You are on page 1of 1

Mobbing - co to jest i jak z nim

walczy?
W Polsce obowizuj przepisy, ktre zapewniaj ochron prawn
pracownika w przypadkach zaistnienia zjawiska mobbingu. Zgodnie z art. 94
2 Kodeksu pracy, mobbing to wszelkie dziaania i zachowania, skierowane
przeciwko niemu, polegajce na systematycznym i dugotrwaym nkaniu lub
zastraszaniu. Wywouj one zanion ocen przydatnoci zawodowej,
omieszaj, poniaj, izoluj lub wykluczaj go z zespou wsppracownikw.
Przeladowca stara si doprowadzi do sytuacji, w ktrej u takiej osoby
dochodzi do wywoania lku, poczucia winy lub upokorzenia. W rezultacie,
wskutek nieetycznych i wrogich dziaa, dochodzi do zanienia samooceny i
przydatnoci zawodowej. To z kolei doprowadza do izolacji lub
wyeliminowania przeladowanego pracownika z zespou.
Mobbing moe przybiera rne formy, a cechujce go zachowania s
bardzo zrnicowane. Np. nkanie, zastraszanie, omieszenie pracownika, czy
wyeliminowanie z zespou. Co wane jest bardzo trudny do wykrycia
poniewa ofiara czsto nie zdaje sobie sprawy i jest mobbingowana lub
wrcz przeciwnie. Twierdzi, e jest pod wpywem mobbingu, gdy nie daje
sobie rady z zadaniami. Do uznania, e wystpi mobbing nie wystarczy
subiektywne wraenie pracownika, ktre nie znajduje potwierdzenia w
obiektywnej ocenie sytuacji.
Nie da si skutecznie przeciwdziaac mobbingowi jeeli pracownicy nie
wiedz na czym polega ten problem. Dlatego podstawowym
przeciwdziaaniem powinny by szkolenia dotyczce tego tematu. Naley
przeprowadza anonimowe ankiety midzy pracownikami aby zna biec
styuacj w firmie. Innym sposobem moe by rotacja zarzdzajcych
zespoami aby rozdzieli ewentualne osoby bdce w konflikcie.
Dawniej, rzadko kiedy ofiary mobbingu dochodziy swoich praw. Czciej,
osoby przeladowane wolay zmieni prac ni angaowa si w
postpowanie sdowe. Na szczcie nagonienie tematu mobbingu
spowodowao, e zmienia si wiadomo samych pracownikw. To na
pracodawcy ciy obowizek etycznego traktowania wszystkich pracownikw.