BIMBINGAN KAUNSELING Written by Rosaineh Suhaibul Saturday, 04 April 2009 11:19 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK KOLOMBONG

FAIL MEJA

Fail Meja merupakan pendokumentasian senarai tugas dan huraian terperinci bagaimana sesuatu bidang tugas itu dilaksanakan oleh penjawatnya. Fail Meja ini juga menerangkan tentang proses bagaimana sesuatu kerja itu dijalankan berdasarkan carta aliran yang menampakkan pelbagai pihak yang terlibat (pihak pentadbir hingga pihak bawahan). Dengan ini Fail Meja dapat memberi panduan kepada sesiapa sahaja yang akan mengambil alih tugas penjawat asal dengan teratur. Bagaimanapun, bagi menjalankan sesi kaunseling penjawatnya mestilah mereka yang mendapat latihan secukupnya di dalam bidang ini. Sekurang-kurangnya mendapat latihan 14 minggu dari mana-mana maktab perguruan di Malaysia.

Objektif 1. menyatakan dengan jelas kepada penyandang jawatan tentang bidang tugas yang perlu diketahui untuk dilaksanakannya, 2. memudahkan penyandang jawatan berkaitan melakukan tugas-tugasnya cekap dan cepat, 3. memberi penerangan dan memudahkan kepada penyandang jawatan khususnya penyandang baru, berhubung dengan prosedur melakukan sesuatu bidang tugas, dan 4. meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran organisasi penyandang jawatan berkenaan

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Warganegara Malaysia yang baik ®Percaya dan patuh kepada Tuhan; ®Berilmu pengetahuan; ®Berakhlak mulia; ®Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara; ®Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara; ®Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Unsur Intelek Unsur Intelek ini mengambil kira aspek-aspek berikut: ®hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran; ®daya pemikiran yang kreatif dan inovatif;

®daya pemikiran yang logik dan analitis; ®ilmu yang bermanfaat; ®masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan. Unsur Rohani dan Emosi Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut: ®keyakinan terhadap tuhan; ®kepercayaan beragama; ®kemantapan jiwa; ®penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat; ®berbudi pekerti mulia; ®berbakti dan berkorban. Unsur Jasmani Ciri-ciri Unsur Jasmani ialah: ®kecergasan fizikal dan kesihatan diri; ®dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

VISI, MISI DAN FALSAFAH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENJADI PENERAJU UTAMA DALAM MEWUJUDKAN SUASANA YANG TERAPUTIK DAN KONDUSIF DI SEKOLAH MENJELANG TAHUN 2010 MISI UNTUK MEREALISASIKAN VISI, KAMI AKAN MEMASTIKAN MISI BERIKUT DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA: • MENGURUSKAN PROGRAM DAN AKTIVITI KAUNSELING DENGAN CEKAP DAN BERKESAN. • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEPINTARAN EMOSI (EQ) YANG TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA. • MEMBIMBING PELAJAR KE ARAH MENCAPAI PRESTASI YANG TINGGI DALAM AKADEMIK. • MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MEMBERANGSANGKAN MELALUI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING. • MEMBERIKAN PENDIDIKAN KERJAYA BERSEPADU KEPADA PELAJAR. • MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTIK DAN KUALITI KEPIMPINAN DI KALANGAN PELAJAR.

FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING BAHAWASANYA SETIAP PELAJAR MEMPUNYAI POTENSI YANG BOLEH DIGEMBELINGKAN SECARA OPTIMUM MENERUSI PENGURUSAN MENYELURUH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG CEKAP, BERKESAN DAN BERAMANAH BERTERASKAN SUMBER DALAMAN DAN LUARAN BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG SEIMBANG DARI ASPEK INTELEKTUAL, JASMANI, EMOSI DAN ROHANI SERTA BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH

MISI ϖ Melahirkan semangat kekitaan dan rasa kepunyaan di kalangan warga SMK Bandau ϖ Mencungkil dan mengembangkan potensi diri pelajar pada era globalisasi

ϖ Memupuk semangat belajar yang tinggi, beriltizam, beristiqamah dan konsisten di kalangan pelajar.

VISI ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang sejajar dengan Rukun Negara, Wawasan Negara, Falsafah Pendidikan Negara, Matlamat Jabatan Pendidikan Negeri dan Motto Sekolah. ϖ Membentuk semangat jati diri pelajar yang mampu berdaya saing, berdaya juang dan berdaya maju. ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang dan unggul dalam bidang akademik dan kokurikulum. MATLAMAT ϖ Memberi pendidikan kepada seluruh pelajar sekolah ini supaya beroleh kejayaan maksimum ϖ Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta sentiasa menjaga nama baik diri. Melahirkan bakal pemimpin masyarakat dan rakyat yangϖ bersikap mulia dan telus serta bersedia berkorban untuk agama, bangsa dan negara. ϖ Mewujudkan sikap hormat-menghormati dan memiliki semangat tolong-menolong.

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI GURU NEGARA MALAYSIA DENGAN INI BERIKRAR ϖ Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami ϖ Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami ϖ Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG ϖ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan ϖ Bekerja dengan penuh tanggungjawab ϖ Berusaha mengikis sikap terlalu mementingkan diri sendiri ϖ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan ϖ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara ϖ Berpegang teguh kepada ajaran agama

PIAGAM PELANGGAN KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KOLOMBONG, DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN SEPENUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan kehendak Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara ϖ Melahirkan insan yang dinamis dan progresif mengikut paradigma globalisasi ϖ Memperkembangkan potensi dan bakat individu para pelajar dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi ϖ Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, kondusif dan menarik ϖ Mewujudkan budaya sekolah yang sihat, luhur, unggul dan harmonis ϖ Membimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum ϖ Bersedia menerima dan melayan tetamu yang berurusan dengan sekolah secara cekap dan mesra

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA Guru-guru Malaysia yakin bahawa peranan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan dan Prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial keturunan dan agama. 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA 1. Menghormati dan melayani ibu bapa ketika berurusan dengan mereka di mana sahaja 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra serta bekerjasama secara harmonis di antara institusi pendidikan dengan masyarakat 3. Berusaha sedaya upaya menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai maklumat sulit dan tidak akan membocorkan atau menyebarkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dengan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana

5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar (rasuah) 6. Sedaya upaya mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata kesat atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan para pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT 1. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismenya. 2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati, adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah, mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika. 4. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan, membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan 1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. 2. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam perlaksanaan dan di dalam amalan polisi pekerjaan. 4. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 5. Kaunselor hendaklah melaksanakan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. 6. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelianya dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsur kerahsiaan, perbezaan antara fakta umum atau peribadi, beban kerja dan akauntabiliti. 7. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. 8. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa. 9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjanya untuk dirinya dan stafnya.

TANGUNGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1 Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. 2 Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasannya berlandaskan undang-undang tersebut. 3 Mengelakkan diri dan menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan serta memesongkan pemikiran pelajar, masyarakat atau mengkhianati negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara 4 Membina dan memupuk diri setiap pelajar mengenai sikap dan nilai yang boleh membantu dan menolong mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,bertanggungjawab dan berguna, serta menghormati orang yang lebih tua dan menghormati ada perbezaan kepercayaan, kebudayaan, keturunan dan agama. 5 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 6 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 7 Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat.

Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perakuan kaunselor. kerjaya. 3. SKOP KAUNSELING . 4. 5. merokok. 2. Dengan demikian dan harapan pihak UBK dan sekolah para pelajar akan dapat menjauhkan diri mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti anti-sosial dan tidak produktif seperti terlibat dengan dadah. 2. melahirkan golongan pelajar yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri seperti dalam permasalahan pelajaran. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawabnya. psikososial & kesejahteraan mental.00 pagi hingga 3. Perkhidmatan UBK ini dibuka kepada semua pelajar sekolah ini dan juga bekas-bekas pelajar sekolah ini.00 petang semasa hari persekolahan. Dengan demikian. Masa perkhidmatan ialah di antara 7. majikan.kerjaya. Ahli Jawatankuasa UBK Tahun 2009 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengenalan Unit ini menawarkan perkhidmatannya dalam pelbagai bidang dan tanggungjawab yang meliputi bidang akademik. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. keibubapaan dan masalah pelajar. bahkan konsultasi ibu bapa juga dijalankan dari semasa ke semasa. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika.8 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Rujuk Lampiran 1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. rakan-rakan kaunselor. syabu. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri dan keunikan individu termasuk hak-hak serta peluang-peluang mereka. melahirkan golongan pelajar yang memperoleh kemahiran dan kebolehan memahami diri sendiri dengan baik. huraian mengenai objektif unit ini dapat dijelaskan lagi secara terperinci di dalam penyediaan Fail Meja Unit Bimbingan dan Kaunseling. boleh menentukan arah tujuan diri sendiri dan menggunakan potensi diri ke peringkat yang paling maksimum dalam segala aspek kesejahteraan hidupnya. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenal tata laku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. merosakkan harta benda sekolah dan lain-lain. Segala perkhidmatan yang dijalankan oleh kaunselor bertauliah adalah tertakluk di bawah AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580). Bermula tahun 2008 perkhidmatan ini dijalankan sepenuh masa oleh kaunselor pelajar yang terlatih dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling. Antara objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini menekankan kepada dua perkara utama iaitu: 1. / psikologi secara berkesan. individu dan profesion am serta masyarakat keseluruhannya. emosi. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien. peribadi.

10. 15. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. 2. 13. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsur kerahsiaan.kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. 3. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. 12. Persetujuan antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh disemak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. status ideologi. membuat keputusan menangani krisis. 9. Kaunselor hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. kecacatan fizikal. A. 7. 4. 2. Semasa menjalankan sesi kaunseling. 4. agama. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor hendaklah menjaga tata lakunya demi memelihara piawaian dan identiti sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan sendiri yang dibuat oleh klien. 3. 11. 14. seksual. Kaunselor bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien sama ada klien individu atau klien kelompok. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. ikhlas. jantina. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. 6. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. 5. 2. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperoleh semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. emosi dan sebagainya. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. nilai dan keupayaannya. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecakapan profesionalismenya. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. 3. 8. KOD TATALAKU KAUNSELOR 1. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang Iebih bahagia dan bermakna. mengembangkan persefahaman kendiri meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain.1. kawan karib atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. . Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor tidak boleh mengamalkan.

Mengenal pasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. 6. 3. 10. Merancang. menyedia. melaksana. melaksana. inhalan. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. mengawal selia dan mengemas kini rekod dan inventori pelajar. Membuat penilaian aktiviti. Mengumpul. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. Merancang. Merancang. 13. 21. SENARAI TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. 20. Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. melaksana. 2. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Merancang. mengawal selia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. kakitangan bukan guru. Merancang. mengawal selia serta menilai program dan aktiviti untuk peperiksaan seperti UPSR dan murid Tahun 1 hingga 5. kem jaya diri. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. kakitangan sekolah. 12. soal selidik. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. model. Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Merancang. rokok dan alkohol. 8. 7. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. melaksana. pentadbir. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. 17. Merancang. motivasi. 19. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan.16. ibu bapa dan bekas pelajar. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar guru. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 23. 15. 16. melaksana. 22. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. . 4. Penempatan (Kemasukan) pelajar di sekolah. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. guru. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. 14. 9. melaksana. modul. 5. Dasar Pendidikan Wajib. instrumen. 11. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merancang. 18. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. guru. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya. Merancang. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.

Mengingat f. berwawasan dan berketerampilan. berjiwa besar dan waja. Pengurusan masa d. Kelompok Bimb. 26. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Inventori Personaliti 3. Pengumpulan Bimb. Menjawab soalan peperiksaan h. 25. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. Jabatan Pelajaran Negeri. masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil Bidang Input Kaedah 1 AKADEMIK 1 Penerang Peperiksaan UPSR 2 Mata Pelajaran Teras 3 Pemilihan mata pelajaran elektif 4 Pemilihan mata pelajaran mengikut minat kerjaya 5 Kemahiran Belajar a. BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai. Menghadapi peperiksaan i. Pemilihan Mata pelajaran elektif 5. Mendengar 6 Kemahiran Pengurusan Masa 7 Kemahiran Pengurusan Diri 8 Strategi Menghadapi Peperiksaan 9 Hala tuju pelajar lepasan UPSR berhubung dengan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di IPTA / IPTS Bimbingan kelompok / bimbingan individu Kaunseling kelompok / kaunseling individu biblio kaunseling. Kursus / Bengkel / Seminar Perkhemahan Tayangan Video Taklimat 2 KERJAYA 1. Inventori nilai 4. Inventori minat kerjaya 2. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. Individu Lawatan Ceramah/Forum Seminar Tayangan Video Pertandingan -Pertandingan Esei Buku Skrap kerjaya /Poster . Membaca b. Mencatat/ mengambil nota c. Pengurusan Diri e.24. Mengulang kaji g. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

3. Kelompok Bimb. Kemahiran pengawalan diri 11. Kemahiran Rohani 9. Isu-isu Kekeluargaan 3. Merujuk Kad Maklumat Diri 4. Individu Kauns.1. Kemahiran aplikasi 12. Kemahiran Komunikasi 5. Kemahiran Komunikasi .Kemahiran Sintesis 13. Konsep Kendiri 17. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3.2. Kemahiran analisis kritikal 14. Senarai semak masalah 3. Perkembangan keremajaan 16. Kelompok Kauns. Pengurusan Tekanan 8. Penyaringan maklumat 7. Pengekalan penghargaan sendiri/Self Esteem 15. Individu Biblio kaunseling Forum / Kursus Bengkel/Seminar Kem Bina Insan/Diri Kolokium Lawatan Tayangan video Latihan Dlaam Kumpulan Aktiviti simulai kumpulan Perkhemahan ibadat Ceramah Kaunseling Keluarga PRS 4 KEIBUB APAAN 1. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Ceramah/Seminar Forum / Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari Keluarga Lawatan Ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Buletin Keluarga Pameran 5. Ujian Personaliti 2. Kemahiran membuat keputusan 10. Kepimpinan 3. Pengendalian Kendiri 18. Kemahiran Asertif /Tegas diri 6. Komunikasi 2. Perkembangan individu 3. MASALAH PELAJAR (Pembangunan Pelajar) 1.3 PSIKOSOSIAL KESEJAHTERAAN MENTAL 1. Program Orientasi Bimbingan Kerjaya merentasi Kurikulum dan Kurikulum PRS Bimb.

2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik. Kepimpinan 4. Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV / AIDS Ujian HIV Bengkel Seminar Ceramah Rujukan Kepada Kementerian Kesihatan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING: SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A: AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar. Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 6.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. Pembangunan Individu 3. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan Kauns. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Sikap Benci Kepada Dadah Ceramah Seminar Ujian Urin Bengkel Rakan Sebaya 7 KAUNSELING HIV / AIDS 1. Pembangunan Individu 3. Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran Asertif 5.1 Mata Pelajaran Teras 1. Kemahiran Sosial 6. Individu Kauns. Kelompok Latihan dalam kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS 6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. 1. Komunikasi 2. Pemilihan Mata Pelajaran: 1. Kemahiran Sosial 6. Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran Sosial 7. Kemahiran tegas diri 5. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan. Komunikasi 2. Kemahiran Penyelesaian masalah 3. Kemahiran Asertif 5.3 Pemilihan mata Pelajaran mengikut minat kerjaya .

kerajaan dan korporat 2. personaliti dan nilai dengan kerjaya 2. Kemahiran Psikososial: 2. produktif. 1.1 Mengenal pasti minat 1. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1.2 Membentuk sifat tegas diri / asertif 2.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. nilai personaliti dan pasaran kerjaya terkini.4 Kemahiran berfikir 2.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya BAHAGIAN C: PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang.2 Penempatan Sekolah terpilih 6.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2. Pendidikan Perkembangan Kerjaya: 2. Penempatan: 6.2 Kemahiran mencatat/mengambil nota 2.3 Kemahiran mendengar 2.1 Penempatan selepas UPSR 6.2 Mengenal pasti personaliti 1.3 Penerimaan kendiri 2. Mereka juga didedahkan dengan maklumat-maklumat tentang perkembangan kerjaya. 1. Di samping itu. Kemahiran Belajar: 2.4 Membentuk rohani . pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran sosial yang asas bagi kesejahteraan diri. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat.5 Kemahiran mengingat 2.6 Kemahiran mengulang kaji 2. Kemahiran Pengurusan Masa 5.1 Kemahiran komunikasi 2.3 Penempatan ke alam pekerjaan BAHAGIAN B: KERJAYA Dalam bahagian ini pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personaliti.7 Kemahiran menjawab soalan peperiksaan 3. minat dan nilai. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6.2. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketerampilan.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian. minat.3 Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara 2. Kemahiran Pengurusan Diri 4.1 Kemahiran membaca 2.3 Mengenal pasti nilai 2.1 Mengenal sahsiah diri 1. Pembentukan Sahsiah: 1.2 Kesepadanan pemilihan pakej persijilan terbuka.3 Pengurusan tekanan 2.

5. iaitu ia hendaklah meliputi pelbagai aspek perkembangan individu seperti kognitif. program bimbingan mempunyai beberapa objektif seperti berikut: 1. 4. Menyediakan perkhidmatan pemulihan seperti membantu pelajar mengatasi masalah dari segi akademik.5 Kemahiran melindungi diri BAHAGIAN D: KEPIMPINAN 1. Program bimbingan yang dicadangkan oleh Unit Bahagian Sekolah-sekolah.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3. Kesedaran Potensi Diri 1. 3. Kemahiran Sosial 3.6 Latihan membuat keputusan PERKHIDMATAN BIMBINGAN Mengikut buku Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.5 Kemahiran pengawalan diri 2.2 Kemahiran penampilan diri 3. Pelbagai mobiliti.4 Rakan Sebaya 3.4. iaitu khidmat bimbingan adalah untuk semua kelompok di sekolah. 3.5 Pembelajaran 3.3 Tegas diri/asertif 2. Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar. iaitu penglibatan pelajar secara aktif adalah digalakkan. 4.1 Komunikasi 2.5 Mengendalikan mesyuarat 2.3 Kekuatan diri 2.3 Keluarga 3. Perkembangan. afektif jasmani. . Menyeluruh. 2.4.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2. 2.2 Ciri-ciri suka menolong 1.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 3.1 Perasaan 3. penyalahgunaan dadah dan sebagainya.2 Kaunseling asas 2. Menyediakan khidmat pencegahan seperti menghindarkan pelajar dan terlibat dalam masalah disiplin tingkah laku yang tidak bersopan.4.2. Latihan Kemahiran: 2. Terbuka.4. sosioemosi dan kerjaya.2 Kewangan 3.4 Pengurusan diri 2. Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah bersifat: 1. kejantinaan.1 Ciri-ciri kepimpinan 1. psikomotor. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan peluang kemudahan dan pengalaman yang sejajar dengan kemampuan dan potensi pelajar. vokasional atau kerjaya. Menyediakan perkhidmatan kaunseling krisis. pembaikan dan pemulihan.7 Kefahaman normal dan nilai masyarakat 3. moral atau agama. iaitu unsur-unsur bimbingan diterapkan melalui kurikulum dan kokurikulum.4. Bersepadu.

poster. Membantu pelajar memilih mata pelajaran pilihan untuk peperiksaan PMR. perkhidmatan memberi maklumat. 3. Perkhidmatan kaunseling dengan pelajar boleh dilakukan secara individu atau kelompok tentang perkara-perkara berikut: a. 2. perkhidmatan bimbingan kelompok. JENIS-JENlS PERKHIDMATAN Jenis-jenis perkhidmatan bimbingan yang harus disediakan di sekolah-sekolah hendaklah mengandungi sepuluh aspek. 6. pencapaian akademik yang kurang memuaskan. jasmani. Mengadakan bimbingan kelompok tentang masalah disiplin. perkhidmatan penyelarasan sumber. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT 1.6. Bimbingan ini lebih bersifat penyesuaian. SPM dan STPM. perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah. Mengendalikan fail bimbingan bagi setiap pelajar. vokasional. kejantinaan. sosial dan peribadi. psikososial. 5. Menyelaras. 2. masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar dari semasa ke semasa. Mengumpul dan menyebar maklumat pelajaran. perkhidmatan perundingan dan rujukan. 3. 6. Mengelolakan program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. 4. dan perkhidmatan penilaian. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD 1. . perkhidmatan penempatan. menjaga dan mengemas kini rekod pelajar. Ini dapat dilakukan melalui penerbitan risalah-risalah. 2. iaitu perkhidmatan inventori individu dan rekod. 3. Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajar yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri yang positif. pendidikan. bukubuku kecil. Kesemua bimbingan ini bertujuan untuk penyuburan diri. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran tentang kes pelajar jika dirasakan perlu. Mengumpul dan merekodkan butir-butir berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. PERKHIDMATAN BIMBINGAN KELOMPOK 1. Menambah dan mengemas kini fail-fail maklumat kerjaya. masalah pelajaran. Mengendalikan lawatan kerjaya ke kilang-kilang. afektif. Memberi maklumat tentang kerjaya kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya. Mengawasi corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan bimbingan atau kaunseling. perkhidmatan kaunseling. vokasional. latihan dan kerjaya kepada pelajar. Memberi penerangan mengenai cara mengisi borang memohon pekerjaan. aspek kognitif. 5. PERKHIDMATAN KAUNSELING 1. moral atau agama. perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa. Memberi maklumat tentang pencapaian dan kemajuan pelajar bermasalah untuk tujuan diberi pendidikan pemulihan. Untuk mengajar sama ada melalui bimbingan individu atau kelompok. 4. peluang-peluang latihan. buletin dan pengendalian hari kerjaya dan pameran kerjaya.

4. PERKHIDMATAN BIMBINGAN Perkhidimatan Perundingan dan Rujukan 1. Membuat penilaian dan memberi maklum balas kepada jabatan pendidikan negeri tentang program pencegahan penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah. . 5. menghadapi masalah-masalah. rujukan yang dibuat olek guru-guru dan ibu bapa. membantu menempatkan pelajar lepasan sekolah menengah vokasional dan teknik untuk memasuki kilang-kilang atau firma-firma (jika dirujuk). Penempatan pekerjaan: a. Memberi pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan atau rawatan. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DADAH 1. 6. menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja jika program seperti mi diadakan. Merancang bersama-sama guru tentang cara-cara yang paling berkesan untuk mengawasi kemajuan pelajar. c. penjelasan nilai-nilai. 2. membuat keputusan dan cara-cara mengelakkan diri dari penglibatan dalam penyalahgunaan dadah. keriaya. 4. kemahirankemahiran berkomunikasi. d. pakar kanak-kanak. Menolong ibu bapa pelajar dalam hal kebajikan pelajar. Mengadakan bimbingan individu atau kelompok untuk menanam dan memupuk sikap benci akan dadah. minat dan kemampuannya. Memberi bantuan kepada pelajar supaya dapat rnenyesuaikan diri ke alam sekolah selepas tamat pemulihan.b. Menolong pelajar lepasan sekolah dalam hal-hal peribadi. c. Kaunseling tunjuk ajar seperti guru bimbingan mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara seperti penilaian kendiri. 1. b. e. Berunding dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan tahap prestasi khidmat bimbingan di sekolah. 3. ponteng sekolah. membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dengan membekal data tentang pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik. ketidakhadiran untuk kegiatan kokurikulum. 3. pelajaran dan sebagainya jika perlu. Kaunseling keluarga boleh diadakan jika perlu untuk memahami masalah pelajar serta mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa. pakar jiwa. bergaduh dan menyalah gunakan dadah. 2. Menolong pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan lebik mendalam akan program bimbingan di sekolah. pegawai kebajikan dan sebagainya. masalah-masalah disiplin seperti lewat ke sekolah. merokok. 3. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes tertentu kepada agensi-agcnsi atau pakar-pakar seperti doktor. aspek peribadi dan kerjaya. 2. PERKHIDMATAN PENEMPATAN Membantu pelajar rnemilih kegiatan bidang kokurikulum yang sejajar dengan kebolehan.

SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. agensi. Menjadi penyelaras untuk melibatkan majikan. 3.PERKHIDMATAN PENYELARASAN SUMBER 1. Merancang menyelia dan melaksanakan program PRS. Mengadakan hubungan dengan ibu bapa pelajar untuk bersama mengawasi kemajuan mereka terutamanya dalam pelajaran. 5. Menilai program bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutunya. • Yang pernah menjadi ahli PRS • Yang berminat • Yang mempunyai ciri-ciri dan personaliti PRS • Yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan diri yang menonjol. Menjadi guru pengiring/fasilitator di kursus-kursus PRS anjuran daerah /negeri/kebangsaan. 5. Mengadakan program pembimbing rakan sebaya dan program latihan. 4. Menjadi penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi-agensi luar. 2. 4. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa. 3. Melatih PRS di peringkat sekolah. Membuat pemilihan ahli PRS. 4. Menjadi pakar rujuk dalam kegiatan kokurikulum. 3. Menghubungi ibu bapa apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. Mengadakan sesi bimbingan keluarga jika didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca dari keluarga. Menilai model bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah. Mengadakan mesyuarat agung. 7. Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. 3. 6. . PERKHIDMATAN PERBINCANGAN DENGAN IBU BAPA 1. 2. Mengawal selia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. PERKHIDMATAN PENILALAN 1.agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. 2. 2. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi tertentu dan komuniti tempatan.

masalah emosi .Penstrukturan .kerahsiaan .membincangkan isu .selesaikan unfinish businness semua ahli .belajar drpd ahli lain ( cari alternatif ) .Takruf .Etika kelompok . PROSEDUR KERJA KAUNSELING INDIVIDU .masalah tingkah laku . daerah.kebajikan dan sebagainya Sesi Kaunseling Tindakan segera Menjalankan beberapa sesi kaunseling hingga tamat Surat panggilan (Lampiran 4) KAUNSELING KELOMPOK Kaunselor / guru Pelaja membentuk Mengelompokkan kelompok sendiri pelajar berdasarkan masalah Sesi Kaunseling . Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS. negeri dan kebangsaan.8.penamatan KAUNSELING KERJAYA Ujian Minat Kerjaya Ceramah .masalah psikososial . 11. 10 Menggalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah.masalah pembelajaran (Lampiran 3) . 9. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah.kurang motivasi .masalah disiplin Surat Temujanji .Pernyataan isu ( ahli / kaunselor ) .

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di sekolah 28. Tatatertib Di Sekolah-sekolah 3. Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid 26. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah 29. 4/84) 22. guru. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah 25. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah Rendah Kerana Kelakuan Curang 2. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah 12. KURSUS . Potongan Rambut Murid-Murid 9. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah . Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 5. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid 8. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah 30. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah 31. Program Pendidikan Pencegahan Dadah (Lampiran 13) 3.MEMBAWA PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI LUAR (PERKHEMAHAN. Game Watch' 15. Video Game. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian 32. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 19. Penampilan Diri Pelajar. Murid-Murid Menghisap Rokok 6. ibu bapa dan pelajar mengenai peraturan sekolah. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah 17. SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Bimbingan kaunseling dan motivasi 2. PERTANDINGAN. KOLOKIUM DAN LAIN-LAIN) MENJALANKAN / MENGADAKAN KURSUS / SEMINAR LAPORAN SUKU TAHUN / SETENGAH TAHUN / TAHUNAN Unit Bimbingan dan Kaunseling perlu melaporkan perkara berikut kepada Pejabat Pelajaran Gabungan setiap empat bulan sekali. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 23. Perhimpunan Sekolah 21. Maklumat kursus / Bengkel / Seminar 4. Aktiviti Pembimbing Rakan Sebaya SUMBER RUJUKAN DAN MAKLUMAT SURAT PEKELILING ADAB PELAJAR DAN HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN Surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan para kaunselor. Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan 27. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar 33. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Profesional" 4. Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 18. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan 14. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah 10. Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah 16. SEMINAR. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah 11. Salah guna Dadah – Garis panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar 7. Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah 24. Permainan 'Pin-Table. Acara Suai kenal Di Sekolah-Sekolah 13. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran 20.

6/88 Bil. Langkah-langkah ke atas murid-murid yang merokok. 2.Menengah PEMBUANGAN MURID DARIPADA SEKOLAH KERANA KELAKUAN CURANG SURAT/NO. b.8/68 KP.8548/8/ (75) Tarikh: 5/9/1975 1. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok akan menghadapi tindakan disiplin. Murid. MURID-MURID MENGHISAP ROKOK SURAT/NO. Semasa perhimpunan Guru Besar dikehendaki memaklumkan kepada pelajar bahawa :a. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan. d.8543(11) 12hb Oktober 1968 1. Kesalahan berat dikenakan tindakan pembuangan atau penggantungan sementara (tidak melebihi 10 hari).FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.8543/(10) 10hb September 1968 1. 3. Ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan kepada Menteri Pendidikan. 2.siri: Bil. 4. . Kesalahan berat diserah kepada Guru Besar/Pengetua. Hukuman dera terhadap murid-murid perempuan adalah dilarang. Sekiranya murid tidak patuh. Jika rayuan diterima.Fail:K.1/1972 No. Guru Besar/Pengetua boleh menggantung persekolahan maksimum dua minggu.6/88 dan 9/68 KP. Hukuman hanya diberikan oleh Guru Besar atau dengan kuasa yang diberikannya. Hukuman dera terhadap murid lelaki dihadkan pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung yang berlapik. Guru-guru Besar/Pengetua perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat penyelidikan. Pakaian mestilah sesuai dengan peraturan sekolah. 8543 02(12) 18hb. Satu salinan semua amaran penggantungan atau pembuangan mestilah dikirim kepada Pendaftar Sekolah dan Pengarah Lembaga Sekolah. Penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan. 2. Guru-guru mempunyai peranan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar. 3. TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING "PROFESSIONAL" SURAT//NO. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diperlukan.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil. Surat amaran kedua dihantar kepada ibu bapa sekiranya kelakuan murid tidak bertambah baik. c. 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada pelajar untuk membuat pengukuran. 4. 3. PERATURAN-PERATURAN (TATATERTIB SEKOLAH) PELAJARAN 1959 SURAT/NO. 6.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil.Siri: Bil. Tatatertib ialah tindakan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan sekolah diikuti. Penggantungan pelajar. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang sekolah. ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima.P. Kelakuan curang yang serius. maksimum 14 hari.6A/1975 No. September 1968 1. 2.Fail:0504/11/(144) Tarikh: 4/2/1972 1.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil. TATATERTIB DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. 5.

8548/8/(67) Tarikh: 19/8/1975 1.8543/ Vol. `Checklist’ tindakan yang harus diambil. Rambut murid-murid lelaki. 4. Peraturan-peraturan Sekolah yang Bertulis untuk murid-murid. Guru mesti menjadi teladan baik kepada murid. Rambut murid-murid perempuan. 6.II(58) Tarikh : 7/1/1976 1. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan penyelidikan Kementerian Pelajaran. Permainan berunsur judi dilarang di sekolah-sekolah. 5. PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID-MURID SURAT/NO. PENGELOLAAN WALKATON DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.Lampiran C. 4. Fail: KP.8591-9 (11) Tarikh: 9/10/1976 1. 2.FAIL / TARIKH ISI PENTING . b. Tindakan disiplin selepas pertolongan gagal dan selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri.GARIS PANDUAN UNTUK GURU PANDUAN DAN GURU BESAR SURAT/NO.P.P. siri: 7/1975 No. b.Siri: 11/1976 No. Guru Besar dan semua guru mesti memahami ordinan-ordinan/surat-surat Pekeliling /Pekeliling Ikhtisas .Lampiran B. MENGHARAMKAN SEMUA JENIS PERMAINAN JUDI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 3.FAIL/ TARIKH CATATAN No.8543/ Vol. Peraturan merangkumi murid-murid sekolah. Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di kantin sekolah dilarang. 2. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat.a. Tindakan oleh tiap-tiap sekolah .FAIL/ TARIKH ISIPENTING No. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan. d. 4. Tindakan disiplin yang sewajarnya. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin. Menjadi tanggungjawab guru dan kakitangan lain memberi teladan yang baik kepada pelajar.Fail:K. Tindakan-tindakan yang harus diambil a. 2. Misai dan janggut.Siri: 2/1976 No. 5. Perpustakaan dan Bilik-bilik Mata-mata Pelajaran Praktikal. siri: 9/1975 No. Ibu bapa/Penjaga pelajar diberitahu. Guru Besar dan semua guru bertanggungjawab menjaga disiplin sesebuah sekolah.P. 3. Fail: K.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. POTONGAN RAMBUT MURID-MURID SURAT/NO. Matlamat Kementerian Pelajaran membantu pelajar dan mengelakkan dari publisiti. guru dan kakitangan lain. Peraturan-peraturan Khas untuk Asrama. Rujukan oleh Guru-guru/murid. Fail: K. Rujukan sendiri. 5. c. 3.2(55) Tarikh: 4/11/1975 1.Lampiran A. SALAHGUNA DADAH . c. Perkara-perkara Tatatertib yang dianggap berat . 2.

FAIL/ TARIKH ISI PENTING . Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari sekolah tanpa amaran.Fail: K.siri: Bil. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh Guru Besar. Melarang `ragging’ yang bertopeng suai kenal di sekolah-sekolah. Pengelolaan Walkaton dirancang dan dikawal supaya tidak menjejas pelajaran.2/1979 No. 2. GARIS PANDUAN KEMPEN ANTI MEROKOK DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.7/77 No. Pihak sekolah perlu berikhtiar dengan cara lain untuk mendapatkan wang.8610/(30) Tarikh: 3/10/1977 1. Mac 1979 1. Melarang pelajar sekolah: a) bermain permarkahan `pin-table. GAME WATCH' SURAT/NO. Waktu mencari penaja.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.Siri: Bil. 3. iii.IV/(20) Tarikh: 26hb.XI/(85) Tarikh: 2hb Mei 1978 1. ii. LAPORAN MURID-MURID DALAM KEADAAN RISIKO PENYALAHGUNAAN DADAH YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN SURAT/NO. VIDEO GAME.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Mengambil tindakan yang sewajar terhadap pelajar yang bersalah.8542/07/ Jld.Fail: KP(BS)878651/Jld.4/1978 No. video game’ dan lain permainan yang seumpama.Oktober 1982 1.P. PERMAINAN 'PIN-TABLE.siri: 9/1977 No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. i. MENGANJUR DAN MENJUAL LOTERI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. Fail: KP. Persetujuan ibu bapa murid. 4/1982 No.No. Arahan membuat laporan terperinci mengenai pelajar-pelajar sekolah yang dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah yang memerlukan pertolongan. 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.siri: Bil. siri: Bil.8591/(97) Tarikh: 1hb. 2. Penjualan loteri kepada murid-murid dalam kawasan sekolah yang dianjur oleh mana-mana pihak dilarang. ACARA SUAIKENAL DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.Fail: 8610-3B(15) Tarikh: 7/9/1977 1. 2. Fail: KP. Penjualan loteri oleh sekolah-sekolah melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru dan badan-badan yang berkaitan dengan sekolah dilarang. Keselamatan dan kebajikan murid. kebajikan dan keselamatan pelajar. b) membawa ke sekolah segala jenis `game watch’.

II/(6) Tarikh: 23hb April 1983 1.1983 1. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkah-langkah positif untuk mendisiplinkan murid-muridnya.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Kasut LARANGAN BERMAIN BAHAN-BAHAN LETUPAN SURAT/NO.Fail: KP(BS)8591/ Jld.siri: Bil.Fail: KP(BS)8591/ Jld.siri: Bil.3/1983 No.siri: Bil. Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat e. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guru-guru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin pelajar. Pakaian ketika bersenam/ bersukan c.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. MENGENAKAN HUKUMAN BIASA TERHADAP MURID-MURID YANG MELAKUKAN PERBUATAN SALAH LAKU YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN SURAT/NO. Langkah-langkah positif bagi menjayakan kempen anti-merokok. Pakaian seragam sekolah b. 3.(7) Tarikh: 11hb April 1983 1.1/1983 No.Fail: KP(BS)8591/ Jld.8/1983 No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.siri: Bil. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan adalah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedar dan menginsafkan murid-murid tentang bahayanya GARIS PANDUAN MENGENAI PUNGUTAN DERMA MELIBATKAN MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO.siri: Bil.Fail:KP(BS)8591/ Jld. 2. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO. Pakaian dalam Pasukan Beruniform d. Mewajibkan sekolah mengadakan perhimpunan sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu. Mengemaskini arahan yang berhubung dengan pakaian murid-murid daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam aspekaspek: a. PERHIMPUNAN SEKOLAH SURAT/NO.siri: Bil.II/(24) Tarikh: 14hb Jun 1984 1.No.6/1983 No.Fail: KP.8591/(99) Tarikh: 25hb Feb.Fail: KP(BS)8591/ Jld.1983 1. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan mengenai pungutan derma yang dijalankan di sekolah.7/1983 No. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah dalam aspek a.II.II/(17) Tarikh: 7hb Nov. masa .II/(2) Tarikh: 9hb Mac 1983 1. Menyarankan kepada guru besar dan guru-guru kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan sejajar bagi jenis kelolaan tersebut 2. Pakaian seragam khas f.FAIL/ TARIKH CATATAN No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.4/1984 No.

Nyanyian dengan teratur dan tertib. Berkuasa menentukan hukuman yang munasabah.latihan. bimbingan dan amalan.7/1986 No. 5.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran.8/1985 No. Menggalakkan penglibatan kakitangan bukan guru f. 4.1984 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. LANGKAH-LANGKAH KEBERKESANAN DISIPLIN SEKOLAH SURAT/NO. Setokin berwarna putih. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid peringkat sekolah. 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian dalam perkara berikut : a. aturcara 3. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkah-langkah bagi mengurangi masalah disiplin.4/1984 No. .FAIL/ TARIKH CATATAN No. 2. Penglibatan semua guru/ pelajar e.siri: Bil. 3.III/(10) Tarikh : 1 Mac 1988 1.1975 d.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO.II/(26) Tarikh: 10 Sept.pengajaran.b. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari sebelum waktu pertama bermula untuk menyanyikan lagu `Negaraku’ dan `Malaysia Berjaya’.II/(56) Tarikh: 1hb Ogos 1986 1.23 Tahun 1996 b. Surat Pekeliling Am Bil.II/(39) Tarikh:22hb Nov.siri: Bil. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah adalah berwarna putih dan diperbuat daripada `canvas’/bahan sintetik yang mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara.8/1988 No.memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penggal dan aktiviti sekolah.1985 1. Memasukkan Lagu `Malaysia Berjaya’ semasa perhimpunan (selepas Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri) 2. peraturan. . KESELAMATAN DIRI PELAJAR DI SEKOLAH SURAT/NO.Fail: KP(BS)8591/ Jld.siri: Bil.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.8. ke atas diri pelajar. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal Organisasi Sekolah dan bagi menentukan disiplin. surat pekeliling dan buku panduan disiplin.Fail: KP(BS)8591/ Jld.4/1975 c. Menekankan aspek keselamatan melalui :.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Mengadakan aktiviti positif dan dilarang menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar PERHIMPUNAN SEKOLAH (TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 4/84) SURAT/NO.siri: Bil.

V/(60) Tarikh: 5hb Feb.6/1994 No. MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH SURAT/NO. Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang Pengawas.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.V(95) Tarikh:16hb Mei 1991 1. Semua upacara tersebut perlu dijalankan dengan penuh penghayatan dari semua pihak.5(11) Tarikh: 12 Sept.VIII(10) Tarikh: 11 Okt.siri:Bil. YB Menteri menyarankan supaya senaman ringkas diadakan di dalam bilik darjah sebelum memulakan P&P. 2..Fail: KP(BS)8586/ 090/Jld.Menjadikan peraturan keselamatan sebagai sebagai peraturan sekolah TATA KELAKUAN PELAJAR KETIKA DI MASJID SURAT/NO.1994 1. Saranan dan cadangan dalam buku ini diyakini dapat mengatasi dua masalah di atas.VIII/(9) Tarikh: 5 Sept. Tindakan yang perlu diambil: i.Fail:KP(BS)8591/ Jld. USAHA MENANAM SEMANGAT PATRIOTISME DI KALANGAN PELAJAR DAN SENAMAN RINGKAS DALAM BILIK DARJAH SURAT/NO. 2.siri:Bil. 1991 1. 4.Fail: KP(BS)8591/ Jld.siri: Bil. Cadangan undangan ke upacara tertentu hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan di atas kesalahan disiplin para . TATACARA MENGENAKAN TINDAKAN DAN HUKUMAN TERHADAP PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH SURAT/NO. 1995 1.Fail: KP(BS)8591/ Jld.3/1991 No. MENGUNDANG ORANG-ORANG KENAMAAN KE UPACARA SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN SURAT/NO.sistem kawalan rekod yang kemas . 3. iii. 1995 1. Menteri Pendidikan mengarah supaya semangat patriotisme ini ditanam melalui upacara perhimpunan mingguan atau harian. ii.Sistem berteman .Fail:KP(BS)8591/ Jld. 5.menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal. .Mengawasi kawasan dengan kerap . 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Guru perlu mengawas kelakuan pelajar.3/1991 No. Semangat patriotisme dan senaman ringkas disarankan supaya dapat diadakan di semua sekolah dan serta-merta.siri:Bil.2/1991 No. YB.7/1995 No.6/1995 No. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh semua pegawai yang berkaitan.siri: Bil. Pihak Kementerian telah menerbit dan mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi masalah ponteng di sekolah. Semua pihak hendaklah bersama-sama mengambil sikap yang serius mengenai soal taat setia dan cinta terhadap negara.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika berada di masjid.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib di masjid.siri: Bil.

KEKEMASAN DAN KERAPIAN BERPAKAIAN SURAT/NO.siri: Bil. konsisten dan tegas bagi memastikan amalan-amalan ke arah pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik di kawasan para pelajar. Kuala Lumpur . iii. PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri. 2.pelajar yang terlibat.Fail: KP(BS)8591/ Jld.VII(33) Tarikh: 24 Jun 1996 1. PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA SEKOLAH MENENGAH SURAT/NO. PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINI DI SEKOLAH SURAT/ NO. Sikap pelajar ke arah mengutamakan kebersihan perlu dibina dalam diri pelajar. ii.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar mematuhi garis panduan seperti yang terkandung dalam Lampiran ini.Fail: KP(BS)8591/ Jld.VII/(35) Tarikh: 11 Julai 1996 1. Guru yang layak tetapi mengajar kelas peperiksaan. iv. Guru yang layak tetapi menolak pelantikan sebagai Kaunselor sepenuh masa. 2. 2. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa telah diluluskan dan dilaksanakan secara berperingkat. 2.VIII(32) Tarikh: 13 Feb. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan reputasi Kementerian Pendidikan.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Mengambil tindakan positif dalam memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab bagi menjaga keindahan dan kebersihan sekolah. Meningkatkan usaha dan menggunakan inisiatif serta kreatif untuk memastikan sekolah dalam keadaan bersih. Pelantikan perlu mengambil kira. Meminta semua sekolah mengambil langkah-langkah dan tindakan yang wajar.siri:Bil.Bimbingan dan Kaunseling ii.siri: Bil.4/1991 No. 3. Fajar Bakti Sdn. merusuh.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.V/(96) Tarikh:16 Mei 1991 1.1/1996 No. Pelajar menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah penceroboh dan pelajar terlibat melancarkan mogok. Kelulusan Ikhtisas.Fail:KP(BS)8591(Jld. Bhd. Bibliografi Ee Ah Meng (1989).Fail: KP(BS)8591/ Jld. i. mencedera dan bergaduh.2/1996 No.siri: Bil. Tindakan Pengetua dan Guru Besar i.3/1996 No. PENAMPILAN DIRI PELAJAR. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 1996 1. SIKAP MENGUTAMAKAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN DI KALANGAN PELAJAR SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Pengetua dikehendaki dengan serta merta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan. Guru yang belum disahkan dalam jawatan.

Asas Pendidikan IV. Dewan Bahasa dan Pustaka. Surat Pekelilang Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. dan Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh Format Ringkasan Temubual UNIT PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SMK BANDAU. Pusat Bandar Damansara. (1995). (1992). Longman Malaysia. Sdn. Kuala Lumpur. Pembimbing Rakan Sebaya. KOTA MARUDU RINGKASAN TEMUBUAL PERTEMUAN PERTAMA Masa Mula ____________________hingga _________ Bil Sesi ___ Masalah Utama : Latar belakang kes Situasi Semasa Sejarah Psikologi . Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur INTAN (1991). Bhd. Kuala Lumpur Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia (2000).Hussien Mahmood (1993). Petaling Jaya Unit Bimbingan dan Kaunseling. Institut Tadbir Awam Negara. et all. 50604 Kuala Lumpur Othman.

Ringkasan Kes : . Sesi Akan Datang (Jika Perlu): ……………. C. Latar belakang kes: 2. B.Laporan Kaunseling 1.Harapan terhadap kaunseling Cadangan Catatan A. Perlu Ujian : ……….. Lain-lain Tandatangan Kaunselor Tarikh CONTOH FORMAT .

…………………………….. 5. SENARAI SEMAK / CHECK LIST PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING BIL TINDAKAN TANDA ( /) CATATAN 1. 6. 2. . Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Besar SK Kolombong Inanam SK Kolombong Inanam Tarikh : …………………………………. 4. 3. Cadangan : Disediakan oleh : Disahkan oleh: …………………………………….3.

7. 8. .Laporan sesi/UKK/JPN .2 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif Menamatkan sesi kaunseling Membuat temujanji selanjutnya Membuat laporan dan rekod sesi. Persediaan mengendalikan sesi Pra sesi – klien perlu membaca.Buku Log Tindakan susulan Proses kaunseling ditamatkan PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. 3.1 Fasa Pertama : Membina hubungan : Penerokaan 3. -Borang Kontrak Sesi/UKK/JPN Melaksanakan sesi.3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif 3. memahami dan menandatangani kontrak sesi.KOLOMBONG BULAN : JANUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN .2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Membuat keputusan 3.Borang RSDK/UKK/JPN .

1. Mengemaskini rekod perkhidmatan 2. Program Perkembangan dan Pembangunan Staf (Motivasi kerja – Pengurusan Stress) . Bimbingan Kelas Maklumat (Bengkel Membina Media Maklumat Kelas) 6. . -Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran. Reach-Out B&K 5. -Mempromosikan perkhidmatan B&K .Meningkatkan penguasaan maklumat dan menambahkan keceriaan kelas. Perjumpaan pertama PRS 7. Mesyuarat B&K Kali Pertama 3.Mengemaskini rekod perkhidmatan untuk memulakan perkhidmatan bagi tahun 2008 . Mesyuarat / Bengkel Maklumat Sekolah Selamat 3.Pembentangan laporan 2007 dan aktiviti B&K sepanjang tahun 2008.

Kertas Kerja .SWOT .Orientasi ahli-ahli baru PRS.Fail & laporan -Perbincangan dan Penetapan tarikh bersama GB.Modul .Iklan .Perancangan tahunan PRS -Kertas Kerja & Modul -Bengkel UBK AJK Unit B&K ( Guru-Guru ) AJK Program Sekolah Selamat Semua Guru &Murid Murid Tahun 6 Ahli-ahli PRS yang telah terpilih Semua guru Guru – Guru . .Pelaksanaan . .Meningkatkan kualiti dan mewujudkan keseronokan bekerja.Modul . -Edaran surat jemputan mesyuarat -Buka dan rujuk Fail Meja Sekolah Selamat -Mengedar dan menampal brouser dari kelas ke kelas -Pengumuman UBK semasa Perhimpunan ..

SMART UPSR K. Pelancaran Program “ Study Group ” Tahun 5 .PIBG Jabatan & Agensi Luar AJK UBK AJK UBK Guru Kelas Guru PRS AJK Perkembangan dan pembangunan staf Hospital Mesra B. P PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.KOLOMBONG BULAN : FEBRUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1. SMART UPSR K.1 Majlis permuafakatan UPSR Ibu Bapa Guru Tahun 6 (Konferens Ibu Bapa) 2. SMART UPSR K.3 (F1.2 Pelancaran Program Mentor-Mentee (Fasa 1-Penetapan Matlamat) 3.Program Maju Diri) 4.

Memberi kesedaran mengenai tanggungjawab dan potensi diri.5. . Bimbingan Kelas Kerjaya -Mewujudkan kerjasama untuk meningkatkan Kecemerlangan.Penubuhan kumpulan belajar yang mampu dipantau secara berjadual. .Membantu menyuburkan budaya sekolah yang sihat bagi meningkatkan pencapaian akademik. -Kertas Kerja & Modul -Surat jemputan -Taklimat -Modul -Perjumpaan -Buku Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Taklimat -Pelaksanaan -SWOT -Kertas Kerja & Modul -Surat menyurat -Taklimat Semua Ibu Bapa Murid Tahun 6 Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Murid Rendah Pencapaian Tahun 5 . .

4 (Program Motivasi Kecemerlangan) (Pengetahuan Dan Penerimaan Kendiri ) 3. Bengkel Program Sekolah Selamat 4.Penyelaras T.SMART UPSR K. SMART UPSR K.6.KOLOMBONG BULAN : MAC BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. Program Cakna (F1 – Thn.2 (Fasa 2 – Perjumpaan Mentor-Mentee) 2.5) .5 Guru-guru Tahun 5 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.6.6 Guru–Guru Tahun 6 AJK UBK Penyelaras T. Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T. Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T.

-Meningkatkan keselamatan murid semasa berada di sekolah.5. .Modul .Meningkatkan sikap prihatin guru-pelajar. .Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar. -Rekod Mentor mante -Menyediakan kertas kerja. -Membantu murid menguasai kemahiran membaca dan menulis.Kertas Kerja .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul . bahan & Modul -Taklimat Program -Surat – menyurat -Pelaksanaan .Meningkatkan pencapaian akademik murid. Program Intervensi (BM) (Perkhidmatan Pemulihan -Akademik) .Meningkatkan semangat murid untuk berjaya dalam UPSR . -Meningkatkan kesedaran murid yang mereka berpotensi menjadi individu yang cemerlang.

-Jadual -Sebaran -Pelaksanaan -Penyediaan instrumen celik huruf -Pemilihan murid -Taklimat -Pelaksanaan & Laporan Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Semua Murid Tahap 1 & 2 Murid Tahun 5 Murid Tahun 6 Mentor (guru) Semua guru PK.HEM JK Sekolah Selamat .

Memberi pendedahan asas tentang peranan sebagai pemimpin dan fasilitator. Minggu Bijak Belajar Seminar Belajar Cara Belajar (Motivasi Pencapaian -Penentuan Matlamat) 2. 2008 BULAN : APRIL BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Mini Ceramah . PPS. -Murid mengenal pasti cara gaya pembelajaran dan penggunaanya. PRS) -Memupuk keyakinan diri dan semangat belajar. Ketua Kelas & Penolong.5. .Penyelaras T. Kursus Kepimpinan Fasa 1 (Pengawas.Kertas Kerja -Taklimat -Modul -Pelaksanaan & Dokumentasi . serta menerangkan strategi dalam membuat tugasan / proses belajar.Kertas Kerja .Bengkel Murid Tahun 4&5 . Guru-guru tahun 5 Guru Pemulihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.KOLOMBONG. -SWOT .

.SMART UPSR K. KOLOMBONG BULAN : MEI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. Program Seni Pendidikan Pencegahan Dadah (Perkhidmatan Pencegahan) 3.4. PPS PRS Penyelaras T. T. -Meningkatkan kesedaran kepada murid agar menjauhi diri dari dadah.5 (Klinik Menjawab Soalan-soalan UPSR) 4.Pengawas Ketua Kelas & Penolong.5 Semua Guru Tahun 4&5 PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.Program DTS ( Disiplin Tingkahlaku Seharian ) .Meningkatkan pencapaian akademik.Perjumpaan Mentor-Mentee) 2.SMART UPSR K.2 (Fasa 3 .

-Memantapkan penguasaan murid dalam menjawab soalan – soalan UPSR.SWOT .Taklimat . -Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Taklimat -Surat menyurat .Meningkatkan disiplin dalam diri pelajar dan tingkahlaku seharian.Pelaksanaan -Modul -Risalah edaran -Mini ceramah Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Semua Guru Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Mentor (guru) AJK Program Polis ADK PEMADAM Daerah . .Kertas Kerja .

Program Hari Keluarga (Konferens Ibu Bapa) 3. Program Kerjaya (Perkhidmatan Pengembangan) -Perbincangan aktiviti semester kedua dan laporan aktiviti semester 1 -Mengeratkan silaturrahim antara guru. murid. -Murid dapat membanding minat dan kemahiran mereka dalam pekerjaan yang diminati.6 Guru Tahun 6 & Panitia M/Pelajaran Teras Guru Disiplin PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.Penyelaras T. -Surat jemputan -Minit mesyuarat -laporan -Kertas Kerja -Surat menyurat -Modul -Taklimat -Pelaksanaan .Mesyuarat Unit Bimbingan & Kaunseling Kali Ke-2 2. PIBG dan Ibu Bapa. KOLOMBONG BULAN : JUN BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.

6 (Program Pengukuhan Subjek UPSR) 2.HEM AJK Program Jabatan/Agensi Luar PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.-Kertas Kerja -Modul -Lawatan -Surat menyurat -Taklimat AJK Unit B&K Semua Warga Sekolah Ibu Bapa PIBG Murid Tahap 2 Guru Besar PK.HEM AJK Program PK.HEM PK.SMART UPSR K.Reach-Out B & K . KOLOMBONG BULAN : JULAI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.

Meningkatkan pencapaian akademik.Mendedahkan teknik-teknik pengurusan masa terakhir .Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar.7 (Program Pecutan Terakhir UPSR) 4.Murid dapat mentakrifkan dan berbincang makna konsep kendiri positif. disiplin diri / masa dan tanggungjawab sebagai ketua. PRS ) (Perkhidmatan Pencegahan) 6.Taklimat . . PPS.Program Cakna (F2 – Tahun 4) . Ketua Kelas & Penolong. -Mempromosikan perkhidmatan B&K . . .Pelaksanaan -Edaran Brouser -Perhimpunan . SMART UPSR K.Kertas Kerja . .Minggu Penghayatan Nilai-Nilai Murni (Pengetahuan & Penerimaan Kendiri) 5.SWOT .3. -Murid mengamalkan sikap kepimpinan.Kursus Kepimpinan Fasa 2 (Fasa 2 – Pengawas.Murid-murid akan sentiasa bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan.

Pengawas Pusat Sumber PRS Murid Tahun 4 guru .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Taklimat ..Taklimat .Kertas Kerja .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Pelaksanaan Murid Tahun 6 Semua Warga Sekolah Murid Tahap 6 Murid Tahap 1 & 2 Pengawas Sekolah Ketua Kelas & Penolong.

KOLOMBONG BULAN : OGOS BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.8 (Motivasi Persediaan UPSR ) (Membuat keputusan / Menyelesai masalah) 2.6 Guru-guru Tahun 6 & AJK Program Ketua Panitia P.Agama Islam & P. Program Rekreasi Minda & Kendiri 3.AJK B&K Penyelaras T. SMART UPSR K.Moral PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS Penyelaras Tahun 4 Guru-guru tahun 4 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. Program Anakku Sayang .

Taklimat .Kertas Kerja . -Murid menunjukkan keperluan untuk bekerjasama. -Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai keremajaan -Memberi pendedahan awal suasana UPSR.Sambutan Bulan Kemerdekaan (Kemahiran Interpersonal & Komunikasi) 6. SMART UPSR K.Taklimat .Kertas Kerja .9 (Orentasi UPSR) (Motivasi Pencapaian) 5.Pelaksanaan -Kertas Kerja -Taklimat -Bahan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat .Pelaksanaan .SMART UPSR K. .4.10 (Program Solat Hajat) -Memantapkan persediaan murid pada saat-saat akhir menjelang UPSR -Murid akan menganalisa kemahiran mereka sendiri untuk mengambil keputusan peribadi & pendidikan .Kertas Kerja .SWOT .Taklimat .Pelaksanaan .Murid dapat meningkatkan kreativiti minda dan kecerdasan kendiri.SWOT . bersaing dan bertolahk ansur antara satu sama lain.

-Latihan Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 Murid Tahun 5 Semua Murid Tahun 6 Murid Tahap 2 Penyelaras Tahun 6 Guru-guru tahun 6 Panitia PJK AJK B&K Panitia PJK AJK B&K AJK Program Semua Guru Panitia AJK Program Guru Persatuan Kokum PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING .

-Modul -Borang Ujian Personaliti -Surat menyurat -Pelaksanaan -Taklimat dan edaran borang -Proses pengagihan & maklumat. -Membantu murid memilih KoKurikulum berdasarkan minat kecenderungan. Murid Tahap 2 . Penempatan Kokurikulum 2008 (Perkhidmatan penempatan) -Murid mengetahui personality diri.SK.Pelancaran Minggu Personaliti (Psikososial) 3. -Panduan menghadapi kebakaran.KOLOMBONG BULAN : SEPTEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Program Sekolah Selamat (Latihan Kebakaran) 4.

Mesyuarat B&K Kali Ke-3 5.Fail Maklumat Murid 4.HEM Ketua JK Keselamatan sekolah Jabatan Bomba PK Kokum SU KOKUM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. (Perkhidmatan Penyelidikan & Penilaian) 2.Perancangan Program Memperkasa UPSR 2010 .Semua warga sekolah Semua murid tahun 4 Guru Kelas PK.Program Selangkah Ke Sekolah Menengah (Perkhidmatan Intervensi & Mediator) 3.KOLOMBONG BULAN : OKTOBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Kajian Tindakan Program B&K.

-Persediaan menghadapi alam sekolah menengah. Rekod Profil dll. -Pembentangan Laporan dan membincangkan perancangan 2010 -Menyediakan rancangan untuk calon UPSR 2010 -Borang -Temuramah -Dokumentasi -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Lawatan -Fail Maklumat -Temuramah -Surat menyurat -Laporan -Senarai Nama -Keputusan Peperiksaan Warga Sekolah Ibu Bapa Komuniti Semua Murid Tahun 6 . -Mengemaskini data murid 001R.-Mengenalpasti keberkesanan & kelemahan program sebagai panduan perancangan aktiviti pada tahun hadapan.

Semua Murid Semua guru Semua Murid Tahun 5 PK.Laporan & Pendokumentasian Pogram / Aktiviti UBK 2. SESI 2008 BULAN : NOVEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.HEM AJK Program Guru Tahun 6 Guru Kaunseling Sekolah Menengah Guru Kelas Semua guru PK Akademik SUP PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. -Mengemaskini Pengurusan & Pentadbiran Perkhidmatan B&K 2010 -Membuat perancangan aktiviti / program perkhidmatan B&K .KOLOMBONG.Takwim B&K 2007.

KOLOMBONG BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN S E P A N J A N G .2010 -Dokumentasi -Sistem Fail & Rekod -Rancangan Tahunan -Kertas Kerja -Modul JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK AJK Unit B&K PK.HEM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.

emosi. -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. Bimbingan Kelas ( Rujuk Bidang ) 5. Kaunseling / Bimbingan Kelompok. -Memahami diri dan menimbulkan rasa penerimaan diri. -Menyediakan perkhidmatan yang sistematik dan aktif. Bermaklumat dan Ceria. guru mata pelajaran & guru disiplin. . ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 2. ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 3.T A H U N 1. -Membantu proses pemantapan P& P dan perkembangan murid. -Menyediakan bilik B&K yang Kondusif. rohani & social. . Pengurusan & Pentadbiran 4. guru mata pelajaran & guru disiplin. Latihan PRS -Menolong murid supaya berkembang menjadi individu yang lebih baik dan lengkap dari segi intelek.Meningkatkan kecekapan ahli tentang PRS -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. Kaunseling / Bimbingan Individu. -Membantu murid menyedari peranan mereka dalam hubungan dengan orang lain dan saling menghormati.

5 & 6) Ahli-ahli PRS yang terdiri daripada tahun 4.1 Guru Kelas Guru Mata Pelajaran PK KOKUM Guru PRS .Mengendalikan -Sistem fail -Inventori Murid -Laporan kes -Buku log harian -Fail & Rekod sesi BI & BK -Mesyuarat -Keceriaan bilik -Media Maklumat -Dokumentasi -Rujuk jadual -Kelas Ganti -Modul Aktiviti -Rujuk takwim PRS -Modul Aktiviti PRS Murid yang berkaitan Murid yang berkaitan Semua Warga Sekolah JPN PPD(G)KK PPD KK Komuniti Kelas Tahap 2 (4.5 dan 6 Semua AJK Unit Bimbingan & Kaunseling PK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful