˚˛ ›“¬ı˛ ¸ÀÓ¬À¬ı˛± Ú•§¬ı˛ Œ¬ÛÀ˙KI◊ øÂ√À˘Úº Ó“¬±¬ı˛ Œ‰¬•§±À¬ı˛ Ï≈¬Àfl¡˝◊√ ø˜À¸¸
¸±Ú…±˘ ά◊√ƒw±ÀôL¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¤À¸ Œ‰¬˚˛±À¬ı˛ ¬ıÀ¸ ¬ÛάˇÀ˘Úº
ñ ά±Mê±√¬ı˛¬ı±¬ı≈ ’±˜±˚˛ ø‰¬ÚÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛ÀÂ√Ú∑
ά– ’±˝√√À˜√ ¬Û”Ì«‘√ø©ÜÀÓ¬ øfl¡Â≈√é¬Ì Ó¬±øfl¡À˚˛ ‚±Î¬ˇ ŒÚÀάˇ õ∂Ó¬…±‡…±Ú fl¡¬ı˛À˘Úº
ñ ά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈, ’±ø˜ ŒÓ¬± ¬ıÂ√¬ı˛ øÓ¬ÀÚfl¡ ’±À· ’±¬ÛÚ±¬ı˛ Œ¬ÛÀ˙KI◊ ˝√√À˚˛ ¤À¸øÂ√˘±˜º
ñ ˝√√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛, ’˜Ú ’ÀÚÀfl¡˝◊√ ¤À¸øÂ√˘, Ó“¬±À√¬ı˛ ¸¬ı±¬ı˛ fl¡Ô± ŒÓ¬± ’±˜±¬ı˛ ˜ÀÚ
ŒÚ˝◊√º
ñ Ó¬±˝◊√ ŒÓ¬±...
ø˜À¸¸ ¸±Ú…±˘ øfl¡Â≈√Ȭ± õ∂fl¡‘ øÓ¬¶ö ˝√√À˚˛ ¬ı˘À˘Ú, ëøfl¡c ¸…±¬ı˛, ’±˜±¬ı˛ Ó¬‡Úfl¡±¬ı˛ Œ¬ı˛±·È¬±
10 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 11
’±¬ı±¬ı˛ Œ¬ıÀάˇ Œ·ÀÂ√, Œ¸È¬± ¬Û≈À¬ı˛±¬Û≈ø¬ı˛ fl¡À˜ ˚±˚˛øÚºí ¸±Ú…±À˘¬ı˛ ˜≈À‡ ά±Mê√±¬ı˛ ‡±À˘√ ¶§õüȬ±¬ı˛ fl¡Ô± Ê√±ÚÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛ ‰¬˜Àfl¡ ά◊ÀͬøÂ√À˘Úº ά±Mê√±À¬ı˛¬ı˛
ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜ÀÚ øÂ√˘ Ú± øÓ¬Ú¬ıÂ√¬ı˛ ’±À·fl¡±¬ı˛ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸È¬±º øfl¡c ¸˝√√fl¡±¬ı˛œ ˜øµ¬ı˛±¬ı˛ ¬ı˘± ‚ȬڱÀfl¡ Œ‰¬•§±À¬ı˛ ¬ıÀ¸ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±À¬ı˛ Ȭ±˝◊√¬Û fl¡À¬ı˛ øÚÀ˚˛øÂ√˘º ≈√¬Û≈À¬ı˛
øÓ¬øÚ øfl¡Â≈√Ȭ± ø¬ı‰¬ø˘Ó¬ ˝√√À˘Úº fl¡±¬ı˛Ì ’±Ê√ ¬Û˚«ôL ά. ’±˝√√À˜À¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± Œ¬ı˛±·œ øÙ¬À¬ı˛ õ∂±˚˛ ‚∞I◊±‡±ÀÚfl¡ ˜øµ¬ı˛±¬ı˛ ¸Àe ¤ ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ ά±Mê√±À¬ı˛¬ı˛ ’±À˘±‰¬Ú± ˝√√À˚˛ÀÂ√º fl¡ø•Ûά◊Ȭ±À¬ı˛
’±À¸øÚ ’øˆ¬À˚±· øÚÀ˚˛º ¸±Ò±¬ı˛ÌÓ¬ øÚø«√©Ü ¸˜À˚˛¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œ‰¬fl¡-’±À¬Û¬ı˛ Ê√Ú… Œ¬ı˛±·œ¬ı˛± ˜øµ¬ı˛±¬ı˛ Ê√¬ı±Ú¬ıøµ¬ı˛ ëøõ∂KI◊ ’±Î¬◊È¬í ŒÔÀfl¡ ø˜À¸¸ ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸ ø˝√√ø¶Üò ∆Ó¬ø¬ı˛ ˝√√À˚˛ÀÂ√º
øÙ¬À¬ı˛ ’±À¸ ¤¬ı— øÚÀÊ√À√¬ı˛ ¸˜¸…±¬ı˛ ά◊ißøÓ¬¬ı˛ fl¡Ô± Ê√±øÚÀ˚˛ ˚±˚˛º ’Ô‰¬ fl¡œ ¤˜Ú fl¡øÍ¬Ú ø˜À¸¸ ¸±Ú…±À˘¬ı˛ fl¡Ô±&À˘± qÚÀÓ¬ qÚÀÓ¬ ά±Mê√±¬ı˛ ‡±À˘À√¬ı˛ ˜øô¶©® ¤¬ı— ¬ıé¬À√À˙
Œ¬ı˛±À· ’±Sê±ôL Ó“¬±¬ı˛ ¤˝◊√ Œ¬ı˛±ø·Ìœ∑ øÓ¬Ú ¬ıÂ√¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Ó¬“±Àfl¡ øÙ¬À¬ı˛ ’±¸ÀÓ¬ ˝√√˘ Œfl¡Ú∑ Ó≈¬˜≈˘ ’±À˘±Î¬ˇÀÚ¬ı˛ ¸‘ø©Ü ˝√√À˚˛øÂ√˘, ø¬ıµ≈ ø¬ıµ≈ ‚±˜ Ê√˜øÂ√˘ fl¡¬Û±À˘º ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸
ñ ’±¬ÛÚ±¬ı˛ õ∂À¬ıv˜È¬± fl¡œ øÂ√˘, ˜…±Î¬±˜∑ Œ˙±Ú±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ øÓ¬øÚ ’±¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± Œ¬ı˛±·œ Œ¸ø√Ú Œ√‡ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ÚøÚº Œ‰¬•§±¬ı˛ ¬ıg fl¡À¬ı˛ ‰¬À˘
‰¬˙˜±È¬± Ú±Àfl¡¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ Ӭʫ√Úœ ø√À˚˛ ŒÍ¬À˘ ø√À˚˛ õ∂ùü fl¡À¬ı˛Ú ά. ’±˝√√À˜√º ¤fl¡È≈¬ ¤À¸øÂ√À˘Úº ≈√¬Û≈À¬ı˛ ˘±À=¬ı˛ ¸˜˚˛ ˆ¬œ¯∏Ì ’Ú…˜Ú¶® ˝√√À˚˛ ¬ÛάˇøÂ√À˘Ú ’±¬ı˛ ¤‡Ú ¤˝◊√
ÚÀάˇ‰¬Àάˇ ¬ıÀ¸ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±˘ ¬ı˘À˘Ú, 븅±¬ı˛, ’±¬ÛÚ±¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ’±ø˜ ¤À¸øÂ√˘±˜ ¤fl¡È¬± ¸g…± ¬ı˛±ÀÓ¬ ’±À˚˛¯∏±¬ı˛ Œ¬ı˛À‡ ˚±›˚˛± ‰¬±À˚˛¬ı˛ fl¡Ô± ˆ¬≈À˘ ø·À˚˛ ¸√… Œ¬ıÀ¬ı˛±ÀÚ± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±¬ı˛
ˆ¬˚˛—fl¡¬ı˛ ¸˜¸…± øÚÀ˚˛º õ∂øÓ¬ ¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ‚≈˜ Œˆ¬À„√√ ˚±˚˛ ¤fl¡È¬± ≈√–¶§õü Œ√À‡º ¤fl¡È¬± øõ∂KI◊ ’±Î¬◊ÀȬ ø˜À¸¸ ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸ ø˝√√ø¶Üò ¬ÛάˇÀÂ√Úº ˜Ú ø√À˚˛ ¬ÛάˇÀÂ√Ú, Œ¬ı˙ fl¡À˚˛fl¡¬ı±¬ı˛
øÚø«√©Ü ≈√–¶§õü ˆ¬˚˛±Úfl¡ˆ¬±À¬ı ’±˜±Àfl¡ ¬ı…øÓ¬¬ı…ô¶ fl¡À¬ı˛ Ó≈¬˘ÀÂ√º ˜±Á¡¬ı˛±øM√√¬ı˛ ¬Û±¬ı˛ ˝√√À˚˛ ˚±¬ı±¬ı˛ ¬Ûάˇ±› ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√º ë˜ø˝√√˘±øȬ ˚± ¬ı˘ÀÂ√ Ó¬± ˚ø√ ¶§õü Ú± ˝√√À˚˛ ¸øÓ¬… ˝√√Ó¬∑ Ú±.. Ú±.. ¤
¸±˜±Ú… ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ Œ¸˝◊√ ¶§Àõü¬ı˛ ˆ¬˚˛±¬ı˝√√Ó¬± ’±˜±¬ı˛ ‚≈˜ Œˆ¬À„√√ ø√Ó¬º ’±¬ÛøÚ ¬ıÂ√¬ı˛ øÓ¬ÀÚfl¡ ’¸y¬ı, ¤ ˝√√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ Ú±, ¸≈√œ‚« ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À·... Ú±... Ú± ¤ ’¸y¬ıºí ’±¬ÛÚ˜ÀÚ
’±À· ’±˜±Àfl¡ ¤fl¡È¬± ›¯∏≈Ò ø√À˚˛øÂ√À˘Ú ¬ıÀȬº øfl¡c ·Ó¬ øÓ¬Ú-‰¬±¬ı˛ ˜±¸ ˝√√˘, ’±¬ı±¬ı˛ Œ¸˝◊√ ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ Œ‡À√±øMê√ fl¡¬ı˛ÀÂ√Úº ¬ı˛±Ó¬ ·øάˇÀ˚˛ ‰¬À˘º ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ¬Û¸±¬ı˛
¤fl¡˝◊√ ¶§õü ’±˜±Àfl¡ Ó¬±Î¬ˇ± fl¡¬ı˛ÀÂ√, Œˆ¬À„√√ ˚±À26√ ’±˜±¬ı˛ ‚≈˜, ˙¬ı˛œ¬ı˛È¬± ø√Ú ø√Ú ‡±¬ı˛±¬Û ˝√√À˚˛ ˚˙ õ∂øÓ¬¬ÛøM√√ fl¡Ó¬È¬± Œ¸È¬± ›“¬ı˛ ¤˝◊√ ø¬ı˙±˘ ¬ı±øάˇÈ¬± Œ√‡À˘˝◊√ Œ¬ı±Á¡± ˚±˚˛º Ó¬À¬ı ¸≈À‡¬ı˛
˚±À26√ºí ¸—¸±À¬ı˛ øfl¡Â≈√Ȭ± ø‰¬¬ı˛ ÒÀ¬ı˛øÂ√˘ ’±Ê√ ŒÔÀfl¡ ¬ıÂ√¬ı˛ ¬Û“±À‰¬fl¡ ’±À· ˚‡Ú Ó“¬±¬ı˛ ¬ÛPœø¬ıÀ˚˛±·
ά±Mê√±¬ı˛ ¸±À˝√√¬ı ¤fl¡È¬± √œ‚« ù´±¸ ŒÙ¬˘À˘Ú, ëø˜À¸¸ ¸±Ú…±˘, ’±¬ÛÚ±Àfl¡ Œ√˚˛± ˝√√˚˛, øfl¡c Ó“¬±¬ı˛ ¤fl¡˜±S Œ˜À˚˛ ’±À˚˛¯∏± øfl¡c Ó¬±¬ı˛ ’±¬ı3±Àfl¡ fl¡‡ÀÚ± ¤fl¡±øfl¡Q ’Ú≈ˆ¬¬ı
Œõ∂¸øSê¬Û˙ÚȬ± ’±ÀÂ√ ŒÓ¬±∑í fl¡¬ı˛ÀÓ¬ Œ√˚ø˛ Úº ¬ı±¬ı±, Œ˜À˚˛, ≈√øȬ ‰¬±fl¡¬ı˛, ¤fl¡øȬ ˜±˘œ, ¤fl¡øȬ E±˝◊√ˆ¬±¬ı˛ › ¤fl¡Ê√Ú ø˝√√µ¶≈ ±ö øÚ
뤽◊√ øÚÚí, ˜øµ¬ı˛± Ó“¬±¬ı˛ ˆ¬…±øÚøȬ ¬ı…±· ŒÔÀfl¡ ¤fl¡È¬± ¸±√± fl¡±·Ê√ Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ø√À˘Úº √±À¬ı˛±˚˛±Ú Â√±Î¬ˇ± ¤¬ı±øάˇÀÓ¬ ’±¬ı˛ Œfl¡Î¬◊ ŒÚ˝◊√º ˜±ÀÁ¡ ˜±ÀÁ¡ ’¬ı˙… ”√¬ı˛ Œ√˙ ŒÔÀfl¡ ¸≈À˚±·¸g±Úœ
ά±Mê√±¬ı˛ ‡±À˘√ Œ¸È¬±¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ Œ‰¬±‡ ¬ı≈ø˘À˚˛ ¬ı≈Á¡À˘Ú Œ˚ øÓ¬Ú ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À· ≈√–¶§Àõü¬ı˛ ’±Rœ˚˛¶§Ê√ÚÀ√¬ı˛ Œ√‡± Œ˜À˘º ¸¬ı ø˜ø˘À˚˛ ’±Ê√ ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ qÒ≈ ¤˝◊√ ˙˝√√À¬ı˛¬ı˛
Œ¬ı˛±·øȬ¬ı˛ fl¡±¬ı˛Ì øÓ¬øÚ øÚÒ«±¬ı˛Ì fl¡À¬ı˛øÂ√À˘Úñ ’øÒfl¡ ¬Ûø¬ı˛|˜ ’±¬ı˛ ŒÈ¬Ú˙Úº Œ¸Ê√Ú… ÚÚ, ¸±¬ı˛± Œ√À˙¬ı˛˝◊√ ¤fl¡Ê√Ú Ú±˜fl¡¬ı˛± ˜ÀÚ±ø¬ı√º Ó“¬±¬ı˛ ¸•ú±Ú, |X± ø√Ú ø√Ú Œ¬ıÀάˇ˝◊√
øÓ¬øÚ ¶ß±˚˛≈¬ı˛ ¶§±ˆ¬±ø¬ıfl¡Ó¬±¬ı˛ Ê√Ú… ’±¬ı˛ ŒÈ¬Ú˙Ú ”√¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ·±Ï¬ˇ ‚≈˜ ˝√√¬ı±¬ı˛ ¤fl¡È¬± Œ˜øάø¸Ú ‰¬À˘ÀÂ√º Ó¬À¬ı ’±Ê√, ’±Ê√ Œfl¡Ú ¸¬ıø√fl¡ ŒÔÀfl¡ ’±À‡¬ı˛ Œ·±Â√±ÀÚ± ¤˝◊√ ˆ¬^À˘±fl¡øȬ¬ı˛
¸±ÀÊ√¶Ü fl¡À¬ı˛øÂ√À˘Úº ¶Û©ÜÓ¬˝◊√ Œ¬ı˛±·øȬ ¬ıÂ√¬ı˛ ≈√øÓ¬ÀÚfl¡ ¬ÛÀ¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ ά◊√˚˛ ˝√√À˚˛ÀÂ√º ·ˆ¬œ¬ı˛ Œ‰¬±À‡˜≈À‡ ¤fl¡È¬± ά◊ƒ√À¬ı·∑ ¤fl¡È¬± ‚øÚÀ˚˛ ’±¸± ’±Ó¬ÀǬı˛ ¬Û≈¬ı«±ˆ¬±¸∑ fl¡œ ¤˜Ú ¶§õü,
ø‰¬ôL±˚˛ ˜¢ü ˝√√À˘Ú ά±Mê√±¬ı˛º ¤˜ÚȬ± ŒÓ¬± ˝√√¬ı±¬ı˛ fl¡Ô± øÂ√˘ Ú±º ø˜À¸¸ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±˘ √˙«ÀÚ¬ı˛ ’Ò…±ø¬Ûfl¡± ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œ‰¬±À‡, ˚± ø¶ö¬ı˛ Ô±fl¡ÀÓ¬ ø√À26√ Ú± ø¬ı‡…±Ó¬ ˜ÀÚ±ø¬ı√
·ˆ¬œ¬ı˛ ’±¢∂˝√ ’±¬ı˛ ¬ı…±fl≈¡˘Ó¬± øÚÀ˚˛ ά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ ’±ÀÂ√Úº ά. ’±˝√√À˜√ ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Ê“√±√À¬ı˛˘ ¬ı…øMê√QÀfl¡∑ øfl¡Â≈√é¬Ì Œ‰¬±‡ ¬ı≈ÀÊ√ ŒÔÀfl¡ ’±¬ı±¬ı˛
õ∂ùü fl¡¬ı˛À˘Ú, ë’±¬ÛÚ±¬ı˛ ¶§õüȬ± fl¡œ øÂ√˘ ø˜À¸¸ ¸±Ú…±˘∑í ‰¬˙˜±È¬± ¬Û¬ı˛À˘Ú ά. ‡±À˘√º Œfl¡¸ ø˝√√ø¶ÜÈò ¬± ˆ¬±À˘± fl¡À¬ı˛ ¬ÛÀάˇ, Ó¬À¬ı øÓ¬øÚ ø˜À¸¸ ¸±Ú…±˘Àfl¡
ñ ˝√√“…±, ά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈, ·Ó¬¬ı±¬ı˛ ’±¬ÛøÚ ’±˜±Àfl¡ ¤ õ∂ùüȬ± fl¡À¬ı˛ÚøÚº ’±ø˜ ¤fl¡È¬± ›¯∏Ò≈ Œ√À¬ıÚ ¬ıÀ˘ ¤À¸ÀÂ√Úº Ó¬±˝◊√ ’±¬ı±¬ı˛ øÓ¬øÚ ¤fl¡&26√ fl¡±·ÀÊ√¬ı˛ õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱȬ± ‡≈˘À˘Úº
≈√–¶§Àõü¬ı˛ Ê√Ú… ¬ı˛±ÀÓ¬ ‚≈˜≈ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛ Ú±, qÒ≈ ¤È≈¬fl≈¡ ŒÊ√ÀÚ øÚÀ˚˛ ’±˜±Àfl¡ ›¯∏≈Ò ø√À˚˛øÂ√À˘Úº Œ¸‡±ÀÚ ø˜À¸¸ ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Ê√¬ı±Ú¬ıøµÈ¬± øڕ߬ı˛+¬Ûñ
¤¬ı±À¬ı˛ ’±¬ÛÚ±Àfl¡ Œ¸˝◊√ ¶§õüȬ±¬ı˛ fl¡Ô± Ú± Ê√±Ú±À˘ ’±ø˜ ¶§øô¶ ¬Û±ø26√ Ú±, ’±¬ÛøÚ ¤fl¡È≈¬ √˚˛± ëά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈ ’±˜±¬ı˛ ¤¬ı…±¬Û±¬ı˛ Ê√±Ú±ÀÓ¬ ˝√√À˘ ’±˜±À√¬ı˛ ø¬ÛøÂ√À˚˛ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˝√√À¬ı ¬Û“ø‰¬˙
fl¡À¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ fl¡Ô±È¬± qÚ≈Úº ¬ıÂ√¬ı˛º ’±ø˜ Ó¬‡Ú fl≈¡èÀé¬S ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬÀÓ¬ ¸√… √˙«ÀÚ¬ı˛ õ∂¬ıMê√± ø˝√√¸±À¬ı øÚ˚≈Mê√ ˝√√À˚˛øÂ√º
ά±Mê√±¬ı˛ ’±˝√√À˜√ Œ¸¬ı±À¬ı˛ ¸øÓ¬…˝◊√ ¶§õüȬ± Œ˙±ÀÚÚøÚ, qÒ≈ ¤fl¡È¬± ≈√–¶§õüÀfl¡ ˜±Úø¸fl¡ øÙ¬˘ÊøÙ¬ÀÓ¬ ’±˜±¬ı˛ Ú•§¬ı˛ ˙Ó¬fl¡¬ı˛± 88 Ô±fl¡±˚˛ ‰¬±fl¡ø¬ı˛ Œ¬ÛÀÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ’¸≈ø¬ıÀÒ ˝√√˚˛øÚº
ø¬ıfl¡±¬ı˛ ˜ÀÚ fl¡À¬ı˛ øfl¡Â≈√ Œ˜øάø¸Ú ¸±ÀÊ√¶Ü fl¡À¬ı˛øÂ√À˘Úº ’±¬ı˛ ’±Ê√Àfl¡ ø˜À¸¸ ˜øµ¬ı˛± ’±ø˜ Ó¬‡Ú ’ø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬±º Â√±SÀ√¬ı˛ ˜ÀÒ…› Œ¬ı˙ Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡À¬ı˛øÂ√º ¬ıÂ√¬ı˛‡±ÀÚfl¡
12 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 13
Œfl¡ÀȬ Œ·˘ Œ¬ı˙ øÚø¬ı«À‚Æ˝◊√º ‚Ȭڱ¬ı˛ ¸”S¬Û±Ó¬È¬± ˝√√˚˛ ’øÓ¬ ¸±˜±Ú…ˆ¬±À¬ı˝◊√º ˜˝√√±¬ı˛±À©Ü™¬ı˛ ¸•ú≈À‡ ¤fl¡øȬ ˜ø˝√√˘± ’±¬ı˛ ¬Û…±¬ı˛±•§≈À˘È¬À¬ı˛ øÚÀ˚˛ ˚±›˚˛± Ó¬“±¬ı˛ ø˙q¸ôL±ÚøȬ ¬Ûάˇ˘º ˜ø˝√√˘±
¬Û≈ÀÚ ŒÔÀfl¡ ’±˜±À√¬ı˛ øά¬Û±È«¬À˜ÀKI◊ ¤fl¡øȬ ¬Û“ø‰¬˙¬ ¬ıÂ√¬ı˛ ¬ı˚˛ø¸ Á¡fl¡Á¡Àfl¡ ˜±¬ı˛±øͬ ˚≈¬ıfl¡ ˝√√ͬ±» ·±øάˇ¬ı˛ ˜≈À‡±˜≈ø‡ ¬ÛÀάˇ ˚±›˚˛±˚˛ ˝√√Ó¬‰¬øfl¡Ó¬ ˝√√À˚˛ ¬Û…±¬ı˛±•§≈À˘È¬¬ı˛ ¸À˜Ó¬ ø˙qøȬÀfl¡
¤À¸ ’…±Î¬ø˜˙Ú øÚ˘º õ∂˙±ôL ‰“¬±À¬Ûfl¡¬ı˛º Œ‰¬±ô¶ ˝◊√—À¬ı˛øÊ√ ¬ıÀ˘º ø˝√√øµÀÓ¬› √άˇº ¬ı…øMê√ÀQ ŒÂ√Àάˇ ø√À˚˛ ¤fl¡È¬± ’±Ó«¬ ø‰¬»fl¡±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ά◊ͬÀ˘Úº ’±˜±¬ı˛ ¬ı“±ø√Àfl¡ ›¬ı˛± øÂ√˘º ’Ô«±»
’±ÀÂ√ ¤fl¡È¬± √±Ï«¬…º øfl¡Â≈√ø√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ õ∂øÓ¬ˆ¬± ’±¬ı˛ ¬ı…øMê√ÀQ õ∂˙±ôL Â√±S ¤¬ı— ø˙é¬fl¡ ¬Û±˝√√±øάˇ Œ√›˚˛±À˘¬ı˛ ø√Àfl¡º ’±¬ı˛ ά±Úø√Àfl¡ ·ˆ¬œ¬ı˛ ‡±√º ¤fl¡ ˜≈˝√”Ó«¬ ˜±S, Œ¬ıËfl¡ fl¡¯∏À˘˝◊√
ά◊ˆ¬˚˛ ¸˜±ÀÊ√˝◊√ Ê√Úøõ∂˚˛ ˝√√À˚˛ ά◊ͬ˘º øfl¡Â≈√ø√Ú ¤ˆ¬±À¬ı fl¡±È¬˘º ¤fl¡ø√Ú ’±˜±¬ı˛ flv¡±¸ ø˙qøȬ ¬Û…±¬ı˛±•§≈À˘È¬À¬ı˛ &“øάˇÀ˚˛ ˚±À¬ıº ¤fl¡È¬± ˝√√“…±‰¬fl¡± Ȭ±ÀÚ Î¬±Úø√Àfl¡ ·±øάˇ¬ı˛ ø¶Ü˚˛±ø¬ı˛—
‰¬˘ÀÂ√º õ∂˙±ôL øfl¡Â≈√Ȭ± Œø¬ı˛ÀÓ¬ ¤À¸ flv¡±À¸ Ï≈¬fl¡˘º ¸±Ò±¬ı˛ÌÓ¬ ’±˜±¬ı˛ flv¡±À¸ Œfl¡Î¬◊ Œ√ø¬ı˛ÀÓ¬ ‚≈ø¬ı˛À˚˛ ø√˘±˜º øfl¡c øÓ¬ÚøȬ ˚≈¬ıfl¡ Œ˚ ά±Úø√fl¡ ø√À˚˛ ¤ø√Àfl¡ ’±¸øÂ√˘ ’±À· Œ√ø‡øÚº
Ï≈¬fl¡À˘ ’±ø˜ øfl¡Â≈√Ȭ± ’¸≈ø¬ıÀÒ Œ¬ı±Ò fl¡ø¬ı˛º ¶§ˆ¬±¬ıÓ¬˝◊√ õ∂˙±ôL¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ ˜Ú–é≈¬J ˝√√˘±˜º fl¡±¬ı˛Ì ’±˜±¬ı˛ ά±Úø√fl¡È¬± ˚≈¬ıfl¡À√¬ı˛ ¬ı“±ø√fl¡, ’Ô«±» ë¬ı˛±˝◊√Ȭ ¸±˝◊√άí øÂ√˘º ’±˜±¬ı˛ ·±øάˇÈ¬± Œ˚
flv¡±À¸¬ı˛ Œ˙À¯∏¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤fl¡È¬± õ∂ùü fl¡¬ı˛˘±˜º õ∂˙±ôL õ∂øÓ¬ flv¡±À¸˝◊√ ά◊Àͬ “√±øάˇÀ˚˛ ά◊M√¬ı˛ ’±‰¬˜fl¡± ά±Úø√Àfl¡ ‚≈¬ı˛À¬ı ˚≈¬ıfl¡¬ı˛± Œ¸È¬± ˆ¬±¬ıÀÓ¬› ¬Û±À¬ı˛øÚº ≈√Ê√Ú ø¬ı≈√…»·øÓ¬ÀÓ¬ ¬ı˛±ô¶±¬ı˛
¬ıÀ˘º ’±Ê√› Ó¬±˝◊√ fl¡¬ı˛˘º øfl¡c ’±˜±¬ı˛ ˜ÀÓ¬ ά◊M√¬ı˛È¬± ˆ¬≈˘ ø√À˚˛øÂ√˘ õ∂˙±ôLº Ó¬±˝◊√ ¬ı˘˘±˜, ˜±ÀÁ¡ Á“¡±ø¬ÛÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘, øfl¡c Ó‘¬Ó¬œ˚˛Ê√Ú øfl¡Â≈√ Œ¬ı±Á¡±¬ı˛ ’±À·˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ’øÚ˚˛øLaÓ¬ ·±øάˇ¬ı˛
ëŒÓ¬±˜±¬ı˛ ά◊M√¬ı˛ qX ˝√√˚˛øÚºí øfl¡c øfl¡ ’±(˚«, õ∂˙±ôL ˝√√ͬ±»˝◊√ ¬ıÀ˘ ά◊ͬ˘, ëÚ± ˜…±Î¬±˜ ¬ıÀÚȬ ›Àfl¡ ¤fl¡È¬± ŒÊ√±¬ı˛ Ò±!¡± ø√˘, ˚±¬ı˛ Ù¬À˘ ˚≈¬ıÀfl¡¬ı˛ Œ√˝√Ȭ± é¬Ó¬ø¬ıé¬Ó¬ ’¬ı¶ö±˚˛
’±˜±¬ı˛ ά◊M√¬ı˛ ¬Û≈À¬ı˛±¬Û≈ø¬ı˛ qXºí ¤˜øÚÀÓ¬˝◊√ ›¬ı˛ Œ√ø¬ı˛ÀÓ¬ ’±¸±˚˛ øfl¡Â≈√Ȭ± ˜Ú–é≈¬J ˝√√À˚˛øÂ√˘±˜ ‡±À√¬ı˛ ø√Àfl¡ øÂ√ȬÀfl¡ ¬Ûάˇ˘º ’±˜±¬ı˛ ·±øάˇÈ¬±› ¤fl¡È¬± ¬Û±ÔÀ¬ı˛ Ò±!¡± Œ‡À˚˛ ¤fl¡ø√Àfl¡ fl¡±Ó¬
Ó¬±¬ı˛ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ›¬ı˛ Ò‘©ÜÓ¬±˚˛ ŒSê±Ò±øi§Ó¬ ˝√√À˚˛ ¬ı˘˘≈˜, ëÓ≈¬ø˜ øfl¡ ¤¬ı…±¬Û±À¬ı˛ øÚÀÊ√Àfl¡ ’Ôø¬ı˛øȬ ˝√√À˚˛ ¬Ûάˇ±˚˛ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ fl¡±À‰¬¬ı˛ ¸Àe ˜±Ô± Í≈¬Àfl¡ ˚±›˚˛±˚˛ ’±ø˜› :±Ú ˝√√±¬ı˛±˘±˜º ˚‡Ú
˜ÀÚ fl¡À¬ı˛±∑í :±Ú øÙ¬¬ı˛˘, ’±ø˜ øÚÀÊ√Àfl¡ Œ¬Û˘±˜ ’±˜±¬ı˛˝◊√ Ùv¬…±ÀȬº ’±˜±¬ı˛ ø¬ıÂ√±Ú±¬ı˛ ‰¬±¬ı˛ø√Àfl¡ ’±˜±¬ı˛˝◊√
ñ ˜±¬Û fl¡¬ı˛À¬ıÚ ˜…±Î¬±˜, ’±˜±¬ı˛ ¤¬ı˛fl¡˜ ’øˆ¬õ∂±˚˛ ŒÚ˝◊√º øfl¡c ’±¬ÛÚ±¬ı˛ õ∂Àùü¬ı˛ ëfl¡ø˘·í ’±¬ı˛ ά±Mê√±À¬ı˛¬ı˛ øˆ¬Î¬ˇ ά◊¬Ûø¶öÓ¬º ˜±Ô±È¬±˚˛ ¸±˜±Ú… ȬÚȬÀÚ ¬ı…Ô± øÂ√˘º ά±Mê√±¬ı˛
ά◊M√¬ı˛È¬± Œ˚ ’±ø˜ qX ø√À˚˛øÂ√ ¤¬ı…±¬Û±À¬ı˛ ’±ø˜ ¤fl¡À˙± ˆ¬±· ø˙À˚˛±¬ı˛º ˝◊√¬ı˛Ù¬±Ú õ∂ùü fl¡¬ı˛À˘Ú, ëŒfl¡˜Ú ’Ú≈ˆ¬¬ı fl¡¬ı˛ÀÂ√Ú õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛∑í
’±˜±¬ı˛ ∆ÒÀ˚«¬ı˛ ˜±S± Œˆ¬À„√√ Œ·˘, ëÓ≈¬ø˜ øfl¡ ’±˜±˚˛ ‰¬…±À˘? fl¡¬ı˛Â√∑í ’±ø˜ ¸±˜±Ú… ‚±Î¬ˇ Œ˝√√ø˘À˚˛ ά◊Àͬ ¬ı¸˘±˜º ’±¬ı˛ ¸Àe ¸Àe ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± Ó≈¬˜≈˘
¤¬ı˛ ά◊M√À¬ı˛ › ¤fl¡È¬± øfl¡Â≈√ ¬ı˘ÀÓ¬ ‰¬±˝◊√øÂ√˘, øfl¡c ’±ø˜ Œ¸ ¸≈À˚±·È≈¬fl≈¡› Ú± ø√À˚˛ ˝√√˝◊√-˝√√AÀ·±˘ qÚÀÓ¬ Œ¬Û˘±˜º øÊ√:±¸≈ ‘√ø©Ü øÚÀ˚˛ ’±˜±¬ı˛ fl¡ø˘·À√¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±fl¡±˘±˜º
¬ı˘˘±˜, ëøõ≠Ê, ’±˜±¬ı˛ flv¡±¸ ŒÔÀfl¡ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ˚±›ºí õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛ ˆ¬œ˜¬ı˛±› øSÀ¬ıø√ ¬ı˘À˘Ú, ëÂ√±S¬ı˛± ’±¬ÛÚ±Àfl¡ ŒÂ√À˘È¬±¬ı˛ ˜‘Ó¬≈ …¬ı˛ Ê√Ú… √±˚˛œ ͬ±Î¬◊À¬ı˛ÀÂ√º
õ∂˙±ôL ‰“¬±À¬Ûfl¡¬ı˛ ’±¬ı˛ ¤fl¡øȬ› fl¡Ô± Ú± ¬ıÀ˘ Œ˝√√“Ȭ˜≈À‡ flv¡±¸ ŒÔÀfl¡ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ Œ·˘º ›À√¬ı˛ ¬ıMê√¬ı… ’±¬ÛøÚ ˝◊√26√±fl‘¡Ó¬ˆ¬±À¬ı ŒÂ√À˘øȬÀfl¡ ˜‘Ó¬≈ …˜≈À‡ ŒÍ¬À˘ ø√À˚˛ÀÂ√Úº fl¡±¬ı˛Ì Â√±SøȬ¬ı˛
’±¬ı˛ ά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈, ’±ø˜ Œ¸˝◊√ ¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ˆ¬≈˘ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º ÙˬÀ˚˛Àά¬ı˛ √˙«ÀÚ¬ı˛ ¸Àe Ú±øfl¡ ’±¬ÛÚ±¬ı˛ ¬Û≈¬ı˛ÀÚ± ˜Ú fl¡¯∏±fl¡ø¯∏ øÂ√˘ºí õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛ øSÀ¬ı√œ¬ı˛ fl¡Ô±˚˛ ’±˜±¬ı˛ ˜±Ô±˚˛
¬ı˝◊√ÀÓ¬ ˚± ø˘À‡ÀÂ√, Ó¬±¬ı˛ ¸Àe Œ˜˘±À˘ õ∂˙±ÀôL¬ı˛ ά◊M√¬ı˛˝◊√ qX, ’±˜±¬ı˛È¬± ˆ¬≈˘º øfl¡c Œ˚Ú ¬ı±Ê√ ¬Ûάˇ˘º ¬ı˘˘±˜, ëfl¡˝◊√ Œ¸¬ı˛fl¡˜ fl¡±À¬ı˛± ¸±ÀÔ ŒÓ¬± ’±˜±¬ı˛... Ó¬± ŒÂ√À˘øȬ¬ı˛ Ú±˜
¤fl¡Ê√Ú ’Ò…±ø¬Ûfl¡± ˝√√À˚˛ Â√±ÀS¬ı˛ ¸±˜ÀÚ Œ˝√√“Ȭ ˝√√¬ı±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ˜±Úø¸fl¡Ó¬± Ó¬‡Ú ’±˜±¬ı˛ øÂ√˘ fl¡œ∑í ø˜¶Ü±¬ı˛ øSÀ¬ıø√ ¬ı˘À˘Ú, 뛬ı˛± øÓ¬ÚÊ√Ú˝◊√ ¬ıÀ˚˛Ê√ Œ˝√√±À¶ÜÀ˘ Ô±Àfl¡, ’±˜±À√¬ı˛
Ú±, Ó¬±˝◊√ ¤˝◊√ ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ ¬Û¬ı˛¬ıÓ¬«œ ø√Ú&À˘±ÀÓ¬ Úœ¬ı˛¬ı ¬ı˛˝◊√˘≈˜º ¤¬ı˛ ¬Û¬ı˛ø√Ú ø¬ıÀfl¡À˘˝◊√ ‚Ȭ˘ ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬ¬ı˛˝◊√ Â√±Sº ’±¬ı˛ ˝√√Ó¬ˆ¬±·… ŒÂ√À˘øȬ ŒÓ¬± ’±¬ÛÚ±¬ı˛ øά¬Û±È«¬À˜ÀKI◊¬ı˛˝◊√ ά◊8˘ Â√±S
Œ¸˝◊√ ø¬ı¬Û˚«˚˛º ˚±¬ı˛ Œ‡¸±¬ı˛Ó¬ ’±˜±Àfl¡ ’±Ê√ ¬Û˚«ôL ø√À˚˛ Œ˚ÀÓ¬ ˝√√À26√º ø¬ıÀfl¡˘ ¸±Àάˇ õ∂˙±ôL ‰“¬±À¬Ûfl¡¬ı˛ºí
øÓ¬ÚȬ±˚˛ ’±ø˜ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛øÂ√ øά¬Û±È«¬À˜KI◊ ŒÔÀfl¡º ’±˜±¬ı˛ ¬Û±À¸«±Ú±˘ ’…±•§±¸…±Î¬±¬ı˛È¬± øÚÀ˚˛ ¤fl¡À˙± ˝√√±Ó≈¬øάˇ ¬Ûάˇ˘ ’±˜±¬ı˛ ¬ı≈Àfl¡/ øÓ¬ÚøȬ ŒÂ√À˘¬ı˛ ¤fl¡øȬ Œ˚ õ∂˙±ôL Ó¬± ’±˜±¬ı˛
’±ø˜ ¬ıÀ˚˛Ê√ Œ˝√√±À¶ÜÀ˘¬ı˛ ¬ÛÔ ø√À˚˛ ¬ı±øάˇ øÙ¬ø¬ı˛º ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬ fl¡…±•Û±¸ ŒÔÀfl¡ Œ˝√√±À¶Ü˘È¬± fl¡äÚ±¬ı˛› ¬ı±˝◊√À¬ı˛º õ∂fl‘¡øÓ¬¶ö ˝√√ÀÓ¬ ’±˜±¬ı˛ øfl¡Â≈√Ȭ± ¸˜˚˛ ˘±·˘º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¬ı˘˘±˜, ëø¬ıù´±¸
‡±øÚfl¡È¬± ≈√À¬ı˛º ¬Û±˝√√±øάˇ Ê√±˚˛·±º ¤fl¡ø√Àfl¡ ø¬ı˙±˘ ‡±√ ’±¬ı˛ ’Ú…ø√Àfl¡ ά◊“‰≈¬ ¬Û±˝√√±Î¬ˇº fl¡èÚ, õ∂˙±ôLÀfl¡ ’±ø˜ ˝◊√26√±fl‘¡Ó¬ˆ¬±À¬ı... ›˝◊√ ¬Û…±¬ı˛±•§≈À˘È¬À¬ı˛¬ı˛ ø˙qøȬÀfl¡ ¬ı“±‰¬±ÀÓ¬ ø·À˚˛
¬Û±˝√√±Àάˇ¬ı˛ Œfl¡±˘ Œ‚“À¸ ≈√-¤fl¡øȬ Œ√±fl¡±Ú¬Û±È¬º ëŒ˘fl¡ Ȭ±øÚ«À„√√í ¬ıÀ˘ Ê√±˚˛·±È¬± ¸±˜±Ú… ’±˜±¬ı˛ ·±øάˇ¬ı˛ øÚ˚˛LaÌ ˝√√±ø¬ı˛À˚˛ ¤˜ÚȬ± ˝√√˘ºí
ø¬ı¬Û7¡¡¡Úfl¡º fl¡±¬ı˛Ì ¤˝◊√ ¬ı“±Àfl¡¬ı˛ ˜≈À‡ ’±¸± ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ˚±Ú¬ı±˝√√ÚÀfl¡ ¬Û±˝√√±øάˇ Œ√›˚˛±˘ ’±Î¬ˇ±˘ ñ ’±˜¬ı˛± Ó¬± ¬ı≈ÀÁ¡øÂ√ ø˜¸ ¸±Ú…±˘, ¤È¬± Œ˚ øÚÂ√fl¡ ¤fl¡È¬± ’…±ø'ÀάKI◊, Œ¸È¬±›
fl¡À¬ı˛ ¬ı˛±À‡º ¬ı“±fl¡È¬± Œ¬ÛèÀ˘˝◊√ ¬ıÀ˚˛Ê√ Œ˝√√±À¶Ü˘º ’±ø˜ Œ˘fl¡ Ȭ±øÚ«À„√√ ·±øάˇÀfl¡ ¸±˜±Ú… ¬ı≈ÀÁ¡øÂ√º øfl¡c Â√±S¬ı˛± ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± øfl¡Â≈√ÀÓ¬˝◊√ ˜±ÚÀÓ¬ ‰¬±˝◊√ÀÂ√ Ú±º
ŒÄ± fl¡¬ı˛˘±˜º øfl¡c Ȭ±øÚ«—Ȭ± Œ¬ÛèÀÓ¬˝◊√ ø¶Ûά ¬ı±øάˇÀ˚˛ Œ√›˚˛±¬ı˛ ¸Àe ¸Àe ’±˜±¬ı˛ ·±øάˇ¬ı˛ ’±ø˜ ¸≈¶ö ˝√√¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œfl¡¸È¬± ’±√±˘Ó¬ ¬Û˚«ôL ·øάˇÀ˚˛ Œ·˘º ’¬ı˙… ’±˜±¬ı˛ ¬ÛÀé¬
14 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ 15
¸¬ı±˝◊√ ¸±é¬œ ø√À˘Ú, õ∂˙±ÀôL¬ı˛ ≈√-¤fl¡øȬ ¬ıg≈ Â√±Î¬ˇ±º Ó¬± Â√±Î¬ˇ± Œ¸˝◊√ ø˙q¸ôL±ÚøȬ¬ı˛ Ê√ÚÚœ› ∆¬Û˙±ø‰¬fl¡ ’A˝√√±ø¸...
’±√±˘ÀÓ¬ fl‘¡Ó¬:Ó¬± õ∂fl¡±˙ fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú ’±˜±¬ı˛ õ∂øÓ¬ ’±¬ı˛ ¬ıÀ˘ÀÂ√Ú Œ˚ ¤È¬± Ó¬“±¬ı˛ ø˙qøȬÀfl¡ ...’±¬ı˛ ά±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈, øͬfl¡ Œ¸˝◊√ ¸˜À˚˛˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ‚≈˜È¬± Œˆ¬À„√√ ˚±˚˛º ¤fl¡È¬± ’Ê√±Ú±,
¬ı“±‰¬±ÀÓ¬ ø·À˚˛˝√◊ ¤fl¡È¬± øÚÂ√fl¡ ’…±ø'ÀάKI◊ ˝√√À˚˛ÀÂ√º ¬ı˘± ¬ı±U˘… ’±˜±¬ı˛ ¬ÛÀ鬽◊√ ¬ı˛±˚˛ Œ¬ıèÀ˘±º ’qˆ¬ ’±Ó¬ÀÇ ’±ø˜ ¸±¬ı˛±¬ı˛±Ó¬ ’±¬ı˛ Œ‰¬±À‡¬ı˛ ¬Û±Ó¬± ¤fl¡ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛ Ú±º ¤˝◊√ √œ‚«ø√Ú
øfl¡c øά¬Û±È«¬À˜ÀKI◊ ’±˜±¬ı˛ Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± øfl¡Â≈√Ȭ± ˝}√±¸ Œ¬Û˘º ¤Ó¬ ”√¬ı˛ ¬Û˚«ôL ¸Ù¬˘ ˝√√À˚˛› ˚±¬ı» Œ¸˝◊√ ¤fl¡˝◊√ ¶§õü ’±˜±¬ı˛ ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ‚≈˜ Œfl¡Àάˇ øÚÀ˚˛ÀÂ√º Œ¬ı˛±Ê√ ¸g…± ŒÔÀfl¡˝◊√ ’±˜±¬ı˛
øfl¡c ¤fl¡È¬± ˜±Úø¸fl¡ ∆¬ı¬ı˛œÀÓ¬ ’±ø˜ ˆ¬≈·ÀÓ¬ ˘±·˘±˜º ’±√±˘ÀÓ¬ ¬ı˛±˚˛ Œ¬ıèÀÚ±¬ı˛ ≈√- ˜ÀÚ±À˘±Àfl¡ ¤fl¡È¬± ’±Ó¬Ç √±Ú± ¬ı“±ÒÀÓ¬ qè fl¡À¬ı˛, ’±¬ı˛ ‚≈À˜±¬ı±¬ı˛ ¸Àe ¸Àe˝◊√ Œ¸˝◊√ ¶§õü
¤fl¡ø√Ú ¬ÛÀ¬ı˛ ¤fl¡øȬ ø¬ıÒ¬ı± ˜ø˝√√˘± ’±˜±¬ı˛ ¸Àe Œ√‡± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¤À˘Úº fl¡Ô±¬ı±Ó«¬±˚˛ ¬Ûø¬ı˛‰¬˚˛ ’±˜±Àfl¡ Ê√±ø·À˚˛ ø√À26√º ¤ˆ¬±À¬ı ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¬ı˛±Ó¬ ŒÊ√À· Ô±fl¡±ÀÓ¬ ’±ø˜ ’¸≈¶ö ˝√√À˚˛
Œ¬Û˘±˜ øÓ¬øÚ õ∂˙±ÀôL¬ı˛ ˜±º ’±˜±¬ı˛ õ∂øÓ¬ ‚‘̱˚˛ ¤¬ı— ŒSê±ÀÒ Œ˚ ˜ø˝√√˘±¬ı˛ ˜Ú ˆ¬¬ı˛¬Û≈¬ı˛ ¬ÛÀάˇøÂ√, ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬ¬ı˛ ‰¬±fl¡ø¬ı˛ÀÓ¬ ˝◊√ô¶Ù¬± ø√À˚˛ ’±ø˜ ‰¬À˘ Œ·˘±˜ ’±˘À˜±Î¬ˇ±˚˛, ¤˝◊√
Œ¸È¬± Ó“¬±¬ı˛ fl¡Ô±¬ı±Ó«¬± ŒÔÀfl¡˝◊√ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º ø¬ıÒ¬ı±øȬ ø¬ıÀ˙¯∏ ø˙øé¬Ó¬ øÂ√À˘Ú Ú±, Ó¬±˝◊√ ’±˙±˚˛ ˚ø√ Ê√±˚˛·± ¬Ûø¬ı˛¬ıÓ«¬Ú fl¡¬ı˛À˘ ¶§õüȬ± ø¬ÛÂ≈√ Ó¬…±· fl¡À¬ı˛º øfl¡c ’±˜±Àfl¡ Œ¸ ŒÂ√Àάˇ
˚±¬ı±¬ı˛ Œ¬ı˘±˚˛ ’±˜±˚˛ ’øˆ¬¸•Û±ÀÓ¬¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¬ıÀ˘ Œ·À˘Ú, ë’±˜±¬ı˛ ¸ôL±ÚÀfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡À¬ı˛ ˚±˚˛øÚ Î¬±Mê√±¬ı˛¬ı±¬ı≈... ŒÂ√Àάˇ ˚±˚˛øÚ...[Ù≈¬“ø¬ÛÀ˚˛ fl¡±iß±]... ŒÂ√Àάˇ ˚±˚˛øÚ... [fl¡±iß±]íº
Ó≈¬ø˜› ¸≈À‡ Ô±fl¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À¬ı Ú±ºí ¤‡±ÀÚ ø˜À¸¸ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸ ø˝√ø¶ÜÈ™ò ¬± Œ˙¯∏º ά±Mê√±¬ı˛ ‡±À˘√ Ó“¬±¬ı˛ Œ¬ı˛±ø·ÌœÀfl¡
˜ø˝√√˘±¬ı˛ w±ôL Ò±¬ı˛Ì± ’±ø˜ ”√¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛¬ı Ú±ñ ¤˝◊√ fl¡Ô±È¬±˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ¬ı≈Àfl¡ Œ˙À˘¬ı˛ ˆ¬±À˘±ˆ¬±À¬ı ¬Û¬ı˛œé¬± fl¡À¬ı˛ÀÂ√Úº ˜ø˝√√˘±¬ı˛ Œ‰¬±À‡¬ı˛ ÚœÀ‰¬ ¤fl¡À¬Û“±‰¬ fl¡±ø˘º ¸y¬ıÓ¬ ’øÒfl¡
˜ÀÓ¬± ¬ı±Ê√˘º ’±¬ı˛ ¤¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¡˝◊√ qè ˝√√˘ ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ’±Ó¬Çº ˜ø˝√√˘± Œ˚ø√Ú ø¬ı√±˚˛ ¬ı˛±øS Ê√±·¬ı˛À̬ı˛ Ù¬À˘º ¶§±¶ö…øȬ ˆ¬¢üõ∂±˚˛º Ó¬¬ı≈› ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ ˆ¬¬ı˛¸± ø√À˚˛ÀÂ√Ú
øÚÀ˘Ú, Œ¸ø√Ú ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ‚Ȭڱº ¤fl¡ ˆ¬˚˛±¬ı˝√√ ≈√–¶§õüº ’±ø˜ ø¬ıÂ√±Ú± ŒÔÀfl¡ øÂ√ȬÀfl¡ ά◊Àͬ Ó“¬±¬ı˛ Œ¬ÛÀ˙KI◊Àfl¡º ¬ıÀ˘ÀÂ√Ú Œfl¡¸ ø˝√√ø¶Üò ¶Ü±øά fl¡À¬ı˛ øÓ¬øÚ Œ˜øάø¸Ú õ∂À˚˛±· fl¡¬ı˛À¬ıÚº
¬ı¸˘±˜º ¶§Àõü Œ√ø‡ ¤fl¡øȬ øÚÊ«√Ú õ∂±ôLÀ¬ı˛ ’±ø˜ ¬ı˛±Ó¬ ·ˆ¬œÀ¬ı˛ ¤fl¡±fl¡œ Œ˝√√“ÀȬ ‰¬À˘øÂ√º øfl¡c ά. ‡±À˘À√¬ı˛ ˜ÚȬ± Œfl¡Ú ¤fl¡ ’Ê√±Ú± ’±˙DZ˚˛ ¬ı±¬ı˛ ¬ı±¬ı˛ Œfl“¡À¬Û ά◊ͬÀÂ√∑ Œ‰¬±‡
Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¤fl¡øȬ ø¬ı˙±˘ ¬ÛÀÔ ’±ø˜ ά◊Àͬ ’±ø¸, ˝√√ͬ±»˝◊√ ¤fl¡ ø¬ı¬ı˛±È¬ ø‰¬»fl¡±¬ı˛º ø¬ÛÂ√Ú øÙ¬À¬ı˛ ¬ı≈ÀÊ√ ά±. ’±˝√√À˜√ ¤fl¡È≈¬ ŒÈ¬Ú˙Ú ˜≈Mê√ ˝√√ÀÓ¬ ‰¬±˝◊√À˘Úº øfl¡c ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À·fl¡±¬ı˛ Œ¸˝◊√
Œ‰¬À˚˛ Œ√ø‡ õ∂˙±ôL¬ı˛ ø¬ıÒ¬ı± ˜± ø‰¬»fl¡±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ Â≈√ÀȬ ’±¸ÀÂ√Ú, Ó¬“±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ‚Ȭڱ ’¬ı±ø>Ó¬ˆ¬±À¬ı˝◊√ Ó“¬±¬ı˛ ˜±Ú¸À˘±Àfl¡¬ı˛ ‘√˙…¬ÛÀȬ Œˆ¬À¸ ά◊ͬ˘º
Œ¬ı˙¬ı±¸ ’¸—˚Ó¬º ‰≈¬˘ ’ø¬ıÚ…ô¶º Œ‰¬±‡ ≈√øȬ ˆ¬±È¬±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± øÒøfl¡øÒøfl¡ ;˘ÀÂ√º Ó“¬±¬ı˛ ·øÓ¬ [2]
’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡º ’±˜±Àfl¡ Œ√À‡ ··Úø¬ı√±¬ı˛œ ø‰¬»fl¡±À¬ı˛ øÓ¬øÚ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤ø·À˚˛ ’±¸ÀÓ¬ ά±. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ Ó¬‡Ú› ø¬ı‡…±Ó¬ ˜ÀÚ±ø¬ı√ ˝√√ÚøÚº ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬÀÓ¬ ‰¬˘ÀÂ√ Ó¬‡Ú
˘±·À˘Úº ’±˜±Àfl¡ ’øˆ¬¸•Û±Ó¬ ø√ÀÓ¬ ˘±·À˘Ú ’±¬ı˛ ’±ø˜ ˆ¬À˚˛ Â≈√ȬÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘±˜º Œfl¡ø¬ı˛˚˛±¬ı˛ ·Í¬ÀÚ¬ı˛ õ∂døÓ¬º ¸±˝◊√Àfl¡±˘øÊ√ÀÓ¬ ø¬Û¤˝◊√‰¬øά Œ˙¯∏ fl¡¬ı˛¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¤fl¡øȬ ÚÓ≈¬Ú
’±ø˜ Â≈√ȬøÂ√, ’±˜±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ øÓ¬øÚ Â≈√ÀȬ ’±¸ÀÂ√Úº ’±ø˜ ¤À¸ Œ·øÂ√ Œ¸˝◊√ ¬Û±˝√√±øάˇ Œ√›˚˛±À˘¬ı˛ ˜±Úø¸fl¡ Œ¬ı˛±· øÚÀ˚˛ ›“¬ı˛± ≈√Ê√Ú ¤fl¡øȬ ·À¬ı¯∏̱¬ÛS ø˘‡ÀÂ√Úº 뛓¬ı˛± ≈√Ê√Úí ¬ı˘ÀÓ¬ ά.
¬ı˛±ô¶±˚˛º ’±˜±¬ı˛ ¤fl¡¬Û±À˙ ·ˆ¬œ¬ı˛ ‡±√º ’gfl¡±À¬ı˛ Ϭ±fl¡± Ê√±˚˛·±È¬±º ’±˜±¬ı˛ ¸•ú≈‡ ŒÔÀfl¡ ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ ’±¬ı˛ ¸Ó¬œÔ« ά. ø·˚˛±¸≈øVÚ Ê√±˜±˘º ˝√√…“ ± Ê√±˜±˘, ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜øô¶À©®¬ı˛
Â≈√ÀȬ ’±¸ÀÂ√ ¤fl¡È¬± Ó¬œ¬ıË ’±À˘±¬ı˛ Á¡˘fl¡º Œ¸È¬± ˚‡Ú fl¡±Â√±fl¡±øÂ√ ¤À¸ Œ·˘, Ó¬‡Ú ¬ı≈Á¡˘±˜ ¸˜fl¡é¬ Œfl¡±ÀÚ± ˜øô¶©® ˚ø√ Ô±Àfl¡ ŒÓ¬± Œ¸È¬± ά. ø·˚˛±¸≈øVÚ Ê√±˜±À˘¬ı˛º ¤fl¡˝◊√ˆ¬±À¬ı
›È¬± ¤fl¡È¬± ˘±˘ ¬ı˛À„√√¬ı˛ ëøÙ¬˚˛±È¬í fl¡±¬ı˛º øfl¡c ¤ fl¡œ, ›¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ Œ˚ ’±À¬ı˛fl¡È¬± ’±•§±¸…±Î¬±¬ı˛, ·Àάˇ ›Í¬±, ¤fl¡˝◊√ ø˙鬱¬ÛXøÓ¬¬ı˛ ø˙鬱Úø¬ı˙ ά. ’±˝√√À˜√ ’±¬ı˛ Ê√±˜±˘ øÂ√À˘Ú ’ôL¬ı˛e
¸y¬ıÓ¬ ¬ı˛—Ȭ± fl¡±À˘±º Œ¬ÛÂ√ÀÚ¬ı˛ fl¡±À˘± ·±øάˇÈ¬± ’Ú¬ı¬ı˛Ó¬ ˝√√Ú« ø√À26√º ’±¬ı˛ ›È¬±Àfl¡ ¸±˝◊√ά ¬ıg≈º ¬Û±˙±¬Û±ø˙ ≈√øȬ ¬Û√ ›“¬ı˛± Œ¸˝◊√ fl¡À˘Ê√ Ê√œ¬ıÚ ŒÔÀfl¡ ’øÒfl¡±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±¸ÀÂ√Úº
ø√ÀÓ¬ ø·À˚˛ ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬È¬± ¤À¸ Œ·ÀÂ√ ‡±À√¬ı˛ õ∂±ÀôLº ’±ø˜ ¬ı≈Á¡˘±˜, ¤·±øάˇ øÚ˚˛LaÌ ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛ ø¬Û¤˝◊√‰¬øά ˝√√À˚˛ ˚±¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¤fl¡˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ øÚÀ˚˛ ¤˝◊√ ≈√˝◊√ Ú¬ıœÚ ·À¬ı¯∏fl¡ ¤fl¡øȬ
˝√√±¬ı˛±À˘ ’±˜±Àfl¡ øÚÀ˚˛ ‡±À√ ¬ÛάˇÀ¬ıº øfl¡c ’±˜±Àfl¡ ø¬ÛÂ≈√ øÙ¬¬ı˛ÀÓ¬ Œ·À˘ ˜≈À‡±˜≈ø‡ ˝√√ÀÓ¬ ·À¬ı¯∏̱¬ÛS ø˘‡ÀÂ√Úº ¤ ¬ÛSøȬ Œ˘‡¬ı±¬ı˛ ’±˜LaÌ ¤À¸ÀÂ√ ’'ÀÙ¬±Î«¬ ŒÔÀfl¡º ø¬ı¯∏˚˛øȬ
˝√√À¬ı õ∂˙±ôL¬ı˛ ˜±À˚˛¬ı˛ ¸Àeº ’±¬ı˛ Ó¬± Œ˜±ÀȬ› ¸y¬ı Ú˚˛º ¤fl¡ ˜≈˝√”ÀÓ«¬¬ı˛ ø‰¬ôL± ’±¬ı˛ ¸Àe Ê√øȬ˘ ˜±Úø¸fl¡ Œ¬ı˛±· ø√À˚˛ ¸˜‘Xº ¤fl¡øȬ ¸Ù¬˘ øÔÀ˚˛±ø¬ı˛ ‡±Î¬ˇ± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À˘ Œ˚
¸Àe fl¡±À˘± ·±øάˇÈ¬± ø¬ı≈√…»À¬ıÀ· ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ˘±˘ ·±øάˇÈ¬±Àfl¡ Œ¬ÛÂ√ÀÚ¬ı˛ ¤fl¡ Œfl¡±Ú±˚˛ ¸±˜±Ú… Œfl¡±ÀÚ± ¤fl¡Ê√ÀÚ¬ı˛ ˆ¬±À·… ø˜˘À¬ı ’'ÀÙ¬±ÀΫ¬¬ı˛ ¸À¬ı«±2‰¬ ø¬ı:±Ú ¬Û≈¬ı˛¶®±¬ı˛ ë뢱˚˛Ú ’¬ıƒ
Ò±!¡± ø√À˚˛ ’±˜±À√¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ø√À˚˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ Œ·˘º ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬ ’±‰¬˜fl¡± Ò±!¡±˚˛ øÚ˚˛LaÌ ¸±À˚˛kííº Ó¬±˝◊√ ·Ó¬ ≈√˜±¸ ÒÀ¬ı˛ ‰¬˘ÀÂ√ ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛˝◊√ ’ø¬ı¬ı˛±˜ ¬Ûø¬ı˛|˜º ‰¬˘ÀÂ√ Œ‰¬±¬ı˛±¬ÛÀÔ
˝√√±ø¬ı˛À˚˛ ·øάˇÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘ ‡±À√º Œ¸ ‘√˙… Œ√À‡ ˆ¬À˚˛ ø‰¬»fl¡±¬ı˛ ø√À˚˛ ’±ø˜› ø√·ƒø¬ıø√fl¡ ¸”Ñ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±›º øfl¡c ¸˜Àé¬ Œ√‡± ˝√√À˘ Œfl¡Î¬◊ ’¬ı˙… Œ¸È¬± ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ Œ√Ú Ú±, Ó¬‡Ú
:±Ú˙”Ú… ’¬ı¶ö±˚˛ Œ¸˝◊√ ‡±À√ ¬ÛÀάˇ Œ·˘±˜º Œ¬ÛÂ√ÀÚ qÚÀÓ¬ ˘±·˘±˜ ø¬ıÒ¬ı± ˜ø˝√√˘±¬ı˛ ¬Û”À¬ı«fl¡±¬ı˛ Œ¸Ã˝√√±«√…¬Û”Ì« ¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ô±Àfl¡º ¤ˆ¬±À¬ı ‰¬˘ÀÂ√ õ∂±˚˛ ’±Î¬ˇ±˝◊√ ˜±¸º ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛˝√◊
16 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 17
·À¬ı¯∏̱¬ÛS Œ˙À¯∏¬ı˛ ¬ÛÀÔº ¤¸˜˚˛˝◊√ ‚ȬڱȬ± ‚Ȭ˘º Œ¸È¬± øÂ√˘ ¤fl¡È¬± ’øˆ¬˙5 Œ˜‚˘± ¬ı¸ÀÓ¬ ˘±·˘ ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜ÀÚº ‚øάˇ¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±fl¡±À˘Ú ά– ’±˝√√À˜√º õ∂±˚˛ Œ¬ÛÃÀÚ
ø¬ıÀfl¡˘º õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛ ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ Ó¬‡Ú ë’ÀÚfl¡ø√Ú Ê√±˜±À˘¬ı˛ ¸e fl¡¬ı˛± ˝√√˚˛øÚí ¤˝◊√ ¤fl¡ ‚∞I◊± ˝√√À˚˛ Œ·˘º ¸˚ÀP Œ¸˝◊√ E˚˛±À¬ı˛¬ı˛ fl¡±·Ê√&ø˘ øÓ¬øÚ ¤fl¡È¬± ¬Û…±Àfl¡ÀȬ ˚V≈¬ı˛
˜ÀÚ±ˆ¬±¬ı øÚÀ˚˛ ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ Œfl¡±˚˛±È«¬±¬ı˛ ’øˆ¬˜≈À‡ ¬ı˛›Ú± ø√À˘Úº ˚‡Ú Œ¸‡±ÀÚ Œ¬ÛÓÂ√À˘Ú ¸y¬ı ŒÂ√±È¬ fl¡À¬ı˛ Œ¬ı“ÀÒ ŒÙ¬˘À˘Úº Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Œ¸È¬± Úœ¬ı˛À¬ı ‰¬±˘±Ú fl¡À¬ı˛ ø√À˘Ú Ó“¬±¬ı˛
Ó¬‡Ú ø¬ıÀfl¡˘ Â√Ȭ± ¬Û“ø‰¬˙º Œ˜‚˘± ˝√√›˚˛±˚˛ ·¬ı˛À˜¬ı˛ ø√ÀÚ¬ı˛ Œ˙¯∏±—˙È≈¬fl≈¡ ¤¸˜À˚˛˝√◊ ’gfl¡±¬ı˛˜˚˛ Œfl¡±ÀȬ¬ı˛ ˝◊√Ú±¬ı˛ ¬ÛÀfl¡ÀȬº ¤fl¡È¬± ’¸y¬ı ά◊ÀM√√Ê√Ú± øÚÀ˚˛ øÓ¬øÚ Á¡È¬¬ÛȬ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¤À˘Ú ‚¬ı˛
˝√√À˚˛ ¤À¸ÀÂ√º ø·˚˛±¸≈øVÚ Ê√±˜±˘ ¬ı…±À‰¬˘¬ı˛, ά. ‡±À˘√Àfl¡ øÓ¬øÚ ’øˆ¬¬ı±√Ú fl¡À¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛¬ı˛ ŒÔÀfl¡º øȬøˆ¬È¬± ¬ıg fl¡¬ı˛À˘Úº Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ^nÓ¬ øÚÀÊ√¬ı˛ fl¡±À˘± ’…±•§±¸±Î¬À¬ı˛ fl¡À¬ı˛ øÙ¬À¬ı˛
‚À¬ı˛ ¬ıø¸À˚˛ øÚÀÊ√˝◊√ fl¡øÙ¬ ∆Ó¬ø¬ı˛ÀÓ¬ ¬ı…ô¶ ˝√√À˘Úº øfl¡Â≈√ ¬ÛÀ¬ı˛ ›“¬ı˛± ˚‡Ú fl¡øÙ¬ ¬Û±ÀÚ ’±¬ı˛ ‰¬˘À˘Ú øÚÊ√±˘À˚˛º ¬ı˛±øS¬ı˛ ’gfl¡±¬ı˛ ŒÚÀ˜ÀÂ√ ¬Û±˝√√±øάˇ ¬ÛÀÔº ŒÊ√±À˘± ˝√√±›˚˛± ‰¬˘ÀÓ¬ qè
·ä&Ê√À¬ı ¬ı…ô¶ Ó¬‡Ú ¤˘ ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±ÚȬ±º øfl¡Â≈√é¬Ì fl¡Ô± ¬ıÀ˘ Ê√±˜±˘ Œ‚±¯∏̱ fl¡¬ı˛À˘Ú, fl¡À¬ı˛ÀÂ√º ¬Û±˝√√±Àάˇ Œ˜‚ Ò±!¡± Œ‡À˚˛ ¬ı‘ø©Ü¬ı˛ õ∂døÓ¬ øÚÀ26√º ’Ô‰¬ ¤˝◊√ ͬ±`¬± Ê√Ú˜±Ú¬ı˙”Ú…
눬±˝◊√ ‡±À˘√, ’±˜±Àfl¡ ¤fl¡È≈¬ Ê√èø¬ı˛ fl¡±ÀÊ√ ¤‡≈øÚ Œ¬ıèÀÓ¬ ˝√√À¬ıº Ó≈¬ø˜ øfl¡Â≈√ ˜ÀÚ Ú± ¬ÛÀÔ› ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜≈‡˜GÀ˘ ‚±˜ Ê√˜ÀÂ√, ’ø¶ö¬ı˛ˆ¬±À¬ı øÓ¬øÚ ·±øάˇ¬ı˛ ·øÓ¬À¬ı· ¬ı‘øX
fl¡¬ı˛À˘ ¤˝◊√ ‚∞I◊±‡±ÀÚfl¡ ˚ø√ ’À¬Û鬱 fl¡À¬ı˛±, Ó¬À¬ı øÙ¬À¬ı˛ ¤À¸± ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ‡±¬ı±¬ı˛√±¬ı±À¬ı˛¬ı˛ fl¡¬ı˛À˘Úº ˚˙ ‡…±øÓ¬ ˜±Ú≈À¯∏¬ı˛ Ê√œ¬ıÀÚ ¤fl¡±ôL fl¡±˜…º ¤¬ı˛ Ê√Ú… ¸±˜±Ú… ¬ıg≈Q ø¬ı¸Ê«√Ú
¬ı…¬ı¶ö±È¬±› Ú± ˝√√˚˛ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬˘¬ı ¤fl¡¸±ÀÔºíí ø√À˘ øfl¡Â≈√ ¤À¸ ˚±˚˛ Ú±º ά. ‡±À˘À√¬ı˛ ¬ÛÀfl¡ÀȬ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ¤fl¡È¬± Œ|ᬠ·À¬ı¯∏̱¬ÛÀS¬ı˛
ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√, øͬfl¡ ’±ÀÂ√ Ó≈¬ø˜ ¤À¸± Ú± ˝√√˚˛, ’±ø˜ ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛øÂ√º ŒÓ¬±˜±¬ı˛ fl¡±·Ê√ ˚± Ó“¬±Àfl¡ ¤ÀÚ ø√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ õ∂‰≈¬¬ı˛ ’Ô«-˚˙-‡…±øÓ¬º øÚÊ«√Ú ¬ÛÀÔ ·±øάˇ Â≈√ÀȬ ‰¬À˘ÀÂ√º
øȬøˆ¬¬ı˛ ø¬ı˛À˜±È¬È¬± qÒ≈ ’±˜±˚˛ ø√À˚˛ Œ˚›º ¬Û±˝√√±øάˇ Œ√›˚˛±À˘¬ı˛ ¬ı“±¬Û±À˙ ‡±√º Œ√˚±˛ ˘ Œ‚“À¸ ·±øάˇ ‰¬±˘±À26√Ú ’±˝√√À˜√º ˝√√ͬ±˝◊√ ¸±˜ÀÚ
ñ ˝√√“…±, ˝√√“…± Œ¸ ŒÓ¬± øÚ(˚˛˝◊√º ¤fl¡È¬± Œ˝√√ά˘±˝◊√Ȭ, ¬Û¬ı˛˜≈˝√”ÀÓ«¬ U“˙ fl¡À¬ı˛ ¬Û±¬ı˛ ˝√√À˚˛ Œ·˘ ¤fl¡È¬± øÙ¬˚˛±È¬º ά. ‡±À˘√ õ∂ÔÀ˜
’±˝√√À˜√Àfl¡ ¬ıø¸À˚˛ ά. ø·˚˛±¸≈øVÚ Ê√±˜±˘ õ∂¶ö±ÀÚ±√…Ó¬ ˝√√À˘Úº ’±˝√√À˜√ øÊ√À:¸ ’ӬȬ± Œ‡˚˛±˘ fl¡À¬ı˛ÚøÚ, ˝√√ͬ±» Œ¬ıËfl¡ fl¡¯∏À˘Úº ë·±øάˇÈ¬± ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬ ˜ÀÚ ˝√√˘∑ Œ‰¬Ú±
fl¡¬ı˛À˘Ú, ë¬ı±˝◊√ √… ›À˚˛º Ó≈¬ø˜ ¤‡Ú ˚±26√ Œfl¡±Ô±˚˛∑í Œ‰¬Ú± ˘±·ÀÂ√ºí √¬Û fl¡À¬ı˛ ˜±Ô±˚˛ fl¡œ Œ˚Ú Œ‡À˘ ά◊ͬ˘ ά. ‡±À˘À√¬ı˛º Ê√±˜±À˘¬ı˛ ·±øάˇ ¤
ñ ¤fl¡È≈¬ ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø¸«øȬ ˘±˝◊√À¬ıËø¬ı˛ÀÓ¬, õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛ ˜Ê≈√˜√±¬ı˛ ’±˜±˚˛ ŒÎ¬Àfl¡ÀÂ√Ú, ’øÓ¬ ¬ÛÀÔ Œfl¡Ú∑ ¤ø√Àfl¡ ŒÓ¬± ˘±˝◊√À¬ıËø¬ı˛ Ú˚˛∑ ‡±À˘√Àfl¡ Ù“¬±øfl¡ ø√À˚˛, ø˜Ô…± ¬ıÀ˘ Ê√±˜±˘
Ê√èø¬ı˛ Ó¬˘¬ı, Ú± Œ·À˘˝◊√ Ú˚˛º Œfl¡±Ô±˚˛ ˚±À26√Ú∑ ¸±˜±Ú… fl¡¸¬ı˛Ó¬ fl¡À¬ı˛ ά. ’±˝√√À˜√ Ó“¬±¬ı˛ fl¡±À˘± ’…±•§±¸…±Î¬±¬ı˛ ‚≈ø¬ı˛À˚˛
ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√, ’±ø˜ ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛øÂ√, Ó≈¬ø˜ ¤À¸±º ø¬ÛÂ≈√ øÚÀ˘Ú ’±À·¬ı˛ ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬ ·±øάˇÈ¬±Àfl¡º øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ˜ÀÒ… fl¡±À˘± ’…±•§±¸±Î¬±À¬ı˛¬ı˛
øÚÀÊ√¬ı˛ ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬ øÚÀ˚˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¬ÛάˇÀ˘Ú ά. ø·˚˛±¸≈øVÚ Ê√±˜±˘º õ∂±˚˛ ø˜øÚȬ √˙˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ ’±˚˛ÀQ√√ ¤À¸ ¬Ûάˇ˘ ˘±˘ øÙ¬˚˛±È¬º ˝√√“…±, Ú•§¬ı˛ Œõ≠ȬȬ±˝◊√ Œ‚±¯∏̱ fl¡¬ı˛ÀÂ√ ·±øάˇøȬ
¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ά. ’±˝√√À˜√ øȬøˆ¬ Œ¸È¬È¬± ‡≈À˘ ø¬ıøˆ¬iß ’Ú≈á¬±Ú Œ√‡ÀÓ¬ ˘±·À˘Úº ¸±Ó¬ ¬Û“±‰¬ Ê√±˜±À˘¬ı˛º ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ·±øάˇ¬ı˛ ˘±˝◊√Ȭ øÙ¬˚˛±ÀȬ¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ¬ı˛ fl¡±‰¬ Œˆ¬√ fl¡À¬ı˛ Ê√±Ú±Ú
ˆ¬±¬ıÀÓ¬ ˘±·À˘Ú ά. ’±˝√√À˜√º ¸˜˚˛È¬± fl¡±È¬ÀÂ√ Ú±º ¤fl¡È≈¬ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ¶Ü±øάȬ± ‚≈À¬ı˛ Œ√‡À˘ ø√À26√ Œ˚ ·±øάˇøȬÀÓ¬ ’±À¬ı˛±˝√√œ ¬ı˘ÀÓ¬ qÒ≈ E±˝◊√ˆ¬±¬ı˛º ’Ô«±» Ê√±˜±˘ øÚÀÊ√˝◊√º ¬Û”Ì«‰“¬±√Àfl¡
Œfl¡˜Ú ˝√√˚˛∑ ˆ¬±¬ı± ˜ÀÓ¬± fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛À˘Ú ά. ’±˝√√À˜√º Ê√±˜±À˘¬ı˛ ¬Ûάˇ±¬ı˛ èÀ˜ õ∂À¬ı˙ ˝√√ͬ±» ŒÏ¬Àfl¡ ŒÙ¬˘±¬ı˛ ¤fl¡È¬± õ∂¬ı‘øM√√ ¤fl¡Á“¡±fl¡ fl¡±À˘± Œ˜À‚¬ı˛ Œ˚¬ı˛+¬Û Ô±Àfl¡, øͬfl¡ Œ¸˝◊√
fl¡À¬ı˛ øÓ¬øÚ ¤È¬± ›È¬± ˜…±·±øÊ√Ú ’±¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß ¸±À˚˛k Ê√±Ú«±˘ ŒÚÀάˇÀ‰¬Àάˇ Œ√‡ÀÓ¬ ˘±·À˘Úº ˜ÀÓ¬±˝◊√ ¤fl¡È¬± ¸”Ñ ≈√¬ı˛øˆ¬¸øg Œ˚Ú ŒÊ√À· ά◊ͬ˘ ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ ˜ÀÚº ˚ø√ Ê√±˜±À˘¬ı˛
Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ fl¡œ ¤fl¡ ¸±˜±Ú… Œfl¡ÃÓ”¬˝√√˘ øÚÀ˚˛ øÓ¬øÚ ‡≈À˘ ŒÙ¬˘À˘Ú ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ E˚˛±¬ı˛ ’±¬ı˛ ·±øάˇÈ¬± ≈√‚«È¬Ú±˚˛ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˝√√˚˛∑ ¤fl¡È¬± ¸±Ò±¬ı˛Ì ≈√‚«È¬Ú±˚˛ ˚ø√ ˝√√ͬ±»˝◊√ ’¬ı±ø>Ó¬ˆ¬±À¬ı õ∂±Ì
¸•Û”Ì« ’õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ˆ¬±À¬ı Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¬Ûάˇ˘ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ø˘ø‡Ó¬ Œ¸˝◊√ ø¬ı‡…±Ó¬ ·À¬ı¯∏̱¬ÛS, ˝√√±¬ı˛±Ú ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˜ÀÓ¬± õ∂øÓ¬ˆ¬±∑ Œ√À˙¬ı˛ ø¬ı:±Ú ¸˜±ÀÊ√ ¤fl¡ ¸5±˝√√ ¬ı± ¬ıάˇÀÊ√±¬ı˛
˚± øÚÀ˚˛ ‰¬˘ÀÂ√ ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ… ¤fl¡È¬± ͬ±`¬± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±º ¸±˜±Ú… ’¬Û¬ı˛±Ò fl¡¬ı˛¬ı±¬ı˛ ˜±¸‡±ÀÚfl¡ ÒÀ¬ı˛ ‰¬˘À¬ı ¤fl¡È¬± Œ˙±Àfl¡¬ı˛ Â√±˚˛±º ˙Sn∏¬ı˛± ‡≈ø˙ ˝√√À¬ıÚ ˜ÀÚ, ˜≈À‡ ’±À鬬۬ı±Ìœ
Œ˘±ˆ¬ øÓ¬øÚ ¸±˜˘±ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À˘Ú Ú±º √¬ı˛Ê√±˚˛ ø‡˘ Ó≈¬À˘ ’‡G ˜ÀÚ±À˚±· ø√À˚˛ ά. Œ˙±Ú±À¬ıÚº øfl¡c ’ˆ¬±ø¬ıÓ¬ˆ¬±À¬ı ˝√√˚˛ÀÓ¬± ¤fl¡È¬± ø˙À¬ı˛±¬Û± ¤À¸ ¬ÛάˇÀ¬ı ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛
’±˝√√À˜√ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˘±·À˘Ú ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ¬ı˛Põ∂ˆ¬ Œ˘‡Úœº ø¬ı¯∏À˚˛¬ı˛ õ∂øÓ¬ Â√ÀS Ù≈¬Àͬ ˝√√±ÀÓ¬º Ê√±˜±À˘¬ı˛ ø˘ø‡Ó¬ ·À¬ı¯∏̱¬ÛSøȬ ¤‡Ú› õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ˝√√˚ø˛ Úº ˚ø√ Œ¸˝◊√ Œ|ᬠŒ˘‡ÚœøȬ
ά◊ÀͬÀÂ√ Œ˜Ãø˘fl¡Ó¬± ’±¬ı˛ Ó¬œéƬ ˙±øÌÓ¬ ¬ı≈øX˜M√√±¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛‰¬˚˛º øÚ–¸ÀµÀ˝√ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˜±Ô±ÀÓ¬˝◊√ ’±˝√√À˜√ øÚÀÊ√¬ı˛ Ú±À˜ õ∂fl¡±˙ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Ú, ˚ø√ Ó¬“±¬ı˛ øÚÊ√¶§ Œ˘‡±øȬÀfl¡ ‰¬±ø˘À˚˛ Œ√˚˛±
¬ı¸À¬ı ’'ÀÙ¬±ÀΫ¬¬ı˛ Œ|ᬠ¬ı˛±Ê√˜≈fl≈¡È¬øȬº ¤ Œ˘‡Úœ¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ øÚÓ¬±ôL˝◊√ Œ‡À˘± ˝√√À˚˛ ˚±À26√ ˚±˚˛ Ê√±˜±À˘¬ı˛ Ú±˜ ø√À˚˛∑ ¤fl¡È¬± ¸±˜±Ú… ≈‚«È¬Ú±... Œfl¡Î¬◊ ¸Àµ˝√√ fl¡¬ı˛À¬ı Ú±... øÓ¬øÚ ŒÓ¬±
ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛ Œ˘‡±øȬº ˚Ó¬˝◊√ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˘±·À˘Ú ¤fl¡È¬± ’¬ı√ø˜Ó¬ ÷¯∏«± Œ˚Ú Œ‰¬À¬Û Ê√±˜±À˘¬ı˛ ’ôL¬ı˛e ¬ıg≈...º Ó“¬±¬ı˛˝√◊ ŒÓ¬± ¸¬ıÀ‰¬À˚˛ Œ¬ıø˙ Œ˙±fl¡±fl≈¡˘ ˝√√¬ı±¬ı˛ fl¡Ô±º ’±¬ı˛ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛...
18 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 19
¬Ûø¬ı˛ø¶öøÓ¬ ¸±˜À˘ ά◊ͬÀ˘ ëά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√í ˝√√À¬ı ¤fl¡øȬ ¸±Ô«fl¡ Ú±˜º ˚˙, ‡…±øÓ¬, ¸•Û”Ì« ’¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ¤fl¡ ˜ø˝√√˘±¬ı˛ ¶§Àõü ¤À¸ ˝√√±Ú± ø√À26√∑ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ’…±ø'ÀάKI◊ Œ√‡±
õ∂øÓ¬¬ÛøM√√, ¸≈Ú±˜, ’Ô«, ’±R·¬ı« ’±¬ı˛ ¸•ú±Ú, ¤ ¸¬ıøfl¡Â≈√˝◊√ ˝√√À¬ı ά. ‡±À˘À√¬ı˛ fl≈¡ø鬷Ӭº ˜ø˝√√˘± ≈√Ê√Ú ’±¬ı˛ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±˘ › õ∂˙±ÀôL¬ı˛ ˜± ŒÓ¬± ¤fl¡˝◊√ ˜ø˝√√˘±¡Z˚˛ ÚÚ, Ó¬À¬ı fl¡œˆ¬±À¬ı,
fl¡À˚˛fl¡ ˜≈˝√”Ó«¬ ά. ’±˝√√À˜√ ¤¸¬ı ø‰¬ôL± fl¡¬ı˛À˘Ú, ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ·±øάˇÈ¬± Ó“¬±¬ı˛ Ú±·±À˘¬ı˛ ¤ ¶§õüº øÓ¬øÚ Ê√±˜±˘Àfl¡ Œ¸±Ê√±¸≈øÊ√ ˝√√Ó¬…± fl¡À¬ı˛ÚøÚº Ó¬¬ı≈ ¸±˜±Ú… ’¬Û¬ı˛±ÒÀ¬ı±Ò Ó“¬±¬ı˛
˜ÀÒ…˝◊√ ’±ÀÂ√º øÓ¬øÚ ˝√√Ú« ø√ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛À˘Ú ^nÓ¬º ˝√√±Ó¬ Ó“¬±¬ı˛ ά◊ÀM√√Ê√Ú±˚˛ fl“¡±¬ÛÀÂ√, Œ‰¬±˚˛±˘ ’±ÀÂ√º ˚ø√› Ê√·ÀÓ¬¬ı˛ Œfl¡Î¬◊ Œfl¡±ÀÚ±ø√Ú Ê√±ÚÀÓ¬› ¬Û±¬ı˛À¬ı Ú± Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˜‘Ó≈¬… fl¡œˆ¬±À¬ı
˙Mê√ ˝√√À˚˛ ά◊ÀͬÀÂ√, ˜≈À‡ ˘±˘À‰¬ ’±ˆ¬± ’±¬ı˛ Œ¶§√ø¬ıµ≈º ˝√√Ú« ø√ÀÓ¬ ø√ÀÓ¬ øÓ¬øÚ ·±øάˇ¬ı˛ ˝√√˘, Œfl¡ √±˚˛œ Ó¬±¬ı˛ Ê√Ú…∑ ø√ø¬ı… ŒÓ¬± ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√¬ı˛ ÒÀ¬ı˛ ¸≈À‡¬ı˛ ¸—¸±¬ı˛ ’±¬ı˛ õ∂…±fl¡øȬ¸ fl¡À¬ı˛
ø¶Ûά ’±À¬ı˛fl¡È≈¬ ¬ı±Î¬ˇ±À˘Úº Ó¬“±Àfl¡ ˚ÀÔ©Ü ¸±˝◊√ά ø√À˚˛ÀÂ√Ú Î¬. Ê√±˜±˘º ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ ‡±À√¬ı˛ ’±¸ÀÂ√Ú Î¬. ’±˝√√À˜√º Ó¬À¬ı øfl¡ øÚ˚˛øÓ¬ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œ¬ıÀ˙ ¤À¸ ά. ’±˝√√À˜À√¬ı˛
Ò±¬ı˛ Œ‚“À¸ ·±øάˇÈ¬± ‰¬±˘±À26√Ú Ê√±˜±˘º ά. ’±˝√√À˜√ ›ˆ¬±¬ı˛ÀȬfl¡ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ Œ·À˘Ú ’±¬ı˛ ¬Û±À¬Û¬ı˛ ø˝√√À¸¬ı ‰¬±˝◊√ÀÂ√∑ Ú±, Ú±, ¤ ’¸˝√√…, ¤ ˝√√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ Ú±/ ¤ ˝√√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ Ú±/
Ó¬“±¬ı˛ ’…±•§±¸…±Î¬±À¬ı˛¬ı˛ ¬ıÀÚÀȬ¬ı˛ ¤fl¡È¬± ¸±˜±Ú… Ò±!¡± Œ˘À· Œ·˘ ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ·±øάˇ¬ı˛ ’˙±ôL Œõ∂Ó¬±R±¬ı» ά. ’±˝√√À˜√ ‚À¬ı˛ ¬Û±˚˛‰¬±ø¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛À˘Úº ‡±›˚˛± √±›˚˛±
ø¬ÛÂ√ÀÚ¬ı˛ ¤fl¡ Œfl¡±Ú±˚˛º ’±¬ı˛ Ó¬±ÀÓ¬˝◊√ Ȭ±˘ ¸±˜˘±ÀÓ¬ Ú± Œ¬ÛÀ¬ı˛ ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˘±˘ ˝√√˘ Ú±º ‚≈˜ ¤˘ Ú± ¸˝√√¸±º ·ˆ¬œ¬ı˛ ¬ı˛±ÀÓ¬ Ó“¬±¬ı˛ ‚≈˜ Œˆ¬À„√√ Œ·˘ Œ¸˝◊√ ¶§õü Œ√À‡º ¤fl¡±fl¡œ
øÙ¬˚˛±È¬ Uάˇ˜≈øάˇÀ˚˛ ‡±À√ ·øάˇÀ˚˛ Œ·˘º ’±˝√√À˜√ Œ¸‡±ÀÚ “√±Î¬ˇ±À˘Ú Ú±º øfl¡c ¤fl¡ ˜±Ú¬ıœ õ∂±ôLÀ¬ı˛ ˜øµ¬ı˛±, Ó“¬±¬ı˛ ø¬ÛÀÂ√ Â≈√ÀȬ ’±¸± õ∂˙±ÀôL¬ı˛ ˜±, ¸±˜ÀÚ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˘±˘ ·±øάˇ,
fl¡À_¬ı˛ ’±Ó«¬ ø‰¬»fl¡±¬ı˛ Œ˙±Ú± Œ·˘ Œ˚Ú∑ øfl¡Â≈√ ”¬ı˛ ¤ø·À˚˛ ά. ’±˝√√À˜√Àfl¡ Ô±˜ÀÓ¬ ˝√√˘, Œ¬ÛÂ√ÀÚ ’±˝√√À˜À√¬ı˛ fl¡±À˘± ·±øάˇ...ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛Ì, ø‰¬»fl¡±¬ı˛/
ø¬ÛÂ≈√ øÙ¬À¬ı˛ Œ√‡À˘Ú ¤fl¡È¬± ·±øάˇÀfl¡ ¬ÛÀάˇ Œ˚ÀÓ¬ Œ√À‡ ¤fl¡øȬ ˜ø˝√√˘± ’±Ó«¬ ø‰¬»fl¡±¬ı˛ ˜±Á¡¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ·±À˚˛ ›ˆ¬±¬ı˛Àfl¡±È¬ ‰¬±ø¬ÛÀ˚˛ ¤ø√fl¡ ›ø√fl¡ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˘±·À˘Ú ά. ’±˝√√À˜√º
fl¡À¬ı˛ ‡±À√¬ı˛ Ò±À¬ı˛ ¬ÛÀάˇ ˚±À26√Ú, ’±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ ’±À¬ı˛fl¡øȬ ˜ø˝√√˘±º ¬Û¬ı˛ÀÚ ¸±√± ∆¬ıÒÀ¬ı…¬ı˛ Ó¬“±¬ı˛ ˜øô¶À¶®¬ı˛ ø˙¬ı˛± ά◊¬Ûø˙¬ı˛±&ø˘ Œ˚Ú ø“√Àάˇ ˚±À26√º øÓ¬øÚ øfl¡ ¤Ó¬ø√Ú ¬Û¬ı˛ Ò¬ı˛± ¬ÛÀάˇ
Œ¬Û±˙±fl¡º Œ¸› ˝√√Ó¬ˆ¬•§º ’±¬ı˛ øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ÚœÀ‰¬ ø¬ı¬ı˛±È¬ ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛À̬ı˛ ˙s, Œ√‡± ˚±À26√Ú øÚÀÊ√¬ı˛ ø¬ıÀ¬ıÀfl¡¬ı˛ fl¡±ÀÂ√∑ ¤ ’¸˝√√… ’ø¶ö¬ı˛Ó¬± ¬ı≈øÁ¡ Œfl¡±Úø√Ú ‚≈‰¬À¬ı Ú±∑ ’±¬ÛÚ˜ÀÚ˝◊√
Œ·˘ ¤fl¡¬ı˛±˙ fl¡±À˘± Ò”•⁄˜G˘œ ’±¬ı˛ ˘fl¡˘Àfl¡ ’±&ÀÚ¬ı˛ Œ˘ø˘˝√√±Ú ø˙‡±º ά. ’±˝√√À˜√ ø¬ıάˇø¬ıάˇ fl¡À¬ı˛ øÓ¬øÚ ’¶£¬≈Ȭˆ¬±À¬ı ά◊2‰¬±¬ı˛Ì fl¡¬ı˛À˘Ú ë뢱˘ ·±øάˇ...fl¡±À˘± ·±øάˇ...íí Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛
ά◊ƒ√À¬ı· ’±¬ı˛ ˆ¬˚˛ øÚÀ˚˛ ¬ı±øάˇ øÙ¬¬ı˛À˘Úº Œ¸˝◊√ ·ˆ¬œ¬ı˛ ¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ‚¬ı˛ ŒÂ√Àάˇ Œfl¡±Ú ’Ê√±Ú±¬ı˛ ά◊ÀVÀ˙ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¬ÛάˇÀ˘Úº
‚ȬڱȬ± ’øÓ¬ ˙œ‚Ë˝◊√ ˚¬ıøÚfl¡±˚˛ ŒÏ¬Àfl¡ Œ·˘º ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛ÀÌ Ê√±˜±À˘¬ı˛ ·±øάˇÈ¬± øÂ√ißøˆ¬iß ø√Ú ¬Û“±À‰¬fl¡ ¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛ ‚Ȭڱº ¸˜ô¶ ˙˝√√À¬ı˛ Œ‡“±Ê√ Œ‡“±Ê√ ¬ı˛¬ı ¬ÛÀ¬ı˛ Œ·ÀÂ√º ά. ‡±À˘√
˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√º Œ¬Û±˙±fl¡ ’±¬ı˛ ˜≈À‡¬ı˛ ¤fl¡±—˙ Œ√À‡ ά. Ê√±˜±˘Àfl¡ ˙Ú±Mê√ fl¡¬ı˛± Œ·ÀÂ√º ’±˝√√À˜√ øÚÀ‡“±Ê√º Œ‰¬•§±¬ı˛ ¬ıgº ’ÀÚfl¡ Œ¬ı˛±·œ¬ı˛± øÙ¬À¬ı˛ ˚±À26√Úº ¬Û≈ø˘˙¬ı±ø˝√√ÚœÀfl¡
’±√±˘ÀÓ¬ Œ¸˝◊√ ˜ø˝√√˘± ≈√Ê√ÚÀfl¡ ’±Ú± ˝√√À˚˛øÂ√˘, Ó¬±À√¬ı˛ ˜ÀÓ¬ ¤È¬± ¤fl¡È¬± ’…±ø'ÀάKI◊º ¤ÀÓ¬√√˘± Œ√›˚˛± ˝√√À˚˛ÀÂ√º ά±Mê√±À¬ı˛¬ı˛ Œ˜À˚˛ ’±À˚˛¯±∏ Œfl“¡À√-Œfl¡ÀȬ ’ø¶ö¬ı˛º ά±Mê√±¬ı˛ ’±˝√√À˜√
¤fl¡È¬± fl¡±À˘± ·±øάˇ, ¸y¬ıÓ¬ ‡≈¬ı Ó¬±Î¬ˇ±˚˛ øÂ√˘, ›À√¬ı˛ ¸•ú≈À‡˝◊√ ˘±˘ ·±øάˇÈ¬±Àfl¡ ›ˆ¬±¬ı˛ÀȬfl¡ ¤ˆ¬±À¬ı Ú± ¬ıÀ˘ fl¡À˚˛ ˝√√ͬ±» Œfl¡±Ô±˚˛ Œ˚ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Ú∑ ’¬ıÀ˙À¯∏ ˙˝√√À¬ı˛¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ˚±¬ı±¬ı˛ Œ˚
fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ‰¬±›˚˛±˚˛ ˘±˘ ·±øάˇÈ¬± Œ¬ıø˙ ‡±À√¬ı˛ Ò±À¬ı˛ ø·À˚˛ ¸±˝◊√ά ø√À˚˛øÂ√˘ ˚±¬ı˛ Ù¬À˘ øÚ˚˛LaÌ Ú…±˙Ú±˘ ˝√√±˝◊√›À˚˛, ›‡±ÀÚ fl¡À˚˛fl¡È¬± ‰¬±À˚˛¬ı˛ Œ√±fl¡±Ú ’±¬ı˛ Ò±¬ı±¬ı˛ ¬Û±À˙ Œ¸ø√Ú ¬Û≈ø˘˙¬ı±ø˝√√Úœ¬ı˛
˝√√±ø¬ı˛À˚˛ ˝√√Ó¬ˆ¬±·… ·±øάˇÈ¬± Ó¬±¬ı˛ ˜±ø˘fl¡Àfl¡ øÚÀ˚˛ ˜‘Ó≈¬…˜≈À‡ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˝√√˘º Œfl¡¸È¬± ’±√À¬Û˝◊√ ≈√øȬ fl¡Àڶܬı˘ Â√ø¬ı ø˜ø˘À˚˛ Œ√À‡ ˜ø˘ÚÀ¬ıÀ˙ ¬ÛÀÔ¬ı˛ Ò±À¬ı˛ qÀ˚˛ Ô±fl¡± ά±Mê√±¬ı˛ ’±˝√√À˜√Àfl¡
øȬfl¡˘ Ú±º ¸±é¬œ¸±¬ı≈√ Â√±Î¬ˇ± ø‰¬¬ı˛fl¡±À˘¬ı˛ Ê√Ú… ά. Ê√±˜±À˘¬ı˛ ˜‘Ó≈¬… ˜˝√√±fl¡±À˘¬ı˛ ’ôL¬ı˛±À˘ ø‰¬ÚÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘º ¬Û¬ı˛ÀÚ¬ı˛ Œ¬Û±˙±fl¡ ˙Ó¬ø26√iß, ¤fl¡·±˘ Œ‡“±‰¬± √±øάˇ, ‰¬é≈¬ Œfl¡±È¬¬ı˛±·Ó¬º
Ó¬ø˘À˚˛ Œ·˘º ά. ‡±À˘√ ’±˝√√À˜√ ¬Û¬ı˛¬ıÓ¬«œ ˜±À¸ ’'ÀÙ¬±ÀΫ¬¬ı˛ 뢱˚˛Ú ’¬ı ¸±À˚˛kí Ó¬‡Ú ¸g…± ‚øÚÀ˚˛ÀÂ√, øÓ¬øÚ Œfl¡±ÀÚ±˜ÀÓ¬˝◊√ ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ¸Àe øÙ¬¬ı˛ÀÓ¬ ¬ı˛±øÊ√ ÚÚº Œ˙À¯∏
Œ¬ÛÀ˘Úº ¬ı˘± ¬ı±U˘… Œ¸ Œ˘‡± õ∂ÀÙ¬¸¬ı˛ Ê√±˜±À˘¬ı˛º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ’±¬ı˛ ø¬ÛÂ≈√ øÙ¬À¬ı˛ Œ√‡ÀÓ¬ ŒÊ√±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ Ó“¬±Àfl¡ ÒÀ¬ı˛ ≈√Ê√Ú fl¡Àڶܬı˘ øÊ√À¬Û ¬ıø¸À˚˛ ø√˘º fl¡±À¬ı˛± ¸Àe Œfl¡±ÀÚ± fl¡Ô±
˝√√˚˛øÚº ¸≈Ú±˜ ’±¬ı˛ ’Ô« Ó“¬±Àfl¡ ¸±Ù¬À˘…¬ı˛ ¸À¬ı«±2‰¬ ø˙‡À¬ı˛ Œ¬ÛÓÀÂ√ ø√À˚˛ÀÂ√ ·Ó¬ ¬Û“ø‰¬˙ ¬ı˘À˘Ú Ú±, fl¡±À¬ı˛± õ∂Àùü¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ά◊M√¬ı˛ ø√À˘Ú Ú±, qÒ≈ ø¬ıάˇø¬ıάˇ fl¡À¬ı˛ ¤fl¡ Ú±·±Àάˇ
¬ıÂ√À¬ı˛º ¬ıÀ˘ ‰¬˘À˘Úñ ë뢱˘ ·±øάˇ... fl¡±À˘± ·±øάˇííº Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ά◊ij±À√¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Œ˝√√À¸ ά◊ͬÀ˘Ú
[3] ’±¬ı˛ ¬ı˘À˘Úñ ë뢱˘ ·±øάˇ...fl¡±À˘± ·±øάˇ ˘±˘ ·±øάˇ...fl¡±À˘±...ºíí
˝√√ͬ±» ˙¬ı˛œ¬ı˛È¬± Œfl“¡À¬Û ά◊Àͬ ¸ø•§» øÙ¬À¬ı˛ Œ¬ÛÀ˘Ú ά. ’±˝√√À˜√º ¬ı˛±øS ’ÀÚfl¡È¬±
Œ¬Ûø¬ı˛À˚˛ Œ·ÀÂ√º Ó¬“±¬ı˛ ¬ı≈Àfl¡¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ¬ıg fl¡¬ı˛± ’±ÀÂ√ ø˜À¸¸ ˜øµ¬ı˛± ¸±Ú…±À˘¬ı˛ Œfl¡¸
ø˝√√ø¶Üòº ’æ≈√Ó¬ Œ˚±·±À˚±·º fl¡œˆ¬±À¬ı ¸y¬ı∑ ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À·¬ı˛ ¤fl¡ ¸Ó¬… ‚Ȭڱ fl¡œˆ¬±À¬ı
fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 21
¤fl¡±fl¡œ Œ¸˝◊√ øÚÊ«√Ú ¬ı±øάˇÀÓ¬ ˆ¬”ÀÓ¬¬ı˛ ’±ø¬ıˆ¬«±¬ı ˝◊√Ó¬…±ø√ ˝◊√Ó¬…±ø√... Ú±– ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± Ê√˜ÀÂ√
Ú±º ≈√¬Û‘ᬱ fl¡±·Ê√ øÂ√“Àάˇ ŒÙ¬˘˘±˜º ¤fl¡È¬± ≈√–À‡¬ı˛ fl¡±ø˝√√øÚ˝◊√ ø˘ø‡ Ú± Œfl¡Ú, ›¸À¬ı¬ı˛ ŒÓ¬±
Œ¬ı˙ ¬ı±Ê√±¬ı˛ ’±ÀÂ√º õ≠Ȭ ’ÀÚfl¡È¬± ¤˝◊√ ¬ı˛fl¡˜ ∆Ó¬ø¬ı˛ ˝√√˘ñ ¤fl¡ ¬ı‘X±, Ó¬±¬ı˛ ¤fl¡øȬ ŒÊ√±˚˛±Ú
ŒÂ√À˘ ’±¬ı˛ ø¬ıÀ˚˛¬ı˛ ¬ıÀ˚˛ø¸ ¤fl¡øȬ Œ˜À˚˛, ŒÂ√±A ¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛ ¤¬ı— ’¬ı˙…˝◊√ √ø¬ı˛^º ŒÂ√À˘øȬÀfl¡
fl¡±ÀÊ√¬ı˛ Œ‰¬©Ü±˚˛ ø¬ıøˆ¬iß ’øÙ¬À¸ ’øÙ¬À¸ Œ‚±¬ı˛±ÀÚ± ¤¬ı— ¬ı…Ô« fl¡ø¬ı˛À˚˛ Œ√˚˛±, ˝√√ͬ±» ¬ı‘X±¬ı˛
’¸≈‡, ˝√√±¸¬Û±Ó¬±˘, ’¬Û±À¬ı˛˙Ú, Ȭ±fl¡±¬ı˛ Ê√Ú… ˝√√ÀÚ… ˝√√À˚˛ Œ‚±¬ı˛±, ¬ı…Ô« ŒÂ√À˘øȬ E±·À¸¬ı˛
ŒÚ˙±˚˛ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˝√√˘, Œ˜À˚˛øȬ¬ı˛ ’±R˝√√Ó¬…±... Ú±– ˝√√˘ Ú±º ¤˜ÚȬ± ’±À· ’ÀÚfl¡ ˝√√À˚˛ÀÂ√º
’±¬ı˛› ≈√ÀȬ± ¬Û‘ᬱ ø“√Àάˇ ŒÙ¬˘˘±˜º fl¡˘˜ ˙Mê√ fl¡À¬ı˛ Œ‰¬À¬Û Ò¬ı˛˘±˜º ¤¬ı±À¬ı˛ ø˘‡¬ı˝◊√º
fl¡œ ø˘‡¬ı, ¤fl¡È¬± ˝√√±ø¸¬ı˛ ·ä/ øfl¡—¬ı± ø˙fl¡±À¬ı˛¬ı˛/ Ú± ¬ı˛±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¬ÛȬˆ¬”ø˜ÀÓ¬, Ú±, Ú±, Ú±
øfl¡Â≈√ Ú˚˛º ¸¬ı Œfl¡˜Ú &ø˘À˚˛ ˚±À26√º øfl¡Â≈√˝◊√ ˝√√À26√ Ú±º ¤fl¡È¬± √œ‚«ù´±¸ ŒÙ¬À˘ ŒÈ¬ø¬ıÀ˘
fl¡˘˜È¬± Â≈√“Àάˇ ø√˘±˜º ‡±Ó¬±È¬± ¸¬Û±ÀȬ ¬ıg fl¡À¬ı˛ Œ‰¬˚˛±À¬ı˛ ¤ø˘À˚˛ ø√˘±˜ ˙¬ı˛œ¬ı˛È¬±º Œ‰¬±‡
¬ı≈ÀÊ√ ¤˘ ·ˆ¬œ¬ı˛ flv¡±øôLÀÓ¬º ¸g…± ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√ ’ÀÚfl¡é¬Ì, Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ ŒÈ¬¬ı˛ ¬Û±˝◊√øÚº Ê√±Ú±˘±È¬±
Œ‡±˘±˝◊√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√, øÁ¡ø¬ı˛ øÁ¡ø¬ı˛ ͬ±`¬± ˝√√±›˚˛± ¤À¸ Œ‰¬±À‡ ˜≈À‡ Á¡±¬ÛȬ± ø√À˚˛ Œ·˘º ‚øάˇÈ¬±¬ı˛
·ä ø˘‡ÀÓ¬ ¬ıÀ¸ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ√ø‡ ¸g…± ¸±Ó¬È¬± ¬ÛÀÚÀ¬ı˛±º õ∂˙ô¶ ‘√ø©Ü Œ˜À˘ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ¬ı±øάˇÈ¬± Œ√‡øÂ√º
Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ ‰¬±¬ı˛Ó¬˘±º ≈√-¤fl¡È¬± Ùv¬…±ÀȬ ’±À˘± ;˘ÀÂ√, ≈√-¤fl¡È¬± ’gfl¡±¬ı˛º ˝√√ͬ±»
‚ȬڱSê˜ Úœ¬ı˛¬ıÓ¬± ˆ¬e ˝√√˘º Œ√˚˛±˘ ‚øάˇ¬ı˛ fl“¡±È¬±È¬± Ϭ— fl¡À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ˙s fl¡À¬ı˛ ¸±Àάˇ ¸±Ó¬È¬± Œ‚±¯∏̱
·ä Œ˘‡± ‡≈¬ı ¸˝√√Ê√ Ú˚˛º ˜ÀÚ ˝√√˚˛ ¤Ê√Ú…˝◊√ ¤‡ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ·ä ø˘À‡ ά◊ͬÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ fl¡¬ı˛˘º ˝√√±Ó¬‚øάˇÈ¬± ¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ø˜øÚȬ Œ˘È¬º qSê¬ı±¬ı˛ ˙˝√√À¬ı˛¬ı˛ øÔÀ˚˛È¬±¬ı˛ ˝√√À˘ ÚÓ≈¬Ú Â√ø¬ı
Ú±º ¬Û±Î¬ˇ±¬ı˛ ¬ı˛±„√√±√± ‡≈¬ı ˆ¬±À˘± ·ä ø˘ø‡À˚˛º ›¬ı˛ Œ¬ı˙ fl¡À˚˛fl¡È¬± ¬ı˛‰¬Ú± ¶ö±Úœ˚˛ ¬ÛøSfl¡± › ’±¸À¬ıº øͬfl¡ ¤¬ı˛fl¡˜ ¸˜˚˛ ¤fl¡È¬± ’ÀȬ±ø¬ı˛fl¡˙± øÚÀ˚˛ øÔÀ˚˛È¬±¬ı˛ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬ Ó“¬±À√¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú
˙±¬ı˛√œ˚˛ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸—‡…±&ø˘ÀÓ¬ ŒÂ√À¬Û Œ¬ıÀ¬ı˛±ÀÓ¬ Œ√À‡øÂ√º ¤˚±¬ı» Œ¸ õ∂À‰¬©Ü±˚˛ ’ÀÚfl¡ ڱȬÀfl¡¬ı˛ Ú±˜ Œ‚±¯∏̱ fl¡À¬ı˛ ˚±Úº ’±Ê√› Ó¬±¬ı˛ ¬ı…øÓ¬Sê˜ ˝√√˘ Ú±º ¤fl¡È¬± ·˘±Ù¬±È¬± ’±›˚˛±Ê√
fl¡±·Ê√ Ú©Ü fl¡À¬ı˛øÂ√º øfl¡c fl¡±fl¡¸… ¬Ûø¬ı˛À¬ı√Ú±/ ¤˜Ú fl¡À¬ı˛ Œfl¡ÀȬ Œ·˘ ø√Ú, ˜±¸, ¬ıÂ√¬ı˛º Œ˙±Ú± Œ·˘ñ ëë¬ıg≈·Ì, ¬ıg≈·Ì, ’±¸≈Ú ’±˜±À√¬ı˛ ¸5¬ı˛Ôœ øÔÀ˚˛È¬±À¬ı˛¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú ’±fl¡¯∏«Ì
Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¤fl¡ø√Ú ¸øÓ¬… ¸øÓ¬…˝◊√ ¤fl¡‡±Ú± ·ä ø˘‡˘±˜º fl¡œ fl¡À¬ı˛ Œ˚ ø˘‡˘±˜ Œ¸ ¤fl¡ ë‡≈øÚ Œfl¡∑í Œ√À‡ ˚±Úº ¬Ûø¬ı˛‰¬±˘Ú±˚˛ ¬ı˛Ê√Ó¬ ¬ı˛øé¬Ó¬, ¸—·œÓ¬ ’¸œ˜ fl¡˜«fl¡±¬ı˛, ’±¬ı˛ ¤ÀÓ¬
˝◊√øÓ¬˝√√±¸/ ’±Ê√ Œ¸˝◊√ ˝◊√øÓ¬˝√√±À¸¬ı˛˝◊√ ¸—øé¬5 fl¡±ø˝√√øÚ Œ˙±Ú±ÀÓ¬ ¬ı¸˘±˜º ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡¬ı˛À¬ıÚ fl≈¡˜±¬ı˛ ¸ø?Ó¬ ¤¬ı— ø¬ı‡…±Ó¬ Ú±ø˚˛fl¡± ¶§Ì˘ « Ó¬±, øȬøfl¡È¬ ¸—¢∂˝√ fl¡èÚ ˙œ‚Ë˝√◊...íí
Œ˚ ·äȬ± ø˘À‡øÂ√˘±˜, Œ¸È¬± Ú± ˝√√˚˛ ’±À¬ı˛fl¡ø√Ú Œ˙±Ú±¬ıº ˝◊√Ó¬…±ø√ ˝◊√Ó¬…±ø√º
Œ¸ø√Ú ¶≈®˘ ŒÔÀfl¡ øÙ¬À¬ı˛ ¤À¸ ˝√√±Ó¬˜≈‡ Ò≈À˚˛ Œ‡À˚˛ øÚ˘±˜º ’Ú…ø√Ú ¤¸˜˚˛È¬±˚˛ õ∂øÓ¬ø√ÀÚ¬ı˛ ¤˝◊√ èøÈ¬Ú Œfl¡˜Ú ¤fl¡À‚À˚˛ ˘±À·º ˜ÚȬ± ø¬ıÀ^±˝√√ fl¡À¬ı˛ ›Àͬº ¬ı±øάˇ¬ı˛
Œ‡˘±¬ı˛ ˜±Àͬ ‰¬À˘ Œ˚Ó¬±˜º øfl¡c ’±Ê√ ˜±Àͬ Œ·˘±˜ Ú±º ·ä ø˘‡¬ı ¬ıÀ˘ ¬ıÀ¸øÂ√ ‡≈¬ı fl¡±Â√±fl¡±øÂ√ øÔÀ˚˛È¬±¬ı˛ ˝√√˘ ˝√√¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ø√Ú ·ˆ¬œ¬ı˛ ¬ı˛±Ó¬ ¬Û˚«ôL ›À√¬ı˛
¬Ûάˇ±¬ı˛ ŒÈ¬ø¬ıÀ˘º ¸±˜ÀÚ˝◊√ Œ‡±˘± Ê√±Ú±˘±º Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛À√¬ı˛ ‰¬±¬ı˛Ó¬˘± ø¬ıøã— Œ‰¬±À‡¬ı˛ ¸±˜ÀÚº Œ‰“¬‰¬±À˜ø‰¬› ø¬ı¬ı˛øMê√fl¡¬ı˛º ˜±˝◊√Àfl¡¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ ’±Àô¶ ’±Àô¶ ø˜ø˘À˚˛ ˚±À26√, ø˜ø˘À˚˛ ˚±À26√
ŒÈ¬ø¬ıÀ˘ ¤fl¡‡±Ú± ¬ıάˇ è˘fl¡¬ı˛± ‡±Ó¬± øÚÀ˚˛ ¬ı¸˘±˜º ø˝√√øÊ√ø¬ıøÊ√ õ≠Ȭ ‡≈“Ê√øÂ√º õ∂ÔÀ˜ ·˘±¬ı˛ ’±›˚˛±ÀÊ√ ¸5¬ı˛Ôœ øÔÀ˚˛È¬±À¬ı˛¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú ¬Û±˘± ëë‡≈øÚ Œfl¡∑íí ø˜ø˘À˚˛ ˚±À26√ ëë‡≈øÚ
ˆ¬±¬ı˘±˜ñ fl¡œ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ·ä ø˘‡¬ı/ ˜ÀÚ ¤À¸ øˆ¬Î¬ˇ fl¡¬ı˛˘, ’ÀÚfl¡ ø‰¬ôL±º ’±26√±, ¤fl¡È¬± Œfl¡∑íí...ëë‡≈øÚ...ííº √¬Û fl¡À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ’±˝◊√øά˚˛± ¤À¸ Œ·˘º ˝√√“…± ø˘‡¬ı, ·ä ø˘‡¬ı...‡≈ÀÚ¬ı˛
Ê√¬ı¬ı˛√ô¶ ˆ¬”ÀÓ¬¬ı˛ ·ä ø˘‡À˘ Œfl¡˜Ú ˝√√˚˛∑ ¬ı…¸, Œ˚˝◊√ Ú± ˆ¬±¬ı± ›˜øÚ fl¡±Ê√ qèº ¤fl¡È¬± ·ä/ Ê√¬ı3¬ı˛ ˝√√À¬ıº øÔÀ˚˛È¬±À¬ı˛¬ı˛ ’±›˚˛±ÀÊ√ ¤fl¡ ÚÓ≈¬Ú õ≠Ȭ ˜±Ô±˚˛ Œ‡À˘ Œ·˘º Œ¬ı˙ ÚÓ≈¬Ú
¬ı±2‰¬± ŒÂ√À˘Àfl¡ Ú±˚˛fl¡ ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡À¬ı˛ õ∂ÔÀ˜ ¶≈®˘ ŒÔÀfl¡ øfl¡Î¬Ú…±¬Û fl¡¬ı˛±ÀÚ±, Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ øÓ¬Ú Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ Ú± ˝√√À˘›, ˚ø√ ˆ¬±À˘± fl¡À¬ı˛ ¬ıÌ«Ú± fl¡¬ı˛± ˚±˚˛ Ó¬À¬ı ‡≈ÀÚ¬ı˛ ·Àä¬ı˛ ˜ÀÓ¬±
&`¬± ø˜À˘ ›Àfl¡ ¤fl¡È¬± Ê√e˘±fl¡œÌ« Œ¬Û±Àάˇ±¬ı±øάˇÀÓ¬ Œ¬ı˛À‡ ˚±›˚˛±, ¸g…± ˝√√¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œ˘±˜˝√√¯∏«fl¡ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ ’±¬ı˛ øfl¡Â≈√ ˝√√À¬ı Ú±º ¤ Â√±Î¬ˇ± ’±˜±¬ı˛ ¬Ûάˇ± ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ Œfl¡±Ú±Ú άÀ˚˛˘,
22 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 23
¤Î¬·±¬ı˛ ’…±À˘Ú Œ¬Û±, ø˜¸ ˜±¬ı˛¬Û˘, ¤¬ı˛fl≈¡˘ Œ¬Û±˚˛±À¬ı˛±, Œ¬ı…±˜Àfl¡˙ ˝◊√Ó¬…±ø√º ¸≈Ó¬¬ı˛±— ¤¬ı— Œ¸È¬± ¤˜Úˆ¬±À¬ı˝◊√ õ∂˜±øÌÓ¬ ˝√√˘ Œ˚ ’±˜±Àfl¡ Œ‰¬˚˛±¬ı˛ ŒÂ√Àάˇ ά◊Àͬ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˝√√˘º ˘é¬…
›˝◊√¸¬ı ·Àä¬ı˛ ¤fl¡‡±Ú± ˝√‰¬¬Û‰¬ ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±Ò≈øÚfl¡ Œ˘‡fl¡À√¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ·ä ά◊Ó¬À¬ı˛ ø√ÀÓ¬ fl¡¬ı˛˘±˜ fl¡Ô± ¬ı˘ÀÓ¬ ¬ı˘ÀÓ¬ õ∂Ô˜ ¬ı…øMê√ ˝√√ͬ±» ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı…øMê√¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ Á“¡±ø¬ÛÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘º
¬Û±¬ı˛¬ıº ά◊»¸±À˝√√ Ȭ·¬ıø·À˚˛ ά◊ͬ˘±˜º ˚±Àfl¡ ¬ıÀ˘ ·± Á¡±Î¬ˇ± ø√À˚˛ ¬ı¸±/ ”√À¬ı˛ Ô±fl¡± fl¡˘˜È¬± ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı…øMê√› ≈√¬ı«˘ Ú˚˛, Œ¸› ¤fl¡È¬± õ∂‰¬G Ò±!¡± ø√À˚˛ õ∂Ô˜Àfl¡ ”√À¬ı˛ ŒÍ¬À˘ ŒÙ¬À˘
’±¬ı±¬ı˛ Œ‰¬À¬Û Ò¬ı˛˘±˜º ‡≈À˘ ŒÙ¬˘˘±˜ ‡±Ó¬±È¬±º Á¡È¬¬ÛȬ ¤fl¡È¬± õ≠Ȭ ˆ¬±¬ıøÂ√, ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ø√˘º õ∂Ô˜ ¬ı…øMê√ ’±¬ı±¬ı˛ ά◊Àͬ ›Àfl¡ ’±Sê˜Ì fl¡¬ı˛˘º Ó¬Ó¬é¬ÀÌ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı…øMê√¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬
Œ‡±˘± Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ Ó¬±øfl¡À˚˛º Œ‰¬±À‡¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¬ı˛±ô¶±º ›¬Û±À˙ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ, Ó“¬±¬ı˛ ¬ÛÀfl¡È¬ ŒÔÀfl¡ fl¡œ Œ˚Ú Î¬◊Àͬ ¤À¸ÀÂ√º › Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ fl¡±ÀÂ√ ’±¸ÀÓ¬˝◊√ ›¬ı˛
‰¬±¬ı˛Ó¬˘±º øÓ¬Ú‡±Ú± Ùv¬…±È¬º õ∂Ô˜ ≈√ÀȬ±˚˛ ’±À˘± ;˘ÀÂ√º Ó‘¬Ó¬œ˚˛È¬± ’gfl¡±¬ı˛º ’±ø˜ Ê√±øÚ ˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ øÊ√øڸȬ± fl¡œ Œ¸È¬± ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º ›È¬± ¤fl¡È¬± õ∂˜±Ì ¸±˝◊√ÀÊ√¬ı˛ ŒÂ√±¬ı˛± ¤¬ı—
›È¬± ’gfl¡±¬ı˛ Œfl¡Úº fl¡±¬ı˛Ì ›È¬±¬ı˛ ¬ı±ø¸µ± ˝◊Úfl¡±˜ Ȭ…±À'¬ı˛ ’øÙ¬¸±¬ı˛ ø˜. ˜≈‡±øÊ«√ øfl¡Â≈√ø√Ú ›È¬± Œ√À‡ ’±˜±¬ı˛ ¬ı˛Mê√ Œ˚Ú ø˝√√˜ ˝√√À˚˛ Œ·˘º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ õ∂Ô˜Ê√Ú ø¡ZÓ¬œ˚˛Àfl¡ ø¬ÛÀͬ¬ı˛
’±À· Ó“¬±¬ı˛ ¶aœ ’±¬ı˛ ’±È¬ ¬ıÂ√À¬ı˛¬ı˛ ŒÂ√À˘ Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬Àfl¡ øÚÀ˚˛ ø¬ı˝√√±À¬ı˛¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ¤fl¡ Ê√±˚˛·±˚˛ ø√fl¡ ŒÔÀfl¡ Œ‰¬À¬Û ÒÀ¬ı˛ÀÂ√ ’±¬ı˛ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ fl¡±˘ø¬ı˘•§ Ú± fl¡À¬ı˛ ŒÂ√±¬ı˛±È¬± ø¡ZÓ¬œ˚˛¬ı˛ ¬ı≈Àfl¡ ø¬ı“øÒÀ˚˛
¬ı√ø˘ ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√Úº ÚÓ≈¬Ú ˆ¬±Î¬ˇ±ÀȬ ¤‡Ú› ’±À¸øÚ Œfl¡Î¬◊º Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬À√¬ı˛ ¸Àe ’±˜±À√¬ı˛ ø√˘º ’±˜±¬ı˛ Œ‰¬±‡≈√ÀȬ± ø¬ı¶úÀ˚˛ ’±¬ı˛ ˆ¬À˚˛ ŒÍ¬À˘ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ’±¸ÀÓ¬ ‰¬±˝◊√ÀÂ√º ·±À˚˛ fl“¡±È¬±
‡≈¬ı ˆ¬±À˘± Œ˜˘±À˜˙± øÂ√˘º ’±˜±Àfl¡ ά±fl¡Ó¬ øÚ˘≈√±√± ¬ıÀ˘º Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬À√¬ı˛ ¸Àe õ∂±˚˛˝◊√ ø√À˚˛ ά◊ͬ˘º fl¡œ fl¡ø¬ı˛ ¤¬ı±¬ı˛∑ Œ‰¬±À‡¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¤ˆ¬±À¬ı ¤fl¡È¬± ‡≈Ú ˝√√À˚˛ Œ˚ÀÓ¬ Œ√À‡ ‰≈¬¬Û
’±˜¬ı˛± ø¬ıøˆ¬iß Ê√±˚˛·±˚˛ Œ¬ıάˇ±ÀÚ±¬ı˛ Œõ∂±¢∂±˜ ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡¬ı˛Ó¬±˜º ¤˝◊√ÀÓ¬± Œ¸¬ıÂ√¬ı˛ ‚≈À¬ı˛ ¤À¸øÂ√ Ô±fl¡±È¬± fl¡±¬Û≈è¯∏Ó¬± ˝√√À˚˛ ˚±À¬ıº øfl¡c fl¡±Àfl¡ Ê√±Ú±˝◊√, ¬ı±¬ı± ¬ı±øάˇÀÓ¬ ŒÚ˝◊√, ’±¬ı˛ ˜±Àfl¡
ø√‚± ŒÔÀfl¡º ø˜. ˜≈‡±øÊ√«¬ı˛ ¤fl¡˜±S ŒÂ√À˘ Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬º Ê√œ¬ıÀÚ õ∂Ô˜ ¸˜≈À^¬ı˛ Ó¬œ¬ı˛ Œ√À‡ ¬ı˘À˘, ¤˜Ú Œ‰¬À¬Û Ò¬ı˛À¬ı Œ˚ øÓ¬Ú ø√Ú ’±¬ı˛ ¬ı±øάˇ ŒÔÀfl¡˝◊√ Œ¬ı¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛¬ı Ú±º Ó¬±˝√√À˘
Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬ ’±¬ı˛ ˜±ø•Û¬ı˛ Œ¸ fl¡œ Œ√Ãάˇº ¬ı±˘≈¬ı˛ ‰¬À¬ı˛¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ øά√·¬ı±øÊ√ ‡±À26√, fl¡‡ÀÚ± ¤ fl¡±Àfl¡ ¬ıø˘∑ ¬Û≈ø˘À˙ ‡¬ı¬ı˛ Œ√¬ı∑ ¶ö±Úœ˚˛ ›ø¸ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ’±˜±Àfl¡ ‡≈¬ı ˆ¬±À˘±¬ı±À¸Úº
›¬ı˛ ˝√√±Ó¬ ÒÀ¬ı˛ Œ√ÃÀάˇ ‰¬À˘ ˚±À26√ Ê√À˘º ˜±ø•Û ’±˜±¬ı˛ ŒÂ√±È¬À¬ı±Úº ø√‚±ÀÓ¬ Œ¬ıάˇ±ÀÓ¬ ›“¬ı˛ fl¡±ÀÂ√˝◊√ ˚±›˚˛± ˚±fl¡º Œ‰¬˚˛±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ά◊Àͬ Ê√±Ú±˘±È¬± Œˆ¬øÊ√À˚˛ ø√˘±˜º ›¬ı˛± Ó¬‡Ú›
Œ·øÂ√˘±˜ ’±˜¬ı˛± ¸±Ó¬Ê√Úº ’±ø˜, ¬ı±¬ı±-˜± ’±¬ı˛ ˜±ø•Û ’±¬ı˛ ›ø√Àfl¡ Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬¬ı˛± øÓ¬ÚÊ√Úº Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ øÂ√˘º Œ˙¯∏ Œ√À‡ Œ¬ı±Á¡± Œ·˘ ›¬ı˛± ›‡±ÀÚ˝◊√ ˘±˙Ȭ± ˜±øȬÀÓ¬ q˝◊√À˚˛
ø√‚±¬ı˛ Œ¸ ¶ú‘øÓ¬ ˆ¬≈À˘ ˚±›˚˛± ˚±˚˛ Ú± øfl¡c ›øfl/ Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬À√¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛Ó¬…Mê√ Ùv¬…±ÀȬ ’±À˘± ¬ı˛±‡ÀÂ√º ‚À¬ı˛¬ı˛ õ∂Ò±Ú √¬ı˛Ê√± ø√À˚˛ Œ¬ıÀ¬ı˛±ÀÓ¬ Œ·À˘ ˜± Ò¬ı˛À¬ıº õ∂±˚˛ ’±È¬È¬± Œ¬ıÀÊ√ Œ·ÀÂ√º
;À˘ ά◊ͬ˘ fl¡‡Úº ˆ¬≈˘ Œ√‡øÂ√ Ú± ŒÓ¬±º ’±˜±¬ı˛ Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ›À√¬ı˛ ≈√¬ı˛Q Œ¬ı˙ ’±˜±À√¬ı˛ ¬ı±Ôè˜È¬±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ Ê√˜±√±¬ı˛ ’±¸±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ŒÂ√±A √¬ı˛Ê√± ’±ÀÂ√º ›È¬± ø√À˚˛ ‡≈¬ı
‡±øÚfl¡È¬±º õ∂±˚˛ ’±Î¬ˇ±˝◊√À˙±, Ú±, ≈√À˙± ø˜È¬±¬ı˛º Œ‰¬±‡È¬± ¤fl¡È≈¬ ¬ı˛·Àάˇ øÚ˘±˜º fl¡˝◊√ Ú± ŒÓ¬±, ¸ôL¬Û«ÀÌ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¬ı±·±ÀÚ ø·À˚˛ √“±Î¬ˇ±˘±˜º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¬Û“±ø‰¬˘ Ȭ¬ÛÀfl¡ ¬ı˛±ô¶±˚˛º ¤ Ê√±˚˛·±È¬±
ˆ¬≈˘ ŒÓ¬± Œ√‡øÂ√ Ú±º ›˝◊√ Œ˚ ¬ı±Àå¬ı¬ı˛ ’±À˘± õ∂±˚˛ ø√Ú ¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ÒÀ¬ı˛ ’gfl¡±¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛ Ô±fl¡± ŒÔÀfl¡ ˆ¬±À˘± fl¡À¬ı˛ Ê√±Ú±˘±È¬± Œ√‡± ˚±˚˛ Ú±º Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ø¬ıÀ˙¯∏ ’—˙ Œ√‡± ˚±À26√º
‚¬ı˛È¬±Àfl¡ ’±À˘±øfl¡Ó¬ fl¡À¬ı˛ÀÂ√º ˝√√“…±, ’±À˘± ›È¬±˚˛ ;À˘ÀÂ√ ¬ıÀȬº ¤¬ı±À¬ı˛ Œ¬ı˙ Œfl¡ÃÓ”¬˝√√˘ ¬ı˛±ô¶±¬ı˛ ›¬Û±À˙˝◊√ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛À√¬ı˛ õ∂Ò±Ú Ù¬±È¬fl¡º ›È¬± Œ‡±˘±˝◊√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º Ô±Ú±¬ı˛ ø√Àfl¡ ˚±¬ı
˝√√˘º Ó¬±¬ı˛ ˜±ÀÚ ÚÓ≈¬Ú ˆ¬±Î¬ˇ±ÀȬ ¤À¸ÀÂ√ Œ¬ı±Ò˝√√˚˛º Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√é¬Ì Ó¬±øfl¡À˚˛ Ô±fl¡±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œˆ¬À¬ı ¬Û± ¬ı±øάˇÀ˚˛ ’±¬ı±¬ı˛ ŒÔÀ˜ Œ·˘±˜º ¤fl¡È¬± ø‰¬ôL± Ï≈¬fl¡˘ ˜±Ô±˚˛º ¬Û≈ø˘À˙ ‡¬ı¬ı˛ ø√ÀÓ¬
¤¬ı±¬ı˛ fl¡±À‰¬¬ı˛ Ê√±Ú±˘±˚˛ ≈√ÀȬ± Â√±˚˛± Œ√‡ÀÓ¬ Œ¬Û˘±˜º ¬Û¬ı˛¶ÛÀ¬ı˛ øfl¡Â≈√ ¤fl¡È¬± Ò¬ı˛±Òø¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ø·À˚˛ ˚ø√ Œ√ø¬ı˛ ˝√√˚˛ Ó¬À¬ı ’¬Û¬ı˛±Òœ¬ı˛± õ∂˜±Ì Œ˘±¬Û±È¬ fl¡À¬ı˛ ¬Û±˘±À¬ıº ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ˘±˙›
¬ı˛±‡ÀÂ√º fl¡±Î¬◊Àfl¡ ¶Û©Ü Œ√‡± Ú± Œ·À˘› Â√±˚˛±˜”øÓ«¬ ≈√ÀȬ± Ê√±Ú±˘±¬ı˛ fl¡±ÀÂ√˝◊√ “√±Î¬ˇ±˘º ¤¬ı±À¬ı˛ ¬Û±‰¬±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ø√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º ‡≈ÚȬ± ˝√√ÀÓ¬ Œ√À‡ ˝√√±Ó¬ ¬Û± õ∂Ô˜Ó¬ ͬ±`¬± ˝√√À˚˛ ø·À˚˛øÂ√˘,
Œ√ø‡ ›¬ı˛± ≈√Ê√Ú Ú˚˛, øÓ¬ÚÊ√Ú, fl¡±¬ı˛Ì ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ ’±À¬ı˛fl¡Ê√Ú ¤À¸ ›À√¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ Œ˚ ˝√√Ó¬ˆ¬•§› ˝√√À˚˛ Œ·øÂ√˘±˜ ‡±øÚfl¡È¬±, øfl¡c ¤‡Ú øfl¡Â≈√Ȭ± Ò±Ó¬¶ö ˝√√ÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛øÂ√º ˆ¬±¬ı˘±˜
“√±øάˇÀ˚˛ÀÂ√ Ó¬± ˘é¬… fl¡¬ı˛˘±˜º øÓ¬ÚÊ√Ú˝◊√ Œ˚ øÚÀÊ√À√¬ı˛ ˜ÀÒ… fl¡Ô±¬ı±Ó«¬± ¬ı˘ÀÂ√ Ó¬± Œ¬ı±Á¡± Œfl¡Ú Ú± Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ ø·À˚˛ ›À√¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ ÚÊ√¬ı˛ ¬ı˛±ø‡, ˚ø√ &èQ¬Û”Ì« Œfl¡±ÀÚ±
˚±À26√º øfl¡c ›À√¬ı˛ ‰¬±˘‰¬˘ÀÚ Œfl¡˜Ú ¤fl¡È¬± ’ø¶ö¬ı˛Ó¬±º ¤fl¡Ê√Ú ’±À¬ı˛fl¡Ê√ÀÚ¬ı˛ ˜≈À‡¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛ ŒÊ√±·±Î¬ˇ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛º ˘±˙Ȭ± øÚÀ˚˛ ›¬ı˛± ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ fl¡œ ˆ¬±¬ıÀÂ√ Ó¬± Ê√±ÚÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À˘˝◊√
ά◊¬Û¬ı˛ ’±„≈√˘ Œ√ø‡À˚˛ fl¡œ Œ˚Ú ¬ı˘ÀÂ√º ’±À¬ı˛fl¡Ê√Ú S꘱·Ó¬ ˜±Ô± Á“¡±øfl¡À˚˛ ¸˜ô¶ fl¡Ô±&À˘± ¬ı± ˜µ fl¡œ∑ ¤¬ı±À¬ı˛ Œ·±À˚˛µ±ø·ø¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ά◊√…Ó¬ ˝√√˘±˜º Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇÀÓ¬
Œ¬ı±Ò ˝√√˚˛ ’¶§œfl¡±¬ı˛ fl¡¬ı˛±¬ı˛ Œ‰¬©Ü fl¡¬ı˛ÀÂ√º Ó‘¬Ó¬œ˚˛Ê√Ú ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛ fl¡Ô±˝◊√ qÚøÂ√˘, ¤¬ı±¬ı˛ øÚÀÊ√ ø·À˚˛ Ï≈¬fl¡˘±˜º õ∂Ò±Ú Ù¬È¬fl¡ ¬Û±¬ı˛ ˝√√À˚˛ ø¸“øάˇ¬ı˛ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ “√±Î¬ˇ±˘±˜º √¬ı˛Ê√±È¬± Œ‡±˘±º
˝√√±Ó¬ ŒÚÀάˇ fl¡œ Œ˚Ú ¬ıÀ˘ ά◊ͬ˘º ›À√¬ı˛ ˜øÓ¬·øÓ¬ Œ√À‡ ˜ÀÚ ˝√√À26√ ›À√¬ı˛ ˜ÀÒ… Ó≈¬˜≈˘ ø¸“øάˇ ø√À˚˛ ά◊ͬÀÓ¬ qè fl¡À¬ı˛øÂ√º ¬Û± øȬÀ¬Û øȬÀ¬Û ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ά◊ͬøÂ√, ¬Û±ÀÂ√ Œfl¡Î¬◊ ŒÈ¬¬ı˛ Œ¬ÛÀ˚˛
Á¡·Î¬ˇ± ¬ı± fl¡Ô± fl¡±È¬±fl¡±øȬ ‰¬˘ÀÂ√º ›À√¬ı˛ ˜ÀÒ… Œ˚ ‰¬¬ı˛˜ ¤fl¡È¬± øfl¡Â≈√ Œ¬ı“ÀÒ ˚±À¬ı, ¤˜Ú› ˚±˚˛º ˚‡Ú ‰¬±¬ı˛Ó¬˘±˚˛ ø·À˚˛ ά◊ͬ˘±˜ Ó¬‡Ú ¬ı≈fl¡È¬± øȬ¬Û øȬ¬Û fl¡¬ı˛ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘º ¬ı“±ø√Àfl¡
ˆ¬±¬ıÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘±˜º ’±˜±¬ı˛ ’±˙DZ Œ˚ ’˜”˘fl¡ Ú˚˛ Œ¸È¬± õ∂˜±øÌÓ¬ ˝√√˘ ¤fl¡È≈¬ ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ ¤fl¡È≈¬ ‡±øÚfl¡È¬± Œ˝√√“ÀȬ Œ·À˘˝◊√ Œ¸˝◊√ øÓ¬Ú Ú•§¬ı˛ ‚¬ı˛È¬±º ¸•Û”Ì« ¬Û…±À¸Ê√Ȭ± ’gfl¡±¬ı˛º øÓ¬Ú
24 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝√√øÚ ¬Û=fl¡ 25
Ú•§À¬ı˛¬ı˛ √¬ı˛Ê√± ø√À˚˛ ¤fl¡ ø‰¬˘ÀÓ¬ ’±À˘± ¤À¸ ¬Û…±À¸Ê√Ȭ±˚˛ ¬Ûάˇ±˚˛ ¬Û≈À¬ı˛± Ê√±˚˛·±È¬±ÀÓ¬˝◊√ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ›À√¬ı˛ fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ qÚøÂ√˘º Ú˝◊√À˘ ›¬ı˛± ¤Ê√±˚˛·± ŒÂ√Àάˇ ‰¬À˘ Œ˚Ó¬º
¤fl¡È¬± ’±¬ıÂ√± ’±À˘±¬ı˛ ¸‘ø©Ü ˝√√À˚˛ÀÂ√º ˚‡Ú Œ¬ı˛±ø˝√√Ó¬¬ı˛± øÂ√˘ Ó¬‡Ú ¤‡±ÀÚ fl¡Ó¬ Œ√ÃÀάˇ øfl¡c ›¬ı˛± Œ˚ ’±·±˜œfl¡±˘ ¸g…± ¬Û˚«ôL ¤‡±ÀÚ˝◊√ Ô±fl¡À¬ı Œ¸È¬± ŒÓ¬± ›À√¬ı˛ fl¡Ô± qÀÚ˝◊√
Œ√ÃÀάˇ ¤À¸øÂ√, ¤Ó¬ ¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ Ê√±˚˛·±È¬±Àfl¡ ¤˝◊√ ¬Ûø¬ı˛À¬ıÀ˙ Œfl¡˜Ú ’À‰¬Ú± ’±¬ı˛ ’¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º ¤¬ı— ’±·±˜œfl¡±˘ Œ˚ ›¬ı˛± ’±À¬ı˛fl¡È¬± ’¬Û¬ı˛±Ò fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ‰¬À˘ÀÂ√ Ó¬±›
˜ÀÚ ˝√√À26√º ’±Àô¶ ’±Àô¶ Œ¸˝◊√ √¬ı˛Ê√±È¬±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ “√±Î¬ˇ±˘±˜º √¬ı˛Ê√±È¬± Œˆ¬Ó¬¬ı˛ ŒÔÀfl¡ Œ√˚˛± Œ¬ı±Á¡± Œ·˘º ¸≈Ó¬¬ı˛±— ¤È¬± ˝√√ÀÓ¬ Œ√›˚˛± ˚±À¬ı Ú±º fl¡±˘Àfl¡¬ı˛ fl¡±Ê√ Œ˙¯∏ fl¡¬ı˛±¬ı˛ ¬Û¬ı˛
Ú˚˛, Œˆ¬Ê√±ÀÚ±º √¬ı˛Ê√±˚˛ fl¡±Ú ¬Û±Ó¬˘±˜º Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ ˜‘≈√ &Ú&Ú Œ˙±Ú± Œ·˘º ÒœÀ¬ı˛ ÒœÀ¬ı˛ ¤Ê√±˚˛·± ŒÂ√Àάˇ ›À√¬ı˛ ¬Û±˘±ÀÚ±¬ı˛ õ≠…±ÚȬ±› Œˆ¬Àô¶ ø√ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº ¤˝◊√ ¬ı˛fl¡˜ ø¬ıøˆ¬iß fl¡Ô±
fl¡Ô±&À˘± ¶Û©Ü Œ¬ı±Á¡± ˚±À26√, Ó¬À¬ı Â√±Î¬ˇ± Â√±Î¬ˇ± ˆ¬±À¬ı ˚± qÚ˘±˜ Ó¬±ÀÓ¬ Œ¬ı±Á¡± Œ·˘ ˆ¬±¬ıÀÓ¬ ˆ¬±¬ıÀÓ¬ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¤˘±˜ Œ√±fl¡±ÚȬ± ŒÔÀfl¡º Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ·ÀȬ¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛
≈√Ê√Ú fl¡Ô± ¬ı˘ÀÂ√º ›À√¬ı˛ fl¡Ô±¬ı±Ó«¬± ’±ø˜ ˚± qÚ˘±˜ Œ¸È¬± ¤‡±ÀÚ U¬ıU Ó≈¬À˘ ø√ø26√º Œ√ø‡ ¤fl¡Ê√Ú √œ‚«fl¡±˚˛ Œ˘±fl¡ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¤˘º Ó¬±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ÀÚ ¤fl¡È¬± Ù≈¬˘˝√√±Ó¬± Œ¸±À˚˛È¬±¬ı˛,
ñ ˚±fl¡, Ó¬±˝√√À˘ ¤È¬± Œ˙¯∏ ˝√√˘º ˜±Ô±˚˛ fl¡…±¬Ûº Œ˘±fl¡È¬± ¤ø√Àfl¡ ¤fl¡¬ı±¬ı˛ Ó¬±øfl¡À˚˛ ά◊ÀåI◊±ø√Àfl¡ ˝√√“±È¬ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘º Œ˘±fl¡È¬±
ñ ˝√√“…±, ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ ¬Û±¬ı˛ÀÙ¬"√√ ˆ¬±À¬ı˝◊√ ˝√√À˚˛ÀÂ√º øfl¡ ’±˜±Àfl¡˝◊√ Œ√‡˘, Ú± Œ√±fl¡±ÚȬ±Àfl¡, Œfl¡ Ê√±ÀÚ ¬ı±¬ı±∑ ’±ø˜ Œ√ø¬ı˛ Ú± fl¡À¬ı˛ Ô±Ú±¬ı˛
ñ ¤˝◊√ Œ¬ıø˙ Á¡±À˜˘± fl¡¬ı˛øÂ√˘º ø√Àfl¡ ˝√√“±È¬ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘±˜º
ñ øfl¡c ˜ÀÚ Œ¬ı˛À‡± fl¡±˘ ¤À¸ øͬfl¡ ¤¸˜À˚˛ ¬ı±øfl¡ fl¡±Ê√Ȭ± Œ˙¯∏ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬˘ÀÓ¬
˝√√À¬ı, fl¡±¬ı˛Ì ¸˜˚˛ ’±˜±À√¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ Œ¬ıø˙ ŒÚ˝◊√º ά◊¬Û¸—˝√√±¬ı˛
ñ U˜, ¬ı¸ƒ ŒÓ¬± ¬ı˘˘ ¤˜±À¸¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ¤ø√Àfl¡¬ı˛ ¸¬ı øfl¡Â≈√ Œ˙¯∏ fl¡À¬ı˛ ’±˜¬ı˛± ñ ¬ı˘ fl¡œ Œ˝√√, ¸øÓ¬… ¬ı˘Â√, Ú±øfl¡ ¤ ¬ıÀ˚˛¸ ŒÔÀfl¡˝◊√ ¬ı˛±øM√√À¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ ŒÚ˙± ŒÈ¬˙± fl¡¬ı˛±¬ı˛
¤Ê√±˚˛·±È¬± ŒÂ√Àάˇ Œ√¬ıº ’Àˆ¬…¸...
øfl¡Â≈√é¬Ì ¸¬ı ‰≈¬¬Û‰¬±¬Û, Í≈¬—ͬ±— fl¡À¬ı˛ ≈√-¤fl¡È¬± ˙s Œ˙±Ú± Œ·˘º ’±ø˜ øÚ–˙Às ù´±¸ ñ ’±À¬ı˛ Ú±–, Ó≈¬ø˜› ¸¬ı ¸˜˚˛ Œfl¡˜Ú ˝◊√˚˛±øfl«¡ ˜±¬ı˛ÀÓ¬ Ô±fl¡º ’±˜±¬ı˛ fl¡Ô±˚˛ Œ˚Ú
¬ıg fl¡À¬ı˛ √¬ı˛Ê√±˚˛ fl¡±Ú Œ¬ÛÀÓ¬ “√±øάˇÀ˚˛ ’±øÂ√º ¤¬ı±¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı…øMê¬ı˛ ·˘± Œ˙±Ú± ø¬ıù´±¸˝◊√ ˝√√À26√ Ú±º
Œ·˘º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ŒÂ√±È¬À¬ı˘± ŒÔÀfl¡˝◊√ ’±˜±Àfl¡ Œ√‡ÀÂ√Úº Œ¸Ê√Ú…˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ¸Àe ¸¬ı«√±
ñ ’±ø˜ Ó¬±˝√√À˘ ¤fl¡È≈¬ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ’±¸øÂ√º ˝√√±ø¸˜˙fl¡¬ı˛± fl¡À¬ı˛Úº øfl¡c ¤À˝√√Ú ø¬ı¬ÛÀ√¬ı˛ ˜≈˝√”ÀÓ«¬ ’±˜±¬ı˛ fl¡Ô± ø¬ıù´±¸ Ú± fl¡À¬ı˛ ¤ˆ¬±À¬ı
ñ fl¡È¬±˚˛ øÙ¬¬ı˛À¬ı∑ ’±˜±Àfl¡ ŒÓ¬± ¤¸¬ı øÚÀ˚˛ ¤fl¡± Ô±fl¡ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº Œ˝√√À¸ ά◊øάˇÀ˚˛ ø√À˘ fl¡±¬ı˛ Ú± ¬ı˛±· Ò¬ı˛À¬ıº ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ¤¬ı±À¬ı˛ ‰≈¬èȬȬ± ’…±˙À¬∏CÀÓ¬
ñ ø‰¬ôL± fl¡À¬ı˛± Ú±, ’±ø˜ ’±Ò‚∞I◊±¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ øÙ¬¬ı˛¬ıº ’±˘À·±ÀÂ√ Œ¬ı˛À‡ ¬ı˘À˘Ú, ë“√±Î¬ˇ±› “√±Î¬ˇ±›, ¬ı˛±· fl¡À¬ı˛± Ú±º ά±ø˘«—, Ó≈¬ø˜ ˚± ¬ı˘Â√ Ó¬± ˚ø√
¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ ¤¬ı±¬ı˛ ¤fl¡Ê√Ú ‚¬ı˛ ŒÂ√Àάˇ Œ¬ı¬ı˛À¬ıº ¤‡±ÀÚ “√±Î¬ˇ±ÀÚ± ’±¬ı˛ øÚ¬ı˛±¬Û√ ¸øÓ¬… ˝√√˚˛, Ó¬À¬ı ŒÓ¬± Œ¬ı˙ ø‰¬ôL±¬ı˛ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ºí
Ú˚˛º ^nÓ¬¬ÛÀ√ ø¸“øάˇ¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ¤˘±˜º ^nÓ¬ ¤¬ı— øÚ–˙Às ÚœÀ‰¬ Ú±˜ÀÓ¬ ˘±·˘±˜º øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ñ ¸øÓ¬… ˝√√˚˛, ’±¬ı±¬ı˛ fl¡œ∑ ’±ø˜ øÚÀÊ√¬ı˛ Œ‰¬±À‡ Œ√À‡øÂ√ Ó¬± ŒÓ¬± ¬ı˘˘±˜˝◊√º ’±¬ı˛
˜ÀÒ… ’gfl¡±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ õ∂Ò±Ú Ù¬È¬fl¡ ¤¬ı— Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛˝√◊ ¬ı˛±ô¶±º ¤¬ı±À¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ ¤fl¡È¬± ¬Û±ÚÀ√±fl¡±ÀÚ ŒÓ¬±˜±Àfl¡› ¬ı˘øÂ√ fl¡±˘ ¸g…±˚˛ Ó≈¬ø˜ ŒÓ¬±˜±¬ı˛ √˘¬ı˘ øÚÀ˚˛ ’±˜±¬ı˛ ¸±ÀÔ ›¬ı±øάˇÀÓ¬
ø·À˚˛ “√±Î¬ˇ±˘±˜, ¬ÛÀfl¡ÀȬ ¤fl¡È¬± Ȭ±fl¡± øÂ√˘º ¸˜˚˛ fl¡±È¬±¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… Ó¬±˝◊√ ø√À˚˛ ¤fl¡È¬± ‰≈¬˝◊√—·±˜ ‰¬Î¬ˇ±› ˝√√À˚˛ ›À√¬ı˛ ¸¬ı&À˘±Àfl¡ ëfl¡È¬ Œ¬ı˛Î¬ ˝√√…±À`¬Î¬í fl¡¬ı˛À¬ıº
øfl¡Ú˘±˜º ÚÊ√¬ı˛ ¬ı˛±‡øÂ√ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ·ÀȬº Œ¸˝◊√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı…øMê√ ¤‡Ú˝◊√ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ñ øfl¡c ¤˜Ú ¤fl¡È¬± ‡¬ı¬ı˛ qÀÚ ŒÓ¬± ‰≈¬¬Û‰¬±¬Û Ô±fl¡± ˚±˚˛ Ú±º ¬Û≈À¬ı˛± ¤fl¡È¬± ¬ı˛±øS
Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ’±¸À¬ıº øÚÀÊ√Àfl¡ Œ¬ı˙ Œ·±À˚˛µ±√¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ˜ÀÚ ˝√√À26√º Œ√±fl¡±Ú√±À¬ı˛¬ı˛ ˚±ÀÓ¬ ˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ˝√√±Ó¬ Œ¬ı˛À‡ ¬ıÀ¸ Ô±fl¡À˘ ŒÓ¬± ’±˜±À√¬ı˛ ¬Û≈ø˘˙ øά¬Û±È«¬À˜ÀKI◊¬ı˛ ‰¬˘À¬ı Ú±º
¸Àµ˝√√ Ú± ˝√√˚˛ Œ¸Ê√Ú… Ȭ±fl¡±È¬± ø√ÀÓ¬ ¤¬ÛÀfl¡È¬ ›¬ÛÀfl¡È¬ ˝√√±Ó¬Î¬ˇ±˘±˜º Ê√±øÚ ›È¬± ¬ı≈fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ fl¡À¬ı˛ ˚‡Ú ‡≈ÀÚ¬ı˛ Œfl¡¸ ¬ı˘Â√, Ó¬‡Ú ŒÓ¬± ˝◊√˜±¬ı˛ÀÊ√øk ˝√√À˚˛ ¬ÛÀάˇº
¬ÛÀfl¡ÀȬ˝◊√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º ¸øÓ¬…fl¡±À¬ı˛¬ı˛ Œ·±À˚˛µ±¬ı˛± ¤˜Ú ¸˜˚˛ ¤fl¡‡±Ú± ø¸·±À¬ı˛È¬ Ò¬ı˛±ÀÓ¬±º ñ ›–, ’±Ê√ ¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ˚±À¬ı/ Ó¬À¬ı ˜±Àfl¡ øfl¡Â≈√ ¬ı˘ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À¬ı Ú±, ’±À· ø√ø¬ı… fl¡À¬ı˛±º
øfl¡c ¤˝◊√ ˙˝√√À¬ı˛, ’±˜±¬ı˛ ¬ıÀ˚˛ø¸ ¬Û±Î¬ˇ±¬ı˛ ŒÂ√À˘ ø¸·±À¬ı˛È¬ øfl¡ÚÀÓ¬ ‰¬±˝◊√À˘, Œ√±fl¡±Ú√±À¬ı˛¬ı˛ ñ ¬ı±–À¬ı˛, Ó≈¬ø˜ øÚÀÊ√ ¤À¸ ’±˜±Àfl¡ ‡¬ı¬ı˛ ø√À˘ ’±¬ı˛ ¤fl¡Ô±È¬± ŒÓ¬±˜±¬ı˛ ˜±Àfl¡
fl¡±ÀÂ√ fl¡±Ú˜˘± Œ‡ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº ˆ¬ø¬ı¯∏…» fl¡˜«¬ÛXøÓ¬ øͬfl¡ fl¡À¬ı˛ øÚ˘±˜º õ∂ÔÀ˜˝◊√ ˚±¬ı Ô±Ú±˚˛, ¬ı˘¬ı Ú± ¬ı˘Â√, Ó¬± Â√±Î¬ˇ± ‡≈ÀÚ&À˘± Ò¬ı˛± ¬ÛάˇÀ˘ ŒÓ¬± ŒÓ¬±˜±¬ı˛˝◊√ ŒSêøάȬºí
’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡Àfl¡ ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ʱøÚÀ˚˛ Œ√¬ıº ›¬ı˛± ŒÈ¬¬ı˛ ¬Û±˚˛øÚ Œ˚ Œfl¡Î¬◊ ¤fl¡Ê√Ú √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ñ ¬ı±ÀÊ√ ¬ıÀfl¡± Ú±, ’±ø˜ ¤Ó¬¸¬ı fl¡±G fl¡À¬ı˛øÂ√ Ê√±ÚÀ˘ ˜± ’±˜±¬ı˛ Â√±˘ Â√±øάˇÀ˚˛
26 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 27
ŒÚÀ¬ıº ˜± ˚ø√ øÊ√À:¸ fl¡À¬ı˛ ¬ı˛±øM√√À¬ı˛ Œfl¡±Ô±˚˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛øÂ√˘±˜º Œ¸È¬± ’±ø˜˝◊√ ˜…±ÀÚÊ√ ’±ø˜ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡Àfl¡ ¬ı˘˘±˜, ëÓ≈¬ø˜ ¤fl¡È¬± fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛, ¤fl¡Ê√ÚÀfl¡ ¸±√±
fl¡¬ı˛¬ıº Œ¬Û±˙±Àfl¡ ¬ı±øάˇÈ¬±¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¬ı˛±øM√√À¬ı˛ Œ¬ı˛À‡ √±›º Œ¸ ¬ı±øάˇÈ¬±ÀÓ¬ Œfl¡ ¤˘ Œ·˘ Œ¸¸¬ı
ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√, Ó≈¬ø˜ ˚± ˆ¬±À˘± Œ¬ı±Á¡º øfl¡c Œ√ø¬ı˛ Ú± fl¡À¬ı˛ ¤‡Ú˝◊√ ’±˜±À√¬ı˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ÚÊ√¬ı˛ ¬ı˛±‡À¬ıº Œfl¡Î¬◊ øfl¡Â≈√ Ê√±ÚÀÓ¬› ¬Û±¬ı˛À¬ı Ú±º Œ¸¬ı˛fl¡˜ øfl¡Â≈√ Œ√‡À˘ Ú±˝√√˚˛ ŒÓ¬±˜±Àfl¡
¬ÛάˇÀÓ¬ ˝√√À¬ıº Ô±Ú±˚˛ ‡¬ı¬ı˛ Œ√À¬ıºí
¬Û“±‰¬Ê√Ú ’±˜Î«¬ ¬Û≈ø˘˙ øÚÀ˚˛ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ øÊ√À¬Û fl¡À¬ı˛ ’±˜¬ı˛± ˚‡Ú Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ’Ó¬–¬Û¬ı˛ Œ¸˝◊√ ¬ı…¬ı¶ö±˝◊√ ˝√√˘º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ’±˜±À√¬ı˛ ‚À¬ı˛ Ï≈¬fl¡˘ Ú±, Œ¸±Ê√± Ô±Ú±˚˛
¬ı±øάˇ¬ı˛ ά◊ÀVÀ˙… ¬ı˛›Ú± ø√˘±˜ Ó¬‡Ú Ô±Ú±¬ı˛ ‚øάˇÀÓ¬ Ϭ— Ϭ— fl¡À¬ı˛ ÚȬ± Œ¬ıÀÊ√ Œ·˘º ˚±ÀÓ¬ ‰¬À˘ Œ·˘º ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¬Û±˝√√±¬ı˛±˚˛ ¬ı˛˝◊√˘ ¤fl¡ fl¡Àڶܬı˘ ¸±Ò±¬ı˛Ì ¬ÛÔ‰¬±¬ı˛œ Œ¸ÀÊ√º ’±ø˜ ø·À˚˛
’¬Û¬ı˛±Òœ¬ı˛± ¸Ó¬fl«¡ ˝√√À˚˛ Ú± ˚±˚˛ Œ¸Ê√Ú… øÊ√¬ÛȬ± ‡±øÚfl¡ ”√À¬ı˛ ¬ı˛±‡± ˝√√˘ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ ˆ¬À˚˛ ˆ¬À˚˛ ¬ı±øάˇ Ï≈¬fl¡˘±˜º ¬ı±Î¬ˇœÀÓ¬ ˚± ˝√√˘ Ó¬± ¸˝√√ÀÊ√˝√◊ ’Ú≈À˜˚˛ øÂ√˘º Œ¸¸À¬ı¬ı˛ ¬ı˛¸±¶§±√Ú
õ∂Ò±Ú Ù¬È¬fl¡ ŒÔÀfl¡º ‰¬±¬ı˛Ê√Ú ¸˙¶a ¬Û≈ø˘˙Àfl¡ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ·ÀȬ¬ı˛ ˜≈À‡˝◊√ ¬ı˛±‡± ˝√√˘º Ó¬±À√¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ¤é¬ÀÌ ¬Û±Í¬fl¡À√¬ı˛ ¬ıø=Ó¬ fl¡¬ı˛øÂ√º ŒÂ√±È¬‡±È¬ ’…±Î¬Àˆ¬=±À¬ı˛¬ı˛ ŒÚ˙±˚˛ ø¬ÛÀͬ¬ı˛
õ∂øÓ¬ øÚÀ«√˙ ¬ı˛˝◊√˘ Œ˚ ˝◊√kÀ¬Û"√√À¬ı˛¬ı˛ ¬ı“±ø˙¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ qÚÀ˘˝◊√ Ó¬±¬ı˛± ø¸“øάˇ ø√À˚˛ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ õ∂±ø5À˚±·È¬± Œ¬ıø˙ ’Ú≈ˆ¬”Ó¬ ˝√√˘ Ú±º ¤fl¡È¬± ‰¬±¬Û± ά◊ÀM√√Ê√Ú±˚˛ ¸±¬ı˛±¬ı˛±Ó¬ ‚≈˜ ˝√√˘ Ú±º
ά◊Àͬ ’±¸À¬ıº ’±˜±¬ı˛ ¬ı≈Àfl¡¬ı˛ øϬ¬Û øϬ¬Û fl¡¬ı˛±È¬± ’±¬ı±¬ı˛ qè ˝√√À˚˛ÀÂ√, ˚Ó¬˝◊√ ’±˜¬ı˛± ά◊¬ÛÀ¬ı˛ Œ¸¬ı˛±ÀÓ¬ ¤fl¡È≈¬ ¬ÛÀ¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¬Û«√± ¸ø¬ı˛À˚˛ Ó¬±˘≈√fl¡±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛
ά◊ͬÀÓ¬ ˘±·˘±˜, øϬ¬Û øϬ¬Û Œ¬ıÀάˇ ‰¬˘˘º ¬ı˛±ô¶±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ’±—ø˙fl¡ˆ¬±À¬ı Ê√±Ú±˘±È¬± Œ√À‡ Œ√À‡øÂ√º ¸•Û”Ì« ’gfl¡±¬ı˛ ¬ı±øάˇÈ¬±Àfl¡ ˆ¬≈Ó≈¬Àάˇ ˜ÀÚ ˝√√ø26√˘º õ∂˝√¬ı˛±¬ı˛Ó¬ fl¡Àڶܬı˘øȬÀfl¡
¬ı≈ÀÁ¡øÂ√˘±˜ ‚¬ı˛È¬±˚˛ ¤‡ÀÚ± ’±À˘± ;˘ÀÂ√º ’±˜¬ı˛± ‰¬±¬ı˛Ó¬˘±˚˛ ά◊Àͬ ¤À¸øÂ√º ’±¬ı˛ ˜±S ’±˜±¬ı˛ Ê√±Ú˘± ŒÔÀfl¡ Œ√‡± ˚±ø26√˘ Ú±º ¬ı˘±¬ı±U˘…, ¬Û≈À¬ı˛± ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ˜±Àfl¡ Ê√±Ú±ÀÚ±
˝√√±Ó¬ ¬Û“±À‰¬fl¡ ”√À¬ı˛ ›˝◊√ √¬ı˛Ê√±È¬±º øfl¡c ‰¬˜fl¡ ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛øÂ√˘ Œ¸Ô±˚˛º √¬ı˛Ê√±˚˛ Ò±!¡± ˝√√˚˛øÚº øͬfl¡ fl¡À¬ı˛øÂ√, ›&À˘±Àfl¡ Ò¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À˘ Ó¬‡Ú Ù¬˘±› fl¡À¬ı˛ ¸¬ı ¬ı˘± ˚±À¬ıº
Œ√›˚˛±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ¸±Î¬ˇ±˙s ŒÚ˝◊√º ’±À¬ı˛fl¡¬ı±¬ı˛ Ò±!¡± ø√ÀÓ¬ ø·À˚˛˝◊√ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ ¬Û¬ı˛ø√Ú ¶≈®À˘ ˚±˝◊√øÚº ¸fl¡±˘À¬ı˘± ¤fl¡¬ı±¬ı˛ ¬Ûάˇ± ŒÔÀfl¡ Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ ά◊Àͬ Ô±Ú±˚˛ ‰¬À˘
Ú±˚˛±¸«-¤¬ı˛ Œ¸Àˆ¬Ú ø˘ˆ¬±À¬ı˛¬ı˛ Œ¸±Ú±ø˘ Ó¬±˘±È¬± ÚÊ√À¬ı˛ ¬Ûάˇ˘º Œ˚Ú ’±˜±À√¬ı˛ ›È¬± ¬ı…e Œ·˘±˜º ’ø¬ıÚ±˙¬ı±¬ı≈ ¬ı˘˘, ë¬ı≈Á¡À˘ ά±ø˘«—º ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ fl¡Àڶܬı˘ ¤À¸ ¬ı˛±Ó¬ ≈√ÀȬ±˚˛ ø¬ı˛À¬Û±È«¬
fl¡¬ı˛ÀÂ√º fl¡À¬ı˛ÀÂ√ Œ˚ ¬Û“±‰¬Ê√Ú Œ˘±fl¡ ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ¬ı±À¬ı˛±È¬± Ú±·±√ Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛ ¬ı±øάˇ ø·À˚˛øÂ√˘º ›À√¬ı˛
ñ ˚±– ’±˜¬ı˛± Œ√ø¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬À˘øÂ√º Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ ˚±¬ı±¬ı˛ ø˜øÚȬ ¬Û“±À‰¬Àfl¡¬ı˛ ˜ÀÒ… øÓ¬Ú Ú•§À¬ı˛¬ı˛ ’±À˘± ;À˘ ά◊ÀͬøÂ√˘º ’±Ò‚∞I◊±
¤fl¡È¬± √œ‚«ù´±¸ ø˜ø|Ó¬ ·˘± Œ˙±Ú± Œ·˘ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛º ’±˜±¬ı˛ ˜ÀÚ ¬Ûάˇ˘ ¤fl¡È¬± ¬Û˚«ôL Œ¸˝◊√ ˘±˝◊√Ȭ ;À˘øÂ√˘, Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ øÚÀˆ¬ Œ·˘º ¤¬ı˛¬Û¬ı˛ Œfl¡Î¬◊ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛› ’±À¸øÚ,
ŒÂ√±A Œ˙¬ı˛ñ ëë¬ıÚ±À˚˛ ¬ıUÓ¬ ˚Ó¬Ú Œ¸ Œ¸±ÀÚ fl¡± ø¬Û?¬ı˛±, Œ˘øfl¡Ú fl¡˜¬ı‡ƒÓ¬ ø‰¬øάˇ˚˛±˝◊√ ŒÏ¬±Àfl¡›øÚºí
ά◊άˇ ·˚˛±ºí ¸±¬ı˛±ø√Ú ¤fl¡È¬± ά◊»fl¡_±˚˛ Œfl¡ÀȬÀÂ√º fl¡‡Ú Œ˚ ¸g…± ˝√√À¬ı, ’±¬ı˛ õ≠…±Ú ’Ú≈˚±˚˛œ Â√Ȭ±˚˛
¤fl¡Ê√Ú fl¡Àڶܬı˘ ¬ı˘˘ñ ¸…±¬ı˛ Ó¬±˘±È¬± ˆ¬±„√√¬ı∑ ’±˜¬ı˛± ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ¸Àe ¸√˘¬ıÀ˘ › ¬ı±øάˇÀÓ¬ ˝√√±Ú± Œ√¬ı, Œ¸È¬±¬ı˛˝◊√ õ∂Ó¬œé¬± fl¡¬ı˛øÂ√˘±˜º
’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ ’±À·˝◊√ ’±ø˜ Ê√¬ı±¬ı ø√˘±˜, ëÚ±, ’±˜¬ı˛± ¤Ó¬ Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ ’±˙± ŒÂ√Àάˇ ¸fl¡±˘À¬ı˘± Ô±Ú± ŒÔÀfl¡ øÙ¬À¬ı˛ Œ¸˝◊√ Œ˚ ’±˜±¬ı˛ ‚À¬ı˛ Ï≈¬Àfl¡ Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¬Û±À˙ ¬ıÀ¸øÂ√,
Œ√¬ı Ú±, ˚ø√ ¬ı˛±ÀÓ¬ ›¬ı˛± øÙ¬À¬ı˛ ’±À¸ ’±¬ı˛ Œ√À‡ Œ˚ Ó¬±˘± ˆ¬±„√√±, Ó¬À¬ı ›¬ı˛± ¤Ê√±˚˛·± ¤fl¡¬ı±¬ı˛› ά◊øͬøÚº ˜± ˚‡Ú ‰¬±Ú-‡±›˚˛±¬ı˛ Ê√Ú… Ó¬±Î¬ˇ± ø√˘ Ó¬‡Ú ¬ı±Ò… ˝√√À˚˛ ά◊ͬÀÓ¬ ˝√√˘º
ŒÂ√Àάˇ ¬Û±˘±À¬ıº Ó¬±¬ı˛À‰¬À˚˛ ¬ı¬ı˛— ’±·±˜œfl¡±˘ ¸g…±˚˛ ›À√¬ı˛ ¤‡±ÀÚ ’±¸±¬ı˛ fl¡Ô± ’±ÀÂ√˝◊√, ¸±¬ı˛±ø√Ú › ¬ı±øάˇÀÓ¬ ¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ¤¬ı— ’¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ’ÀÚÀfl¡˝◊√ Ï≈¬Àfl¡ÀÂ√, Ó¬±¬ı˛± Œ˚ qÒ≈ øÓ¬Ú
Ó¬À¬ı Œ¸¸˜˚˛ ›À√¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ Ú±ÀÓ¬ Ò¬ı˛±˝◊√ ˆ¬±À˘±íº Ú•§À¬ı˛˝◊√ ˚±À26√, Ó¬± Ú˚˛º ’Ó¬¬ıάˇ Ùv¬…±ÀȬ ’ÀÚÀfl¡˝◊√ ’±¸± ˚±›˚˛± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º øÓ¬Ú Ú•§¬ı˛
fl¡Àڶܬı˘ ¬ı˘˘, ëøfl¡c ›¬ı˛± øÙ¬À¬ı˛ ’±¸± ¬Û˚«ôL ’±˜¬ı˛± ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛¬ıº ’±¬ı˛ ¤À˘˝◊√ Ùv¬…±ÀȬ fl¡±¬ı˛± ¤˘ Œ·˘, Œ¸È¬± ø√ÀÚ¬ı˛ Œ¬ı˘± ˘é¬… fl¡À¬ı˛ øfl¡Â≈√˝◊√ Œ¬ı±Á¡± Œ·˘ Ú±º ≈√¬Û≈¬ı˛ ¸±Àάˇ
Œ¢∂Ù¬Ó¬±¬ı˛ ˝√√À¬ıºí ¤·±À¬ı˛±È¬±¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤fl¡¬ı±¬ı˛ øÓ¬Ú Ú•§À¬ı˛¬ı˛ Ê√±Ú±˘±È¬± ‡≈À˘ Œfl¡Î¬◊ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ˜≈‡ ¬ı±øάˇÀ˚˛øÂ√˘º
ñ ’±À¬ı˛ ›¬ı˛± ¬Û≈ø˘˙ Œ√‡À˘ ’±¬ı˛ ¤Ò±¬ı˛ Œ‚“¯∏À¬ı Ú±, ’±˜¬ı˛± ŒÓ¬± ›À√¬ı˛ ø‰¬øÚ› Œ¸ Œ˚ ›˝◊√ √À˘¬ı˛˝◊√ Œ˘±fl¡ Ó¬±ÀÓ¬ ’±˜±¬ı˛ ’±¬ı˛ ¸Àµ˝√√ ¬ı˛˝◊√˘ Ú±º ¸g…±˚˛ ë¬ıg≈ ’øÊ√ÀÓ¬¬ı˛
Ú±º ›¬ı˛± Œ˚ ¤‚À¬ı˛˝◊√ øÂ√˘ Œ¸fl¡Ô± Ó¬‡Ú ›¬ı˛± ¶§œfl¡±¬ı˛ fl¡¬ı˛À¬ı Ú±º ¬ı±øάˇ ˚±ø26√í ¬ıÀ˘ ˜±Àfl¡ ˆ¬≈ø˘À˚˛ˆ¬±ø˘À˚˛ ¤À¸ “√±Î¬ˇ±˘±˜ ¬Û±Ú Œ√±fl¡±ÚȬ±¬ı˛ ¸±˜ÀÚº ’±¬ı˛
’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ø¬Ûͬ ‰¬±¬ÛÀάˇ ¬ı˘˘, ëÓ≈¬ø˜ ŒÓ¬± ˆ¬±˚˛± ¬Û≈ø˘˙ øά¬Û±È«¬À˜ÀKI◊ øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ Ó¬±¬ı˛ √˘¬ı˘ øÚÀ˚˛ ˝√√±øÊ√¬ı˛ ˝√√À¬ıº øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ά◊√‚ƒ ±øȬӬ
fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛À¬ı Œ˝√√/í ˝√√À¬ı ¤fl¡È¬± ’¬Û¬ı˛±Ò ‰¬ÀSê¬ı˛ fl≈¡fl¡˜«º ¤fl¡È¬± ø√Ú ¬Û≈À¬ı˛±¬Û≈ø¬ı˛ Œfl¡ÀȬ Œ·˘ ’Ô‰¬ ›¬ı˛± Œ¬ı˙
28 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 29
·±À˚˛ ¬Ù≈¬“ ø√À˚˛ Œ¬ıάˇ±À26√º Œˆ¬À¬ıÀÂ√ ¤˝◊√ ‡≈ÀÚ¬ı˛ ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ Œfl¡±Ú fl¡±fl¡¬Û鬜ÀÓ¬› ŒÈ¬¬ı˛ ¬Û±˚˛øÚº ñ ’±˜±Àfl¡ ˆ¬˚˛ Œ√‡±26√∑
øfl¡c Œˆ¬À¬ı ’±(˚« ˝√√ø26√ ›¬ı˛± ˘±˙ ¬Û±‰¬±¬ı˛ fl¡¬ı˛±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡À¬ı˛øÚ Œfl¡Ú∑ ˚ø√ ›¬ı˛± Œ¸ Œ‰¬©Ü± ·˘±¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√Ȭ± Œ¬ı˙ ά◊ÀM√√øÊ√Ó¬ Œ˙±Ú±À26√º
fl¡¬ı˛Ó¬ Ó¬À¬ı ·Ó¬¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ¬Û±˝√√±¬ı˛±√±À¬ı˛¬ı˛ Œ‰¬±À‡ ¬ÛάˇÓ¬º ’±¬ı˛ ’±Ê√ ¸±¬ı˛±ø√ÀÚ ’±˜±¬ı˛ Œ‰¬±‡› ñ Ú±, ¤˜øÚ ¤ ˜±ÚÀ¬ı Ú±, ˙…±˜ Ò¬ı˛ ù≠±Àfl¡ Œ‰¬À¬Ûº
¤øάˇÀ˚˛ Œ˚Ó¬ Ú±º Ó¬± Â√±Î¬ˇ± ’Ó¬¬ıάˇ ˘±˙ Œ¬ı¬ı˛ fl¡¬ı˛±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¬ı±' Ȭ±'› Œfl¡Î¬◊ Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ ¤fl¡È¬± Òô¶±Òøô¶¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ ¬Û±›˚˛± ˚±À26√º Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ Œ˚ ¤fl¡È¬± ‡G˚≈X qè ˝√√À˚˛ÀÂ√
øÚÀ˚˛ ˚±˚˛øÚ ¬ı± øÚÀ˚˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ’±À¸øÚº ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡ ›‡±ÀÚ ø·À˚˛ ¬ı˛˝√¸… ά◊Àij±‰¬Ú Ú± fl¡¬ı˛± Ó¬± Œ¬ı±Á¡± ˚±À26√º ¬Û±À˙ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ√ø‡ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ Œfl¡±˜À¬ı˛¬ı˛ ø¬ı˛ˆ¬˘¬ı±¬ı˛È¬± ˝√√±ÀÓ¬
¬Û˚«ôL øfl¡Â≈√˝◊√ ¬Ûø¬ı˛©®±¬ı˛ ˝√√À¬ı Ú±º ¤˝◊√¬ı˛fl¡˜ ø¬ıøˆ¬iß fl¡Ô± ˆ¬±¬ıøÂ√, ¤˜Ú ¸˜˚˛ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ ¤À¸ Œ·ÀÂ√º fl¡±fl≈¡ Œ¬ı˛øάº ˝√√ͬ±» ¤fl¡È¬± ‡¬Û fl¡À¬ı˛ ˙sº Ó¬±¬ı˛¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ ¤fl¡È¬± ø¬ıfl¡È¬ ’±Ó«¬Ú±√º
øÊ√À¬Û¬ı˛ ˙s Œ˙±Ú± Œ·˘º Œ√‡± Œ·˘ ’±Ê√ ’±˜«Î¬ ¬Û≈ø˘˙› øÓ¬Ú-‰¬±¬ı˛Ê√Ú Œ¬ıø˙º øͬfl¡˝◊√ ’±¬ı˛ Œ√ø¬ı˛ fl¡¬ı˛± øͬfl¡ Ú˚˛º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ Œ¸˝◊√ ˜≈˝√”ÀÓ«¬˝◊√ ¤fl¡È¬± õ∂fl¡±G ˘±øÔ fl¡ø¯∏À˚˛ ø√À˘Ú
’±ÀÂ√, fl¡±¬ı˛Ì ›¬ı˛± Œ˚ øÚÀÊ√À√¬ı˛ ¬ı˛é¬± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¤fl¡È¬± ‡G˚≈ÀX¬ı˛ ’¬ıÓ¬±¬ı˛Ì± fl¡¬ı˛À¬ı Ú±, √¬ı˛Ê√±È¬±˚˛º √¬ı˛Ê√±È¬± ˝√√±È¬ fl¡À¬ı˛ ‡≈À˘ Œ·˘º ’±˜¬ı˛± “√±øάˇÀ˚˛ ’±øÂ√ ≈√Ê√Ú Œ˘±Àfl¡¬ı˛ ˜≈À‡±˜≈ø‡º
Ó¬±¬ı˛˝◊√ ¬ı± øfl¡ øͬfl¡∑ ÚœÀ‰¬ ‰¬±¬ı˛Ê√Ú ·±Î«¬Àfl¡ Œ¬ı˛À‡ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ’±ø˜ ’±¬ı˛ ¬ı±øfl¡ ¬Û≈ø˘˙¬ı˛± Œ˘±fl¡ ≈√ÀȬ±¬ı˛ øͬfl¡ Œ¬ÛÂ√ÀÚ˝◊√ Ê√±Ú±˘±º ’±¬ı˛ Ó¬±À√¬ı˛ ¬Û±À˚˛¬ı˛ ÚœÀ‰¬ ¸√…˜‘Ó¬ Œfl¡Î¬◊ ¤fl¡Ê√Ú,
ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ά◊ͬÀÓ¬ ˘±·˘±˜º ¤fl¡È¬± ¬ı…±¬Û±¬ı˛ ˘é¬… fl¡À¬ı˛øÂ√ Œ˚ ¤˝◊√ ‰¬±¬ı˛Ó¬˘±˚˛ ’Ú… Ùv¬…±È¬&ø˘ÀÓ¬ ˚±¬ı˛ Œ¬ÛÀȬ ’±˜”˘ Œ¬ı“Ò±ÀÚ± ¤fl¡È¬± ø¬ı˙±˘ ŒÂ√±¬ı˛±º ¬ı˛ÀMê√ Ê√±˚˛·±È¬± Œˆ¬À¸ Œ·ÀÂ√º
Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ Œfl¡±ÀÚ± ¬ı±ø¸µ±˝◊√ ŒÚ˝◊√º ¸¬ı±˝◊√ ˜ÀÚ ˝√√˚˛ Â≈√øȬ fl¡±È¬±ÀÓ¬ ≈√ø√ÀÚ¬ı˛ Ê√Ú… ¬ı±˝◊√À¬ı˛ Œ·ÀÂ√º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ ≈√˝√±Ó¬ ¸±˜ÀÚ ¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ± ’±¬ı˛ Œ¸‡±ÀÚ Œ‰¬À¬Û Ò¬ı˛± ø¬ı˛ˆ¬˘¬ı±¬ı˛È¬±ñ ë˝√√…±`¬¸
ÚœÀ‰¬¬ı˛ Ùv¬…±È¬&ø˘ÀÓ¬ ’Ú…±Ú… ¬ı±ø¸µ± ¬ı˛À˚˛ÀÂ√Ú, øfl¡c ’±(À˚«¬ı˛ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ ¤È¬±˝◊√ Œ˚, ›¬ı˛± ’±¬Û, ˝◊√ά◊ ’˘ ’±¬ı˛ ’±`¬±¬ı˛ ’…±À¬ı˛¶Ü/í
Œfl¡Î¬◊˝√◊ ¤¸•ÛÀfl«¡ øfl¡Â≈√˝√◊ ŒÈ¬¬ı˛ ¬Û±ÚøÚº ‰¬±¬ı˛Ó¬˘±˚˛ Œ¬ÛÓÀÂ√ ’±Ê√› ·Ó¬fl¡±À˘¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Œˆ¬Ê√±ÀÚ± ¸Àµ˝√√ ¬ı˛˝◊√˘ Ú± ¤ Œ˘±fl¡ ≈√ÀȬ±˝◊√ Œ˚ ‡≈øÚº Ó¬±À√¬ı˛ Œ‰¬±‡ ø¬ı¶£¬±ø¬ı˛Ó¬º Ó¬±¬ı˛± øfl¡Â≈√˝◊√
√¬ı˛Ê√±¬ı˛ Ù“¬±fl¡ ø√À˚˛ ¤fl¡ ø‰¬˘ÀÓ¬ ’±À˘± ¬ÛάˇÀÓ¬ Œ√‡± Œ·˘, ¬ı±˝◊√À¬ı˛¬ı˛ ¬ı…±˘fl¡øÚÀÓ¬º Œ¸˝◊√ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛ÀÂ√ Ú±º ’±˜Î«¬ ¬Û≈ø˘˙¬ı˛± ¬ı˛±˝◊√ÀÙ¬˘ ˝√√±ÀÓ¬ øÚÀÊ√À√¬ı˛ Ê√±˚˛·±˚˛ “√±øάˇÀ˚˛ Œ·ÀÂ√º
’±ÀÒ± ’±À˘±˚˛ ’±˜¬ı˛± ¬Û± øȬÀ¬Û øȬÀ¬Û Œ¸˝◊√ øÓ¬Ú Ú•§À¬ı˛¬ı˛ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ¬Û±À˙ ø·À˚˛ “√±Î¬ˇ±˘±˜º ¤¬ı±À¬ı˛ ’±ø˜ ‚¬ı˛È¬±˚˛ ‘√ø©Ü ¬ı≈ø˘À˚˛ øÚ˘±˜º ›À√¬ı˛ ¸±˜ÀÚ˝◊√ ¤fl¡È¬± ŒÈ¬ø¬ıÀ˘ Œ¬ı˙ ¬ıάˇ
¤¬ı±À¬ı˛ ≈√-øÓ¬ÚÀȬ ŒÊ√±¬ı˛±À˘± ·˘±¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ ¬Û±›˚˛± Œ·˘º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ’±¬ı˛ ’±ø˜ ¸±˝◊√ÀÊ√¬ı˛ ¤fl¡È¬± Œ‡±˘± ‡±Ó¬± Ó¬±ÀÓ¬ Œ˚Ú fl¡œ ¸¬ı Œ˘‡± ’±ÀÂ√º Ó¬±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ ¤fl¡È¬±
√¬ı˛Ê√±¬ı˛ ≈√¬Û±À˙ “√±Î¬ˇ±˘±˜, ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛± ’±˜±À√¬ı˛ ¬Û±À˙º ’±ø˜ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ‡±˘± ø¬ıËÙ¬Àfl¡¸, Œ¸È¬±˚˛ ¤fl¡È¬± ·√ ’±Í¬±¬ı˛ ø˙ø˙, ¤fl¡È¬± Œfl¡ø‰¬ ’±¬ı˛› fl¡À˚˛fl¡È¬± È≈¬øfl¡È¬±øfl¡
˝◊√˙±¬ı˛±˚˛ ¤fl¡È≈¬ ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬ı˘˘±˜º ¤¬ı±À¬ı˛ Œˆ¬Ó¬À¬ı˛¬ı˛ fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ ¤¬ı˛+¬Û Œ˙±Ú± øÊ√øÚ¸º ¤¬ı±À¬ı˛ ÔÓ¬˜Ó¬ Œ‡À˚˛ ˚±›˚˛± Œ˘±fl¡≈√ÀȬ± Ó¬±À√¬ı˛ ˜±Ô±¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ˝√√±Ó¬ Ó≈¬˘˘º
Œ·˘ñ Ó¬±¬ı˛± øÚÀÊ√À√¬ı˛ ’ÀÚfl¡È¬± õ∂fl‘¡øÓ¬¶ö fl¡À¬ı˛ ¬ı˘˘º
ñ Œfl¡±Ô±˚˛ Œ¬ı˛À‡øÂ√¸, Œ¸˝◊√ Ù¬±˝◊√˘È¬±∑ ñ øfl¡c, ¤¸¬ı øfl¡ ¬ı…±¬Û±¬ı˛, ’±˜¬ı˛± ŒÓ¬± Œfl¡±ÀÚ±...
ñ ¬ı˘øÂ√ ŒÓ¬± › ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ ŒÓ¬±˜±À√¬ı˛ øfl¡Â≈√ ¬ı˘ÀÓ¬ ¬ı¸ƒ ¬ı±¬ı˛Ì fl¡À¬ı˛ÀÂ√, ’±ø˜ ˜≈‡ 댉¬±¬Û¬ı˛±›/í ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ·ÀÊ«√ ›Àͬ, ë‡≈Ú fl¡À¬ı˛ ¸¬ı ’¬Û¬ı˛±Òœ¬ı˛±˝◊√ ¤fl¡Ô± ¬ıÀ˘º
‡≈˘À˘ ¬ı¸ƒ ’±˜±Àfl¡ ‡Ó¬˜ fl¡À¬ı˛ Œ√À¬ıº ˝√√±ÀÓ¬ Ú±ÀÓ¬ Ò¬ı˛± ¬ÛÀάˇ› ø˜ÀÔ… ¬ı˘±¬ı˛ Œ‰¬©Ü±∑í
ñ ¬’±¬ı˛, øfl¡Â≈√ Ú± ¬ı˘À˘ ’±˜¬ı˛±› ŒÓ¬±˜±¬ı˛ ˘±˙ ŒÙ¬À˘ ø√ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛ ¬ı±¬ÛÒÚ/ ñ øfl¡c ’±˜¬ı˛± ŒÓ¬± ‡≈Ú fl¡ø¬ı˛øÚº
¬ı≈Á¡À˘∑ ›À√¬ı˛ ˜ÀÒ… ¤fl¡Ê√Ú ’Ú≈Ú˚˛ fl¡À¬ı˛ ¬ıÀ˘º
¤¬ı±¬ı˛ ’±À¬ı˛fl¡È¬± ·˘± Œ˙±Ú± Œ·˘, 똅±˘± Ù¬…“±‰¬Ù¬…“±‰¬ fl¡¬ı˛øÂ√¸ øfl¡c, ¸˜˚˛ Ú©Ü Ú± ñ ‡≈Ú fl¡À¬ı˛±øÚ, ’±¬ı˛ ›˝◊√ ˘±˙Ȭ± ¬ı±Ó¬±À¸ Œˆ¬À¸ ›‡±ÀÚ ¤À¸ÀÂ√∑ ŒÓ¬±˜¬ı˛± ≈√ÀȬ±
fl¡À¬ı˛ Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ Ù¬±˝◊√˘È¬± Œ¬ı¬ı˛ fl¡¬ı˛ºí ‡≈Ú fl¡À¬ı˛Â√, ·Ó¬fl¡±˘ ¤fl¡È¬±º ¤˝◊√ ŒÂ√À˘øȬ Œ√À‡ÀÂ√, Ó¬‡Ú ŒÓ¬±˜±À√¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬Ú±ÀÓ¬ Ò¬ı˛ÀÓ¬
ñ ¬ı˘˘±˜ ŒÓ¬±, ›È¬± ŒÓ¬±˜±À√¬ı˛ Œ√˚˛± ˚±À¬ı Ú±º ¬Û±ø¬ı˛øÚ, øfl¡c ’±Ê√› Œ˚ ŒÓ¬±˜¬ı˛± ’±¬ı±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ‡≈Ú fl¡¬ı˛À¬ı, Œ¸È¬± ’±˜¬ı˛± ˆ¬±¬ıÀÓ¬›
ñ Œ˙¯∏¬ı±À¬ı˛¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¬ı˘ ¬ı±¬Ûƒ ›È¬± ø√ø¬ı øfl¡ Ú±∑ ¬Û±ø¬ı˛øÚº
ñ Ú±º ñ ’±¬ÛøÚ ˆ¬≈˘ fl¡¬ı˛ÀÂ√Ú Œ√‡≈Ú...
ñ ¤È¬± Œ√À‡øÂ√¸∑ ›¬ı˛ ˜≈À‡¬ı˛ fl¡Ô± ŒÈ¬ÀÚ øÚÀ˚˛ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ’±¬ı±¬ı˛ ¬ıÀ˘, ë·Ó¬fl¡±À˘¬ı˛ Œ¸ ˘±˙Ȭ±
¤fl¡È¬± øflv¡flƒ¡ fl¡À¬ı˛ ˙s ˝√√˘º Œfl¡±Ô±˚˛ ˘≈øfl¡À˚˛Â√ ¬ıÀ˘±∑í
30 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 31
ñ Œfl¡±Ú ˘±˙, ’±¬ÛøÚ øfl¡ ’±À¬ı±˘ Ó¬±À¬ı±˘ ¬ıfl¡ÀÂ√Ú∑ Œ˙± ˝√√À26√Ȭ± Œfl¡±Ô±˚˛∑í
ñ ’±À¬ı±˘ Ó¬±À¬ı±˘ ’±ø˜ ¬ıfl¡øÂ√ Ú±, ›˝◊√ Œ˚ ›‡±ÀÚ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√ ›˝◊√¬ı˛fl¡˜ ’±À¬ı˛fl¡È¬±... Œ¸˝◊√ ˘±˙ ’±¬ı±¬ı˛ ά◊M√¬ı˛ fl¡¬ı˛˘, ëŒfl¡Ú ≈√ø√Ú ÒÀ¬ı˛ ˙˝√√À¬ı˛ ŒÓ¬± ˜±˝◊√Àfl¡ ¬ıÀ˘˝◊√ Œ¬ıάˇ±À26√
¤˝◊√ ¬ıÀ˘ ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ¸√…˜‘Ó¬ ¬ı…øMê√øȬ¬ı˛ ø√Àfl¡ ’e≈ø˘ øÚÀ«√˙ fl¡¬ı˛À˘Úº øfl¡c ¸¬ıÀ‰¬À˚˛ ¸5¬ı˛Ôœ øÔÀ˚˛È¬±À¬ı˛¬ı˛ ë‡≈øÚ Œfl¡í ¬Û±˘±ºí
¬ıάˇ ‰¬˜fl¡ ’±˜±À√¬ı˛ Ê√Ú… ’À¬Û鬱 fl¡¬ı˛øÂ√˘º ’±˜±À√¬ı˛ ¸¬ı±¬ı˛ Œ‰¬±‡ Â√±Ú±¬ıάˇ± fl¡ø¬ı˛À˚˛ ø√À˚˛ ’±˜¬ı˛± ’±¬ı˛ ›‡±ÀÚ √“±Î¬ˇ±˘±˜ Ú±º ‚¬ı˛È¬± ŒÔÀfl¡ Œ¬ıèÀÓ¬ Œ¬ıèÀÓ¬ qÚÀÓ¬ Œ¬Û˘±˜
Œ¸˝◊√ ˘±˙Ȭ± ¤¬ı±¬ı˛ Œ¬ÛȬ ŒÔÀfl¡ ŒÂ√±¬ı˛±È¬± ŒÈ¬ÀÚ Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ά◊Àͬ “√±Î¬ˇ±˘, Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¬ı˘˘º Œˆ¬Ó¬À¬ı˛¬ı˛ Œ˘±fl¡È¬± ¬ı˘ÀÂ√, ë¬Û¬ı˛q ’±˜±À√¬ı˛ Œ˙± Œ√‡ÀÓ¬ ’±¸À¬ıÚ øfl¡c ¸…±¬ı˛ºí
ñ ¸øÓ¬… ˝◊√kÀ¬Û"√√¬ı˛ ¸±À˝√√¬ı ¤‡±ÀÚ Œfl¡±Ú ‡≈Ú-È≈¬Ú ˝√√˚˛øÚº ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ·yœ¬ı˛ Ô˜ÔÀ˜ ˜≈À‡ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤fl¡È¬± ¬ıSê ‘√ø©Ü ø√À˚˛ Ó¬±fl¡±À˘±º
¤¬ı±À¬ı˛ ’±˜±À√¬ı˛ ’¬ı±fl¡ ˝√›˚˛±¬ı˛ ¬Û±˘±º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ø¬ı˛ˆ¬˘¬ı±¬ı˛È¬± Ú±ø˜À˚˛ Œfl¡±˜À¬ı˛ ’±ø˜ ¤¬ı˛¬Û¬ı˛ ’±¬ı˛ Œfl¡±Úø√Ú Œ·±À˚˛µ±ø·ø¬ı˛ fl¡¬ı˛±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡ø¬ı˛øÚ/
Ï≈¬øfl¡À˚˛ ¬ı˘˘º
ñ Ó¬±˝√√À˘ ¤¸¬ı...
ñ ’±˜¬ı˛± ≈√ø√Ú ÒÀ¬ı˛ ˙˝√√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ˆ¬±Î¬ˇ± ‚¬ı˛ ‡≈À“ Ê√ Œ¬ıάˇ±ø26√˘±˜º Ó¬± Ó¬±˘≈fl¡√±¬ı˛¬ı±¬ı≈¬ı˛
‰¬±¬ı˛Ó¬˘±¬ı˛ ¤˝◊√ ‚¬ı˛È¬±Àfl¡ ’¬ıÀ˙À¯∏ ¬Û±›˚˛± Œ·˘º ’±¬ı±¬ı˛ ˆ¬±·…SêÀ˜ Ùv¬…±ÀȬ¬ı˛ øfl¡Â≈√ ¬ı±ø¸µ±
¬ıÓ«¬˜±ÀÚ ¤‡±ÀÚ ŒÚ˝◊√º ¤ÀÓ¬ ’±˜±À√¬ı˛ fl¡±ÀÊ√¬ı˛ ¸≈ø¬ıÀÒ ˝√√À˚˛øÂ√˘º
’±ø˜ ŒÓ¬± ˜±Ô±˜≈G≈ øfl¡Â≈√˝◊√ ¬ı≈Ê√ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛øÂ√ Ú±º ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ Œ˚ ¬Û±¬ı˛ÀÂ√ Ó¬±› ŒÓ¬±
˜ÀÚ ˝√√˚˛ Ú±º øfl¡c fl¡±fl≈¡ õ∂ùü fl¡¬ı˛˘, ëfl¡±ÀÊ√¬ı˛ ¸≈ø¬ıÀÒ∑ fl¡œ fl¡±Ê√∑í
˘±˙ › ¬ı±øfl¡ ≈√Ê√Ú ¤fl¡¸Àe ¬ı˘˘, ëø¬ı˛˝√±¸«±À˘¬ı˛ºí
ñ ø¬ı˛˝√±¸«±˘/
’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ Œ˚Ú ˙”ÀÚ…/
ñ ˝√√“…±, ¤˝◊√ Œ√‡≈Ú Ú±º
¬ıÀ˘, ˘±˙ ¸±Ê√± Œ˘±fl¡È¬± ŒÈ¬ø¬ıÀ˘¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ¬ÛÀάˇ Ô±fl¡± ‡±Ó¬±È¬± ’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡¬ı˛ Œ‰¬±À‡¬ı˛
¸±˜ÀÚ Œ˜À˘ ÒÀ¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ ¬ı˘˘º
ñ Œ√‡≈Ú ¸…¬ı˛, ≈√ø√Ú ÒÀ¬ı˛ ¤˝◊√ Ê√¬ı3¬ı˛ ø¸ÚƒÈ¬± ¬ıÀ¸¬ı˛ øάÀ¬ı˛flƒ¡˙ÀÚ Á¡±ø˘À˚˛ øÚø26√˘±˜º
¬Û≈À¬ı˛± ڱȬfl¡È¬±¬ı˛ ¤È¬±˝◊√ÀÓ¬± ˚±Àfl¡ ¬ıÀ˘ øfl¡ Ú± flv¡±˝◊√˜…±' ‘√˙…/
’±˜±¬ı˛ ˜ÀÚ ˝√√À26√ ’±¬ı˛ øfl¡Â≈√é¬Ì ¤˝◊√ˆ¬±À¬ı fl¡±È¬±À˘ ’±ø˜ ˜±Ô± ‚≈À¬ı˛ ˜±øȬÀÓ¬ ¬ÛÀάˇ
˚±¬ıº ‡±Ó¬±È¬±˚˛ Γ√◊øfl¡ ø√˘±˜, Œ√ø‡ Œ¸‡±ÀÚ ˚± ˚± Œ˘‡± Ó¬± øfl¡Â≈√é¬Ì ’±À· √¬ı˛Ê√±¬ı˛
›¬Û±À˙ ‚±¬ÛøȬ Œ˜À¬ı˛ Œ˙±Ú± ά±˚˛±˘·&ø˘˝◊√º ’±ø˜ ›À√¬ı˛ ¤fl¡Ê√ÚÀfl¡ ¬ı˘˘±˜, ëøfl¡c
fl¡±˘ ’±ø˜ qÀÚøÂ√ ’±¬ÛÚ±¬ı˛± ¬ı˘±¬ıø˘ fl¡¬ı˛øÂ√À˘Ú Œ˚ ¤‡±ÀÚ¬ı˛ fl¡±Ê√ Œ˙¯∏ fl¡À¬ı˛ ’±¬ÛÚ±¬ı˛±
¤Ê√±˚˛·±È¬± ¤˜±À¸¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ŒÂ√Àάˇ Œ√À¬ıÚ∑í
ñ ˝√√“…±, fl¡±¬ı˛Ì ’±˜±À√¬ı˛ Œ˙± ¬Û¬ı˛q ŒÔÀfl¡ qè ˝√√À¬ı ’±¬ı˛ ‰¬±¬ı˛ø√Ú ÒÀ¬ı˛ ‰¬˘À¬ıº
Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ ›øάˇ˙±ÀÓ¬ ’±˜±À√¬ı˛ ¤˝◊√ ڱȬfl¡È¬±˝◊√ ˜=¶ö fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº ¤È¬± ‡≈¬ı ¸≈¬Û±¬ı˛ø˝√√Ȭ
˝√√À˚˛ÀÂ√ øfl¡ Ú±º
’ø¬ıÚ±˙fl¡±fl≈¡ ¬ı˘˘, ëÓ¬±˝√√À˘ ’±¬ÛÚ±¬ı˛± ڱȬÀfl¡¬ı˛ ø¬ı˛˝√±¸«±˘ ø√ø26√À˘Ú, Ó¬± ’±¬ÛÚ±À√¬ı˛
fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 33
¬ı‘X ά◊Àͬ ¬ı¸˘, ë’±¸≈Ú, ’±¸≈Úº ’±¬ÛÚ±¬ı˛ Ê√Ú… fl¡œ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛∑í ¸±˜±Ú… Œ˝√√À¸ ’±ø˜
‰¬±¬ı˛ø√Àfl¡ Â√øάˇÀ˚˛ Ô±fl¡± Ù≈¬˘ ˝◊√Ó¬…±ø√¬ı˛ ˜±ÀÁ¡ ¤fl¡È≈¬ ’Ú… Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ øfl¡Â≈√ ‡≈“Ê√ÀÓ¬ ˘±·˘±˜º
¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ¬ı‘X ’“±‰¬ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛ ¬ı˘˘, ë’±˜±¬ı˛ ¤‡±ÀÚ øÙˬ—' ·±Â√ ¬Û±À¬ıÚ Œ¸È¬± Œ√‡ÀÓ¬
’ÀÚfl¡È¬± ø¸—˝√√ ’±fl‘¡øÓ¬¬ı˛ ˝√À¬ıº ¤ øÊ√øÚ¸ Ê√±ø•§˚˛± Â√±Î¬ˇ± ’Ú… Œfl¡±ÀÚ± Ê√±˚˛·±˚˛ ¬Û±À¬ıÚ
Ú±º ¤ Â√±Î¬ˇ± ¬ıȬ˘È¬…±Ú, Œ¸±Ú±ø˘ ¬Û±Ó¬±¬ı˛ ¬ı˛Àά±ÀάÚEÚ, Œ¶Ûø˙˘± Œ˚¸¬ı ’±øÙˬfl¡±¬ı˛
’øÓ¬ ≈√©x±¬Û… › ≈√˘«ˆ¬ ·±Â√&ø˘¬ı˛ ˜ÀÒ… ’Ú…Ó¬˜, Œ¸&À˘±› Œ˜±È¬±˜≈øȬ ¸≈˘ˆ¬ ˜”À˘…
’±¬ÛÚ±Àfl¡ ø√ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛ºí
·±Â√ ¸•ÛÀfl«¡ ’±˜±¬ı˛ ¸±˜±Ú… ¬Ûάˇ±À˙±Ú± ’±ÀÂ√, ’±øÙˬfl¡±Ú ά◊øæ√À√¬ı˛ ¤fl¡È¬± ά◊À~‡À˚±·…
¬Ûø¬ı˛‰¬˚˛ ¢∂ÀLö ›¸¬ı ·±ÀÂ√¬ı˛ ¸•ÛÀfl«¡ ¬ÛÀάˇøÂ√º Ó¬±˝◊√ ›¬ı˛ fl¡Ô±˚˛ ά◊»¸±˝√√œ ˝√√À˚˛ Œ¸¸¬ı
‰¬±¬ı˛±·±ÀÂ√¬ı˛ ≈√-¤fl¡È¬± 댶Ûø¸À˜Úí Œ√‡˘±˜º Œ¶Ûø˙˘±¬ı˛ ‰¬±¬ı˛±È¬± Œ√À‡ Ú±ø˜À˚˛ ¬ı˛±‡¬ı±¬ı˛
¸˜˚˛ õ∂±˚˛ ˝√√±Ó¬ øÓ¬ÀÚfl¡ ”√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ‡≈¬ı ŒÂ√±A ·±Â√ ’±˜±¬ı˛ ÚÊ√¬ı˛ fl¡±Î¬ˇ˘ fl¡À˚˛fl¡È¬± ∆¬ıø˙À©Ü…¬ı˛
Ê√Ú…º ¤fl¡È¬± ˝√√±Ó¬‡±ÀÚfl¡ ˘•§± ·±Â√, Ó¬±¬ı˛ ¬Û±Ó¬±&À˘±¬ı˛ ¬ı˛— ·±Ï¬ˇ ¸¬ı≈Ê√ ’±¬ı˛ ¬Û±Ó¬±¬ı˛ ’±fl‘¡øÓ¬
’ÀÚfl¡È¬± ¬ı“±˙¬Û±Ó¬±¬ı˛ ˜ÀÓ¬±º ¬Û±Ó¬±&À˘± ‡¸‡À¸ Ú˚˛, Ú¬ı˛˜, ˜‡˜À˘¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ’ÀÚfl¡È¬±º
¬Œ˙ø¬ı˛Ú ¸¬ı ø˜ø˘À˚˛ ‡≈¬ı ŒÊ±¬ı˛ ¬ı±À¬ı˛±È¬± ¬Û±Ó¬± ·øÊ√À˚˛ÀÂ√ ›˝◊√ ¤fl¡˝√√±Ó¬ ˘•§± ·±Â√Ȭ±˚˛º ’±¬ı˛ Ó¬±¬ı˛
¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ ‰≈¬Àάˇ±˚˛ Ù≈¬ÀȬ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ¤fl¡È¬± Œ√άˇ ˝◊√ø= ‡±ÀÚfl¡ ˘•§± Úœ˘ Ù≈¬˘, Œ¸È¬±¬ı˛ ¬ıΫ¬±À¬ı˛¬ı˛
Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ ¤ÀÚøÂ√˘±˜ Œfl¡¬ÛȬ±Î¬◊Ú ŒÔÀfl¡º Œ¸ ’±Ê√ ¬ıÂ√¬ı˛ ¬Û“ø‰¬À˙fl¡ ’±À·¬ı˛ fl¡Ô±º Ó¬‡Ú ¬ı˛— Á¡fl¡Á¡Àfl¡ Œ¸±Ú±ø˘º õ∂Ô˜ Œ√‡±ÀÓ¬˝◊√ ˆ¬±À˘±À¬ıÀ¸ ŒÙ¬˘˘±˜ ·±Â√Ȭ±Àfl¡º ’±˜±¬ı˛ ‘√ø©ÜÀfl¡
Ê√±˝√√±ÀÊ√ ’…±ø¸¶Ü…±KI◊ Œ˘¬ı±¬ı˛ ˜…±ÀÚÊ√±À¬ı˛¬ı˛ fl¡±Ê√ fl¡ø¬ı˛º ’±˜±À√¬ı˛ Ê√±˝√√±Ê√ 븜 fl≈¡˝◊√Úí ˚‡Ú ’Ú≈¸¬ı˛Ì fl¡À¬ı˛ ¬ı‘X ·±Â√Ȭ± ά◊øͬÀ˚˛ ¤ø·À˚˛ ø√˘ ’±˜±˚˛ñ ë¤ ·±Â√Ȭ± ·Ó¬fl¡±˘ ¤ÀÚøÂ√,
√øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±¬ı˛ Œfl¡¬ÛȬ±Î¬◊Ú ¬ıµ¬ı˛ ŒÂ√Àάˇ ¶§À√À˙ õ∂Ó¬…±¬ıÓ«¬ÀÚ¬ı˛ ŒÓ¬±Î¬ˇÀÊ√±¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÂ√ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¤fl¡ ‰¬±¬ı˛± ø¬ıÀSêÓ¬± ’±˜±Àfl¡ ¤È¬± ø√À˚˛ ¬ı˘˘ñ ¤ ·±ÀÂ√¬ı˛ Ù≈¬À˘¬ı˛ Œ¸Ãµ˚« Ú±øfl¡ ’¬Ûø¬ı˛¸œ˜º
¸Àe Ó¬‡Ú õ∂Ô˜ Œ√‡± ˝√√À˚˛øÂ√˘º ¤fl¡ ¸fl¡±À˘ Œfl¡¬ÛȬ±Î¬◊Ú ¬ıµÀ¬ı˛¬ı˛ øfl¡Â≈√ ‡±˘±ø¸¬ı˛ Œ¬ıÓ¬Ú ’Ô‰¬ ·±Â√Ȭ± Ê√—ø˘º ›˝◊√ ø¬ıÀSêÓ¬± ·±Â√Ȭ± ¸—¢∂˝√ fl¡À¬ı˛ÀÂ√ ›¬ı˛ ’=À˘¬ı˛˝◊√ Œ˙¬ı˛Î¬◊ά ¬ıÀÚ¬ı˛
˝◊√Ó¬…±ø√¬ı˛ ø˝√√¸±¬ı Œ˜È¬±¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… Œ¬ı˛øÊ√¶Ü±¬ı˛ ‡±Ó¬± ‡≈À˘ ¬ıÀ¸øÂ√º άÀfl¡ ¬ıÀ¸ ¸±˜ÀÚ˝◊√ fl¡±Ê√fl¡À˜« ·ˆ¬œ¬ı˛ ŒÔÀfl¡ºí
¬ı…ô¶ ¬ıµ¬ı˛È¬±Àfl¡› Œ√‡øÂ√º ’±˜±À√¬ı˛ ά±Ú¬Û±À˙ ’±Ê√ Œˆ¬±À¬ı˛ ¤À¸ “√±øάˇÀ˚˛ÀÂ√ ø¬ıËøȬ˙ ¬ı‘ÀX¬ı˛ fl¡Ô± qÀÚ ’±ø˜ ·±Â√Ȭ± ¸•ÛÀfl«¡ ά◊»¸±˝√√œ ˝√√À˚˛ ά◊ͬ˘±˜ñ ëfl¡œ Ú±˜ ¤ ·±ÀÂ√¬ı˛∑í
Ê√±˝√√±Ê√ øˆ¬À"√√±ø¬ı˛˚˛±º ¬ıάˇ ¬ıάˇ Œ¬ÛøȬ¬ı˛ ›Í¬± Ú±˜± ˝√√À26√ Œ¸È¬±˚˛º øͬfl¡ Œ¸¸˜˚˛˝◊√ ¬ıµÀ¬ı˛ ñ ¸…±¬ı˛, ¤ ·±Â√ ’±ø˜ ’±À· fl¡‡ÀÚ± Œ√ø‡øÚ, ’±¬ı˛ Ú±˜› Ê√±øÚ Ú±º
¤fl¡È¬± ‘√˙… Œ‰¬±À‡ ¬Ûάˇ˘º ¤fl¡ ¬ı‘X ˜≈¸˘˜±Ú [Ó“¬±¬ı˛ ±øάˇ Œ·“±Ù¬ ’±¬ı˛ ˜±Ô±¬ı˛ Ó¬flƒ¡˜± ’Ó¬–¬Û¬ı˛ ’Ú…±Ú… fl¡À˚˛fl¡È¬± ‰¬±¬ı˛±¬ı˛ ¸±ÀÔ ’æ≈√Ó¬ ¸≈µ¬ı˛ Ú±˜ Œ·±S˝√√œÚ ·±Â√Ȭ± øfl¡ÀÚ
Œ√À‡˝◊√ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛øÂ√] Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√ Ù≈¬˘ ’±¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß Î¬◊øæ√À√¬ı˛ ‰¬±¬ı˛±·±Â√ øÚÀ˚˛ ¤fl¡È¬± ŒÙ¬˘˘±˜º ¬ı˘±¬ı±U˘… ¤¬ı˛ √±˜ õ∂À˚˛±Ê√ÀÚ¬ı˛ Ó≈¬˘Ú±˚˛ ¤fl¡È≈¬ Œ¬ıø˙˝◊√ ø√ÀÓ¬ ˝√√À˚˛øÂ√˘º Œ¸
ŒÂ√±È¬‡±È¬ w±˜…˜±Ì Œ√±fl¡±Ú ‡≈À˘ ¬ıÀ¸ÀÂ√º ¤ ¸•ÛÀfl«¡ ¤fl¡È¬± fl¡Ô± ¬ıÀ˘ ¬ı˛±‡± ˆ¬±À˘± Œ˚ ¬ı˛±ÀÓ¬ ’±˜±¬ı˛ Œfl¡ø¬ıÀÚ qÀ˚˛ ά◊øæ√√ ¸•Ûøfl¡«Ó¬ Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√ ¬ı˝◊√ Œ‚“ÀȬ› ›˝◊√ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ·±ÀÂ√¬ı˛
ŒÂ√±È¬À¬ı˘± ŒÔÀfl¡˝◊√ ø¬ıøˆ¬iß ·±Â√¬Û±˘±˚˛ ’±˜±¬ı˛ ˙‡ øÂ√˘º ’±˜±¬ı˛ ¬ı±øάˇÈ¬±Àfl¡ ¤‡ÀÚ± Œ√‡ÀÓ¬ Œfl¡±Ú ά◊À~‡ Œ¬Û˘±˜ Ú±º Œ˚À˝√√Ó≈¬ ·±Â√Ȭ± Œ˙¬ı˛Î¬◊ά ¬ıÚ ŒÔÀfl¡ ¸—·‘˝√œÓ¬ Ó¬±˝◊√ ’ÀÚfl¡
¤fl¡È¬± ¬ıȬ±øÚfl¡…±˘ ·±ÀΫ¬ÀÚ¬ı˛ ø˜øÚ ¸—¶®¬ı˛Ì ¬ı˘± ˚±˚˛º Œ¸ ¬ı±·±ÀÚ ¸±Ò±¬ı˛Ì ¸¬ı Ù≈¬˘, Œˆ¬À¬ıø‰¬ÀôL ¬Û¬ı˛ø√Ú ’ißõ∂±˙ÀÚ ŒÂ√±A ¸≈µ¬ı˛œ¬ı˛ Ú±˜ ¬ı˛±‡˘±˜ñ ëŒ˙ø¬ı˛Úíº
¬Û±Ó¬±¬ı±˝√√±¬ı˛ ˝◊√Ó¬…±ø√ ¬ı±À√› ¤˜Ú øfl¡Â≈√ ≈√©x±¬Û… Ù≈¬˘, fl¡…±fl¡È¬±¸ ά◊øæ√√ øÂ√˘ Œ˚&ø˘ øÚ–¸ÀµÀ˝√√ Œ¸˝◊√ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ·ä ’±Ê√ ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Œ˙±Ú±ÀÓ¬ ¬ıÀ¸øÂ√, fl¡±¬ı˛Ì Œ¸ ¸˜˚˛ Œ˚ ≈-
’±˜±¬ı˛ õ∂øÓ¬À¬ı˙œÀ√¬ı˛› ÷¯∏«±¬ı˛ fl¡±¬ı˛Ìº ¤˜øÚÀÓ¬ ·±Â√ ˆ¬±À˘±¬ı±ø¸, Ó¬±˚˛ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±¬ı˛ ¤fl¡Ê√ÚÀfl¡ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ·ä ¬ıÀ˘øÂ√˘±˜ Ó¬±¬ı˛± Œ¸ ·ä ø¬ıù´±¸ fl¡À¬ı˛øÚ, ’±¬ı˛ ’±Ê√ ≈√ˆ¬«±·…¬ı˙Ó¬
øfl¡Â≈√ ≈√©x±¬Û… ·±Â√ ˚ø√ ›˝◊√ ¬ı‘ÀX¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ¬Û±˝◊√ ¤˝◊√ ’±˙±˚˛ ¬Û≈¬ı˛ÀÚ± ˙‡È¬± ’±¬ı±¬ı˛ ˜±Ô± ‰¬±Î¬ˇ± Œ¸ ≈√-¤fl¡Ê√ÀÚ¬ı˛ Œfl¡Î¬◊˝◊√ ’±¬ı˛ Ê√œø¬ıÓ¬ ŒÚ˝◊√/
ø√À˚˛ ά◊ͬ˘º ‡±Ó¬±È¬± ¬ıg fl¡À¬ı˛ Ê√±˝√√±Ê√ ŒÔÀfl¡ Ú±˜˘±˜º ’±˜±Àfl¡ ¤ø·À˚˛ ’±¸ÀÓ¬ Œ√À‡ ¬’±˜±¬ı˛ ¬ı±øάˇ ’±À˜ø¬ı˛fl¡±¬ı˛ Œ¬ı±¶ÜÀÚº √…± Œ¶ÛÚ¸±¸« ø¶ÜòÀȬ¬ı˛ ŒÓ¬À¬ı˛± Ú•§¬ı˛ ¬ı±øάˇÈ¬±
34 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ 35
¬Û±Î¬ˇ±¬ı˛ ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ Œ˙¯∏ ˜±Ô±˚˛, ’±¬ı˛ ’Ú…±Ú… ¬ı±øάˇ‚¬ı˛ ŒÔÀfl¡ Œ¬ı˙ ‡±øÚfl¡È¬± Ó¬Ù¬±ÀÓ¬º ˚±¬ı±¬ı˛ Ó¬±ø·√ ’Ú≈ˆ¬¬ı fl¡¬ı˛˘±˜º ø˜øÚȬ ¬Û“±À‰¬fl¡ ¬ÛÀ¬ı˛ øÙ¬À¬ı˛ ¤À¸ ’±¬ı±¬ı˛ ˝◊√øÊ√À‰¬˚˛±À¬ı˛
¬ı˘±¬ı±U˘… ’±ø˜ øÚÊ«√ÚÓ¬± ¬ÛÂ√µ fl¡ø¬ı˛º ’¸—‡… ·±Â√·±Â√±ø˘ øÚÀ˚˛ ’±˜±¬ı˛ ¸≈À‡¬ı˛ ڜάˇøȬ¬ı˛ ¬ıÀ¸ ¤fl¡È≈¬fl¡À¬ı˛± ˜±—À¸¬ı˛ Ê√Ú… ˝√√±Ó¬ ¬ı±Î¬ˇ±˘±˜ ŒÈ¬ø¬ıÀ˘º øfl¡c ˜±—¸ ˚Ô±¶ö±ÀÚ Ú± Œ¬ÛÀ˚˛
Ú±˜ ë’ø˘ˆ¬ ø¸È¬±Àά˘íº ¤ ‚À¬ı˛˝◊√ øÚÀ˚˛ ¤˘±˜ ŒÂ√±A Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡º ¤fl¡È¬± ø¶ÜÀ˘¬ı˛ ȬÀ¬ı ŒÈ¬ø¬ıÀ˘ Ó¬±øfl¡À˚˛˝◊√ ’±(˚« ˝√√˘±˜º Œõ≠ȬȬ± ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√ ‡±ø˘ ’¬ı¶ö±˚˛º øfl¡c ’±˜±¬ı˛
›Àfl¡ ˆ¬±À˘±ˆ¬±À¬ı Œ¬ı˛±¬ÛÌ fl¡À¬ı˛ ͬ“±˝◊√ ø√˘±˜ ’±˜±¬ı˛˝◊√ Œ¬ıάèÀ˜º Œ¬ıάè˜È¬±ÀÓ¬ ’±¬ı˛› ˚Ó¬È≈¬fl≈¡ ˜ÀÚ ’±ÀÂ√ ‰¬±¬ı˛-¬Û“±‰¬ È≈¬fl¡À¬ı˛± ˜±—¸ ’±ø˜ Œ¬ı˛À‡ Œ·øÂ√˘±˜º Ó¬À¬ı ›&À˘± Œ·˘
øÓ¬ÚøȬ ·±Â√ ’±ÀÂ√, ¸¬ı˝◊ ȬÀ¬ıº ›&À˘±› ¤fl¡Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ≈√©x±¬Û… ‚¬ı˛-¸±Ê√±ÀÚ± ¬Û±Ó¬±¬ı±˝√√±¬ı˛º Œfl¡±Ô±˚˛∑ ¤¬ı±À¬ı˛ ˝√√ͬ±» ‰¬˜Àfl¡ ά◊Àͬ ˘é¬… fl¡¬ı˛˘±˜ ¤fl¡È≈¬fl¡À¬ı˛± ŒÂ√±A ˝√√±Î¬ˇ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛
Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ ¤‚À¬ı˛ ¬ı˛±‡√¬ı±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√ÀÚ ’¬ı˙… õ∂ÔÀ˜ ’±˜±¬ı˛ ø¬ıù´ô¶ ‰¬±fl¡¬ı˛ ’…±À˘À'¬ı˛ øfl¡Â≈√Ȭ± Œ·±Î¬ˇ±˚˛ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√, ¤fl¡È≈¬ ‡≈“øȬÀ˚˛ ˘é¬… fl¡À¬ı˛ Œ√‡˘±˜ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ≈√-¤fl¡È¬± ¬Û±Ó¬±˚˛
’±¬ÛøM√√ øÂ√˘º Œ˘À· ’±ÀÂ√ ˜±—À¸¬ı˛ ¸±˜±Ú… ˜˙˘±º ø˙¬ı˛“√±Î¬ˇ± ø√À˚˛ ¤fl¡È¬± ͬ±`¬± Œ¶⁄±Ó¬ ¬ıÀ˚˛ Œ·˘
øfl¡c ¸¬ıÀ‰¬À˚˛ Œ¬ıø˙ ’±¬ÛøM√√ øÂ√˘ άøÚ¬ı˛º fl¡±¬ı˛Ì õ∂Ô˜ ø√Ú˝◊√ Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ Œ√À‡ άøÚ ’±˜±¬ı˛º Œ˙ø¬ı˛Ú ˜±—¸±˙œ∑ Œfl¡±ÀÚ± ¤fl¡ ά◊øæ√√ ø¬ı:±ÀÚ¬ı˛ ¬ı˝◊√ÀÓ¬ ¬ÛÀάˇøÂ√ ¬ı˱øÊ√À˘¬ı˛
Ó¬±¬ı˛ Ó¬œéƬ Ò±¬ı˛±À˘± Ú‡ ø√À˚˛ Ù¬…±¸ƒÙ¬…±¸ƒ fl¡À¬ı˛ Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ ’±Sê˜Ì fl¡À¬ı˛øÂ√˘º ’±ø˜ Œˆ¬Ú±¸ ·±ÀÂ√¬ı˛ fl¡Ô±, ˚±¬ı˛± ˜±øÂ√¬ı˛ Ê√Ú… Ù“¬±√ ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡¬ı˛Ó¬ Ó¬±À√¬ı˛ ¬Û±Ó¬±˚˛º Œ¸˝◊√ ¬Û±Ó¬±¬ı˛
Ò˜fl¡ Œ√›˚˛±˚˛ ŒÂ√Àάˇ ø√˘º άøÚ ’±˜±¬ı˛ Œ¬Û±¯∏± Œ¬ıάˇ±˘º ·‘À˝√√¬ı˛ ¤fl¡26√S ’øÒ¬ÛøÓ¬øȬ¬ı˛ Ù“¬±À√ Œfl¡±ÀÚ± ¬ÛÓ¬e ˝◊√Ó¬…±ø√ ¤À¸ ¬ÛάˇÀ˘ ¬Û±Ó¬±¬ı˛ ˝√√“±˜≈‡ ¬ıg ˝√√À˚˛ Œ˚Ó¬ ’±¬ı˛ ˚‡Ú ‡≈˘Ó¬
ÚÓ≈¬Ú ’±·cfl¡Àfl¡ ¬ÛÂ√µ ˝√√˚˛øÚº øfl¡Â≈√ø√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ fl¡À˚˛fl¡È¬± ∆¬ıø˙©Ü… Œ‰¬±À‡ Ó¬‡Ú Œ¸˝◊√ ¬ÛÓ¬Àe¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ø‰¬˝ê ’±¬ı˛ ‡≈À“ Ê√ ¬Û±›˚˛± Œ˚Ó¬ Ú±º Ó¬À¬ı øfl¡ Œ˙ø¬ı˛Ú Œ¸Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛˝√◊
¬ÛάˇÀÓ¬ ˘±·˘º õ∂Ô˜Ó¬ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ Úœ˘ Ù≈¬˘&À˘± ŒÙ¬±È¬±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ õ∂±˚˛ ø√Ú ¬Û“±À‰¬fl¡ ÒÀ¬ı˛ Œfl¡±Ú ø˙fl¡±ø¬ı˛ ·±Â√∑ ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡ ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ’±˜±Àfl¡ ˆ¬±ø¬ıÓ¬ ¤¬ı— ’±(˚«±øi§Ó¬ fl¡À¬ı˛ ø√˘º
Ó¬¬ı˛Ó¬±Ê√± Ô±Àfl¡º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Á¡À¬ı˛ ˚±˚˛º Œ¸ø√Ú ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ fl¡Ô±È¬±˝◊√ ¬ıø˘º Œ¬ı˙ ‡±øÚfl¡È¬± ¬Û¬ı˛ø√Ú Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¤fl¡È¬± ¬Û±Ó¬± ø“√Àάˇ ’±˜±¬ı˛ ˘…±À¬ı ¸±¬ı˛± ≈√¬Û≈¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß ¬Û¬ı˛œé¬± fl¡¬ı˛˘±˜º
&À˜±È¬ ·¬ı˛˜ ˝√√¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… ˜±Á¡¬ı˛±ÀÓ¬ ‚≈˜È¬± Œˆ¬À„√√ Œ·˘, ’±¬ı˛ Œ‰¬±‡ Œ˜À˘˝◊√ ‰¬˜Àfl¡ ά◊ͬ˘±˜º ·±ÀÂ√¬ı˛ ¬Û±Ó¬±˚˛ Œ˚ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¬ı˛±¸±˚˛øÚfl¡ ¬Û±›˚˛± ˚±˚˛, Ó¬±¬ı˛ ¤fl¡È¬±¬ı˛› ά◊¬Ûø¶öøÓ¬ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ
¤fl¡È¬± ˝√√±˘fl¡± Úœ˘ ’±À˘± ¸˜ô¶ ‚À¬ı˛ Â√øάˇÀ˚˛ ¬ÛÀάˇÀÂ√º ¬ı˛±ÀÓ¬ øά˜˘±˝◊√Ȭ ˝◊√Ó¬…±ø√ ;±ø˘À˚˛ øÂ√˘ Ú±º ’±˜±¬ı˛ õ∂øÓ¬À¬ı˙œ ≈√-¤fl¡øȬ ¬ı±øάˇÀÓ¬ ‡¬ı¬ı˛È¬± ‰¬±=À˘…¬ı˛ ¸‘ø©Ü fl¡¬ı˛˘º ¬ı˛±ÀÓ¬
Œ˙±¬ı±¬ı˛ ’ˆ¬…±¸ ’±˜±¬ı˛ ŒÚ˝◊√º Ó¬À¬ı ¤ øfl¡À¸¬ı˛ ’±À˘±∑ ¤¬ı±À¬ı˛ Œ‰¬±‡ ¬Ûάˇ˘ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ Œ˙ø¬ı˛Ú Ù≈¬À˘¬ı˛ ˝√√±˘fl¡± Úœ˘±ˆ¬ ’±À˘±, ’±¬ı˛ ŒÂ√±È¬ ŒÂ√±È¬ ˜±—À¸¬ı˛ È≈¬fl¡¬ı˛± ˆ¬é¬Ì Œ√‡¬ı±¬ı˛
ά◊¬Û¬ı˛º ’±À˘±È¬± Œ˚ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¬Û±Ó¬± ’±¬ı˛ Ù≈¬˘ ŒÔÀfl¡ ’±¸ÀÂ√ ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ’±(˚« ˝√√À˚˛ Ê√Ú… ’±˜±¬ı˛ ‚À¬ı˛ ¤fl¡È¬± øˆ¬Àάˇ¬ı˛ ¸‘ø©Ü ˝√√˘ fl¡À˚˛fl¡ø√Ú ˚±¬ı»º øfl¡c, Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ’±À˘±
˘é¬… fl¡¬ı˛˘±˜º ˜ÀÚ ˝√√˚˛ Œfl¡Î¬◊ Œ˚Ú Œ¬ı˙ ‡±øÚfl¡È¬± Ù¬¸Ù¬¬ı˛±¸ Œ˜À‡ ø√À˚˛ÀÂ√ ›¬ı˛ ¬Û±Ó¬±˚˛ Œ√‡±¬ı˛ Œ¸Ãˆ¬±·… √˙fl« ¡À√¬ı˛ ˝√√À˚˛øÂ√˘, ’Ô‰¬ ˜±—¸ ˆ¬é¬Ì fl¡¬ı˛±¬ı˛ ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ õ∂Ó¬…é¬√˙œ« Œfl¡Î¬◊˝√◊
’±¬ı˛ Úœ˘ Ù≈¬À˘º Œ¸±Ú±ø˘ ¬ıΫ¬±¬ı˛ ø¬ıø˙©Ü Ù≈¬˘&À˘±¬ı˛ ·±À˚˛¬ı˛ ˝√√±˘fl¡± Úœ˘ ’±À˘± ‚¬ı˛È¬±Àfl¡ øÂ√À˘Ú Ú±º ’±ø˜› fl¡‡ÀÚ± Œ√ø‡øÚ, ˜±—À¸¬ı˛ È≈¬fl¡À¬ı˛± ›¬ı˛ fl¡±Â√±fl¡±øÂ√ Œ¬ı˛À‡ ’±˜¬ı˛± ’±Î¬ˇ±À˘
fl¡À¬ı˛ Ó≈¬À˘ÀÂ√ ¬ı˛˝√¸…˜˚˛º ¤ ‚Ȭڱ˚˛ ‡≈ø˙ ’±¬ı˛ Œ¬ı˛±˜±ø=Ó¬ ˝√√˘±˜º ¬Û¬ı˛ø√Ú ‚ȬڱȬ± ’…±À˘'Àfl¡ ‰¬À˘ Œ·À˘ øÙ¬À¬ı˛ Œ√ø‡ È≈¬fl¡À¬ı˛±&À˘± ’‘√˙… ˝√√À˚˛ ˚±˚˛º Œõ∂¸ ø¬ı˛À¬Û±È«¬±¬ı˛À√¬ı˛ ’±ø˜ ø‰¬¬ı˛fl¡±˘˝◊√
Ê√±Ú±ÀÚ±˚˛ › õ∂Ô˜ ø¬ıù´±¸ fl¡À¬ı˛øÚ, ¬ÛÀ¬ı˛ Œ¸ø√Ú ¬ı˛±ÀÓ¬ õ∂Ó¬…é¬ õ∂˜±Ì Œ¬ÛÀ˚˛ ’±˜±Àfl¡ ¤øάˇÀ˚˛ ‰¬ø˘º Ó¬±˝◊√ ‡¬ı¬ı˛È¬±Àfl¡ Œ¬ıø˙ Â√øάˇÀ˚˛ ¬ÛάˇÀÓ¬ ø√˝◊√øÚº ’¬ı˙… ‡“≈øȬÀ˚˛ ˘é¬… fl¡¬ı˛À˘
Œ·±˜Î¬ˇ± ˜≈À‡ Ê√±Ú±À˘±ñ ëUÊ≈√¬ı˛, ’±˜¬ı˛± ¢∂±˜±=À˘¬ı˛ ˜±Ú≈¯∏, øfl¡Â≈√ ά◊øæ√√ ø‰¬øÚº ¤ øÚ(˚˛ Œ‰¬±À‡ ¬ÛάˇÓ¬ άøÚ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ’±À˙¬Û±À˙ ’±¸± ŒÂ√Àάˇ ø√À˚˛øÂ√˘º
ˆ¬±À˘± Ê√±ÀÓ¬¬ı˛ ·±Â√ Ú˚˛ UÊ≈√¬ı˛, ¤Àfl¡ ‚À¬ı˛¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛˝◊√ ¬ı˛±‡≈Úºí qSê¬ı±¬ı˛, ¸fl¡±˘ ¸±Àάˇ ’±È¬È¬±º ’±˜±¬ı˛ ¬ı±·±ÀÚ¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ˝◊√øÊ√À‰¬˚˛±À¬ı˛ ¬ıÀ¸
’±˜±¬ı˛ ’±√À¬ı˛¬ı˛ Œ˙ø¬ı˛Ú ¸•ÛÀfl«¡ ¤fl¡Ô± qÀÚ øfl¡ø=» ŒSê±øÒÓ¬ ˝√√˘±˜, ’±¬ı˛ Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ ¤fl¡ fl¡±¬Û fl¡øÙ¬¬ı˛ ¸Àe Œ¶ÛÚ¸±¬ı˛ ¸±À˝√√À¬ı¬ı˛ ¤fl¡‡±Ú± √˙«ÀÚ¬ı˛ ¬ı˝◊√ ¬ÛάˇøÂ√˘±˜º ’…±À˘'
Œ˚ ¶ö±Ú±ôLø¬ı˛Ó¬ fl¡¬ı˛˘±˜ Ú± Ó¬± ¬ı˘± ¬ı±U˘…º ’øÓ¬ ˙œ‚Ë˝◊√ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ’±À¬ı˛fl¡øȬ ’±(˚« Œ¸¸˜˚˛ ¤fl¡È¬± fl¡±Î«¬ øÚÀ˚˛ ¤˘º Œ‰¬±‡ ¬ı≈ø˘À˚˛ Œ√ø‡ Œ˘‡± ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ñ Œ¸Ú¬ı˛ ˜±·«È¬
∆¬ıø˙À©Ü…¬ı˛ ¸Àe ¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ˝√√˘±˜, Œ¸ ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ’±˜±Àfl¡ Â√±Î¬ˇ± ˙˝√√À¬ı˛¬ı˛ ’Ú…±Ú… ’ÀÚfl¡Àfl¡˝◊√ ¬ı˱ά◊Ú, 31 Ú— ’±fl¡«±˝◊√ˆ¬ Œ˘Úº ˆ¬^À˘±fl¡Àfl¡ ø‰¬øÚ Ú±º√
ˆ¬˚˛±Úfl¡ ‰¬˜Àfl¡ ø√˘º ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ¤˝◊√¬ı˛fl¡˜ ˝√√À˚˛øÂ√˘ñ Œ¸ø√Ú ¸g…±˚˛ øÙ¬À¬ı˛ ¤À¸øÂ√ ¬ı±˝◊√À¬ı˛¬ı˛ øÚÀ˚˛ ’±¸ÀÓ¬ ¬ı˘˘±˜º ˆ¬^À˘±Àfl¡¬ı˛ ¬ı˚˛¸ 53-54 ˝√√À¬ıº Œ‰¬±À‡ Œ¸±Ú±ø˘ ŒÙˬÀ˜¬ı˛
fl¡±Ê√ ŒÔÀfl¡º ’±Ê√ ·¬ı˛˜È¬± fl¡˜º ¤fl¡È≈¬ ŒÙˬ˙ ˝√√À˚˛ Œ¬ıάè˜È¬±¬ı˛ ˝◊√øÊ√À‰¬˚˛±À¬ı˛ ¬ıÀ¸ ¤fl¡È≈¬ Œ·±˘ ‰¬˙˜±º ·±À˚˛ ›ˆ¬±¬ı˛Àfl¡±È¬º Ù¬¬ı˛¸± ¬ı˛—º Œ‰¬±À‡ ˜≈À‡ ˙±øÌÓ¬ Ò”Ó«¬Ó¬±¬ı˛ ’±ˆ¬±¸º
Ó¬f± ˚±¬ı±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛øÂ√º ¸±˜ÀÚ ’…±À˘' fl¡Ó‘¬«fl¡ ¬Ûø¬ı˛À¬ıø˙Ó¬ ¸±˜±Ú… ’“±À‰¬ Ȭ±Ú±ÀÚ± ñ &ά˜øÚ«—, ø˜– ¬ıv≈º ’±ø˜ ¤À¸øÂ√ √… ¸±Î¬◊Ô ˝◊√ά◊¤¸¤ Œfl¡±•Û±øÚ ŒÔÀfl¡º ¤fl¡È¬±
ø‰¬Àfl¡Ú ’±¬ı˛ ¤fl¡ Œ¬ı±Ó¬˘ Œ˘˜ÀÚάº ’±˜±¬ı˛ ˝◊√øÊ√À‰¬˚˛±¬ı˛È¬±¬ı˛ ¬ı“±¬Û±À˙¬ı˛ ŒÈ¬ø¬ıÀ˘ ˜±—¸ ø¬ıÀ˙¯∏ ‡¬ıÀ¬ı˛ ’±fl‘¡©Ü ˝√√À˚˛ ’ÀÚfl¡ fl¡À©Ü ’±¬ÛÚ±¬ı˛ øͬfl¡±Ú± ¸—¢∂˝√ fl¡À¬ı˛ ¤‡±ÀÚ ¤˘±˜º
’±¬ı˛ ¬Û±Úœ˚˛ ¬ı˛±‡±, ’±¬ı˛ ŒÈ¬ø¬ı˘È¬±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú ¸√¸… Œ˙ø¬ı˛Úº ˝√√ͬ±» ¬ı±ÔèÀ˜ ñ ¬ı˘≈Ú, ’±¬ÛÚ±¬ı˛ Ê√Ú… fl¡œ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛∑
36 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 37
ñ ˜˝√√±˙˚˛ Œ˘±fl¡˜≈À‡ qÚ˘±˜ ’±¬ÛÚ±¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ Ú±øfl¡ ¤fl¡È¬± ’Ó¬…±(˚« ά◊øæ√√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º ά◊ͬ˘º ˚‡Ú :±Ú øÙ¬¬ı˛˘, Ó¬‡Ú Œ√ø‡ ’±˜±Àfl¡ ø‚À¬ı˛ Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√ ¬Û±Î¬ˇ± õ∂øÓ¬À¬ı˙œ ’±¬ı˛
¤ õ∂ùü ’±˜±¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ÚÓ≈¬Ú Ú˚˛, Ó¬±˝◊√ ά◊M√¬ı˛ Ú± ø√À˚˛ ¸•úøÓ¬¸”‰¬fl¡ ˜±Ô± ڱάˇ˘±˜º ’…±À˘' ¬Û±À˚˛¬ı˛ ø√Àfl¡ ¬ı¸±º ¸≈˚«±À˘±fl¡ õ∂À¬ı˙ fl¡À¬ı˛ÀÂ√ ÷˙±Ú Œfl¡±À̬ı˛ Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛º
ˆ¬^À˘±fl¡ ’±¬ı±¬ı˛ ¬ı˘À˘Ú, ë’±¬ÛÚ±¬ı˛ ’æ≈√Ó¬ ά◊øæ√Ȭ±Àfl¡ ¤fl¡¬ı±¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛√˙«Ú fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ õ∂fl‘¡øÓ¬¶ö ˝√√›˚˛±˚˛ ’±Àô¶ ’±Àô¶ øˆ¬Î¬ˇÈ¬± Œfl¡ÀȬ Œ·˘º ˜±Ô±¬ı˛ ¬ı“±ø√Àfl¡ ȬÚȬÀÚ ¬ı…Ô±º
øfl¡∑í ˝√√±Ó¬ ø√À˚˛ ¬ı…±À`¬Ê√ ’Ú≈ˆ¬¬ı fl¡¬ı˛˘±˜º ’…±À˘' ’±Ò¢≠±¸ ¬ı˱ø`¬ ¤ø·À˚˛ ø√˘º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛
ñ øÚ(˚˛˝◊√, ’±¸≈Ú ’±˜±¬ı˛ ¸Àeº ø√˘ ¤fl¡È¬± ’ˆ¬±ø¬ıÓ¬ ‡¬ı¬ı˛ñ Œ˙ø¬ı˛Ú ά◊Ò±›/
¬ı˱ά◊Ú ¸±À˝√√¬ıÀfl¡ øÚÀ˚˛ ’±ø˜ Œ˙±¬ı±¬ı˛ ‚À¬ı˛¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤À·±˘±˜º Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¬ı‘øX ¤¬ı˛ ˜≈˝√À” Ó«¬ ά◊Àͬ ¬ı¸˘±˜º Œ˙ø¬ı˛Ú Œ˚ ¶ö±ÀÚ Ô±fl¡Ó¬ Œ¸ø√fl¡È¬±˚˛ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ√‡˘±˜ Ê√±˚˛·±È¬±
˜ÀÒ… ’±Ò˜±Ú≈¯∏ ¸˜±Ú ˝√√À˚˛ÀÂ√º Ó¬±¬ı˛ ·±À˚˛ ¤‡Ú √˙-¬ı±À¬ı˛±È¬± Úœ˘Ù≈¬˘º ˆ¬^À˘±fl¡ ‡±ø˘ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√º ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬±Àfl¡ ≈√À˚˛ ≈√À˚˛ ‰¬±¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ’±˜±¬ı˛ Œ¬ıø˙ ¸˜˚˛ ˘±·˘ Ú±º
’ÀÚfl¡é¬Ì Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ Œ√‡À˘Ú, Ó¬“±¬ı˛ Œ‰¬±À‡ Œ˘±ˆ¬ ’±¬ı˛ Œfl¡ÃÓ≈¬fl¡º ’±˜¬ı˛± Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ›È¬± Œ˚ ˜±À·«È¬ ¬ı˱ά◊Ú ˝√√ô¶·Ó¬ fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú, ’±¬ı˛ Ó“¬±¬ı˛ Œ˘±Àfl¡¬ı˛±˝◊√ Œ˚ ’±˜±Àfl¡ ’±Sê˜Ì
¤À¸ ¬ı±˝◊√À¬ı˛¬ı˛ ŒÈ¬ø¬ıÀ˘ ¬ı¸˘±˜º ‰¬± ¬ı± fl¡øÙ¬ÀÓ¬ ›“¬ı˛ ’±¬ÛøM√√ øÂ√˘º ¤¬ı±À¬ı˛ ¬ı˱ά◊Ú ¤fl¡È¬± fl¡À¬ı˛ ›È¬± øÚÀ˚˛Œ·ÀÂ√, Œ¸ ø¬ı¯∏À˚˛ ’±¬ı˛ ¸Àµ˝√√ ¬ı˛˝◊√˘ Ú±º ¸fl¡±À˘ ¬ı˱ά◊Ú ¤ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¤fl¡È¬±
’õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ õ∂ô¶±¬ı fl¡¬ı˛À˘Úº ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ ‡±øÚfl¡È¬± Á≈¡“Àfl¡, ›¬ı˛ ¬ı“±À‰¬±‡È¬± ’Ô«¬Û”Ì«ˆ¬±À¬ı ˝◊√øeÓ¬ ’±˜±˚˛ ø√À˚˛øÂ√À˘Ú ¬ıÀȬº ˜±Ô±˚˛ ¤fl¡È¬± ŒÊ√ Œ‰¬À¬Û Œ·˘º ¤ˆ¬±À¬ı Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡
ŒÂ√±È¬ fl¡À¬ı˛ øÓ¬øÚ ¬ı˘À˘Ú, ëŒ√‡≈Ú, ’±¬ÛÚ±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ’±˜±¬ı˛› ά◊øæ√√ ¸—¢∂À˝√√¬ı˛ ˙‡º ›˝◊√ ˝√√±¬ı˛±À¬ı± Ú±º ›Àfl¡ ‡≈“ÀÊ√ Œ¬ı¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬˝◊√ ˝√√À¬ıº ˜±·«È¬ ¬ı˱ά◊ÀÚ¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ øͬfl¡±Ú±È¬± ˜ÀÚ øÂ√˘º
ά◊øæ√√Ȭ± ’±˜±¬ı˛ ‡≈¬ı ¬ÛÂ√µº ˚ø√ ø¬ıøSê fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ’±¢∂˝√œ ˝√√Ú, ¤fl¡È¬± Œ˜±È¬±...í 31 Ú— ’±fl«¡±˝◊√ˆ¬ Œ˘Úº øfl¡c Ê√±˚˛·±È¬± ’±˜±¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ Ú˚˛º qÒ≈ ¤È≈¬fl≈¡ Ê√±ÚÓ¬±˜ Œ˚
ñ ˜±¬Û fl¡¬ı˛À¬ıÚº ’±ø˜ Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ ø¬ıøSê fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ’±¢∂˝√œ Ú˝◊√, Œ˚ Œfl¡±ÀÚ± ˜”À˘…¬ı˛ Ê√±˚˛·±È¬± ¸±Î¬◊ÀÔº ¤‡≈øÚ Œ¬ıÀ¬ı˛±ÀÚ± √¬ı˛fl¡±¬ı˛º øfl¡c ˜±Ô±¬ı˛ ˚La̱¬ı˛ Ê√Ú… ¬Û± ŒÙ¬˘ÀÓ¬
ø¬ıøÚ˜À˚˛˝◊√º ¬Û±¬ı˛øÂ√ Ú±º Ó¬±¬ı˛ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ’…±À˘' øfl¡Â≈√ÀÓ¬˝◊√ Œ¬ıèÀÓ¬ Œ√À¬ı Ú±º ’·Ó¬…± ø¬ıÂ√±Ú±˚˛ øÚè¬Û±˚˛
øÓ¬øÚ ¤fl¡È≈¬ ÔÓ¬˜Ó¬ Œ‡À˚˛ ’±¬ı±¬ı˛ &øÂ√À˚˛ ¬ı˘À˘Ú, ë›È¬±¬ı˛ Ê√Ú… ’±ø˜ ¬Û“±‰¬ ˝√√±Ê√±¬ı˛ ˝√√À˚˛ ¬ÛÀάˇ Ô±fl¡ÀÓ¬ ˝√√˘ ø¬ıÀfl¡˘ ¬Û˚«ôLº ¬ı˱ά◊Ú ¸±À˝√√À¬ı¬ı˛ Œ˙ø¬ı˛ÚÀfl¡ øÚÀ˚˛ ˚±¬ı±¬ı˛ ¸y±¬ıÚ±¬ı˛
ά˘±¬ı˛ ø√ÀÓ¬ õ∂dÓ¬, ˚± ¸y¬ıÓ¬ ›¬ı˛ √±À˜¬ı˛ ‰¬±¬ı˛-¬Û“±‰¬&Ì Œ¬ıø˙º Ó¬± Â√±Î¬ˇ± ¸±˜±Ú… ¤fl¡È¬± fl¡Ô± ’¬ı˙… ’…±À˘'Àfl¡ ¬ıø˘ øÚº ø¬ı|±˜ ŒÚ˚˛±¬ı˛ Ú±À˜ ø√ÚȬ± fl¡±È¬˘ ’˙±øôLÀÓ¬º ¸Àg
ά◊øæ√À√ ’±¬ÛÚ±¬ı˛ øfl¡˝◊√-¬ı± õ∂À˚˛±Ê√Ú∑í ˝√√¬ı±¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ ’±À· Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¬Ûάˇ˘±˜ Œfl¡±ÀÚ±˜ÀÓ¬º ’…±À˘' ¤¸˜˚˛ ¤fl¡±fl¡œ Œ˜ÃÓ¬±ÀÓ¬¬ı˛
›¬ı˛ ’ˆ¬^Ó¬±˚˛ ’±ø˜ ø¬ı¬ı˛Mê√ ˝√√À˚˛ ά◊Àͬ “√±Î¬ˇ±˘±˜, ë˜˙±˚˛, ’±¬ı±¬ı˛ ¬ı˘øÂ√ ’±˜±˚˛ ˜±¬Û ŒÚ˙±ÀÓ¬ ’±Â√iß Ô±Àfl¡º ’±˜±¬ı˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¬Ûάˇ±È¬± › ŒÈ¬¬ı˛ Œ¬Û˘ Ú±º ˚±Ú¬ı±˝√√ÀÚ¬ı˛ ¸˝√√±˚˛Ó¬±˚˛
fl¡¬ı˛À¬ıÚ, ’±¬ı˛ ¸±˜±Ú… ’õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¤fl¡È¬± ‚±¸Ù≈¬À˘¬ı˛ ·±Â√› ’±ø˜ ’±¬ÛÚ±Àfl¡ ø√ÀÓ¬ ’±fl«¡±˝◊√ˆ¬ Œ˘ÀÚ ¬ı˱ά◊Ú ¸±À˝√√À¬ı¬ı˛ ¬ı±øάˇøȬ ‡≈“ÀÊ√ Œ¬ÛÀÓ¬ Œ¬ıø˙ ’¸≈ø¬ıÀÒ ˝√√˘ Ú±º qÒ≈ ‚∞I◊±
¬Û±ø¬ı˛ Ú±, ’±ø˜ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ı…ô¶ ’±øÂ√ ¸≈Ó¬¬ı˛±— ’±¬ÛøÚ Œ˚ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Úºí Œ√Àάˇfl¡ ¸˜˚˛ ˘±·˘º ¬ı±øάˇøȬ Œ√±Ó¬˘±, ˚ÀÔ©Ü ¬Û≈¬ı˛ÀÚ±, øfl¡c ŒÊ√~± Ù≈¬À¬ı˛±˚˛øÚº Œ·ÀȬ
’¬Û˜±ÀÚ ›¬ı˛ Ô˘ÔÀ˘ ˜≈‡È¬± ‡±øÚfl¡È¬± ˘±˘ ˝√√À˚˛ Œ·˘, øÓ¬øÚ ¤fl¡È¬± S”ê¬ı˛ ˝√√±ø¸ √±À¬ı˛±˚˛±Ú ŒÚ˝◊√º ÚœÀ‰¬ Œ¬Û±øÈ«¬Àfl¡± ’±¬ı˛ ø¬ı˙±˘ ¬ı±·±Úº õ∂Ò±Ú √¬ı˛Ê√±È¬± ˝√√±È¬ fl¡À¬ı˛ Œ‡±˘±º
Œ˝√√À¸ ά◊Àͬ “√±Î¬ˇ±À˘Ú, ëÒÚ…¬ı±√ ø˜– ¬ıv≈, ‰¬ø˘º ’±˙± fl¡ø¬ı˛ ø˙·ø·¬ı˛ ’±˜±À√¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ Œ√‡± fl¡ø˘—À¬ıÀ˘¬ı˛ ˙Às Œfl¡Î¬◊ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¤˘ Ú±º ›ˆ¬±¬ı˛Àfl¡±ÀȬ¬ı˛ ¬ÛÀfl¡ÀȬ ˝√√±Ó¬ ŒÏ¬±fl¡±˘±˜,
˝√√À¬ıºí ›‡±ÀÚ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ’±˜±¬ı˛ ø‰¬¬ı˛ø¬ıù´ô¶ ëŒfl¡±åI◊ 32íº ¤fl¡È¬± ’¶§±ˆ¬±ø¬ıfl¡ Ô˜ÔÀ˜ Úœ¬ı˛¬ıÓ¬±
¤˝◊√ ¬ıÀ˘ ˝√√Ú˝√√Ú fl¡À¬ı˛ Œ˘±fl¡È¬± Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ Œ·À˘Ú ‚¬ı˛ ŒÔÀfl¡º ¤Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ά◊ȬÀfl¡± Á¡±À˜˘±˚˛ õ∂øÓ¬ ˜≈˝√”ÀÓ«¬ ¢∂±¸ fl¡¬ı˛ÀÂ√ ¬ı±øάˇÈ¬±Àfl¡º ˜ø¬ı˛˚˛± ˝√√À˚˛ Ï≈¬Àfl¡ ¬Ûάˇ˘±˜º ø¬ı˙±˘ ¬ı¸¬ı±¬ı˛ ‚¬ı˛º
Œ˚ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˝√√À¬ı Ó¬± ˆ¬±ø¬ıøÚº ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡, ¤ ¸•ÛÀfl«¡ ’±¬ı˛› ¸À‰¬Ó¬Ú ˝√√›˚˛± õ∂À˚˛±Ê√Ú ¤fl¡È¬± Á¡±Î¬ˇ¬ı±øÓ¬ ≈√˘ÀÂ√ ˜±Ô±¬ı˛ ›¬Û¬ı˛º ¤fl¡È¬± ά±Ú˝√√±øÓ¬ ø¸“øάˇ Œ¸±Ê√± ά◊Àͬ Œ·ÀÂ√ ά◊¬ÛÀ¬ı˛º
øÂ√˘º Œ˙ø¬ı˛Ú ˜±˝√√±ÀR…¬ı˛ õ∂‰¬±¬ı˛ õ∂¸±¬ı˛ ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ ¬ıg fl¡À¬ı˛ ø√˘±˜º ˆ¬^À˘±Àfl¡¬ı˛ ¸Àe ‡≈¬ı ÒœÀ¬ı˛ ÒœÀ¬ı˛ ¤ø·À˚˛ Œ·˘±˜ Œ√±Ó¬˘±¬ı˛ ά◊ÀVÀ˙º ˝√√±Ê√±¬ı˛È¬± õ∂ùü øˆ¬Î¬ˇ fl¡¬ı˛ÀÂ√ ˜ÀÚº
Œ√‡± Ú± ˝√√À˘˝◊√ ’±ø˜ ‡≈ø˙ ˝√√Ó¬±˜, øfl¡c ’øÚ¬ı±˚« fl¡±¬ı˛ÀÌ ’±˜±Àfl¡ Œ˚ ’±¬ı±¬ı˛ ›“¬ı˛ Œ‡“±ÀÊ√˝◊√ Œfl¡Î¬◊ øfl¡ ¬ı±øάˇÈ¬±ÀÓ¬ ŒÚ˝◊√∑ ¤Ó¬ ¬ıάˇ ¬ı±øάˇÀÓ¬ ¬ı˱ά◊Ú ¸±À˝√√¬ı øfl¡ ¤fl¡±˝◊√ Ô±Àfl¡Ú∑ √¬ı˛Ê√±È¬±
Œ˚ÀÓ¬ ˝√√À¬ı ’±¬ı˛ ›Àfl¡ Ú± Œ¬ÛÀ˚˛ ’±ø˜ Œ˚ ’ÀÚfl¡È¬± ˜˜«±˝√√Ó¬ ˝√√¬ı, Œ¸È¬± Ó¬‡Ú ¶§Àõü› ¤ˆ¬±À¬ı Œ‡±˘± Œfl¡Ú∑ ¤fl¡È¬± ø¬ı¬Û√ Œ˚Àfl¡±ÀÚ± ˜≈˝√”ÀÓ«¬ Œ˚ ‚ȬÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛, Ó¬±¬ı˛ Ê√Ú… õ∂dÓ¬
ˆ¬±ø¬ıøÚº ¸•Û”Ì« ’õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ˆ¬±À¬ı˝◊√ ‚ȬڱȬ± ‚Ȭ˘º ˝√√À˚˛ ¬ı˛˝◊√˘±˜º ›¬ÛÀ¬ı˛ ¸±¬ı˛ ¸±¬ı˛ ŒÂ√±È¬‚À¬ı˛¬ı˛ ›¬ÛÀ¬ı˛ Œ˘‡± 븗¢∂˝√˙±˘±-1í, 븗¢∂˝√˙±˘±-
¬ı˛±Ó¬ Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ Œ√άˇÈ¬± ˝√√À¬ıº ‡≈Ȭ‡±È¬ ˙Às Œˆ¬À„√√ Œ·˘ ‚≈˜È¬±º ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± fl¡œ Œ¬ı±Á¡±¬ı˛ 2í, ¤ˆ¬±À¬ı õ∂±˚˛ Â√Ȭ± ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º ¸¬ı˝◊√ Ó¬±˘±¬ıXº ά◊øæ√√ ¸—¢∂À˝√√¬ı˛ ¤fl¡È¬± ŒÚ˙± Œ˚ ø˜.
Ê√Ú… ˜±Ô± Ó≈¬˘ÀÓ¬ ø·À˚˛˝◊√ ¤fl¡È¬± ˆ¬±¬ı˛œ Ò±Ó≈¬¬ı˛ Œ˜±é¬˜ ’±‚±ÀÓ¬ Œ‰¬±À‡ Ó¬±¬ı˛± Œˆ¬À¸ ¬ı˱ά◊ÀÚ¬ı˛› ’±ÀÂ√, Œ¸È¬± ¶Û©ÜÓ¬ Œ¬ı±Á¡±˝◊√ ˚±À26√º ‚¬ı˛&À˘±¬ı˛ ˜±ÀÁ¡ ¤fl¡È¬±ÀÓ¬ Ó¬±˘± ŒÚ˝◊√º
38 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡
Œ¸È¬±¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ ¸—¢∂˝√˙±˘±¬ı˛ Œ˘Àˆ¬˘› ’“±È¬± ŒÚ˝◊√º √¬ı˛Ê√±È¬± ¸±˜±Ú… ’±Î¬ˇ fl¡À¬ı˛ Œ‡±˘±º
Œfl¡±åI◊Ȭ± ˜≈Àͬ± fl¡À¬ı˛ Œ‰¬À¬Û ÒÀ¬ı˛ ¸±˜±Ú… Ò±!¡±˚˛ √¬ı˛Ê√±È¬± ‡≈À˘ ø√˘±˜º ‚¬ı˛È¬±ÀÓ¬ ’±À˘±¬ı˛
’ˆ¬±¬ıº øfl¡c ¶§ä ’±À˘±˚˛ ’±¸¬ı±¬ı¬ÛÀS Œ˙Ãø‡ÚÓ¬±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ’±ˆ¬±¸ ¬Û±›˚˛± Œ·˘º
¸≈µ¬ı˛ ¸±Ê√±ÀÚ± ‚À¬ı˛ Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√ ’±fl¡¯∏«fl¡ ά◊øæ√√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º øfl¡c ’±(À˚«¬ı˛ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ ˝√√À26√ Œ˚
Ê√Ú˜±ÚÀ¬ı¬ı˛ ’øô¶Q ŒÚ˝◊√º ¤¬ı±À¬ı˛ øˆ¬Ó¬À¬ı˛ Ï≈¬Àfl¡ ¤ø√fl¡ ›ø√fl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ ˝√√“±fl¡ ¬Û±Î¬ˇ˘±˜,
ëø˜– ¬ı˱ά◊Ú, ø˜– ¬ı˱ά◊Ú/ ’±¬ÛøÚ Œfl¡±Ô±˚˛, Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ’±¸≈Úºí
’±˜±¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ õ∂øÓ¬Ò√ıøÚÓ¬ ˝√√˘, øfl¡c Œfl¡±ÀÚ± ά◊M√¬ı˛ Œ¬Û˘±˜ Ú±º ¤¬ı±À¬ı˛ ¸±˜±Ú…
ˆ¬˚˛ Œ¬ÛÀ˚˛ Œ·˘≈˜º ¤ fl¡œ ’æ≈√Ó≈¬Àάˇ ¬ı±øάˇ/ ¤ø√fl¡ ›ø√fl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ ˝√√ͬ±» ˜ÚȬ± ’±ÚÀµ
ŒÚÀ‰¬ ά◊ͬ˘º ‚À¬ı˛¬ı˛ ¤fl¡Àfl¡±ÀÌ ’±˜±¬ı˛ ’øÓ¬ ¬Ûø¬ı˛ø‰¬Ó¬ ¤fl¡È¬± ’±À˘± Ê√±˚˛·±È¬± ¶§øõü˘
fl¡À¬ı˛ Œ¬ı˛À‡ÀÂ√º ÷¯∏» Úœ˘±ˆ¬ Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ’±À˘±º ›¬ı˛ ’±¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ fl¡±Â√±fl¡±øÂ√ ¤ø·À˚˛˝◊√
’ˆ¬±¬ıÚœ˚˛ Ú±¬ı˛fl¡œ˚˛ ‘√˙…Ȭ± Œ‰¬±À‡ ¬Ûάˇ˘º Œ˙ø¬ı˛Ú ˙±ôL øÚ(≈¬Ûˆ¬±À¬ı “√±Î¬ˇ±ÀÚ±, ’±¬ı˛ ›¬ı˛
¬Û±À˚˛¬ı˛ fl¡±ÀÂ√˝◊√ ˘≈øȬÀ˚˛ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√ ø˜. ˜±·«È¬ ¬ı˱ά◊Ú ¸±À˝√√À¬ı¬ı˛ ˜‘Ó¬À√˝√/ Œ‰¬±‡ ≈√øȬ ’±Ó¬ÀÇ
ø¬ı¶£¬±ø¬ı˛Ó¬º ‰¬˙˜±È¬± ¤fl¡¬Û±À˙ øÂ√ȬÀfl¡ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√º ¸±˜±Ú… Á≈¡“Àfl¡ ¬Ûάˇ˘±˜, ›“¬ı˛ ˜≈À‡¬ı˛
fl¡±ÀÂ√, Œ√‡± Œ·˘ ·˘±¬ı˛ ¬ı“±¬Û±˙ ŒÔÀfl¡ fl¡À˚˛fl¡ ¬Û±Î¬◊G ˜±—¸ Œfl¡Î¬◊ Œ˚Ú ‡≈¬ıÀ˘ øÚÀ˚˛ÀÂ√º Ȭ±„√√±›˚˛±˘±
ù´±¸Ú±˘œ ø¬ıø26√iߺ Œ˜ÀÁ¡ ¬ı˛Mê√±Mê√º Œ˙ø¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ ›¬ı˛ ¬Û±Ó¬±˚˛ ˝√√±˘fl¡± ¬ı˛ÀMê√¬ı˛ 14 Ê√±Ú≈˚˛±ø¬ı˛ 1985, Œˆ¬±¬ı˛ 1.40
Ê√À˜ Ô±fl¡± √±· Œ√‡± Œ·˘º ˝√√Ó¬26√±Î¬ˇ± ›¬ı˛ Ó¬¶®¬ı˛Àfl¡ ø‰¬ÀÚ ŒÙ¬À˘ ’ˆ¬±¬ıÚœ˚˛ ˙±øô¶
ø√À˚˛ÀÂ√ øÚÀÊ√˝◊√º Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ ›¬ı˛ ˜±ø˘Àfl¡¬ı˛ ά◊¬Ûø¶öøÓ¬ ŒÈ¬¬ı˛ Œ¬ÛÀ˚˛ ›¬ı˛ ¸√… ŒÙ¬±È¬± ≈√ÀȬ± Úœ˘ Œ¶Ü˙ÚȬ± Ê√Ú˜±Ú¬ı˙”Ú… ˝√√À¬ı, ø˜¶Ü±¬ı˛ Œ¸Ú ¤È¬± Ê√±ÚÀÓ¬Ú, øfl¡c ¤Ó¬È¬± ˝√√À¬ı Œ¸È¬± Ê√±ÚÀÓ¬Ú
Ù≈¬˘ ¸±˜±Ú… ’±˝√√˘√ ±À ≈√À˘ ά◊ͬ˘º ’±ø˜ ¤fl¡È¬± √œ‚«ù´±¸ ŒÙ¬À˘ Ê√±Ú±˘±È¬±¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤ø·À˚˛ Ú±º ˜ÀÚ ˝√√˘ Œ˚Ú ¬ıUfl¡±˘ ¤¶ö±ÀÚ ¬ıάˇ ¤fl¡È¬± Œ˘±fl¡Ê√ÀÚ¬ı˛ ¸˜±·˜ ˝√√˚˛ Ú±º øfl¡c ˚±˝◊√
Œ·˘±˜º ¬Ûø(À˜ ”√¬ı˛ø√·ÀôL Ó¬‡Ú ¤fl¡¬ı˛±˙ fl¡±À˘± Œ˜‚ Ê√À˜ ά◊Àͬ ’±¸iß Á¡Àάˇ¬ı˛ Ê√Ú… Œ˝√√±fl¡ ¤¬ı— Œ˚ˆ¬±À¬ı˝◊√ Œ˝√√±fl¡ ø˜. Œ¸ÚÀfl¡ Œˆ¬±¬ı˛ ¸±Àάˇ ¬Û“±‰¬È¬±-Â√Ȭ±¬ı˛ ˜ÀÒ… ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±˚˛
¬Û”ÀÌ«±√…À˜ õ∂døÓ¬ øÚÀ26√Ø√ Œ¬ÛÓÂÀÓ¬˝◊√ ˝√√À¬ıº ¸±Ó¬ ¬Û“±‰¬ Ú± Œˆ¬À¬ı ø˜. Œ¸Ú ¤fl¡È¬± ø¸·±À¬ı˛È¬ Òø¬ı˛À˚˛ ˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ ø¬ıËÙ¬Àfl¡¸È¬±
øÚÀ˚˛ Œ¶Ü˙ÀÚ¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ¤À¸ “√±Î¬ˇ±À˘Úº ’ÀȬ± ø¬ı˛fl¡˙± ¤¶ö±ÀÚ ¬Û±›˚˛± ˚±˚˛ Ú±º ø¬ı˛fl¡˙±
˚±› ≈√¤fl¡È¬± ˚±˚˛ øfl¡c ¤é¬ÀÌ ’±˙± fl¡¬ı˛± ¬ı±Ó≈¬˘Ó¬± ˜±Sº øfl¡Â≈√é¬Ì ’±À· ¤fl¡ ¬Û˙˘±
¬ı‘ø©Ü ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√º ˝√√±Ó¬‚øάˇ¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ¸Ú Œ√‡À˘Ú ŒÂ√±È¬ fl“¡±È¬± ¤Àfl¡¬ı˛ ‚À¬ı˛ ’±¬ı˛
¬ıάˇÈ¬± ÚÀ˚˛¬ı˛ ‚À¬ı˛º ¤ Œ¶Ü˙Ú ŒÔÀfl¡ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√± ¸√À¬ı˛¬ı˛ ”√¬ı˛Q ’±Í¬±À¬ı˛± øfl¡À˘±ø˜È¬±¬ı˛º
¤˜Ú ≈√·«øÓ¬ ˝√√Ó¬ Ú±, ˚ø√ Ú± Œ¬∏CÚȬ± ¸˜˚˛ ˜ÀÓ¬± ˝◊√Ú fl¡¬ı˛Ó¬º ’±Î¬ˇ±˝◊√˝√±È¬±¬ı˛ ’±Î¬◊Ȭ±À¬ı˛ ¤fl¡È¬±
&ά¸ ¬ıø· øάÀ¬ı˛˝◊√˘ ˝√√À˚˛ õ∂±˚˛ ‰¬±¬ı˛ ‚∞I◊± Œ˘È¬ fl¡ø¬ı˛À˚˛ ø√˘ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ·±øάˇÈ¬±¬ı˛º ø˜.
Œ¸Ú ¤˜øÚÀÓ¬ øÚˆ¬œ«fl¡, øfl¡c Œ˚À˝√√Ó¬≈ ’±Ê√ Ó“¬±¬ı˛ ˜±Ô±˚˛ ¤fl¡È¬± &è√±ø˚˛Q ‰¬±¬Û±ÀÚ± ¬ı˛À˚˛ÀÂ√
Œ¸Ê√Ú… øÓ¬øÚ ¤fl¡È≈¬ ø¬ıάˇø•§Ó¬º Œfl¡±Ô±› Œ˚ ø¬ı|±˜ fl¡¬ı˛À¬ıÚ Ó¬±¬ı˛› ¸≈À˚±· ŒÚ˝◊√º ·Ó¬fl¡±˘
¸fl¡±À˘ Ó“¬±¬ı˛ fl¡˘fl¡±Ó¬±¬ı˛ ’øÙ¬À¸ ά◊2‰¬¬Û√±øÒfl¡±¬ı˛œ ¡Z±¬ı˛± Ó“¬±Àfl¡ ’±À√˙ fl¡¬ı˛± ˝√√À˚˛øÂ√˘ Œ˚
˜˚˛Ú±Î¬±„√√±˚˛ Ó“¬±À√¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú ¬ı˱À=¬ı˛ ›À¬ÛøÚ— fl¡…±˙Ȭ± øÓ¬øÚ˝◊√ Œ¬ÛÓÀÂ√ ø√À˚˛ ’±¸À¬ıÚº ¸±Ò±¬ı˛ÌÓ¬
40 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 41
¤¸¬ı fl¡±ÀÊ√ ·±Î«¬ ¸Àe fl¡À¬ı˛ ¬Û±Í¬±ÀÚ± ˝√√˚˛º øfl¡c Œ¸Ú fl¡±Î¬◊Àfl¡ ¸Àe øÚÀÓ¬ ‰¬±ÚøÚ, ¤¬ı— ø˜. Œ¸Ú ¶Û©Ü ø˝√√øµÀÓ¬ ¬ı˘À˘Ú, ë’±ø˜ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√± ¸√À¬ı˛ ˚±¬ıº Ó¬± ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀÓ¬
’ÀÚfl¡ø√ÀÚ¬ı˛ ø¬ıù´ô¶ ¬ıÀ˘ Ó¬“±Àfl¡ ¤fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ Œ√›˚˛± ˝√√À˚˛ÀÂ√º Ó“¬±¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ ø¬ıËÙ¬Àfl¡¸È¬±˚˛ ¤ø√Àfl¡ Ȭ±„√√±·±øάˇ ‰¬À˘ ¤È¬± ŒÓ¬± ’±ø˜ Ê√±ÚÓ¬±˜ Ú±ºí
¬ı˛À˚˛ÀÂ√ õ∂±˚˛ ¬Û=±˙ ˝√√±Ê√±¬ı˛ Ȭ±fl¡±, ’±ÚÀfl¡±¬ı˛± ¤fl¡À˙± Ȭ±fl¡±¬ı˛ ŒÚ±ÀȬº ˜˚˛Ú±Î¬±„√√± Ê√±˚˛·±È¬± ñ Ú± ¬ı±¬ı≈, ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀM√√ ˝◊√ø√Àfl¡ Ȭ±„√√±·±øάˇ Œ‰¬±À˘ Ú±, ’±¬ÛÚ±¬ı˛ ˆ¬±·… ˆ¬±À˘± ˝√√±ø˜
Ȭ±Î¬◊Úø˙¬Û ’=˘º Œ˘±fl¡Ê√ÀÚ¬ı˛ ’±Ú±À·±Ú± fl¡˜º ¤fl¡È≈¬ ¸g…± ˝√√ÀÓ¬˝◊√ ¸¬ı±˝◊√ øÚÀÊ√¬ı˛ ’±ø¸À˚˛ ¬ÛÀάˇøÂ√, ’±Ê√ ¸g…±˚˛ ¤fl¡Ê√ÚÀfl¡ ˝◊√À¶Ü˙ÀÚ Œ¬ÛÓÀÂ√ ø√ÀÓ¬ ’±¸øÂ√, Ó¬±˝◊√ øÙ¬¬ı˛ÀÓ¬
¬ı±¸±˚˛ Ï≈¬Àfl¡ ¬Ûάˇ±˚˛ Ê√±˚˛·±È¬± ’¸˜À˚˛ øÚô¶t ˝√√À˚˛ ›Àͬº ¤ Â√±Î¬ˇ± ¬ÛøSfl¡±ÀÓ¬ ¤¸¬ı Œ√ø¬ı˛ ˝√√˘º ¬ı˛±ô¶±˚˛ Ȭ±„√√±¬ı˛ ‰¬±!¡±¬ı˛ ·GÀ·±À˘ ŒÎ¬¬ı˛ ‚∞I◊± Œ˘È¬ ˝√√˝◊√À˚˛ Œ·˘ºí
’=À˘¬ı˛ ŒÂ√±È¬‡±ÀȬ± ‰≈¬ø¬ı˛, øÂ√ÚÓ¬±˝◊√, ¬ı˛±˝√√±Ê√±øÚ ˝◊√Ó¬…±ø√ ¸•ÛÀfl«¡ ø˜. Œ¸Ú õ∂±˚˛˝◊√ ¬ÛÀάˇÚº ø˜– Œ¸Ú ›¬ı˛ fl¡±ø˝√ø√Ú qÚÀ˘Úº Œ¸Ú ø˝√√øµÀÓ¬ ¬Ê√¬ı±¬ı ø√À˘Ú, ëë’±˜±Àfl¡ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±˚˛
¸≈Ó¬¬ı˛±— ·±È¬± ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ‡≈¬ı Ú± ˝√√À˘› ¤fl¡È≈¬ Â√˜Â√˜ fl¡¬ı˛øÂ√˘º ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡, ¸˝√√ÀÊ√ Ȭ˘¬ı±¬ı˛ øÚÀ˚˛ ‰¬˘º fl¡Ó¬ ˆ¬±Î¬ˇ± ˝√√À¬ı Œ√¬ı‡Úºíí
¬Û±S ¸˜¬ı˛ Œ¸Ú ÚÚº ˚±Ú¬ı±˝√√ÀÚ¬ı˛ ’±˙± Ó¬…±· fl¡À¬ı˛ ø˜. Œ¸Ú Œ¸±Ê√± ¬ÛÀÔ ˝√√“±È¬± qè ñ ˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ fl¡Ó¬± Œ¬ı±À˘ ˙¬ı˛˜ ø√À¬ıÚ Ú± ¬ı±¬ı≈º ’±ø˜› ŒÓ¬± ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±˚˛ ˚±ø26√º
fl¡¬ı˛À˘Úº õ∂±˚˛ ¬ıÂ√¬ı˛ ¸±ÀÓ¬fl¡ ’±À· øÓ¬øÚ ¤ø√fl¡È¬±˚˛ ¤fl¡¬ı±¬ı˛ ¤À¸øÂ√À˘Ú, Ó¬±˝◊√ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±¬ı˛ ’±¬ÛÚ±¬ı˛ ¸±ÀÔ Œ√‡± Œ˝√√±›˚˛±˚˛ ¤˝◊√ ø¬ı˙±˘ ¬ı˛±øÓ¬ÀȬ± ŒÓ¬± fl¡±È¬À¬ı, ≈√ÀȬ± fl¡Ô± Œ¬ı±˘±¬ı˛
¬ÛÔȬ± ›“¬ı˛ ’±¬ıÂ√± ’±¬ıÂ√± ˜ÀÚ ’±ÀÂ√º ά◊¬Û±˚˛ Ú± Ô±fl¡±ÀÓ¬ ¤˝◊√ ’±Í¬±À¬ı˛± øfl¡À˘±ø˜È¬±¬ı˛ ¤¬ı˛ ˜±Ú≈¯∏› ¬Û±›˚˛± Œ·˘º
”√¬ı˛Q øÓ¬øÚ ˝√√“±È¬ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛À˘Úº øfl¡Â≈√Ȭ± ”√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ¬ıȬ·±Â√ Œ√‡± ˚±ø26√˘º ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ø˜. Œ¸Ú ’±¬ı˛ ø¡ZÒ± Ú± fl¡À¬ı˛ ά◊Àͬ ¬ÛάˇÀ˘Ú ·±øάˇÀÓ¬º ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ… ¸±¬ı˛± ¬ı˛±ô¶±˚˛
¸Àe ¤fl¡È¬± Â√±Ó¬± ’±ÀÂ√º ¬ıȬ·±Â√Ȭ±¬ı˛ øͬfl¡ Œ¬ÛÂ√ÀÚ˝◊√ ¤fl¡È¬± ¬ıάˇ ˘…±•Û Œ¬Û±À¶Ü ¤fl¡È¬± ’±Ò± ¬ı±—˘± ¤¬ı— ˆ¬±„√√± ø˝√√øµÀÓ¬˝◊√ fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ ˝√√˘º fl¡±ø˝√√øÚ¬ı˛ ¸≈ø¬ıÒ±ÀÔ« Œ¸¸¬ı fl¡Ô±
¸±√± ˝√…±√À˘±ÀÊ√Ú ’±À˘± ;À˘ ¬ÛÀÔ¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ ’ÀÚfl¡”√¬ı˛ ø¬ıô¶‘Ó¬ ¤fl¡È¬± Â√±˚˛± ŒÙ¬À˘ÀÂ√º ¬ı±—˘± ˆ¬±¯∏±ÀÓ¬˝◊√ Œ˘‡± ˝√√À¬ıº Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ’±fl¡¯∏fl« ¡ fl¡Ô± ø˜. Œ¸ÚÀfl¡ Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ¸•ÛÀfl«¡
˚ӬȬ± ¸y¬ı Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ Œ¸Ú ˝√√“±È¬ÀÓ¬ ˘±·À˘Úº ˚±Ú¬ı±˝√√Ú˝√√œÚ ¤fl¡È¬± øÚÊ«√Ú ·± Â√˜Â√˜ ¸Àµ˝√√ ¤¬ı— ˆ¬˚˛˜M≈ ê√ fl¡¬ı˛˘º Œ¸ÚÀfl¡ øÚÀ˚˛ Ȭ±„√√± ¤ø·À˚˛ ‰¬˘˘ ¸≈√œ‚« ¬ÛÀÔ¬ı˛ Œ˙¯∏ ¸œ˜±Ú±˚˛º
¬ı˛±Ó¬º ¬ı±√˘± ’±fl¡±˙º ˝√√ͬ±» È≈¬— Ȭ±—, È≈¬— Ȭ±—, ‡È¬‡È¬, ‡È¬±‡È¬, ¤fl¡È¬±Ú± ¤fl¡È¬± Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛ ¬ı± øÚqøÓ¬ øÚÁ≈¡˜ ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ Úœ¬ı˛¬ıÓ¬± ˆ¬e ˝√√ø26√˘ Ȭ±„√√±¬ı˛ Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛ ·˘±˚˛ ¬ı“±Ò± ‚∞I◊±˚˛ È≈¬—Ȭ±—
·è¬ı˛ ·±øάˇ¬ı˛ ˙sØ√√ ‡≈¬ı ¸y¬ı Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛, fl¡±¬ı˛Ì ˙sȬ± Œ¬ı˙ ŒÊ√±¬ı˛±À˘±º øfl¡c ø˜. Œ¸Ú ˙Às ¤¬ı— Ó¬±À√¬ı˛ ‡≈À¬ı˛¬ı˛ ‡È¬‡È¬, ‡È¬±‡È¬ ˙Àsº
ô¶øyÓ¬ ˝√√À˘Úº ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀÓ¬ ¤ø√fl¡È¬±˚˛ Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛ ·±øάˇ ¤˘ Œfl¡±Ô± ŒÔÀfl¡∑ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√± ñ ’±¬ÛøÚ Œfl¡±Ô± ŒÔÀfl¡ ’±¸ÀÂ√Ú ¬ı±¬ı≈∑
’=˘È¬± ø¬ı˝√√±À¬ı˛º ¤¬ı— ø¬ı˝√√±À¬ı˛¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß ’=À˘ Œ‚±Î¬ˇ±˚˛ Ȭ±Ú± Ȭ±„√√±·±øάˇ¬ı˛ ‡≈¬ı õ∂‰¬˘Ú ñ fl¡˘fl¡±Ó¬±º
’±ÀÂ√, øfl¡c Ó¬±˝◊√ ¬ıÀ˘ ¤Ó¬ ¬ı˛±øM√√À¬ı˛, ¤ Œ˚ ˆ¬±¬ı± ˚±˚˛ Ú±º ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡ Ȭ±„√√±È¬±¬ı˛ ˙s Œ˙±Ú± ñ ’±, øfl¡c ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀS...
Œ·À˘› ¤‡ÀÚ± ‘√ø©ÜÀ·±‰¬¬ı˛ ˝√√˚˛øÚº Ó¬±˝◊√ ø˜. Œ¸Ú “√±øάˇÀ˚˛ ¬ÛάˇÀ˘Ú ›È¬±Àfl¡ Œ√‡¬ı±¬ı˛ ñ ¬ıÀ˘± Ú± ’±¬ı˛, ’±˜±¬ı˛ Œ¬∏CÚȬ± ˆ¬œ¯∏Ì Œ˘È¬ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬˘±˚˛ ¤ ’¬ı¶ö±º ’Ô‰¬ fl¡±˘
Ê√Ú…º øfl¡Â≈√é¬Ì ’±À· øÓ¬øÚ ¤fl¡È¬± ¬ı“±˝√√±øÓ¬ ¬ı˛±ô¶±Àfl¡ ø¬ÛÂ√ÀÚ ŒÙ¬À˘ ¤À¸ÀÂ√Úº ›˝◊√ ¬ı˛±ô¶±È¬± ¸fl¡±À˘ ’±˜±¬ı˛ ¤fl¡È¬± Ê√èø¬ı˛ fl¡±Ê√ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±˚˛º fl¡˘fl¡±Ó¬± ŒÔÀfl¡ ø˝√√À¸¬ı fl¡À¬ı˛
ø√À˚˛˝◊√ ·±Î¬ˇœÈ¬± ’±¸ÀÂ√ ‡≈¬ı ¸y¬ıÓ¬º ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ’±˝◊√øά˚˛±˝◊√ ¸øͬfl¡ õ∂˜±øÌÓ¬ ˝√√˘º ≈√-¤fl¡ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛øÂ√˘±˜ Œ˚ ¸g…±˚˛ › Ê√±˚˛·±˚˛ Œ¬ÛÓÀÂ√ ¬ı˛±Ó¬È¬± Œ¬ı˙ ø¬ı|±˜ fl¡À¬ı˛ ŒÚ›˚˛± ˚±À¬ıº
ø˜øÚÀȬ¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ¤fl¡È¬± ŒÂ√±È¬‡±ÀȬ± Ȭ±„√√±Àfl¡ ¤ø·À˚˛ ’±¸ÀÓ¬ Œ√‡± Œ·˘º ø˜. Œ¸Ú ¤fl¡‘√À©Ü øfl¡c Ó¬± ˝√√À26√ Ú±, ’±˜±Àfl¡ fl¡±˘ ¬Ûø¬ı˛|±ôL ’¬ı¶ö±˚˛˝◊√ fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº
Ȭ±„√√±È¬±¬ı˛ ø√Àfl¡ Œ‰¬À˚˛ ¬ı˛˝◊√À˘Ú ¤¬ı— Ó“¬±¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ˝◊√øeÓ¬ Ú±¬Û±›˚˛± ¸ÀN› Ȭ±„√√±›˚˛±˘± Ó¬±¬ı˛ ñ ˝√√“± ¬ı±¬ı≈, ’±Ê√fl¡±˘ ¤ ˘±˝◊√ÀÚ ·±øάˇ ≈√-‰¬±¬ı˛ø√Ú ÒÀ¬ı˛ Œ¬ı˙ Œ˘È¬ fl¡À¬ı˛ ’±¸ÀÂ√º
Œ‚±Î¬ˇ±È¬±Àfl¡ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¤ÀÚ “√±Î¬ˇ fl¡ø¬ı˛À˚˛ ø√˘º ø˜. Œ¸Ú ¤¬ı±¬ı˛ ¬Û≈À¬ı˛± ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ’±ø˜ ˚ø√ ¤¸˜˚˛ Ú± ’±¸Ó¬±˜, Ó¬À¬ı ŒÓ¬± ’±¬ÛÚ±Àfl¡ ¸±¬ı˛±¬ı˛±Ó¬ Œ˝√√“ÀȬ Œ˚ÀÓ¬ ˝√√Ó¬º
¤fl¡ ˘˝√√˜±˚˛ Œ√À‡ øÚÀ˘Ú, Ȭ±„√√±È¬± ŒÂ√±A, Ó¬À¬ı ¸≈µ¬ı˛º Ȭ±„√√±˚˛ ’±¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ˚±Sœ ŒÚ˝◊√º ñ ˝√√“…±, ’±¬ı˛ ’±Ê√fl¡±˘ ŒÓ¬± ¤¬ÛÔ øÚ¬ı˛±¬Û√ Ú˚˛º ‡¬ıÀ¬ı˛¬ı˛ fl¡±·ÀÊ√ ø¬ıøˆ¬iß ‰≈¬ø¬ı˛
qÒ≈ Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ¤fl¡±˝◊√ ·±øάˇÈ¬± ‰¬±˘±ø26√˘º Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ø¬ı˙±˘ ¬ı¬Û≈º ‡≈¬ı¸y¬ı ø˝√√µ¶≈ ±ö øÚº ά±fl¡±øÓ¬¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛ õ∂±˚˛˝◊√ ¬ÛάˇøÂ√º Ó≈¬ø˜ Ú± ˝√√À˘ ¸øÓ¬…˝◊√ ˆ¬œ¯∏Ì ’¸≈ø¬ıÀÒ ˝√√Ó¬º
˝◊√˚˛± ±øάˇ, ˝◊√˚˛± Œ·“±Ù¬, Œ˜±È¬± Ô±À˜¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ˙Mê√ fl“¡±Òº ˜±Ô±˚˛ ¬Û±·øάˇº ñ › ¬ı˘À¬ıÚ Ú± ¬ı±¬ı≈, ά±fl¡±Ó¬À√¬ı˛ ά◊»¬Û±Ó¬ ¤ø√Àfl¡ ¤Ó¬ Œ¬ıÀάˇÀÂ√ Œ˚ ˆ¬^ ¸ˆ¬…
ñ ά◊øͬÀ˚˛ ’±¸≈Ú, fl“¡±˝√√± ‰¬˘ÀÂ√Ú ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀÓ¬ ¬ı±¬ı≈∑ Œ˘±Àfl¡¬ı˛± ¸Àg¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ’±¬ı˛ ¤¬ÛÔ ˜±Î¬ˇ±˚˛ Ú±º ¤˝◊√ ŒÓ¬± ·Ó¬ ¬Û¬ı˛q¬ı˛ ‚Ȭڱ, ¸g…± ¸±Àάˇ
Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ’±˝3√±ÀÚ Œ¸Ú ‡≈ø˙¬ı˛ Œ‰¬À˚˛ ’¬ı±fl¡ ˝√√À˘Ú Œ¬ıø˙º Œ˘±fl¡È¬±¬ı˛ ¸Àe Ó“¬±¬ı˛ ¸±Ó¬È¬±˚˛ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√±¬ı˛ ¤fl¡ √•ÛøÓ¬ Œ¶Ü˙Ú ŒÔÀfl¡ øÙ¬¬ı˛øÂ√À˘Úº ¬ÛÀÔ ¬ı±¬ı±øÊ√¬ı˛± Ó“¬±À√¬ı˛
¬Ûø¬ı˛‰¬˚˛ ŒÚ˝◊√, ’Ô‰¬ Œ˘±fl¡È¬± ›Àfl¡ øÚÀ˚˛ ˚±¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… øÚÀÊ√ ŒÔÀfl¡˝◊√ ’±¢∂˝√ õ∂fl¡±˙ fl¡¬ı˛ÀÂ√º Ȭ±„√√± Ô±ø˜À˚˛ ˆ¬^À˘±Àfl¡¬ı˛ ‚øάˇ ’±—øȬ ’±¬ı˛ ˜ø˝√√˘±¬ı˛ ·˚˛Ú±·±øȬ ¸¬ı øÚÀ˚˛ ‰¬•ÛȬ ø√À˚˛ÀÂ√º
42 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 43
ñ ¬ıÀ˘± øfl¡ Œ˝√√, ’±¬ı˛ ¬Û≈ø˘˙∑ ø˜. Œ¸Ú Ȭ±„√√±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√Ú ŒÔÀfl¡ ¸±˜ÀÚ ¬ı¸± ‰¬±˘fl¡Àfl¡ qÀÒ±˚˛º
ñ ’±À¬ı˛ Â√±Î¬ˇ≈Ú ˜˙±˝◊√ ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ fl¡Ô±º ›¬ı˛± ’±¸˘ ˜±Ô±À√¬ı˛ ŒÓ¬± øȬøfl¡¬ı˛› Ú±·±˘ ñ fl¡èÚ ¬ı±¬ı≈º
¬Û±˚˛ Ú±, ’±¬ı˛ ’±˜±À√¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Ȭ±„√√±›˚˛±˘±, Ȭ…±ø'E±˝◊√ˆ¬±¬ı˛ ¤À√¬ı˛ ÒÀ¬ı˛˝◊√ ŒÊ√¬ı˛± fl¡À¬ı˛, ñ ¤ ¬ÛÀÔ ŒÓ¬± ŒÓ¬±˜±À√¬ı˛ õ∂±˚˛˝◊√ ¬ı˛±ÀÓ¬ ’±¸± ˚±›˚˛± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√˚˛, Ó¬±˝◊√ Ú±∑
˘±˝◊√À¸k ‰¬±˚˛º ’±˜±À√¬ı˛ Ȭ±„√√±&À˘±Àfl¡ ˜˚˛Ú±Î¬±„√√± ø˜Î¬◊øÚø¸¬Û±˘ ŒÔÀfl¡ ˘±˝◊√À¸k Œ√›˚˛± ñ ˝√√“…± ¬ı±¬ı≈º
˝√√˚˛º Œ¸È¬±˝◊√ Œ√‡±˝◊√º øfl¡c ¬ı±¬ı≈ ’±Ê√ ¤fl¡È¬± ¬ıάˇ ø¬ı¬Û√ ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√º ñ Ó¬À¬ı ¤ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ ¬ÛÀÔ ˚‡Ú ά±fl¡±ÀÓ¬¬ı˛ ˆ¬˚˛› ’±ÀÂ√, Ó¬‡Ú Œ¸¬ı˛fl¡˜ øfl¡Â≈√ ‚ȬÀ˘
ñ fl¡œ ¬ı…±¬Û±¬ı˛∑í ŒÓ¬±˜¬ı˛± ’±R¬ı˛é¬± fl¡À¬ı˛± fl¡œˆ¬±À¬ı∑
ø˜. Œ¸Ú ά◊»fl¡ø_Ó¬ ˝√√À˚˛ ›Àͬں ñ ¬ı±¬ı≈, ˆ¬·¬ı±ÀÚ¬ı˛ √˚˛±˚˛ ¤‡ÀÚ± Œ¸¬ı˛fl¡˜ øfl¡Â≈√ ’ôLÓ¬ ’±˜±¬ı˛ ¸±ÀÔ ‚ÀȬøÚº øfl¡c
ñ ‚¬ı˛ ŒÔÀfl¡ Œ¬ıè¬ı±¬ı˛ ¸˜˚˛ ’±Ê√ ˆ¬≈À˘ ˘±˝◊√À¸kȬ± ŒÙ¬À˘ ¤À¸øÂ√º ˚ø√ ’±¬ı±¬ı˛ ¤fl¡√˜ ‡±ø˘ ˝√√±ÀÓ¬ Œ˚ ’±ø˜ ¬ı˛±ÀÓ¬ ‰¬˘±ÀÙ¬¬ı˛± fl¡ø¬ı˛ Ó¬±› Ú˚˛º
¬Û≈ø˘À˙ ÒÀ¬ı˛ ŒÓ¬± ˚ÀÔ©Ü Á¡±À˜˘± fl¡¬ı˛À¬ıº ¤˝◊√ ¬ıÀ˘ Ȭ±„√√±›˚˛±˘± øÚÀÊ√¬ı˛ ø¸ÀȬ¬ı˛ ÚœÀ‰¬ ¤fl¡È≈¬ Á≈¡“Àfl¡ fl¡œ Œ˚Ú ¤fl¡È¬± ŒÈ¬ÀÚ Œ¬ı¬ı˛
ñ ¤ ¬ÛÀÔ ¤‡Ú ¬Û≈ø˘˙ ’±¸±¬ı˛ ¸y±¬ıÚ± ’±ÀÂ√ øfl¡∑ fl¡¬ı˛˘º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¤ø·À˚˛ ø√˘ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ø√Àfl¡º Œ¸Ú ˝√√±ÀÓ¬ øÚÀ˚˛ Œ√‡À˘Ú ¤fl¡È¬±
ñ ˝√√“…±, ˜±ÀÁ¡ ˜±ÀÁ¡ ˝√√ͬ±» ¤fl¡È¬± ≈√ÀȬ± Ȭ˝√√˘√±¬ı˛ ·±øάˇ ’±¸±˚±›˚˛± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ ¤fl¡˝√√±Ó¬ ˘•§± ‰¬±˜Î¬ˇ±¬ı˛ ‡±À¬Û ŒÏ¬±fl¡±ÀÚ± Œˆ¬±Ê√±ø˘º ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ Œˆ¬±Ê√±ø˘È¬± ‰¬fl¡‰¬fl¡
’±¬ı±¬ı˛ Ú±› ’±¸ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º fl¡À¬ı˛ ά◊ͬ˘º ˝√√“…±, Ê√¬ı3¬ı˛ ¬ıÀȬ øÊ√øڸȬ±º ¤fl¡ Œfl¡±À¬Û Òάˇ ŒÔÀfl¡ ˜≈`¬≈ ’±˘±√± fl¡¬ı˛± ˚±À¬ıº
¸±Ó¬ ¬Û“±‰¬ ø¬ıøˆ¬iß fl¡Ô±˚˛ ¬ı˛±Ó¬ fl¡±ÀȬ ’±¬ı˛ Ȭ±„√√± Ó¬±¬ı˛ ·ôL¬ı…¶öÀ˘ ¤ø·À˚˛ ‰¬À˘º ¸±¬ı˛±È¬± Œˆ¬±Ê√±ø˘È¬± ŒÚÀάˇÀ‰¬Àάˇ Œ√À‡ ø˜. Œ¸Ú ›È¬± øÙ¬ø¬ı˛À˚˛ ø√À˘Ú Ȭ±„√√±›˚˛±˘±Àfl¡ñ 댬ı˙
≈√¬Û≈¬ı˛ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ‚≈˜ ˝√√˚˛øÚ, ά◊ÀͬÀÂ√Ú Œ¸˝◊√ Œˆ¬±¬ı˛ ¬Û“±‰¬È¬±˚˛º ’±¬ı±¬ı˛ Œ¬∏CÀÚ Ê√±øÚ« fl¡À¬ı˛ øÊ√øڸȬ±, ŒÓ¬±˜±¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ Œ√‡øÂ√ ¸¬ı¬ı˛fl¡˜ ¬ı…¬ı¶ö±˝◊√ ’±ÀÂ√ ¬ı±¬Û≈ºí
¤‡Ú ¬ı˛±Ó¬› Ê√±·ÀÓ¬ ˝√√À26√º ¸≈Ó¬¬ı˛±— ¬ı˛Mê√-˜±—À¸¬ı˛ ˙¬ı˛œ¬ı˛ ’¬ı¸iß ˝√√À˚˛ ¬Ûάˇ˘ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛º Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ¸±˜±Ú… ¸•úøÓ¬¸”‰¬fl¡ ˝√√±ø¸ ˝√√±À¸º ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ’±Î¬ˇ±˝◊√ÀȬº Ȭ±„√√± ˜‘≈√ ˙Às
‚≈˜ ¬Û±À26√º ¬ıD ‚≈˜º ¤ø·À˚˛ ‰¬À˘º ø˜. Œ¸Ú Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ¸Àe fl¡Ô±¬ı˛ Ù“¬±Àfl¡ ¤fl¡È¬± ø¸·±À¬ı˛È¬ Ò¬ı˛±Ú ’±¬ı˛
ñ øfl¡ ¬ı±¬ı≈ ‚≈˜ ¬Û±À26√∑ Ȭ±„√√±›˚˛±˘±Àfl¡ ¤fl¡È¬± ¸±ÀÒÚº ‰¬±˘fl¡ fl≈¡ø_Ó¬ ˝√√À˚˛ ¬ıÀ˘ñëŒ˝√√– Œ˝√√– ¬ı±¬ı≈ ’±˜¬ı˛± ø¬ıøάˇøȬøάˇ
Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ õ∂Àùü Ó¬f± ˆ¬±¬ıȬ± Œfl¡ÀȬ ˚±˚˛ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛º Œ‰¬±‡È¬± ¤fl¡È≈¬ ¬ı˛·Àάˇ ά◊M√¬ı˛ ‡±˝◊√, ø¸·±À¬ı˛È¬ ‡±¬ı±¬ı˛ Œ¸Ãˆ¬±·… ˝√√˚˛ Ú±ºí
fl¡À¬ı˛Úñ ë˝√√“…±, ¸±¬ı˛±È¬± ø√Ú ¤fl¡È≈¬ ø¬ı|±˜ fl¡¬ı˛¬ı±¬ı˛ ¸˜˚˛ ¬Û±˝◊√ øÚºí ñ Ó¬±˝√√À˘ Ú±›, ¤fl¡È¬± Œ‡À˚˛˝◊√ Œ√À‡±º
Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ¸±˜±Ú… Œ˝√√À¸ Ó¬±¬ı˛ Œfl¡±˜À¬ı˛ ˘≈øe¬ı˛ ø·ÀȬ ¬ı˛±‡± ¬Û≈“Ȭø˘ ¤fl¡È¬± ŒÈ¬ÀÚ Œ¬ı¬ı˛ ø˜. Œ¸Ú ¤fl¡È¬± ø¸·±À¬ı˛È¬ Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ›¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ ø√À˘Úº ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛ ø√À˚˛ øÚÀÊ√¬ı˛È¬±
fl¡À¬ı˛º Œ¸È¬±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ¤fl¡È¬± Úø¸…¬ı˛ øάÀ¬ı¬ı˛ ˜ÀÓ¬± fl¡œ Œ˚Ú Œ¬ı¬ı˛ fl¡¬ı˛˘ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ø˜. Ò¬ı˛±Ú, ›¬ı˛È¬±› Òø¬ı˛À˚˛ Œ√Úº
Œ¸ÀÚ¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤ø·À˚˛ ø√À˚˛ ¬ıÀ˘ñë¬ı±¬ı≈ ¤fl¡øȬ¬Û ˝√√±ÀÓ¬ øÚÀ˚˛ Ú±Àfl¡ q“fl≈¡Ú, ‚≈˜ ¬Û±˘±À¬ıº ø¸·±À¬ı˛ÀȬ ˘•§± Ȭ±Ú ø√À˚˛ ¤fl¡ ·±˘ ŒÒ“±˚˛± Â√±ÀάˇÚ ø˜. Œ¸Úº Ȭ±„√√±›˚˛±˘±› Ê√œ¬ıÀÚ
¤È¬± ˝√√À26√ ’±˜±À√¬ı˛ ŒÓ¬øÊ√ ’±¬ı˛fl¡&“Àάˇ±º ¬ı˛±ÀÓ¬ ŒÊ√À· ŒÔÀfl¡ Ȭ±„√√± ‰¬±˘±ÀÓ¬ ˝√√À˘˝◊√ õ∂Ô˜ ø¸·±À¬ı˛ÀȬ¬ı˛ ¸≈‡È¬±Ú ά◊¬ÛÀˆ¬±· fl¡À¬ı˛ ¶§·«œ˚˛ ’±Úµ ¬Û±˚˛º Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ø˜. Œ¸ÚÀfl¡
’±˜±À√¬ı˛ ¤È¬± ¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√˚˛ºí ¬ıÀ˘ñ ë¬ı±¬ı≈, ¬ıάˇ ’æ≈Ó¬ ø¸·±À¬ı˛È¬ ¤È¬±, Œ¬ı˙ ά◊¢∂, ˜≈‡ Ú±fl¡ Á“¡±øÁ¡À˚˛ ø√À26√ºí
ñ Ó¬±˝◊√ ¬ı≈øÁ¡, √±›º ñ ˝√√…“±, ¤È¬± ¤À√˙œ˚˛ Ú˚˛º ø¬ıÀ√ø˙ ø¸·±À¬ı˛È¬, ’±˜±À√¬ı˛ Œ√À˙ ¤fl¡È¬±¬ı˛ √±˜ ¬ÛÀÚÀ¬ı˛±
ø˜. Œ¸Ú ’±¬ı˛Àfl¡¬ı˛ øάÀ¬ı ŒÔÀfl¡ ¤fl¡øȬ¬Û Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±ÀÚÚº Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ¬ıÀ˘ñ Ȭ±fl¡±º
ë¤fl¡È≈¬˝◊√ ¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ fl¡¬ı˛À¬ıÚ ¬ı±¬ı≈, Œ¬ıø˙ ŒÈ¬ÀÚ øÚÀ˘ ’:±Ú ˝√√À˚˛ ˚±À¬ıÚ, ˚ÀÔ©Ü fl¡Î¬ˇ± √±¬ı±˝◊√ ñ ¬ı±– ¬ı±¬ı≈ ŒÓ¬± ’±˜±Àfl¡ Œ¬ı˙ øÊ√øÚ¸ ‡±›˚˛±À˘Úº ˜±Ô±È¬±› Œfl¡˜Ú øÁ¡˜øÁ¡˜
øfl¡ Ú±ºí fl¡¬ı˛ÀÂ√, ¤fl¡È≈¬ ‚≈˜ ‚≈˜› ¬Û±À26√...
Ȭ±„√√±›˚˛±˘± Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛ ø¬ÛÀͬ ŒÂ√±A ¤fl¡È¬± ‰¬±¬Ûάˇ ˜±À¬ı˛, Œ‚±Î¬ˇ± øÚÀÊ√¬ı˛ ·øÓ¬ ¬ı‘øX Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ fl¡Ô± Ê√øάˇÀ˚˛ ¤˘º ø˜. Œ¸Ú ¤fl¡È≈¬ ¤ø·À˚˛ ø·À˚˛ Œ‚±Î¬ˇ±¬ı˛ ˘±·±˜È¬±
fl¡À¬ı˛º ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ¸øÓ¬…˝◊√ ø˜øÚȬ ¬Û“±À‰¬Àfl¡¬ı˛ ˜ÀÒ… ‚≈˜ Œfl¡ÀȬ Œ·˘º Ò¬ı˛À˘Úº ŒÂ√±È¬À¬ı˘±˚˛ Ó“¬±À√¬ı˛ fl¡ÚÀˆ¬KI◊ ¶≈®À˘ ø¬ıËøȬ˙ øÚ˚˛˜ ‰¬˘±fl¡±˘œÚ ˙±¬ı˛œø¬ı˛fl¡ fl¡¸¬ı˛ÀÓ¬
ñ ’±26√± ¤fl¡È¬± fl¡Ô± øÊ√À:¸ fl¡¬ı˛¬ı ˆ¬±˝◊√∑ Œ‚±Î¬ˇ¸›˚˛±ø¬ı˛› ¤fl¡È¬± Ê√èø¬ı˛ ’e øÂ√˘ øfl¡ Ú±Ø√√
44 fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ 45
Ȭ±„√√± Â≈√ÀȬ ‰¬À˘º ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ¸±Àάˇ øÓ¬ÚÀȬº Œˆ¬±¬ı˛ ˝√√À˚˛ ¤˘ ¬ıÀ˘º ≈√À¬ı˛ ¤fl¡È¬± Œ˘‡± ŒÔÀfl¡ ŒÒ“±˚˛± Œ¬ı¬ı˛ ˝√√À26√ ø¬ı˙±˘ ά◊Ú≈ÀÚ¬ı˛º ›˝◊√ ŒÓ¬± Œ√‡± ˚±À26√ Ô±Ú±º Œfl¡ÚÚ± ¬ı±˝◊√À¬ı˛
Mayanadanga Township Welcomes You, Proper-1 kmº Ȭ±„√√± Œ¬ı˙ ¬ıάˇ fl¡À¬ı˛ Œ˘‡± ë¬Û≈ø˘˙ Œ‰¬Ãøfl¡íº ¤˝◊√¬ı±À¬ı˛ ø˜. Œ¸Ú ¬Û±·øάˇÈ¬± ¤fl¡È¬±ÀÚ ‡≈À˘
¤¬ı±¬ı˛ Œ¬Û±¶Ü±¬ı˛ ’øÓ¬Sê˜ fl¡¬ı˛˘º ¬ÛÔ Ó¬‡ÀÚ± Ê√Ú˜±Ú¬ı˙”Ú…º ˝√√ͬ±»˝◊√ ¬ÛÀÔ¬ı˛ ≈√Ò±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ŒÙ¬˘À˘Ú ˜±Ô± ŒÔÀfl¡º Ȭ±„√√±¬ı˛ ˘±·±˜ fl¡¯∏À˘Úº Œ‚±Î¬ˇ± “√±Î¬ˇ±˘º ¬Û≈À¬ı˛± ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± ¤fl¡˜≈˝√Ó” ¬«
’±ø¬ıˆ¬«±¬ı ˝√√˘ ≈√øÓ¬ÚÊ√Ú ˜Ú≈À¯∏…¬ı˛º ›¬ı˛± Ȭ±„√√±¬ı˛ ¤fl¡√˜ ¸•ú≈‡ˆ¬±À· ¤À¸ √±“ άˇ±ÀÓ¬ Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ˆ¬±¬ıÀÓ¬ ø·À˚˛ ·±À˚˛ fl“¡±È¬± ø√À˚˛ ά◊ͬ˘ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛º ¤Ó¬ ¬ı˛±ÀÓ¬ Ȭ±„√√± Œ√À‡ ¬ı≈øX˜±Ú Œ¸Ú
¬ı±Ò… ˝√√À˚˛ ˘±·±˜ Ȭ±ÀÚº Ó¬‡Ú˝◊√ ¸Àµ˝√√ fl¡À¬ı˛øÂ√À˘Ú, ¬Û≈À¬ı˛±¬Û≈ø¬ı˛ øÚ–¸Àµ˝√√ ˝√√À˘Ú Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ Œˆ¬±Ê√±ø˘ Œ√À‡º
ñ fl¡…˚˛± ¸«√±¬ı˛, Œfl¡±˝◊√ ˝√√±Ó¬ Œ˜ ˘±·± ˝◊√˚˛± ŒÚø˝√√∑ ˆ¬±ø·…¸ ¤fl¡È≈¬ ¬ı≈øX Œ‡À˘øÂ√˘º Ú˝◊√À˘ ¬Û=±˙ ˝√√±Ê√±¬ı˛ Œ˚Ó¬º ’¬ı˙… ˜ÀÚ ˜ÀÚ ¤fl¡È≈¬
fl¡fl«¡˙ ·˘±˚˛ ’±·cfl¡À√¬ı˛ ¤fl¡Ê√Ú õ∂ùü fl¡À¬ı˛º Œfl¡ÃÓ≈¬fl¡› Œ¬ı±Ò fl¡¬ı˛À˘Ú ø˜. Œ¸Úº Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ŒÓ¬øÊ√ ’±¬ı˛fl¡ ø√À˚˛˝◊√ ›Àfl¡ fl¡±Ó¬
·yœ¬ı˛ ·˘±˚˛ Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ά◊M√¬ı˛ fl¡À¬ı˛ñ ë˝√√“…±, ø¬ÛÀÂ√ ¬Ûάˇ± ˝√√…±˚˛ ¤fl¡ ˙À˝√√ø¬ı˛ ¬ı±¬ı≈, fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú øÓ¬øÚº Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ‚≈̱é¬À¬ı˛› ŒÈ¬¬ı˛ ¬Û±˚˛øÚ Œ˚ ›¬ı˛ ø¬ÛÂ√ÀÚ ¬ıÀ¸ ø˜– Œ¸Ú
Œ¶Ü˙Ú Œ¸ ’± ¬ı˛˝√± Ô±, ŒÊ√¬ı fi¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡˙ Œ¸ ¬ıUÓ¬ ˜±˘ ø˜À˘·± ˙±À˚˛√, ά◊Ó¬±À¬ı˛± fl¡Ô±¬ı˛ Ù“¡±Àfl¡ Ù“¬±Àfl¡ ø¸·±À¬ı˛ÀȬ¬ı˛ Ó¬±˜±fl¡ Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√Ȭ± Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ŒÓ¬øÊ√ ’±¬ı˛Àfl¡¬ı˛ &“Àάˇ±
ά◊À¸º [˝√√“…±, ø¬ÛÂ√ÀÚ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√ ¤fl¡ ˙UÀ¬ı˛ ¬ı±¬ı≈, Œ¶Ü˙Ú ŒÔÀfl¡ ’±¸øÂ√˘, ¬ÛÀfl¡È¬ ’±¬ı˛ &“ÀÊ√ ø√À26√Úº ’±¬ı±¬ı˛ Œ¸˝◊√ ’±¬ı˛fl¡ &“Àάˇ± Œ√›˚˛± ø¸·±À¬ı˛È¬ ›Àfl¡ ‡±˝◊√À˚˛ ’:±Ú fl¡¬ı˛±,
¸≈ȬÀfl¡À˙ Œ¬ı˙ øfl¡Â≈√ ˜±˘ ¬Û±›˚˛± ˚±À¬ı ˜ÀÚ ˝√√˚˛, ›Àfl¡ Ú±˜±›º] fl¡±¬ı˛Ì 댬ıø˙ ŒÈ¬ÀÚ øÚÀ˘ fl¡Î¬ˇ± √±¬ı±˝◊√À˚˛ :±Ú ˝√√±¬ı˛±À¬ıí ¤ Ó¬Ô… ŒÓ¬± Ȭ±„√√±›˚˛±˘±˝◊√ Ó“¬±Àfl¡
ñ Œ˚± Ufl≈¡˜º øÊ√› ¸«√±¬ı˛º Ê√±øÚÀ˚˛ÀÂ√º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Ȭ±„√√± Ô±ø˜À˚˛ Œ¬Û±˙±fl¡ ¬Ûø¬ı˛¬ıÓ«¬Ú, ˜≈‡ Œ¬ı“ÀÒ Œ√˚˛±, øÚÀÊ√¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡˙
¤˝◊√ ¬ıÀ˘ ’±·cfl¡ øÓ¬ÚÊ√Ú ¸≈…Ȭ ¬Ûø¬ı˛ø˝√√Ó¬ ˙UÀ¬ı˛ ¬ı±¬ı≈Àfl¡ ˜±øȬÀÓ¬ Ú±˜±À˘± Ò¬ı˛±Òø¬ı˛ ‡±ø˘ fl¡À¬ı˛ Ȭ±fl¡±&À˘± ø¸ÀȬ¬ı˛ øÚÀ‰¬ fl¡±¬ÛÀάˇ¬ı˛ ¬Û≈È“ ¬ø˘ÀÓ¬ Œ¬ı˛À‡ Œ√›˚˛± ’±¬ı˛ Ȭ±„√√±¬ı˛ ˚±¬ıÓ¬œ˚˛
fl¡À¬ı˛º Ó“¬±¬ı˛ ˜≈À‡ ¤fl¡È¬± ¬ıάˇ fl¡±¬Ûάˇ ¬ı“±Ò±º ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡˙Ȭ±› Ó“¬±¬ı˛ ¸Àe Ú±˜±ÀÚ± ’±¬ıÊ«√Ú± ø√À˚˛ ¸≈…ȬÀfl¡˙ ˆ¬øÓ«¬ fl¡À¬ı˛ Ó¬±˘± Œ√›˚˛±, ¬ÛÀÔ È¬±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ά±fl¡±Ó¬ ¸…±„√√±Ó¬À√¬ı˛
˝√√˘º Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ’±¬ı±¬ı˛ ¬ı˘˘, 똅±˚˛ Ȭ±Î¬◊Ú Œ˜ ˚± ¬ı˛˝√± U, ˝◊√¸Àfl¡± ŒÊ√¬ı Œ√À‡± ¸≈…ȬÀfl¡˙øˆ¬ ¸Àe ’øˆ¬Ú˚˛...˝◊√Ó¬…±ø√ fl¡±Ê√ fl¡¬ı˛¬ı±¬ı˛ ¸˜˚˛ ’¸œ˜ ¸±˝√√¸œ ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ¬Û±≈ÀȬ±√ fl“¡±¬ÛøÂ√˘º
¬ı˛±‡À√±, ›¬ı˛ ˝◊√À¸ Œ˝√√±¸ƒ ’±ÀÚ Ó¬fl¡ Ó≈¬˜ Œ˘±· ˆ¬±· ˚±›º ø√ÚÀ˜ øÙ¬¬ı˛ ¸±Ô ø˜À˘Àeº Ó¬À¬ı ’gfl¡±¬ı˛ Ô±fl¡±˚˛ ά±fl¡±Ó¬¬ı˛± ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ˜≈‡È¬± Œ√‡ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛øÚ ¤˝◊√ ˚± ¬ı“±À‰¬±˚˛±º Ó¬±
[’±ø˜ Ȭ±Î¬◊ÀÚ ˚±ø26√, ¤¬ı˛ ¬ÛÀfl¡È¬ Œ√À‡±, ¸≈…ȬÀfl¡˙Ȭ±› Œ¬ı˛À‡ √±›, ’±¬ı˛ ›¬ı˛ :±Ú ŒÙ¬¬ı˛±¬ı˛ Â√±Î¬ˇ± Œ˚ìıÀÚ fl¡À˘ÀÊ√ ’øˆ¬ÚÀ˚˛¬ı˛ Ê√Ú… ø˜. Œ¸ÀÚ¬ı˛ ŒÓ¬± ¸≈Ú±˜ fl¡˜ øÂ√˘ Ú±º ¸±¬ı˛±È¬± ¬ÛÔ
’±À·˝◊√ ŒÓ¬±˜¬ı˛± ¬Û±ø˘À˚˛ ˚±›, ø√ÀÚ¬ı˛ Œ¬ı˘± ’±¬ı±¬ı˛ Œ√‡± ˝√√À¬ıº] ’±¸ÀÓ¬ ’±¸ÀÓ¬ Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ ·˘±¬ı˛ ¶§¬ı˛ ’±¬ı˛ ¬ı±‰¬Úˆ¬øe Œ¬ı˙ ¬ı˛5 fl¡À¬ı˛ øÚÀ˚˛øÂ√À˘Ú ø˜.
ñ Œ˚± Ufl≈¡˜º Œ¸Úº Ȭ±„√√±È¬± ŒÔÀfl¡ Ú±˜À˘Ú Ȭ±„√√±›˚˛±˘±¬ı˛ Œ¬Û±˙±fl¡ ¬Ûø¬ı˛ø˝√√Ó¬ ø˜. Œ¸Úº ¸±˜ÀÚ˝◊√ ¤fl¡È¬±
¬ıÀ˘ øÓ¬ÚÊ√Ú˝◊√ ¤fl¡¬Û±À˙ ¸À¬ı˛ “√±Î¬ˇ±˚˛º ˜±øȬÀÓ¬ ¬ÛÀάˇ ’±ÀÂ√ ¸≈…ȬÀfl¡˙ ’±¬ı˛ Ó¬±À√¬ı˛ ‰¬±À˚˛¬ı˛ Œ√±fl¡±Úº Ó¬±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ Ô±Ú±º ’±À· ˜≈‡ Ò≈À˚˛ ¤fl¡fl¡±¬Û ·¬ı˛˜ ‰¬± Œ‡À˚˛ ŒÙˬ˙ ˝√√À˚˛
ø˙fl¡±¬ı˛, ˚±ÀÓ¬ ’±ô¶±Ú±¬ı˛ ˝√ø√¸ Ú± ¬Û±˚˛ Œ¸Ê√Ú… Œ‰¬±À‡ ˜≈À‡ fl¡±¬Ûάˇ› ¬ı“±Ò±º øÚÀÓ¬ ˝√√À¬ı, Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Ò¬ı˛±‰”¬Î¬ˇ± ¬ı√˘±ÀÓ¬ ’±¬ı˛ ’Ú…±Ú… ¬ı…¬ı¶ö± øÚÀÓ¬ Ô±Ú±¬ı˛ √±À¬ı˛±·±¬ı±¬ı≈¬ı˛›
::: ¸±˝√√±˚… ‰¬±˝◊√ÀÓ¬ ˝√√À¬ı ∆¬ıøfl¡º ≈√˝√±Ó¬ ŒÊ√±Î¬ˇ fl¡À¬ı˛ ¬Û”¬ıø√Àfl¡ ¸”˚«Àfl¡ ’±¬ı˛ ˜ÀÚ ˜ÀÚ ŒÓ¬øÊ√
’±¬ı˛fl¡Àfl¡ ’¸—‡… ÒÚ…¬ı±√ Ê√±øÚÀ˚˛ ø˜. Œ¸Ú ‰¬È¬¬ÛȬ ‰¬±À˚˛¬ı˛ Œ√±fl¡±ÀÚ Ï≈¬Àfl¡ ¬ÛάˇÀ˘ÚØ√√
14 Ê√±Ú≈˚˛±ø¬ı˛ 1985, Œˆ¬±¬ı˛ 5.30 ø˜.

¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ ’gfl¡±¬ı˛ Ó¬‡ÀÚ± ’±ÀÂ√º ’±ÀÒ± ’±À˘± ’gfl¡±À¬ı˛ Œfl¡Î¬◊ fl¡±À¬ı˛± ˜≈‡ Œ√‡ÀÓ¬ ¬Û±˚˛
Ú±º Ȭ±„√√±›˚˛±˘± ’±¬ı±¬ı˛ Œ‚±Î¬ˇ± Â≈√øȬÀ˚˛ ¤ø·À˚˛ ‰¬À˘º Œ¬ı˙ ‡±øÚfl¡È¬± ‰¬À˘ ¤À¸ÀÂ√ Ȭ±„√√±·±øάˇº
Œˆ¬±¬ı˛ ˝√√˘ õ∂±˚˛º ¬ÛÀÔ ≈√-¤fl¡Ê√Ú Œ˘±Àfl¡¬ı˛ ’±Ú±À·±Ú± qè ˝√√À˚˛ÀÂ√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√º Œ‰¬Ú±
’À‰¬Ú± ¬Û±ø‡¬ı˛ ·±ÀÚ¬ı˛ ¸Àe Ó¬±˘ ø˜ø˘À˚˛ Ȭ±„√√±¬ı˛ flv¡±ôL Œ‚±Î¬ˇ± ˜‘≈√ ¬Û√Àé¬¬Û ŒÙ¬À˘ ‰¬À˘º
¬Û”¬ı«±˙±¬ı˛ Œfl¡±Ì ˘±˘ ˝√√À˚˛ ¤À¸ÀÂ√º ›˝◊√ ŒÓ¬± ”√À¬ı˛ Œ√±fl¡±Ú¬Û±È¬ Œ√‡± ˚±À26√, ‚¬ı˛¬ı±øάˇ, ›˝◊√
ŒÓ¬± ά◊“‰≈¬ ≈√ÀȬ± ø¬ıøã—º fl¡À˚˛fl¡È¬± Œ√±fl¡±Ú¬Û±È¬ ‡≈À˘ Œ·ÀÂ√º ¤fl¡È¬± ≈√ÀȬ± ø˜ø©Ü¬ı˛ Œ√±fl¡±Ú
fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 47
¬Û±À˙ ¬ıÀ¸ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ Ó¬±øfl¡À˚˛ ’±øÂ√ ’±¬ı˛ ›˝◊√ ˚≈¬ıfl¡ Œ˚À˝√√Ó≈¬ ’±˜±¬ı˛ Œfl¡±Ú±fl≈¡øÚ ¬ıÀ¸ÀÂ√
Œ¸Ê√Ú… Œ¸ ’±˜±À√¬ı˛ ø¬ı¬Û¬ı˛œÓ¬ ø√Àfl¡¬ı˛ Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛¬ı˛ ‘√˙… Œ√‡¬ı±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛ÀÂ√º
’±˜±À√¬ı˛ ≈√¬Û±À˙ ¤‡Ú Ò±ÚÀ‡Ó¬ Œ√‡± ˚±À26√º ˝√√ͬ±» Œ¬∏CÚȬ± Œ¬ı˙ ŒÊ√±¬ı˛ ˙s fl¡À¬ı˛
ŒÔÀ˜ Œ·˘º ¬ı…±¬Û±¬ı˛ fl¡œ∑ Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ ˚Ó¬”√¬ı˛ ‘√ø©Ü ˚±˚˛ Œ√‡±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛˘±˜º øfl¡c
øfl¡Â≈√˝◊√ Œ¬ı±Á¡± Œ·˘ Ú±º ’Ó¬–¬Û¬ı˛ õ∂±˚˛ ø˜øÚȬ ¬Û“±À‰¬fl¡ fl¡±È¬˘º ’±¬ı±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ˜‘≈√ Á¡±fl≈¡“øÚ
ø√À˚˛ Œ¬∏CÚȬ± ÒœÀ¬ı˛ ÒœÀ¬ı˛ ‰¬˘± qè fl¡¬ı˛˘º ’±˜±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ ¬ı¸± ø¬ı˝√√±ø¬ı˛ Œ˘±fl¡øȬ ¤¬ı±¬ı˛
ø¸ÀȬ¬ı˛ Úœ‰¬ ŒÔÀfl¡ Ó¬±¬ı˛ ¬ı…±·È¬± ¬ı±¬ı˛ fl¡¬ı˛˘ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ ’±¬Û±¬ı˛
¬ı±Ô«È¬±˚˛ Œ¸È¬± ‰¬±˘±Ú fl¡À¬ı˛ ø√À˚˛, øÚÀÊ√› ›‡±ÀÚ ‰¬Àάˇ ¬ıÀ¸º øfl¡Â≈√é¬Ì ¤ø√fl¡ ›ø√fl¡ Œ‰¬À˚˛
qÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘º ’±ø˜ ¤¬ı— fl¡±˜¬ı˛±¬ı˛ ¬ı±øfl¡ ‰¬±¬ı˛Ê√Ú Œ˚ ˆ¬^À˘±Àfl¡¬ı˛ øÚ¬ı˛¸Ó¬±˚˛ ’¬ı±fl¡
˝√√À˚˛øÂ√ Ó¬± ¬ı˘± ¬ı±U˘…º Œ¬∏CÚȬ± Â≈√ÀȬ ‰¬À˘ÀÂ√º Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ˙s Â√±Î¬ˇ± fl¡±˜¬ı˛±˚˛ ’Ú… Œfl¡±ÀÚ±
˙s Œ˙±Ú± ˚±À26√ Ú±º ¤fl¡ ŒÙ¬ø¬ı˛›˚˛±˘± ‰¬± ŒÙ¬ø¬ı˛ fl¡¬ı˛øÂ√˘º ˝√√ͬ±» ‰¬± Œ‡ÀÓ¬ ˝◊√À26√ fl¡¬ı˛˘º
›Àfl¡ ŒÎ¬Àfl¡ ’±ø˜ ˜±øȬ¬ı˛ ˆ¬“±Àάˇ ‰¬± øÚ˘±˜, ‰¬±À˚˛ ¤fl¡È¬± ‰≈¬˜≈fl¡ ø√À˚˛ ˘é¬… fl¡¬ı˛˘±˜ ’±˜±¬ı˛
ø¬ı¬Û¬ı˛œÓ¬ ø√Àfl¡¬ı˛ Œ˙¯∏ Œfl¡±Ú±˚˛ ¬ı¸± Œ¸˝◊√ ˚≈¬ıfl¡› [¸y¬ıÓ¬ ¬ı±„√√±ø˘] ¤fl¡ ˆ¬“±Î¬ˇ ‰¬± øÚÀ˚˛ÀÂ√
¤fl¡øȬ Œ¬ıÚ±ø˜ ˜‘Ó≈¬… ›˝◊√ ŒÙ¬ø¬ı˛›˚˛±˘±¬ı˛ fl¡±Â√ ŒÔÀfl¡º ’±¬ı±¬ı˛ Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛ ˜ÀÚ±øÚÀ¬ı˙ fl¡¬ı˛˘±˜º ‰¬±
Œ˙¯∏ ˝√√À˚˛ ¤˘º ˆ¬“±Î¬ˇÈ¬± ¬ı±˝◊√À¬ı˛ Â≈√“Àάˇ ø√˘±˜º Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ ’ÀÚfl¡”√À¬ı˛ ¬ı≈øÁ¡ Œfl¡±ÀÚ±
[1] ¤fl¡È¬± Œ˘±fl¡±˘˚˛ Œ√‡± ˚±À26√º ’±¬ı±¬ı˛ Œ¸˝◊√ ‰¬±›˚˛±˘±¬ı˛ ά±fl¡ qÚÀÓ¬ Œ¬Û˘≈˜, Œ¸ ¤ø·À˚˛
Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ ¤˝◊√ õ∂Ô˜ ˝√√±›Î¬ˇ± Œ¶Ü˙Ú ŒÔÀfl¡ fl“¡±È¬±˚˛ fl“¡±È¬±˚˛ ø˙õ∂± ¤'Àõ∂¸ ŒÂ√Àάˇ ø√˘º ’±¸ÀÂ√º ά±fl¡ ø√À˚˛ ¬ı˘˘±˜, ë¬Û˚˛¸± Œ˘ Œ˘± ˆ¬±˝◊√˚˛±ºí
õ∂‰¬Gˆ¬±À¬ı ͬ±¸± Œ√ø˙ ø¬ıÀ√ø˙ Œ˘±Àfl¡¬ı˛ øˆ¬Àάˇ Œ¬∏CÀÚ øÚÀÊ√¬ı˛ ¬ıø· ‡≈“ÀÊ√ &øÂ√À˚˛ ¬ı¸±› ‰¬±›˚˛±˘± ˝√√ͬ±» ŒÔÀ˜ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±fl¡±À˘±, Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¬ı˘˘, ë› ŒÓ¬± ¬ı±¬ı≈ Œ√ ø√À˚˛í
Œ¬ı˙ fl¡©Ü¸±Ò… › fl¡¸¬ı˛Ó¬ õ∂Ò±Úº ’±ø˜ øÚÀÊ√ ¸±˜À˘ øÚÀ˚˛ ¬ıÀ¸øÂ√ øÚÀÊ√¬ı˛ ø¸ÀȬº ¬ıÀ˘ Œ¸˝◊√ ¸y¬ıÓ¬-¬ı±„√√±ø˘ ˚≈¬ıfl¡øȬÀfl¡ ˝◊√˙±¬ı˛±˚˛ Œ√ø‡À˚˛ ø√˘º ¬ı±fl¡…¬ı…˚˛ Ú± fl¡À¬ı˛ ‰¬±›˚˛±˘±
˘±À·Ê√ ¬ı˘ÀÓ¬ ¤fl¡È¬± Œ¬ıøά— ’±¬ı˛ ≈√ÀȬ± ¬ıάˇ ¬ı…±·º Œ¸&À˘±Àfl¡ øÚø«√©Ü ¶ö±ÀÚ &“ÀÊ√ ‰¬À˘ Œ·À˘ ’±ø˜ ’¬ı±fl¡ ˝√√À˚˛ ˚≈¬ıfl¡Àfl¡ ¬ı˘˘±˜ñ ë’±¬ÛøÚ ˝√√ͬ±»...í
ø√ÀÓ¬ ø√ÀÓ¬ ˜‘≈√ fl“¡±¬Û≈øÚ ø√À˚˛ Œ¬∏CÚȬ± ŒÂ√Àάˇ ø√˘º ˆ¬”¬Û±˘ ˚±ø26√º ·Ó¬ ¬ıÂ√¬ı˛ ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø¬ı˛— ¤¬ı±À¬ı˛ ˚≈¬ıfl¡ Œ˝√√À¸ ά◊M√¬ı˛ fl¡¬ı˛˘, ëÓ¬±ÀÓ¬ øfl¡, ‡≈‰¬À¬ı˛± øÂ√˘ Ú±, Ó¬±˝◊√ ¤fl¡¸±ÀÔ ’±¬ÛÚ±¬ı˛È¬±›
fl¡˜øõ≠Ȭ fl¡¬ı˛˘±˜º ’±¬ı˛ ˜±S øÓ¬Ú˜±¸ ˆ¬”¬Û±À˘ ’±˜±À√¬ı˛ Œ¶Û˙±˘ Œ¬∏CøÚ—º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛˝◊√ ø√À˚˛ ø√˘±˜º ¤˝◊√ ¸≈À˚±À· ≈√Ê√ÀÚ¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛‰¬˚˛ ŒÓ¬± ˝√√˘ºí
øÚÊ√¶§ fl¡±Ê√ fl¡±¬ı˛¬ı±¬ı˛ qè fl¡¬ı˛± ˚±À¬ıº ›‡±ÀÚ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ Œ˚±·±À˚±· fl¡À¬ı˛ ¤fl¡È¬± Œ˜¸ ñ Ó¬± ¬ıÀȬº ’±ø˜ Úœ˘±ø^ ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ, ’±¬ÛøÚ∑
øͬfl¡ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬À˘øÂ√ Ô±fl¡¬ı±¬ı˛ Ê√Ú…º Œ¬∏CÀÚ ’±˜±¬ı˛ ø¸È¬È¬± Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√º ’±¬ı±¬ı˛ ¤˝◊√ ñ ’±˜±¬ı˛ Ú±˜ Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&5º
ÚœÀ‰¬¬ı˛ ¬ı±Ô«øȬÀÓ¬˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ø¬ı˛Ê√±Àˆ¬«˙Úº ’¸—‡… ˘±˝◊√Ú ’±¬ı˛ ø¸·Ú…±˘ ø¬ıø˙©Ü ˝√√±›Î¬ˇ± ŒÂ√À˘øȬ ¤˝◊√ ¬ıÀ˘ ά±Ú˝√√±Ó¬ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ ¤ø·À˚˛ ø√˘º
Œ¶Ü˙Ú ’=˘ Œ¬∏CÚȬ± ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ŒÂ√Àάˇ Œ·ÀÂ√º øˆ¬Î¬ˇˆ¬±A±, ∆˝√√ ˝√√AÀ·±˘ ˙±ôL ˝√√˘º ¤¬ı±¬ı˛
’±˜±¬ı˛ fl¡±˜¬ı˛±¬ı˛ ¬ı±øfl¡ Œ˘±Àfl¡À√¬ı˛ øͬfl¡˜ÀÓ¬± Œ√À‡ øÚ˘±˜º ’±˜±¬ı˛ ¬Û±À˙˝◊√ ¤fl¡ ˆ¬^À˘±fl¡, [2]
‡≈¬ı ¸y¬ıÓ¬ ø¬ı˝√√±ø¬ı˛º ’±˜±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ø¸È¬È¬±˚˛ ¬ı¸± ≈√˝◊√ ø˙‡ ˆ¬^À˘±fl¡, Ó“¬±À√¬ı˛ ø¬ı˙±˘ fl“¡±¬ÛÀÓ¬ fl“¡±¬ÛÀÓ¬ Œ‰¬±‡È¬± ‡≈À˘ ’±¸ÀÂ√º ˙¬ı˛œÀ¬ı˛ ¤fl¡È¬± ’¸˝√√… ¬ı…Ô±º Œ‰¬±‡ Œ˜À˘
¶§±¶ö…, ’±¬ı˛ √±øάˇ Œ·“±Ù¬ ’±¬ı˛ ˜±Ô±¬ı˛ ¬Û±·øάˇ¬ı˛ Ê√Ú… ¬ı˛±˙ˆ¬±¬ı˛œ Œ√‡±À26√º ’±¬ı˛ Ó“¬±À√¬ı˛ ‰¬±˝◊√˘±˜º Œfl¡±Ô±˚˛ ’±øÂ√ ¸øͬfl¡ Œ¬ı±Á¡± Œ·˘ Ú±º ¸¬ı Œfl¡˜Ú Á¡±¬Û¸± ˘±·ÀÂ√º ˜ÀÚ ˝√√˚˛
¬Û±À˙˝◊√ ›ø√Àfl¡ Œ˙¯∏ õ∂±ÀôL ¬ı¸± ¤fl¡øȬ ˚≈¬ıfl¡, Ó“¬±¬ı˛ è·ƒÌ Œ‰¬˝√√±¬ı˛±, ˜≈À‡ ·ø¬ı˛ø¬ı˚˛±Ú±¬ı˛ Â√±¬Û, Œ˚Ú Œù´Ó¬ ¬Û±ÔÀ¬ı˛¬ı˛ ∆Ó¬ø¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ø˜Ú±¬ı˛ ’Ô¬ı± ’ÚôL Œ˜‚ ¬ı± ¬ı¬ı˛ÀÙ¬¬ı˛ ¬ı˛±Ê√…º Œ˚‡±ÀÚ
·±À˚˛ ¤fl¡È¬± ’±øV¬ı˛ ¬Û±?±ø¬ı ’±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ÀÚ ¤fl¡È¬± ˜ø˘Ú øÊÚƒ¸º ’±ø˜ ¤õ∂±ÀôL Ê√±Ú±˘±¬ı˛ qÀ˚˛ ’±øÂ√ Œ¸ Ê√±˚˛·±È¬± ˚ÀÔ©Ü ’±¬ı˛±˜√±˚˛fl¡ › Ú¬ı˛˜º ¤È¬±˝◊√ øfl¡ Ó¬À¬ı ¶§·«¬Û≈¬ı˛œ∑ ˙¬ı˛œÀ¬ı˛
48 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 49
¤Ó¬ ¬ı…Ô± Œfl¡Ú∑ ¬Û±À˚˛¬ı˛ ø√fl¡È¬± Œfl¡˜Ú øÁ¡˜øÁ¡˜ fl¡¬ı˛ÀÂ√/ ˜±Ô± Ó≈¬À˘ Œ˚ ¬Û±À˚˛¬ı˛ ø√Àfl¡ ñ Œ¸ ø‰¬ôL± fl¡À¬ı˛ ¤‡Ú ’±¬ı˛ ¸˜˚˛ fl¡±È¬±ÀÓ¬ ‰¬±˝◊√ Ú±º
Ó¬±fl¡±¬ı Œ¸ ¸±˜Ô«…È≈¬fl≈¡› ŒÚ˝◊√º ˜±Ô±È¬± ¤fl¡¬Û±À˙ fl¡±Ó¬ fl¡À¬ı˛ qÀ˚˛ ¬ı˛˝◊√˘±˜º Œfl¡ ¤fl¡Ê√Ú ≈√Ê√ÀÚ˝◊√ ¤fl¡¸Àe Œ˝√√À¸ ά◊ͬ˘±˜º Œ¬∏CÚȬ± õ∂‰¬G ·øÓ¬ÀÓ¬ Â≈√ÀȬ ‰¬À˘ÀÂ√, ˜ÀÚ ˝√√˚˛
¤ø·À˚˛ ’±¸ÀÂ√ Œ˚Úº Œ¸ øfl¡ Œfl¡±ÀÚ± Œù´Ó¬¬Û¬ı˛œ Ú±øfl¡∑ ¸•Û”Ì« ¸±√± Œ¬Û±˙±fl¡ Ó¬±¬ı˛º ø¬ıù´Ê√·ÀÓ¬¬ı˛ ¸˜ô¶ ·øÓ¬˙œ˘ ’±¬ı˛ ¸¬ı Ê√άˇ ¬Û√±Ô« Ó¬±¬ı˛ ’¬ıÀ˝√√˘±¬ı˛ ¬Û±SØ√√ ø¬ıÀfl¡˘ ·øάˇÀ˚˛
’±˜±¬ı˛ ‡≈¬ı fl¡±Â√±fl¡±øÂ√ ¤À¸ ¬ı˘˘ñ ë¤‡Ú Œfl¡˜Ú ’±ÀÂ√Ú∑ :±Ú øÙ¬À¬ı˛ÀÂ√ Œ√‡øÂ√∑í ¸g…± ˝√√À˚˛ Œ·˘º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ≈√fl¡±¬Û ‰¬± ’±¬ı˛ ø¸„√√±Î¬ˇ± Œ‡À˚˛øÂ√º ¬Û±?±ø¬ı ˆ¬^À˘±fl¡ ≈√Ê√Ú
¤È¬± Œ˚ ¤fl¡È¬± ˝√√±¸¬Û±Ó¬±˘ ’±¬ı˛ Œù´Ó¬¬ı¶a ¬Ûø¬ı˛ø˝√√Ó¬± ˜ø˝√√˘± Œ¸ ¤fl¡Ê√Ú Ú±¸« ¸Àe øÚÀÊ√À√¬ı˛ ¸Àe ÙË≈¬È¬¸ƒ, ‰¬±Ú±‰≈¬¬ı˛ ˝◊√Ó¬…±ø√ ¤ÀÚøÂ√˘º Œ¸&À˘±¬ı˛ ¸ƒ√¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÂ√ ¤Àfl¡
¸Àe ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º Ú±À¸«¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ ¤fl¡È¬± Œ¬∏Cº Ó¬±ÀÓ¬ Œ¬ı±Òfl¡ø¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß ›¯∏≈Ò ¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ¤Àfl¡º ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ø˝√√µ≈¶ö±øÚ ˆ¬±˚˛± ¤fl¡øȬ¬Û ‡˝◊√øÚ Œ‡˘ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ŒÚÀ˜ Œfl¡±Ô±˚˛ Œ˚ Œ·˘
’±¬ı˛ ¤fl¡È¬± fl¡±À‰¬¬ı˛ ¢≠±À¸ ¸y¬ıÓ¬ ≈√Ò Ï¬±fl¡± ø√À˚˛ ¬ı˛±‡± ’±ÀÂ√º ά◊M√¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ø·À˚˛ ·˘±¬ı˛ ¬ı˘ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ Ú±º ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ¸Àe ’±˘±¬Û fl¡¬ı˛ÀÓ¬ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ Œ¬ı˙ fl¡À˚˛fl¡È¬±
¶§¬ı˛È¬± ‡≈¬ı é¬œÌ Œ˙±Ú±˘ ’±˜±¬ı˛ñ 똱ԱȬ± õ∂‰¬G...í Œ¶Ü˙Ú ¬Û±¬ı˛ ˝√√À˚˛ ¸˜˚˛› Œfl¡ÀȬ ˚±À26√º ¤Àfl¡ ’¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛ ¸≈‡-≈√–‡ øÚÀ˚˛ ·ä Ê√À˜ ά◊ͬ˘º
ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√, ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛øÂ√, fl¡Ô± ¬ı˘¬ı±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛À¬ıÚ Ú±º ¤˝◊√ ≈√ÒȬ± ¬ı˛˝◊√˘, ñ ¬ı±¬ı≈ ¬ı˛±Ó¬ fl¡± ‡±ÀÚ Œfl¡± Œ¬ı±ø˘À˚˛º
¤fl¡È≈¬ ͬ±`¬± ˝√√À˘ Œ‡À˚˛ Œ‡˘À¬ıÚ, ’ÀÚfl¡È¬± ¸≈¶ö Œ¬ı±Ò ˝√√À¬ıº ¬Û…±øKC fl¡±À¬ı˛¬ı˛ Œ˘±fl¡ ¤À¸ ˝√√±ÀÓ¬ ‡±Ó¬± fl¡˘˜ øÚÀ˚˛ “√±øάˇÀ˚˛ qÒ˘º ≈√Ê√ÀÚ˝◊√ øÚ¬ı˛±ø˜¯∏
Ú±¸« ≈√ÒȬ± Ú±ø˜À˚˛ ’±˜±Àfl¡ ≈√ÀȬ± Ȭ…±¬ıÀ˘È¬ ‡±˝◊√À˚˛ ‰¬À˘ Œ·˘º ¤¬ı±À¬ı˛ øfl¡Â≈√Ȭ± ¶§±ˆ¬±ø¬ıfl¡ ø˜˘ øÚ˘±˜º ’±˜±À√¬ı˛ ¸Àe¬ı˛ ˚±Sœ ¬Û±?±ø¬ı ≈√Ê√Ú Œfl¡±ÀÚ± ø˜˘ ’Ϋ¬±¬ı˛ fl¡¬ı˛˘ Ú±º
˝√√˘±˜º ˜±Ô±È¬± ¤fl¡È≈¬ Ó≈¬À˘ ¬Û±À˚˛¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ Œ√ø‡ ¬Û±È¬± ¬ı…±À`¬Ê√ fl¡À¬ı˛ ¤fl¡È¬± ¬ıάˇ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ø¬ı˝√√±ø¬ı˛ ˆ¬^À˘±fl¡ Ó¬‡ÀÚ± ’±À¸øÚº ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ÚȬ± Ú±·±√ ’±˜±À√¬ı˛ ‡±¬ı±¬ı˛ ¤˘º
øÙ¬ÀÓ¬ ø√À˚˛ ¶Ü…±À`¬¬ı˛ ¸Àe ¬ı“±Ò±º ¬ÛÀ¬ı˛ Ê√±ÚÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛øÂ√˘±˜ ’±˜±¬ı˛ ά±Ú ¬Û±-Ȭ± Œˆ¬À„√√øÂ√˘ ¬Û±?±ø¬ı ≈√Ê√Ú øȬøÙ¬Ú ¬ı' ŒÔÀfl¡ èøȬ ¬ı±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ‡±¬ı±¬ı˛ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡¬ı˛ÀÂ√º ά◊¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛
Œ¸Ê√Ú…˝◊√ ¤ ¬ı…¬ı¶ö±º ˚±˝◊√ Œ˝√√±fl¡ ¤¬ı±À¬ı˛ ˜±Ô±˚˛ Œ¬ı˙ fl¡À˚˛fl¡È¬± ø‰¬ôL± ¤fl¡¸Àe ¤À¸ øˆ¬Î¬ˇ ¬ı±ÀÔ«¬ı˛ ˆ¬±˚˛± Œ¬ı±Ò˝√√˚˛ ’±À˙¬Û±À˙˝◊√ Ó“¬±¬ı˛ ¶§Ê√±øÓ¬¬ı˛ ¸Àe ’±˘±¬Û˜¢ü øÂ√˘, fl¡±¬ı˛Ì ’±˜±À√¬ı˛
fl¡¬ı˛˘º fl¡œˆ¬±À¬ı ¤‡±ÀÚ ¤˘±˜∑ ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± Œfl¡˜Ú Œ˚Ú ¬ı˛˝√¸…˜˚˛ ŒÍ¬fl¡ÀÂ√º ¶ú‘øÓ¬¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ fl¡±˜¬ı˛±¬ı˛ ¤˝◊√ ’—À˙ Œˆ¬±Ê√¬Û≈¬ı˛œ fl¡Ô±¬ı±Ó«¬±¬ı˛ È≈¬fl¡À¬ı˛± Œˆ¬À¸ ’±¸øÂ√˘º Œ¸ ¤fl¡È¬± ·±˜Â√±˚˛
ŒÊ√±¬ı˛ ø√À˚˛ ¬Û≈À¬ı˛± ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬±Àfl¡ ¤Àfl¡¬ı±À¬ı˛ õ∂Ô˜ ŒÔÀfl¡ ¸±Ê√±ÀÓ¬ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛˘±˜, ˜±Ô±È¬± ¬ı“±Ò± ¬Û≈“Ȭø˘ øÚÀ˚˛ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ‰¬Àάˇ ¬ı¸˘, Ó¬±ÀÓ¬ Œ¬ı±Òfl¡ø¬ı˛ èøȬ øÂ√˘º Œ‡À˚˛À√À˚˛ ¤fl¡È¬±
õ∂ÔÀ˜ øÁ¡˜øÁ¡˜ fl¡À¬ı˛ ά◊ͬ˘º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¸¬ı ˜ÀÚ ¬Ûάˇ˘ ¤Àfl¡ ¤Àfl¡... ¶§øô¶¬ı˛ ŒÏ¬fl≈¡¬ı˛ Ó≈¬À˘ ¬Û±?±ø¬ı ≈√Ê√Ú ˜±Á¡‡±ÀÚ¬ı˛ ø¸È¬È¬± ¬ı±ÀÔ« ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡¬ı˛˘º ’±˜±¬ı˛ ¸eœ
Œ¶Ü˙ÀÚ õ∂‰¬G øˆ¬Î¬ˇ, ˆ¬”¬Û±˘ ˚±S±, Œ¬∏CøÚ— øÓ¬Ú˜±À¸¬ı˛, Œ¬∏CÀÚ ø¬ı˝√√±ø¬ı˛ › ≈√˝◊√ ¬Û±?±ø¬ı, ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌ ¸¬ı±¬ı˛ ÚœÀ‰¬¬ı˛ ¬ı±Ô«È¬±˚˛ ’±˜±¬ı˛ ˜≈À‡±˜≈ø‡ Œ˙±À¬ıº ›¬ı˛ øͬfl¡ ›¬ÛÀ¬ı˛˝◊√
¤fl¡ ¬ı±„√√±ø˘ ˚≈¬ıfl¡ fl¡œ Œ˚Ú Ú±˜ ›– ˝√√“…±, Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&5, Œ¸ ‰¬±À˚˛¬ı˛ √±˜ ø√À˚˛øÂ√˘º ˜±Á¡‡±ÀÚ¬ı˛ ¬ı±ÀÔ« ¤fl¡Ê√Ú ¬Û±?±ø¬ı ’±¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ›¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛ ˜±Á¡‡±ÀÚ¬ı˛ ø¸È¬È¬±¬ı˛ ’¬Û¬ı˛Ê√Ú
Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛... Œ¸ ŒÓ¬± ’ÀÚfl¡ fl¡Ô±º ˚±fl¡ ¬Û≈À¬ı˛±È¬±˝◊√ ¬ıø˘ õ∂Ô˜ ŒÔÀfl¡º qÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘º ø¬ı˝√√±ø¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ¤fl¡È≈¬ Á≈¡“Àfl¡ Œ‡±˘± Ê√±Ú±˘± ø√À˚˛ √˘±¬Û±fl¡±ÀÚ± fl¡±·Ê√
Ú¬ı±èÌ Œ˚ ˚ÀÔ©Ü ø˜qÀfl¡ ŒÂ√À˘ Œ¸È¬± ’äé¬À̬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ŒÈ¬¬ı˛ Œ¬Û˘±˜º › ¬ıÀ˚˛À¸ Â≈√“Àάˇ ˜±¬ı˛˘, ø¬ı¬Û¬ı˛œÓ¬ ø√Àfl¡ ¬ı±Ó¬±¸ Ô±fl¡±¬ı˛ √èÚ fl¡±·ÀÊ√¬ı˛ √˘±È¬± ’±˜±¬ı˛ ˜≈À‡¬ı˛ ¸±˜ÀÚ
’±˜±¬ı˛ ŒÔÀfl¡ Œ√άˇ ¬ıÂ√À¬ı˛¬ı˛ ¬ıάˇ, Ó¬±˝◊√ ¤Àfl¡ ’¬Û¬ı˛Àfl¡ Œ¬∏CÀÚ Ú±˜ ÒÀ¬ı˛˝◊√ ά±fl¡ÀÓ¬ ˘±·˘±˜º ø√À˚˛ U˙ fl¡À¬ı˛ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ Œ·˘º Ú¬ı±èÚ øÚÀÊ√¬ı˛ Œ˙±˚˛±¬ı˛ ¬ı±ÀÔ« Ȭ±ÚȬ±Ú ˝√√À˚˛ÀÂ√ Ó¬Ó¬é¬À̺
Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ¸±ÀÔ ’±˘±¬Û fl¡À¬ı˛ Ê√±ÚÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ › Œ˜øάÀfl¡À˘¬ı˛ Â√±S, ¤˜ø¬ıø¬ı¤¸, ¬Û±?±ø¬ı ≈√Ê√Ú ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ Ú±fl¡ ά±fl¡ÀÓ¬ qè fl¡À¬ı˛ÀÂ√º ’±ø˜ ˝◊√ ¤˜ ˜…±'˜≈˘±À¬ı˛¬ı˛ ë¤ø˙˚˛±Ê
’Ô‰¬ ’ÀÔ«¬ı˛ ’ˆ¬±À¬ı õ∂…±fl¡øȬ¸› qè fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛ÀÂ√ Ú±º ›¬ı˛ ¬ı±øάˇ ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛º fl¡˘fl¡±Ó¬±˚˛ ’±È«¬ ’…±`¬ fl¡±˘‰¬±¬ı˛í øÚÀ˚˛ ø¬ı˛øά— ˘±˝◊√Ȭ ;±ø˘À˚˛ qÀ˚˛ qÀ˚˛ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˘±·˘±˜º Œ¬ı˙
¤fl¡È¬± ˝◊√KI◊±¬ı˛øˆ¬Î¬◊ ø√À˚˛ øÙ¬¬ı˛ÀÂ√º øÊ√À:¸ fl¡¬ı˛˘±˜, ëø¬ı˘±¸¬Û≈À¬ı˛ fl¡Ó¬ø√Ú ’±Â√∑í øfl¡Â≈√Ȭ± ¸˜˚˛ ÒÀ¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± Œ¶Ü˙Ú Ú± Ô±fl¡±˚˛ Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ·øÓ¬À¬ı· Œ˚Ú Î¬◊M√À¬ı˛±M√√¬ı˛ Œ¬ıÀάˇ˝◊√
ñ ’±˜±¬ı˛ Ê√ij˝◊√ ›‡±ÀÚ, ¬ı±øάˇ‚¬ı˛ ¸¬ı˝◊√ ø¬ı˘±¸¬Û≈À¬ı˛º ‰¬˘˘º ¸±Ò±¬ı˛ÌÓ¬ ’±˜±¬ı˛ Œ¬∏CÀÚ, ¬ı±À¸ ¬ı˛±øM√√À¬ı˛ ‚≈˜ ’±À¸ Ú±º Ó¬± Â√±Î¬ˇ± ‚≈˜È¬± ’±˜±¬ı˛ ‡≈¬ı
ñ ’±26√±, ¤ ·±øάˇ ø¬ı˘±¸¬Û≈À¬ı˛ fl¡‡Ú Œ¬ÛÓÂ≈√À¬ı∑ øõ∂˚˛ Ú˚˛º Ó¬±˝◊√ ¬ı˝◊√ ¬ÛάˇÀÓ¬ ¬ÛάˇÀÓ¬ ‚≈˜ Œ¬ÛÀ˚˛ ˚±ø26√˘ Ú± ’Ô‰¬ ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ Ó¬‡Ú Œ¬ÛÃÀÚ
ñ Œ¸ ¬ı˛±Ó¬ ’±Î¬ˇ±˝◊√ÀȬ, Ó¬±› ˚ø√ ¬ı˛±˝◊√Ȭ Ȭ±˝◊√˜ Ô±Àfl¡º ¬ı±À¬ı˛±È¬±º Ú¬ı±èÌ øfl¡Â≈√é¬Ì ŒÊ√À· øÂ√˘º øfl¡c ¬ı˝◊√ ¬ÛάˇÀÓ¬ ¬ÛάˇÀÓ¬ ˘é¬… fl¡ø¬ı˛øÚ fl¡‡Ú Œ˚Ú
’±ø˜ ¬ı˘˘±˜, ë˚±fl¡ Ó¬À¬ı ŒÓ¬±, ¸±¬ı˛±È¬± ¬ÛÀÔ¬ı˛ ¤fl¡Ê√Ú ¸eœ ¬Û±›˚˛± Œ·˘ºí › qÀ˚˛ ¬ÛÀάˇÀÂ√º øÚÀÊ√¬ı˛ ˜±Ô±È¬±˚˛ ˝√√±Ó¬ Œ¬ı±˘±ø26√ ¤˜Ú ¸˜˚˛ Œ√ø‡ Œ¬∏CÚȬ± Ó¬±¬ı˛ ·øÓ¬À¬ı·
Ú¬ı±èÌ Œ˝√√À¸ ¬ı˘˘, ëøfl¡c ¬ı˛±Ó¬ ’±Î¬ˇ±˝◊√ÀȬ¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ŒÓ¬±˜±Àfl¡ Œ˚ ’±·±˜œfl¡±˘ fl¡ø˜À˚˛ ’±ÚÀÂ√º ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ Œ¬∏CÚȬ± Ô±˜À¬ıº ˝◊√¶Û±ÀÓ¬¬ı˛ ˘±˝◊√ÀÚ¬ı˛ ¸Àe ‰¬±fl¡±¬ı˛ ‚¯∏±
≈√¬Û≈¬ı˛ ¬Û˚«ôL ¤fl¡˘± Ô±fl¡ÀÓ¬ ˝√√À26√ºí ‡±›˚˛±¬ı˛ øfl¡‰ƒ¬øfl¡‰ƒ¬ ˙s fl¡À¬ı˛ Œ¬∏CÚ Ô±˜˘º ¤fl¡È¬± ˝√√±˘fl¡± ’±›˚˛±Ê√ Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¬ı±˝◊√À¬ı˛º
50 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 51
¬Û±~± Ó≈¬À˘ Œ√ø‡ ¤fl¡È¬± ŒÂ√±A Œ¶Ü˙Úº ˝√√±Ó¬‚øάˇÀÓ¬ Œ‰¬À˚˛ Œ√ø‡ ¬ı˛±Ó¬ ¬Û≈À¬ı˛± ¬ı±À¬ı˛±È¬±º ’±À¸ Ú±Ø√√
’±˜±¬ı˛ ά◊¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛ ¬ı±ÀÔ« qÀ˚˛ Ô±fl¡± ¬Û±?±ø¬ı ˝√√ͬ±» Á≈¡“Àfl¡ ¬ÛÀάˇ ’±˜±Àfl¡ ¬ı˘˘ñ 눬±˝◊√¸±¬ı ñ Ó¬±¸ ’±À¸∑
› øÊ√ Œfl¡±Úø¸ Œ¶Ü˙Ú ’±ø˚˛∑í ñ Ó¬± ¤fl¡È≈¬ ’±ÒÈ≈¬ Ê√±øÚ ∆¬ı øfl¡º
’±ø˜ Ê√±Ú±˘±È¬± ¬Û≈À¬ı˛± ά◊øͬÀ˚˛ ά◊“øfl¡ ø√À˚˛ Œ√‡˘±˜, Œ¶Ü˙ÚȬ±¬ı˛ Ú±˜ ¤fl¡È¬± Ô±À˜¬ı˛ ñ Ó¬±˝√√À˘ ¤À¸±, ¤fl¡˝√√±Ó¬ ˝√√À˚˛ ˚±fl¡º
·±À˚˛ Œ˘‡±ñ ë≈√·ƒ«íº ˜ÀÚ ˜ÀÚ ˆ¬±ø¬ı ˆ¬±À˘±˝◊√ ˝√√˘, ¤˜øÚ ¸˜˚˛ fl¡±øȬÀ˚˛ ˘±ˆ¬ ŒÚ˝◊√º Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ¸Àe Ó¬±¸
¬Û±?±ø¬ı ˆ¬^À˘±fl¡Àfl¡ Ú±˜È¬± Ê√±Ú±ÀÓ¬˝◊√ Œ¸ ÒάˇÙ¬Î¬ˇ fl¡À¬ı˛ ά◊Àͬ ¬ı¸˘, ¬ı±Ô« ŒÔÀfl¡ Œ‡˘ÀÓ¬ Œ‡˘ÀÓ¬ øfl¡Â≈√Ȭ± ·ä› fl¡¬ı˛± ˚±À¬ıº Ê√±Ú±˘±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ Œ¬∏CÀÓ¬ Œ¬ı˛À‡ ëøÙ¬˙í qè
ÚœÀ‰¬ Ú±˜ÀÓ¬ Ú±˜ÀÓ¬ ¬ı˘˘ñ ë›À˚˛ fl¡Ó«¬±¬ı˛, › ·±øD Œ¬ÛÓÂ√ ·ø˚˛ Œ¶Ü˙Úºí fl¡¬ı˛˘±˜º ¬ÛÀfl¡ÀȬ ø¸·±À¬ı˛ÀȬ¬ı˛ ¬Û…±Àfl¡È¬ øÂ√˘º ¤fl¡È¬± ˜≈À‡ øÚÀ˚˛ ¤ ¬ÛÀfl¡È¬ › ¬ÛÀfl¡È¬
fl¡Ó«¬±¬ı˛ Ú±˜ ø¬ıø˙©Ü Œ˘±fl¡øȬ ά◊Àͬ ¬ıÀ¸ ¤fl¡ ά±Àfl¡˝◊√º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Œ‰¬±‡È¬± ¤fl¡È≈¬ ¬ı˛·Àάˇ ˝√√±Ó¬Àάˇ› Œ√˙˘±˝◊√ Œ¬Û˘±˜ Ú±º
øÚÀ˚˛ øé¬õ∂Ó¬±¬ı˛ ¸Àe øÚÀÊ√À√¬ı˛ Â√øάˇÀ˚˛ Ô±fl¡± øÊ√øÚ¸¬ÛS ¬ı…±À· ŒÏ¬±fl¡±˘º ø˜øÚȬ‡±ÀÚÀfl¡˝◊√ ñ ¤˝◊√ Ú±›º
›¬ı˛± ˚‡Ú Ê≈√ÀÓ¬± ˝◊√Ó¬…±ø√ ¬ÛÀ¬ı˛ Ú±˜ÀÓ¬ ∆Ó¬ø¬ı˛ Ó¬‡Ú ¬ı≈Á¡˘±˜ ¤È¬±˝◊√ ›À√¬ı˛ ·ôL¬ı…¶ö˘º Ú¬ı±èÌ ¤fl¡È¬± ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛ ¤ø·À˚˛ ø√˘º ’±ø˜ Œ˚ Œ√˙˘±˝◊√ ‡≈“Ê√øÂ√ Œ¸È¬± › ¬ı≈Á¡ÀÓ¬
ñ ’±26√± ˆ¬±˝◊√¸±¬ı, ‰¬˘ÀÓ¬ Œ˝√√º Œ¬ÛÀ¬ı˛øÂ√˘º ›Àfl¡› ¤fl¡È¬± ø¸·±À¬ı˛È¬ ø√˘±˜º ’±˜±¬ı˛È¬± ;±ø˘À˚˛ ›¬ı˛È¬±ÀÓ¬› ’ø¢ü¸—À˚±·
’±˜±Àfl¡ ¤˝◊√ fl¡Ô± ¬ıÀ˘ ¬Û±?±ø¬ı ≈√Ê√Ú fl¡±˜¬ı˛± ¬Ûø¬ı˛Ó¬…±· fl¡¬ı˛˘º Ú¬ı±èÌ Œ¬∏CÚ Ô±˜±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ø√˘±˜º ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛È¬± ˝√√±ÀÓ¬ Œ‰¬À¬Û ÒÀ¬ı˛˝◊√ Œ‡˘øÂ√º ¤ˆ¬±À¬ı ’ÀÚfl¡È¬± ¸˜˚˛ Œfl¡ÀȬ
¸Àe ¸Àe˝◊√ ŒÊ√À· Œ·øÂ√˘ ¤¬ı±À¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ¸Àe Œ‰¬±‡±À‰¬±ø‡ ˝√√ÀÓ¬ ¤fl¡È≈¬ ˝√√±¸˘ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ Œ·˘º Œ¬∏CÚȬ± ¤¬ı˛ ˜ÀÒ… ¤fl¡¬ı±¬ı˛› Ô±À˜øÚº ¬Û≈À¬ı˛± fl¡±˜¬ı˛±È¬±˝◊√ ‚≈˜≈À26√º ˜±ÀÁ¡¬ı˛ ¬ı±ÀÔ«¬ı˛
›¬Û±˙ øÙ¬À¬ı˛ qÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘º ’±ø˜ Ê√±Ú±˘±È¬± ¬ıg fl¡À¬ı˛ ˜…±'˜≈˘±À¬ı˛ Î≈¬À¬ı Œ·˘±˜º ¬Û¬ı˛ ÚÓ≈¬Ú ’±¸± ˚≈¬ıfl¡øȬ› ›¬Û±˙ øÙ¬À¬ı˛ qÀ˚˛ ¬ı˛À˚˛ÀÂ√º ¤˜Ú ¸˜˚˛ fl¡±À¬ı˛± ¬Û√˙s qÚ˘±˜º
¬Û¬ı˛ U˝◊√À¸˘ ø√À˚˛ Œ¬∏CÚ ‰¬˘± qè fl¡À¬ı˛ÀÂ√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…º ¤fl¡È≈¬ ˙s ˝√√›˚˛±˚˛ ¬ı˝◊√Ȭ± Ú±ø˜À˚˛ øȬøfl¡È¬ Œ‰¬fl¡±¬ı˛ øÚÀÊ√¬ı˛ ø˘À¶Ü¬ı˛ ¸Àe ¬ı±Ô«&À˘±Àfl¡ ø˜ø˘À˚˛ øÚÀ26√Úº ’±˜±À√¬ı˛ ø¬ı˛Ê√±Àˆ¬«˙Ú
Œ√ø‡ ’±¬ı˛ ¤fl¡ ˚≈¬ıÀfl¡¬ı˛ ’±ø¬ıˆ¬«±¬ı ˝√√À˚˛ÀÂ√ fl¡±˜¬ı˛±˚˛º ˚≈¬ıÀfl¡¬ı˛ Œ¬Û±˙±fl¡ ¬Ûø¬ı˛26√√ ˜Ò…ø¬ıÀM√√¬ı˛º Œ√À‡ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ’±·cfl¡ ˚≈¬ıfl¡øȬÀfl¡ ŒÎ¬Àfl¡ Ó≈¬À˘ øȬøfl¡È¬ Œ√‡À˘Úº ¬ı±Ô«È¬± ‡±ø˘ øÂ√˘
Ó¬±¬ı˛ ¸Àe ¤fl¡È¬± ¬ıάˇ ¬ı…±· ’±¬ı˛ ŒÂ√±A ¸≈…ȬÀfl¡¸º ŒÂ√À˘øȬ Œ˚Ú Ó¬±¬ı˛ ø¬ı˛Ê√±Àˆ¬«˙Ú Ú•§¬ı˛È¬± ¬ıÀ˘ ø¬ı˛Ê√±Àˆ¬«˙Ú Ú±Ô±fl¡± ¸ÀN› Œ‰¬fl¡±¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± ’±¬ÛøM√√ fl¡¬ı˛À˘Ú Ú±º Ó¬± Â√±Î¬ˇ± ’±¬ı˛
ø˜ø˘À˚˛ øÚø26√√˘º Ú¬ı±èÀ̬ı˛ øͬfl¡ ά◊¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ ˜±ÀÁ¡¬ı˛ ¬ı±Ô«È¬±˚˛, ¤Ó¬é¬Ì Œ˚Ȭ±˚˛ ¬Û±?±ø¬ı ’±Ò‚∞I◊±¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ŒÂ√À˘øȬ ŒÚÀ˜ ˚±À¬ıº ’±˜¬ı˛± ’±¬ı±¬ı˛ Œ‡˘ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘±˜ ·±Î«¬ ‰¬À˘
ˆ¬^À˘±fl¡ øÂ√˘ Œ¸È¬±˝◊√ ¸y¬ıÓ¬ ŒÂ√À˘È¬±¬ı˛ ¬ı±Ô«º fl¡±¬ı˛Ì ŒÂ√À˘øȬ Ó¬±¬ı˛ ¬ı…±·È¬±Àfl¡ Œ¸˝◊√ ˚±¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛º õ∂±˚˛ ’±Ò‚∞I◊± fl¡±È¬˘º Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ Œ‰¬fl¡±¬ı˛Àfl¡ Ȭ±˝◊√˜ øÊ√À:¸ fl¡À¬ı˛øÂ√˘±˜º ά◊M√À¬ı˛
¬ı±ÀÔ«¬ı˛ Œfl¡±Ú±˚˛ ‰¬±˘±Ú fl¡À¬ı˛ ø√˘º ›¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡¸È¬± &“ÀÊ√ ø√˘ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ¬ı±ÀǬı˛ øͬfl¡ Œ‰¬fl¡±¬ı˛ Ê√±øÚÀ˚˛øÂ√˘ñ ë¬Û±!¡± fl“¡±È¬±˚˛ fl“¡±È¬±˚˛ ·±øάˇ ˚±À26º ’±¬ı˛ ’±Ò‚∞I◊±¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ fl¡±Ùƒ¬fl¡±¬ı˛
ÚœÀ‰¬˝◊√º Ú¬ı±èÚ ’±¬ı±¬ı˛ ¤¬Û±À˙ øÙ¬À¬ı˛ ŒÂ√À˘È¬±Àfl¡ ø˝√√øµÀÓ¬ øÊ√À:¸ fl¡¬ı˛˘ñ ëfl¡V≈¬ı˛ ’±¬ı˛ ¬ı˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ’±Î¬ˇ±˝◊√ÀȬ Ú±·±√ ¤ø√Àfl¡¬ı˛ ¸¬ıÀ‰¬À˚˛ ¬ıάˇ Œ¶Ü˙Ú ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ Œ¬ÛÃÂ√À¬ıºí
˚±À¬ıÚ∑í Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ˘±À·Ê√ ˝◊√Ó¬…±ø√ ¸¬ı Œ·±Â√±ÀÚ±˝◊√ øÂ√˘º ¤‡Ú ‚øάˇÀÓ¬ ¸˜˚˛ Ê√±Ú±À26√ ≈√ÀȬ±º
뤽◊√ ŒÓ¬± ¸±˜ÀÚ¬ı˛ Œ¶Ü˙ÀÚ ŒÚÀ˜ ˚±¬ıº ‚∞I◊± ≈√À˚˛Àfl¡¬ı˛ ¬ı…±¬Û±¬ı˛ºí Ú¬ı±èÌ ¤fl¡È≈¬ ·±øάˇ¬ı˛ ·øÓ¬ ¤fl¡È≈¬ fl¡À˜ ¤À˘ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘≈˜ fl¡±Ùƒ¬fl¡±¬ı˛ ¤À¸ Œ·ÀÂ√º ά◊¬ÛÀ¬ı˛ qÀ˚˛ Ô±fl¡±
Œ˝√√À¸ ¬ı˘˘ñ ë˝√√“…±, ’±¬Û±Ó¬Ó¬ ¬ı±Ô«È¬± ‡±ø˘˝◊√ ’±ÀÂ√ºí ŒÂ√À˘øȬ Ó¬Ó¬é¬ÀÌ ¬ı±ÀÔ« ά◊Àͬ qÀ˚˛ ŒÂ√À˘øȬÀfl¡ ά±fl¡ÀÓ¬ ˝√√˘ Ú±º øÚÀÊ√˝◊√ ά◊Àͬ ¬ı…±·È¬± øÚÀ˚˛ ÚœÀ‰¬ ŒÚÀ˜ ¤˘º Ê≈√ÀÓ¬±È¬±
¬ÛÀάˇÀÂ√º Œ¬∏CÚȬ±¬ı˛ ·øÓ¬ ¤‡Ú ¤fl¡È≈¬ fl¡˜, ά◊¬ÛÀ¬ı˛ qÀ˚˛ Ô±fl¡± ŒÂ√À˘øȬ Ê√±Ú±À˘± ¤ø√Àfl¡ ¬Û¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û¬ı˛ÀÓ¬ ’±˜±À√¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛ ˝√√±¸˘º ·±øάˇ Ó¬Ó¬é¬ÀÌ ŒÔÀ˜ Œ·ÀÂ√º Ú¬ı±èÌ›
Œ¬ı˙ fl¡À˚˛fl¡È¬± Sêø¸— ’±ÀÂ√, Œ¸&À˘± ¬Û±¬ı˛ fl¡¬ı˛ÀÓ¬˝◊√ ¤˝◊√ˆ¬±À¬ı ·±øάˇ õ∂±˚˛ ø˜øÚȬ ¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ¤fl¡È≈¬ Œ˝√√À¸ ¬ı˘˘ñ ëÚ±˜À¬ıÚ ¬ı≈øÁ¡∑í
‰¬˘À¬ıº Ó¬±¬ı˛ fl¡Ô± Œ˚ ¸øÓ¬… ¤È¬± ’äé¬Ì ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜º ≈√-¤fl¡È¬± ·±øάˇ ¬Û±¬ı˛ ñ ˝√√“…± ’±¸øÂ√º
˝√√¬ı±¬ı˛ ˙s Œ˙±Ú± Œ·˘º ¬ı˝◊√Ȭ± ¬ÛάˇÀÓ¬ ’±¬ı˛ ˆ¬±À˘± ˘±·øÂ√˘ Ú±, ¬ıg fl¡À¬ı˛ ¤fl¡È≈¬ Œ‰¬±‡È¬± ŒÂ√À˘È¬± Œ˙fl¡˝√√…±`¬ fl¡À¬ı˛ ¤ø·À˚˛ Œ·˘ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ø√Àfl¡º Œ¬∏CÚȬ± øfl¡Â≈√é¬À̬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√
¬ı≈Ê√¬ı±¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛˘±˜º ¬Û”Ì«·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡¬ı˛À˘ Ú¬ı±èÌ ¬ı˘˘, ë’±Ò‚∞I◊±¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ’±˜±¬ı˛ Œ¶Ü˙Ú ’±¸ÀÂ√º Ó¬±¸È¬±
ñ øfl¡ ‚≈˜ ’±¸ÀÂ√ Ú± ¬ı≈øÁ¡∑ ά◊øͬÀ˚˛ ŒÙ¬ø˘ºí
ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌ Î¬◊Àͬ ¬ıÀ¸ÀÂ√º ’±ø˜ ¬ı˘˘±˜, ëÚ±, ‰¬˘ôL Œ¬∏CÀÚ Œfl¡Ú Ê√±øÚ ‚≈˜ ά◊¬ÛÀ¬ı˛ ‚≈˜ôL ø¬ı˝√√±ø¬ı˛ ˝√√ͬ±» Œfl¡À˙ ά◊ͬ˘º ›¬ı˛ fl¡Ô± ¤Ó¬é¬Ì ˜ÀÚ˝◊√ øÂ√˘ Ú±º ’±ø˜
52 fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 53
¬ı˘˘±˜, ë¬ıD ‚≈˜≈ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ Œ˘±fl¡È¬±ºí ø¬ıøˆ¬iß fl¡±˜¬ı˛±˚˛ ˚±Sœ¬ı˛± Ú±˜ÀÂ√, ά◊ͬÀÂ√º ‡±¬ı±¬ı˛√±¬ı±¬ı˛ ø¬ıøSê ˝√√À26√ ¤ø√Àfl¡ ›ø√Àfl¡º ’±˜¬ı˛±
Ú¬ı±èÌ ¤fl¡È≈¬ ˝√√±¸˘, ë’±À¬ı˛ ¬ı˱√±¬ı˛ ŒÓ¬±˜±¬ı˛ ¸Àe ¤Ó¬é¬Ì ·ä&Ê√¬ı ˝√√˘, ’Ô‰¬ ¤fl¡È≈¬ ¤À·±ÀÓ¬˝◊√ Ú¬ı±èÌ ¬ı˘˘, 뤽◊√ ˚±–, ›˚˛±È¬±¬ı˛ ¬ıȬ˘È¬± Œ˚ fl¡±˜¬ı˛±ÀÓ¬ ŒÙ¬À˘ ¤˘±˜º
ŒÓ¬±˜±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ øͬfl¡±ÚȬ±˝◊√ ŒÚ˚˛± ˝√√˘ Ú±ºí “√±Î¬ˇ±› ¤fl¡ Œ√ÃÀάˇ øÚÀ˚˛ ’±¸øÂ√º ›È¬±˚˛ ¬ı±øάˇÀÓ¬ ˜±À˚˛¬ı˛ Ê√Ú… ·/±Ê√˘ Ò¬ı˛± ’±ÀÂ√ºí ›
ñ øfl¡c ’±˜±¬ı˛ ¬ı±øάˇÀÓ¬ ŒÓ¬± ’±ø˜ ˜±¸ øÓ¬ÀÚÀfl¡¬ı˛ ’±À· øÙ¬¬ı˛øÂ√ Ú±, Ó≈¬ø˜ ’±˜±Àfl¡ ‰¬À˘ Œ·˘ ’±˜±À√¬ı˛ fl¡±˜¬ı˛±˚˛º ¤fl¡È¬± fl≈¡ø˘ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… øͬfl¡ fl¡À¬ı˛ ŒÙ¬À˘øÂ√ Ú¬ı±èÀ̬ı˛
˚± ø‰¬øͬ ¬ÛS Œ√À¬ı ¸¬ı ˆ¬”¬Û±À˘˝◊√ ø√›º ›‡±Úfl¡±¬ı˛ Œ˜À¸¬ı˛ øͬfl¡±Ú± ŒÓ¬±˜±˚˛ ø˘À‡ ø√ø26√º øÊ√øÚ¸¬ÛS ¬ı˝◊√¬ı±¬ı˛ Ê√Ú…º ˜≈˝√”ÀÓ«¬¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ Ú¬ı±èÌ øÙ¬À¬ı˛ ¤˘, ›¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ ›˚˛±È¬±¬ı˛ ¬ıȬ˘º
’±˜±¬ı˛ ¸±˝◊√ά¬ı…±· ŒÔÀfl¡ ¬ı˛±˝◊√øȬ— ¬Û…±Î¬È¬± ¬ı±¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ øͬfl¡±Ú± [ˆ¬”¬Û±À˘¬ı˛] ’±˜±¬ı˛ ¬Û±À˙ ¤À¸ “√±øάˇÀ˚˛ ¬ı˘˘ñ ëfl≈¡ø˘ Œfl¡Ú øͬfl¡ fl¡¬ı˛À˘∑ ’±ø˜ øÚÀÊ√˝◊√ ¤¸¬ı ¬ıÀ˚˛
¤fl¡È¬± fl¡±·ÀÊ√ ø˘À‡ ø√˘±˜, ›¬ı˛ ø¬ı˘±¸¬Û≈À¬ı˛¬ı˛ øͬfl¡±Ú±È¬±› ’±ø˜ ø˘À‡ øÚ˘±˜º ›¬ı˛ øÚÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛¬ı, ›Àfl¡ ŒÂ√Àάˇ √±›ºí fl≈¡ø˘Àfl¡ ø¬ı√±˚˛ fl¡¬ı˛˘±˜º Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±øfl¡À˚˛
øͬfl¡±Ú± Œ˘‡± È≈¬fl¡À¬ı˛± fl¡±·Ê√Ȭ± ¬ı≈fl¡ ¬ÛÀfl¡ÀȬ ŒÙ¬À˘ ¬ı˛±‡˘±˜º Ú¬ı±èÌ øÚÀÊ√¬ı˛ ¬ı…±À· ˝√√ͬ±» ˜ÀÚ ˝√√˘ ›Àfl¡ Œ˚Ú Œfl¡˜Ú ’õ∂dÓ¬ Œ√‡±À26√º ¬ı˘˘±˜, ëŒÓ¬±˜±Àfl¡ Œfl¡˜Ú ø‰¬øôLÓ¬
Ó¬±À¸¬ı˛ ¬Û…±Àfl¡È¬È¬± Ï≈¬øfl¡À˚˛ Ê≈√ÀÓ¬± ¬ÛÀ¬ı˛ øÚ˘º ˜Ò… ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ Úœ¬ı˛¬ıÓ¬± ˆ¬e fl¡À¬ı˛ ø˙õ∂± ˜ÀÚ ˝√√À26√, øfl¡Â≈√ ˆ¬≈À˘ ˚±26√ Ú±øfl¡∑í
¤'Àõ∂¸ Ó¬±¬ı˛ ·ôL¬ı…¶öÀ˘ Â≈√ÀȬ ‰¬À˘ÀÂ√, ’±¬ı˛ Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ¤fl¡ ŒÂ√±A fl¡±˜¬ı˛±˚˛ ¤fl¡ø√ÀÚ¬ı˛ ëÚ±, øͬfl¡ ø‰¬øôLÓ¬ Ú˚˛ Ó¬À¬ı ¤fl¡È¬± ¬ı…±¬Û±¬ı˛...í, Ú¬ı±èÌ ’±˜±¬ı˛ ‡≈¬ı fl¡±ÀÂ√ Œ‚“À¯∏ ¬ı˘˘,
¬Ûø¬ı˛‰¬À˚˛ ’±Rœ˚˛ ˝√√À˚˛ ›Í¬± ¤˝◊√ Œ˜Ò±¬ıœ ¸˜¬ı˚˛ø¸øȬ¬ı˛ ¸Àe ø¬ıø26√iß ˝√√ÀÓ¬ ˝√√À¬ı Œ√À‡ ˜ÚȬ± ëfl¡±Ùƒ¬fl¡±À¬ı˛ ŒÚÀ˜ ˚±›˚˛± ŒÂ√À˘øȬÀfl¡ ˜ÀÚ ¬ÛÀάˇ∑í
˝√√ͬ±» ‡±¬ı˛±¬Û ˝√√À˚˛ Œ·˘º Ú¬ı±èÌÀfl¡ Œfl¡˜Ú Œ˚Ú ˆ¬±À˘±À¬ıÀ¸ ŒÙ¬À˘øÂ√º Ó“¬±¬ı˛ ’±˚˛Ó¬ ñ ˝√√“…±, Œfl¡Ú∑ Œ¸ ŒÓ¬± ≈√·«ƒ ŒÔÀfl¡ ά◊ÀͬøÂ√˘, ’±¬ı˛ ’ÀÚfl¡ ’±À·˝◊√ ŒÚÀ˜ Œ·ÀÂ√º
Œ‰¬±‡, ˙œÌ« ˙¬ı˛œ¬ı˛ ¤¬ı— Ê√˘√·yœ¬ı˛ fl¡_¶§¬ı˛ õ∂‰¬G ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛º Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ˘±À·Ê√ ‰¬±¬ı˛- ñ U˜ øfl¡c ›¬ı˛ ¸±ÀÔ Œ˚ ¤fl¡È¬± ¸≈…ȬÀfl¡¸ øÂ√˘ Œ√À‡Â√∑ Œ˚Ȭ± › ’±˜±¬ı˛ ¬ı±ÀǬı˛
¬Û“±‰¬øȬº ¸¬ı ŒÈ¬ÀÚ ŒÈ¬ÀÚ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¤ÀÚ øÚ˘±˜ ≈√Ê√ÀÚº ŒÂ√±È¬‡±ÀȬ± ≈√-¤fl¡È¬± fl¡Ô±¬ı˛ ÚœÀ‰¬ Ï≈¬øfl¡À˚˛ Œ¬ı˛À‡øÂ√˘∑
˜±ÀÁ¡˝◊√ ¸˜˚˛ Œfl¡ÀȬ Œ·˘º Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ·øÓ¬ ’±¬ı±¬ı˛ fl¡À˜ ¤˘º Ê√±Ú±˘±È¬± ¤fl¡È≈¬ Ó≈¬À˘ ñ ˝√√“…±, øfl¡c Ó¬±ÀÓ¬ øfl¡...
ø√˘±˜º ¬ı˛±Ó¬ ≈√ÀȬ± ¬Û“˚˛øS˙º ¬ı±˝◊√À¬ı˛ øÁ¡ø¬ı˛ øÁ¡ø¬ı˛ ¬ı‘ø©Üº ’ÀÚfl¡&À˘± Œ¬ı˛˘ ˘±˝◊√Ú Ê√À˘ ˝√√ͬ±» ø¬ı≈√…2‰¬˜Àfl¡¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ˜ÀÚ ¬Ûάˇ˘ ŒÂ√À˘È¬± Ú±˜¬ı±¬ı˛ ¸˜˚˛ ›È¬± øÚÀ˚˛ Ú±À˜øÚº
øˆ¬ÀÊ√ ø‰¬flƒ¡ø‰¬flƒ¡ fl¡¬ı˛ÀÂ√º ¤fl¡È≈¬ ”√À¬ı˛˝◊√ ¸¬ı≈Ê√ ˘±˝◊√Ȭ õ∂±˚˛ ‰¬±¬ı˛ ¬Û“±‰¬È¬±º Ó¬±¬ı˛› ø¬ÛÂ√ÀÚ Œ√‡± qÒ≈ ¬ı…±·È¬±˝◊√ Ó“¬±¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ øÂ√˘º
˚±À26√ ¤fl¡¸±ø¬ı˛ ’±À˘±º Œ¬∏CÚȬ± ¤fl¡È≈¬ ¤ø·À˚˛ Œ˚ÀÓ¬˝◊√ Œ¶Ü˙ÚȬ± Œ‰¬±À‡ ¬Ûάˇ˘º ø¬ı˙±˘Q Ú¬ı±èÌ ¬ı˘˘, ë’±˜±¬ı˛ ›˚˛±È¬±¬ı˛ ¬ıȬ˘È¬± ·±øάˇ¬ı˛ Á¡“±fl≈¡øÚÀÓ¬ Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ Œ˜ÀÁ¡ÀÓ¬ ¬ÛÀάˇ
Œ√À‡˝◊√ ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ ¬ıÀ˘ ’±µ±Ê√ fl¡¬ı˛± ˚±˚˛ºñë¤À¸ ¬Ûάˇ˘ ¸≈˝◊√ȃ¬ Œ˝√√±˜º ¬ı≈Á¡À˘ ˆ¬±˚˛± Œ·øÂ√˘, ¤˝◊√˜±S ›È¬± Ó≈¬˘ÀÓ¬ ø·À˚˛ ’±˜±¬ı˛ ¬ı±ÀǬı˛ ÚœÀ‰¬ ÚÊ√¬ı˛ ¬Ûάˇ±˚˛ ¸≈…ȬÀfl¡¸È¬± Œ˚Ú
ŒÓ¬±˜±Àfl¡ ŒÂ√Àάˇ ø√ÀÓ¬ ˜ÚȬ± Œfl¡˜Ú fl¡¬ı˛ÀÂ√ºí Ú¬ı±èÌ ’±˜±Àfl¡ ¬ıÀ˘º Œ√‡ÀÓ¬ Œ¬Û˘≈˜ºí
ñ ‡≈¬ı Ó¬±Î¬ˇ±Ó¬±øάˇ ¤fl¡ø√Ú ŒÓ¬±˜±¬ı˛ ¬ı±øάˇ ’±¸¬ıº ’±ø˜ ¬ı˘˘±˜, 댬ı‰¬±¬ı˛± ˆ¬≈À˘ ø·À˚˛ ¤‡Ú ‡≈“Ê√À¬ıº fl¡œ fl¡¬ı˛± ˚±˚˛ ¬ıÀ˘± ŒÓ¬±∑
ñ ˜ÚȬ± ’±˜±¬ı˛› Œfl¡˜Ú ‡±¬ı˛±¬Û ˘±·ÀÂ√º ’±¬ı±¬ı˛ Œ√‡± ˝√√À¬ıº Œ¬ı˛˘¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ ¸≈…ȬÀfl¡¸È¬± ¸“À¬Û Œ√À¬ı±∑ ›ÀÓ¬ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ŒÂ√À˘È¬±¬ı˛ øͬfl¡±Ú± ¬Û±›˚˛±
Ú¬ı±èÌ ¤fl¡È≈¬ Œ˝√√À¸ ’±˜±Àfl¡ ¬ı˘˘, 뉬À˘± Œ¶Ü˙ÚȬ±˚˛ ŒÚÀ˜ ˙¬ı˛œ¬ı˛È¬± ¤fl¡È≈¬ Ȭ±ÚȬ±Ú Œ˚ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º
fl¡À¬ı˛ ŒÚÀ¬ıº ¤‡±ÀÚ Œ¬∏CÚ õ∂±˚˛ ’±Ò‚∞I◊± Ô±˜À¬ıº ŒÓ¬±˜±Àfl¡ Œ¶Ü˙ÀÚ¬ı˛ Œ·È¬ ŒÔÀfl¡ ñ Ó¬± ¬ıÀ˘Â√ øͬfl¡º
’±˜±À√¬ı˛ ¬ÛÔȬ±¬ı˛ ¤fl¡È¬± ά±˝◊√À¬ı˛fl¡˙Ú ø√À˚˛ Œ√À¬ı±º Ú¬ı±èÌ Ê√±Ú±˚˛, ëÓ≈¬ø˜ ¤‡±ÀÚ˝◊√ “√±Î¬ˇ±› ’±ø˜ ›È¬± øÚÀ˚˛ ’±¸øÂ√ºí Ú¬ı±èÌ ’±¬ı±¬ı˛
ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√, Ú±˜¬ıí‡Úº ·±øάˇÀÓ¬ ά◊Àͬ Œ·˘º ¬ı…±¬Û±¬ı˛È¬± Œ¬ı˙ Œfl¡ÃÓ”¬˝√√˘fl¡¬ı˛º ¤fl¡È≈¬ Œ√‡¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… øˆ¬Î¬ˇ ŒÍ¬À˘
’±ø˜ ¸•úøÓ¬ Ê√±Ú±˘±˜º ’±ø˜ ’±¬ı±¬ı˛ ’±˜±À√¬ı˛ fl¡±˜¬ı˛±¬ı˛ √¬ı˛Ê√±˚˛ ά◊Àͬ Œ·˘±˜º ˘•§± ¬Û…±À¸Ê√Ȭ±¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±fl¡±ÀÓ¬˝◊√
Œ¬∏CÚ ŒÔÀ˜ Œ·˘ ¤fl¡È¬± ŒÊ√±¬ı˛ Ò±!¡± ø√À˚˛º ’±˜¬ı˛± ≈√Ê√ÀÚ˝◊√ ¤ø·À˚˛ Œ·˘±˜º √¬ı˛Ê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌÀfl¡ ’±¸ÀÓ¬ Œ√‡± Œ·˘ ˝√√ôL√ôL ˝√√À˚˛º › ”√¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ˝√√±ÀÓ¬¬ı˛ ˝◊√˙±¬ı˛±˚˛ Œ¬ı±Ò˝√√˚˛
fl¡±ÀÂ√ ¤À¸ õ∂ÔÀ˜ Ú¬ı±èÌ Ú±˜˘º ’±ø˜ ø¸“øάˇ¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ “√±øάˇÀ˚˛ ¤Àfl¡ ¤Àfl¡ ›¬ı˛ ’±˜±Àfl¡ õ≠…±È¬Ù¬À˜« ŒÚÀ˜ Œ˚ÀÓ¬ ¬ı˘˘º øfl¡c øͬfl¡ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ Ú± Œ¬ÛÀ¬ı˛ ’±ø˜ øÊ√:±¸±
˘±À·Ê√&À˘± ÚœÀ‰¬ Ú±ø˜À˚˛ ø√ø26√˘±˜º ¤¬ı±À¬ı˛ ¸¬ıÀ˙À¯∏ ’±ø˜› ŒÚÀ˜ ¤˘±˜º ø¬ı˙±˘ fl¡¬ı˛˘±˜, ëfl¡œ ˝√√À˚˛ÀÂ√∑í
õ≠…±È¬Ù¬˜«º ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ ø¸øȬº ·ˆ¬œ¬ı˛ ¬ı˛±Ó¬ ¬ıÀ˘ ˜ÀÚ˝◊√ ˝√√À26√ Ú±º ∆˝√√ ˝√√AÀ·±˘º Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ά◊M√À¬ı˛ Ú¬ı±èÌ Œ√ÃÀάˇ ¤À¸ ’±˜±Àfl¡ ¤fl¡È¬± õ∂‰¬G ŒÊ√±À¬ı˛ Ò±!¡± ø√À˚˛ ¬ı˘˘, ë¬Û±˘±›Ø√√í
54 fl¡±ø˝√ø√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 55
Œ¸ Ò±!¡± ’±ø˜ ¸˝√√… fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ Ú±º Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ √¬ı˛Ê√± ŒÔÀfl¡ øÂ√ȬÀfl¡ õ≠…±È¬Ù¬À˜« Œ¬∏CÚ ›À√¬ı˛ ¬ıv±Î¬ ¬ı…±Ç ŒÔÀfl¡˝◊√ ¬ı…¬ı¶ö± fl¡À¬ı˛øÂ√˘º ˆ¬±ø·…¸ õ∂±ÀÌ Œ¬ı“À‰¬ÀÂ√Úº ’±¬ÛÚ±¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛
ŒÔÀfl¡ Œ¬ı˙ ‡±øÚfl¡È¬± ”√À¬ı˛ ¬Ûάˇ˘±˜º ’±¬ı˛ ¸Àe ¸Àe˝◊√ ¤fl¡È¬± ø¬ıfl¡È¬ ’±›˚˛±Ê√Ø√ ¤ øͬfl¡±Ú±È¬± Œfl¡±Ô±˚˛ Ê√±ÚÀÓ¬ ¬Û±ø¬ı˛øÚº fl¡±¬ı˛Ì ’±¬ÛÚ±¬ı˛ øÊ√øÚ¸¬ÛS Œ¸¸¬ı øfl¡Â≈√˝◊√ ά◊X±¬ı˛
’±›˚˛±Ê√ ¤¬ı˛ ’±À· fl¡‡ÀÚ± qøÚøÚº ˜ÀÚ ˝√√˘ ¤fl¡ ¬Û±˝√√±Î¬ˇõ∂˜±Ì ά◊“‰≈¬ ’±&ÀÚ¬ı˛ ŒÏ¬Î¬◊ fl¡¬ı˛± ˚±˚˛øÚºí
Œ˚Ú ¸¬ı±˝◊√Àfl¡ ø·˘ÀÓ¬ ’±¸ÀÂ√º ’±˜±¬ı˛ Œ‰¬±À‡ Œ˚Ú Œfl¡Î¬◊ Â√øάˇÀ˚˛ ø√À˚˛ÀÂ√ ¤fl¡¬ı˛±˙ ˘±˘ Œ¬ı±˜± ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛À̬ı˛ fl¡Ô±˚˛ õ∂±ÌȬ± Œfl“¡À¬Û ά◊ͬ˘º ’±˜±¬ı˛ ¬ıg≈ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ fl¡œ ˝√√˘∑
’±ø¬ı¬ı˛º ˜±Ô±¬ı˛ Œ¬ÛÂ√Ú ’—À˙ ¤fl¡ ˆ¬œ¯∏Ì ’±‚±Ó¬º :±Ú ˝√√±¬ı˛±ø26√...Œ‰¬±À‡¬ı˛ ά◊¬Û¬ı˛ øfl¡À¸¬ı˛ ’±˜±À√¬ı˛ fl¡±˜¬ı˛±È¬± øÚ(˚˛˝◊√ øÂ√ißøˆ¬iß ˝√√À˚˛ Œ·ÀÂ√º ’±˜±¬ı˛ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬ı±øfl¡ ¬ı˛˝◊√˘ Ú± Œ˚
Œ˚Ú Ó¬¬ı˛˘ Œ¶⁄±Ó¬... ˝√√±ø¬ı˛À˚˛ ˚±À26√ Œ‰¬±À‡¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ŒÔÀfl¡ ¸¬ıøfl¡Â≈√... Œ˘±fl¡Ê√Ú, ’À‰¬Ú± ˚≈¬ıfl¡ ˆ¬≈˘ fl¡À¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡˙ ŒÙ¬À˘ ˚±˚˛øÚ, ›¬ı˛ ›˝◊√ ¸≈…ȬÀfl¡˙Ȭ±ÀÓ¬˝◊√ Œ˚ Œ¬ı±˜øȬ øÂ√˘
øˆ¬Î¬ˇ...’±À˘±¬ı˛ ¬ı±˝√√±¬ı˛...’ÀÚfl¡ ”√À¬ı˛ fl¡±¬ı˛± Œ˚Ú ‡≈¬ı ά◊2‰¬¶§À¬ı˛ fl¡Ô± ¬ı˘ÀÂ√... Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¸¬ı ¤ÀÓ¬ ’±¬ı˛ ¸Àµ˝√√ øfl¡∑ ¸y¬ıÓ¬ Ú¬ı±èÌ ¸≈…ȬÀfl¡˙Ȭ± ’±ÚÀÓ¬ ø·À˚˛ ›È¬± ‡≈À˘ Œ√À‡øÂ√˘º
’gfl¡±¬ı˛Ø√ ’±¬ı˛ Œ¬ı±˜±È¬± Œ√À‡ Œ¬∏CÚ ŒÔÀfl¡ ŒÙ¬À˘ Œ√¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… ¸≈…ȬÀfl¡˙Ȭ± øÚÀ˚˛ Â≈√ÀȬ ’±¸øÂ√˘º
¤¬ı±À¬ı˛ ¬ı≈Á¡ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ Œfl¡Ú › ’±˜±Àfl¡ ·±øάˇ ŒÔÀfl¡ ŒÚÀ˜ Œ˚ÀÓ¬ ˝◊√˙±¬ı˛± fl¡¬ı˛øÂ√˘º
[3] Ú¬ı±èÌ ’±˜±Àfl¡ ˚ø√ ’Ó¬ ŒÊ√±¬ı˛ Ò±!¡± Ú± ø√Ó¬ Ó¬À¬ı ’±ø˜› øÚ˝√√Ó¬À√¬ı˛ Ó¬±ø˘fl¡±ÀÓ¬˝◊√
ÒάˇÙ¬Î¬ˇ fl¡À¬ı˛ ά◊Àͬ ¬ı¸˘±˜, ¸Àe ¸Àe ˜±Ô±È¬±˚˛ ˆ¬œ¯∏Ì ’±‚±Ó¬È¬± ‰¬±Î¬ˇ± ø√À˚˛ ά◊ͬ˘, ¬ı˛˝◊√Ó¬±˜º øfl¡c Ú¬ı±èÌ øÚÀÊ√ fl¡œ fl¡¬ı˛˘∑ fl¡Ô±È¬± ˜ÀÚ¬ı˛ øˆ¬Ó¬¬ı˛ ’ÀÚfl¡é¬Ì ‡“±‰¬±¬ıX
¤fl¡È¬± ’¶£¬≈Ȭ ’±›˚˛±Ê√ Œ¬ıø¬ı˛À˚˛ ¤˘ ˜≈‡ ø√À˚˛º ¬ı¸ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛˘±˜ Ú±, qÀ˚˛ ¬Ûάˇ˘±˜º ¬Û±ø‡¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Â√Ȭ٬Ȭ fl¡¬ı˛øÂ√˘º Ó¬±˝◊√ Ú±¸«Àfl¡ øÊ√À:¸ fl¡¬ı˛˘±˜,
˙¬ı˛œ¬ı˛È¬± ¬ı…±Ô±˚˛ ȬÚÈ¬Ú fl¡À¬ı˛ ά◊ͬ˘º ’±˜±¬ı˛ ’±›˚˛±Ê√ qÀÚ Ú±¸« ¤ø·À˚˛ ¤˘ñ ëfl¡œ ñ ’±˜±¬ı˛ ¬ıg≈ Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&À5¬ı˛ fl¡œ ˝√√˘∑
¬ı…±¬Û±¬ı˛∑í Ú±¸« ά◊ƒ√ø¬ı¢ü ˝√√À˚˛ øÊ√À:¸ fl¡À¬ı˛ ’±˜±¬ı˛ ¬Û±À˙ ¬ı˛±‡± ŒÈ¬ø¬ı˘È¬±¬ı˛ ø√Àfl¡ Ó¬±fl¡±˘, ñ fl¡œ Ú±˜ ¬ı˘À˘Ú, Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&5∑ ’±˜±À√¬ı˛ ˝√√±¸¬Û±Ó¬±À˘ ’±¸± Œ˜±È¬
댸øfl¡, ≈√ÒȬ± ¤‡ÀÚ± ‡±ÚøÚ Œ˚∑í ¬Û“±‰¬Ê√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ… ŒÓ¬± › Ú±˜È¬± ŒÚ˝◊√º ¤À√¬ı˛ ¸¬ı±¬ı˛˝◊√ Œˆ¬ø¬ı˛øÙ¬Àfl¡˙Ú ˝√√À˚˛ÀÂ√º øfl¡c ¬Û≈ø˘˙
≈√ÒȬ±¬ı˛ ø√Àfl¡ ø¬ı¬ı˛øMê√ ˆ¬À¬ı˛ Ó¬±fl¡±˘±˜ Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ¬ı˘˘±˜, 뤇±ÀÚ fl¡œ fl¡À¬ı˛ ¤˘±˜∑í ¤ÚÀfl¡±˚˛±ø¬ı˛¬ı˛ Ê√Ú… ¤˝◊√ ≈√‚«È¬Ú±¬ı˛ ¸¬ı ’±˝√√Ó¬ › øÚ˝√√Ó¬ ¬ı…øMê√¬ı˛ Ú±À˜¬ı˛ ø˘¶Ü ’±˜±À√¬ı˛
Ú±¸« ¸±˜±Ú… Œ˝√√À¸ ¬ı˘˘, 댸 ŒÓ¬± ’ÀÚfl¡ ¬ı…±¬Û±¬ı˛, Œ¸¸¬ı fl¡Ô± ¬ÛÀ¬ı˛ Ú±˝√√˚˛ ¬ı˘± Œ¬ı˛øÊ√¶Ü±À¬ı˛ ’±ÀÂ√º ¬Û≈ø˘˙ ˚‡Ú Ó¬‡Ú ¤À¸ Œ‡“±Ê√ fl¡À¬ı˛ øfl¡ Ú±º
˚±À¬ıºí ñ fl¡±˝◊√`¬ø˘ ˚ø√ ¤fl¡È≈¬ ø˘¶ÜȬ± ŒÔÀfl¡ › Ú±˜È¬± ‡≈“ÀÊ√ ø√ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Ú∑
˜ÀÚ ’±˜±¬ı˛ õ∂‰¬G Œfl¡ÃÓ”¬˝√√˘ ’±¬ı˛ ¤fl¡¬ı˛±˙ õ∂Àùü¬ı˛ Á“¡±fl¡ ¤À¸ ά◊“øfl¡ ø√À26√º fl¡œ ˝√√˘ ñ øͬfl¡ ’±ÀÂ√ ’±ø˜ Œ√‡øÂ√º
’±˜±¬ı˛ ˆ¬”¬Û±˘ ˚±S±¬ı˛, ¤Ê√±˚˛±·±È¬± Œfl¡±Ô±˚˛, Œfl¡±Ô±˚˛ ¬ı˛±ÀÓ¬¬ı˛ Œ¬∏CÚ, ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌ, Ú±¸« øÙ¬À¬ı˛ ¤˘ õ∂±˚˛ ø˜øÚȬ ¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ¬ÛÀ¬ı˛, ë¸ø¬ı˛, øÚ˝√√Ó¬ ¬ı± ’±˝√√Ó¬À√¬ı˛ ø˘À¶Ü Ú¬ı±èÌ
’À‰¬Ú± ˚≈¬ıfl¡ ’±¬ı˛ Ó¬±¬ı˛ ¸≈…ȬÀfl¡¸...˝◊√Ó¬…±ø√ õ∂Àùü¬ı˛ ά◊M√¬ı˛ Ê√±Ú¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… ˜≈ø‡À˚˛ ’±øÂ√, Ó¬±˝◊√ Œ¸Ú&5 Ú±À˜ Œfl¡±ÀÚ± ¬ı…øMê√ ŒÚ˝◊√ºí
¬ı˘˘±˜, ëÚ±, Ú±, ¤‡øÚ ¸¬ı ‡≈À˘ ¬ı˘≈Úºí ñ øfl¡c › Œ˚ ’±˜±¬ı˛ ¸±ÀÔ˝◊√ øÂ√˘º ’±¬ÛøÚ ø˘¶Ü&À˘±, ˆ¬±À˘±ˆ¬±À¬ı Œ√À‡ÀÂ√Ú∑
ñ Œ¬ı˙ Ú± ˝√√˚˛ ¬ı˘øÂ√, øfl¡c ≈√ÒȬ± ’±À· Œ‡À˚˛ øÚÚº Œfl¡±Ô±› Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬≈˘, ’Ô¬ı± ø˘¶Ü ∆Ó¬ø¬ı˛ fl¡¬ı˛¬ı±¬ı˛ ¸˜˚˛ ˝√√˚˛ÀÓ¬± Œ¬ı˛˘›À˚˛ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬
’øÚ26√±¸ÀN› ≈√ÒȬ± Œ‡À˚˛ øÚÀÓ¬ ˝√√˘º Œfl¡±ÀÚ± ·GÀ·±˘ fl¡À¬ı˛ÀÂ√º
Ú±¸« ¬ı˘ÀÓ¬ qè fl¡¬ı˛˘, ë¬Û¬ı˛q ¬ı˛±Ó¬ Œ¬ÛÃÀÚ øÓ¬ÚÀȬ Ú±·±√ ’±˜¬ı˛± ¤fl¡È¬± ŒÙ¬±Ú ñ Ú±, ø˘¶Ü&À˘± ’±ø˜ ˆ¬±À˘±ˆ¬±À¬ı˝◊√ Œ√À‡øÂ√, Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬≈˘ ˝√√˚˛øÚ, ’±¬ı˛ ˚±˝√√±Ó¬flƒ¡
Œ¬Û˘±˜ ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ Œ¬ı˛˘›À˚˛ Œ¶Ü˙ÀÚ¬ı˛ Œ˜øάfl¡…±˘ øά¬Û±È«¬À˜KI◊ ŒÔÀfl¡º ά±Î¬◊Ú ø˙õ∂± Œ¬ı˛˘›À˚˛¬ı˛ ¸›˚˛±˘ ›¬ı˛± ˚ÀÔ©Ü ¸±¬ıÒ±ÚÓ¬±¬ı˛ ¸±ÀÔ fl¡±Ê√Ȭ± fl¡À¬ı˛ÀÂ√º
¤'Àõ∂À¸ Ú±øfl¡ ¤fl¡È¬± ˙øMê√˙±˘œ Œ¬ı±˜± ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛Ì ˝√√À˚˛ÀÂ√ ›˝◊√ Œ¶Ü˙ÀÚ “√±øάˇÀ˚˛ [4]
Ô±fl¡±fl¡±˘œÚº õ≠…±È¬Ù¬À˜«¬ı˛ ¤¬ı— Œ¬∏CÀÚ¬ı˛ ˚±SœÀ√¬ı˛ ˜ÀÒ… øÚ˝√√ÀÓ¬¬ı˛ ¸—‡…± õ∂±˚˛ ¤fl≈¡˙Ê√Ú õ∂±˚˛ ø√Ú ¸±ÀÓ¬fl¡ ¬ÛÀ¬ı˛¬ı˛ fl¡Ô±º S걉¬ øÚÀ˚˛ ‰¬˘±ÀÙ¬¬ı˛± fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√À26√ ’±˜±Àfl¡º ’±À¬ı˛±
’±¬ı˛ ’±˝√√Ó¬ ¬Û“˚˛Ó¬±ø~˙Ê√Úº ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ ˝√√±¸¬Û±Ó¬±À˘ ’±¬ı˛ Œ¬ı˛˘›À˚˛¬ı˛ Ú±ø¸«—À˝√√±À˜› ¬ÛÀÚÀ¬ı˛± ø√Ú ¬ÛÀ¬ı˛ ¬Û±-Ȭ± ¬Û≈À¬ı˛±¬Û≈ø¬ı˛ ¸≈¶ö ˝√√À˘ S걉¬ ŒÂ√Àάˇ ‰¬˘ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛¬ıº ¬ı±øάˇ øÙ¬À¬ı˛
’ÀÚfl¡ ’±˝√√Ó¬À√¬ı˛ ˆ¬øÓ«¬ fl¡¬ı˛±ÀÚ± ˝√√À˚˛ÀÂ√º ›‡±ÀÚ ¬Û˚«±5 ø¸È¬ Ú± Ô±fl¡±˚˛ Œ¸˝◊√ ¬ı˛±ÀÓ¬˝◊√ ¤À¸øÂ√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√º øfl¡c ˜ÀÚ ˙±øôL ŒÚ˝◊√º ’±˜±¬ı˛ fl¡˘fl¡±Ó¬±¬ı˛ ¬ıg≈ ¸˜¬ı˛Àfl¡ ≈√ø√Ú ’±À·
¤fl¡È¬± Œ¶Û˙±˘ ’…±•§≈À˘Àk ’±ÚÀÓ¬ ’±ÚÀÓ¬ ’±¬ÛÚ±Àfl¡ ¬ı˛Mê√ ø√ÀÓ¬ ˝√√À˚˛øÂ√˘, Œ¸È¬± ’±˜±¬ı˛ øÚÀÊ√¬ı˛ ‡¬ı˛‰¬±˚˛ ø¬ı˘±¸¬Û≈¬ı˛ ¬Û±øͬÀ˚˛øÂ√ º ¸Àe ¬Û±øͬÀ˚˛øÂ√ ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ øͬfl¡±Ú±º
56 fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ fl¡±ø˝ø√√Ú ¬Û=fl¡ 57
›Àfl¡ ¬ıÀ˘øÂ√ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ˘±Àfl¡¬ı˛± ›¬ı˛ Œ‡“±Ê Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂ√ øfl¡ Ú± ŒÊ√ÀÚ øÚÀÓ¬º ˘±˝◊√ÀÚ˝◊√ ¤fl¡È¬± Œ¬∏CÚ ≈√‚«È¬Ú±˚˛ ά±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&5 ˜±¬ı˛± Œ·ÀÂ√º
Ú¬ı±èÌ Œ˚ Œ¬ı“À‰¬ ŒÚ˝◊√ ¤fl¡Ô±È¬± ¸•ÛÀfl«¡ ’±ø˜ õ∂±˚˛ øÚ–¸Àµ˝√√º › Œ˚ Œ¸˝◊√ Œ¬∏CÀÚ˝◊√ ’±ø˜ ¬ı±fl¡…˝√√œÚ ˝√√À˚˛ ¬Ûάˇ˘±˜º ¬Û‘øÔ¬ıœ¬ı˛ Œfl¡±ÀÚ± øfl¡Â≈√ Œ¬ı±Á¡±¬ı˛ 鬘Ӭ± Œ˚Ú ˜≈˝√”ÀÓ«¬¬ı˛
øÙ¬¬ı˛ÀÂ√ ¤È¬± ›¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ˘±Àfl¡¬ı˛± øÚ‚«±Ó¬ Ê√±ÚÓ¬, ›¬ı˛± øÚ(˚˛˝◊√ ¤¸•ÛÀfl«¡ Œ‡“±Ê√ øÚÀ˚˛ÀÂ√º Ê√Ú… ˝√√±ø¬ı˛À˚˛ ŒÙ¬˘˘±˜º
˝√√˚˛ÀÓ¬± Ú¬ı±èÌ Œ¬ı“À‰¬› Ô±fl¡ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º ¸˜¬ı˛ ¬Û≈À¬ı˛± ‡¬ı¬ı˛±‡¬ı¬ı˛ øÚÀ˚˛ ’±Ê√ ¸fl¡±˘ ¸±Àάˇ ñ fl¡œ ¬ı˘øÂ√¸ Ó≈¬˝◊√∑í
√˙Ȭ±¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊√ ’±˜±¬ı˛ ¤‡±ÀÚ ’±¸À¬ıº Ó¬±˝◊√ ¸fl¡±˘ ŒÔÀfl¡˝◊√ ˜ÚȬ± ‰¬=˘ ˝√√À˚˛ ’±ÀÂ√º ‰¬±- ’¶£¬≈Ȭˆ¬±À¬ı fl¡Ô±È¬± ¬ıÀ˘ ¤ø·À˚˛ Œ·˘±˜ S걉¬ øÚÀ˚˛ ’±˜±¬ı˛ ’±˘Ú±¬ı˛ ø√Àfl¡º ›‡±ÀÚ
Ȭ± Œ˚Ú ·˘± ø√À˚˛ Ú±˜øÂ√˘ Ú± ά◊ÀM√√Ê√Ú±˚˛º ˝◊√øÊ√À‰¬˚˛±À¬ı˛ ¬ıÀ¸ ¤fl¡È¬± ¬ı˝◊√ øÚÀ˚˛ ¬Ûάˇ¬ı±¬ı˛ Œ¸¬ı˛±ÀÓ¬ Œ¬∏CÀÚ ¬ÛÀάˇ Ô±fl¡± ¬Û…±KI◊, Œ˚Ȭ± ¬ÛÀ¬ı˛ ˝√√±¸¬Û±Ó¬±˘ ŒÔÀfl¡ øÙ¬ø¬ı˛À˚˛ ø√À˚˛øÂ√˘, Œ¸È¬±
Œ‰¬©Ü± fl¡¬ı˛øÂ√, ˜Ú ¬ı¸ÀÂ√ Ú±º ¬ı±¬ı± ¬ı±øάˇÀÓ¬ ŒÚ˝◊√, ˜± ¬ı˛±iß±‚À¬ı˛º ‚øάˇ¬ı˛ fl“¡±È¬± ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Á≈¡˘ÀÂ√º ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛ÀÌ ¬Û…±ÀKI◊¬ı˛ fl¡À˚˛fl¡ Ê√±˚˛·± ŒÙ¬ÀȬ ø“√Àάˇ Œ·ÀÂ√º ›È¬±¬ı˛ ¬ÛÀfl¡ÀȬ ˝√√±Ó¬
Ê√±Ú±Ú ø√˘ ¸fl¡±˘ √˙Ȭ±¬ı˛º ø˜øÚȬ √À˙fl¡ ¬ÛÀ¬ı˛ ˝√√ͬ±» fl¡ø˘— Œ¬ı˘ Œ¬ıÀÊ√ ά◊ͬ˘º S걉¬È¬± Ï≈¬øfl¡À˚˛ Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ ’±Ú˘±˜ ¤fl¡È¬± ·…±¸ ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛º Œ¸ ¬ı˛±ÀÓ¬ Œ¬∏CÀÚ ø¸·±À¬ı˛ÀȬ¬ı˛ ’±&Ú
øÚÀ˚˛ øÚÀÊ√˝◊√ ¤ø·À˚˛ Œ·˘±˜ √¬ı˛Ê√±¬ı˛ ø√Àfl¡º √¬ı˛Ê√± ‡≈À˘ Œ√ø‡ ¸˜¬ı˛ √“±øάˇÀ˚˛º Ò¬ı˛±ÀÓ¬ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ ŒÔÀfl¡ ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛È¬± øÚÀ˚˛ ’±¬ı˛ øÙ¬ø¬ı˛À˚˛ Œ√›˚˛± ˝√√˚˛øÚº ›È¬± ’±˜±¬ı˛
ñ ’±˚˛ ’±˚˛º Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ ’±˚˛º ˝√√±ÀÓ¬˝◊√ ¬ı˛À˚˛ Œ·øÂ√˘º ¬ÛÀ¬ı˛ ¬ÛÀfl¡ÀȬ ˆ¬À¬ı˛ ŒÙ¬À˘øÂ√ ˆ¬≈À˘º Ú¬ı±èÌ› ˆ¬≈À˘ Œ‰¬À˚˛ ŒÚ˚˛øÚº
¸˜¬ı˛ Œˆ¬Ó¬À¬ı˛ ¤À¸ ¤fl¡È¬± Œ‰¬˚˛±À¬ı˛ ¬ıÀ¸˝◊√ ¬ı˘˘ñ ’±Ê√ Œ¸ ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ øÚÀ˚˛ ˆ¬±¬ıøÂ√ ˚ø√ Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&À5¬ı˛ ˜‘Ó≈¬…˝◊√ ˝√√À˚˛ Ô±Àfl¡ Ó¬À¬ı ¤
ñ Ó≈¬˝◊√ ø˙À˚˛±¬ı˛, ŒÓ¬±¬ı˛ ¸±ÀÔ Î¬±Mê√±¬ı˛ Ú¬ı±èÌ Œ¸Ú&À5¬ı˛˝◊√ Œ√‡± ˝√√À˚˛øÂ√˘ Œ¬∏CÀÚ∑ ˘±˝◊√Ȭ±¬ı˛È¬± ’±˜±Àfl¡ Œfl¡ ø√À˚˛øÂ√˘∑ ¸˜¬ı˛› ’±(˚« ˝√√À˚˛ ’±˜±¬ı˛ ø√Àfl¡ Œ‰¬À˚˛ ’±ÀÂ√º
ñ Œ¸ fl¡œ fl¡Ô±/ Œ√‡± ˝√√À¬ı øfl¡À¬ı˛, ’±˜¬ı˛± ≈√Ê√ÀÚ Œ˚ ¸±¬ı˛±È¬± ¬ı˛±Ó¬ ¤fl¡¸±ÀÔ ¤fl¡˝◊√ ˘±˝◊√Ȭ±À¬ı˛¬ı˛ ¸≈˝◊√‰¬È¬± ˝√√ͬ±» øȬÀ¬Û Ò¬ı˛˘±˜ ¤fl¡¬ı±À¬ı˛˝◊√ √¬Û fl¡À¬ı˛ ;À˘ ά◊ͬ˘, ¸≈˝◊√‰¬È¬± ŒÂ√Àάˇ
fl¡•Û±È«¬À˜ÀKI◊ ¸˜˚˛ fl¡±È¬±˘±˜º Ó¬± ’±À· ¬ı˘ Ó≈¬˝◊√ ¤ø˘ fl¡‡Ú∑ ø√˘±˜º ¸Àe ¸Àe˝◊√ øÚÀˆ¬ Œ·˘º ˝√√±˘fl¡± ¤fl¡È≈¬ Œ¬Û¬∏CÀ˘¬ı˛ ·g ¬ı±Ó¬±À¸ Œˆ¬À¸ ά◊ÀͬÀÂ√
ñ ¸fl¡±˘ ¸±Àάˇ ¸±Ó¬È¬±˚˛ Œ¬∏CÚ ˝√√±›Î¬ˇ±˚˛ Ï≈¬Àfl¡ÀÂ√ ’±Êº ›‡±Ú ŒÔÀfl¡ ¬ı±øάˇ ø·À˚˛ Ó¬Ó¬é¬ÀÌØ√√
¤fl¡È≈¬ ŒÙˬ˙ ˝√√À˚˛ ŒÓ¬±¬ı˛ ¤‡±ÀÚ ’±¸ÀÓ¬ ’±¸ÀÓ¬ √˙Ȭ± Œ¬ıÀÊ√ Œ·˘º...øfl¡c Ú¬ı±èÀ̬ı˛
¬ı±øάˇÈ¬± ŒÓ¬± ’±ø˜ ‡≈“ÀÊ√ Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛øÂ√ ø¬ı˘±¸¬Û≈À¬ı˛, ŒÓ¬±¬ı˛ Œ√›˚˛± øͬfl¡±Ú±˚˛º ...Ó≈¬˝◊√ ’±¬ı˛
¤fl¡¬ı±¬ı˛ Œˆ¬À¬ı ¬ı˘ ŒÂ√À˘øȬ øfl¡ ά±Mê√±¬ı˛ Œ¸Ú&5˝◊√ øÂ√˘, ›¬ı˛ ¸±ÀÔ øfl¡ ŒÓ¬±¬ı˛ ¸øÓ¬…˝◊√
Œ√‡±, ’±˝◊√ ø˜Úƒ fl¡Ô±¬ı±Ó«¬± ˝√√À˚˛øÂ√˘∑
ñ fl¡œ ’±ÀÊ√¬ı±ÀÊ√ fl¡Ô± ¬ı˘øÂ√¸∑
’±ø˜ ¤fl¡È≈¬ ø¬ı¬ı˛Mê√√ ˝√√À˚˛˝◊√ ¬ıø˘, 뛬ı˛ ¸±ÀÔ ˚ø√ ’±˜±¬ı˛ Œ√‡± Ú±˝◊√ ˝√√Ó¬ Ó¬À¬ı ›¬ı˛
øͬfl¡±Ú±È¬± ’±˜±Àfl¡ Œfl¡ ø˘À‡ ø√À˚˛ÀÂ√∑
ñ Ó¬±˝◊√ ŒÓ¬±º
¸˜¬ı˛ ø‰¬ôL±˚˛ ¬ÛÀάˇº
ñ ’±À· ¬ı˘ ›¬ı˛ ¬ı±øάˇ¬ı˛ Œ˘±Àfl¡¬ı˛± ›¬ı˛ ¸•ÛÀfl«¡ fl¡œ ¬ı˘˘∑ ’…±ø'ÀάÀKI◊¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛
›¬ı˛± Ê√±ÀÚ øfl¡ Ú±∑
ñ ’…±ø'ÀάÀKI◊¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛ ›¬ı˛± Ê√±ÀÚ, Ó¬À¬ı Œ¸ø√ÀÚ¬ı˛ Ú˚˛, ’±Ê√ ŒÔÀfl¡ ¬Û“±‰¬ ¬ıÂ√¬ı˛
’±À·¬ı˛º
ñ ˜±ÀÚ/
’±ø˜ ’±(˚« ˝√√À˚˛ qÀÒ±˝◊√º
ñ Ú¬ı±èÀ̬ı˛ fl¡Ô± øÊ√À:¸ fl¡¬ı˛±˚˛ ›¬ı˛± ¬ı˘˘, ’±Ê√ ŒÔÀfl¡ ¬Û“±‰¬ ¬ıÂ√¬ı˛ ’±À· ›
FICTION FIVE
Neeldeep Chakraborty
THE DARK HEART

(1)
Dr. Khalid Ahmed was going through the pages of a case history.
Ayesha had kept a cup of tea for him; it was cold now. Mrs. Mandira
Sanyal’s case was very strange. Dr. Khalid does not exactly remember
the time he had treated her. He could not even recognise her when
she had come this afternoon. Hundreds of mentally unwell patients
come to him for treatment from all over the country and even abroad,
knowing that there is no second to him in his field. It was not possible
for him to remember the names of all his patients.
Mrs. Sanyal was the seventeenth patient that afternoon. She entered
the room and looking exasperated, sat before him.
- Doctor, do you remember me?
Dr. Ahmed took a look at her before nodding his head in denial.
But Mrs. Sanyal was unmindful and said:
-I had come to you as a patient three years ago.
62 FICTION FIVE FICTION FIVE 63

-Oh, you could have just as many others. I don’t remember them asked-
all. -Tell me about your nightmare, Mrs. Sanyal. What is it?
“That’s true”, Mrs. Sanyal said calmly. “But Sir, I have not been -You didn’t ask me this question the last time. You prescribed me
completely cured of my disease; rather it has resurfaced with increased a medicine just after knowing that I was disturbed by a nightmare. I
intensity.” shall not be relieved if I don’t tell you about the dream. Please, listen
Dr. Ahmed did not remember the three year old case of Mrs. to my story.
Sanyal, but his face showed signs of worry. No patient had ever come Dr. Ahmed was not really interested to know about her dream
back to him with the same complaint. Usually patients come for follow- the last time, and considering it to be a mental condition, had suggested
up checkups after a specific period and report to him about the some medicines. But when he listened to her today, he became
improvements in their condition. What disease was this lady suffering speechless.
from? Why was she compelled to come back after three years? Dr. Ahmed’s assistant had typed everything that Mrs. Sanyal told
“What was your problem, Madam?”- Dr. Ahmed asked with his about her dream. He had discussed with Mandira almost an hour
finger pushing the spectacle up his nose. about her dream. Listening to Mandira caused a tumult in his mind
“Sir, I have come to you with a serious problem.”Mrs. Sanyal and he started sweating heavily. He could not see any other patient
continued, “Every night I wake up because of a nightmare. I am that day. He shut down his chamber and came home. He was lost in
constantly haunted by it. The nightmare makes me wake up each night his thoughts during the lunch, and even now, in the evening, he forgot
after midnight.”Mrs. Sanyal draws an exhausted breath. “You did about the cup of tea left for him by his daughter while he was going
prescribe a medicine three years back; but in the last three-four months, through the typed pages of Mandira’s case history.
that dream has started chasing me again. My sleep is disturbed, and He had already gone through it multiple times.
the condition of my health is worsening day by day.” “If only what the lady is saying were true! No... no! It’s impossible.
Dr. Ahmed sighed- “Do you have the prescription with you?” It can’t be... It was long 25 years ago... no... no... It’s impossible!”Dr.
“Here it is.”Mandira took out a white paper from her vanity bag Ahmed’s mind was in a conflict.
and handed it over. The night passed on.
After carefully going through the prescription he realised that he Dr. Ahmed’s house indicated his wealth, status and power.
had diagnosed the cause of disease as excessive hard work and tension. However, he had a setback in his life when his wife died five years
To relieve her of the tension and induce sleep, he had suggested a ago, though his daughter, Ayesha, did not let him feel the absence of
medicine. Evidently, the disease has reappeared after two- three years. his wife. There was no one except the father, the daughter, two
The doctor buried himself in deep thoughts. But it was not to be so; caretakers, a gardener, a driver and a Hindustani chowkidar in the
Mrs. Sanyal was looking at the doctor with curious eyes. Dr. Ahmed house. Sometimes opportunist relatives from different places visited
64 FICTION FIVE FICTION FIVE 65

them. After all, Dr. Khalid Ahmed was quite a famous psychiatrist He was trying to answer me, when without giving him an
not only in his city, but also one of the finest in the country. His opportunity to do so, I said, “Please leave my class.”
reputation was increasing day by day. But why was there a sign of PrashantChapekar left the class without saying anything more.
anxiety in his face today? What was the dream of the professor in But doctor, that night itself I realised my mistake. If we go by
Philosophy, Mrs. Sanyal that perturbed her so much? He told her that Freud’s book, what Prashant said was absolutely correct. But I did
he would give her medicines only after reading the case history again. not have the courage to admit my fault to a student and so, I kept
So, he opens the first page of the case history. quiet the day that followed. And the misfortune happened the next
“To make you understand, I have to take you 25 years back, afternoon, for which I pay the price even today. At about 3.30 in the
when I was just appointed a professor in Philosophy in Kurukshetra afternoon, I left the department. I usually went back home in my
University. With 88% in Philosophy, I did not face problems in securing ambassador through the boys’ hostel road. The hostel is slightly far
a job. I was unmarried then and was already popular among the from the University campus. It was a hilly area, with a deep ditch on
students. The initial years passed quite well. But things took a different one side and high hills on the other. There were some shops on the
turn after that incident.” edge of the hill. The place called “Lake Turning”was somewhat
“A bright boy of 25 years, PrashantChapekar from Pune, dangerous as the hill blocks the view of the vehicles coming from the
Maharashtra got admitted in our department. He spoke both English opposite direction. Boys’hostel is just after the turning. I slowed my
and Hindi with beautiful fluency. Within a short period, he became car in the turning. But as I crossed it and increased the speed, a lady
popular among the teachers as well as students because of his talent and her baby in an perambulator came right in front of me. Being
and personality. One day, Prashant entered my class late. I don’t like to nervous and terror-stricken, the lady left the baby in the perambulator
see students coming late to my class. Naturally, I was offended. I and screamed. They were on my left side, i.e. the hill side. If I had
asked him a question towards the end of the class. Prashant always applied the brakes, the baby would’ve been crushed under the car,
answered by standing, and he did the same that day. But I thought his but on my right was the deep ditch. I turned the steering to the right
answer was wrong, and told him so. To my surprise, he suddenly to avoid the baby, unaware of the three boys approaching from that
said, “No, Madam, my answer is completely correct.”I was already side. That was their right side. They could never think that I would
angry with him for coming late to my class, and then his attitude take such a sharp right turn. Two of them jumped in the middle of
further angered me. I said, “Do you consider yourself to be an the road, but the bonnet of my uncontrolled car hit the third boy so
authority on this?” hard that his wounded body fell into the ditch. My car hit a rock and
“Sorry, Madam, I never intended that. But I am sure that I have I lost consciousness.
answered your question correctly.” When I regained my senses, I found myself in my flat with my
“Are you challenging me?” colleagues and doctors around me.
66 FICTION FIVE FICTION FIVE 67

Dr. Irfan asked me, “How do you feel now, Professor?” son.”
The moment I tried to rise and sit, a commotion was heard The thought that I would not be able to get her out of this belief
outside. I looked at my colleagues with curiosity. Prof. BhimraoTrivedi saddened me, and then the nightmares started every night. It was that
said, “The students are blaming you for the death of the boy. They very night that I had such a terrible dream that I sprang up from the
say you pushed the boy to his death intentionally because you had bed. I dreamt that I was walking in a lonely place in the mid hours of
some problems with him.” the night. As I stood on a road, I heard a scream. Looking back, I
I was thunderstruck at what Prof. Bhimrao just said. saw Prashant’s mother rushing towards me with bright eyes and untidy
“I don’t remember having any problems with anybody. What is clothes. She began cursing me and I started to run away from her. As
the name of the boy?” I ran, she followed me till we reached the dark place where the accident
Mr. Trivedi said, “All the three boys are boarders of the boys’ had happened. A light was visibly approaching me as I ran. When it
hostel; students of our University. The unfortunate boy was a bright came close, I realised that it was a red Fiat car. But what was that?
student of your department- PrashantChapekar.” There was a black ambassador behind the Fiat car. It was continuously
The words started pounding my mind. I could never have thought blowing the horn to allow it to pass. And while letting it go, the red
that one of the boys was Prashant. I took some time to settle down, Fiat came very close to the ditch. I could realise that if the car lost
and then said, “Believe me. I did not hit Prashant intentionally. This control, it would take me with it to the deep ditch. But if I went back,
happened when I lost control while trying to save the baby on the I would have to face Prashant’s mother, which was not possible. And
perambulator.” just as I thought the black ambassador touched the rear of the red
“We know, Mrs. Sanyal, that this was an accident. But the students Fiat and passed us. The Fiat lost control and fell into the ditch. At this
are not ready to accept this.” sight, I screamed and fell into the ditch in an unconscious state. I
The case reached the court after I recovered, but everyone gave heard the loud laugh of the widow behind; loud, and clear, colder
evidence for me, except a few of Prashant’s friends. Moreover, the than death.
mother of the baby expressed her gratitude and said that the accident ... Just at this point, I wake up every night. This dream has since
occurred because I was trying to save her baby. The judgement was then, taken away my sleep. Every evening I become anxious in an
announced in my favour, but by then I had lost my popularity in the unknown fear, and the dream doesn’t allow me to sleep at night.
department. I became a victim of undisclosed mental hostility. Staying awake night after night has made me ill. I resigned from the
A widow came to meet me a few days after the judgement. I University and came to Almoda with the hope that may be if I changed
came to know that she was Prashant’s mother. That she was full of places, I would be relieved from it. But it hasn’t left me, doctor ... it
anger and her hatred towards me was easily perceivable. She seemed hasn’t...
unschooled. She left saying, “You will never be at peace for killing my Mrs. Sanyal’s case history ends here.
68 FICTION FIVE FICTION FIVE 69

Dr. Ahmed examined his patient thoroughly. She had dark circles well. It was 6.25 p.m. when he reached there. Because of the clouds,
underneath her eyes, signs of prolonged sleepless nights. Her health the dusk had already set. He greeted Dr. Ahmed and letting him sit in
had also deteriorated. the drawing room, went inside to prepare coffee. After sometime,
Even though Dr. Ahmed has assured her and said that he would when they were busy talking, the phone rang. Dr. Jamal answered the
prescribe her medicines after a careful reading of her case history, his phone and after keeping the phone away, said, “Khalid, I have to
mind is disturbed in an unknown apprehension. He closes his eyes to leave for an urgent work now. If you could wait for an hour here, I
be relieved of the tension. shall be back and we can have our dinner together."
Suddenly, the 25 year old incident comes to his mind. “OK, I shall be here. Just give me the remote of the TV.”
“Sure, why not?”
(2) As Dr. Jamal was leaving, Dr. Khalid asked, “By the way, where
Dr. Khalid Ahmed had not become a famous psychiatrist till then. are you going?”
He was in the University, busy shaping his career. After doing a PhD “Prof. Majumder has asked me to come to the library on an
in Psychology, both of them were preparing a research paper on a important matter.”
mental health. “OK, I will wait.”
‘Both of them refer to Dr. Khalid Ahmed and his colleague, Dr. Dr. Jamal left in his red Fiat car. Dr. Ahmed started flicking through
Giyasuddin Jamal. They had been intimate friends for long. They were the channels on the TV, but it was getting difficult to pass the time that
working hard on their research paper on a complex mental condition, way. A thought came to his mind, “What if I go to Jamal’s study?”He
the call of which had come from the Oxford University. If a theory did as he thought. He checked various magazines and science journals
could be successfully established, one of them would be awarded the kept in his room. Out of sudden curiosity he opened the drawer of
highest award in science from the Oxford University- “Lion of the table and quite unexpectedly, Jamal’s research paper was before
Science”. his eyes. He could not resist himself from committing the misdeed.
They had been preparing for the last two months. Though there Locking the door from inside, he started reading the research paper
was a competition between the two for the award, when faced by carefully. On every page of the paper, Jamal’s originality, wisdom and
each other, they never allowed that to be perceived. They exhibited intelligence were on display. It became obvious to him that Jamal
the same friendly behaviour always. After working for almost two would be crowned with the coveted award. Dr. Ahmed’s paper was
and a half months, their papers were near completion. It was just nowhere near Dr. Jamal’s in quality. As he kept reading, he grew more
around this time that the incident happened. and more jealous of his friend. He glanced at the watch, the hour was
It was a cloudy afternoon. Prof. Ahmed started for Dr. Jamal’s almost up.
residence to meet him. Like Dr. Ahmed, Dr. Jamal was unmarried as Thoughts, quite dark and evil started swirling in him. Very carefully,
70 FICTION FIVE FICTION FIVE 71

he folded the pages of the paper and put them inside his coat pocket. He was nervous, but he increased the speed of the car. Dr. Jamal
He came out of the room hurriedly and switched off the TV. He got moved his car aside to let the ambassador pass. He was now driving
to his black ambassador, and started for home. It was dark all over very close to the ditch. Dr. Ahmed tried to overtake him, and the
the hilly road, and wind was blowing. It was going to rain very soon. bonnet of his car hit the rear of Jamal’s car. Failing to keep control,
Even in that cold deserted road, Dr. Ahmed’s face revealed signs of Jamal’s car ended up in the ditch. Ahmed did not stop there, but then
sweating. He increased the speed of his car. Everybody wants success the scream of a lady was heard. He stopped his car, and saw a lady
and fame in life; even at the cost of friendship. The research paper in falling into the ditch with another lady in white clothes behind her. He
Dr. Ahmed’s pocket could bring him wealth, fame and success. These was shocked. Suddenly, there was the noise of an explosion deep
supportive thoughts were boosting Ahmed. His car was moving fast down and smoke billowing out. Dr. Ahmed returned home in fear
on the hilly road with a ditch on one side. He was driving close to the and anxiety.
hill on the other side. Suddenly, he could see headlights in front of The incident was soon forgotten. The explosion put Jamal’s car
him. Before he could understand, a red Fiat car passed him. He applied into parts. He was identified from his dress and a part of his face. The
the brakes. “It seems a red Fiat... It appears familiar. Why is Jamal’s car ladies reported in the court that it was an accident that occurred because
here? Library is not in this area. Where is he going?”He turned his the car went very near to the ditch while giving way to a speedy car.
black ambassador and followed the Fiat. Soon, he was close to the The death of Dr. Jamal remained a mystery because of the lack of
Fiat, and from the number plate, it was clear that the car was Jamal’s. evidence. Dr. Ahmed was awarded the “Lion of Science”in the
The light of Dr. Ahmed’s car penetrated the glass of the car ahead following month for the work which was never his own.
and revealed that there was no passenger other than the driver. Fame and wealth has taken him to the zenith of success in the last
It must be Dr. Jamal himself. If Dr. Jamal’s car met with an 25 years.
accident! If he died in an accident! The people would mourn for a (3)
week or a month and then forget. His enemies would be happy, though Dr. Ahmed was out of the trance. He was lost in thoughts with
they will grieve in public. Dr. Ahmed would gain a lot. Jamal’s paper the pages of Mrs. Sanyal’s case history on his chest. “Strange connection
has not been published yet. What if his paper was published in ... How is it possible? How can such an old occurrence disturb a lady?
Ahmed’s name and Ahmed’s paper in Jamal’s? An accident ... nobody Were the two ladies who were witness to Jamal’s accident, and Mrs.
would suspect him. He was, after all, Jamal’s close friend. He must be Sanyal and Prashant’s mother the same persons? How can that be
the most bereaved. And once the situation is overcome, Dr. Khalid possible? This dream ...”He had not killed Jamal directly. Even though
Ahmed will have everything- wealth, fame, success, pride. Dr. Ahmed the world would never know who is responsible for Jamal’s death,
thought for a moment. yet he had a sense of guilt. He had been maintaining his family and
Dr. Jamal’s car was within his reach. He started blowing the horn. practice quite happily for the last 25 years. Did it mean that his destiny
72 FICTION FIVE

had arrived in the form of Mrs. Sanyal to take accounts of his sins?
No, no, it can’t be. It’s impossible!
Dr. Ahmed felt restless and could not eat. He was woken up at
midnight by that dream. Mandira in a lonely place, Prashant’s mother
behind her, Jamal’s red car, Ahmed’s car from behind... explosion,
loud scream!
Dr. Ahmed was walking restlessly inside the room. He was greatly
tensed. Was his conscience picking him? Will this restlessness be ever
evaded? He whispered, “Red car… Black car...”That night he left his
house for an unknown destination.
Dr. Ahmed was not to be found anywhere in the town. The
chamber was closed, patients were disappointed. Ayesha was desperate
for her father. She cried as if there was no tomorrow. Where could he GETTING SHERLOCK-ED!
possibly have gone?
After five days or so, two policemen found Dr. Ahmed lying Writing a story is not everyone’s cup of tea. In my locality RangaDa is
beside some small stalls on the National Highway that connects the a fantastic story writer. His writings are published in many magazines
town. It was evening. He was not ready to come along with them. and newspapers. In festivals like Durga Puja, Bihu etc. he is someone
The policemen forced him into the jeep. He neither spoke to anyone, who pens down his creativity for the young as well as the old, in the
nor answered any questions. With untidy hair, dark patches of lines special issues of the magazines. To become like him, it would probably
below his eyes, torn and shabby clothes, Dr. Ahmed was looking take ages.
wretched and helpless. The police personnel forced him into the jeep. I once tried my hand at writing a story and failed miserably, wasting
He pushed them hard and laughed out loud. He went on murmuring, numerous papers in my attempt to do so! Pity, pity on me! Days,
“Red car... black car, red car... black car... red ...” months and years rolled on and my friends used to hide their faces to
laugh at me! And then one day, I did it. I really did it! I wrote a story.
I shall never forget the history of writing my own story. Today I shall
narrate you that…The story that I wrote, will be told to you some
other day!
It was 4 in the evening. I had taken a shower after school, and was
sitting on my study table. Usually, I go to the playground, but today
74 FICTION FIVE FICTION FIVE 75

instead I sat by my table infused with creative urge as I had decided to I could hear them, “Come, and enjoy the play– who is the killer,
pen down a story. There was an open window in front of me and a by Saptorathi Theatre. Our new play of this winter “Who is the
mild breeze blew, giving flare to my creative mind. Mr. Talukdar’s Killer!” Director: RajatRakshit, Music by AshimKarmakar, and in the
four storied building could be seen through the open window. Ruled lead roles we have Kumar Sanjib, and introducing Swarnalata. Collect
pages of a long copy were open in front of me. I began to think your ticket! Advance booking is open…”
about the theme of my plot. My mind wasflooded with abstract My concentration was broken. I felt annoyed. My mind became
ideas. What if I tried writing a ghost story? blank and I felt there was no option but to close my writing pad. It
“…a school child is kidnapped, kept in a dilapidated house by was irritating to listen to such loud noises made by a faulty sound
three racketeers. Later in the evening, ghosts appear with music…”! system. Slowly the sound of the announcement was fading away… “
No! Not of any use. It appeared very filmy. See our show… ’Who is the killer?’, who is the KILLER?!”Killer,
The second thought came. How about writing a tragic story? I killer. Yes! I got it! I shall write. I shall write a story, a story on murder,
had heard that such stories had a good market ! killing! A suspense thriller !
“…an old lady, her two children, a boy of nineteen and a girl of Thanks to the announcement of the theatre company, it gave birth
marriageable age… a very poor family, the boy wanders in search of to a new idea for my story. Ifelt if it was properly written, it could be
jobs and always comes back home disappointed; then the daughter a huge success. Moreover I had read Conan Doyle, Agatha Christie,
commits suicide, lady falls sick terribly…”No! Nothing new! The plot Edgar Allen Poe, Miss. Marpel, Feluda, Byomkesh etc., so making a
had nothing new. Two more pages were thrown in the dustbin. hodgepodge of all such was not at all difficult for me. And I knew
So then I decided to try my luck in comedy. Or try hunting for sure that it was going to make me popular like the modern writers!
adventures? May be a plot on a terror-stricken political society… I I tightened my grip on the pen, and looked straight out. The main
stressed my brain, but got nothing new. All the ideas seemed mixed road was right in front of me. On the other side of the road, Talukdar’s
up. No! I told myself to relax, took a deep breath and closed my gigantic building was standing like a monument. One of the flats in
eyes. Deep breaths. A mild breeze entered my room; it was late evening. the fourth floor of that building was in a veil of darkness. I knew the
The wall clock announced 7:30. reason behind it. Mr. Mukherjee, who was an income tax officer was
I opened my eyes and it fell on Talukdar’s four-storied building. a tenant there. But recently he was transferred to some remote district
Lights could be seen on the ground floor, but the first floor was of Bihar. We were like family members. Often in holidays, our families
enveloped in darkness. Every Friday, new theatre shows are released used to plan vacations or outings together. His son Rohit used to call
and so, announcements with an auto rickshaw on Thursday evenings, me Niluda. Last year we went to Digha together. The sweet memories
in different localities of the town are a regular feature. That Thursday, of Digha left me nostalgic. But wait, what was that? Mr. Mukherjee’s
the same routine followed. flat was showing light. Yes, I could see lights in Rohit’s flat. To the best
76 FICTION FIVE FICTION FIVE 77

of my knowledge, the new tenants had not arrived yet. Then how quickly.’ I kept telling myself…
come the light was on? I rubbed my eyes. No, it was no hallucination. Town in-charge AbinashKaku was very adorable. So I thought
A powerful bulb was lit in that flat. Though my window was on the of visiting him in the police station. I closed the window and went
other side of the road, I could still see it clearly. The hazy window out through the back door of the toilet meant for the cleaners. I
glasses were allowing me to see two figures on the window pane. I climbed our wall of the garden and got myself on the road. From
could make out that the two figures were adjusting something, may there, a corner view of that room was visible. I could still see the two
be furniture, from one side to the other in that room. May be new of them. They put the dead body slowly to the floor. Somehow, I
tenants had arrived. Then, a third figure was seen standing by the composed myself. The main gate of the Talukdar’s was still open.
former two. They were talking among themselves, and if seen carefully, Before going forward, I hit upon an idea. If I went ahead and
a kind of restlessness could be seen in them. As if one among them informed the police, then the criminals might leave the place after
was trying to convince the others, but the other two were not ready destroying all the available evidences. They may even get rid of the
to accept it. You tend to figure out the attitude of people by studying dead body. I felt strong on nerve. What about going to the building
their physical gestures. It was clear that there was some dispute among and try finding some important information about the murder? What
them. I was afraid that they might get involved in a fight soon if the might be the next plan of the murderers? A brave little detective was
conversation continued. And I was proven correct! During their born in me. Quickly I entered through the main entrance of the
conversation, one of them suddenly jumped on the other. As far as I building. The wide staircase was cold and silent. I started climbing the
could see through that curtain-less glass window, the third one was stairs very silently. I was on the first floor now. When I reached the
taking something out from his pocket. I froze at the horrible sight. A fourth floor, I could hear my own heart beats. The room was just a
big dagger could be seen in his hand. I could clearly see the size and few steps away from me. I could see it was open. The door was half
the shape of it in the shadow. The first man caught hold of the second closed. A thin ray of light had drawn a straight yellow light on the
from behind, and the third one with the stiletto stabbed him at the corridor. It was quite a much known flat for me when Rohit and his
chest! My breathing stopped for a while. I could feel my own shivering. family were here, but now in the late hours of night, for me, that
I had seen murder scenes before in the movies, but this was real. room became mysterious.
What was to be done now? I was yet to regain my senses. After Somehow I dragged myself silently to the door and kept my ear
witnessing such a dreadful act, keeping quiet would’ve been cowardice. on it. It was not bolted and that proved to be an advantage for me. I
But to whom was I to report? Father was not home. If I told mom… could hear murmurs inside. After much concentrating, I could very
no way! She would not have allowed me to go out for the next three well understand their conversation inside the room. There were two
days. ‘Shall I go to the police?’ persons, I was sure.
‘Fast, Mr. Nilu, fast! You have to act fast! Make up your mind - “Thank God! We could finish it!”
78 FICTION FIVE FICTION FIVE 79

- “Yes my dear, perfectly finished!” surely didn’t know that someone was listening to them standing outside
- “This was creating lots of problems.” the door. Or else, they would have left the place by now. As heard
- “Ok ok. But remember, tomorrow you must come right in the from them, they were going to stay till tomorrow evening. And if I
evening and finish the rest of the job as quickly as possible. Because was not very wrong, tomorrow, another crime was going to be
we don’t have time.” committed. We were not going to let it happen. Their plan of leaving
- “Hm…today Boss had told me that within the next thirty days the place after tomorrow’s crime also had to be stopped. I came out
all plans on this side will be winded up and we will have to leave the of the shop with all such thoughts. Someone very tall came out through
place.” Talukdar’s main gate. He was wearing a full sweater and a cap. After
Everything was silent after that. A few long moments passed. a glance of this side, he started walking in the other direction. Did he
Some odd sounds were audible inside. Holding my breath, I stood look at me, or the shop? God knows! I started for the Police Station.
by the side of the half-closed door. Now I could hear the second
voice ***
- “I am going out for some time.” - ‘Good gracious! Are you serious? Or is this one of your
- “Where? How will I stay alone with all this mess?” imaginative stories? Or did you start taking some alcoholic elements
- “Don’t worry. I will come back within half an hour.” at night from this tender age?’
After hearing this I understood that someone was about to come Abinash Kaku laughed at his own joke, as he knew me from my
out. I didn’t waste any time and keeping myself steady, I came down childhood. Our family friend AbinashKaku was very close to us. And
as fast as possible. I crossed the dark building’s main entrance, main this was his reaction after listening to the whole incident.
road, and stood by the side of BhaskarDa’s pan shop. To stop Dada - ‘Disgusting Kaku! You always make fun of me. You never take
from asking questions, I asked for a chewing gum. But my eyes were me seriously.’
focused on Talukdar’s main gate. The second man must be coming I was annoyed. It is true that his humor was well known, but in
out now. The feeling of being a professional detective was overtaking such dangerous and serious moments if someone takes a murder
me. Before I paid the shop, I took time in taking out the last two story lightly, who would not be infuriated?
rupee coin from my pocket so as to pass some time. As seen in - ‘Wait, my dear! Don’t get angry. If whatever you have said is
different detective novels, the investigators light a cigarette in such true, than the matter is very grave.’
moments, but asking for one in this age, that too in my locality’s Kaku kept his cigar by the side of the ashtray.
BhaskarDa’s shop would nothing but invite a tight slap from him. - ‘If true!’ I shrugged. –‘I have seen everything with my own eyes.
I had decided my course of action. At first I should visit the What is the point in not believing that now? And you must come
police station to informAbinash Kaku about everything in details. They tomorrow evening with your armed force and catch them red handed.’
80 FICTION FIVE FICTION FIVE 81

- ‘But Police cannot keep silent after being informed about a - Before AbinashKaku could reply, I said,
heinous crime. A complete night without any action… and after all, - ‘No we must not give up hope. If they return at night and find
this is murder, as you are saying!’ that the lock has been broken or something is not going right, then
- ‘Ok, do what you feel is right. But promise me that you won’t they will not enter the room and elope. I heard them say that they are
tell Maa anything about it. I will tell her everything later.’ going to come here again tomorrow. Then we can come and catch
- ‘How come! You have informed me everything, and you are them red handed.'
about to be credited for this great adventure. And now you are asking The constable said –
me not to inform her…’ - ‘But we could wait till they return. And once they come, we may
- ‘Stop all non-sense. Do you think I will be spared if she comes arrest them.’
to know about all this? If she asks me where I was at this hour of the - ‘Oh no. If they see the police, will they not easily suspect ? And
night, I shall manage myself.’ if we catch and try accusing them, they will simply deny that they
- ‘Ok, as you wish. But we must not be late. Off we go...’ were even here, as none of us have seen them.’
Kaku ordered five constables to come with us. The clock declared Kaku pat my back and said,
9 when we started for Talukdar’s building. We stopped the jeep a little - ‘Darling, one day you are going to work as an investigator in the
far from Talukdar’s building so that it doesn’t alert the miscreants. police department.’
Four of the constables were kept at the main gate. The instruction to With the fresh zeal of encouragement, I added,
them was such that if the Inspector whistles, they must enter the building - ‘Why don’t we keep a police in disguise in front of the building?
and proceed towards the fourth floor’s flat number 3. We three were He will inform us about their activities of coming or going out of the
climbing the stairs and I could easily feel the shiver running down my building. No one will doubt anything. If at all something fishy happens,
spine as we were approaching the room. From the gate, we noticed he will inform you in the police station.’
that the light was on in that room. We were there. Just five feet away, Kaku agreed and asked a constable to do so. He didn’t come to
the door was seen. But something surprising was waiting for us. Kaku our house that night, and went straight to the police station. Like a
knocked at the door. But no one replied. Before we could try for the silent thief, I went to my house. Maa called me for dinner and I silently
second time, the big 7 lever lock was seen at the door. As if it is went to the dining table, and had my food. Maa could sense my
making fun of us. absence in the house and scolded me for not informing her. Out of
- ‘Oh we are late!’ excitement, I could not sleep that night. After every fifteen minutes, I
Kaku was disappointed. I then got reminded of an urduSher- used to pull aside the window curtain to get a view of the flat. For the
‘Banaye bahot jatan se soneki pinjra, lekin kambakhat chidiya hi udh gayi’. very first time, the house appeared haunted to me. The constable on
- ‘Sir, may I break the lock?’ the constable enquired. duty could not be seen from my window. As Maa was not informed
82 FICTION FIVE FICTION FIVE 83

about all such things, I decided to narrate everything to her once we with his team. Today I noticed that the number of policemen were
caught the hooligans. I woke late in the morning. more, sensing any kind of combat from the other end. We kept four
Who on earth would anyone like to go to school on a full- guards at the entrance of the building and went to the flat. There
excitement-filled day? Somehow I finished my morning studies and were no other tenants on the fourth floor. No occupants from other
went to the police station to see AbinashKaku. He informed – floors could smell anything dangerous happening there. We found
- ‘The constable reported that around mid night, five people that the room was still half opened like yesterday. Both Kaku and I
entered that flat. Its lights were on for the next half an hour. After stood near the door. I signaled him to wait a little. Voices were heard
that, nothing serious happened. No one entered or went out from the from the inside.
room.’ - ‘Where have you kept the file?’
The day was passing with breathtaking excitement. When will it - ‘As I already told you, the Boss has restricted me from informing
be dark? I was waiting. Not for a single moment did I leave the you about the file…’
window after returning from the police station. But for bath and - ‘And if you don’t open your mouth, you will be slashed into
food, I was forced by Maa to leave the place. It wasnot possible to pieces…remember that!’
determine who was entering or leaving the flat at day time, because Another voice is heard then,
there were others who lived in the same building, and were not heading - ‘Don’t waste our time. Take out the file quickly.’
to number 3. At mid-day someone opened the window of number - ‘Why don’t you understand? This is not possible. The file is not
3 and peeked outside. There was no doubt that he was one of the to be given to anyone.’
thugs. - ‘I am asking you for the last time. Will you take the file out or…’
In the evening, I told Maa that I was going to my friend Ajit’s - ‘No way!’
house for a group study. She happily agreed. I came out of the house - ‘Did you see this?’ We heard a click.
and stood near BhaskarDa’s shop. After sometime we were going to - ‘Do you think I am scared of your knife?’
unveil one of the most heinous crimes that had happened last evening. - ‘Sam, this guy is not going to understand. Hold him.’
If they thought no one had witnessed their crime, they were clearly We could hear some sort of fight getting started inside. My
mistaken. But it was strange. Why didn’t they try disposing the dead heartbeat became rapid. I could see the revolver of AbinashKaku
body yet? Even if they did, it must’ve been noticed either by the already in his hand. Kaku was ready! Suddenly a punching sound was
constable at night, or by me during the day! Neither of us had seen heard followed by a dreadful sound. No more time was wasted.
any big box or any similar thing to carry a dead body coming out Kaku gave a kick on the door and it opened wide. We could see two
from that room. Anyway not until we go there, will those mysteries people standing opposite to each other, and a body was lying in a
be revealed. All my thoughts were interrupted as Kaku’s jeep came pool of blood. A dagger was inserted in the left side of his chest. The
84 FICTION FIVE FICTION FIVE 85

window was behind them, which was the gateway of their crime last But to our utter surprise the dead body stood up, took out the dagger
night. Kaku shouted- from his chest and said,
- ‘Hands up! You all are under arrest !’ - ‘Truly inspector, there has been no murder here, Sir!’
Those two were the murderers; there was no doubt about it. Now it was our turn to be amazed. Kaku kept the revolver in his
They too were shocked to see us. It appeared as if they could not belt and asked,
understand anything. By the time the armed police entered inside and - ‘Then what’s all this?’
took their position, my vision roamed around the room thoroughly. - ‘Sir, for the last two days we were searching a rented house and
On a table near them, a big register copy was open. An open briefcase, at last we found this one. As on this floor the residents are out for
a bottle of gum, a scissor, knife and more such things were all on the vacations, it became extremely favorable for our work.'
table. Both of the stunned men raised their hands up and tried to - ‘Work! What work?’ Kaku enquired.
say… Both the men and the dead body answered together,
- ‘Sir, what on earth…Sir, we are just ’ - ‘Rehearsal! Rehearsal for our upcoming play.’
- ‘Keep your mouth shut! You cold-blooded animals! All murderers - ‘What! Rehearsal!’ AbinashKaku was in air !
say the same thing after the work. ’Kaku roared. - ‘Yes, Sir!’ He forwarded the register copy, which was actually
- ‘But Sir we didn’t kill anyone.’ One of them tried to explain. their script.
- ‘Oh! I see. You didn’t kill. And the dead body here has come - ‘Sir, our script was on the table, and you can verify it. This is the
from the sky suddenly. You people killed two persons. Yesterday climax of our play. The murder. We are a professional theatre troupe.’
evening also you murdered someone. This boy has seen it clearly. But My head was twirling. I felt if I kept standing for another minute,
we could not catch you yesterday because of lack of proof. But to I might fall. I peeked into the script and found all the dialogues that
see your courage, you did another…Good gracious!’ were being delivered when we were outside the door, written right
- ‘Sir you are mistaken!’ Again the man tried his way. there. Somehow I composed myself and asked one of them –
He was stopped mid-way and Kaku enquired- - ‘But I heard you saying yesterday that you were going to leave
- ‘Where is yesterday’s dead body?’ the place after your work…’
- Sir, there must be some mistake. Which dead body are you - ‘Yes. Our show will continue for four days. After that we are
talking about?’ having our show in Odisha. Just after the show, we will leave the
- ‘Which dead body?’ Kaku became furious and caught the collar place.’
of one of the criminals. AbinashKaku asked, -‘I see. You have your show due. Where will
- ‘Another like this one…’ . be the show?’
By saying this Kaku pointed his finger to the recently killed body. The dead body again answered-
' Why Sir ? Didn't you hear the announcement yesterday?
''WHO IS THE KILLER ?" by Saptorathi Theatre. That's the
title of our play.'
We didn't waste a single moment there. while coming out of
there, we heard them saying–
– ' Sir please do come with family and friends to enjoy our show...'
Kaku gave me a killer look. I could not take it any longer and
ran away from the place at once with a promise of never trying
to become a Sherlook Holmes again !
FICTION FIVE 87

My love for plants is well known, and the possibility that I may get
some rare collection of South African plants, made me decide to visit
the oldie. Closing all files, I got down the deck and went up to the
mobile van.
The man with joyfully old eyes approached, ‘Sir, I have a vast
collection of rare plants. You will see here Finks, a lion shaped plant
from Zambia. In addition, Bottletan, Golden Rhododendron, Spepila
etc. are also in my collection. For you, they will be at affordable prices.’
The man advertised. Clearly he saw the investigating interest in my
eyes. I had read extensively about the rare and majestic plants of Africa.
While going through the specimen, my sight was drawn to a small
beauty lying three feet away from me. About one foot in length with
SHERIN – THE BLOOD ORCHID dark green leaves resembling bamboo grass, it was a plant to fall in
love with at first sight! At most, 12 to 13 leaves were grown in that
Sherin was brought from Cape Town twenty five years ago. During small plant, but the one and a half inch long blue flower with bright
those days, I was working as a labour manager in the ‘Sea Queen’ – a golden border at its top made its appearance royal. Following my
majestic cargo ship. It was a fine sunny day, and I was going through amazement, the flower vendor approached, ‘It was brought yesterday
some files related to labour payments as we were about to pack up in and that too for the very first time. It is still unknown. I hear its full
Cape Town. On one side there was the vast expanse and on the other grown flowers are ravishing. This has been brought from Sherwood
side hustle and bustle of the harbour. To our right, British ship- jungle of Africa.’
‘Victoria’ had anchored. The porters were busy loading and unloading I was deadly interested, as I too saw such a plant for the first time.
things. Suddenly my eyes fell on an old man who was selling plants on - ‘What’s its name?’ I enquired.
a bedecked mobile van. He stood amidst the crowd. To make a note - Sir, to tell the truth, I have never seen it earlier. So, it is yet to be
here, I was fond of plants since my early childhood. Those who named.
visited my residence found it sort of a miniature botanical garden. I purchased it. Needless to say, it took some extra pennies to have
Besides common plants, a rich collection of rare species of cactus, the blue beauty with me!
some flowering and ornamental plants adorned my residence. Futile That night,while I was going through some books in herbs and
to mention, they were the reasons of envy of my neighbours! As shrubs, nowhere did I find the mention of any such plant. So in the
Keats said, ‘Heard melodies are sweet, yet unheard melodies are sweeter still’. naming ceremony, as it dwelled from the Sherwood Jungle, I gave it
88 FICTION FIVE FICTION FIVE 89

a similar sounding name with the jungle – ‘SHERIN’. I became very annoyed and told him to put a full stop to it. Soon
Twenty five years have passed since then, and today, I am here I was introduced to another secret of Sherin that I did not share with
with the story of Sherin once again. I have told her story to some, but others, fearing their reaction. It so happened, one day Alex served me
unfortunately only one of them is alive today. And it should be a bottle of lemonade and a plate of fried chicken. I was enjoying
mentioned that only one of them believed me at that time. music and relishing the dish. Suddenly I felt a strong urge to go to the
I live on the outskirts of Boston, America. At the extreme end of toilet and it was a couple of minutes before I came back. To my
the Spencer’s Street, my House No. 13 is away from others in the utmost surprise I saw that my chicken wings were missing. What on
area. I don’t like to be in a horde. My companions are all my collections earth…? I looked for it and found the empty plate near Sherin. I was
of plants. Happily, we stay in my dream house – ‘Olive Citadel’. Sherin shocked to see a bone hanging on one small leaf of her. Was Sherin a
was kept in my bed room, planted on a steel tub along with three of carnivore? A chill ran down my spine! I inspected her. Yes! I found
my other favourites. But for keeping her in my bedroom, I needed to more traces of spices or oil marks on some other leaves. Somewhere
over rule the objection raised by my house keeper- Alex. But when I had read about an insect-trap plant called Venous of Brazil, as they
for the first time, I brought Sherin home; the most annoyed was make a trap on their leaves to capture flies and other insects. If at all,
Donny- my cat. She attacked Sherin with her claws and sharp nails. any insect comes and sits in that leaf trap, it closes immediately and
And as I scolded, she let her go. But clearly she did not like the new when it is opened for the next time, no trace of that insect is to be
guest, and this I didn’t pay much heed to. found. There were beads of perspiration on my forehead. I plucked
Soon after her arrival, I discovered some new characteristics of a leaf of Sherin and examined it the next afternoon in my lab for
Sherin. The bright blue flowers remained fresh for nearly five days. hours. I noticed that the common chemical compounds that are
One night I woke up from my sleep and became astounded. The generally found in a plant were all absent in it. Strange! I shared the
room was wrapped in a charming blue light, though I had never kept matter with some of my very close ones, but all of them were
dim lights on for my bed room. I searched for its source and found speechless, and did not have any analysis for it. And as I ignored
with astonishment that the blue flowers and leaves of Sherin were reporters and media, I did not allow it to become news for others.
emitting the dreamy blue lights, as if some amount of phosphorus Some fortunate people have witnessed the blue light emission of
was smeared on its leaves. It was heavenly. I informed Alex about the Sherin at night, but having meat for her food is something that has
same, but he did not believe me. The following night I called him up not been witnessed by anyone, including me. We once kept a plate full
and showed him the blue magic of Sherin. Alex became terrified and of meat near the plant and left her alone for a couple of minutes.
became silent for a moment, and then said, Later we found the plate empty near her!
- ‘I belong to a village, a rustic one, but still I know something Soon people started to flock in to see my wonderful Sherin. But
about plants. Sherin is evil. Believe me. Keep it outside the house.’ did I mention that Donny stopped being around Sherin? She was
90 FICTION FIVE FICTION FIVE 91

never found in the same room where Sherin was kept. He composed himself after my denial.
One Friday, around 8 in the morning, I was enjoying a cup of - ‘I am sorry once again. None of the ordinary plants of my
coffee with the brimming sun light. As I was going through a book garden are for sale. By the way, I’m busy. If you...’
on philosophy of Harvard Spencer, Alex came to me with a visiting His face reddened with a lace of anger and cruelty. He smiled and
card. The name was not familiar to me- said,
Senor Margot Brown, 31 Archive Lane. - ‘Thank you Mr. Blue. Hope to see you soon.’
I asked him to bring him in. The gentleman was wearing a big The man left me disturbed. That day onwards I completely
overcoat with a golden frame spectacle. The sneaky eyed man was in stopped showing Sherin to others, not even talking to those who
his late 50s. enquired about it. I was cursing myself for bringing her features to
- ‘Good morning Sir! I’m from the South USA Co. Hearing public. Though I was not at all interested in meeting Mr. Brown again,
interesting news about you, I have come. Finding your address was my fate, unfortunately, bounded me to do the same. Who knew that
tiresome’. I would have to go to him and feel sorry for the poor fellow! It
- ‘How can I help you?’ I asked, knowing full well why he was happened quite unexpectedly, and in the same night!
here. It was around 1:30 A.M, still night. My sleep broke due to a noise.
- I have come to know that you are the owner of a very rare As I tried to get up from my bed, some one hit me on my head and
plant that emits light. If you don’t mind, may I have a glimpse of it? I fell unconscious. When I opened my eyes, I found myself surrounded
This request was nothing new to me. I took him to Sherin. By this by some of my neighbours and Alex. Sunlight was warming the room.
time Sherin had gotten to a height of approximately 4 feet. Ten to Donny looked straight into my eyes. The crowd dispersed, Alex
twelve blue flowers adorned her. Mr. Brown inspected her. I could brought me half a glass of brandy. Towards the left of my head
see the clear mark of greed and jocularity in his eyes. We sat back in tremendous pain had risen. And as I sipped, the shock came from
the coffee table again. Suddenly Mr. Brown proposed something Alex- “Sherin has disappeared!”
unexpected by lowering his left eyelid – I rushed out ignoring all sufferings. Sherin’s place was empty. It
- ‘Sir, I have the hobby of collecting uncommon and rare plants. didn’t take much time for me to make out that surely it was Mr.
If you agree, I am ready to pay any amount for …’ Brown behind all this. The previous morning he had signaled such a
- ‘Sorry!’ I stopped him politely. – ‘Sherin is not for sale, at any happening but I could not understand the severity of it. But I made
cost….’ up my mind. I was not going to let it go so easily. Sherin was not to be
He became pale. lost at any cost. I had to find her. Ignoring all advices from Alex, I
- ‘But I am ready to pay you even a thousand dollars! After all it’s opened my drawer and found Mr. Brown’s address. 31 Archive Lane.
an ordinary plant, and you have so many others in your collection.’ I needed to pay him a visit there. But Alex forced me not go out till I
92 FICTION FIVE FICTION FIVE 93

got rest of at least 5/6 hours. So I passed my day, restlessly. dreadful scene compelled me to stop short right on my way. The blue
But in the evening, I sneaked out of my residence. Alex was doped heavenly light of Sherin was depicting the evil hell in there.
with marijuana, so he could not make out my move. Just at her feet, the cold dead body of Mr. Margot Brown lay on
Though I did not know the place, a fare taxi dropped me there at the floor. Both his eyes were wide open in terror. The golden framed
dusk. It was painful for me to step, but I was somehow determined. spectacles were broken and lying on one side. I lowered myself to
I found the 31. It was a two-storied old construction. Not painted him. Someone had roughly snatched some pounds of flesh from the
for years. There was no gatekeeper to stop me. One needed to cross left of his throat. The wind pipe was disconnected. The floor was
a square garden to go to the inner gate. A Hispano Suiza car was flooded with blood.
standing in the portico. On the calling bell, no one came out to welcome I looked straight at Sherin. Clear stain of dried scarlet could be
me. I put my hands in the overcoat pocket. My all-time companion traced on her leaves. The creature could recognize its thief, and had
Colt 32 was there. I sensed something fishy. A dreadful cover of thus punished him horrifically. By now, she must’ve recognized her
silence grasped the house. I thought for a moment, and then hesitantly, master, as in response the two new blue flowers bowed their heads
entered the house. I called Mr. Brown’s name several times, but it to me with ecstasy.
echoed back to me. A big decorated light was hanging on the roof. Taking a deep breath, I went near the window. The western sky
Stair cases lay on both sides of the wall. I went to the first floor. I was bedecked with dark clouds with an indication that the storm was
found rooms having labels pasted on it. near at hand !
Lab – 1, Lab – 2 and so on; about six rooms were all full with the
collection of different orchids. Mr. Brown was indeed an excellent
collector, I must admit. But a room in the end, without any label on it,
was inviting me through its open door. Gripping my Colt-32 tight, I
entered the room. The light was quite poor in that big hall of a room,
but it was gorgeously decorated. Two-three flowering plants were
giving a ravishing touch to the room.
- ‘Mr. Brown, Mr. Brown,are you there?’ I shouted.
My voice echoed, but no one answered. I got a little scared. I
entered further, looking into the depth of the room. Suddenly, I
jumped with joy. A much known dim light was radiating from the
extreme corner of the room. With darkness outside, it was glowing
bright. Sherin, my love! I advanced towards her. And just then, the
FICTION FIVE 95

had been given to him by his head office in Kolkata made him a
nervous man; he was sent to deliver cash to the newly opened branch
at Mynadanga. Banks always send cash along with their guards, but
Sen was a loyal employee and the management had full faith on him.
He was carrying a huge sum in his briefcase.
Mynadanga was a small township with almost no life after evening.
Mr. Sen had collected information from the newspapers about the
place, and was aware of the petty thefts and robbery here. The thought
of robbery made Mr. Sen uncomfortable, but he was a man of
indomitable courage. Samar Sen was quite determined and focused
about his duty, and so he drove away all the negative thoughts from
his mind and started to walk in the direction of the town. Seven or
THE MAN WITH THE CART eight years back he had visited this side for some or the other purpose,
and so he did remember the way to Mynadanga.
January 14, 1985. 1:40 A.M. It was a dark foggy night; there were rows of trees on both sides
of the road. Halogen street lights created a mystical effect on the rain-
At this hour, Mr. Sen already knew that the station would be deserted wet road. The shadows of the trees were casted on the road like they
but he never in his wildest dream could have imagined the dreaded wanted to say something to the pedestrians. Dark clouds were
aloofness in and around the station. In the cold winter night with fog wandering in the sky as if a spell of mystery surrounded the place.
all around, the station looked haunted, as if it was never frequented Suddenly Mr. Sen heard something, sounds like the twinkling Harness
by passengers. But Mr. Sen had no time to stand and stare he had to bell of a horse. “Tung, ting, ting…”Sen became thoughtful. “In this
reach Mynadanga Township by 5 to 5.30 in the morning. Without late hour of night..? Who on earth may be…?” He turned back and
wasting any time he lit up a cigarette and came out of the station with saw a Tanga- a horse drawn carriage. The Tangawala pulled the rein
his only luggage, a black briefcase. At this hour, expecting an auto of the horse and it halted near Mr. Sen, even though he had not given
rickshaw was futile; a heavy shower had hit the place an hour back. a signal to do so. Sen observed in detail- the Tangawala had a huge
His watch indicated 1:45 A.M. and the distance from the station to the built with strong shoulders, most probably from Bihar, had a turban
township was almost 18 km. Sen cursed the train for running late. A on his head and a handle bar moustache. There was no other passenger
boggy from a different train had gotten derailed in outerAraihata, on the Tanga. It was a small cart, but beautiful. The Tangawala asked
and this had delayed his train by four hours. The responsibility that Mr.Sen –
96 FICTION FIVE FICTION FIVE 97

-Where are you going Babu, in this late hour of the night? Why trouble. I have come to know about odd events occurring on this
don’t you hop in? I’d be happy to give you a ride. side every now and then.’
Instead of becoming happy, Sen became suspicious for the - ‘Correct. This road is not safe’, said the Tangawala. ‘A few days
Tangawala himself had expressed his desire to give him a lift. He back, a couple on their way back home was robbed. The gentleman
answered, had lost his watch and a gold ring, and the lady had to sacrifice her
-‘I am going to Mynadanga, Bhai. But I had never expected to see ornaments.’
a Tanga at this hour of the night.’ - ‘What? Where was the police?’, questioned Mr. Sen.
Tangawala smiled and said, - ‘You are absolutely right, Babu; - ‘Oh, Babu, they are only after the innocent Tangawalas. They
Tangasdonot run at late hours here. I had come to drop a passenger charge fines for silly reasons. Today, I have forgotten to bring my
to the station. The problem in the wheels of my carriage cost me license. God knows what will happen, if I now meet them on the
some hours. Your luck has favored you, Babu, and I am ready to give road.’
you a lift.’ - ‘Is there any chance of meeting them?’ asked Mr. Sen.
Mr. Sen listened to him, and then asked, -‘What is the fare to - ‘The chances are 50/50. May Goddess of luck shower her
Mynadanga?’ blessings upon me’, said the Tangawala smiling haughtily.
- ‘Please, Sir! Don’t talk about the fare. Your company will be a The night passed on. The horse was giving his master and his
pleasure in this lonely night; I was on my way back home.’ companion a smooth ride. Fire flies could be seen all around. Sen
Mr. Sen didn’t waste any more time and got into the carriage, and could not sleep in the journey, so he was very exhausted. He was
the Tangawala with his whip made the horse move forward. The somnolent. After all, human body is mortal and it requires some rest,
pleasant talks of the Tangawala made Sen relax and free from suspicion. long and deep rest. By seeing him dozing, Tangawala asked, ‘Are you
The silence of the night was broken by the talks and sweet rhythmic feeling sleepy?’ Annoyed, Mr. Sen replied, ‘Yes, for the whole day I
noise of the bell tied around the neck of the horse. could not get rest even for a short while.’ A smile played on the lips
- ‘Babu, where have you come from?’ of Tangawala. He took out a small box from his kurta’s pocket and
- ‘Kolkata.’ said Mr. Sen, –‘My train was late, so I landed up in this gave it to Mr. Sen. He then said,
situation. I have a very important task to perform tomorrow. No - ‘Just take a pinch of it near your nostrils and sniff; it will drive
time to rest.’ Mr. Sen yawned. He was very tired. away your sleep. To stay awake at night, we Tangawalas take it.’
- ‘During these days, trains are not reaching on time; they are - ‘Is it so? Then give me that!’ Mr. Sen was intrigued.
always late. If I had not come, you would have had to rely on your - 'If you take it more than that, you will be unconscious. It is very
feet.’ strong.’
- ‘Yes, you are absolutely right. Without you, I would have been in Tangawala increased the speed of the horse by whipping its back.
98 FICTION FIVE FICTION FIVE 99

Mr. Sen took the powder from him and did as he was directed. He Suddenly the Tangawala felt dizzy. He was losing his vision. He
felt much better after that. Sen again resumed their conversation. felt darkness surrounding him.
-‘Do you often travel by this road?’ - ‘Babu I am feeling sleepy, some headache…’, and before the
-‘Yes, many a times.’ Tangawala could complete his sentence, he lost consciousness. Mr.
-‘What do you Tangawalas do to ensure your safety at night? As Sen took the rein of the horse in his hand. Compulsory horse riding
you just said that the possibility of robbery…’ in school was a boon in disguise today for him!
-‘Babu, by the grace of God, I have never encountered robbers Tanga was forwarding. It was around 3.30 a.m. Still a few stars
in this road. But I don’t travel empty handed.’ Saying this he pulled could be seen in the morning sky. At a distance turn, a peepal tree had
out something from under his seat. He forwarded it to Sen to get a a sign board. The carriage passed the board which read-
better look. Sen took it, and was amazed by the magnificent Nepali ‘MYNADANGA TOWNSHIP WELCOMES YOU… Proper…1
Kukri-a type of dagger. It was inserted in a leathered bag. A safety KM’. Suddenly three people appeared from behind the bushes and
weapon in the real sense, Sen pondered. In just one strike, the head surrounded the tanga. One of them went near the Tangawala and
could be sliced away from the body. The gleam of the dagger could asked,
be seen even in the dark. - ‘Sardar, did you find any catch today?’
- ‘That is very clever of you. You are fully armed. Great,’ said Mr. - ‘Yes’, the Tangawala replied in a throaty voice. ‘He is lying
Sen. unconscious at the back. He has lots of money in his suitcase. Take
The Tangawala smiled. The carriage was moving towards its him down.’
destination when suddenly Mr. Sen felt a strong urge to smoke. He lit - ‘As you order Sir, Long live Sardar!’ echoed the trio. They took
up a cigarette and offered one to the Tangawala. The Tangawala the body down. His hands were tied and a big piece of cloth was
exclaimed, ‘Alas! I haven’t got the chance of smoking for long. We used to cover his face. Mr. Sen’s suitcase was also brought down
smoke, but you know, cigarette is not our pick; we must be satisfied from the Tanga. Sardar said, ‘I am going to the town. Check his
with bidi. Pityingly Sen said, -‘Then have a try!’ pockets properly and keep his suitcase with you. Before he regains his
Sen lit up another cigarette and handed it over to the driver. senses, get away from him. I will meet you later at our place.’
Tangawala’s face lit up. Puffing the cigarette, he felt as if it was a - ‘Yes, Boss,’ they replied.
heavenly bliss. He observed, ‘The tobacco is very strong Babu, its The body laid there with its hands and face covered tightly. Wasting
effect is quite deep.’ no time, the Tangawala left his comrades.
‘Yes, it’s an imported one, a costly item, around Rs.15 per piece in ***
our country,’ said Sen. January 14, 1985. 5:30A.M.
- ‘Wow, Sir what an item you gave me. But I think I am…’ The timid light of the night was fading away slowly. No one
100 FICTION FIVE FICTION FIVE 101

could see the faces of each other. The Tanga rushed with its horse. college days! But while acting for real, brave heart Sen was also
Rays of dawn’s sun had now touched Mynadanga. Few people could trembling with fear and excitement. He mimicked the voice of the
be seen taking morning walks. Fusion of chirping of the birds and Tangawala that he had learned through his observation, while
finagling of the horse’s bell was meeting a wonderful melody. Some conversing with the Tangawala.
tea stalls were opened and the sight of steaming brew was welcoming Mr. Sen got down from the Tanga near a small tea stall near the
for the passersby. The small town with its shops and buildings could police station. Before going to the police and report everything, he
be seen now. At a distance, the Mynadanga Police Station’s sign board decided that he must have a cup of tea to freshen himself up and also
was in view. The Tanga halted; Mr. Sen opened the big turban from to disrobe himself from the stinking outfit of the Tangawala. Later
his head. He found himself a bit composed and relaxed now. But he would approach the police for help. He thanked the strong powder
when he thought back the whole incident, his brave heart started and the Sun in the eastern sky, and then quickly entered the tea stall.
shaking. Yes, Mr. Sen was a brave heart. The shining dagger in the
Tangawala’s hand proved his suspicions to be true. Luckily he hit upon
a plan, or else the huge sum of his briefcase would’ve been gone by
now! But whatever it was, Sen found the venture a little humorous.
Tangawala’s powder was used to defeat the Tangawala himself!
When the Tangawala was busy riding, Sen had filled the cigarette with
the powder given by the Tangawala to him earlier. He half-emptied
the tobacco of the cigarette and mixed the powder with it. He
remembered that the Tangawala had informed him, “Just take a pinch
of it near the nostrils and sniff, ……….If you take it more than that, you will
be unconscious. It is very strong.”
After puffing the cigarette taken from Sen, Tangawala had slowly
lost consciousness. Immediately Mr. Sen had exchanged their clothes,
put on the turban, emptied the briefcase and filled it with odd things
lying on the Tanga, kept the money under his seat, then tightly covered
the Tangawala’s face with a cloth. Darkness camouflaged Mr. Sen’s
face in front of the gang members, and not to forget, Sen was a
reputed and three times consecutive Best Actor award winner in his
FICTION FIVE 103

crowded City of Joy, overlooking the vast expanse of the skyscrapers
that looked resplendent with the reflection of a thousand twinkling
temples and street lights, the ones that shone along the ponds and
small ghats. The atmosphere was now peaceful, away from the
maddening crowd. My eyes turned towards my co-passengers. In the
berths in front of me, there was one man from Bihar and two from
Punjab respectively. The Sardars always look bright and gorgeous to
me, because of their ever colorful turbans. Near the window was a
young man in his faded kurta and jeans. His face looked pale, as if in
deprivation. He seemed to enjoy the sights from the window. And
why not, the ever-known ordinary suburb sights had turned
breathtaking.
CLANDESTINE DEATH All of a sudden the train stopped with a jerk. I tried to look
through the window to get to know what had happened, but there
(1) was only pitch darkness. After 5 minutes or so,the train resumed its
May be for the first time the Sipra Express left Howrah Station on journey. The sound of the train wheels reverberated. We came to
time. The train buzzed with all possible cacophony. The vendors know that it was routine for the Indian Railways to make undue halts
screamed and yelled trying to increase their sales. Some shouted while near unknown villages at night! I saw a young boy selling tea in a
others shouted even louder to become audible over others. Surrounded typical canister and I felt astrong urge for a cup myself. I called out to
by piles of luggage belonging to my fellow co-passengers, squeezed him. As a rule of thumb, a cup of tea always adds charm to train
into the compartment, I managed to find my seat and fit in. As my journeys. I noticed that the young man wearing kurta had also asked
breathing became normal, I stacked my luggage beneath my berth. for tea. After the drink, I threw my clay cup outside the window. On
I was on my way to Bhopal for training. I had an engineering his complete round of the compartment, the “tea-boy” was calling
degree but the job market was not very favorable for us at the moment, for other customers. His voice reminded me that I had forgotten to
hence the training was necessary. I had already booked my lodging in pay him. I called him and handed money but pointing at the young
a mess. man in kurta, he said, ‘Babu paid for your cup.’ I looked pryingly at
With a jerk, the train had slowly started leaving the station. In no the young man, and asked ‘Arre why..?’ to which he smiled and said, ‘I
time the train picked up speed and it was rushing fast over the ever- did not have the change, so I paid for you too. By the way, I think it’s
a good way to strike up a friendship. What do you say?’
104 FICTION FIVE FICTION FIVE 105

‘Hi, I am NiladriChakraborty.’–I said. I remembered now. Too many remarkable incidents occurred
He put his hand forward, -‘NabarunSengupta’. after that.
Nabarun’s friendly nature had won my heart in no time. He was a
(2) student of medical sciences. He had come to Kolkata to attend an
Pain! A deadly pain was all over my body! Somehow I managed to interview for a Government Hospital job. A talented MBBS could
open my eyes. I could not understand where I was. I felt as if I were not start his own practice for financial constraints. He was from Bilaspur.
in a castle of cloud and sleeping on a bed made of feathers. Was it - ‘For how long were you in Bilaspur?’
heaven? But the pain was unbearable. Why was there so much pain? I - ‘Oh, that’s my birth place. Our ancestral house is also there.’
didn’t have the strength to lift my head to have a look towards my - ‘How long will the train take to reach there?’
legs. Someone in white attire was coming towards me. Was she an - ‘If the train is on right time, then it will get there by 2.30 PM.’
angel? But if it was so, then where were her wings? With a smile I said, ‘Till then, good times with a good companion
- ‘How are you feeling now? You were unconscious for the past for the long journey.’
two days.’ - ‘But after my stop, you’ll have to be alone till the next day noon.’
With the blink of an eye I realized that the angel was none other - ‘Let’s not think of then, and waste the now.’
but a nurse, and I was in a hospital. While she was talking to me I We laughed together. The train was at its maximum speed. It
noticed that she was holding a tray full of medicines with a glass of appeared as if it didn’t care for any other elements of the universe
milk. other than its own speed. Speed was everything. By then, we had
Answering her question, my voice sounded timid – ‘I feel a taken samosas and more cups of tea. Our co-passengers, theSardars,
headache, severe…’. were busy in consuming home-made snacks. Our Hindustani Bhaiya
She said, ‘It will be ok. Have a glass of milk and you will feel had taken an ounce of khaini and had gone down somewhere. And
better.’ Saying this, she handed me the glass of milk and offered me Dr. Nabarun and I; we shared so many feelings of life together, the
two tablets. After she left, I felt a little normal and tried to have a look good and the not-so-good. Everything.
at my legs. They were strapped in bandages and hung on a stand. My - ‘Babu, meals for the night?’ The catering boy approached. We
mind began to recollect how I landed up here at the hospital. Slowly, placed our respective orders; we could hear conversations in Bhojpuri
things started coming back to me. from the adjacent block and thus understood that our BhaiyaJi is
…I was going to Bhopal….Sipra Express… The Sardars… there with his people. Food was served by 9, and we took our meal.
Tea…. Yes! Things became crystal clear. The heavy rush, my Everyone was getting ready to sleep now. Both the Punjabi fellows
compartment, two Punjabis, the young man paid for my cup of tea. occupied the middle berths. BhaiyaJi went to the upper berth of my
What was his name? Yes...Nabarun… NabarunSengupta! Then? opposite side. I and Nabarun were face to face in the lower berths.
106 FICTION FIVE FICTION FIVE 107

Burping sounds were all around. Through the open window, our quite slowly now. The boy told that there were many crossings on that
BhaiyaJi had thrown some dirty papers that simply flew over my side, so for the next fifteen minutes,the train would be moving this
nose and went to a new address. Nabarun, by that time, was all stretched slowly. And he was right; the sound of some passing expresses proved
in his berth. As usual I felt insomniac during the journey. So I took it. I didn’t feel like reading anymore, so I kept it aside and tried to
Max Muller’s “Asia’s Art & Culture” out of my bag and started to close my eyes for some time.
enjoy it with the reading light on. No station was approaching so the - ‘Are you feeling sleepy?’ Nabarun asked me.
train was increasing its speed. I was indulged deep in my book when - ‘I usually cannot sleep in a running train!’ I answered.
Nabarun woke up. I could then realize that the train was slowing - ‘Will you be comfortable playing a game of cards?’ Nabarun
down. My wrist watch called for mid-night. The train stopped with a offered.
jolt, again. I opened the window and saw a small station. One of my - ‘Yes, more or less I guess.’
Punjabi co-passengers asked me by leaning a little from his berth- - ‘Then let’s enjoy this,’ Nabarun said while I nodded.
‘SirJi, which station is this?’ He took out a pack of cards from his bag and put it in the front
- ‘Durg’. As I told the name, he hurriedly got down from his table. As he was distributing the cards, I took out a cigarette and
berth and called for his partner. offered my friend one. It was good to play a little to pass the time, I
- ‘Oye, Kartar! We have reached, come quickly.’ thought. I couldn’t find the match box to light the cigarette.
Within a minute, they pulled out their luggage from beneath my - ‘Go on, use this.’ Nabarun took out a lighter, lit his one and then
berth and one of them said, ‘See you soon, SirJi.’ And they got down offered me the lighter.
from the train. We concentrated on fish with the moving rhythm of the train.
Nabarun by that time had woken up and was smiling at me. I The whole compartment was fast asleep. The newly entered boy was
closed down the window and drowned myself in Max Muller again. fast asleep, I supposed. Just at that moment, the ticket checker arrived
By the time the train gained its inertia, a sound asked for my attention, with his list of passengers. He was tallying the list with the physical
and I saw a young boy entering with a suitcase and a small hand bag, count in the compartment. After going through our tickets, he woke
which he kept below Nabarun’s berth and occupied the berth above the sleeping boy. The boy apologetically said, ‘As the berth was vacant,
him. The noise broke Nabarun’s drowsiness. He had a look at the boy I …’
and asked, -‘Where will you go? Is this your reserved seat?’ The TTE didn’t make any fuss over it for the boy told him that
The color of the boy’s face turned pale, and he said, he was going to get down within half an hour. We asked the status of
-‘No, Sir. I will reach my station in just two hours’ time. As this train to the checker. He informed us that the train was moving on
seat was lying vacant, I thought of resting for a bit.’ right time. Within half an hour, it would reach Kafkar, and latest by
Saying this, he climbed onto the berth. The train was moving night two thirty, it would be reaching the most important station of
108 FICTION FIVE FICTION FIVE 109

that side- Bilaspur.Nabarun’s luggage was arranged. you.’ Nabarun added –‘Soon, I shall visit your home.’
The train slowed down after sometime. We could see that we -‘Me too. See you again, friend,’ I said.
had reached Kafkar. The boy kept his promise and got down. After -‘Let’s go out to the platform for a while. The train will stop here
shaking hands with us, the boy stepped onto the platform, and with a for the next half an hour. I may give you the direction to my home
gentle whistle, the train resumed its move. Nabarun informed me from the station’s main entrance.’ Nabarun informed.
that the next stoppage would be Bilaspur and hence we’ll have to I nodded. The loud speaker boomed with a monotonous sound
wind up our game of cards. The train gained its full speed again. of a female reporting the arrivals and departures. You could see
The Hindustani co-passenger coughed a little, and Nabarun smiled, magazine and newspaper stalls, the tea and fried fitter vendors, the
- ‘The deep sleep chap.’ He started gathering his luggage. local fruit mart, lock and key sellers at the middle of the night. I
- ‘Oh Brother, I forgot to ask you your address!’ Nabarun helped Nabarun to get his luggage down and then we both started
exclaimed. walking towards the station exit. Suddenly Nabarun said, -‘Oh my! I
I said –‘But I am going to return to my place only after three have forgotten my water bottle in the coup, the one in which I had
months. So whatever correspondence you will do, please go for my collected Gangajal. Let me go and fetch it. Please keep an eye on my
Bhopal P. G. address. I took out my writing pad and scribbled the things.’
address on it. Nabarun also gave me his address of Bilaspur. I kept Saying this, he jumped inside, and returned after two minutes. I
the piece of paper in my shirt’s pocket. Sipra Express was once again could see the bottle of holy water in his hand. By this time I had
in its full force, moving on, and coming in togetherness with this arranged for a porter to carry his luggage. But on seeing them, he
fellow who had touched my heart. There was something magnetic in asked them to leave as he wanted to carry his own things. We were
his personality. His deep eyes, thin built-up, cloudy voice; they were all again about to move on, when I noticed that he was a little unmindful,
too attractive. The thought of separation with the boy was already as if he was engrossed in a deep thought.
creating a vacuum in me. The few hours of togetherness would - ‘Is anything wrong?’ I enquired. –‘You seem worried…’
probably be remembered for ages. He had four-five bags, and I helped - ‘No, I was just wondering…’ He came closer and added – ‘Do
him carry them near the door. With some more time left, we continued you remember the boy without reservation?’
our conversations, and then we realized that the train was slowing I said – ‘Yes! He got into the train in Durg and left us, I think in
down. It was 2.35 A.M. I opened the window and found it was Kafkar?’
raining. Many tracks in the front could be seen dazzling under rain - ‘Correct. But did you notice the suitcase that he had kept below
water. The train stopped slowly with a big whistle. Bilaspur- It was a my seat?’ Nabarun was clear.
big station. Even though it was 2.35 A.M., there was visible rush. - ‘Yes, I suppose. But what’s…’ With a lightning fast click I
-‘At last, sweet home. You know, it feels a little painful to leave remembered that while getting down, he had shaken hands with us,
110 FICTION FIVE FICTION FIVE 111

and had not carried the suitcase with him. He forgot his luggage! were injured. Bilaspur railway hospital cannot accommodate more
Nabarun continued –‘My water bottle had fallen to the floor of the than 40 patients, so the rest were sent to our civil hospital. You were
compartment. While picking it up, I could see that there. If I am not one among them. By the grace of God, your life was saved. But you
very wrong, he must have forgotten it.’ were given blood on the way to hospital.’
-‘I feel pity for him. What to do now?’ The thought of the bomb blast made me shiver. My thoughts
-‘Let us handover the suitcase to the railway police. They might turned towards Nabarun. The reason behind the blast became clear
be able to find the address inside the bag and hand it over to the boy. to me. The young boy without reservation had deliberately left the
You wait here. I am going to fetch it.’ suitcase. When Nabarun went to bring it, he might’ve heard the ticking
Saying this, he again jumped into the train. After a minute or so, I sound of the time bomb inside the suitcase. So, he came rushing
thought of going after him. As I set foot on the door, I saw Nabarun towards me. Now I could understand his hand gesture which meant
rushing towards me and signaling me to get down from the train. I should get out of the train. He pushed me to save my life. Else my
Before I could make out anything, he jumped up to me and gave me name would have found its place on the list of the dead! Now the
such a hard push that I fell out of the train. Just after that, there was a question remained, where was Nabarun? I became restless, ‘Where is
loud noise. As if a mass of fire was advancing towards us to gulp my friend NabarunSengupta?’ I enquired to the nurse.
everything. I felt as if someone sprinkled red-colored-dust onto my -‘NabarunSengupta?’ The nurse became thoughtful. ‘Among the
eyes. Hot liquid rolled down the eyes. All lost, crowd, lights, five patients in our hospital, that name is not there. But the names of
voices…After that everything became dark… all other bomb blast victims are here with us. This is required for
police enquiry and verification. You may find the name of your friend
(3) from that list.’
I felt a cold chill run down my spine as I lay on the hospital bed. With a tone of gratification, I added, ‘Kindly if you see his name,
I tried to sit, but due to the unbearable pain I could not. The nurse let me know…’
came rushing towards me and said –‘What happened? You did not -‘Well, I shall see and inform you.’
finish the milk yet?’ She returned after fifteen minutes and said, ‘Sorry.But among the
I asked, ‘Please tell me how I reached here?’ I was searching answers list of the dead or alive, that name of Mr. Sengupta could not be
to many questions. What about my going to Bhopal, the night train, found.’
Nabarun and of course that boy without ticket… -‘But he was with me. Did you check the list properly?’ I was
The nurse narrated, ‘Two days back we got a phone call from now worried.
Bilaspur railway hospital. It said that there was a bomb blast in Sipra -‘Sorry, Sir, I checked it twice. And the railways had carefully made
Express. Twenty one people died on the spot and about 50 people the list tallying with their reservation list.’
112 FICTION FIVE FICTION FIVE 113

(4) -‘Tell me about his family. Did you meet them? Do they know
Days passed. I could walk with a crutch now. My wounds had about the accident?’
healed, but my mind was still in pain. Nabarun’s smile made me wake A lot many questions were asked.
up at nights. -‘Yes, they know about the accident. But it wasn’t which happened
I was moving restlessly in my study. My friend Samar was that day. The date they told is five years back from now!’ Samar made
supposed to return from Bilaspur this morning. I had sent him there it clear.
with the address of Nabarun’s residence. His family members must -‘What? Speak clearly, man!’ I was totally clueless about Samar’s
know about the blast. They might have information about him. I was speech!
waiting for Samar’s arrival. I had given him some money for travel. I -‘When I asked them about Dr. NabarunSengupta, they informed
was sure that Nabarun was dead, but I needed the proper information. me that he had expired in a train accident in that very line five years
May be his life was saved somehow, and that’s why his name had not back.’
appeared on the list prepared by the police. The thought gave me I was taken aback. I became speechless, as if I had lost all
hope.I tried to concentrate on a book till Samar’s arrival, but I failed, understanding.
I simply could not. Father was not home. Maa was in the kitchen. -‘What do you mean…?’
Suddenly I jumped as the doorbell rang. Somehow I reached the -‘I mean what I have said.’ Samar replied. I felt dizzy and so, sat
door and found Samar standing there. on the sofa. How was that possible? Slowly I got up from the sofa
-‘Come inside.’ My voice could be heard anxious. and went to my room. Samar followed. I stood watching the pant I
Samar entered and sat on a chair. I looked straight at his face. wore that night in the train; the hospital staff had returned it on my
-‘Are you sure you met Dr. NabarunSengupta on the train?’ release. It was tattered. I took out the gas lighter from its pocket. That
-‘Of course, I’m sure! Why are you asking this silly question? We night I had forgotten to return it to Nabarun. It had remained with
passed the whole night in the same coup! Tell me when did you reach?’ me.
-‘My train arrived at 7 a.m. I went home and then came directly I questioned Samar, ‘Then who had given me this lighter, if not
to your place after some refreshment. Anyway, let’s come to the point. Nabarun?’
I went to the address you gave me …Think a little harder, and then Samar was speechless. As I pressed the lighter, it lit immediately.
tell me clearly whether the person you met in the train was Dr. Nabarun With the first spark, there was a tiny flame and the smell of petrol
himself?’ gathered around us…
-‘What rubbish!’ I became annoyed. –‘If I hadn’t had met Nabarun,
then who would’ve given me his address in written?’
-‘That’s true!’ Samar looked really confused.
¬ı…±fl¡ fl¡ˆ¬±¬ı˛

Œ˘‡fl¡ ¬Ûø¬ı˛ø‰¬øÓ¬

Úœ˘√œ¬Û ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ, ¸≈¬ı‰¬Úœ Œ¬ı˛±Î¬ øÓ¬Ú¸≈øfl¡˚˛±º Ê√ij 17 ’±·¶Ü, ëÚ±˜øÚí ’¸À˜¬ı˛ ¬ı„√√±˝◊√·“±›À˚˛º
∆˙˙¬ı Œfl¡ÀȬÀÂ√ ¬ı„√√±˝◊√·“±›, Ò≈¬ıøάˇ, Œfl¡±fl¡¬ı˛±Á¡±Àάˇº ∆¬ÛÓ‘¬fl¡ ¬ı±øάˇ øÓ¬Ú¸≈øfl¡˚˛±º 1991 ŒÔÀfl¡
¬Û±fl¡±¬Û±øfl¡ˆ¬±À¬ı øÓ¬Ú¸≈øfl¡˚˛±˚˛º øά¬ıËn·∏ άˇ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘À˚˛ ¬ı±øÌÊ√… ø¬ıˆ¬±À·¬ı˛ Â√±S øÂ√À˘Úº Œ˘‡±ø˘ø‡
qè fl¡ø¬ıÓ¬± ø√À˚˛º Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ ڱȬfl¡ › ·äº õ∂Ô˜ fl¡ø¬ıÓ¬± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ˝√√˚˛ øÚø‡˘ ˆ¬±¬ı˛Ó¬ ¬ıe
¸±ø˝√√Ó¬… ¸À•ú˘ÀÚ¬ı˛ ¬ÛøSfl¡± ëõ∂Ó¬œøÓ¬í-ŒÓ¬º ¤¬ı˛¬Û¬ı˛ øÚ˚˛ø˜Ó¬ ø˘‡ÀÂ√Ú ëά◊Ê√±Úí, Ê√˘¬Û±˝◊√&øάˇ¬ı˛
ë¬Û”øÌ«˜±í õ∂ˆ¬‘øÓ¬ fl¡±·ÀÊ√, ∆√øÚfl¡ ˚≈·˙∫-¤ ø˘À‡ÀÂ√Ú Œ¬ı˙øfl¡Â≈√ fl¡ø¬ıÓ¬±º ά◊Ê√±Ú ¸±ø˝√√Ó¬…
Œ·±á¬œ¬ı˛ õ∂fl¡±˙Ú±˚˛ õ∂Ô˜ fl¡ø¬ıÓ¬±¬ı˛ ¬ı˝◊√  . ë˚±› ¬Û±ø‡í, õ∂fl¡±˙fl¡±˘ 2008º ’±ôLÊ«√±À˘ ë÷˙±ÀÚ¬ı˛
¬Û≈?À˜‚í, ë’Ú… øÚ¯∏±√í, ë¬ı±—˘± fl¡ø¬ıÓ¬±í ˝◊√Ó¬…±ø√ ¬ıv·-¤ Œ˘À‡Úº 6øȬ ڱȬfl¡ ø˘À‡ ¬Ûø¬ı˛‰¬±˘Ú±
› ˜=¶ö fl¡À¬ı˛ÀÂ√Ú ’¸À˜¬ı˛ &˚˛±˝√√±øȬ, Œ·±˘±‚±È¬, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ › øÓ¬Ú¸≈øfl¡˚˛±˚˛º ¬ı˛ø‰¬Ó¬ ڱȬfl¡  .
¤fl¡ ’±ÀÚ±‡± Œ√˙ Œ˜, ά◊M√¬ı˛Ì, Ê√±·ÀÓ¬ ¬ı˛À˝√√± [ø˝√√øµ], ¬ı˝◊√ ¸˜¸…±, ø¬ı¸Ê«√Ú 2, A night in
the bus stop ˝◊√Ó¬…±ø√º ¶ö±Úœ˚˛ ¤fl¡øȬ øȬøˆ¬ ‰¬…±ÀÚÀ˘ ¬ı±—˘± ‡¬ı¬ı˛ ¬ÛÀάˇÚº Ê√øάˇÓ¬ ’±ÀÂÚ
¬ıÌ«±˘œ ø˙q fl¡˘…±Ì ¸—¶ö±, ά◊Ê√±Ú ¸±ø˝√√Ó¬… Œ·±á¬œ, øÚø‡˘ ˆ¬±¬ı˛Ó¬ ¬ıe ¸±ø˝√√Ó¬… ˝◊√Ó¬…±ø√ ¸—·Í¬ÀÚ¬ı˛
¸Àeº

Born on 17 August in Bongaigaon, Neeldeep was a student of
Commerce in Dibrugarh University. He writes poems, short stories
in different magazine including Bengali daily 'Dainik Jugasankha'
and authored his first book on poetry entitled 'Jao Pakhi' published
by Ujan Sahitya Gosthi in 2008. Writes in Blogs, 'Ishaner
Punjomegh', 'Anya Nishad' etc. He is a theatreartist, playwrit of
some Hindi & English one-act plays, directed and staged them in
Guwahati, Dhubri, Golaghat and Tinsukia. Some of his Plays are
'Ek Anokha Desh Mein', 'Uttaran', 'Bisarjan 2', 'A night in the Bus
Stop', 'Boi Samasya', 'Baaj Gaya Barah' etc. A teacher in
Vivekananda Kendra Vidyalaya, Neeldeep hosts Bengali News in
a Local Channel and closely associated with organizations like
'Barnali Sishu Kalyan Sangstha', 'Nikhil Bhara Banga Sahitya
Sammelon', 'Ujan Sahitya Gosthi' etc.
Visit Neeldeep at...
Subachani Road, Tinsukia, 9401101643
www.neeldeep.blogspot.com
neeladeep@gmail.com