You are on page 1of 1

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ

BOSANSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Dan, datum: Razred: 1 Redni broj asa:


Nastavna jedinica: RIJE GLASOVI, RIJEI - REENICE
Tip asa: obrada
Nastavni oblici rada: frontalni, individualni, grupni
Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstracije, m. samostalnog rada, voeno
zamiljanje
Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, grafo folija
Cilj: da znaju imenovati rije, uoiti glasove;
Zadaci asa:
Obrazovni:
- Imenovati sadraje i bogatiti rijenik, analiza rijei, uoiti relaciju rije reenica,
rije glas, koliko glasova -toliko kruia
Odgojni:
- ukloniti negativna osjeanja koja namee polazak u kolu i uiniti taj boravak
ugodnim
- njegovanje osjetljivosti za ljepotu, razvijanje pozitivnih osobina linosti
- razvijanje samostalnosti u radu, ali i smisla za zajednistvo i saradnju,
- rad sa drugom u klupi, rad u grupi
Funkcionalni:
- ukljuiti uenike u razgovor, razviti osjeaj pripadnosti grupi
- razvijanje mate i radoznalosti
- razvijanje sposobnosti za pomatranje, opaanje, kreativno i apstraktno misljenje
- razvijanjememorije, percepcije, logikog miljenja i rasuivanja

ARTIKULACIJA ASA
Uvodni dio asa:

Kao podsticaj uenicima govorim tekst JE I KORNJAA.


Na tabli su aplikacije jea i kornjae.
Razgovaramo: Ko je ovo? Kakve su njegove bodlje? Koje bi ime dali jeu? Kakvo bi mu
ime dali ako spojimo i iskoristimo rijei OTRE i BODLJE? A ta ima kornjaa? Kakav je
njen oklop? Kakva je jo? Koje bi joj ime zbog njene sporosti odgovaralo?
Glavni dio asa:
Isticanje cilja asa
Pokazujem slike i sastavljamo reenice. Uoavamo koliko ima glasova u rijeima. Koliko
glasova toliko kruia.

MEDO VOLI MED.

MACA LOVI MIEVE.

Zavrni dio asa:


Igramo igru VJETAR PUE.