You are on page 1of 26

Tematska jedinica br.

STRATEKO
PODUZETNITVO
UVOD

Pojmovno odreenje strategije

Strateki poduzetnici i strateko poduzetnitvo

Odnos poduzetnitva i stratekog menadmenta


Pojam strategija

gr. rije strategus- visoki vojni in, asnik

Strategus ili general izvodi se iz stratos (vojska) i agein


(voditi), pa je tako u izvornom smislu strategija umijee
voenja vojske

Rije se je nekada koristila u sustavu ratovanja

Najkraa definicija strategije je: nain ostvarivanja ciljeva


Strateki poduzetnici

Poslovanje poduzetnika u vrlo dinaminom poslovnom


okruenju u kojem gospodarstva i naini poslovanja
doivljavaju nagle i duboke promjene i gdje su znanje i
primjena novih tehnologija postali uvjet za cjelokupni
gospodarski razvitak.
Napredak u takvom okruenju ostvaruju samo oni
poduzetnici koji svoja poduzea bre i djelotvornije
prilagoavaju novim okolnostima na tritu.

U takvim uvjetima jedan novi pristup dobiva posebno


znaenje: STRATEKO PODUZETNITVO
Strateki poduzetnici (2)

Strateki poduzetnik moderan je tip poduzetnika 21. st.

Strateki poduzetnici posjeduju sposobnost kreiranja i


stvaranja vizije gotovo ni iz ega, te visoku razinu energije
za iniciranje i izgradnju novog poduzea ili stvaranje
poduzetnikog tima unutar neke postojee organizacije.
Definicija Stratekog poduzetnitva

Strateko poduzetnitvo je pojam koji se koristi kao


integracija poduzetnikih akcija traenja poslovnih prilika i
stratekih akcija pronalaenja i razvoja konkurentskih
prednosti.
Strateko poduzetnitvo tako ini kombinacija razliitih
poduzetnikih akcija koje se poduzimaju radi strateke
perspektive.
Strateko poduzetnitvo se, takoer, moe definirati i kao
stvaranje inovativne ekonomske organizacije (ili mrea
organizacija), radi stjecanja dobitka ili ostvarenja rasta pod
uvjetima rizika i neizvjesnosti.
Definicija Stratekog poduzetnitva

Koncept stratekog poduzetnitva nalae nunost


povezivanja poduzetnikih i stratekih aktivnost radi
ostvarenja dugorone i odrive uspjenosti poduzea, tj.
istodobnog ostvarivanja profita, ali i brige o svojem
buduem razvoju i rastu.
Koncept stratekog poduzetnitva ima vrlo irok opseg
primjene u svim oblicima poduzetnitva: od individualnog
poduzetnitva u malim i srednjim poduzeima,
korporativnog ili tzv. intrapoduzetnitva u velikim
kompanijama, do tzv. socijalnog poduzetnitva, tj.
poduzetnitva u javnom sektoru.
Definicija Stratekog poduzetnitva

Primarna zadaa stratekog poduzetnitva je poveati


dugoronu i odrivu uinkovitost poduzea, a pritom
stratekim poduzetnicima stoji na raspolaganju neogranien
broj naina za stvaranje konkurentske prednosti.
Klju uspjeha je u specijalizaciji za kljune sposobnosti;
identifikaciji i iskoritenju onih koje poduzee ve
posjeduje ili izgradnji i razvoju novih konkurentskih
prednosti.
Akcije stratekog poduzetnitva

Strateko poduzetnitvo ini set poduzetnikih akcija koje


se poduzimaju radi strateke perspektive:

Strateko planiranje
Formuliranje strategije
Formuliranje stratekih planova
Implementacija stratekih planova
Kontrolna strategija
Odnos izmeu poduzetnitva i stratekog
menadmenta
Povezanost je vidljiva kroz loginu i vrstu vezu.

Poduzetnici moraju posjedovati i odreene menaderske


vjetine i znanja o upravljanju poduzeima.

Moderni menaderi moraju imati i poduzetnike osobine


(sposobnost pronalaenja i stvaranja novih poslovnih prilika,
inovativni duh, spremnost na preuzimanje rizika i ostalo...).

Stoga su uloge i zadae suvremenih poduzetnika i


menadera vrlo povezane i isprepletene.
Odnos izmeu poduzetnitva i stratekog
menadmenta (2)

E Mala i srednja E A- tradicionalno


poduzea poduzetnitvo
B- individualno
poduzetnitvo
A B C- korporativno
poduzetnitvo
Poduzetnitvo Strateki D- tradicionalni
menadment menadment
E- Socijalno
C D poduzetnitvo

Velika poduzea
E E

STRATEKO
PODUZETNITVO
Slika 1: Model stratekog poduzetnitva (prema: Meyer i dr., 2002.)
Odnos izmeu poduzetnitva i stratekog
menadmenta (3)
Zadaa tradicionalnog poduzetnitva je stvaranje nove
vrijednosti i ostvarenja profita za poduzetnika.
Individualno poduzetnitvo, tj. poduzetniki menadment
bavi se upravljanjem malim i srednjim poduzeima.
Korporativno ili intrapoduzetnitvo ine poduzetnike
aktivnosti unutar velikih kompanija.
Tradicionalni menadment upravlja velikim poduzeima s
ciljem poveanja performansi poslovanja i stvaranja dobitka
za dioniare.
Socijalno poduzetnitvo obuhvaa poduzetnike aktivnosti
iji je cilj stvaranje vrijednosti i poveanje kvalitete za
dobrobit svih graana.
Znaenje i uloga stratekog poduzetnitva

Kljuno je obiljeje stratekog poduzetnitva u stvaranju nove


vrijednosti za drutvo to mijenja drutveni ivot na nain koji
ostavlja znatne, odrive i trajne posljedice.

Fokusirano je na kreativnosti, inovacijama i strateki razvijenim


poduzetnikim aktivnostima.

Poduzetniko razmiljanje, poduzetnika kultura, poduzetniko


voenje, strateko upravljanje resursima, te kreativnost u
razvoju inovacija vane su poduzetnike dimenzije integrirane u
koncept stratekog poduzetnitva.
Znaenje i uloga stratekog poduzetnitva (2)

Strateko poduzetnitvo je skup nekoliko komplementarnih i


dopunjujuih segmenata:
- strategija
- kreativnost - povezivanje i umreavanje
- imaginacija i vizija - bihevioristika obiljeja
- tehnoloki napredak poduzetnikih aktivnosti
- inovativnost - poduzetnitvo i ekonomski
razvoj
- rizik i neizvjesnost - socijalna uloga poduzetnitva
- trine promjene i prilike
- specijalizacija na konkurentske prednosti
Domene stratekog poduzetnitva

Prema Hittu i dr. (2002.) strateko poduzetnitvo se sastoji


od est osnovnih domena:

pronalaenje resursa,
inovacije,
strateko povezivanje i umreavanje
strateko voenje
meunarodno poduzetnitvo,
rast i razvoj.
1. Pronalaenje resursa

Poduzetnitvo je inovativna djelatnost koje je cilj


proizvesti nove proizvode i usluge radi zadovoljenja
postojeih potreba ljudi, ali i poticanja novih.

Pritom se koriste razliite vrste sposobnosti, resursi i


imovina koji poduzetniku stoje na raspolaganju.

Najvea promjena u suvremenom poduzetnitvu je to da


kritini resurs poslovanja vie nije ni fiziki niti
financijski kapital, nego je to postao intelektualni
kapital (na temelju kojeg se danas gradi poslovni uspjeh).
1. Pronalaenje resursa (2)

Intelektualni kapital: intelektualna imovina; materijalizirano


i/ili formalizirano znanje koje ini izvor prihoda poduzea

Intelektualni kapital obuhvaa zbroj svih znanja unutar poduzea


i ostale neopipljive imovine poduzea:
- organizacijska struktura,
- patenti,
- licence,
- brand,
- trade-marka,
- know-how,
- korporacijska kultura.
2. Inovacije
Inoviranje je svako obnavljanje dizajna, kvalitete ili neke
karakteristike proizvoda ili usluge koje se provodi da bi se
ojaao konkurentski poloaj poduzea i omoguio dugoroni i
odrivi konkurentski probitak na tritu.
Klju svake inovacije je njezino prepoznavanje od strane
potroaa.
Temeljne strateke opcije inoviranja poslovanja:

1) razvoj vlastitih inovacija i tehnolokih rjeenja te njihovo


pretvaranje u konkurentsku prednost vlastitog poduzea i

2) razvoj tehnolokog znanja za podrku inkorporiranoj tehnologiji.


3. Strateko povezivanje i umreavanje

U 21. st., kada je trino natjecanje postalo uistinu globalno,


uspjeh pojedinanih poduzea ne ovisi vie samo o vlastitim
aktivnostima i vlastitim lancima nabave i stvaranja vrijednosti
ve sve vie o aktivnostima ostvarenima putem povezivanja i
umreavanja s drugim poduzeima
Kroz strateko povezivanje i umreavanje dolazi do
kompiliranja znanja, umijea i svih oblika resursa razliitih
neovisnih poduzea i individualnih poduzetnika s ciljem
postizanja zajednikih, ali i pojedinanih ciljeva.
Koristi od povezivanja i umreavanja: sniavanje trokova i
cijena, stjecanje novih tehnolokih znanja i vjetina i sl.
4. Strateko voenje

Strateko voenje je proces u kojemu poduzetnik


/menader koordinira aktivnosti zaposlenih kako bi
utjecao na njih da svojim radom pridonesu postizanju
stratekih ciljeva i ostvarenju poslovnih planova
poduzea.

Strateko voenje - trajna zadaa stratekih poduzetnika


/menadera te se uspjeno voenje smatra temeljnim i
najvanijim imbenikom odrive uinkovitosti poduzea.
5. Meunarodno poduzetnitvo

Procesi internacionalizacije i globalizacije potiu poduzetnike na


proirenje svojih poslovnih aktivnosti na meunarodno trite.

Meunarodno poduzetnitvo openito oznauje izvoenje


poduzetnikih aktivnosti izvan dravnih granica i podrazumijeva
postizanje stratekih ciljeva poduzea proirivanjem tih
aktivnosti radi poveanja profitabilnosti poslovanja.

Za izlazak na meunarodno trite, potrebno je odgovoriti na sljedea


pitanja:
- Na koje trite izai?
- Kada izai na to trite?
- U kojem opsegu izai, odnosno koji nain izlaska primijeniti?
6. Rast i razvoj

Strateko poduzetnitvo nudi odreene strategije koje pomau


poduzetniku za rast i razvoj svojega poduzea:

Strategija
Strategija
vertikalne ili Strategija
rasta ili
horizontalne diversifikacije
ekspanzije
integracije
6. Rast i razvoj (2)

1.) Strategija rasta ili strategija ekspanzije

Temelji se na koncentraciji razvojnih aktivnosti na postojeoj


ponudi proizvoda i usluga.
Ostvarenje konkurentskih prednosti postie se usmjerenjem
svih kapitalnih, informacijskih, ljudskih, fizikih resursa
poduzea prema irenju uspjenoga poslovanja u postojeoj,
dobro poznatoj industriji i na poznatom tritu.
6. Rast i razvoj (3)

2.) Strategija vertikalne integracije i strategija horizontalne


integracije

Vertikalna integracija je razvojna strategija usmjerena


na ostvarivanje kontrole u povezanim industrijama
kupaca i dobavljaa. Provodi se radi dodatnog jaanja
trinog poloaja poduzea, te osiguranja i jaanja
konkurentske prednosti.
Pri horizontalnoj se integraciji poduzee putem razliitih
oblika povezuje s jednim ili vie konkurenata na tritu i
u industriji radi pokuaja stjecanja povoljnijeg poloaja
na tritu.
6. Rast i razvoj (4)

3.) Strategija diversifikacije

Strategija diversifikacije oblik je razvojne strategije


kojom poduzee ulazi u neku djelatnost razliitu od one
kojom se dosad bavilo.

Osim ova tri osnovna oblika, postoje i neke druge


strategije koje imaju negativne rezultate, npr. strategija
sniavanja trita, strategija likvidacije, strategija
preokreta...
Zakljuak
U suvremenom gospodarstvu je strateko poduzetnitvo novi
koncept koji nudi mnogo vie od svakodnevnoga
poduzetnikog djelovanja i tekueg upravljanja poduzetnikim
tvrtkama.
Ono nalae povezivanje malih, individualnih poduzetnika, ali
tako i poduzetniki nadarenih kompanija koje imaju razloga
dijeliti svoje ideje i resurse s drugima unutar razliitih oblika
stratekog povezivanja i umreavanja.
Strateko poduzetnitvo povezuje teorijske i praktine
spoznaje suvremenog poduzetnitva stavljajui naglasak na
istodobno traenje i iskoritavanje poduzetnikih poslovnih
prilika, ali i razvijanje i poveanje konkurentske prednosti
poduzea za poveanje stvaranja vrijednosti u budunosti.