9-10/2017

Ročník XV.
Cena: 3 €

čítajte na stranách 20 - 21

·Moderné výdajné systémy podporujú vyššiu produktivitu
·Inteligentný management nástrojov

www.iscar.sk
9-10/2017
Zdroje na DIN lištu Priemyselné zdroje
Menice napätia Zálohované zdroje
Zdroje pre LED DC/DC menice
Open frame Adaptéry

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Medzinárodný strojársky veľtrh 2017
ktorý sa bude konať v termíne 9. - 13. 10. 2017 na výstavisku v Brne.
Našu expozíciu nájdete v hale C, číslo stánku 44, kde Vám
predstavíme zdroje na DIN lištu, LED zdroje, meniče napätia
a ostatné novinky v našej ponuke napájacích zdrojov.

JDC, s.r.o. +421 43 4238 510
Mierová 26, 038 52 Sučany +421 918 550 108
Slovakia jdc@jdc.sk
Obsah

Aktuality 4
Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017 5
Mezinárodní odborný veletrh
průmyslového čištění dílů a povrchů 6
Mezinárodní strojírenský veletrh
ukáže nejsilnějšího robota na světě 7
Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky 8, 9
Čisticí utěrky, na které se můžete spolehnout 10, 11
Utierka, ktorá odstráni prach
a rýchlo ošetrí drsné povrchy 11
Potrubní součásti z AR Brno 12
Prepäťová ochrana v elektrických
inštaláciách nízkeho napätia 13
Dokumenty vo firme pod drobnohľadom 14
Moderní vytápění 15
Základní návod na boroskopickou
kontrolu plynových motorů 16, 17
Progresivní technologie povrchových úprav 18
Mazací technika TRIBOTEC 19
Moderné výdajné systémy 20, 21
Stejnosměrný elektrický proud: změna přichází 22
MSV Nitra 23
Nordson 24
Promatten 24
Software pro inteligentní řízení procesu 25
Infotherma 2018 26
Precízne frézovanie v zdravotníckej technike 27
51. celostátní aktiv galvanizérů 28
Modulárny systém priameho upínania obrobku 29
Benzínové elektrocentrály MEDVED:
Malé rozmery, vysoký výkon ... až 30 kVA 30, 31
Produkty s plochým dizajnom 31
LOG-IN 2017-10-01 32
Flexibilní průmyslové přepínače
nyní i pro procesní automatizaci 33
LUSIk Trade 34
EPLAN Preplanning s modulom pro potrubí 35
Nové termografické kamery 36, 37, 38
Národné fórum údržby 39
Budoucnost robotiky -
spolupráce člověka s robotem (HRC) 40, 41
Vysoce přesná obráběcí centra
Roeders pro frézování a broušení 42, 43
Trendy v oblasti spojovacích technológií 44, 45
Unikátní robot čistí ropné nádrže po celém světe 45
Automatizované vŕtacie súpravy Crossrail 46, 47
Nadstandardní spínací výkon 47
Poznejte, jak vytvořit podnik budoucnosti 48, 49
Spolupráce robotů s lidskými kolegy 49
Uvidíme doteraz skryté?
Technologické predpoveď pre 5 rokov 50, 51
Spínače a senzory Extreme
v doprave sypkých materiálov 51
Diago 2018 52
Kloubní náhrady za pomoci softwaru a 3D tisku 53
Pm1 – nové zameranie na ochranu ľudského zdravia 54, 55
Projektování a provoz povrchových úprav 56
Super sacia sila a praktické zaobchádzanie 57
Novinka z Makino Forum 58, 59
Priekopnícke inovácie v oblasti elektromobilov 60, 61
BMW M Bike limitovaná uhlíková edícia 61

3
technika

SES-12 vynese raketa Falcon 9 a SES-14 řešení pro automatizaci strojů a výrobních republice společností ADVACAM. Detektor
raketa Ariane 5 závodů. Řešení B&R jsou založena na produk- tvoří dva vysoce citlivé čipy, vyvinuté ve spo-
Společnost SES oznámila změnu nosných tech a softwaru a vyznačují se otevřenou lupráci s Evropskou organizací pro jaderný
raket a termínů pro start satelitů SES-12 architekturou. výzkum CERN a ČVUT v Praze. Hlavní úkoly
a SES-14. Podle nové dohody bude SES-12 Transakce je významným milníkem v realizaci tohoto unikátního zařízení jsou dva: detekce
vypuštěn s pomocí rakety Falcon 9 od spo- strategie ABB Next Level. Akvizicí společnosti a rozlišení vysoce energetických vesmírných
lečnosti SpaceX v 1. čtvrtletí 2018, zatímco B&R posiluje ABB svou pozici celosvětově dru- iontů (protonů, alfa-částic a těžších jader)
SES-14 odstartuje na raketě Ariane 5 v témže hého největšího hráče v odvětví automatiza- dopadajících na svrchní vrstvy atmosféry
období, ale o něco dříve. Prohození termínů ce a je jedinečným způsobem připravena a dále pak měření jejich úhlového rozdělení.
startů umožní společnosti SES zlepšit kvalitu využít nesmírné růstové příležitosti, které Detektory z ADVACAMu představují novou
a kontinuitu služeb pro své zákazníky. SES-12 vytvořila čtvrtá průmyslová revoluce. generaci zobrazovacích částicových detek-
i SES-14 jsou vybaveny elektrickým pohone- Výrobky, software a služby v oblasti progra- torů s vysokou citlivostí a rozlišením. Jsou to
m, který jim umožní dosáhnout cílové movatelných logických automatů (PLC), v podstatě kamery, které registrují a zobrazují
oběžné dráhy. Do provozu budou oba sateli- průmyslové počítače, stroje se servopoho- ionizující záření všech
ty uvedeny přibližně čtyři až šest měsíců po nem a výrobní automaty B&R doplňují port- typů, tedy např. rentgenové záření, gama-
startu. SES-14, který vyrobila firma Airbus folio průmyslové automatizace ABB pro ener- záření, elektrony, ionty, a dokonce i neutro-
Defence and Space, bude umístěn na pozici getické podniky, průmysl, dopravu a infra- ny. Vyznačují se především vysokým rozliše-
47,5°W. Kapacitou svého C-pásma nahradí strukturu. ABB akvizicí činí další významný ním, vysokou snímací rychlostí a výjimečnou
starší družici NSS-806 a bude podporovat krok v rozšíření své nabídky digitálních řešení polohovou a směrovou citlivostí. Detektory
kabelovou část SES v Latinské Americe. Svým ABB Ability™, která patří k nejlepším v oboru, dokážou zachytit nejen polohu a energii čás-
vybavením pro pásmo Ku rozšíří kapacitu o výkonné aplikační a softwarové platformy tice, ale i tvar její dráhy. Tato unikátní vlast-
družice NSS-806 o široké paprsky a technolo- B&R, její rozsáhlou instalovanou základnu, nost umožňuje rozlišit jednotlivé druhy části-
gii HTS, kterými pokryje celou Ameriku přístup k zákazníkům a automatizační řešení cového záření. Uspořádáním dvou a více těch-
a Severoatlantický region. Bodové paprsky na míru. to detektorů do vrstev lze pak dráhu částice
pásma Ku umožní společnosti SES vyhovět „Podniková kultura společností B&R a ABB je zachytit i trojrozměrně.
v naprostém souladu, což se týká i společné- Tímto experimentem ale využití detektorů
ho zaměření na software a řešení. To zajistí z ADVACAMu v NASA zdaleka nekončí. Počítá
plynulou integraci, během níž spojíme naše se s nasazením miniaturního částicového
přednosti a maximalizujeme jedinečně sou- teleskopu i v rámci příštích vesmírných
bornou nabídku ve prospěch zákazníků,“ výzkumných misí a stane se součástí budou-
uvedl Peter Terwiesch, prezident divize cích vesmírných plavidel. Významnou roli
Průmyslová automatizace ABB Group. budou hrát i v dalším pozemním výzkumu
zaměřeném na sledování účinků kosmického
Rakouský Eggelsberg – nové globální záření na životní prostředí na Zemi, a přede-
centrum ABB pro automatizaci vším pak na zdraví lidí.
Po dokončení transakce se B&R stane "Zařazení našich detektorů do přístrojového
součástí divize ABB Průmyslová automatiza- vybavení NASA je pro nás dalším velkým
ce jako nová obchodní jednotka s názvem úspěchem na mezinárodním poli, který
Machine & Factory Automation, která zastřeší potvrzuje kvalitu českého aplikovaného
rostoucí poptávce po využití v letecké činnost ABB v oblasti programovatelných výzkumu," říká Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., vedo-
a námořní dopravě, mobilním přenosu, širo- logických automatů. Jednotka bude mít sídlo ucí výzkumu a vývoje ve společnosti
kopásmové dodávce a službách VSAT pro v Eggelsbergu v Rakousku, které se stane ADVACAM. "Byli bychom rádi, kdyby tento
podnikové a vládní oblasti. Široké paprsky novým globálním centrem ABB pro automa- náš úspěch byl chápán jako úspěch celého
pásma Ku jsou navrženy k tomu, aby posky- tizaci strojů a výrobních procesů. Vést ji bude mezinárodního týmu, který se na vývoji
tovaly video a datové služby v Latinské Hans Wimmer, bývalý výkonný ředitel B&R.
Americe, Karibiku a severním Atlantiku. SES- Spoluzakladatelé společnosti B&R Erwin
14 také hostuje zařízení NASA Global-Scale Benecker a Josef Rainer budou během
Observations of the Limb and Disk (GOLD). procesu integrace působit jako poradci. ABB
Velký satelit pocházející také z dílny společ- hodlá nadále investovat do rozvoje činnosti
nosti Airbus Defense and Space, bude B&R, včetně výzkumu a vývoje, a bude dále
umístěn na 95°E. Satelit rozšíří možnosti SES budovat obchodní model společnosti.
poskytovat služby přímého přenosu dat
(DTH), VSAT a HTS na Blízkém východě ADVACAM posílá své detektory do
a v oblasti Asie a Tichomoří, včetně rostou- vesmíru
cích trhů jako jsou Indie a Indonésie. SES-12Národní úřad pro letectví a kosmonautiku
nahradí na pozici 95°E NSS-6 a bude umístěn (NASA) odstartoval nový výzkumný projekt
společně se SES-8. SES-12 je největším sateli-
zaměřený na určování směrových charakte- detektorů podílel, a jako výsledek dlouhodo-
tem, který byl pro SES kdy vyroben a je scho-ristik energetického spektra nabitých částic bé vynikající spolupráce s Ústavem technické
pen podporovat požadavky ve více verti- ve vesmíru. Základem výzkumu bude minia- a experimentální fyziky ČVUT v Praze. Jeho
kálách od Kypru na západě po Japonsko na turní částicový teleskop (MPT), který vyvinu- velký význam spatřujeme rovněž v tom, že se
východě a od Ruska na severu až po Austrálii la a vyrobila česká společnost ADVACAM. stává příkladem úspěšného transferu výsled-
na jihu. První část experimentu bude probíhat na ků vědy a výzkumu do komerční sféry, kte-
Zemi a poté se celé zařízení přesune přímo do rých u nás zatím, bohužel, není mnoho.
ABB koupila společnost B&R vesmíru na Mezinárodní vesmírnou stanici Budeme proto velice rádi, když se náš úspěch
ABB dokončila převzetí společnosti B&R (Ber- ISS. K detekci částic přilétajících z dalekého stane inspirací pro vznik a rozvoj dalších spin-
necker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), vesmíru bude sloužit miniaturní částicový off firem, podobných té naší," uzavírá.
která je největším nezávislým dodavatelem teleskop (MPT), vyvinutý a vyrobený v České -red-

4 www.techpark.sk
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Asociácia vodárenských spoločností
Asociácia čistiarenských expertov SR
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS

organizuje

pod záštitou ministra životného prostredia SR

jubilejnú 10. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Rekonštrukcie stokových sietí
a čistiarní odpadových vôd 2017

Podbanské, 16. - 18. október 2017

Tematické okruhy konferencie
· legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
· výstavba, rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
· ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV, vrátane využitia
prostriedkov z fondov EÚ
· progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
· vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
· vody z povrchového odtoku
· prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
· prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové stavy a havárie
· špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
· nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
· materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
· optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov

Jubilejná 10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí finančných prostriedkov EÚ. Predbežný odborný odhad osciluje
a čistiarní odpadových vôd tematicky nadväzuje na jej predošlé okolo hodnoty 1,4 mld. €. V plnom prúde prebieha financovanie
ročníky, ktoré sa konali do roku 2007 na rôznych miestach Slovenska a realizácia kanalizačných stavieb z fondov EÚ pre plánovacie
(1999 Trenčianske Teplice, 2001 Bratislava, 2003 Liptovský Ján, 2005 obdobie 2014 – 2020 zamerané na zvýšenie úrovne sanitácie,
Stará Lesná, 2007 Bratislava). Od roku 2009 je už tradičným miestom komfortu bývania a ochrany životného prostredia.
konania jedna z najkrajších častí našich veľhôr – Podbanské vo
Vysokých Tatrách. Efektívne využitie financií na progresívne vodohospodárske diela je
podmienené strategickou prípravou, projekciou, realizáciou
Cieľom konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní a prevádzkovaním stavieb v súlade s plánovanou koncepciou, za
odpadových vôd je oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími účasti odborníkov z radov projektantov, technikov, technológov,
poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné realizátorov a prevádzkovateľov.
a environmentálne vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových
vôd a nakladanie s čistiarenským kalom; poskytnúť aktuálne Sprístupnenie najnovších vedecko-technických a ekonomických
informácie o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových informácií podporí výslednú kvalitu vodohospodárskeho diela. Sme
vôd, o koncepčných a kvalitatívnych faktoroch súvisiacich presvedčení, že táto vedecká konferencia prispeje a napomôže
s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; prezentovať k napĺňaniu stanovených vysokých cieľov.
skúsenosti z realizácie rekonštrukcie stokových sietí, mestských
a priemyselných čistiarní odpadových vôd. Takmer dve desaťročia poskytuje konferencia platformu pre výmenu
informácií a poznatkov z problematiky odpadových vôd. Je určená
Konferencia sa koná v období s relatívne ustálenou právnou úpravou prevádzkovateľom a vlastníkom verejných vodovodov a verejných
a vyprofilovanými koncepčnými a strategickými cieľmi v oblasti kanalizácií, povodí, orgánom štátnej správy, samosprávy miest
odvádzania a čistenia odpadových vôd. Charakteristic-kou črtou a obcí, mimovládnym organizáciám, vedeckým, odborným a pe-
tohto obdobia je nastavovanie – dolaďovanie technologických dagogickým pracovníkom, pracovníkom projektových, konzul-
a technických parametrov a optimalizácia prevádzky stokových sietí tačných a dodávateľských firiem a ďalším, ktorých sa problematika
a ČOV z plánovacieho obdobia rokov 2007 – 2013 čerpania zamerania konferencie týka.

www.vuvh.sk
Mezinárodní odborný veletrh
průmyslového čištění dílů a povrchů
Na veletrhu parts2clean je soustředěna celosvětově
nejrozsáhlejší nabídka pro čištění a předúpravu povr-
chů ve výrobě a údržbě.
Předchozí veletrh parts2clean v roce 2016 navštívilo 7 400 odborných
návštěvníků, z čehož 65 % bylo ze zemí EU, 25 % z dalších evropských
zemí a zbytek tvořili návštěvníci z Asie a Ameriky. Okolo 85 % návštěvníků
je v podniku zapojeno do rozhodování o nákupu. Veletrh byl doplněn
rovněž odborným fórem, kterého se zúčastnilo 35% návštěvníků veletrhu.

Výstavní program zahrnuje:
Ÿzařízení a systémy pro čištění, odmaštění a předúpravu dílů
a povrchů
Ÿsystémy a komponenty pro čisticí zařízení
Ÿzařízení a systémy pro sušení
Ÿzařízení a systémy pro zajištění jakosti, testovací postupy
a analytické metody
Ÿzařízení a systémy pro přípravu procesních médií
Ÿmetody odstranění otřepu
Ÿochranu před korozí a konzervaci
Ÿmanipulaci a automatizaci
Ÿtechniku pro čisté prostory
Ÿčistění ve mzdě
Ÿslužby, údržbu a likvidaci odpadu
Ÿvědu, výzkum, vzdělávání a odbornou literaturu

Eva Václavíková, výhradní zastoupení
Fax: +42 02 20 51 00 57,
info@hf-czechrepublic.com
parts2clean.de
technika

Mezinárodní strojírenský veletrh
ukáže nejsilnějšího robota na světě
Osobní auto i s řidičem bez problémů uzvedne robot M-2000iA/2300 od spo-
lečnosti FANUC, jehož rameno si poradí s nákladem tìžkým až 2,3 tuny. Právě
díky tomu se pyšní titulem nejsilnějšího robota na světě. Pokud ho chcete
vidět v akci, zamiřte od 9. do 13. října na Mezinárodní strojírenský veletrh.

Na brněnském výstavišti, které tento nejvýz- Mezinárodní strojírenský veletrh je tradičně příležitostech i dalších tématech se dozvíte
namnější průmyslový veletrh ve střední místem, na kterém firmy představují své na odborných konferencích a seminářích.
Evropě pořádá, toho uvidíte mnohem více. novinky. Například společnost Newtech při- Mladá generace určitě ocení úterní konferen-
V zaplněných pavilonech se představí 1 630 veze revoluční modulový obráběcí systém ci Budoucnost strojního inženýrství v Česku –
vystavovatelů z 29 zemí světa. Téměř polovi- DLFn. Premiérově se pak představí firma absolventi a výzkumné kapacity, potenciál
na firem pak přijede ze zahraničí. Silně zas- KNAP Industrietechnik, která na volné ploše absolventů strojních oborů v praxi, kterou
toupené bude Německo, Slovensko, Francie, C ukáže přibližnou ukázku těžkého zdvihu. pořádá mediální skupina MAFRA.
Itálie, Rakousko, Korea, Thajsko či Polsko. Čtvrtek 12. října pak bude v pavilonu A2
Chybět nebude ani Čína, která se loni před- V hlavní roli automatizace patřit jednodennímu Veletrhu pracovních
stavila v roli partnerské země. Klíčovým tématem letošního ročníku je příležitostí Job Fair 2017. Už po sedmé si tak
Její štafetu letos převezme Indie, odkud Průmysl 4.0, který v sobě skrývá automatiza- zájemci o zaměstnání ve strojírenství, ener-
dorazí více než 100 společností. Veletrhu se ci, robotizaci a 3D tisk. Poslednímu z témat se getice a dalších příbuzných technických
zúčastní také oficiální indická delegace, která bude věnovat expozice využití 3D technolo- oborech budou moct najít práci snů.
povede jednání na vládní úrovni a podpoří gií v průmyslové praxi v pavilonu Z. Zábav- Mezinárodní strojírenský veletrh je otevřený
účast indických firem. Konat se bude česko- nou ukázku automatizace nabídne balicí každý den od devíti hodin. První čtyři dny se
indická hospodářská konference na podporu linka GABEN PACKAGING LIVE, která bude jeho brány zavírají v osmnáct hodin, poslední
vzájemného obchodu a další firemní mít po loňském úspěchu opět charitativní den už v šestnáct hodin. Nejvýhodnější
workshopy. Věříme, že tyto kroky povedou rozměr. Zabalí totiž stavebnice značky SEVA, vstupné pořídíte přes internet za 220 korun,
k prohloubení diplomatických vztahů, které které dostanou děti v mateřských školách. na místě je základní vstupenka o padesát
naše země s Indií buduje už 70 let. O technologických trendech, obchodních korun dražší.

7
technika

Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky
Vysokotlakové piestové čerpadlá tvoria základ tlakových skúšobných stro-
jov a zariadení, tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných
stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky technických zariadení a rôz-
nych objektov. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média
používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hyd-
raulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Hlavným
prvkom takéhoto tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným,
resp. elektrickým, ale aj motorovým pohonom.

Realizácia tlakových skúšok a bezpeč- podľa bezpečnostno-technických požiada- technických zariadení, s cieľom predchádzať
nostné predpisy viek a sprievodnej dokumentácie. Na vyko- rizikám ohrozenia života, zdravia a majetku
Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. definuje návanie týchto prehliadok a skúšok musí osôb. Technická inšpekcia, a.s. považuje dodr-
povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť žiavanie ustanovení BTP za splnenie požiada-
zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti vzniknuté nedostatky. Prehliadkou a skúš- viek bezpečnosti technických zariadení
technických zariadení vrátane požiadaviek kou podľa § 9 sa preveruje bezpečnosť tech- podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006
na odbornú spôsobilosť zamestnancov nického zariadenia. Je to skúška po oprave, Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci
skúška po rekonštrukcii, úradná skúška, v platnom znení. Uvedené zariadenia treba
odborná skúška a odborná prehliadka, ktorú v pravidelných intervaloch preskúšavať a kon-
vykonáva odborne spôsobilá osoba s ade- trolovať. Práve na zabezpečenie takýchto
kvátnym technickým vybavením. Mnohí tlakových skúšok sú vyrábané tlakovacie čer-
odborní pracovníci OP vykonávajú prehliad- padlá fy. URACA Nemecko.
ky a skúšky bez adekvátneho tech-
nického vybavenia a ich systém kvality je
potom nulový.
Ďalším predpisom súvisiacim s kontrolou
bezpečnosti technických zariadení, na
ktorý je vhodné pri tejto príležitosti upo-
zorniť, je Nariadenie vlády č. 159/2002 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravot-
ných požiadavkách pri používaní pracov-
ných prostriedkov.
Obr. 1 a. Ručná tlakovacia pumpa V ustanovení § 3 cit. NV je uvedené, že
typ UX 60 bar s nerezovou nádržkou zamestnávateľ je povinný vykonať potreb-
né opatrenia, aby pracovný prostriedok
(napr. tlakové zariadenie) bol na príslušnú
prácu vhodný alebo uspôsobený tak, aby
pri jeho používaní bola zaistená bezpeč-
nosť a ochrana zdravia zamestnan- Obr. 1 c. Ručná tlakovacia pumpa
ca. Zariadenie – pracovný prostrie- typ HP 500, dvojpiestová verzia
dok musí byť inštalovaný, umiestne-
ný a musí sa používať tak, aby sa zmenšilo
ohrozenie pre obsluhu a pre ďalších
zamestnancov.
V prílohe č. 1 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z.,
časť I. je vykonané rozdelenie technic-
kých zariadení podľa miery ohrozenia.
Technické zariadenia tlakové sú rozdelené
do nasledovných skupín: skupina A, B, a C.
Patria sem kotly parné a kvapalinové na
výrobu pary, tlakové nádoby stabilné,
Obr. 1 b. Ručná tlakovacia pumpa kovové tlakové nádoby, potrubné vedenia
typ HP 220, prenosná jednopiestová
a bezpečnostné príslušenstvo a pod. rozde-
lené pre rôzne pracovné tlaky, médiá
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri a pracovné podmienky. Taktiež Technická
práci a bezpečnosti technických zariadení. inšpekcia, a.s. vydáva bezpečnostno-
Prevádzkovateľ technického zariadenia technické požiadavky (ďalej len „BTP“) ako
musí podľa § 8 cit. Vyhl. zabezpečiť vykoná- návod, v ktorom je vyjadrený názor na Obr. 1 d. Ručná tlakovacia pumpa typ HP 32/08,
vanie predpísaných prehliadok a skúšok zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti pre tlak 1000 bar dvojpiestová verzia

8 www.techpark.sk
technika
Konštrukcia zariadení na vykonávanie kompletné, t.j. pozostávajú z nasledovných potrebné na realizáciu a vykonanie tlako-
tlakových skúšok komponentov: vých skúšok. Tlakovacie čerpadlá ručné sa
Tlakovacie agregáty na realizáciu a výkon - vlastná pumpa – zdroj tlakovej kvapaliny, vyrábajú aj v nerezovom vyhotovení pre tla-
tlakových skúšok delíme na nasledovné jedno, resp. dvojpiestová, kové skúšky najmä v potravinárstve a farmá-
skupiny: - predplňovacia nádoba s nasávacím košom, cii. Motorové tlakovacie čerpadlá možno
a.) ručné tlakovacie čerpadlá: jedno a dvoj- resp. sítkom a hadičkou, dodať aj pohonným elektromotorom v tzv.
piestové, - vypúšťací tlakový ventil, Ex – vyhotovení (obr. 2 b, c), t.j. na prácu
b.) motorové tlakovacie agregáty: s pohon- - tlaková hadica s pripojovacou armatúrou, v explozívnom prostredí. Výrobný sortiment
ným elektromotorom aj v Ex – vyhotovení - a nakoniec manometer.
pre prácu v explozívnom prostredí alebo
pohonným benzínovým motorom pre reali- Motorové tlakovacie čerpadlá a agregáty
záciu tlakových skúšok mimo dielňu napr. Motorové tlakovacie čerpadlá a agregáty sú
v teréne pri tlakových skúškach plynovodov pre väčšie dodávané pracovné množstvá kva-
a pod., kde nie je možnosť pripojenia takých- paliny a vyrábajú sa pre tlak až do 300 MPa.
to zariadení na elektrickú sieť. Vyrábajú sa tiež v dvoch vyhotoveniach: sta-
cionárne a mobilné. Stacionárne sú určené
najmä na prácu v dielni, resp. na prevádzke.
Mobilné zariadenia sú určené najmä na prácu
v extraviláne a v rámci závodov na rôznych Obr. 2 c. Motorové tlakovacie čerpadlo typ
výrobných prevádzkach apod. RF P 3-10 E/ 1000 bar, pre prácu v expl. prostredí
Konštrukcia motorových tlakovacích čerpa-
diel na vyobrazená na obr. 2 a, b, c, d.
Vybavenie motorových tlakovacích čerpa-
diel je kompletné, t.j. pozostávajú z týchto
hlavných komponentov:
Obr. 2 a. Motorové tlakovacie čerpadlo - vlastná pumpa
typ EP 601 W pre tlak 100, 230 V - zdroj tlakovej kvapaliny, najčastejšie troj-
piestové čerpadlá,
- predplňovacia nádoba s nasávacím košom
a plavákovým uzatváracím/otváracím
ventilom,
- vypúšťací tlakový ventil (odľahčuje systém
po tlakovaní), Obr. 2 d. Motorové tlakovacie čerpadlo typ
- regulačný ventil tlaku, pre plynu- RS 724 E / 1500 bar, s výkonom až 160 KW
lé nastavenie tlaku,
- vysokotlaková hadica s pripo- tlakovacích čerpadiel a agregátov firmy
jovacou armatúrou, URACA Pumpenfabrik GmbH Nemecko
Obr.2 b. Motorové tlakovacie čerpadlo typ - a vysokotlakový manometer, nerezový, umožňuje efektívne vykonávanie tlakových
EP 601 D, pre tlak 200 bar, 400 V, mobilná verzia plnený glycerínom. skúšok vo všetkých výrobných oblastiach
Samozrejme podľa zamýšľanej aplikácie a to nielen v strojárskom, ale aj chemickom
Ručné tlakovacie čerpadlá môže byť vybavenie tlakovacích čerpadiel priemysle a pod. Naviac v súčasnosti je
Ako bolo už vyššie uvedené vyrábajú sa a agregátov rôzne, veľa závisí aj od predpo- možné tieto tlakovacie agregáty vo verzii
vo dvoch verziách jedno a dvojpiestové. kladaného druhu tlakovacieho média. To SMART-Line použiť aj na čistiace práce s vyso-
Ručné tlakovacie čerpadlá sa vyrábajú pre ovplyvňuje najmä výber konštrukčných mate- kotlakovým vodným lúčom. Sú vybavené
tlak až do 3 000 bar, t.j. 300 MPa. riálov čerpadla a najmä spôsob a druh striekacou pištoľou a rôznymi druhmi trysiek,
Vyrábajú sa v dvoch vyhotoveniach: utesnenia, teda druh a materiál tesnenia čím sa výrazne zvyšuje úžitková hodnota
stacionárne a mobilné. piestov. Podľa želania zákazníka môže byť predmetných zariadení.
Stacionárne čerpadlá sú podľa konštrukčnej dodaná ľubovoľná dĺžka tlakovej hadice, Výhradné zastúpenie firmy URACA pre SR
veľkosti najmä tie menšie a ľahko prenosné. rôzne pripojovacie armatúry, či spojky.
a ČR má firma AQUACLEAN. Na tuzem-
Mobilné tlakovacie čerpadlá masívnejšie sú
skom trhu pôsobí už viac ako 25 rokov.
potom pre väčšie pracovné a skúšobné tlaky Záver
Ponúka poradenstvo a profesionálne
a najmä vo verzii dvojpiestových na zabez- Použitie piestových čerpadiel v konštrukcii
služby v oblasti špeciálnych technológií
pečenie väčších dodávaných množstiev kva- tlakovacích agregátov je vysoko efektívne.
čistenia a rezania vodným lúčom s pracov-
paliny navykonávanie tlakových skúšok. Piestové čerpadlá pracujú s vysokou účin-
Konštrukcia ručných tlakovacích čerpadiel ným tlakom až 3200 bar.
nosťou a spoľahlivosťou a tým aj dlhodobým
na vyobrazená na obr. 1 a,b, c, d. bezporuchovým chodom. Naviac sa jedno- Text a foto: Doc. Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD.
Vybavenie ručných tlakovacích čerpadiel je ducho ovládajú a riadia parametre čerpadiel AQUACLEAN, s.r.o. Bratislava,

AQUACLEAN - Váš skúsený partner v čistení priemyselných objektov

9
technika

Čisticí utěrky, na které se můžete spolehnout
Počty, které ohromují: 2,6 milionů pracovníků ve 123 000 podnicích z 21
evropských zemí používá čisticí utěrky MEWA, které pocházejí z vlastní
High-Tech tkalcovny v hesenském Immenhausenu. Zde vzniká za vteřinu
pět nových utěrek – v roce 2015 to bylo 109 milionů utěrek.
Veronika Lipovská, jednatelka společnosti MEWA Textil-Service s.r.o. nám
vysvětluje, jaké procedury a kontroly musí absolvovat každá čisticí utěrka
MEWA, než je použita.

Jaké druhy utěrek tedy nabízíte? Provádíte testy pravidelně?
Pro různé požadavky jsou na výběr k dispozici Jak příze, tak hotové utěrky zkoušíme v pra-
čtyři výrobky. První je robustní MEWATEX, videlných intervalech podle pevných zku-
víceúčelová čisticí utěrka pro průmysl šebních plánů. Při příjmu zboží se provádí
a řemesla. Pro šetrné, ale důkladné čištění namátková zkouška příze a následně zkouška
citlivých povrchů od znečištění doporučuji
MEWATEX Plus. MEWATEX Ultra se hodí pro
citlivé plochy a pro leštění a nakonec utěrka
MEWA PROTEX pečlivě se svou jemnou struk-
turou z mikrovláken stará o jemnou a téměř
bezežmolkovou čistotu.

Jaké úkoly plní vaše laboratoř?
Provádíme zkoušky, které jsou předepsány
podle DIN 61 651 „Čisticí utěrky pro strojní
zařízení“. Kromě toho prochází čisticí uterka
od firmy MEWA přibližně 30 dalšími zkouška-
mi příze a látky. K tomu patří např. stanovení
jemnosti a odolnosti proti otěru. Rovněž se Test skápnutí: Zajištění savosti utěrek.
Veronika Lipovská, jednatelka provádí test skápnutí, který posuzuje, jak
společnosti MEWA Textil-Service s.r.o. jsou utěrky skutečně savé. Tak zajišťujeme, z ní vyrobených utěrek. Každý stupeň výrob-
že naše čisticí utěrky mohou pojmout neoby- ního procesu je podchycen zkouškou.
čejně mnoho vody. Celkově se tímto způso-
bem staráme o velmi dobrou kvalitu utěrek. Jak to probíhá u příze?
MEWA je po celé Evropě jeden z mála Při příjmu zboží se odebírají vzorky příze.
textilních poskytovatelů služeb, který své Tak rozsáhlá zkouška je na trhu jedinečná. Potom se musí vzorky před začátkem zkou-
čisticí utěrky sám vyrábí – a to výlučně Proč tolik nákladů? šek aklimatizovat ve zkušební laboratoři
v Německu. Ve kterých testech musí tedy Předsevzali jsme si být nejlepším poskytova- podle zadání DIN EN ISO 139. Jednou ze zkou-
profesionální utěrky od firmy MEWA telem služeb pro naše zákazníky. Proto jsme šek příze je stanovení jemnosti. Zjišťuje
obstát, než jsou použity v dílnách nebo si měřicí laťku pro standard kvality v našem jemnost příze, která se projeví na hotových
výrobních závodech? certifikovaném systému řízení kvality nasta- utěrkách. To je později podstatné v procesu
vili velmi vysoko. Pro nás je důležité pečovat údržby. Kromě toho se zkouší pevnost příze.
Zcela na začátku stojí náš obchodní řád, o partnerský kontakt s našimi zákazníky. Při zkoušce stejnoměrnosti se zjišťuje, zda
který je závaznou součástí smlouvy pro naše Diskutujeme také o praktickém používání. příze obsahuje zesílená nebo zeslabená
dodavatele příze. Mimo jiné uvádí, že celý Díky této diskuzi vznikly impulzy, které jsme místa nebo znečištění. Teprve po absolvování
výrobní řetězec musí průkazně zohledňovat využili pro vývoj testu blízkému praxi. zkoušky na příjmu zboží mohou být cívky
jak ekologická tak etická kritéria. Kvalita naší
příze hraje pro naše výrobky jistě klíčovou
roli. Příze vysoké kvality a speciální techniky
tkaní umožňují optimální čisticí sílu a savost
utěrek MEWA. Ke tkalcovně MEWA je přidru-
žena zkušební laboratoř ve vlastnictví podni-
ku. Zde se zkouší kvalita, účinnost a životnost
utěrek, aby byla zajištěna stálá kvalita. To se
pro koncového zákazníka v každém případě
vyplatí. Neboť čisticí utěrky od firmy MEWA Zkouška příze: Kvalita příze je kontrolována podle pevných
prokazují nadprůměrnou výdrž i při silném zkušebních plánů. Struktura příze je zkoušena mimo jiné
barvením vzorků příze.
namáhání a mohou být až padesátkrát
vyprány a znovu použity.

10 www.techpark.sk
technika

příze zpracovávány na tkalcovských strojích.
Pokud se potom příze během výroby chová
nezvykle, zasahujeme znovu a zjišťujeme
Utierka, ktorá odstráni prach
příčinu.
a rýchlo ošetrí drsné povrchy
A hotové čisticí utěrky?
Také hotová čisticí utěrka musí absolvovat K znehodnoteniu mazacích olejov okrem prevádzkového starnutia
ještě mnoho zkoušek, než je odeslána a oxidačného procesu prispieva hlavne proces kontaminácie olejov
k zákazníkovi: Souhlasí např. míry jako veli- rôznymi nečistotami.
kost a hmotnost? Utěrka se také testuje na

Utierky na opakované použitie vyčistia všet- na pneumatických zariadeniach a v auto-
ko, čo v priemyselnom podniku vzniká: ole- mobilovom priemysle. Utierka má maximál-
je, mazivá, farby, rozpúšťadlá. Vyčistia nára- nu savosť, v priebehu krátkeho času nasiak-
die, stroje a výrobné zariadenia. Ale ako udr- ne do seba mnohonásobok vlastnej hmot-
žiavať citlivé povrchy čisté? Čím sa dajú nosti. Už vyše 100 rokov je MEWA lídrom na
odstrániť farby a rozpúšťadlá šetrne a pri- trhu s opakovane použiteľnými utierkami.
tom dôkladne? Obyčajná handra by bola Utierky sa vyrábajú v štyroch kvalitách tka-

Test nasáknutí: Jak jsou utěrky savé.

Utierka MEWATEX ULTRA s vysokou absorpčnou schopnosťou šetrne čistí citlivé povrchy

príliš riskantná, mohla by povrch poškrabať niny pre rozličné požiadavky v priemysle,
alebo zanechať na ňom chĺpky. Špeciálne remeselnej výrobe a dielňach. Výber kvality
pre citlivé povrchy ponúka MEWA utierku, sa zistí po konzultácii so zákazníkom.
ktorá čistí spoľahlivo. MEWATEX ULTRA je Potom, čo zákazníkovi dodáme prvýkrát
vhodná na všetky plochy s citlivým povr- utierky, nasleduje cyklický proces čistenia:
chom – od sieťotlače cez techniku tvárne- Použité utierky sa ukladajú do špeciálnych
nia až k jemnej mechanike. Vynikajúco sa kontajnerov, vyhradených pre tento účel,
Teprve když vzorky příze obstojí ve všech zkouškách, hodí na super jemné čistenie citlivých plôch pravidelne sa odvážajú a vo firme MEWA sa
mohou být cívky příze zpracovávány na tkalcov- ako aj na leštenie. ekologicky perú. Čisté utierky prechádzajú
ských strojích prísnou kontrolou, v prípade potreby sa vy-
Čistiace utierky MEWATEX ULTRA sú vyrobe- menia za nové a pripravené na použitie sa
pevnost v tahu a – rovněž velmi důležité – na né zo špeciálne upravenej bavlnenej tkani- opäť doručia zákazníkovi. Tento cyklický ser-
savost. Opotřebení našich utěrek zkoušíme ny s optimálnymi vlastnosťami. Majú vis odbremeňuje podnik od vyvíjania vlast-
pomocí testu otěru; k tomu se používá spe- enormne vysokú absorpčnú schopnosť nej námahy a šetrí životné prostredie. Firme
ciální stroj, který nastavuje extrémní zatížení. a sú dokonale hladké. Utierka sa používa MEWA bol za to udelený medzinárodný eko-
všade tam, kde sa vyžadujú povrchy čo mož- logický certifikát a umiestnila sa medzi
Jak se vyvinula zkušební laboratoř? no najviac zbavené prachu, ako napríklad Top 3 v súťaži o Nemeckú cenu za trvalo udr-
Vlastní laboratoř byla otevřena v roce 1995 pri finálnom opracúvaní povrchov, v elek- žateľný rozvoj.
a časem postupně rozšiřována a přizpůso- trotechnike a vzduchotechnike, pri práci Text: MEWA
bována aktuálním požadavkům. Během let se
za prvé zvýšily požadavky zákazníků
MEWA Textil-Service SR s.r.o.,
a za druhé zdokonalila firma MEWA sama kon-
Varšavská 29
tinuálně své řízení kvality. Zatím tam
83102 Bratislava
pracují tři pracovnice: dvě textilní laborantky,
Tel.: +421 2 44636097
z toho jedna vedoucí oddělení a školitelka,
E-mail: bratislava@mewa.sk
jakož i další kolegyně. Pravidelně jsou ostatně
prováděny externí i interní audity.
-red- www.mewa.sk

11
technika

Potrubní součásti z AR Brno
Firma AR Brno, spol. s r. o. více než 21 let vyrábí a dodává potrubní díly
na trh s tímto sortimentem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pří-
ruby i jiné výrobky se značkou AR můžeme najít opravdu po celém světě.

Firma AR Brno má dlouholeté zkušenosti s výrobou a dodávkami
v oboru potrubních součástí. Široký sortiment potrubních součástí
je vyráběn dle norem EN, DIN, ANSI, ČSN, JIS, GOST a jiných dalších
požadavků. Jsou to především příruby a to ploché, krkové, zaslepo-
vací, oválné a výkresové. Dále T- kusy, Y- kusy, redukce, trubková
hrdla, záslepky potrubí, desková dna, prstence, různé návarky,
svařované tvarovky a trubky. Tyto potrubní součásti jsou vyráběny
z výkovků a výpalků různých jakostí používaných v tomto oboru.

ny, nejen v České republice, ale i na Slovensku. Například při
dostavbě JE Mochovce. Jedná se především o výrobky z korozi-
vzdorné oceli 08CH18N10T, 1.4541 a 1.4571,” říká Petr Juračka.

Certifikace
Firma je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO
3834-2:2005. Tato certifikace zavazuje a zároveňi rozšířila okruh
odbytu výrobků AR Brno.
Novinky v sortimentu
Dále firma dělí materiál. Vlastní dva pálící stroje, s možností dělení
tloušťky materiálu do 300 mm, pily na kov, kde dělí materiál do
průměru 1 600 mm.
„Nově máme v nasí společnosti vlastní zakružovačku profilů, díky
které jsme se posunuli dále ve výrobě komponentů potrubních
součástí a nejen jich. Kovoobrábění s možností opracování
průměru až 2 700 mm, je další naše nabídka, “ uvedl Petr Juračka, AR Brno, spol. s r. o.
jednatel společnosti AR Brno a doplnil: „Jinou službou je provádění
kontroly jakosti materiálu pomocí spektrometru, nebo měření síly Nádražní 1240 tel.: +420 515 33 44 55
materiálů tloušťkoměrem.” 671 72 Miroslav fax: +420 515 33 44 44
Česká republika e-mail: arbrno@arbrno.cz
Potrubní součásti nacházejí uplatnení v různých oborech
Výrobky jsou určeny zejména pro: vodohospodářství, energetiku,
plynárenství, chemický a petrochemický průmysl, jadernou ener- Spoloč nosť ISCAR SR nájdete 29. 9. - 3. 10. 2014
getiku, strojírenství a jiné odvětví průmyslu. „V posledních letech www.arbrno.cz
poč as veľ trhu MSV Brno v hale F, stánok 45
jsme významným dodavatelem komponentů pro jaderné elektrár-

12
technika

Prepäťová ochrana v elektrických
inštaláciách nízkeho napätia
Pri projektovaní aj realizácii elektrických inštalácií a samotných
zariadení a spotrebičov sa venuje veľká pozornosť na splnenie
rôznych noriem v súvislosti s ochranou proti nebezpečnému
dotyku živých častí, bezpečnosťou prevádzky napájania,
ale aj náradia, noriem a pravidiel v súvislosti s ochranou
a prevenciou proti požiaru a pod. Revízny technik pri realizácii
východiskovej alebo periodickej revízie a následnom uvedení
zariadenia do prevádzky kladie dôraz na ochranné obvody na
skutočnú zmeranú funkciu a vybavenie ochranných prvkov.
MEAN WELL SPD-20

Pri realizácii ochrán proti účinkom blesku LLLN 3x400V realizuje tromi kusmi SPD-20, v technickej špecifikácii dostupnej aj na
sa kontroluje funkcia a parametre zemničov. čo predstavuje investíciu vo výške napr. spomínanom webe.
Aj najdokonalejšia a precízne naprojektova- jedného prúdového chrániča (ističa). Doká-
ná a realizovaná elektrická inštalácia so štan- že však zachrániť veľa finančných pros-
dardnými spôsobmi ochrany však nemôže triedkov pri škodách nielen na elektrickej
zabezpečiť úplnú ochranu spotrebičov voči inštalácii, ale aj na spotrebičoch. Zariadenie
elektromagnetickej indukcii z výbojov v at- MEAN WELL SPD-20 zaberie v rozvádzači
mosfére, prípadne priamemu zásahu bles- 90 x 90 mm a má 3 veľmi pevné samonosné
kom do blízkeho terénu alebo budovy. prívody, ktoré znesú impulz 20 kA. Pripája sa
Na trhu sú k dispozícii lacné, ale veľmi medzi vodiče L, N a PE. Vodič PE sa nemusí
účinné zariadenia, ktoré sa jednoducho pripájať, ak nie je k dispozícii. SPD-20 sa
umiestnia do prívodného rozvádzača môže pohodlne podľa priestorových obr. č. 2
rodinného domu, alebo v rozsiahlejších možností pripojiť priamo pod masívne Ochrana elektrickej inštalácie a spotrebičov
inštaláciách napr. v hoteli, do rozvádzača skrutky líšt N a PE v rozvádzači a v prípade je aktuálna v poslednej dobe aj preto, že
na každom poschodí, na každú fázu od vodiča L priamo na prívodnú svorku. Pri súčasťou každej domácnosti sú často nie
5. najväčšieho svetového výrobcu MEAN správnej funkcii zariadenia svieti v obvode lacné spotrebiče so impulznými zdrojmi na
WELL. Prakticky sa prídavná ochrana L-N zelená LED, podobne v obvode L-PE, ako vstupe, napríklad televízory, kamery, ale aj
napríklad v rodinnom dome s prívodom je naznačené v blokovej schéme (obr. č. 1). každé LED svietidlo, vonkajšie záhradne
V prípade priameho zásahu inštalácie osvetlenia atď. Treba si uvedomiť, že
bleskom dochádza k zvodu impulzu, pričom poškodzujúci impulz môže vzniknúť
zariadenie dokáže reagovať rýchlosťou e l ek t ro m a g ne t ic k ou in d u kciou už pri
s hranou 25ns. Obvody sú tak chránené iskrovom výboji z mraku do mraku na
a energia impulzu sa mení na teplo. V prí- vzdialenosť niekoľko kilometrov (blesk vo
pade veľkej intenzity impulzu môže dôjsť v y š š íc h v ý š k ach atmosféry). Preto je
k nevratnému poškodeniu zariadenia SPD- užitočné, aby so spomínanou ochranou
20, čo sa prejaví zhasnutím LED a treba ho už počítal projektant danej elektrickej
vymeniť. Za štandardných podmienok inštalácie.
zariadenie MEAN WELL SPD-20 pracuje Vysokú spoľahlivosť dosahujú zariadenia
bezpečne veľa rokov. Z obrázku č. 2 je MEAN WELL vďaka princípom použitým už
zrejmá funkcia a princíp zapojenia SPD-20, pri základnom návrhu, dodržiavaniu
ktoré je bežne dostupné napríklad na bezpečnostných parametrov a ostatných
http://www.meanwell.co v časti príslu- praxou overených princípov.
šenstvo. Bližšie technické parametre a všet- Text: Ing. Alek Tropp
obr. č. 1 ky informácie potrebné k použitiu nájdete JDC, s.r.o. www.meanwell.co

11
13
technika

Dokumenty vo firme pod drobnohľadom
Bezpečnosť dokumentov je oblasťou, na ktorú mnoho slovenských firiem zabúda.
A pritom nejde o žiadne maličkosti. Skopírovanie databázy kontaktov, obchodných
partnerov, odcudzenie firemného know-how vás môže stáť peknú kôpku peňazí.
Ukážeme vám spôsoby, ako efektívne chrániť dokumenty vo firme, vďaka ktorým
zabránite úniku citlivých informácií.

Individuálny prístup k tlačeniu doku- kuchynky, alebo na obed a šikovné oko kole- zneužitia či straty týchto elektronických
mentov gu vie o všetkom dôležitom, čo by malo byť dokumentov,“ konštatuje Tomáš Zverbík
Bezpečnostným rizikom obehu dokumen- pre ním utajené. Efektívnym riešením je zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia.
tov vo firme sú miesta, kde dochádza ku digitalizácia dokumentov a elektroni- Ro v n a ko môžete nastaviť aj limity či
kontaktu dôverných informácií s ľuďmi, zácia celého toku dokumentov vo firme. obmedzený prístup pre vybraných zamest-
ktorí nemajú oprávnenie s nimi nakladať. Prostredníctvom kancelárskych multi- nancov podobne ako pri tlači dokumentov.
Deje sa to najmä pri tlači dokumentov. Či už funkčných zariadení môžete jednoducho Pri výpovedi vášho zamestnanca mu jedno-
v podobe, že si kolega stihne pozrieť vytla- naskenovať a následne automaticky uložiť ducho obmedzíte prístup k citlivým elektro-
čené dokumenty skôr ako prídete ku tla- dokumenty v ich digitálnej podobe, pričom nickým dokumentom a vaše obavy o naruše-
čiarni, alebo len tým, že ich tam zabudnete.
Preto by mali byť firemné multifunkčné
zariadenie vybavené autentifikačným ter-
minálom vďaka ktorému môže s multi-
funkčným zariadením pracovať iba ten,
komu to dovolíte. Každý váš zamestnanec
sa prihlási na multifunkcii (PIN kódom, kar-
tou, alebo odtlačkom prsta), pričom zaria-
denie mu dovolí vykonať iba to, čo mu povo-
líte. „Môžete totiž nadefinovať profily jed-
notlivých užívateľov s dovolenými a zaká-
zanými úkonmi. Výsledkom je centrálna
správa firemného tlačového prostredia,
vyššia bezpečnosť údajov, precíznejšia kon-
trola a účtovanie nákladov,“ konštatuje
Tomáš Kopecký zo spoločnosti Konica
Minolta Slovakia.

Nastavenie profilov a jednotlivých práv
k ovládaniu firemnej multifunkcie je veľmi
jednoduché. Stačí to definovať pre určitú
skupiny zamestnancov iba raz prostredníc-
tvom externej databázy užívateľov na ser-
veri. V prípade, že k vám do firmy nastúpi
nový zamestnanec, vytvoríte mu vo svojom
systéme konto, ktoré sa automaticky zriadi
aj na tlačových zariadeniach v sieti. Vďaka
tomu jednoduchému vylepšeniu dokážete
presne zistiť kto, kedy, kde a koľko kopíro- sú okamžite dostupné v podobe vernej ori- nie bezpečnosti sú zažehnané. Nebude tak
val, tlačil alebo skenoval. Ak by ani táto ginálu. Týmto spôsobom môže spoločnosť môcť otvoriť, kopírovať, alebo skenovať
ochrana nestačila, môžete si nastaviť funk- zredukovať stohy papierov a pracovať so dokumenty, ktoré mu vy priamo nedovolíte.
ciu zobrazenia prvej strany všetkých vytla- súbormi výlučne vo virtuálnom prostredí, Toto riešenie súčasne ponúka bohaté mož-
čených dokumentov. Bezpečnosť informá- ktoré otvára nové možnosti zdieľania, zálo- nosti správy digitalizovaných dokumentov.
cií vo firme tak budete mať dokonale pod hovania a najmä aj ochrany dokumentov. K dispozícii máte reporty, vyhodnocovania
palcom. ako aj systém informovania pri pokuse o neo-
Elektronicky môžete evidovať všetky žia- právnený prístup k citlivým dokumentom.
Digitalizácia danky od zamestnancov, priepustky od Vďaka efektívnej správe tlačových doku-
Bezpečnosť dokumentov vo firme nie je len lekára, zmluvy, dovolenkové lístky, dotazní- mentov, ako aj digitalizácii obehu dokumen-
o ich samotnom tlačení. Bezpečný musí ky, správy, reporty. „Na jednej strane sa tov vo vašej firme tak výrazne eliminujete
byť ich celý obeh vo vašej firme. Akákoľvek odbremeníte od hŕby papierov a budete úniky citlivých dokumentov.
práca s tlačeným dokumentom predstavu- chrániť životné prostredie, a zároveň výraz- Text: Michal Ondruš
je riziko. Stačí na chvíľu odbehnúť do ným spôsobom znížite možnosť falšovania, Foto: Konica Minolta Slovakia

14
13. veletrh vytápění, krbů, kamen, využití a úspor energií

Výstaviště Praha - Holešovice
1. - 4. 2. 2018

t5SBEJǏOÓLBäEPSPǏOÓVEÈMPTU 
QSPLPODPWÏ[ÈLB[OÓLZJPECPSOÓLZ
t1DzJIMÈÝFOPKJäöSFN
t/ÈWÝUǔWOPTUOÈWÝUǔWOÓLǾ

tUFQFMOÈǏFSQBEMB
tTPMÈSOÓTZTUÏNZBGPUPWPMUBJLB
tLSCZBLBNOB
tLPUMF [ÈTPCOÓLZ57
tEFTJHOPWÏSBEJÈUPSZ
tLPUMFOBCJPQBMJWB
tQPEMBIPWÏWZUÈQǔOÓ
tSFLVQFSBDFUFQMB

Souběžně probíhá veletrh %Ʋ&7045"7#: XXXNPEFSOJWZUBQFOJD[
a výstava 6.Ɠ/¶%Ʋ&7" Pořádá TERINVEST
technika

Základní návod na boroskopickou
kontrolu plynových motorů
Tým ExxonMobil' Field Engineering Support je určen k zajištění zvýšení pro-
duktivitu a efektivitu provozu plynových motorů s využitím svých zkušeností.
V době, kdy „čas jsou peníze“, boroskopická prohlídka přináší možnost vnitřní
kontroly motorů bez nutnosti jejich demontáže, což přináší zkrácení doby
jejich odstávky. Boroskopická prohlídka tak může být užitečným nástrojem
pro odstraňování závad, záměnu olejů, dobu výměny oleje, prodloužení inter-
valů oprav a prokázání schopností zařízení.

Dokument, obsahuje přehled částí a kritic- ku válce, a zanechají hladký povrch bez vidi- Ujistěte se, zda se nevyskytují praskliny
kých parametrů, které je nutné vizuálně telných stop po honování (toto se označuje v sedlech ventilů nebo v jejich okolí. Chladící
zkontrolovat, aby kontroly plynového moto- jako leštění vývrtu). Některé vložky mají kapalina může být příčinou vzniku prasklin
ru byla smysluplná. Naše úsilí zaměřujeme anti-lešticí kroužky nebo plochy umístěné hlav válců, které nejsou přípustné a je nutné
na bezpečnou kontrolu vnitřních prostor na horní části vložky, které slouží k omezení zjisti jejich pravou příčinu a místo.
spalovacího prostoru a kontroluje: leštění. Pracují tak, že sbírají části karbonu,
·vložka válce které zůstávají na horních ploše pístu Písty
·hlavu válců a zabránit jim, aby se uvolnily do prostoru Nyní můžete pokračovat na horní dno pístu.
·píst vložky. Množství usazeného karbonu je první věcí,
·ventily K provedení kontroly, přemístěte objektiv která se má v této oblasti prohlédnout.
směrem vzhůru až k horní úvrati, kde na Normálně se vyskytují usazeniny, které
Bezpečnost vložce můžete kontrolovat tloušťku černých by měly být rovnoměrně rozděleny.
Před zahájením prohlídky se přesvědčte, že karbonových ložisek. Tloušťku úsad porov- Nerovnoměrné nánosy usazenin jsou
jste provedly všechny bezpečnostní úkony nejte s příručkou originálního výrobce. známkou nehomogenního tepelného
(přítomnost H2S, zabezpečení stroje proti Pokud překročí předepsané hodnoty, vložka rozptylu (obrázek 6). Zkontrolujte známky
startu, první pomoc atd.). K tomu musíte být by měla být vyměněna (obrázek 3). deformace pístního dna jako důkaz sa-
mozápalů, které se mohou projevit jako
krátery, jamky a olámané okraje dna pístu
(obrázek 7). Dále zkontrolujte náznaky

správně proškolen a dobře vybaven. To zna- Nakonec zkontrolujte celkový stav povrchu
mená, že musíte používat všechny ochranné vložky. V ideálním případě byste neměli
osobní pomůcky, jako jsou: přilba, chrániče vidět vodorovné škrábance, které jsou
kolmo na dráhu pohybu. Je také důležité, Obr. 1 Používejte ochran- Obr. 2 Zabezpečení
sluchu, ochranné brýle, nomexový ochran-
né pomůcky během stroje proti startu
ný oděv s reflexními pruhy, rukavice, boty aby byly vidět honovací značky přes vrstvu
boroskopické kontroly
s ocelovými chrániči a čelní indikátor plynu úsad nebo škrábance (obrázek 4).
(obrázek 1 a 2). Zkontrolujte zda jsou splně- Kontrola všech výše uvedených bodů vám
ny odpovídající bezpečnostní předpisy a přij- umožní vyhodnotit celkový stav vložek
měte správné rozhodnutí o řešení možných válců. Je důležité si uvědomit, že vyleštěné
rizik. Nezapomeňte si naplánovat vaši práci. části a úsadami zanesený honovaný povrch
výrazně zvyšují spotřebu oleje.
Vložky válců
Začněte zasunutím objektivu boroskopu Hlavy válců
směrem do válce, kde obvykle vidíte viditel- Umístěte objektiv tak, aby zobrazil spodní
né křížové šrafování (stopy po honování). plochu hlavy válců. V tomto prostoru se kon- Obr. 3 Poškozený anti- Obr. 4Vložka s úsada-
Pak pokračujte do horní části vložky válce, trola týká přítomnosti popela. Zkontrolujte, leštící prostor se silnou mi a viditelné stopy
dokud neuvidíte stopy po spalování. V ideál- zda vrstva popela je rovnoměrně rozložena. vrstvo karbonu po honování
ním případě by mělo být jasně a dobře vidět Pokud tomu tak není, může to znamenat
křížové šrafování na horní straně vložky nehomogenitu tepelného zatížení. Zkontro- přítomnosti vody nebo oleje ve spalovacím
stejně jako ve spodní části. Samozřejmě, že lujte také, zda se zde nevyskytuje nadměrné prostoru, které by svědčily o úniku z chladí-
časem, třením a opotřebením stopy po množství popela, což by naznačovalo, že cího okruhu nebo mazacího systému. Pro
honování mizí. není správně zvoleno odpovídající mazivo zjištění závažnosti problému je nutné zjistit
Částice karbonu mohou časem vyleštit vlož- (obrázek 5). množství a zdroj úniku.

16 www.techpark.sk
technika

Ventily a vytváří popel, který chrání sedla výfuko- Závěr
Nejprve přemístěte objektiv boroskopu vých ventilů během provozu. Množství spo- Boroskopické prohlídky jako servis divize
směrem k výfukovým ventilům. Pro- třeby oleje je určeno konstrukcí motoru ExxonMobil´s Field Engineering Support
hlédněte si ukládání karbonu na talíři venti- a stíracích kroužků a výběrem způsobu může být široce využíván pro všechny typy
lů, abyste zhodnotili vliv a kvalitu spalování.
Nad-měrný výskyt usazenin a černé zbytky
znamenají špatné spalování.
Malá vrstva popela na talíři ventilů izoluje
povrch od působené tepla při spalování, ale
příliš silná vrstva může způsobit bodové
tepelné zatížení, které vyústí ve vylámání
okraje ventilů, podpálení sedel ventilů nebo
jejich spálení (obrázek 8).
Dále zkontrolujte sací ventily. Monitorujte Obr. 5 Kontrola vrstvy popela Obr. 6 Nános karbonu na dně Obr. 7 Poškození pístu samozá-
na ventilech pístu paly
tvorbu popela na talíři ventilu pro zhodno-
cení kvality mazání a účinky výběru oleje.
Pokud je popel nerovnoměrně rozložen,
ukazuje to na nehomogenní tepelné zatíže-
ní. Uvědomte si, že výskyt většího množství
popela může být také způsoben nadměr-
nou spotřebou oleje v důsledku ztráty těsní-
cí schopnosti těsnících kroužků nebo těsně-
ní dříků ventilů. Zkontrolujte obě skupiny
ventilů na výskyt trhlin. Motor s poškozený- Obr. 8 Vylomený ventil Obr. 9 Prasklý ventil Obr. 10 Zaklepaný ventil
mi ventily by neměl být znovu nastartován
bez jejich výměny nebo opravy. těsnění dříků a vodítek ventilů. Proto množ- plynových motorů. Přitom je naším hlavním
Provoz s poškozeným ventilem může mít ství usazeného popela souvisí s množstvím cílem zdokumentování stavu a monitoring
katastrofální následky, protože odlomené spotřebovaného oleje. částí spalovacího prostoru motoru. To nám
části ventil poškodí další části motoru (obrá- Nakonec zkontrolujte, zda nedošlo k zakle- může pomoci informovat provozovatele
zek 9). pání ventilů. Zaklepání ventilů je obdobné motoru o podmínkách provozu plynového
Při provozu motoru na zemní plyn je povole- jako ztráta ventilové vůle. Opotřebením motoru a vlivu mazadel na jeho provoz.
no, aby olej pronikl dolů podél dříků sacích sedla a ventilu z důvodu nedostatečné ven- Tento dokument shrnuje základy provádění
a výfukových ventilů a tím zajistil jejich mazá- tilové vůle, se ventil nevrací zpět do hlavy boroskopické prohlídky plynových motorů
ní. Je také povoleno, aby olej prolínal kolem motoru a nesprávně dosedá do sedla. a slouží jako jednoduchý průvodce pro
stíracích kroužků a zajišťoval tak mazání stěn Zaklepané ventily by měly být označeny pochopení jeho výsledku.
válců. Olej se tím spotřebuje při spalování a opravny (obrázek 10). Text a foto: Maier & Korduletsch Maziva

17
14
technika

Mazací technika TRIBOTEC
Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím
v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů,
mazací techniky a hydrauliky.

Prodejní a výrobní činnosti jsou podporo- Veškeré firemní činnosti jsou realizovány vých vozidel a kombinované systémy řešící spe-
vány konzultací a projektovým zpracová- v souladu s požadavky řízení kvality dle cifické zadání odběratele.
ním mazacích i hydraulických systémů systémov ých norem jakosti. Veškeré
a obvodů dle požadavku zákazníka, insta- produkty procházejí výstupní kontro-
lací a montáží u odběratele včetně uvede- lou na zkušebně a měřícím středisku
Pojízdný
ní do provozu a optimalizace pracovního firmy, každý kus je testován na dekla- mazací
režimu systému, návazně pak servisní čin- rované technické parametry a bez- přístroj PMP Vícepotrubní
ností, preventivní údržbou a poraden- chybnou funkci.
mazací
stvím. přístroj Mmp
TriboTec vyrábí a dodává systémy
ztrátového centrálního mazání
vícepotrubního, progresivního,
dvoupotrubního a jednopo-
Hydraulický
trubního pro mazací oleje agregát
a plastická maziva do konzis- řady HA
tence NLGI-3, systémy olejo-
vého oběhového mazání,
systémy mazání postřikem s užitím V oblasti hydrauliky se firma zaměřuje na stavbu
plastických maziv a olejů, mazací hydraulických agregátů v zákaznickém provede-
systémy olej-vzduch, pojízdné a pře- ní a komplexní řešení obsahující projekt, výrobu
nosné mazací přístroje, centrální a dodávku hydraulického systému dle potřeb
mazání pro dopravní techniku a mo- odběratele.
Mazací přístroj pneumatický kartušový PCP bilní stroje, mazání okolků kolejo- TRIBOTEC, spol. s r. o.

19
technika

Moderné výdajné systémy
podporujú vyššiu produktivitu
Už viac ako 20 rokov priemyselné výdajné automaty poskytujú efektívne
prostriedky na skladovanie a vydávanie potrebného náradia. Kým USA
bola prvá krajina, ktorá zaviedla tieto praktické a užitočné systémy,
v posledných 2 desaťročiach sa ich použitie stalo štandardom a rozšírilo
sa do celého globálneho priemyslu.

Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v prie- né výrobné postupy vrátane efektívneho produktom ako záruku ďalšieho opakujúce-
myselných prevádzkach viac ako 10 tisíc vydávania rezných nástrojov na prevádzke. ho sa obchodu. Zároveň tak využívajú poten-
výdajných automatov. Použitie týchto Priemyselné výdajné automaty, ako naprí- ciálnu príležitosť k ďalšiemu rastu obchod-
systémov sa stále rozširuje, nakoľko poten- klad MATRIX™, poskytujú veľké výhody tak ného obratu. Výdajný automat strategicky
ciálni užívatelia si uvedomujú výhody, ktoré pre dodávateľa rezného náradia, distribútora umiestnený na prevádzke tak pomáha stabi-
prinášajú. Tak ako multi-národné spoločnos- či toolmanagera, ale najmä koncového pou- lizovať a utužovať obchodný vzťah medzi
ti diverzifikujú svoje výrobné podniky do žívateľa. zákazníkom a predajcom a tým obmedzuje
dosah konkurencie.

Jednou zo zásadných každodenných úloh
nákupcov je zabezpečenie kontinuity výroby
a okamžitá dostupnosť výrobného náradia
v požadovanom množstve a čase. Navyše,
oni vidia realizáciu systému výdajných
automatov v spôsobe, ako minimalizovať
náklady a riziko vyplývajúce zo skladových
zásob, optimalizácie stavu zásob, alebo, v ko-
nečnom dôsledku, prenesenie logistických
problémov na dodávateľa prostredníctvom
dohodnutých zásielok náradia.
Posledné roky zaznamenali exponenciálny
nárast v nasadzovaní výdajných automatov.
Mnoho z hlavných hráčov investuje značné
prostriedky do nových inštalácií výdajných
zariadení a logistických systémov. Priemerná
iných geografických častí sveta, súčasne Predajcovia náradia radi poskytujú svojim návratnosť výdajného automatu sa odhaduje
s nimi majú tendenciu migrovať aj osvedče- zákazníkom ľahký a spoľahlivý prístup k ich na 6 až 18 mesiacov, zatiaľ čo relevantné

20 www.techpark.sk
informácie deklarujú, že predaj náradia správu zásob, a ako mnoho ďalších položiek, požadované rezné nástroje je nutné použiť,
prostredníctvom výdajných automatov môžu byť bezpečne uložené, a v prípade ale musí byť istota, že iba tieto nástroje budú
vzrástol dvojnásobne v porovnaní s preda- drahých nástrojov, účinne kontrolované sk u to č n e p o u ži té. O b m e dzenie možno
jom bez nich.

Typy dostupných výdajných systémov sa
líšia; od základných špirálových podávačov
určených pre jednoduchý výdaj a doplňova-
nie, až po sofistikované, high-end systémy -
MATRIX™, ktoré v jedinej výdajnej jednotke,
spoločne s výhodou výkonného softvéro-
vého vybavenia pre ich správu, poskytujú
užívateľom plnú kontrolu nad stovkami
skladových položiek.

Výdajný automat MATRIX™ je obzvlášť atrak-
tívny pre náročných používateľov a stredne
veľkých až veľkých zákazníkov, ktorí a starostlivo
potrebujú inovatívne funkcie, vstavanú sledované. Aj z hľadiska
flexibilitu a vynikajúce schopnosti štatistic- prevádzkovej ergonómie začlenenie
kého výkazníctva bez žiadnych ďalších týchto systémov priamo do výroby šetrí softvérovo definovať. Potom v čase vydania
podporných zariadení. kapitálové náklady na špecializované nára- používateľ zadá kód obrobku, po ktorom
ďovne. môžu byť vydané iba alternatívne nástroje
Najmodernejšie systémy majú rad kľúčo- z možnej množiny pre obrábanie daného
vých výhod. Ich úložná kapacita je založená Nedávne pokroky v softvérovej funkcionalite materiálu.
na viacerých pohodlne manipulovateľných teraz ponúkajú konečným užívateľom ešte
zásuvkách, ktoré ďalej naviac obsahujú väčšie výhody. Vyspelejšie výdajné systémy, Problematika položiek na základe nákladovej
individuálne uzamykateľné bunky. Do ako MATRIX™, používajú pokrokové logistic- kalkulácie má aj ďalšie významné dopady.
ké algoritmy pre maximalizovanie dos- To umožňuje výrobným plánovačom a die-
tupnosti nástrojov a zároveň minimalizujú lenským manažérom sledovať "skutočné"
objem zásob a morálne zastarávanie. náklady na obrobok (CPU – Cost Per Unit), čo
V modernom výrobnom prostredí nemôže je vždy lepšie ako analytické stanovenie
byť opomenutá dôležitosť dostupnosti teoretickej ceny obrobku. Pri prepojení s vnú-
nástroja v danom čase. Strojové vybavenie, tropodnikovým informačným systémom
ktoré stojí stovky tisíc EUR je nastavené na zákazníka (ERP - Enterpice Resource Planing),
maximálny výrobný výkon. Pred dodávateľmi môžu byť importované aj výrobné dáta,
náradia je teda postavený cieľ maximál-
nej dostupnosti v potrebnom čase.

Ak požadované nástrojové vybavenie
nie je na sklade, následná nečinnosť
výrobných strojov má za následok one-
skorenie dodávok produkcie. Nepriame
náklady a riziko neefektívneho toolma-
nagementu sú preto neprijateľné.
Predvídateľnosť je kľúčovým faktorom
pre zabezpečenie dostupnosti, preto
najnovšie softvérové balíky ponúkajú
chytré, používateľom definované funk-
cie, ktoré umožňujú prispôsobiť úrovne
zásob pre položky, ktoré sa používajú i spora- a softvér MATRIX™ pre správu nástrojov bude
dicky. To možno dosiahnuť nastavením vypo- potom prezentovať nielen dáta CPU, ale
čítanej minimálnej úrovne zásob, alebo zada- môže tiež hlásiť odchýlky od kritérií pre jej
ním zmeny v príslušných parametrov, ako sú; stanovenie. Týmto spôsobom možno identi-
opakovateľnosť, použitie a dodacia lehota, fikovať aj zmeny v životnosti nástroja a vyko-
automatické generovanie zmeny, vypočítaná nať včas prípadné korekcie zmenou nástroja,
minimálna úroveň zásoby. Zmeny možno pre- jeho nastavenia, korekciou rezných podmie-
cizovať priamo na mieste, než čakať na obli- nok, alebo chladenia.
gátne týždenné alebo mesačné výkazy, takže
systém je vždy aktuálny. Pretože zákazníci hľadajú nové spôsoby, ako
zlepšiť svoju produktivitu, bude inteligentný
každej samostatnej bunky je možné uložiť Bol dosiahnutý významný pokrok v celom management nástrojov obsahujúci ľahko
inú skladovú položku - ideálne pre užívate- rade ďalších oblastí, ktoré robia tieto nové použiteľný, ale sofistikovaný softvér pre
ľov, ktorí operujú s veľkým množstvom výdajné systémy novej generácie inteli- správu náradia, stále viac populárny a pos-
rezných nástrojov a ďalšími položkami gentnými. Je životne dôležité, aby iba sa vo tupne nahradí tradičné jednoduché systémy,
v nízkych až stredných množstvách. Tento výrobe používali iba adekvátne nástroje. ktoré boli doposiaľ používané.
spôsob umožňuje vyššiu a komplexnú Technologické postupy bežne definujú aké Raoul Rapke, CTMS Division, IMC Group

www.techpark.sk 21
technika

Stejnosměrný elektrický proud:
změna přichází
„Již více než sto let se pro distribuci elektrické energie používá standardně střídavý elek-
trický proud, ale to se má brzy změnit,“ přesvědčuje nás předseda představenstva Lapp
Holding pro techniku a inovaci Georg Stawowy. „Co to znamená pro kabely Lapp, to máme
právě v úmyslu zjistit. To, že se této problematice věnujeme již nyní, nám přináší rozhod-
ující konkurenční výhodu“, říká Georg Stawowy.
Výboje stejnosměrného proudu
Pro změnu hovoří především enormní úspory elektrické energie, pro stejnosměrný elektrický proud zapotřebí speciální spínače
jež jsou možné právě se stejnosměrným elektrickým proudem. a konektory, které zháší elektrický oblouk. „Tato témata jsou však
Pokud bychom celou elektrickou síť přestavěli na stejnosměrný dnes už technicky zvládnutelná,“ ujišťuje Georg Stawowy.
elektrický proud, mohla by se v Německu zvýšit účinnost záso-
bování energií o 35 %. Dokonce i zlepšení o „pouhých“ 10 % by Sečteno a podtrženo jednoznačně převažují úspory a nižší energe-
znamenalo, že za současného stavu by bylo možno vypnout tické ztráty znamenají přirozeně také nižší náklady – proto se
dvě největší tepelné elektrárny na hnědé uhlí v Německu. To by sní- v průmyslu na toto téma obzvláště živě diskutuje. Můžeme tudíž
žilo emise CO2 v Německu o 12 % a emise oxidu dusíku dokonce předpokládat, že zákazníci skupiny Lapp budou brzy ve zvýšené
o 29 %. míře využívat stejnosměrný elektrický proud a že k tomu budou
potřebovat vhodná řešení kabeláže a kompetentní poradenství.
Co se týče použití, se stejnosměrným elektrickým proudem je to
obtížnější. Elektrický oblouk například zhasne u střídavého elek- Není proud jako proud
Protože ani u kabelů není jedno, zda vedou střídavý nebo stej-
nosměrný elektrický proud. „Zkoumáme toto téma ve spolupráci
s univerzitou v Ilmenau a přitom jsme získali zajímavé poznatky,“
prozrazuje Georg Stawowy. Tým kolem profesora Franka Bergera
z Ilmenau například zjistil, že dielektrická pevnost kabelů je
u stejnosměrného proudu závislá na teplotě – u střídavého elektric-
kého proudu tomu tak není. Tento fenomén nebyl doposud ještě
vůbec zkoumán – Lapp má tak náskokv oblasti znalostí před svými
konkurenty.

Zda a které změny jsou při výběru materiálů a konstrukci kabelů
pro stejnosměrný elektrický proud nutné, není ještě úplně jasné.
V každém případě se liší fyzikální rámcové podmínky: například
i molekuly plastů mají polaritu, mohou být tudíž ovlivňovány elek-
trickými poli. U střídavého elektrického proudu jsou tyto vlivy
zanedbatelné, protože pole neustále mění svoji polaritu a účinky
se samy navzájem ruší. U stejnosměrného proudu zůstává pole vždy
stejné – a když během let pole působí neustále ve stejném směru,
Georg Stawowy, předseda představenstva Lapp Holding pro techniku může se například stát, že molekuly putují nebo se jinak uspořádají
a inovaci a změní se vlastnosti plastu. I Guido Ege, vedoucí oddělení vývoje
a produktového managementu ve společnosti U.I. Lapp GmbH,
trického proudu sám od sebe, když se například zástrčka vytáhne si je jist: „Máme před sebou ještě hodně práce, ale jsme dále než naši
ze zásuvky pod zatížením – u stejnosměrného elektrického prou- konkurenti – a to je pro nás velkou výhodou“.
du zůstane zachován a může způsobit značné škody. Proto jsou Text a foto: Lapp Group

22
technika

Software pro inteligentní řízení procesu
Flexibilní měřicí systém Equator™ od společnosti Renishaw se softwarem IPC
(intelligent process control – inteligentní řízení procesu) poskytuje funkce pro
plnou automatizaci aktualizací korekcí nástrojů v CNC výrobních procesech.
Vylepšená schopnost přesného obrábění dílů, kratší doba nastavení a seřízení
procesu a integrace se systémy automatizace jsou jen některé z výhod, které
mohou uživatelé nyní očekávat.

Software IPS běží v řízení systému Equator společně s aplikačním obráběcím strojům. Obráběné dílce produkované různými stroji tak
programem. Vyhodnocuje naměřená data získaná aplikačním lze měřit na jednom systému Equator, přičemž aktualizace korekcí
programem ke stanovení korekcí procesu. Propojení Equatoru jsou zasílány vždy do příslušného stroje. V tomto režimu je třeba iden-
s obráběcím strojem je velmi snadné. Realizuje se propojením tifikovat typ dílce/stroje). Připojení k několika strojům vyžaduje síťo-
ethernetového kabelu ze systému Equator do CNC stroje. Výhody vý rozbočovač nebo připojení na stávající počítačovou síť v daném
systému využívají zákazníci společnosti Renishaw po celém světě. provozu. V systému s více stroji je možný provoz v uzavřené zpětno-
Dosahují výrazného nárůstu výkonnosti v široké škále odvětví, vazební smyčce a bezobslužným řízením. Taková konfigurace je
aplikací a typů CNC strojů, soustruhů, obráběcích center a vysoce základním požadavkem pro systémy podnikové automatizace.
automatizovaných výrobních provozů.

Řízení procesu prostřednictvím měření
Nový software IPC umožňuje trvalé sledování a seřízení operace
obrábění, udržuje rozměry dílu blízko jmenovitých hodnot a v rámci
limitů řízení procesu. To znamená, že jakékoli odchýlení procesu
je rychle opraveno, čímž dochází ke zlepšení kvality dílu a schopnos-
ti výroby spolu se snížením zmetkovitosti. Umístění kontrolního
systému Equator v dílně co nejblíže CNC procesu umožňuje rychlé
měření a seřízení procesu v místě výroby, takže dochází k odstranění
časových prodlev nebo spoléhání se na kontrolu hotového dílu.
Software IPC může zprůměrovat výsledky měření definovaných roz-
měrů na více změřených dílcích. Tento přístup umožňuje korigovat
nastavení řezných nástrojů o střední hodnotu odchylek a stabilizo-
vat tak řezný proces. Na rozdíl od systémů zabezpečení kvality zalo-
Inteligentní řízení řezných nástrojů v procesu obrábění
žených na měření všech prvků dílce v měrové laboratoři vyžaduje
Funkce softwaru IPC umožňují trvale sledovat proces a detekovat
řízení procesu kontrolu pouze některých definovaných prvků na díl-
hodnoty korekcí nástrojů, které přesahují stanovené limity. Takové
ci. Frekvenci měření a způsob aktualizace korekcí nástrojů je možné
korekce zpravidla značí poškození nástroje nebo vysokou míru opo-
nakonfigurovat pro jednotlivé prvky v závislosti na výkresových
třebení, a mohou být využity pro automatickou výměnu opotřebe-
hodnotách, tolerancích, odchylkách procesu a mírách opotřebení
ného nástroje.
nástrojů.
Kde je software IPC užitečný
Software IPC se ukázal být zvláště užitečným při práci s běžnými CNC
soustruhy, kde může být integrace běžného snímacího systému zalo-
ženého na obrobkové sondě obtížná z důvodu uspořádání stroje.
Kontrolní systém Equator lze s výhodou využívat také všude tam, kde
by měření přímo na stroji bylo z různých důvodů obtížné nebo časo-
vě náročné a neefektivní. Měření mimo stroj a využití korekčního sys-
tému IPC je preferovaným řešením tam, kde rozhodujícím požadav-
kem je minimální doba cyklu.

Kompatibilita IPC
Aktuální verze nového softwaru IPC umožňuje připojení k jednomu
nebo několika obráběcím strojům pomocí Ethernet kabelu.
Kompatibilní jsou řídící systémy Fanuc, Mazak a Okuma.
Snížení závislosti zkušenostech operátorů Systém byl testován a ověřen pro řídicí systémy Fanuc verze 0i, 30i,
Schopnost automaticky korigovat proces pomocí softwaru IPC sni- 31i a 32i s nainstalovanou opcí Focas2.
žuje riziko vzniku chyb při manuálním zadávání dat a snižuje nároky Řídicí systémy Mazak kompatibilní se softwarem IPC jsou Smooth X,
na porozumění tradičním protokolům měření za účelem získání Smooth G, Matrix2 a Matrix s nainstalovaným doplňkem Mazak API.
hodnoty pro korekci procesu na CNC stroji. Řídicí systémy Okuma OSP300L a OSP300M jsou podporovány na
strojích s nainstalovaným doplňkem Thinc API.
One-to-one nebo One-to-many – korekce parametrů několika Budoucí verze softwaru budou dále rozšiřovat kompatibilitu s CNC
strojů z jednoho měřicího systému Equator řídicími systémy.
Kontrolní systém Equator lze připojit k jednomu nebo několika CNC Text a foto: Renishaw

www.techpark.sk 25
technika

Precízne frézovanie v zdravotníckej technike
S „presnými“ a napriek tomu univerzálne flexibilne využiteľnými obrábacími
centrami Hermle vyrába Fetzer Medical najrozmanitejšie chirurgické nástroje
a dielce zdravotníckej techniky podľa špecifikácií zákazníkov.

„Od nápadu k hotovému výrobku alebo: All komponenty a kompletné prístroje. Firma, kovýkonné obrábacie centrá typu C 22 U,
in one inclusive Labeling!“ – tak znie krédo ktorá aktuálne zamestnáva 45 vysokokvali- ktoré sú vybavené 11-násobným vymieňač-
firmy Fetzer Medical, Tuttlingen. Na základe fikovaných pracovníkov, na tento účel vyu- mi paliet/zásobníkmi paliet typu PW 150
dlhoročnej rodinnej tradície vo vývoji a výro- žíva najmodernejšie vybavenie. Až 75 % pro- sa používajú na automatizovanú flexibilnú
be chirurgických nástrojov a zdravotníckych
prístrojov sa vtedy Peter Fetzer rozhodol uro-
biť krok vpred. S cieľom pôsobiť ako výlučne
nezávislý dodávateľ a vytvárať všetky perso-
nálne, ako aj technické predpoklady, ktoré
sú pre to potrebné, odštartovala Fetzer
Medical komplexný investičný, kvalifikačný
a certifikačný program a ešte v roku 2008 sa
pustila hneď aj do 5-osového obrábania.

dukcie sa týka náročného obrábania frézo- výrobu najrozmanitejších dielcov v sériách
vaním/vŕtaním, pri ktorom Fetzer Medical do 300 kusov.
od začiatku vsádza na 5-osové vysokový-
konné obrábacie centrá Hermle . Validované a certifikované: výrobné pro-
cesy na obrábacích centrách Hermle
Od manuálneho zhotovovania jednotli- Ako ďalší stupeň automatizácie je 5-osové
vých dielov až po priemyselnú výrobu vysokovýkonné obrábacie centrum C 12 U
Zásobník paliet k vymieňaču paliet PW 250, ktorý Bernd Zepf, vedúci výroby Fetzer Medical skombinované s robotickou bunkouna výro-
vykazuje osem miest; spolu s vymieňačom paliet o rozhodnutí sa pre stroje Hermle: „Na 5- bu nožníc skonštruovaných ako modulárny
a upínaním paliet na stole 5-osového vysokový- osové kompletné obrábanie v jednom ale- stavebnicový systém. Strojový park Hermle
konného obrábacieho centra C 2 U je to celkovo bo dvoch upnutiach sa ideálne hodia stroje ďalej dopĺňa CNC obrábacie centrum typu C
11 paliet v systéme Hermle, s ich masívnou konštrukciou, kon- 800 V o univerzálne práce v oblasti prípravy
cepciou s troma osami v nástroji a dvoma výroby, ako je napr. výroba referenčných
osami v obrobku, a tým optimálnym posta- plôch a možnosť flexibilnej realizácie výro-
vením nástroja a veľmi dobrou prístupnos- by prípravkov. Keďže všetky nainštalované
ťou. Všetci zamestnanci v našej firme majú obrábacie centrá Hermle sa zakladajú na rov-
dobré skúsenosti so strojmi Hermle. nakej koncepcii a filozofii riadenia, pre pra-
Poznajú ich vynikajúce riadenie a progra- covníkov to znamená zjednodušenú obslu-
movanie, jednoduchú obsluhu a rýchly a hu. Umožňuje to zvýšenie produktivity na
kvalitný servis. Koniec-koncov, tieto skúse- strojoch, ktoré sú na jednej strane obsluho-
nosti nám uľahčili okamžitý vstup do 5- vané v jednozmennej prevádzke, zatiaľ čo
osovej technológie, ku ktorému sme sa od- na strane druhej uvedené obrábacie centrá
vážili v roku 2008 obstaraním 5-osového s paletami, resp. robotickým systémom na
CNC vysokovýkonného obrábacieho centra automatické nakladanie stroja pracujú
Pracovný priestor 5-osového vysokovýkonného ob- Hermle C 40 U.“ Vďaka dobrému napredova- v noci, resp. počas víkendov ako bezobsluž-
rábacieho centra C22U s NC naklápacím kruhovým niu podnikania sa museli zvyšovať kapacity né zariadenia.
stolom s priemerom 320 mm, na ktorom je nain- a nasledovali dalšie automatizované obrá- V chirurgickej a zdravotníckej technike pod-
štalovaný viacnásobný upínací systém bacie centrá Hermle. Vďaka tomu Fetzer ľa normatívov inštitúcií EÚ a USA musí byť za-
Medical teraz zabezpečuje výrobu na pia- riadenie na výrobu a zabezpečenie kvality
tich obrábacích centrách. Zatiaľ čo s prvým úplne validované a certifikované. Výhodou
Cieľom bolo dosiahnuť veľkú variabilitu pro- obstaraným 5-osovým obrábacím centrom je, že mnohé firmy z oblasti zdravotníckej
duktov pri maximálnom počte kusov, byť C 40 U bola najskôr upevňovaná vlastná vý- techniky vyrábajú s obrábacími centrami
flexibilný a dodávať rýchlo. V súčasnostrifir- robná kompetencia, resp. budované rozší- Hermle, ktoré sú v danom prípade už valido-
ma obrába všetky relevantné materiály vrá- rené know-how, tento stroj sa teraz využíva vané. Aj firme Fetzer Medical to uľahčuje prá-
tane titánu, pričom sú zákaznícke diely pri- prevažne na predvýrobu, ako aj obrábanie cu a podarilo sa dosiahnuť kratší „time to
pravené na použitie od prototypov/jed- prototypov, vzoriek a malých sérií. Okrem market“.
notlivých dielov až po sériovo vyrábané toho sú prítomné ďalšie dve 5-osové vyso- Text: Hermle

www.techpark.sk 27
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

51. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 6. a 7. února 2018

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,
Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,
E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
technika

Modulárny systém priameho upínania obrobku
Pokiaľ ide o priame upínanie obrobku bez rušivých kontúr, SCHUNK VERO-S rýchlo-
výmenné paletové moduly ponúkajú celý rad výhod pre používateľov: voľný
prístup k obrobku z piatich strán, definovanú upínaciu situáciu, vysokú opakova-
teľnosť a presnosť polohovania ako aj vysoké vťahové sily pre náročné operácie.

SCHUNK rozširuje svoj modulárny systém Flexibilné komponenty pre voľné diely upínacie kolíky a kužeľové upínacie čapy sú
pre priame upínanie obrobkov, aby zabez- Vzhľadom na modulárnu povahu produkto- k dispozícii ako rozhranie obrobku. Na kom-
pečil, že efektívny princíp bude pracovať v, nie sú potrebné riešenia na mieru. Nové penzáciu tolerancií alebo tepelnej rozťaž-
aj v oblasti priemyslu výroby nástrojov a fo- veľkosti modulov rozšíreného modulárne- nosti obrobku možno použiť špeciálne upí-
riem pre voľné diely s komplexnou geo- ho systému od výšky 80 mm sú jemne nacie kolíky s kompenzáciou v jednej alebo
metriou, s malými veľkostnými šaržami a vy- odstupňované v 10 mm krokoch a sú ľahko v dvoch osiach (každý +/- 1 mm).
sokými požiadavkami na presnosť. Použitím zrealizovateľné: stohovacie moduly sú k dis-
základných modulov SCHUNK WDB, stoho- pozícii v piatich výškach (30 mm, 50 mm,
vacích modulov WDS alebo priamych upí- 80 mm, 120 mm, and 160 mm), ktoré je
nacích modulov WDN (Ø 99 mm), ktoré možno ovládať pomocou šesťhranného
možno flexibilne kombinovať s upínacími kľúča. Jednotlivé moduly sú navzájom
piliermi rôznych výšok, môžu byť tvarové
platne, voľné diely a ďalšie obrobky priamo
upnuté na stole stroja za pár sekúnd bez
potreby ďalších upínacích zariadení a preto
nevznikajú žiadne rušivé kontúry. Bez ohľa-
du na množstvo upínacích pilierov je zabez-
pečený prívod stlačeného vzduchu do pria-
mych upínacích modulov cez patentovaný
prechod média. Navyše je možné monitoro-

Rez - Priame upínacie moduly umožňujú vďaka
patentovanému prechodu média spoľahlivý prí-
vod stlačeného vzduchu cez všetky komponenty
upínacieho pilieru

Vysoká presnosť
Moduly - Upínacie piliere je možné individuálne Všetky rozhrania využívajú zúžené kužeľové
prispôsobiť obrobku použitím rôznych základných, centrovanie, ktoré zaručuje opakovateľnú
stohovacích alebo priamych upínacích modulov. presnosť < 0,005 mm. Skosenia na rozhraní
modulov umožňujú rýchle postavenie
uzamknuté vťahovou silou až do 25 000 N upínacích pilierov, bez toho aby boli kom-
(pri krútiacom momente 50 Nm). Integrova ponenty naklonené. Obrobok je upnutý
ná vťahovacia funkcia zaisťuje maximálne pomocou sily pružiny samouzamykacím
držanie, čím je zaručená maximálna stabili- spôsobom a bez potreby stlačeného vzdu-
ta. Priame upínacie moduly sú dostupné chu. Obrobky zostávajú bezpečne upnuté
Modulárny systém SCHUNK WDB pre priame v troch verziách, ktoré spájajú upínacie pilie- aj v prípade poklesu tlaku vo vzduchovom
upínanie umožňuje optimálny prístup a definuje systéme. Aby sa zvýšila životnosť a spoľahli-
re s obrobkom: pneumaticky ovládané
upínacie situácie v oblastiach ako napr. výroba vosť procesu, každá funkčná časť ako aj
(6 bar) s pevnou referenciou osi Z a ručne
foriem a nástrojov základné telo alebo upínacie šmýkadlá sú
alebo pneumaticky ovládané s integrova-
nou kompenzačnou funkciou v smere vyrobené z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele,
vať prítomnosť obrobku. Upínacie piliere Z (11 mm). Tá sa môže použiť ako podpora ktorá je absolútne odolná proti korózii
zaisťujú definovanú upínaciu situáciu, spo- proti deformácii obrobku. Aby mohol byť a ľahko sa čistí.
ľahlivú simuláciu a bezkolízne vysoko účin- systém zavedený na všetkých bežných Text a foto: SCHUNK Intec s.r.o.
né obrábanie. Zmeny obrobku možno zrea- obrábacích strojoch, obsahuje modulárny
lizovať vďaka vysokej presnosti upínacieho systém základné verzie modulov pre
riešenia za veľmi krátky čas. Sú to diely, ktoré T-drážkové platne, mriežkové platne a upí-
sú presne upnuté podľa existujúceho doda- nacie stanice VERO-S. Štandardné fixné
točné plánu a môžu byť znova opracované. upínacie kolíky bez upevnenia, valcové

29
technika

Benzínové elektrocentrály MEDVED:
Malé rozmery, vysoký výkon ... až 30 kVA!
Kvalitná elektrocentrála musí byť spoľahlivá, ľahká na obsluhu a samo-
zrejme disponovať kvalitným, vysoko výkonným motorom, ktorý unesie
aj vysokú záťaž. Pri výbere elektrocentrály je nutné brať do úvahy pre
aké spotrebiče je primárne určená a akej záťaži ju budeme vystavovať.
Tým možno ušetriť náklady nielen pri kúpe, ale aj pri prevádzke elektro-
centrály.
Jednofázové elektrocentrály nákladmi a tiež jednoduchým servisom. Uvedené značkové motory
Výkon jednofázových elektrocentrál MEDVED sa pohybuje od 3 do sú profesionálne motory určené pre prevádzku počas tisícov hodín.
20 kVA a možno ich používať nielen na stavbách, vo výrobe, firmách, Ak uvažujeme o záložných zdrojoch, potom je benzínový motor
ale napríklad aj ako záložný zdroj v domácnostiach alebo oproti dieselovému jednoznačnou voľbou.
výťahových systémoch. Jednofázové jednovalcové elektrocentrály
sa hodia pre napájanie elektrického náradia či ohrievačov Trojfázové elektrocentrály
a osvetlenia. Výkonnejšie dvojvalcové elektrocentrály si poradia Jednofázové elektrocentrály sa hodia na zapájanie spotrebičov na
aj v náročných prevádzkach, vo výstavbe a v havarijnom či 230 V. Avšak na zapájanie trojfázových spotrebičov na 400 V si treba
núdzovom nasadení. zaobstarať trojfázovú elektrocentrálu. Výkon trojfázových
elektrocentrál MEDVED sa pohybuje od 5 až do 30 kVA a hodia sa aj
Výhodou elektrocentrál MEDVED je regulácia výstupného napätia do veľmi náročnej prevádzky na napájanie elektromotorov,
AVR, vďaka ktorej s nimi môžete napájať spotrebiče citlivé na čerpadiel alebo kompresorov.
kolísanie napätia, napríklad jemnú elektroniku, ako sú počítače,
meracie prístroje alebo hudobné ozvučenie. Veľkou výhodou Týmto výkonom sa značka MEDVED stavia na pozíciu popredného
výkonných elektrocentrál s kvalitnou reguláciou napätia je možnosť svetového výrobcu výkonných benzínových elektrocentrál.
ich využitia pre napájanie UPS batériách v serverovniach alebo Hlavnými výhodami trojfázových benzínových generátorov je
väčších firmách. Dohromady s plne automatickou jednotkou ATS je okrem malých rozmerov, jednoduché ovládanie aj ich nízka
možné využiť ako spoľahlivé záložné zdroje pre mnohé aplikácie či prevádzková náročnosť a ľahký servis. Je vhodné spomenúť, že
ostrovné systémy. obstarávacia cena benzínového generátora je cca polovičná
v porovnaní s dieselovými agregátmi.
Elektrocentrály sú vybavené kvalitnými benzínovými motormi
značiek HONDA, Vanguard a Briggs, ktoré sa od dieselových Aké ďalšie výhody majú?
motorov líšia nízkou obstarávacou cenou, nízkymi prevádzkovými Elektrocentrály MEDVED možno doplniť o automatický bezobslužný

30 www.techpark.sk
technika

štart, vďaka ktorému sa pri výpadku prúdu sami spúšťajú a pripoja
sa k rozvádzaču ako externý záložný zdroj. Okrem toho je systém
pravidelne strážený ochrannými štartami, ktoré funkčnosť
elektrocentrály pravidelne overujú. Pri výpadku prúdu
elektrocentrálu ihneď spustí automatická jednotka AT 207, ktorá
okrem radu pokročilých funkcií umožňuje tiež vzdialene sledovať
informácie o napätí, prúde a záložný generátor obsluhovať
pomocou inteligentného telefónu z pohodlia domova.

Aký výkon vybrať?
Ďalej uvádzame niektoré odporúčania ako vybrať vhodnú
elektrocentrálu, ktorá bude poskytovať dostatočný výkon pre vaše
použitie. Najprv si spočítajte odber konkrétnych spotrebičov. Ak sa
budete orientovať podľa výkonu spotrebičov, potom u točivých Produkty s plochým dizajnom
zariadení ako sú elektromotory alebo kompresory pozorovaný
výkon vynásobte cca 3x. Približne taký výkon budú spotrebiče pri Komponenty RMQ Flat Front a RMQ Flat Rear od
rozbehu vyžadovať. Oveľa vhodnejšie je u týchto typov spotrebičov spoločnosti Eaton sú ovládacie a signalizačné prí-
sa orientovať podľa prúdu, kedy hľadáme na štítku alebo
stroje šetriace priestor. Konštruktérom strojovu-
v technickom liste hodnotu štartovacieho prúdu. Najspoľahlivejšou
metódou, ako hodnoty rozbehových prúdov zistiť, je jednoducho možňujú implementovať kvalitné koncepty a zosta-
ich zmerať ampérmetrom. Podľa výslednej hodnoty výkonu alebo vovať nákladovo efektívnejšie a kompaktnejšie
prúdu potom vyberajte stroj. stroje. Obe varianty s plochou prednou a zadnou
stranou sa dajú skombinovať s osvedčeným radom
prístrojov RMQ Titan spoločnosti Eaton, ktoré pri
konštrukcii strojov ponúka veľkú flexibilitu.

Úspora priestoru je špecifickou výhodou pre stroje s oddelenými
prevádzkovými terminálmi, ako sú podperné ramená. Prepínače
a príkazové signály poskytujú ergonomické prepojenie so stro-
jom, ktoré užívateľovi umožňuje ideálne ovládanie procesov.
Komponenty možno skombinovať so zariadeniami pre pohoto-
vostné zastavenie a zaistenie maximálnej bezpečnosti.
Ďalšou výhodou plochej konštrukcie RMQ je ich ľahká inštalácia.
Jednotky RMQ Flat Front disponujú sofistikovaným konceptom
uchytenia známym ako RMQ-AFX, ktorý ponúka ochranu proti
rotácii, flexibilné rozpätie vzdialenosti a nastavenie do
vodorovnej polohy. Zariadenia sú určené pre 30 mm otvory
a užívateľ si môže špecifikovať verziu s perom a drážkou
a ochranou proti otočeniu (ako pri rade RMQ Titan) alebo bez pera
Nižšie uvedený koeficient udáva orientačné násobok hodnoty a drážky podľa preferencií. V tomto prípade je zariadenie
"štítkového" príkonu u napájaných spotrebičov, ku ktorému bude zarovnané pomocou rovnakých okrajov na zadnom montážnom
počas rozbehu krátkodobo dochádzať. a tiež sa automaticky prispôsobí doske a krúžku.
Produktové portfólio obsahuje produkty od bežných tlačidiel
Väčšina spotrebičov má koeficient rovný 1 s výnimkou nižšie a indikačných kontroliek po kľúčom ovládané tlačidlá, joysticky,
uvedených: potenciometre a verzie s USB. K dispozícii sú tiež koncepty pre-
vodníkov, kombinujúce funkciu otočenia a stlačenia. Všetky
Tlakové umývacie stanice 3 produkty RMQ Flat Front majú vysokú úroveň ochrany pred
Chladničky 3,5-5 preniknutím prachu a vody až do triedy IP69K a s medzinárod-
ných osvedčením.
Miešačky na betón, flexi, kotúčové píly 2,5
Obrábacie stroje a elektrické brúsky 2 Nové komponenty RMQ Flat Rear umožňujú nižšiu hĺbku inštalá-
cie do 30 mm. Disponujú viacfarebnými LED diódami s červenou,
Ponorné čerpadlá 3 zelenou a modrou farbou, ktoré slúžia napríklad ako indikátory
Práčky 4 stavu, upozornenia pre užívateľov a ako asistencia pri riadení pro-
cesu. Použitie LED diód tiež prispieva k výrazným úsporám pri
Kompresory 3,5 -5 dodaní, pretože zákazník nemusí mať na sklade rôzne typy
Vŕtačky, frézky 3 zariadení s jednotlivými farbami.
Halogénové svetlá a žiarivky 1,5 Spoločnosť Eaton rozšírila aj rad kompaktných riešení RMQ zaria-
Drviče, kosačky, krovinorezy, dení all-in-one, ktoré obsahujú vlastnú kabeláž, konektory
a kryt v jednom prvku. Portfólio teraz zahŕňa tlačidlo pre núdzové
plotové nožnice, a motorové píly 2 zastavenie, prepínače a kľúčom ovládaný vypínač z úplne uzavre-
tou zadnou stranou a krytím IP65. Vopred pripravené káble sú
Autorizovaný predajca Manek stavebné stroje spol.s r.o. vám dostupné s dĺžkou 20 cm, 50 cm, 1 m a 3,5 m. Bezporuchové a jed-
svoje služby v oblasti predaja a servisu elekrocentrál ponúkne na noduché inštalácie kompaktného riešenia RMQ znižujú čas
českom i slovenskom trhu. potrebný na inštaláciu a náklady na strojné inžinierstvo.
Ponuku si prezrite na webe www.elektrocentraly-medved.sk. Text: Eaton Electric

31
ZLATÝ PARTNER: Načerpejte inspiraci, jak posunout
vaši logistiku o úroveň výš!
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

14
PARTNEŘI FÓRA:

SPECIÁLNÍ PARTNER: PŘIPOJTE SE K FACHMANŮM!
SPOLUPRACUJÍCÍ
ORGANIZACE: ´ LOG-IN ´ 18. ´ PRAHA,
#14 ŘÍJEN ČNB
PARTNER TŘÍDĚNÍ: 2017
PARTNER NÁPOJŮ:

&RY¡V
I³UX" INSPIRATIVNÍ ÚVODNÍ ŘEČ

PARTNER E-MAILOVÉ
ÍHN¡QD JAN MÜHLFEIT,
KOMUNIKACE: světoznámý motivátor a bývalý
šéf Microsoft pro střední Evropu
Pro organizace, které chtějí uspět
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: platí, že pružnost a inovace jsou
nutnou podmínkou přežití a úspěchu.

4 PŘÍPADOVÉ STUDIE 4 INOVACE
Jako např.: ALZA.CZ: Logistika 2.0 Jako např.: GABEN: Chytrý obal umožní zjistit
v pojetí e-commerce aktuální polohu
Inovace od A do Z. Co je základem Nově vyvinutý aktivní RFID tag umí určit svoji polohu
pro efektivní zpracování zboží v rámci podnikové WiFi sítě. Unikátní je v tom, že jeho
v prostředí e-commerce, jak výdrž baterie je několik let, zatímco dnešní tagy vydrží
uvažujeme a proč to všechno jen několik dní.
děláme.
2 PANELOVÉ DISKUZE
Diskutovat se bude Projekt Lean & Green
a také Přínos zahraničních skladových investic pro ČR
např. s ekonomem Vladimírem Pikorou, Jakubem Holcem
ze 108 AGENCY nebo Romanem Pekrtem z ESA logistika.

Logistická akce podzimu! ORJLQ XP
Nesmíte chybět! R MW H V H N IDFKPDQ
SULS
Registrujte se už dnes! YORJLVWLFH
LQRYDFH
ORGANIZÁTOR:

´
+420 739 628 425
NAVŠTIVTE: LOG-IN.CZ Facebook LinkedIn DEBATUJTE, POTKEJTE
PROFESIONÁLY, KOMUNIKUJTE...
technika

Flexibilní průmyslové přepínače
nyní i pro procesní automatizaci
Společnost Siemens uvádí na trh novou řadu kompaktních přepínačů Scalance
XF-200BA. Přepínače mají rozšířený rozsah pracovních teplot od -40 do +70 C
a také schválení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX Zone 2,
IECEx). To umožní spolehlivé nasazení i v náročných podmínkách procesního
průmyslu.

Jednou z velkých výhod je flexibilní použití různých adaptérů fyzic- Network Monitoring nebo SNMP – Simple Network Management
kého rozhraní. Na výběr je elektrické nebo optické propojení pro Protocol).
jakékoliv topologické typy sítí (linie, hvězda, kruh apod.). Adaptéry
jsou vybaveny připojením jak s RJ45 porty, tak i s optickými porty Přepínače řady Scalance XF-200BA mají charakteristický kompaktní
typu SCRJ nebo LC. Uživatelé se tak mohou spolehnout na široké kryt v designu decentrálního systému Simatic ET 200SP HA.
spektrum automatizačních a síťových komponent, které mají stejný Přepínače jsou vhodné jak pro montáž na zeď, tak i na standardní
design, způsob nastavování a stejné možnosti montáže. lištu ve skříni řídícího systému hned vedle nového modulu Simatic ET
200SP HA.
K dispozici jsou dva typy zařízení, Scalance XF204-2BA je univerzální
switch pro použití ve všech oblastech průmyslu a Scalance XF204- Decentrální periferie Simatic ET 200SP HA (High Availability) umož-
2BA DNA představuje “ Y– switch” pro speciální použití v procesní ňuje optimální využití vlastností sběrnice Profinet. Tato periferie vzdá-
automatizaci. Funkci “ Y-switche” lze využít pro připojení zařízení lených vstupů a výstupů je speciálně navržena pro procesní průmysl,
typu S2 k plně redundantním systémům R1. Skládá ze dvou portů kde je vyžadována vysoká dostupnost a může být použita i v zóně
typu Y-switche a dále dvou lokálních portů. Tyto dva porty umožní s nebezpečím výbuchu Ex-Zone 2. Přes Profinet je připojena nová
připojit S2 zařízení přes Scalance XF204-2BA DNA do redundantní jednotka Simatic Compact Field Unit (CFU), která umožňuje připoje-
kruhové topologie. ní přístrojů s podporou technologie Profibus PA i přístrojů připoje-
ných proudovou smyčkou (4 mA-20 mA). Modul CFU tak přináší výho-
Obě verze nabízejí připojení až 4 portů a přinášejí nové rozšířené fir- dy digitalizace až na úroveň polní instrumentace. Nový převodník
mwarové fukcionality. Jako je například využití virtuální sítě (VLAN) IE/PB-LINK PNIO poskytuje další možnost připojení zařízení Profibus
pro rozdělení sítě na několik virtuálních sekcí, čímž se omezuje DP slave k Profinet systému.
počet broadcast zpráv v síti. Protokoly HRP (Highspeed
Redundancy Protocol) a MRP (Media Redundancy Protocol) umožň- Všechna zařízení průmyslových sítí mohou být sesíťovány pomocí
ují vyšší dostupnost všech strojů a zařízení v kruhových sítích. přepínačů Scalance XF204-2BA a XF204-2BA DNA, které jsou vybave-
Jestliže komunikace selže, dojde v průběhu několika desítek milise- ny plošnými spoji (Conformal Coating). Splňují navíc požadavky
kund k přepnutí na redundantní cestu. Firmware podporuje i další NAMUR/NE21, které specifikují požadavky na odolnost procesních
funkcionality jako kombinování více síťových připojení (Link a laboratorních zařízení.
Aggregation) a vzdálené monitorování sítí (RMON - Remote Text:Kateřina Pištorová

www.techpark.sk 33
Gumové výrobky – manety, tesnenia,
prechodky, podloky, tlmiče a iné…

Gumo-kovové výrobky – silentbloky, dorazy, tlmiče a iné…

Polyuretánové výrobky – manety, tesnenia,
prechodky, podloky, tlmiče a iné…

Pogumovanie – nanášanie gumového povlaku na plochy
rôznych materiálov, súčiastok, kolies, valcov…

Nanášanie polyuretánového povlaku na plochy
rôznych materiálov, súčiastok, kolies, valcov

LUSIK TRADE s.r.o. tel.: 042 462 4037
Slatinská cesta 1724 fax: 042 462 4036
018 61 Beluša e-mail: info@lusiktrade.sk

www.lusiktrade.sk
technika

EPLAN Preplanning s modulem pro potrubí
Čím dříve strukturujete a konzistentně shromažďujete data v technických pro-
jektech, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro data o propo-
jeních, včetně určení, odkud a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou
jejich parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru EPLAN
Preplanning nyní zahrnuje svůj vlastní modul pro návrh potrubí. Uživatelé tak
mohou již ve fázi předprojektové přípravy definovat kabelová a potrubní propo-
jení, a tato data využít jako základ pro další práci při přípravě projektu.
Centralizovaná správa dat o propojeních snižuje pracovní náročnost a zvyšuje kva-
litu projektu.

Nová verze softwaru EPLAN Preplanning každé definici potrubí – díky tomu se a další doplňující data. Vybrané potrubí lze
2.7, která bude k dispozici v září, dále rozšíří výrazně zrychlí příprava projektové doku- potom v celé délce potrubní trasy obarvit
možnosti využití platformy EPLAN. Sběr dat, mentace. podle standardního barevného schématu
specifikace parametrů a tvorba koncepč- a přidávat k němu další automaticky připo-
ních náčrtů na platformě EPLAN– ať jde V nové verzi EPLAN Preplanning 2.7 jsou ve jené úseky, čímž je možné kabelovou trasu
o grafickou část projektu, nebo databázově všech segmentech už v počáteční fázi kus po kusu prodloužit přes všechna
orientované informace – pomáhají práci na přípravy projektu definovány třídy potrubí, dostupná napojení v P&ID.

Pozadí
Prostřednictvím softwaru EPLAN Preplann-
ing mohou uživatelé realizovat předběžnou
přípravu projektu i z hlediska technických
parametrů již už od samého počátku na plat-
formě EPLAN. Při konstrukci stroje nebo
zařízení se postupuje v jednotlivých fázích,
v nichž je koncept kontinuálně propracová-
ván a doplňován o další podrobnosti od
počáteční myšlenky a koncepčního návrhu
až po vytvoření požadované kompletní
dokumentace a informací pro výrobu a mon-
táž stroje. V předprojektové fázi je vytvářen
základní koncept stroje nebo zařízení
a vytvářena první představa o potřebných
komponentách a jejich množství. Cílem je
určit technicky nejvýhodnější řešení a určit
specifikace pro následující detailní kon-
strukci. Na základě předprojektové přípravy
Nová verze softwaru EPLAN Preplanning 2.7 umožňuje snadný návrh potrubních tras, od předprojektové je potom možné vytvářet výkresy, rozpisky
přípravy až po tvorbu detailních výkresů a schémat P&ID. a montážní postupy. Nedílnou součástí
dokumentace je také diagram potrubních
projektu lépe integrovat a zefektivnit ji od které jsou potom vstupním rozsahem pro tras a přístrojového vybavení P&ID.
prvních návrhů až po detailní konstrukci. objekty a definiční body při návrhu potrubí,
Toho je možné dosáhnout použitím tzv. přičemž je možné vybírat z předem vytvoře- Výhody softwaru EPLAN Preplanning 2.7
propojovacích objektů - potrubí, v nichž ných šablon tříd potrubí. Do šablon mohou ŸUrčení zdroje a koncového bodu
se stanovuje, které stroje a přístroje jsou uživatelé ukládat vhodné komponenty, jako potrubí, dokonce ještě dříve, než je
s čím propojené, a popisují se už v předpro- potrubní sekce, armatury a čerpadla. vytvořen P&ID.
jektové fázi návrhu kabelové i potrubní spo- Později mohou být pro daný segment ŸUrčení identifikačních a popisných dat
je. vybrány jen komponenty, které jsou použi- potrubí, které lze použít např. pro
telné pro stanovenou třídu potrubí. jeho označení.
Data popisující potrubí zahrnují informace ŸSpecifikace potrubní trasy v P&ID
o třídě potrubí a o médiu, které potrubím Výhody pro uživatele: EPLAN Preplanning s navrženými sekcemi potrubí a
proudí – např. voda, olej, kyslík apod. V okně automaticky určuje potrubní trasy, to zna- přístrojovým vybavením.
Navigátor šablon segmentů může uživatel mená, že stanovuje, které potrubí lze připo- ŸJednotlivé provozní přístroje lze do
definovat požadované třídy potrubí jit na dané napojení přístroje. potrubí libovolně vkládat nebo je
a média používaná v projektu jako šablony, z něj odebírat.
v nichž jsou obsažena všechna relevantní Prostřednictvím odpovídajících charakte- ŸVytváření přehledů a sestav se speci-
data. Uživatelé už nemusejí individuálně ristik napojení, definičních bodů napojení fickými údaji o potrubí.
zadávat data ve všech segmentech a při a funkcí lze ukládat data o třídě potrubí Text: Radka Kolinská

www.techpark.sk 35
technika

Nové termografické kamery
pre priemysel a stavebníctvo
Špecialista na meraciu techniku, firma Testo,
uvádza na trh štyri nové termografické kamery

Termografia - termografická diagnostika, ako jeden zo spôsobov bezkontaktného
merania rozloženia teplôt na povrchu sledovaných objektov je dobre známa
aj u nás a používa sa v rôznych oblastiach priemyslu, vedy, výskumu a praxe naj-
menej ostatných 25 rokov. Používa sa hlavne v stavebníctve, strojárstve, energe-
tike, elektrotechnike, elektronike, automobilovom priemysle, ale aj v humánnej
a veterinárnej medicíne.
Jedným z výrobcov termografických kamier porovnateľná termografická kamera nemá on-line ukladať a odosielať pomocou
je aj popredný výrobca prenosných mera- lepšiu kvalitu termogramov. e-mailu. Typický dosah signálu WLAN je do
cích prístrojov firma Testo SE & Co. KGaA, Nové kamery testo 865, testo 868, testo 871 15 m.
ktorá dodáva profesionálne kamery už viac a testo 872 svojim neprekonateľným pome-
ako 10 rokov. Posledné inovácie firmy Testo rom ceny a výkonu dokazujú, že sa špičková
v tvrdom súboji na trhu termografických kvalita Made in Germany a atraktívna cena
kamier výrazne prevyšujú konkurenciu: navzájom nevylučujú.
majú rozlíšenie až 320 x 240 meracích bodo-
v. Pomocou sériového vybavenia technoló- Inteligentná a rýchla práca s prepojením
giou SuperResolution sa dá dokonca na Všetky termografické kamery až na základ-
počítači zväčšiť počet meracích bodov ter- ný model testo 865 sa dajú bezdrôtovo cez
mogramu na 640 x 480. Pomocou funkcie sieť WLAN prepojiť aj s aplikáciou testo
SuperResolution sa tak zorným uhol mera- Thermography App. Aplikácia, ktorá spo-
cieho bodu kamery (IFOVSR) zmenší 1,6x lupracuje so systémami iOS a Android, urobí
a kamera je schopná vyhodnotiť teplotu z chytrého telefónu/tabletu užívateľa dru-
v jednotlivých meracích bodoch z menšie- hý displej a slúži na diaľkové ovládanie
ho meraného povrchu, čím je zaistená kamery a na rýchle vytvorenie kompakt-
vyššia presnosť merania teploty. Žiadna ných správ na mieste merania, ktoré možno

36 www.techpark.sk
technika

App ponuka užitočné nástroje na rýchlu ním úplného teplotného rozsahu (napr. ktoré závisí od jednotlivých zložiek: energie
analýzu na mieste merania, napr. doplnenie -20... +100 °C) vznikne termogram, ktorý vyžiarenej z povrchu samotného telesa,
ďalších meracích bodov, zistenie priebehu nám poskytne neúplnú informáciu s ma- energie z okolia telesa odrazenej od povr-
teplôt v priamke alebo pridanie komentára lým teplotným kontrastom. Ak zvolíme chu telesa a energie žiarenia prechádzajú-
k termogramov. App slúži na rýchle vytvo- limitovaný merací rozsah teplôt získame ceho telesom.
renie kompaktnej správy ihneď na mieste viac informácií o meranom objekte.
merania , ktorú je možné on-line ukladať Správne nastavenie rozpätia meracieho
alebo odosielať emailom. rozsahu je veľmi dôležité, ale potom je
možné, že sa nesprávne interpretujú naprí-
Bluetooth prepojenie kamery s merací- klad tepelnoizolačné vlastnosti budovy.
mi prístrojmi Novovyvinutá funkcia testo Scale Assist
Termografické kamery testo 871 a testo 872 tento problém rieši, pretože sa rozloženie
sa navyše bezdrôtovo cez Bluetooth rozhra- farieb stupnice upraví podľa vnútornej
nie prepoja s vlhkomerom/teplomerom a vonkajšej teploty meraného objektu a roz-
testo 605i alebo s kliešťovým multimetrom dielu medzi nimi.
testo 770-3. Kamery vyhodnocujú rozlože-
nie povrchovej vlhkosti a na displeji kame-
ry sú miesta s rizikom kondenzácie zobraze-
né červenou farbou a miesta bez ohrozenia Podiel týchto zložiek žiarení ku celkovému
sú zelené. Postačuje jeden pohľad, aby ste žiareniu definujú koeficienty charakterizu-
vedeli posúdiť skutkový stav. júce povrch a štruktúru meraného objektu:

ε - emisivita ( pomerné sálanie)
τ - priepustnosť ( pomerná transmitancia)
ρ – odraznosť ( pomerná reflektancia)

Pričom platí, že ε + τ + ρ = 1
Bez funkcie ScaleAssist
Väčšina materiálov je pre IR žiarenie neprie-
pustná, teda τ = 0, potom ε + ρ = 1

Na presné určenie povrchovej teploty z do-
padajúcej energie musí užívateľ do menu
kamery zadať emistivu ε a zdanlivú odraz-
nú (reflektujúcu) teplotu RAT (Reflected
appatent temperature). Je to zdanlivá
Pri elektro termografii ocení užívateľ mož- teplota (excitované žiarenie) z akéhokoľvek
nosť doplniť termogram aj o informáciu objektu, ktorý sa odráža na našom cieľo-
o veľkosti záťažného prúdu, a teda prená- vom povrchu a potom od tohto povrchu sa
šaného výkonu zariadenia pri sledovaní odráža do objektívu kamery.
oteplenia. Najčastejšie sa to realizuje Nastavenie stupňa emisivity a odraznej RAT
S funkciou ScaleAssist
pomocou externého kliešťového ampér- teploty - čo je nevyhnutné pre precízne ter-
metra a údaj si obsluha zaznamenáva do To umožňuje objektívne a bezchybné mogramy bolo doteraz zdĺhavé a vo vzťahu
sprievodnej dokumentácie ručne. Tvorba porovnávať termogramy tepelnoizolač- k odraznej teplote tiež skôr nepresné.
protokolov je potom zdĺhavejšia a vyžaduje ných vlastnosti budov, štrukturálne chyby Užívateľ musí tieto hodnoty pred samot-
pozornosť. a tepelné mosty. Nechcené extrémne ným termografickým meraním zistiť, aby
Nové termografické kamery testo 871 teploty sú automaticky odfiltrované. V sku- ich mohol zadať do menu kamery.
a testo 872 odstraňujú manuálny záznam, točnosti sú prezentované len prítomné
lebo bezdrôtovo cez Bluetooth rozhranie konštrukčné poruchy. Termogramy možno
komunikujú s kliešťovým multimetrom spoľahlivo porovnávať napríklad pred a po
testo 770-3. Typický dosah Bluetooth signá- zateplení.
lu je do 5 m. Funkcia Scale Assist zaisťuje správne nasta-
Veľkou prednosťou multimetra testo 770-3 vený merací rozsah termogramu, takže
je jednoduchá manipulácia a komfortné pri- neprídete o žiadnu poruchu. Získate tak nor-
pojenie na káble pomocou odsúvateľného mované termogramy, ktoré sú navzájom
ramena kliešti. Prístroj dokáže automaticky porovnateľné aj pri rozdielnych okrajových
rozpoznať AC/DC a vyznačuje sa veľkým teplotách.
dvojriadkovým displejom.
Automatické nastavenie stupňa emisivi-
testo Scale Assist - objektívne porovna- ty a RAT teploty
teľné termogramy Aj keď sa termografická kamera stáva kaž-
Na dosiahnutie čo najväčšieho teplotného dodenným diagnostickým nástrojom ešte S patentovanou funkciou testo ε-Assist sa
kontrastu termogramov môže si užívateľ to neznamená, že vyhodnotenie termogra- toto mení. Pre využitie tejto funkcie sa
individuálne nastaviť teplotnú stupnicu mov je úplne triviálne. Na detektor kamery nalepí na meraný objekt špeciálnej nálepka
a farebnú paletu termogramov. Nastave- dopadá celkové infračervené žiarenie, (ε-Marker). Termografické kamery testo

www.techpark.sk 37
technika

868, testo 871 a testo 872 využívajú auto- Táto nová funkcia ilustruje, ako možno ploche.
matizovaný proces, v ktorom túto nálepku merať správne a presne teplotu objektu zo ŸZvládnete práce ako je lokalizácia úni-
rozpoznajú pomocou svojho vstavaného špecifickej vzdialenosti. Zabezpečuje, že kov alebo kontrola zariadenia a častí
digitálneho fotoaparátu, určia emisivitu okolité objekty alebo povrchy neovplyvňu- budov rýchlejšie než predtým a
meraného objektu a odraznú teplotu a obe jú teplotu povrchu cieľového objektu, ktorý ušetríte tým čas a peniaze.
hodnoty automaticky nastavia v menu má byť meraný. Priblížte sa k meranému ŸTrvalo poskytujete najlepšiu kvalitu a
kamery. Užívateľovi tak odpadá prácne, zdĺ- objektu tak, že želaný povrch úplne vyplní zabezpečujete si spokojnosť svojich
havé zisťovanie dvoch kľúčových hodnôt obdĺžnikový kurzor, potom budete správne zákazníkov - napríklad tým, že skon-
pre presné určenie teploty v termogra- merať teplotu požadovaného objektu. trolujete bezchybné pripevnenie izo-
moch. Merané teploty sledovaných povrchov nie lácie alebo funkčnosť vykurovacej
sú zaťažené chybou merania spôsobenou sústavy a môžete to efektne vysvetliť.
Testo ponúka v nových kamerách novú ovplyvňovaním teploty kontrolovaných ŸProfesionálnym vystupovaním, ktoré
funkciu IFOV alarm detailov povrchu aj teplotami z priľahlých je podporené termografickou kame-
povrchov. rou, získate nových zákazníkov.
Použitím termografických kamer testo zís- Text a foto: Ing. Dušan Kiseľ, CSc.
kate zásadný prospech v priemyselnom sek-
tore a taktiež v remeslách: Viac informácií:
Ÿ Vykonávate údržbu orientovanú na K – TEST, s.r.o.
stav a predchádzate drahým výpad- Letná 40
kom zariadení. 042 60 Košice
Ÿ Prekonáte obmedzenia pyrometrov Tel./fax.: 055 6253633, 055 6255150
tým, že nemeriate teploty iba v jed- ktest@iol.sk
notlivých bodoch, ale precízne pre- www.ktest.sk
Termografická kamera (WBK) s IFOV alarmom verujete rozloženie teplôt na celej www.termokamery.net

Prednosti nových termografických kamier testo:

Vysoké rozlíšenie a kvalita termogramov
Nové termografické kamery ponúkajú rozlíšenie termogramov až do 320 x 240 meracích bodov,
s funkciou testo SuperResolution je to potom dokonca až do 640 x 480 bodov. Kvalita záberu
a rozlíšenie sú ideálne pre všetky aplikácie v oblasti vykurovania, klimatizácie, chladenia, elektro,
stavieb či v priemysle

Spojenie s aplikáciami a s ďalšími meracími prístrojmi testo
S modernou termografickou aplikáciou od spoločnosti Testo môžete teraz ihneď na mieste vytvoriť
a odoslať Vaše kompaktné správy z meraní. Hodnoty namerané vlhkomerom testo 605i alebo
kliešťovým multimetrom testo 770 môžete teraz bezdrôtovo preniesť do termografických kamier.
Ihneď tak zistite, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku plesní, alebo doplníte svoje termogramy o hodnoty
prúdu či napätia.

Automatické nastavenie stupňa emisivita a RAT teploty
Funkcia testo ε-Assist automaticky nastaví stupeň emisivity i odraznú teploty RAT meraného
objektu a výrazne tak urýchľuje a zjednodušuje proces zhotovenia termogramov.

Objektívne porovnateľné termogramy
Funkcia testo Scale-Assist prispôsobí stupnicu termogramu k vonkajšej a vnútornej teplote meraného
objektu, rovnako tak ako ich rozdielu. To Vám zaistí porovnateľné a bezchybné termogramy
tepelnoizolačného správania budov.

K – TEST, s.r.o. Tel.: 055 6253633
Letná 40 ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
042 60 Košice www.ktest.sk

www.termokamery.net, www.meracie-pristroje.eu

38
technika

Napájacie zdroje MEAN WELL na DIN lištu
s ističovým profilom
Svetová jednotka v oblasti napájacích zdrojov pri-
chádza s druhou generáciou napájacích zdrojov na
DIN lištu s ističovým profilom, sériou HDR. Tieto
zdroje, tak ako aj ich predchodca, séria DR nájdu
široké využitie v automatizácii, meraní a regulácii
a zabezpečovacej technike.

Napájacie zdroje série HDR sú v ističovom prevedení v plastovej kra- Výstupné parametre, Rozsah, v ktorom
bičke, jedná sa o výrobky triedy II, tzn. bez zemniaceho vodiča. Napájacie zdroje
s ktorými sa je možné nastaviť
Impulzné napájacie zdroje HDR sú dodávané vo výkonových série HDR-60
zdroje dodávajú trimom výstupné napätie
sériach 15 W, 30 W, 60 W a 100 W. Sú určené na montáž na DIN lištu HDR-60-5 5V 6,5 A 5 až 5,5 V
(TS35/15, alebo TS35/7.5) čo zaručuje rýchlu montáž. Ich malé roz- HDR-60-12 12 V 4,5 A 10,8 až 13,8 V
mery s výškou 90 mm a modulárnom vyhotovení tak značne šetria HDR-60-15 15 V 4A 13,5 až 18 V
priestor v rozvádzači. Napájacie zdroje série HDR pracujú so vstup- HDR-60-24 24 V 2,5 A 21,6 až 29 V
ným napätím 85 až 264 V AC, sú pasívne chladené. Rozsah pracov- HDR-60-48 48 V 1,25 A 43,2 až 55,2 V
ných teplôt je -30 až +70 °C čo im zaručuje použitie aj v tých najná- Napájacie zdroje HDR-60 majú šírku len 52,5 mm, čo sú tri moduly.
ročnejších podmienkach.
Výstupné parametre, Rozsah, v ktorom
Výstupné parametre, Rozsah, v ktorom Napájacie zdroje
Napájacie zdroje s ktorými sa je možné nastaviť
s ktorými sa je možné nastaviť série HDR-100
série HDR-15 zdroje dodávajú trimom výstupné napätie
zdroje dodávajú trimom výstupné napätie
HDR-100-12 12 V 7,1 A 12 až 13 V
HDR-15-5 5V 2,4 A 4,5 – 5,5 V
HDR-100-15 15 V 6,13 A 15 až 17 V
HDR-15-12 12 V 1,25 A 10,8 – 13,8 V
HDR-100-24 24 V 3,83 A 24 až 25,5 V
HDR-15-15 15 V 1A 13,5 – 18 V
HDR-100-48 48 V 1,92 A 48 až 48,7 V
HDR-15-24 24 V 0,63 A 21,6 – 29 V
HDR-15-48 48 V 0,32 A 43,2 – 55,2 V Napájacie zdroje HDR-100 majú šírku 70mm, čo sú štyri moduly.
Napájacie zdroje HDR-15 majú šírku len 17,5 mm, čo je len jeden modul Napájacie zdroje série HDR sú globálne certifikované pre automati-
(1M rsp. 1SU). Vlastná spotreba zdroja je nižsia ako 0,3 W. začnú techniku a meranie reguláciu (EN60950-1, EN61558-2-16)
a sú vhodné ako aj pre domáce, tak aj priemyselné aplikácie s galva-
Výstupné parametre, Rozsah, v ktorom nickým oddelením /elektrická pevnosť/ vstupu od výstupu
Napájacie zdroje
s ktorými sa je možné nastaviť min.3kV. Na napájacie zdroje série HDR je poskytovaná záruka
série HDR-30
zdroje dodávajú trimom výstupné napätie 3 roky.
HDR-30-5 5V 3A 4,5 až 5,5 V Spoločnosť MEAN WELL tento rok oslavuje svoje 35. výročie a spolu
HDR-30-12 12 V 2A 10,8 až 13,8 V so svojimi partnermi, spoločnosťami JDC a AKAM, pripravila uvede-
HDR-30-15 15 V 2A 13,5 až 18 V
né zdroje za veľmi zaujímavé ceny.
HDR-30-24 24 V 1,5 A 21,6 až 29 V
Spoločnosť JDC je autorizovaný distribútor a servisné stredisko
HDR-30-48 48 V 0,75 A 43,2 až 55,2 V
značky MEAN WELL a naši pracovníci sú pripravení Vám ponúknuť
Napájacie zdroje HDR-30 majú šírku len 35 mm, čo sú len dva moduly tie najlepšie služby.
a ich účinnosť je až 90 %. Text: Juraj Klein JDC,s.r.o.

39
technika

Budoucnost robotiky -
spolupráce člověka s robotem (HRC)
Lidé jsou rozděleni v názorech na to, jak bude vypadat budoucnost v oblasti
použití robotů. Zatímco někteří vidí roboty jako humanoidní stvoření, která nám
budou brát práci, mnozí je považují za fascinující a sní o budoucnosti s roboty.

Ve společnosti KUKA mají velmi jasnou vizi: vyžadují lidské schopnosti, jako je schop- nebo koncovým uživatelům - našim zákaz-
roboti by měli lidem pomáhat, ne naopak. nost učit se, využívání zkušeností, smyslové níkům. Nejsme spokojeni, dokud nemáme
Roboti mohou lidem usnadnit jejich práci vnímání, tvořivost, improvizace atd. Roboti jistotu, že robot je bezpečný v konkrétní
a mohou je zbavit nepříjemných nebo ne- mohou doplnit tyto unikátní lidské vlast- aplikaci. Přemýšlíme také o tom, jak blízko
ergonomických úkolů. Úkoly prováděné nosti silou, opakovatelností, rychlostí, přes- člověka se robot pohybuje, protože téměř
lidmi by se měly omezit pouze na ty, které ností a kvalitou. Například smartphony všechny standardní roboty můžete použít
a počítače jsou již součástí každodenního v oblasti HRC aplikací nebo naopak.
života pro všechny. Účetní také již nepřidá-
vají sloupce čísel ručně, ale používají Existují čtyři základní varianty:
k tomu stroje. Ÿ Robot se zastaví, když je otevřena
Ve společnosti KUKA znamená spolupráce bezpečnostní brána (dveře) k robotu. Vše,
člověka s robotem (HRC) také odpověd- co je pro tuto variantu potřeba, je bezpeč-
nost. Lidé musí být vždy ústředním téma- nostní vstup (v případě nutnosti bezpeč-
tem - roboti mohou pomáhat lidem, ale nostní relé), který zastaví robota, když
nikdy je nesmí ohrozit. Roboti tudíž musí někdo vstoupí do oblasti.
splňovat nové bezpečnostní požadavky. Ÿ Pokud má být robot ovládán ručně,
Existují samozřejmě různé způsoby, jak tyto je kromě bezpečného vstupu zapotřebí
požadavky řešit. Ve společnosti KUKA rozli- ještě třípolohový vypínač a monitorování
šujeme mezi bezpečnostními funkcemi, rychlosti. (V některých případech může
které chrání lidi při práci s robotem, a funk- být požadováno také bezpečné sledování
cemi, které dělají bezpečnějším robota orientace nástroje)
samotného. Ÿ Pokud lze použitím jednoho bezpeč-
Jak bezpečná je oblast kolem robota? Jaké nostního senzoru určit polohu člověka,
nástroje se na robotu používají? To jsou rychlost robota může být snížena v
otázky, které musíme také řešit. Nevěříme, závislosti na vzdálenosti mezi člověkem a
že je správné nechat řešení bezpečnosti robotem, aby se zajistilo, že robot je vždy v
robotického systému pouze integrátorům klidu, když se člověk dostane do jeho blíz-

40 www.techpark.sk
technika

kosti. Pro tuto variantu potřebuje robot bez- Dalším krokem je bezpečná konfigurace provádíme ve společnosti KUKA. To je jediný
pečnostní funkci "bezpečné monitorování robota v jeho pracovním prostoru. Jsou bez- způsob, jak zjistit, zda jsou naši roboti stále
rychlosti " a bezpečnostní vstup pro tlačítko pečnostní funkce, jako detekce kolize nebo bezpeční i po přetížení nebo při samotné
nouzového zastavení. Základem všech sou- monitorování síly, účinné v pracovním pros- havárii. Jak již bylo uvedeno výše, lidé se nyní
časných robotických systémů HRC je vyhý- toru robota? Co když je přesnost měření hodně zaměřují na spolupráci mezi lidmi
bání se kolizím. omezená nebo nelze měřit v určitých a roboty. Všechny důležité otázky však musí
Ÿ Největší výzvou a skutečnou podstatou bodech pracovního prostoru robota? Je být vyřešeny nejpozději při analýze rizik
spolupráce mezi člověkem a robotem je kon- pak dostatečně zajištěna bezpečnost? konkrétní robotické aplikace. To je vždy
trola jejich vzájemné kolize ("kontrola síly Z toho plyne, že velmi důležitá je přesnost mnohem jednodušší, pokud robot obsahuje
a její omezení"). To znamená, že robot je scho- měření síly v bezpečnostní technologii. certifikované bezpečnostní funkce.
pen komunikovat s člověkem, člověk se Pokud je například nastavena limitní síla Bezpečnost aplikace je také nutné doložit
může dotýkat robota, vést ho a dokonce na 120 N, není dostatečné, aby robot byl značkou CE, která je požadována směrnicí
s ním mít i kolizi. Při použití funkcí, jako je bez-
pečná detekce kolize nebo bezpečné moni-
torování sil, musí být zajištěno, že síly a tlaky
nepřekročí definované, bezpečné limity
v případě kolize, bez ohledu na aktuální
situaci na robotizovaném pracovišti. Krátce
řečeno, že robot prostě člověku neublíží.

Jakmile je aplikace robota přesně definová-
na, zůstává otázkou, zda robot poskytuje
všechny požadované bezpečnostní funkce.
Společnost KUKA nabízí ve svých robotech
následující funkce, například:
·Bezpečná detekce kolize

·Monitorování bezpečné síly
·Bezpečné pracovní a chráněné prostory
·Bezpečné sledování polohy
·Bezpečné sledování rychlosti
·Bezpečné vstupy a výstupy
·Detekce bezpečného nástroje schopen spolehlivě měřit pouze s malou o strojních zařízeních. Pokud je však označení
·Bezpečné sledování orientace nástroje přesností (např.110 či 130 N). Pokud robot CE pro aplikaci nesprávně a neoprávněně
· Bezpečné přepínání stavu umožňující měří s malou přesností, pak to může vést uděleno, existuje velké riziko odpovědnosti,
změnu mezi bezpečnostními strate- k omezení rozsahu použití s ohledem na včetně té osobní, v případě úrazu či jiné
giemi v rámci konkrétní aplikace bezpečnost pracoviště. mimořádné události.
Společnost KUKA má také všechny tyto bez- Odolnost samotného robota by měla být Odpověď na otázku, která je řešena na začát-
pečnostní funkce certifikovány podle norem také zohledněna. Citliví, kolaborativní robo- ku tohoto článku, je, že roboti jsou stroje a
DIN EN ISO 13849 PLd Cat 3 a DIN EN 62061: ti jsou vybaveni měřicí technikou, musí však lidé jsou vždy odpovědní za jejich bezpečný
SIL 2. Bezpečnostní funkce jsou sestaveny být také robustní. Je proto důležité vědět, provoz. Není třeba, aby se někdo obával spo-
z řady komponent, jako jsou bezpečnostní jak dlouho robot v aplikaci vydrží pracovat lupráce mezi člověkem a robotem, pokud
snímače, vyhodnocovací elektronika, komu- a také jak byl testován - bez zatížení, s čás- jsou zavedena definovaná bezpečnostní opa-
nikační a řídicí jednotky. Každá součást tečným nebo plným zatížením. tření a dodrženy platné bezpečnostní normy
přispívá k celkové bezpečnostní funkci V neposlední řadě by měl robot absolvovat v této oblasti.
a musí být samostatně certifikována. zkoušku havárie tzv „crash test“, jak jej Text a foto: KUKA Roboter

Zajistíme pro Vás

· Prediktivní a proaktivní údržbu
· Vibrodiagnostiku, tribodiagnostiku, termodiagnostiku
. Preventivní prohlídky strojů a zařízení s následným provedením oprav
. Servis strojních zařízení
. Audity údržby strojů a zařízení ESOS Ostrava s. r. o.
. Ultrazvukovou diagnostiku úniků stlačeného média Výstavní 3224/51,
. Bezpečnost strojů, analýza rizik, posouzení rizik 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
. Velmi vysokou jistotu a spolehlivost s výhledem Tel.: 596 624 831-3,
prodloužení cyklů údržby a omezení následných škod
E-mail: obchod@esosostrava.cz
. Koučing vedoucích a manažerů údržeb

www.esosostrava.cz

41
technika

Vysoce přesná obráběcí centra
Roeders pro frézování a broušení
Julius Blum, rakouský výrobce kvalitních funkčních komponent (např. kování
nebo systémů vedení), především pro kuchyňská zařízení, vsadil na plně automa-
tizovaný proces frézování, broušení, praní a kontrolu kvality pomocí robotizova-
ného pracoviště, dodaného firmou Roeders TEC.

Firma Blum je vůdčí silou v oblasti technologií a u svých produktů mální kvality. V tomto případě jsou ovšem nároky na flexibilitu ještě
sází především na inovaci a kvalitu. Tato skutečnost se projevuje vyšší“, říká H. Böhler. Množství vyrobených dílců se pohybuje od jed-
také v rozhodujících částech výroby – nástrojárně a konstrukci noho originálu až po střední série. Pro dosažení vytíženosti strojů
zařízení. 5 000 – 6 000 hodin výroby ročně byl vyžadován co nejvyšší stupeň
„Zákazníkům nabízíme perfektní kvalitu pohybu u všech vyrobe- automatizace postupů a flexibilita vybavení pro různé druhy
ných komponent po celou dobu životnosti nábytku“, zdůrazňuje obrábění. V této souvislosti se podnik snaží spojit posloupně probí-
Gerhard Gorbach, vedoucí konstrukce výrobních prostředků závo- hající procesy jako např. HSC frézování a souřadnicové broušení, tzn.
du v sídle firmy v Höchstu (Rakousko). Ve firmě Blum se dle možností dle možností je provádět na stejných zařízeních. Výhodami jsou
sází na vlastní výrobu. Rozsah výroby sahá od šroubů s normou DIN získaná přesnost a zkrácení času pracovního cyklu, protože není
či podložek až po vlastní vývoj speciálních strojů a systémů pro kon- nutné dílec dodatečne upnout pro nové obrábění nebo následné
trolu kvality. Důraz na sebemenší detail se projevuje také ve velikosti měření. Kubické díly lze dle možností zkontrolovat ‚na hotovo'
konstrukčního oddělení a nástrojárny. a teprve poté odepnout. Tyto principy určily také volbu vybavení
pro tuto kombinaci technologických postupů.

Plně automatizované výrobní buňky
„V otázce kvality produktu nemůžeme přistoupit na žádné kompro-
misy. Naše interní požadavky na produkci výrobních prostředků
jsou vysoké,“ zdůrazňuje Helmut Böhler, mistr frézovny. Proto sází
firma Blum již od roku 2003 na pětiosá HSC obráběcí centra Röders,
která byla již od začátku automatizovaná. Nejprve byly tyto stroje
používány pro výrobu vysoce přesných elektrod z mědi nebo grafi-
tu. Při pozdějším nákupu strojů bylo středem pozornosti také frézo-
vání kalených materiálů. Pro optimální využití strojů a hospodár-
nost byla od fy Röders zakoupena kompletní automatizace: robot
Dutiny se nejprve frézují a poté brousí na jedno upnutí Fanuc, který obsluhuje nástroje a obrobky na paletách a zajišťuje
jejich připojení s pračkou obrobků a 3D měřákem.
„Také naše nástrojárna a konstrukční oddělení musí pracovat podle Když bylo nutné rozšířit výrobní kapacitu o kombinaci frézování kale-
stejných principů jako výroba - vysoká efektivita při zachování maxi- ných materiálů a souřadnicového broušení, bylo samozřejmé, že

42 www.techpark.sk
technika

firma Blum osloví Röders na základě zkušeností s jeho stroji i všechny stroje ve stejné verzi řídicího systému, ačkoli je firma Blum
servisem, aby prokázala svou efektivitu také v této oblasti. postupně nakupovala v průběhu více než 12 let. Všechny stroje je
Během náročných testů se mohla firma Blum přesvědčit, že stroje tedy možné obsluhovat se stejnou verzí postprocesoru.
Röders jsou svou produktivitou i přesností vhodné jak pro HSC fré-
zování kalených materiálů, tak i pro souřadnicové broušení.
Požadovaná tolerance pro průměr otvoru byla stanovena na ±2µm.
Dalším důležitým aspektem byla skutečnost, že kromě frézování
může probíhat i obrábění broušením bez přítomnosti obsluhy,
mj. díky možnosti výměny brusných nástrojů, které lze automaticky
zaměřit pomocí vysoce přesné měřicí sondy. Sonda umožňuje také
zjišťování procesních odchylek (např. opotřebení nebo odtláčení
nástroje), které jsou kompenzovány řídicím systémem stroje. Blum
nevyrábí pouze komplexní dílce, jejichž programování probíhá při
přípravě technické výroby, ale také jednoduché dílce, které jsou pro-
gramovány na strojích dle výkresu. Proto byla dalším kritériem mož-
nost přímého programování dílců na stroji prostřednictvím obsluhy.
Programování cyklů, které je součástí řídicího systému Röders
RMS6, velmi usnadňuje programování jednoduchých tvarů, např.
i tím, že se může obsluha jednoduše a rychle vrátit k zadaným para-
metrům technologie, které byly předtím naprogramovány.

Partnerství pro rozvoj
„Důležitým bodem v našem rozhodování o koupi vhodného stroje
byla naše úzká spolupráce s výrobcem zařízení. Blum a Röders již rea- Obráběcí centra Röders nabízejí optimální kombinaci přesnosti a produktivity
lizovaly více společných projektů, a také spolupracovaly na dalším u HSC frézování kalených materiálů i souřadnicového broušení.
vývoji speciálního softwaru pro broušení“, doplňuje G. Gorbach. Zde
se ukazuje rozhodující výhoda – Röders sází na vlastní CNC řídicí sys- Přesvědčení zaměstnanci
tém, takže disponuje všemi zdroji pro další vývoj včetně cyklů pro „Důležitou roli hraje lidský faktor. Brusiči jsou zvyklí pracovat s vyso-
souřadnicové broušení. kými přesnostmi a není snadné je přesvědčit o výhodách jiných tech-
Blum spolupracoval s Rödersem na dalším vývoji řídicího systému nologií“, uvádí H. Böhler. Lidi je nutné přesvědčit praxí a přiblížit jim
v oblasti vylepšení standardních programů pro broušení. V popředí výhody nové technologie. K nim patří schopnost řídicího systému
zájmu byla optimalizace nástrojů a procesů. Důležité bylo zohledně- Röders rozpoznat přesnou polohu systému souřadnic obrobku
ní různých variant souřadnicového broušení jako cirkulárního brou- pomocí měřicí sondy a poté přiřadit nulový bod v NC programu
šení nebo broušení kmitáním s vysokou frekvencí. Podněty často k systému souřadnic stroje. Oproti ručnímu zaměření a seřízení
obrobků představuje tato možnost zásadní usnadnění práce. Na
obráběcích centrech Röders byla při frézování dosažena taková přes-
nost a kvalita povrchu, že bylo možné zkrátit kroky broušení a frézo-
vání, což přineslo výrazné úspory nákladů zkrácením časů obrábění.
Díky svým možnostem se obráběcí centra Röders stala rychle atrak-
tivními i pro zaměstnance firmy Blum. Dnes pracují brusiči a frézaři
firmy společně a vzájemně si předávají své zkušenosti.
Text a foto: Klaus Vollrath

Zvláštnosti technologie Röders
Vysokorychlostní obráběcí centra jsou vybavena tak, aby uspokojila
nejvyšší požadavky na přesnost při zachování vysokého výkonu
úběru třísky, a to i u kalených materiálů. Jsou vybavena dynamický-
mi, lineárními přímými pohony bez tření, a vysoce přesnými měřicí-
mi a regulačními systémy, jejichž odměřovací pravítka umožňují
přesnost polohování menší než 50 nm. V kombinaci s rychlým říze-
ním na frekvenci 32 kHz u všech frekvenčních modulů nevzniká při
změnách směru efekt hystereze (Stick-Slip): kružnice jsou projeté
díky interpolaci os jako přesné nedeformované kružnice. Toto platí
pro stroje s hydrostatickým i valivým vedením. Dodatečně má osa Z
patentovanou kompenzaci hmotnosti bez tření, která pracuje na
bázi vakua a zabraňuje stopám při úvratí v ose Z.
Pro zajištění nejvyšší teplotní stability disponují stroje Röders pro-
myšleným systémem řízení teploty. Teplota média, které proudí
všemi důležitými částmi stroje, je řízena s přesností +/- 0,1 K. Další
Tvarová vložka pro nástroj pro vstřikování plastů. Průměr otvoru je nutné
brousit přesně na hodnotu ± 3 µm zvláštností je vlastní řídicí systém stroje, založený na počítačové tech-
nologii, jehož funkcionality přesně odpovídají specifickým úkolům
HSC-, příp. vysoce přesného frézování nebo souřadnicového brou-
přicházely od zaměstnanců obsluhy, kteří na základě svých zkuše- šení. Při broušení jsou podporovány kruhové strategie a strategie
ností podávali návrhy na vylepšení. Aplikační a softwaroví specialis- rychlého kmitání, a dostupné jsou také strategie pro obrábění mezi
té Rödersu je pak přeměnili na odpovídající rozšíření řídicího hroty a obrábění broušením na pětiosých strojích. Prostřednictvím
systému nebo cyklů. standardních cyklů pro speciální strategie broušení, využívající pře-
Pozitivním vedlejším efektem řídicího systému Röders je skuteč- dem definované typy nástrojů a parametry broušení, je možné vedle
nost, že díky jednoduché a finančně výhodné možnosti updatu běží CAM systému programovat efektivně a rychle také přímo na stroji.

www.techpark.sk 43
technika

Trendy v oblasti spojovacích technológií
Industry 4.0, stejnosměrný proud místo střídavého i vysoce spolehlivé
konektory. Nejen to jsou aktuální trendy ze světa současných spojovacích
technlogií. Jak k nim přistupuje výrobce kabelů a kabelového příslušenství
skupina Lapp z německého Stuttgartu? V čem vidí největší potenciál a jaké
jsou podle ní další aktuální trendy? Na všechny tyto otázky odpovídá Georg
Stawowy, předseda představenstva Lapp Holding pro techniku a inovaci.

Intenzivnější síťové propojení a miniaturizace spojení pevně propojena, spájena a potom zůstala často mnoho let
Digitalizace mění prostředí spojovací techniky tak, že stále více již nedotčena. Flexibilita však vyžadujekonektory, které lze více než
výrobků a dokonce i jednotlivé komponenty mohou a chtějí komu- tisíckrát rozpojit a vždy znovu vytvořit spolehlivý kontakt. Takže
nikovat samy. To znamená, že se musí přenášet stále více dat stále také konektory se stávají modulárnější. Sdružují kontakty pro
vyššími rychlostmi – co už delší dobu známe z kanceláří, vstupuje
nyní i do výrobních hal. Neustálý růst výkonu mikročipů urychluje
nejen digitalizaci, nýbrž, spolu s úsilím dosáhnoutvyšší efektivnosti
zdrojů, také přechod na stále menší a kompaktnější produkty
a přístroje. Smartphone má dnes výkon superpočítače z 90. let, a to
při zlomku velikosti, spotřeby energie i ceny. To se projevuje také
vprůmyslové spojovací technice. Roboty a další stroje jsou kom-
paktnější a vyžadují stále větší propojování dat. Speciální konstruk-
ce kabelů a technické novinky, např. u izolace, pomáhají šetřit mís-

Trend v oblasti konektorů mluví jasně: požadavkem je modulární a vysoce
flexibilní řešení.

vysoké proudy, například pro pohony, s datovými kabely pro giga-
bitové přenosy, někdy dokonce s pneumatickým nebo hydraulic-
kým systémem – všechno lze snadno konfigurovat a vždy znovu
sestavit, například když se stroj modernizuje.

Trend systémových řešení
Rychlý technologický vývoj a digitalizace řady procesů si žádá bezpečné
Koncept Industry 4.0, internet věcí, otevřené inovační procesy:
a spolehlivé kabelové řešení. úkoly konstruktérů strojů neustále narůstají. O to důležitější je,
aby se podniky koncentrovaly na své klíčové kompetence.
to. Stále častěji se proto používají hybridní vedení, která spojují pod
společným pláštěm výkonové kabely, datové kabely a dokonce
hadice pro pneumatický nebo hydraulický systém. Tam, kde se pře-
nášejí velká množství dat, nahrazuje rychlý kabel Cat.7 Industrial
Ethernet více pomalých variant, optické kabely nahrazují ještě více
kabely založené na mědi.
Zmenšit se musejí také konektory: kulaté konektory se stávají
štíhlejší, modulární konektorové systémy spojují mnoho kontaktů
různých vedení v jednom pouzdře. Speciální materiály a optimali-
zované vnitřní struktury kabelů jsou nutné také z jiných důvodů,
neboť kabely běžné v kancelářích nejsou vhodné pro výrobu. Ve
výrobě musejí odolávat např. mazivům, horké páře a nespočtu
ohybů a torzi.

Konektory místo přímého propojení
Dnes televize, zítra vysavače – na stejné výrobní lince: s konceptem
Industry 4.0 je výroba modulárnější a flexibilnější. Jednotlivé
výrobní moduly se vymění obratem ruky nebo se jen nově uspořá- Konfekcionované kabelové systémy na míru zákazníkům uspoří nejen čas,
dají. A to má důsledky pro spojovací techniku. Dříve byla elektrická ale i náklady - a zaručí nejvyšší technologickou úroveň systému.

44 www.techpark.sk
technika

Konfekcionování kabelů – jejich zkrácení a osazení konektory, jakož spolehlivě přenášet v rozsahu milisekund. Bezdrátovým přenosem
i výroba kompletních energetických řetězů – k tomu většinou nepa- to lze zvládnout jen velmi obtížně nebo za neúměrně vysokých
tří. Konstruktéři strojů proto vyžadují v rostoucí míře hotovou kon-
fekci šitou na míru, kterou mohou jednoduše vložit do svých strojů.
Hotové konfekce mají kromě toho větší životnost, protože zaručují
kvalitu celého systému, aby si uživatelé nemuseli dělat starosti
s montážními chybami, jako jsou zapomenuté koncovky nebo poru-
šení izolace. U konfekcí přímo od výrobce mohou zákazníci mimo
jiné profitovat z jejich jedinečného know-how. Kromě toho jsou
technologicky vždy na nejvyšší úrovni. Výdaje na vývoj, který zajiš-
ťují výrobci spojovacích systémů, by nebyly pro uživatele ekono-
micky účelné. Pro výrobce není tato výzva proto o nic menší: musejí
zavést efektivní, nejlépe automatizované procesy, a přitom musejí
být schopni dodávat také komplexní individuální produkty specifi-
kované zákazníkem v co nejkratším čase. Přitom se nejedná jen o to,
aby se posunuly priority v trojúhelníku kvalita, náklady a čas: opti-
mální proces přináší zlepšení ve všech třech dimenzích. Chystá se nahrazení kabelů pouze bezdrátovými kabely? Reálnější je jejich
vzájemná koexistence a spolupráce.
Koexistence kabelu a radiokomunikace
V domácnosti je WLAN už téměř všudypřítomná a také ve výrobních
halách získávají techniky bezdrátového přenosu dat příznivce. nákladů. Velký počet bezdrátových spojení se totiž lehce překrývá
Bezdrátová technika je většinou nákladově přijatelná a flexibilní, a spojení může být vzájemně rušeno nebo přerušováno pohybující-
je-li např. potřeba vyměnit zařízení. Konec kabelu, jak někteří před- mi se předměty, jako například vysokozdvižnými vozíky. Kromě
povídají, se ale nepředpokládá – naopak. Díky postupující elektrifi- toho kabely odolávají lépe než rádiová technika záměrnému rušení
kaci a síťovému propojování v závodních halách bude spíše zapo- nebo útokům hackerů. Proto bezdrátová technika nevytlačí ani
třebí ještě více kabelů, aby se zaručily vysoké přenosové rychlosti. v budoucnosti systémy založené na kabelech a obě techniky se
Kabely jsou navíc výhodné, pokud jde o spolehlivost dat a latenci. budou vzájemně stále více doplňovat.
Průmyslová výroba probíhá v taktu, přičemž se musejí informace Text a foto: Lapp Group

Unikátní robot čistí ropné nádrže po celém světe
Kdo z nás rád uklízí? A teď si představte, že musíte vyčistit prázdný ropný tank!
Jedná se o obrovskou cisternu o průměru 40-80 metrů pouze s několika malými
otvory po obvodu. Pomocí dřevěných lopat je potřeba kal shrnovat k odsávací hadi-
ci. Práce je možná jen v ochranném gumovém obleku a s dýchacím přístrojem.
Pracovat je navíc nutné velmi opatrně, protože povrch tanku je pokrytý mastnou
vrstvou ropného kalu a ta je navíc silně karcinogenní. Ještě stále se vám zdá vaše
sobotní uklízení náročné?

Inovativní systém ESOT s robotem ADEX a kabely Lapp
Pro opravdu precizní a bezpečné uklizení ropných tanků vyvinula Robot ADEX
firma ADROC Tech první certifikovaný systém s robotem, který
může bezpečně pracovat i v prostředí s nejvyšším nebezpečím
výbuchu, tj. v zóně 0. Systém ESOT tvoří řídicí TVC kabina, která je
umístěná v zóně 1 nebo zóně 2, a dálkově ovládaný robot ADEX,
který bezpečně čerpá kaly v zóně 0.

Robot ADEX v nerezovém provedení má speciální patentované
pásy, které mu zabezpečí trakční sílu 3000 N i na kluzkém podkla-
du. V přední časti robota je rameno, na kterém je umístěná odsáva-
cí hubice. Robot vjede do nádrže přes otvor o průměru 60 cm
a postupně hubicí narušuje kaly – následně je odsává, k čemuž
používá externí zařízení umístěné mimo výbušné prostředí. Na
vozíku jsou umístěné kamery se světlem, pomocí nichž obsluha
řídí vozík v nádrži během odsávání kalů. Kamery jsou připojené
pomocí vysoce flexibilních datových kabelů UNITRONIC® FD Systém ESOT nahrazuje těžkou manuální a nebezpečnou prá-
P plus a UNITRONIC® FD CP (TP) plus, které spolehlivě fungují i v drs- ci lidí až z 90 % a bezpečně funguje i díky kabelům made
ných podmínkách. PUR plášť těchto kabelů má 100 % nepřilnavý by Lapp.
povrch, vysokou odolnost vůči olejům a odolnost proti plameni . text: Lapp Group

www.techpark.sk 45
technika

Automatizované vŕtacie súpravy Crossrail
Spoločnosť ATP navrhuje a vyrába hydraulické systémy a mechatronické
riešenia kombinované s automatizáciou. Získala kontrakt na navrhovanie
a výrobu systému Crossrail, ktorý integruje elektrické a hydraulické časti
pre dve automatizované vŕtacie súpravy v programe London Crossrail.
ATP sa rozhodla pre spoluprácu s firmou Eaton, čo firme umožnilo spojiť sa
iba s jedným výrobcom a zabezpečiť si optimálneho partnera na vývoj a
realizáciu systému.

Crossrail, najväčší európsky stavebný pro-
jekt, mení železničnú prepravu v Londýne
a v juhovýchodnom Anglicku. Zvýšením
železničnej kapacity centrálneho Londýna
o 10% prispeje tento projekt k obnove
mesta a skráti jazdné časy. V súčasnosti je na
budúcej Alžbetinej trase položených tak-
mer 20 km koľají. Celkový rozpočet projektu
Crossrail je 14,8 miliárd libier (približne
18 miliárd eur).

Cieľom projektu Crossrail je prepraviť ďal-
ších 1,5 milióna osôb do vzdialenosti
45 minút od centrálneho Londýna a prepo-
jiť kľúčové londýnske oblasti zamestnanos-
ti, voľnočasových aktivít a podnikania –
Významný technický počin – vŕtacia súprava Crossrail zložená z dvoch strojných častí – sa posúva tunelmi
Heathrow Airport, West End, the City a vŕta do tunelovej obmurovky viac ako 250 000 otvorov
a Docklands – a tým umožniť ďalší hospo-

ktoré budú vŕtať každé 6,4 metre do betóno- úplne nových, moderných a presných auto-
vej tunelovej výmurovky. To zahŕňa konzoly matizovaných vŕtacích súprav. Vŕtacie súpra-
pre núdzové únikové trasy, systémy riadenia vy Crossrail boli dokončené v novembri 2015
káblov, požiarne siete a vedenie 25 kV, ktoré a vyrobila ich spoločnosť Rowa Tunnelling
bude napájať vlaky Crossrail. Logistics vo Švajčiarsku.

V predchádzajúcich projektoch boli tieto
práce vykonávané ručne. Vedúci museli
fyzicky vyznačiť každé miesto a otvory
potom vŕtali stavební robotníci pomocou
ručných zbíjačiek. Pri razení v dĺžke 42 km
by dokončenie v tomto projekte trvalo 2 až
3 roky (v závislosti od počtu zamestnaných
stavebných robotníkov).

Otrasy a hluk spôsobené vŕtaním 250 000
priehlbín by pravdepodobne znamenali
zdravotné a bezpečnostné problémy pra-
covníkov. Aj s vhodnými osobnými ochran-
Inteligentný prepojovací a komunikačný systém nými prostriedkami (OOP) by dlhodobé
Eaton SmartWire-DT ušetril pri výrobe oboch roz- otrasy spôsobili veľmi vážne poškodenia rúk
vádzačov pre dve vŕtacie vozidlá približne 80 pra- a paží. Okrem toho, že ide o známy jav
covných hodín – doba zahŕňala pripájanie, skúšky prispievajúci k syndrómu karpálneho tunela
vstupov/výstupov a uvedenie do prevádzky. a iných zranení súvisiacich s ergonómiou,
môžu tieto otrasy vyvolávať priame zrane-
dársky rozvoj. Prvá prevádzka Crossrail cez nie prstov a rúk. Z týchto dôvodov bolo poža-
centrálny Londýn bude zahájená na konci dované riešenie, ktoré by urýchlilo operácie
roku 2018 s odhadovaným ročným počtom vŕtania a zlepšovalo tak zdravie a bezpeč-
Dokonalé nastavenie – prvá vŕtacia súprava vŕta
cestujúcich 200 miliónov. nosť pracovníkov. všetky otvory pre konzoly kabeláže, chodieb a po-
žiarnych sietí. Druhý stroj sa zameriava na otvory
Na zabezpečenie železničnej infraštruktúry ATC (spoločný podnik spoločnosti Alstom, pre elektrické vedenie, ktoré bude napájať vlaky
je potrebných niekoľko vŕtacích vzorov, TSO a Costain) bol požiadaný o vyvinutie Crossrail.

46 www.techpark.sk
technika

Pri mechatronickom systéme, ktorý integru- v malých krokoch. Tieto dáta boli v súradni- by potrebnej na skúšanie vstupov/ výstupov
je elektrické a hydraulické súčasti ako aj kom- covej podobe uložené do počítačového pro- a uvedenie do prevádzky.
pletný softvér a rozhranie, spolupracovala gramu a cez ne boli položené segmentové
spoločnosť ATP Hydraulik s firmou Eaton; šablóny vrtných polôh. Každého 6,4 metra sú Uskutočnenie projektu až do výrobných pre-
to umožnilo ATP spojenie s jedným z hlav- vŕtacie súpravy automaticky usadzované beracích skúšok (FAT) trvalo ATP štyri mesia-
ných dodávateľov a zabezpečiť tak optimál- laserom. Súpravy prijímajú vŕtacie dáta cez ce. Po rozsiahlych regulačných a bezpeč-
nu dobu vývoja. USB pamäť. Všetky otvory sa vŕtajú súčasne, nostných skúškach a skúške FAT vo Švajčiar-
úplne automaticky a s presnosťou ± 2 mm. sku, bolo uvedenie do prevádzky dokonče-
„Výsledkom použitého mechatronického prí-
stupu, ktorý zahŕňal hydraulické a elektrické
diely spoločnosti Eaton bol fantastický tech-
nický úspech v rekordom čase – automatizo-
vaná vŕtacia súprava, ktorá môže byť defino-
vaná ako robot, je prvou svojho druhu,“ hovo-
rí Michael Fabianek, CTO spoločnosti ATP.

Elektrické súčasti pre vŕtacie stroje zahŕňali
stýkače a poistky s komunikáciou Smart-
Wire-DT spoločnosti Eaton a čerpadlá pre sys-
tém potláčania prachu, ktorý je riadený cez
bránu Profinet /SmartWire-DT. Inteligentné
prepojovacie a komunikačné technológie
SmartWire-DT konsolidujú zložitú kabeláž
do jediného odolného kábla, ktorý je možné
pripojiť k štandardnej sieti.
Vŕtacia súprava Crossrail pracuje v tuneli Temže, ktorý dosahuje dĺžku takmer 2 míle za mesto Londýn.
Odolný rad axiálnych piestových čerpadiel Odolný rad axiálnych piestových čerpadiel Eaton dodáva olej hydraulickým systémom, ktoré manipulujú
Eaton dodáva olej hydraulickým systémom, s ramenami a ovládajú 36 vrtákov.
ktoré manipulujú s ramenami a ovládajú
36 vrtákov spolu s proporcionálnymi ventil- Hydraulik AG. „Odhadujeme, že integráciou né pomocou reálnych upravených dát vo
mi, kazetovými ventilmi, ventilmi ovládania inteligentnej prepojovacej a komunikačnej Veľkej Británii. Samotné vŕtanie do steny
smeru s rúrkovými spojkami Eaton. technológie Eaton sme pri stavbe oboch tunela začalo v apríli 2016. Predpokladá sa,
rozvádzačov pre obe vrtné vozidlá ušetrili že tento typ vŕtacej sústavy bude použitý aj
Prvou fázou bolo zaistenie 3D skenovania 80 pracovných hodín.“ Tieto úspory boli pre budúce programy razenia tunelov.
pozdĺž tunela pri vykonávaní meraní dosiahnuté znížením doby pripájania a do.- Text: Kate Siwek, Eaton

Nadstandardní spínací výkon – PhotoMOS řady AQZ
Nová řada relé PhotoMOS AQZ společnos- V závislosti na typu umožňují spolehlivé, bez- ovládat i nízko úrovňové analogové signály.
ti Panasonic kombinují výhody elektro- problémové a tiché přepínání střídavého i Nízký odpor při zátěži a malá závislost na
mechanických relé s nejmodernějšími
polovodičovými technologiemi. Přehled klíčových údajů::

Napájecí napětí Zátěžový Odpor I/O izolace
Pouzdro
(špička AC DC) [V] proud [A] kontaktů [W
] [kV]
AQZ202G 60 6.0 0.015
2.5 SIL
AQZ207G 200 2.0 0.18

stejnosměrného napětí až do výše 200 V teplotě otevírají řadu potenciálních využití
nebo 6 A v kompaktním 4-pinovém SIL při měření a zkouškách a to zejména tam, kde
pouzdře (D x Š x V = 21 mm x 3,5 mm x 12,5 je důležitý konstantní odpor při sepnutí nebo
mm). Jejich odpor při zátěži je minimální kde je potřeba omezit pokles napětí na spína-
(15 mOhm). Pro ovládání LED na vstupu cím kontaktu.
postačuje obvykle proud již od 1 mA, což
umožňuje celou řadu energeticky efektiv- Výkonová relé PhotoMOS jsou ideální pro
ních využití. Relé AQZ jsou proto ideální pro všechny oblasti použití, které vyžadují
řídicí aplikace jako jsou např. topné články, mimořádně dlouhou životnost a konstantní
motory nebo lampy. elektrické vlastnosti. Relé řady AQZ se použí-
vají například k výrobě bezúdržbových
Kromě vysokých proudů lze také účinně a bez- výstupních jednotek PLC, průmyslových
chybně přepínat i velmi nízké úrovně signálu. strojů a měřicích zařízení.
Velmi nízké napětí umožňuje bez zkreslení Text: Panasonic Electric Works Europe AG

www.techpark.sk 47
technika

Poznejte, jak vytvořit podnik budoucnosti
Moderní podnik musí být inteligentní – aplikované zabezpečení a systémy musejí zajišťovat
bezpečnost nejen pro obsluhu a obsluhovaný stroj. Je rovněž důležité, aby podnik byl
maximálně pružný – řízení a podpora výrobních procesů musí být zajištěny, aniž by bylo v
případě závady nutné zastavit celou výrobní linku a firmě tak nevznikaly milionové ztráty – to
jsou hlavní zásady nové generace „Průmysl 4.0“. Jako odpověď na posilující trhy se pořadatelé
8. Mezinárodního veletrhu zajištění provozu, plánování a optimalizace výroby – Maintenance,
který se bude konat18. až 19. 10. v EXPO Krakov, rozhodli vytvořit nový tematický sektor
„Průmysl 4.0“.

Průmyslová revoluce centralizovaně a současně bude její obsluha konat 9. Mezinárodní veletrh zpracování,
Technologický rozvoj požaduje po průmyslu pro uživatele snadná, intuitivní a co je skladování a přepravy sypkých materiálů –
změnu v přístupu k problematice zajištění nejdůležitější – zcela bezpečná. V inte- SyMas, zaměřený rovněž na průmyslový
provozu. Myšlenkou „Průmyslu 4.0“ je ligentním podniku budoucnosti by mělo být sektor. Jedná se o jedinou takovou událost
řízení procesů možné u všech modulů ve střední Evropě a nenahraditelné místo
současně s variantou odpojení jednotlivých pro výměnu zkušeností mezi specialisty
etap, aniž by výrobní linka byla vystavena z odvětví. Na veletrhu jsou prezentována
nežádoucím prostojům. Revoluční přístup řešení odpovídající na stále přísnější nařízení
k průmyslovým procesům je jedním z nej- EU, které vyžadují neustálou modernizaci
žhavějších témat v odvětví. Proto nemůže technologických parků. Veletrh SyMas se
chybět ani na jediném v Polsku veletrhu těší velké oblibě polských a zahraničních
zajištění provozu – Maintenance, kde si firem. Během minulého 8. ročníku tvořily
během letošní ročníku svou premiéru zahraniční podniku 20 % ze 170 vysta-
odbude tematický sektor věnovaný „Prů- vovatelů přítomných na EXPO Krakov.
myslu 4.0“ pod stejným názvem. Rovněž pro tento veletrh připravili po-
řadatelé novinku – poprvé bude uspořádán
vytvoření takových řídicích systémů, které Vyčerpávající záležitost „Sektor pro cementářský a vápenářský
budou řídit rozptýlenou inteligenci Současně s veletrhem Maintenance se bude průmysl“.

48 www.techpark.sk
technika

Informace mající cenu zlata
Největší cenu mají v dnešní době informace.
Jak však získávat nejdůležitější informace,
když z každé strany a všemi možnými kanály
k nám proudí často protichůdné informace?
Nepochybně jednou z nejlepších metod je
získávání informací od expertů. A ti se objeví
na veletrhu jako přednášející na seminářích
workShops – přednáškách pořádaných přímo
ve vystavovatelských prostorách. Účastníci
veletrhu se opět budou zúčastnit prezentací
týkajících odvětvových trendů a case studies
z největších výrobních podniků. Pozornost
návštěvníků si zaslouží rovněž konference
„Podzimní škola zajištění provozu“, která je
pořádána během veletrhu Maintenance.
V průběhu školení se experti s dlouholetými
zkušenostmi z řízení, organizace a školení

Spolupráce robotů
s lidskými kolegy
Společnost ABB oznámila, že na nové výrobní lince v zá-
vodě na elektrotechnické výrobky v Ede v Nizozemsku,
budou instalovány tři roboty YuMi.

Tři roboty Yumi, určené pro montáž malých výrobci zjišťují, že starší, jednoúčelové
součástí, budou montovat nové elektro- výrobní linky již nejsou dostatečně
instalační krabice HW52-F. Dvouramenný flexibilní, aby bylo možné výrobu rychle
robot díky své unikátní koncepci bez- a efektivně přizpůsobit. Roboty spo-
pečnosti umožňuje bezprostřední spo- lupracující s lidmi, jako je například YuMi,
lupráci s lidmi. Zároveň zvyšuje kvalitu umožňují výrobcům pohotově reagovat na
oddělení zajištění provozu a výroby podělí práce, protože opakující se úkony provádí nové růstové příležitosti a kratší produkční
o své znalosti z dobré inženýrské praxe. naprosto přesně a spolehlivě. cykly.

Dvakrát víc? „Digitalizace a automatizace mají značný Instalace v Nizozemsku navazuje na
Veletrh SyMas a Maintenance se těší výbor- vliv na mnoho odvětví a to nejen ve výrobě úspěšnou realizaci automatizačního řešení
nému hodnocení a obrovskému zájmu zařízení, ale také v montáži. Části budov, s kolaborativním robotem YuMi v závodě
vystavovatelů. Veletrhu SyMas/Maintenance dodávané na staveniště, budou ve stále ABB v České republice, kde společnost ABB
se zúčastňujeme od jeho prvního roční- vyšší míře předem smontované, což zvýší zvýšila produktivitu a flexibilitu montáže
ku. Protože se jedná o velmi konkrétní produktivitu a kvalitu,“ uvedl Doekle elektrických zásuvek tím, že umožnila
a odbornou událost, jsme s účastí na veletrhu Terpstra, prezident Uneto-VNI, přední- spolupráci robotů a lidí na společných
velmi spokojeni. Návštěvníci mají příležitost ho nizozemského sdružení instalace úkonech.
se v relativně krátkém čase seznámit technologií a obchodu s komponenty.
s nabídkou celého odvětví. – říká Ryszard „Stále širší využívání robotů zároveň Elektroinstalační krabice do dutých stěn
Dziurleja ze společnosti Deric Technik S.C. posune činnost pracovníků od jed- HW52-F:
Po vyslechnutí tak příznivého hodnocení notvárných, opakujících se úkonů směrem Nová elektroinstalační krabice do dutých
události nepřekvapuje, že pět měsíců před k uspokojivější, kvalifikovanější a lépe stěn, která se využívá ke vzájemnému
zahájením veletrhu je zarezervováno až 95 % placené práci. Pro naši výrobu je to propojení vodičů s vypínači a zásuvkami,
plánované výstavní plochy! Pořadatelé se všestranný přínos, který povede k dalšímu byla představena 1. dubna 2017. Snadno se
rozhodli otevřít druhou halu. růstu.“ zapojuje, instaluje a lze ji zapustit do zdi. Pro
její výrobu byla instalována nová výrobní
Více informací: Mnohé obory již dnes přešly od hromad- a mechanizační linka. Elektroinstalační
www.mtc.krakow.pl a www.symas.krakow.pl né výroby velkého objemu totožných krabici lze vyrobit se vzduchotěsnou
Karol Miernikiewicz výrobků k výrobě malého množství a zvukotěsnou vložkou, k dispozici je
miernikiewicz@targi.krakow.pl různého typu výrobků, jež je realizována i protipožární verze.
v kratších produktových cyklech. Mnozí Text: ABB

www.techpark.sk 49
technika

Uvidíme doteraz skryté?
TECHNOLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE NASLEDUJÚCICH PÄŤ ROKOV

Výskumný tím spoločnosti IBM zverejnil svoju tradičnú predpoveď 5 in 5 -
päť inovácií, ktoré zmenia technologický svet v nasledujúcich piatich
rokoch. Vývoj povedie podľa spoločnosti IBM v najbližších piatich rokoch
k bežnému zviditeľneniu sveta, ktorý ľudským očiam zostával donedávna
skrytý - sústredí sa na ďalšie objavovanie a využitie poznatkov z nano sveta
v makroskopickej prostredí.

nie je možné vidieť voľným okom. Zariadenia, ktoré niektorú časť
1. Umelá inteligencia nám pomôže otvoriť okno spektra vedia zobraziť, napríklad röntgen alebo ultrazvuk, sú výraz-
nášho duševného zdravia

Celosvetové náklady na liečbu duševných porúch sú vyššie, než
náklady na liečbu cukrovky, dýchacích ťažkostí a rakoviny dohro-
mady. Vedci sa preto zaoberajú tým, ako odhaliť nebezpečenstvo
duševnej choroby skôr, než sa naplno rozvinie a spôsobí nepreko-
nateľné ťažkosti. Odpoveďou by mohli byť slová - či už vyrieknuté
alebo napísané. Kognitívne senzory v domácich prístrojoch
a chytrých telefónoch by mohli za päť rokov "počúvať" a vyhod-
notiť naše slová a stať sa prvou obrannou líniou nášho duševného

ne špecializované a drahé. V nasledujúcich rokoch sa špeciálne sen-
zory stanú ďaleko dostupnejšími a tiež prenosnejšími.
Kombináciou rôznych spektier navyše získame bohatší obraz.
V kombinácii s kognitívnymi technológiami ho potom budeme
môcť využívať napríklad pri autonómnych vozidlách.

3. Makroskopy a internet vecí nám pomôžu poro-
zumieť komplexnosť sveta

zdravia. Využiť by mohli rovnaký princíp, ako využívajú dnešné V 70. rokoch opísal francúzsky vedec a spisovateľ Joel de Rosnay
technológie pri analýze nášho online správania v digitálnom mikroskop ako zariadenie, ktoré "veci nezväčšuje, ale umožňuje
marketingu. V spolupráci s univerzitnými vedcami robia analytici
spoločnosti IBM testy, podľa ktorých len 300 slov pomôže u užíva-
teľov odhaliť pravdepodobnosť budúcej psychózy. Podobne
bude možné indikovať Parkinsonovu či Alzheimerovu chorobu,
Huntingtonovu chorobu, posttraumatickú stresovú poruchu
alebo dokonca autizmus či poruchy správania ako je hyperaktivi-
ta a pod.

2. Hyperspektrálne zobrazovanie a umelá inteli-
gencia nám poskytnú zrak superhrdinu

Nové zobrazovacie zariadenia nám v budúcnosti umožnia vidieť
ďalej než obsiahne okom viditeľné farebné spektrum. To ľuďom
pomôže odhaliť možné riziká, ktoré by inak zostali skryté.
99,9 percent elektromagnetického prostredia, v ktorom žijeme,

50 www.techpark.sk
technika

sledovať to, čo je v danej chvíli príliš veľké, príliš pomalé a príliš
zložité pre naše oči. Filtruje detaily a zväčšuje to, čo veci prepája."
Internet vecí digitalizuje rad objektov, ktoré denne využívame. Tie
už dnes generujú obrovské množstvo dát a každý rok sa tento trend
zvyšuje o 30 percent.
V budúcnosti nám makroskopy pomôžu lepšie analyzovať získané
dáta, porozumieť situácii okolo nás a čeliť problémom, ako je
nedostatok potravín, pitnej vody či energie.

4. Nanotechnológie v zdravotníctve odhalia, že
sme chorí skôr, ako to sami budeme cítiť

Včasná diagnóza môže byť kľúčová pre uzdravenie. Nanotech-
nológie nám pomôžu analyzovať malé biologické častice v teles-
ných tekutinách skôr, než pocítime akékoľvek príznaky. Vedci
v laboratóriách IBM už dnes pracujú na nanotechnológiách, ktoré
detekujú častice na úrovni DNA, vírusov či častí buniek.

Spínače a senzory Extreme
v doprave sypkých materiálov
Sú abrazívne ako cement a piesok, sú korozívne ako hnojivá,
alebo sú výbušné ako organický prach. Vlastnosti práškových
materiálov často kladú vysoké požiadavky na konštrukciu spí-
nacích prístrojov, ktoré s nimi prídu do styku. Aby toho nebolo
5. Internet nám pomôže rozpoznať a riešiť znečis- málo, výrobné prevádzky, v ktorých sa s takými materiálmi
ťovanie životného prostredia rýchlosťou svetla manipuluje, sú často umiestené vonku, kde vlhko a extrémne
teploty predstavujú ďalšie ohrozenia pre elektrické kompo-
Metán je primárne súčasťou zemného plynu, často považovaného nenty. Navyše sa so spínacími zariadeniami v týchto podmien-
za zdroj čistejšej energie. V porovnaní s uhlím produkuje pri spaľova- kach hrubo zaobchádza, bez náležitej starostlivosti a pozor-
ní len polovicu oxidu uhličitého. Avšak, ak metán ešte pred použitím nosti.
unikne do ovzdušia, absorbuje teplo zo slnka a ohrieva atmosféru.
Je považovaný za druhého najväčšieho pôvodcu globálneho otep- Majúc toto na zreteli, obchodná jednotka „Extreme“ spoločnosti
ľovania hneď po CO2. Napríklad v USA je únik z ropných vrtov najväč- steute vyvíja a vyrába robustné spínače s dlhou životnosťou.
V tomto roku opäť na veľtrhu Powteche predstavili svoj sortiment
výrobkov práve pre túto aplikačnú oblasť.

Dvoma poslednými príspevkami radu „Extreme“ sú série poloho-
vých spínačov Ex 97 a Ex 99 so štandardnými rozmermi podľa DIN
EN 50047 a DIN EN 41. Tieto spínače sú odolné proti korózii, chráne-
né proti prachu a extrémne odolné voči nárazu. Môžu sa používať
v Ex zónach 21 a 22 s nebezpečenstvom výbuchu prachu, ako aj
v Ex zónach 1 a 2 s nebezpečenstvom výbuchu plynu. Ďalšou ich
špeciálnou vlastnosťou je vhodnosť na použitie v teplotách pod
bodom mrazu až do -60 °C. K typickým aplikáciám pre tieto spína-
če patrí kontrola polohy inšpekčných okienok, prístupových vek
pre údržbu alebo limitný stop prepravovaných materiálov pri stro-
joch pracujúcich so sypkými materiálmi.

Ako alternatívu k elektromechanickým prístrojom steute vyrába
tiež valcovité magnetické senzory Ex RC M 20 KST, ktoré sú vyrobe-
ším zdrojom metánu v atmosfére. Počas nasledujúcich piatich rokov né z plastu odolného voči nárazom a ktoré tiež vykazujú skutočne
umožnia dostupné senzory metánu v okolí vrtov, zásobníkov a ply- Extreme (extrémne) charakteristiky. Napríklad spoľahlivo pracujú
novodov priemyselným hráčom okamžite odhaliť únik metánu v teplotách pod -60 °C a ešte stále sú schopné prejsť 7-Jouleovým
a s pomocou umelej inteligencie by mohli analyzovať poskytnuté nárazovým testom vyžadovaným Ex normalizačnými autoritami.
dáta. Časom by tieto technológie mohli viesť ku kontrole všetkých A pretože sú dokonale utesnené, majú extrémne dlhú životnosť,
nebezpečných materiálov v prírode. dokonca aj vo veľmi prašnom prostredí
Text a foto: IBM Text: Veronika Lisová, REM-Technik

51
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s.
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava

36. mezinárodní vědecká konference

DIAGO® 2018
T
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA
STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
T
konference se koná pod záštitou

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře, vedoucího Katedry 340

30. 1. - 31. 1. 2018

OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka

Podrobnější informace a registrace na:
www.atdcr.cz
technika

Kloubní náhrady za pomoci softwaru a 3D tisku
Firma ProSpon, český výrobce speciálních kloubních implantátů a dalších zdra-
votnických produktů, již dvanáct let využívá ve všech svých projektech apli-
kaci SOLIDWORKS od Dassault Systèmes. Novinkou je využití aditivní metody
výroby titanových implantátů – tzv. 3D tisku. Za pomocí SOLIDWORKS probíha-
jí všechny projekty 3D modelování, počínaje vývojem implantátu nebo jiného
zdravotnického prostředku až po tvorbu speciálních nástrojů, které slouží
k jejich zavedení do těla pacienta.

velmi náročné. Díky softwaru na modelu
mohlo pracovat hned několik vývojářů
najednou, a tak jsme se úkolu dokázali
zhostit úspěšně,“ řekl Zdeněk Čejka ze spo-
lečnosti ProSpon.

„Pro naše zákazníky bývá rozhodujícím
faktorem při výběru modelovacího sys-
tému jeho komplexnost. Co dokáže
SOLIDWORKS nabídnout? Je intuitivní,
jednoduchý na ovládání a díky množství
Umožňuje totiž použít širší funkcí se dokáže přizpůsobit potřebám
rozměrovou škálu tvarově složi- klienta, nehledě na to, v jakém oboru pod-
ProSpon se zabývá vývojem, výrobou tě jš íc h, přes to a le ve lm i podobných niká. Nespornou výhodou je také české
a distribucí ortopedických náhrad kloubů, náhrad. Technologie je užitečná i při rozhraní a rozsáhlá zákaznická podpora,“
zevních a spinálních fixátorů, implantátů vytváření porézního tzv. trabekulárního
a nástrojů pro plastiky zkřížených vazů, povrchu, který prorůstá kostí a implantát
onkologických náhrad kloubů i částí kostí dokáže v připraveném kostním lůžku
a jiných zdravotnických výrobků. Spo- zafixovat za velmi krátkou dobu.
lečnost na českém trhu působí už dvacet Kromě samotných implantátů využívá
čtyři let a za tuto dobu se dostala do pově- ProSpon 3D tisk i k výrobě různých tva-
domí české i světové ortopedické veřej- rově složitých nástrojů, jako např. oře-
nosti. zových šablon kostí. Šablony násled-
ně zajistí přesné opracování styč-
Pro firmu je využití modelování v SOLID- ných ploch implantátů, které tak zaru-
WORKS a 3D tisku zásadní, a to především čí optimální spojení s kostí. Použití
ve vývoji a konstrukci onkologických 3D tiskárny je vhodné zejména pro
implantátů a při přípravě individuálních vývojové práce, kusovou i malosériovou
a tvarově složitých náhrad částí kloubů výrobu, při které by standardní technolo-
nebo kostí. Takového výsledku jako s 3D gie opracování byla neúměrně dlouhá
tiskárnou by za pomoci běžných obrábě- a nákladná.
cích strojů nebylo možné dosáhnout,
nebo jen s velkými kompromisy. V současné době využívá ProSpon maxi- řekl Zdeněk Bašta z Dassault Systèmes.
málně sedm konstruktérů a nevyužívá Práce se SOLIDWORKS se pro ProSpon
software pouze ve výrobě, ale například stala zcela běžným postupem. Díky mož-
i v marketingu, kdy pomocí aplikace nosti bezproblémového propojení s 3D
3DVIA vytváří nejrůznější tiskem dokáže zlevnit např. i výrobu indivi-
marketingové materiá- duálního tvarově složitého implantátu. Ve
ly. Celá společnost je většině případů totiž odpadá hned několik
pak propojena systé- kroků, které je nutné provést před samot-
mem SOLIDWORKS nou výrobou náhrady, jako výroba příprav-
PDM Professional. ků, nákup speciálních nástrojů apod. 3D
tisk má ve všech směrech velký potenciál,
„SOLIDWORKS nám pomohl se díky kterému bude ve výrobě používán
úspěšně vypořádat s projektem čím dál častěji. V konkurenčním pros-
vývoje neinvazivní rostoucí endo- tředí pak bude rozhodující flexibilita firem
protézy, kterou v současné době nabízí a jejich schopnost přizpůsobit se novým
Metoda 3D tisku se ukazuje jen několik málo světových firem. Což trendům.
jako efektivnější i v oblasti ortopedie. bylo především kvůli časovému tlaku Text: Dassault Systèmes

www.techpark.sk 53
technika

Pm1 – nové zameranie
na ochranu ľudského zdravia
Okolitá kvalita ovzdušia v súvislosti s výskytom hrubého prachového zne-
čistenia sa zlepšila v posledných desaťročiach prijatím rôznych opatrení
na eleimináciu škodlivých emisií. Napriek tomu je preukázateľné, že
súčasný stupeň znečistenia ovzdušia predstavuje nezanedbateľné riziko
pre ľudské zdravie.

Medzi rôznymi špecializovanými agentúra- Individuálne reakcie ľudí na znečistenie Ak je v miestnosti ešte inštalovaná čistička
mi sa aj Svetová zdravotnícka organizácia ovzdušia sa líšia v závislosti od ich senzitivity. vzduchu ako dodatočné opatrenie je možné
(WHO) – v úlohe strážcu verejného zdravia Inhalácia PM10, PM2.5 a PM1 vplýva na organiz- dosiahnuť vynikajúcu konzistentnú kvalitu
–verejne vyjadrila vo svojich správach a sta- mus rôznymi spôsobmi. Ich schopnosť aku- vnútorného vzduchu aj keď je vonkajší
noviskách k nebezpečenstvu PM častíc a ich mulovať sa v organizme závisí na ich veľkosti vzduch výrazne znečistený.
vplyvu na ľudské zdravie. ako aj schopnosti penetrácie dýchacími ces-
Úsilie WHO je podporené mnohými publiko- tami a alveolami v pľúcach. PM1 sú najnebezpečnejšie
vanými správami, vedeckými štúdiami, Dôležitost dobrej vnútornej kvality vzdu- V súčasnosti , WHO a EU monitorujú koncen-
odbornými článkami ako aj vládnymi chu /IAQ/ tráciu PM2.5 a PM10 v náväznosti na negatívny
upozorneniami o negatívnych vplyvoch Ako dokážeme zabrániť prieniku PM do zdravotný vplyv týchto častíc a ich schopnosť
kvality ovzdušia na zdravie a ochorenia, našich vnútorných priestorov, kde ľudia trá- preniknúť do pľúc a spôsobiť respiračné a kar-
ktoré môže znečistenie vzduchu akcelero- via 90 % času? Nanešťastie nemôžeme plne diovaskulárne ochorenia, ktoré sú príčinou
vať. Dôkaz je online, stačí zadať do vyhľadá-
vača “znečistenie vzduchu a vplyv na zdra-
vie” a hneď sa zobrazia milióny výsledkov.
Vplyv vdychovania znečisteného vzduchu
na zdravie, zvlášť v najznečistenejších sveto-
vých metropolách je v už v súčastnosti veľmi
dobre zdokumentovaný. V súčasnosti odha-
dujeme, že znečistenie ovzdušia je každo-
ročne zodpovedné za niekoľko miliónov
predčasných úmrtí. Považujeme ho za jeden
z najpodstatnejších rizikových faktorov sve-
tovej mortality ako aj iniciačný faktor niekto-
rých ochorení.
uniknúť vonkajšiemu znečisteniu len poby- zvýšenej mortality.
Rozdelenie častíc tom vo vnútorných priestorov. Funkciou ven- Na poskytnutie skutočne zdravotne nezávad-
Najtypickejšími frakciami častíc vo vzduchu tilačných systémov je miešať vonkajší vzduch ného a produktívneho vnútorného prostre-
sú: s vnútorným. dia je potrebné v oblastiach so znečistením
· PM1 – častice s veľkosťou <1 µm. Ak vonkajší vzduch nie je efektívne filtrovaný používať vo ventilačných systémoch filtre,
Príklady: prach, častice splodín, baktérie a čistený, je riziko, že vnútorný vzduch bude ktoré sú schopné zachytávať aj PM 1 častice –
a vírusy. obsahovať veľké množstvo nebezpečných najmenšiu a najškodlivejšiu frakciu.
· PM2.5 – častice s veľkosťou <2.5 µm častíc, ktoré sa dostanú do respiračného a Naše pľúca sú ľahkou korisťou pre PM1. Po
. obehového systému ľudí. Tieto častice spolu vdýchnutí ľahko prenikajú hlboko do pľúc
Príklady: peľ, spóry a iné organické s ďalšími molekulami môžu interagovať s ďal- kde je podstatná časť schopná priamo pre-
častice. šími už prítomnými v budove. Môžu sa stať niknúť cez pľúcne alveoly do krvného riečišťa
· PM10 – častice s veľkosťou <10 µm. ešte agresívnejšími a nebezpečnejšími tak, že odkiaľ ľahko poškodzujú vnútorné steny arté-
Príklady: jemný prach a organické vnútorné prostredie je znečistenejšie ako rií, prenikajú tkanivami kde môžu napádať
častice. vonkajšie. rôzne orgány.
· Hrubé – častice s veľkosťou 10 µm a viac. S účinnou filtráciou vo vzduchotechnických V najhoršom prípade PM1 prispievajú k smr-
Príklady: viditeľný hrubý prach, piesok, jednotkách môže byt zastavené signifikant- teľným chorobám ako sú srdcovocievne prí-
listy, vlasy a iné veľké organické častice. né množstvo nebezpečných častíc z vonkaj- hody, rakovina pľúc, demencia, edémy a ďal-
PM je zmesou fyzických a chemických cha- šieho vzduchu predtým ako preniknú do ven- šie prekurzory predčasných úmrtí.
rakteristík, ktoré sa menia v závislosti na loka- tilačných rozvodov budovy. To znamená, že v
lite. Ich zdroj je prírodný, alebo pôsobením znečistených mestách ako Londýn, Paríž, Los Nová norma klasifikácie vzduchových fil-
ľudskej činosti. Znečistenie ovzdušia je preto Angeles alebo Peking je možné výrazne zlep- trov ISO 16890
na rôznych miestach rôzne. Jednodňový šiť kvalitu vnútorného prostredia až pokým V decembri 2016 bola 100 % počtom hlasov
pobyt v Pekingu má napríklad rovnaký úči- nedosiahne akceptovateľnú úroveň kvality schválená nová norma, ktorá definuje klasifi-
nok na respiračný trakt ako 30 dní v Paríži. pri použití ventilačného systému . káciu vzduchových filtrov. Ide o najzásadnej-

54 www.techpark.sk
technika

šiu zmenu za posledných 10 rokov nakoľko nová
norma zjednocuje klasifikáciu na globálnej úrov-
ni ako aj zjednocuje metodológiu merania účin-
nosti filtrov. Zavádza 34 tried rozdelenia filtrov
podľa účinnosti (tab 1).
Základné rozdelenie je na hrubé prachové filtre,

predtým trieda G, filtre účinné voči PM 10, PM 2.5
a PM 1. Účinnosť sa zisťuje na filtroch po vybití
elektrostatického náboja filtra v testovacom okru-
hu. Aby mohol byť filter zaradený do danej triedy ,
musí mať minimálne 50 % účinnosť voči danej frak-
cií veľkosti častíc.
Nová norma je platná v roku 2017 so starou normou
EN 779 2012 ale od polovice roku 2018 bude platná
už len ISO 16890.

PM filtrácia dnes
Filtre sú ťahúňmi vo ventilačných systémoch
a súčasné najúčinnejšie F7 filtre majú premenlivé
účinnosti na zachytenie PM1 častíc (typicky s účin-
nosťou 50-75 %). Filtre vo VZT výrazne ovplyvňujú
vnútornú kvalitu ovzdušia. Ešte dôležitejšie je vyb-
rať správny filter a účinnosť pre vybranú veľkosť PM.
V súčasnosti to nie je úplne jednoduché, lebo regio-
nálne sú rozdiely medzi normami, ktoré používajú
rôzne metodológie testovania a klasifikácie a to
neumožňuje správne porovnávanie produktov.
tabulka č. 1 Dnešné štandardy majú limity a generujú výsledky,
ktoré nie sú vždy odrazom správania sa filtrov v reál-
nych podmienkach. Aj dnes sú k dispozícii filtre
spĺňajúce striktnejšie požiadavky na filtráciu PM1,
napríklad produkty firmy Camfil Opakfil ES, Hi-Flo
XLT7 alebo HI FLO M7.
S výberom správnej účinnosti je dôležité zohľadniť
aj ďalšie parametre ako životnosť, nízka tlaková stra-
ta a nízka spotreba energie.
Text: Ing. František Bálint

www.techpark.sk 55
44. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

14. – 15. března 2018
v hotelu Pyramida, Praha 6

POZVÁNKA
44 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality

INFORMACE Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou
společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven,
vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány,
Konference českými I zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.
přináší
Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry
novinky povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry,
projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot,
požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj.
z legislativy Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.
a oboru
Cílem konference
přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních
povrchových pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám
a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.
Na programu konference jsou již tradičně informace
úprav - o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
- o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav
v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací
FORMOU o nátěrových hmotách apod.
- o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního
prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a bezp. práce, protipožární opatření)
- projektování povrchových úprav,
ŠKOLENÍ - exkurze na pracoviště povrchových úprav,
- diskuzní večer.

V rámci akce nabízíme firmám tyto formy prezentace:
- stránkovou inzerci
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

Bližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. – PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
Korunní 67, 130 00 Praha 3, email: konferencepppu@seznam.cz

www.konferencepppu.cz
Technika

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

Silno sacia čistiaca utierka MEWATEX PLUS® oslobodí citlivé povrchy šetrne aj od najsilnejšej špiny.

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich
utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane
použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový
proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi
potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.

MEWA čistiace utierky pokryjú individuálnu potrebu rovnako ako Červené: čistiace utierky s použitím v automobilových dielňach.
i rozličné požiadavky na čistenie strojov a zariadení. Čistiace utier- Zelené: čistiace utierky s použitím v tlačiarňach.
ky na stroje od firmy MEWA sú neporaziteľné v oblasti odolnosti, Modré: čistiace utierky s použitím v podnikoch na spracovanie
sacej sily a životnosti. Dokonca i vo vlhkom stave odoláva materi- kovov.
ál, ktorý je odolný voči roztrhnutiu a ošúchaniu, hrubým nečisto-
tám. Sacia schopnosť je rozhodujúcim faktorom pre čistiacu utier- Aby boli pre zákazníka neustále zabezpečené čisté, silne sajúce
ku. Čistiaca utierka MEWATEX PLUS® saje extrémne rýchlo – až nie- a výkonné utierky, sú utierky po každom praní precízne kontrolo-
koľkonásobok svojej vlastnej váhy – a k jej použitiu dochádza vo vané. Pri opotrebovaní sa nahrádzajú. Utierky sú dodávané
všetkých oblastiach, ktoré spôsobujú silné znečistenie na citli- a uskladňované v špeciálnych kontajneroch posúvateľných
vých povrchoch. Od sieťotlače cez techniku tvárnenia a úpravy na kolieskach so vzduchotesne uzatvárateľnými vrchnákmi, ktoré
povrchov až po jemnú mechaniku. Farebné označenie čistiacich sa postavia priamo tam, kde sú utierky potrebné. Tak vie každý
utierok slúži aj bezpečnosti, podľa neho sa môžu čistiace utierky spolupracovník, kde nájde čisté utierky.
z rôznych oblastí vo firme MEWA oddelene prať. Text a foto: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

57
technika

Novinka z Makino Forum
Na každoročnom Makino Forum v Kirchheim unter Teck bolo uvedené nové
5-osové vertikálne obrábacie centrum D200Z. Vynikajúca kvalita povrchu,
presnosť, skvelá pôdorysná plocha a ľahká automatizácia výroby, to sú
kľúčové vlastnosti nového D200Z, najnovšieho 5-osového modelu
úspešnej D-série od Makina.

jím tuhým ložom, trojbodovým uložením v obsluhe, nastavenií, editácií, nástrojové
a nízko položeným ťažiskom stojanu nie je vybavení a upínaní – všetky tieto chyby sa
výnimkou. Konfigurácia B osy v tvare Z mini- vyskytujú na stroji samotnom. Protikolízna
malizuje účinky hmotnosti obrobku nezá- ochrana berie do úvahy skutočné podmienky
visle od uhlu polohy. Naviac, vysoká tuhosť obrábania, aby sa kolíziám predišlo.
je zaistená vďaka optimalizovanému zdvihu
a minimalizovanej silovej slučke. V kombi-
nácii so sofistikovanou tepelnou kontrolou
pre efektívne zaistenie odvodu tepla
umožňuje tuhá konštrukcia stroja vysoký
stupeň presnosti obrábania.
Inteligentná funkcia GI-Smoothing – štan-
dardná funkcia najnovšieho riadenia
Makino Professional 6 – optimalizuje dráhu,
keď sú CAM tolerancie pre plynulé 5-osové
obrábanie príliš hrubé, a tak eliminuje
nežiadúce stopy na povrchu, ktorý má byť
Obr. 1: Čelný pohľad na D200Z
obrobený. Týmto dosahuje doposiaľ
nevídanú a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Priemyselné odvetvia: formy pre vstrekova-
nie plastov (jedno- a multikomponentné), Zvýšená produktivita Obr. 3: D200Z s maticovým zásobníkom
viacnásobné formy, diely s vysokou Nárast presnosti a kvality povrchu bol na 100 nástrojov
presnosťou, zdravotnícke, optické a hodi- nekompromisne dosiahnutý v oblasti
nárske komponenty. rýchlosti a produktivity. D200Z prináša
Aplikácie: 5-osové obrábanie, vysokopres- rýchloposuv – X,Y, Z: 60 000 mm/min a
né obrábanie, frézovanie karbidov, zrkadlo- zrýchlenie 1,5 g v osách X a Y a 2,0 g v ose Z.
vé plochy, obrábanie elektród. Naviac nulový bod upínacieho systému je
integrovaný do tabuľky, aby sa znížil
Vynikajúca kvalita povrchu a presnosť prípravný čas, čo umožňuje celkové zníženie
v 5 osách doby realizácie.
Stroje Makino sú povestné svojou tuhos-
ťou, stabilitou a presnosťou. D200Z so svo- Inteligentná funkčnosť
Vďaka najnovšiemu riadeniu Makino
Professional 6 (PRO 6) je D200Z vybavený
niekoľkými inteligentnými funkciami pre
zvýšenie produktivity stroja. Riadenie bolo Obr. 4: D200Z s paletovým systémom
Microbo Mi15 a s ATC100
vyvinuté na základe potrieb zákazníkov na
zlepšenie procesov obrábania prostredníc-
tvom zvýšenej bezpečnosti, ľahkosti ovlá-
dania, spoľahlivosti a produktivity.

Collision Safe Guard – systém protikolíz-
nej ochrany v reálnom čase
Celé zvýšenie produktivity prichádza s naj-
modernejšími bezpečnostnými opatrenia-
mi, ako je Collision Safe Guard, najpokroči-
lejší real-time systém protikolíznej ochrany,
ktorá je obzvlášť dôležitá a efektívna
v 5-osových aplikáciách. Štatisticky najčas-
Obr. 2: Tuhý a dynamický 5-osový stôl podobný tejším prípadom poškodenia vretena je
obľúbenej konštrukcií D800Z kolízia. Hlavnými príčinami sú ľudské chyby Obr. 5: D200Z s robotom Fanuc CR-35iA

58 www.techpark.sk
technika

Ultra-kompaktné usporiadanie zahŕňajú komplexné systémy s 6-osovými 40 a maticové zásobníky pre 100 alebo 300
Stroj disponuje pojazdmi v osách X, Y a Z 350 robotmi, ako aj štandardné, na trhu dostupné nástrojov dostupné tiež pre retrofit. Štan-
x 300 x 250 mm a je možné do neho upínať automatizačné systémy, je možné so strojom dardný zásobník ATC20, ako aj ATC40
obrobky do priemeru 300 mm, výšky 200 ľahko integrovať. s dvojnásobnou kapacitou môžu byť prístup-
mm a hmotnosti 75 kg. A to všetko na ultra- né spredu a pohodlne namontované pod rov-
kompaktnom pôdoryse 1 500 x 2 200 mm. Najlepší z hľadiska rozšíriteľnosti nakým krytom, a tak stroj ostáva kompaktný.
Stroj D200Z bol postavený s úmyslom Najnovší člen rodiny D-Series, uvedený na
Navrhnutý pre automatickú prevádzku zaistenia produktivity a profitability. Stroj európsky trh na Makino Die & Mould Forum,
Stroj D200Z je pripravený pre manipuláciu s ponúka najlepšie riešenie z hľadiska rozšíri- predstavuje nepochybne lákavú ponuku,
paletami ako aj samotnými dielmi a teľnosti pre zaistenie meniacich sa požiada- p re d o v š e t k ý m v p r í p a d e v y s o k ýc h
robotickú obsluhu zatváracími dvermi, čo vok na výrobu, čo umožňuje, aby stroj „rástol“ požiadaviek na akosť povrchu, presnosť,
zjednodušuje automatizáciu. Inteligentné spolu s firmou. Navyše k štandardnému produktivitu a plochu zástavby.
automatizačné riešenia od Makina, ktoré zásobníku nástrojov AC 20, sú zásobník ATC Text: Andreas Walbert

Lineární vedení NSK se osvědčila v aplikacích „pick and place“
Uznávaný výrobce jednotek pro aplikace typu pick and place („uchop
a umísti“), používaných při montáži elektronických součástek (SMT), který
byl nucen vypořádat se opakovanými selháními lineárních vedení, se
s žádostí o řešení obrátil na firmu NSK. Po identifikaci příčiny problému
mohla firma NSK doporučit svá lineární vedení řady NH. V současné době
již bylo zákazníkovi dodáno několik tisíc jednotek bez toho, že by bylo
hlášeno jakékoliv předčasné selhání.

Manipulační jednotky typu pick and place používané ve strojích Závěrem bylo, že primární poškození předložených komponent bylo
pro povrchovou montáž (SMT) musí odolávat velkému způsobeno příliš velkým klopným momentem. To ukazovalo na
mechanickému namáhání. Typický stroj používaný pro montáž chybnou montáž a ustavení mechanismu pick and place.
elektroniky musí být schopen osazovat komponenty na desky
plošných spojů s velkou přesností a rychlostí více než 50 000
komponent za hodinu. Stroje navíc musí umět osazovat kompo-

foto: iStock.com/thiel_andrzej
nenty z více než 200 kotoučových zásobníků současně.

Vzhledem k tomu, že je třeba manipulovat s tolika komponenty
takovou rychlostí, je pochopitelné, že se občas objeví nějaký
problém. To byl také případ mechanismu pro manipulaci pick and
place, který pro nové stroje pro SMT vyvinul evropský
subdodavatel. Výrobce zjistil, že životnost jeho vlastních
lineárních vedení je velmi krátká, a když je zkusil nahradit
vedeními od jiného výrobce, nezaznamenal žádné zlepšení. Navíc
žádný dodavatel nebyl schopen zjistit příčinu nebo nabídnout
řešení.

Typický osazovací stroj SMT pro výrobu elektroniky může na desku plošných
spojů umístit s velkou přesností více než 50 000 komponent za hodinu.
Z toho vyplývají velké požadavky na manipulační jednotku pick and place

Firma NSK proto doporučila přejít na lineární vedení řady NH Linear
Guide, která jsou určená pro vysokorychlostní aplikace, ale kromě
toho jsou schopná samoustavení. Také bylo použito speciální
mazivo, které má lepší mazací schopnosti než běžná maziva zvláště
tam, kde se vyskytují krátké zdvihy a skokové změny zatížení.

Projekt byl velmi úspěšný. Po té, co výrobce začal používat vedení
Lineární vedení řady NH od NSK prokázala v této aplikaci svou spolehlivost NAH20ANZ od NSK, nezaznamenal žádnou další závadu. Navíc
v několika tisících pozdějších instalacích prokázala vedení řady NH
Na základě toho výrobce kontaktoval také firmu NSK, která dlouhodobou životnost.
pověřila tým odborníků, aby analyzovali poškozené komponenty. Text: PILATH Marie-Dominique

www.techpark.sk 59
technika

Priekopnícke inovácie v oblasti elektromobilov
Elektromobil Nissan LEAF s vylepšeným dojazdom 378 km na jedno nabitie
v kombinacií s prvkami autonomného riadenia, ako je ProPILOT Park
a technologiou jednoduchého ovládánia e-Pedal posilňuje postavenie
Nissanu v segmente elektromobilov.

Technológia Nissan Intelligent Power: Druhá technológia ProPILOT Park mení zošliapnutia plynového pedála. Vynikajúca
elektrické hnacie ústrojenstvo spôsob, akým ľudia uvažujú o parkovaní. Pri odpoveď pedála e-Pedal umožňuje vodi-
Ústredným bodom technológie Nissan aktivácii technológia prevezme kompletnú čom maximalizovať pôžitok z jazdy. V situá-
Intelligent Power v novom modeli LEAF je
jeho elekltrické hnacie ústrojenstvo, ktoré
ponúka vyššiu energetickú efektivitu, vyšší
krútiaci moment a výkon prinášajúci dyna-
mickejšie jazdné vlastnosti. Umožäuje mu
to špičková zostava lítium-iónových batérií
s vyšším výkonom a väčšou kapacitou ulo-
ženia energie.
Výkon 110 kW a krútiaci moment 320 Nm sa
priaznivo prejavuje v lepšej akcelerácii.
Dojazd nového Nissanu LEAF bol zväčšený
na 378 km (nový európsky jazdný cyklus) na
jedno nabitie. Pre tých, ktorí chcú jazdiť svo-
jím vozidlom LEAF ešte ďalej, spoločnosť
Nissan uvedie koncom roku 2018 na trh
verziu s vyšším výkonom a kapacitou baté-
rie za vyššiu cenu. Táto verzia poskytne ešte
väčší dojazd a zákazníci si tak budú môcť kontrolu nad riadením, rozjazdmi, brzde- ciách, ktoré vyžadujú okamžité a razantnej-
vybrať variant dojazdu podľa svojich ním a radením rýchlostí a automaticky šie brzdenie je však nutné použiť tradičný
potrieb. umiestni vozidlo na parkovacie miesto. brzdový pedál.
Parkovanie tak bude pre všetkých vodičov
Technológie Nissan Intelligent Driving: bez starostí a oveľa presnejšie. Technológia Nissan Intelligent Integra-
technológie navrhnuté na zvýšenie Tretia technológia, e-Pedal mení spôsob, tion: pripojenie energie z batérie k so-
pôžitku z jazdy, posilnenie bezpečnosti akým jazdíme. Umožňuje vodičovi naštar- ciálnej infraštruktúre
a obmedzenie stresu tovať, zrýchľovať, spomaľovať a zastavovať Priekopnícka vízia spoločnosti Nissan o po-
Vozidlo disponuje tromi hlavnými techno- jednoducho pôsobením na plynový pedál. tenciále elektromobilov sa však nekončí
lógiami Intelligent Driving. Prvou je Keď je plynový pedál celkom uvoľnený, pohonom nového modelu LEAF. Batérie
autonómne riadenie ProPILOT. Využíva sa postupne sa aktivujú rekuperačné a mecha- vozidla je možné rovnako použiť ako mobil-
pri jazde v jednom jazdnom pruhu na diaľni- nické brzdy a uvedú vozidlo až do úplného né zariadenie na ukladanie energie.
ci a prispieva k tomu, že jazda je jednoduch- pokoja. Vozidlo si udržuje svoju pozíciu
šia, menej stresujúca a uvoľnenejšia. i v prudkých kopcoch až do opätovného Systém funguje tak, že umožňuje majiteľom

60 www.techpark.sk
technika

elektromobilov Nissan pripojiť sa do elektric-
kej siete a hrať aktívnu rolu v službách energe-
tickej siete a môžu fungovať ako príležitostný BMW M Bike limitovaná
uhlíková edícia

Limitovaná špeciálna edícia s exklu-
zívnym lakom BMW M5. Uhlíkové
a hliníkové komponenty špičkovej
kvality dotvárajú technickú podstatu
najnovšej špeciálnej edície bicykla
alternatívny zdroj energie. Technológia vozi-
BMW, a exkluzívny náter v podobe
diel v sieti (Vehicle2Grid – V2G) dovoľuje oboj-
smerné dodávky energie a umožňuje plne modrej metalízy Marina Bay mu dodá-
integrovať elektromobily do národnej elektric- va nádych sofistikovanej estetiky.
kej siete. Prispieva k zlepšeniu schopnosti siete
zvládať ťažko predvídateľný prísun energie
z obnoviteľných zdrojov. Zaistí tak ešte širšiu
integráciu obnoviteľných zdrojov energie
a prispeje k ich vyššej dostupnosti. Keď sa tech-
nológia V2G rozšíri, môže úplne zmeniť pra-
vidlá hry pre majiteľov elektromobilov Nissan.
Tí sa totiž stanú aktívnou skupinou ovplyvňu-
júcou dianie na trhu s energiou.
Usilovať sa o udržateľnejšiu spoločnosť zna-
mená prijímať lepšie rozhodnutia každý deň.
Systém na ukladanie energie xStorage využíva

Uhlíkové a hliníkové komponenty špič- nim bicykel pôsobí ako agilný a ultravý-
kovej kvality dotvárajú technickú pod- konný športový stroj. Rovnako ako jeho
statu najnovšej špeciálnej edície bicykla pôvodná inšpirácia zo sveta automobilov,
BMW, a exkluzívny náter v podobe aj tento model nadchýna fanúšikov značky

kolektívne skúsenosti tých najlepších v odbo-
re, aby bola spotreba energie domácností efek-
tívnejšia a udržateľnejšia. Systém xStorage
Home ukladá energiu v ekonomicky najvý-
hodnejších obdobiach dňa a zároveň kontro-
luje, ako a kedy sa táto energia využíva, čím
šetrí zákazníkom peniaze a zlepšuje fungova-
nie celého energetického systému. V jedinom
zariadení dokonale integruje všetok hardvér
a softvér potrebný na riadenie a ukladanie
energie potrebnej pre domácnosť. Funguje
ako energetická sieť: jednotka xStorage Home
sa môže nabíjať z elektrickej siete alebo môže modrej metalízy mu dodáva nádych BMW svojou farebnou schémou s použi-
energiu do siete dodávať, čím prináša flexibili- sofistikovanej estetiky. tím charakteristickej modrej metalízy
tu potrebnú na ďalšie zvyšovanie podielu Marina Bay.
obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako ako vysokovýkonný sedan
BMW M5, aj model bicykla BMW M Bike Pútavý dizajn dopĺňajú kvalitné technické
Zákazníci môžu rovnako využívať novonavrh- Limited Carbon Edition preukazuje výni- komponenty, ako napríklad plášte 28 × 2,0
nuté rozhranie aplikácie nového modelu LEAF močnú dynamiku a svižnosť. Continental CruiseCONTACT s bezpeč-
pre inteligentné telefóny, ktorá im umožní nostným systémom a hydraulické kotúčo-
monitorovať stav nabitia ich vozidla, nájsť naj- Hydroformovaný hliníkový rám modelu vé brzdy Shimano BR-M315 pre maximál-
bližšiu nabíjaciu stanicu a dopredu vyhriať je majstrovsky skombinovaný s ďalším nu bezpečnosť. Každý z 500 vyrobených
alebo vychladiť vozidlo na ideálnu teplotu ľahkým materiálom: uhlíkom. Vidlica, kusov modelu nesie označenie „Limited
pred vyštartovaním. sedadlové tyče aj rozpery sú vyrobené Carbon Edition“ (Limitovaná uhlíková edí-
-red- z tohto prémiového materiálu a vďaka cia) a dodáva sa s vlastným certifikátom.

www.techpark.sk 61
Dvojmesačník Technika vydáva:

Občianske združenie na rozvoj, vedy, techniky a vývoja -
Techpark, o. z. - registrácia vykonaná
22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

IČO: 37 904 647
IČ DPH: SK 2021800869
... časopisy, ktoré sa oplatí čítať

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina
www.tribotechnika.sk
mobil: +421 905 206 227
e–mail: redakcia@techpark.sk

Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Ing. Miroslav Hladík
marketing@techpark.sk

Inzercia:
www.techpark.sk e–mail: inzercia@techpark.sk

Grafika:
Grafické štúdio Techpark
grafika@techpark.sk

Rozširuje:
vlastná distribučná sieť,
MEDIA PRINT KAPA,
a súkromní distribútori

Evidenčné číslo: EV 4959/14
ISSN 1337–0022

Ročník vydávania: 15. ročník

www.solartechnika.sk www.techpark.sk