You are on page 1of 2

UD 3.

LIBERALISMO, ROMANTICISMO E NACIONALISMO

INTRODUCIN (Lei)- CONTEXTO (IES-CURSO-MATERIA-UD)- TEMPORALIZACIN

1. Analizar as revolucins americana e francesa e as sas repercusins.

2. Coecer os acontecementos clave da poca napolenica e as sas consecuencias.


OBXECTIVOS

3. Definir as caractersticas da Europa da Restauracin .

4. Describir, comparar e interpretar as distintas ondas revolucionarias do sculo XIX.

5. Identificar os principios que definen o liberalismo poltico.

6. Recoecer manifestacins romanticismo e a sa vinculacin co nacionalismo e as

unificacins de Italia e Alemaa. 7.Achegarse s 1 manifestacins do galeguismo

CONTIDOS: (C-P-A)-Transversais (E.Paz e convivencia) INTERDISCIPLINARIEDADE

1: Concepto de Revolucin (UD2)->REVOLUCIN AMERICANA: proceso, consecuencias

G Independencia:xorde nova orde polticaPrembulo Declaracin Independencia-


ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. Metodoloxa

mapa(1)

2:Corriximos->Eixes cronolxicos comparativos(Liberalismo poltico)(2):Completan EE.UU->

Xogo preguntas Revolucin Francesa->Interpretacins causas REVOLUCIN FRANCESA

3: Fases da Revolucin -> Textos claves: Declaracin dos Dereitos do Home e do

Cidadn e Constitucin de 1791 Comparar con Constitucin Cdiz 1812 (3). Calificado.

Tboa comparativa: Constitucin EEUU 1787 e francesa de 1791 y 1795.

4: Eixe: Francia (2) -> POCA NAPOLENICACadro, texto, mapa imperio (4) ->Glosario:

Soberana nacional, Sufraxio universal e censitario, Constitucin, Declaracin de Dereitos.

5:RESTAURACIN->REVOLUCINS 1830 E 1848-Mapa Viena-Tboa procesos Rev(5)-(2)

6: LIBERALISMO POLTICO Esquema principios bsicos -->

Texto liberalismo (Propiedade) e Tboa comparada liberalismo Moderado / Radical (6)

7:(Biblioteca)ROMANTICISMO->Buscar exemplos da Pintura, msica e literatura>Grupos

Actividade voluntaria cadros(acontecementos que narran-7)->Resumo trazos e relacin con:

8:Postulados NACIONALISTAS.UNIFICACINS ITALIA E ALEMAA->(Mazzini-8)-> (2)

9:Etapas unificacin Italia-Alemaa con mapas(9)->Dbidas.Galeguismo->Monografas(Vol)


N.E.A.E: Reforzo,Ampliacin....AVALIACIN: Criterios. Procedementos-CALIFICACION