You are on page 1of 5

Cijenjena/Cijenjeni,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u partnerstvu sa JU


"Djeca Sarajeva" i UNICEF-om pokrenulo je krajem prole godine aktivnosti vezane za
podizanje nivoa kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje. Upitnik koji je pred
vama namijenjen je uiteljima1 s ciljem procjene trenutnog stanja u oblasti kvaliteta odgojno-
obrazovnog procesa. Rezultati istraivanja e Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade biti
smijernica za planiranje, izradu i provoenje to relevantnije edukacije uitelja.

elimo istai da e anonimnost sudionika istraivanja biti u potpunosti sauvana.

ANKETNI LIST

1. Starosna dob _________ Spol: M

2. Struna sprema a) Nastavnik predkolskog odgoja


b) Nastavnik razredne nastave
(zaokruite va odgovor) c) Profesor predkolskog odgoja
d) Profesor razredne nastave
e) Magistar struke
f) Drugo
(navedite)___________________________

3. Godine radnog staa u sistemu


odgoja i obrazovanja __________________ godina

4. Oblik ugovora a. Ugovor o radu na neodreeno vrijeme


b. Ugovor o radu na odreeno vrijeme
c. Ugovor o djelu
d. Ugovor o obavljanju pripravnikog staa
e. Ugovor o volontiranju
f. Drugo (navedite)
______________________

5. Da li ste u prethodne tri godine


prisustvovali nekoj od edukacija
o inkluziji (o radu s djecom s DA NE
tekoama u razvoju)
6. Ukoliko je odgovor na
prethodno pitanje DA, navedite a) _________________________________
naziv/temu seminara ili b) _________________________________
edukacije na kojima ste c) _________________________________
uestvovali? d) _________________________________
e) _________________________________

1
Pojam uitelj u ovom upitniku odnosi se na sve one koji uestvuju u odgojno-obrazovnom
procesu sa djecom (odgajatelji, nastavnici, profesori itd.)
7. Ukoliko je Va odgovor da, koliko
su Vam struna usavravanja
pomogla u praksi?
8. Prethodna struna usavravanja a. Praktina ( in-situ trening; edukacije kroz
neposredni rad sa djecom)
bila su: b. Teorijske (predavanja i radionice)
c. Kombinacija praktine i teorijske
edukacije

9. Navedite neke od edukacija koje a) _________________________________


su Vam bile najkorisnije u b) _________________________________
neposrednom radu sa djecom c) _________________________________
d) _________________________________
e) _________________________________

10. Smatrate li da ste tokom studija a) Da


dovoljno osposobljeni za rad s b) Djelimino
djecom s tekoama u razvoju? c) Ne

11. Koje su po Vama teme za a) Rana detekcija


budue struno usavravanje b) Psiholoke razvojne dobi djeteta od 6
najkorisnije u neposrednom mjeseci do polaska u kolu
radu sa djecom? c) Razvojna kanjenja kod djeteta
d) Izrada individualno prilagoenih
(moete zaokruiti vie odgovora) programa
e) Komunikacija i rad s roditeljima djece s
tekoama u razvoju
f) Vjebe i igre s djecom s tekoama u
razvoju
g) Inkluzija
h) Vrste i oblici potekoa/onesposobljenja u
razvoju
i) Kompetencije odgojno-obrazovnih
radnika
j) Konkretne taktike i tehnike za poboljanje
odgojno - obrazovnog rada
k) Odgojna disciplina i rukovoenje
ponaanja djece u grupi (taktike za
smanjenje nepoeljnih ponaanja)
l) Kako individualizirati rad u velikoj grupi?
m) Drugo (navedite)
_________________________

12. Da li raspolaete sa dovoljno DA NE (Ako je odgovor


znanja o koritenju konkretnih DA molim Vas nabrojite taktike koje
naunih taktika za podizanje najbolje poznajete):
kvalitete u odgojno - obrazovnom f) _________________________________
radu i rjeavanju svakodnevnih g) _________________________________
problema? h) _________________________________
i) _________________________________
j) _________________________________
13. Koje su najee potekoe sa a) Nepoeljna ponaanja
kojima se susreete u radu sa b) Usvajanje odgojno-obrazovnih
djecom (sa posebnim obrazovnim sadraja
potrebama i sa djecom tipinog c) Oteana komunikacija sa djetetom
razvoja): d) Komunikacija sa roditeljima
e) Potekoe u socijalnoj interakciji
f) Samostalnost u brizi o sebi (hranjenje,
obavljanje toaleta, oblaenje itd.)
g) problemi sa motorikom ( finom i
(moete zaokuruiti vie
odgovora) krupnom)
h) Drugo (navedite)
14. Da li imate dovoljno podrke i DA NE
pomoi u radu sa djecom sa
posebnim odgojno - obrazovnim
potrebama?
15. Najvie podrke i pomoi u radu g. Strunih saradnika ustanove
sa djecom sa posebnim odgojno h. Vanjskih saradnika (navedite)
obrazovnim -potrebama imate od:
_____________
______________________________________

____________
i. Roditelja
j. Drugih odgojno-obrazovnih radnika
k. Strunog usavravanja
(moete zaokuruiti vie
l. Drugo (navedite)
odgovora)
___________________________

__
_______________________________________

_____________
16. Za poboljanje kvaliteta rada sa a. Asistent
djecom sa posebnim odgojno - b. Edukacija o primjenjivim taktikama i
obrazovnim potrebama najvie bi intervencijama u radu
vam pomoglo: c. Individualni edukativni program (kako i
ta raditi sa djetetom)
d. Individualni rad sa djetetom
e. Struna supervizija i podrka u radu
f. Drugo
(navedite)___________________
__________
_________________________________
___________
17. Da li znate izraditi funkcionalni DA NE
individualni program?

18. Zaokruite na skali od 1 do 5 kako ocjenjujete podrku koja vam je potrebna u


radu s djecom s tekoama u razvoju

R/br Tvrdnja Nikako se Djelimino Nisam Djelimino U


ne slaem se ne siguran/na se slaem potpunost
slaem se slaem
1. Ukljuivanje asistenta u odgojnu 1 2 3 4 5
grupu
2. Kvalitetnije i redovnije edukacije 1 2 3 4 5
od strane strunih profila,
psihologa, edukatora-
rehabilitatora, i sl.
3. Dovoljna koliina odgovarajuih 1 2 3 4 5
didaktikih sredstava i materijala
4. Kvalitetnija saradnja cjelokupnog 1 2 3 4 5
tima, pedagoko-psiholoke slube
ustanove
5. Aktivnija saradnja roditelja s 1 2 3 4 5
odgajateljima
6. Fiziko okruenje i prilagoavanje 1 2 3 4 5
prostora djeci s tekoama u
razvoju
7. Povezanost centara i ustanova u 1 2 3 4 5
Kantonu Sarajevu u kojima boravi
dijete s tekoama u razvoju

19. Da li je vaa ustanova DA NE


pristupana za osobe sa
fizikim invaliditetom (rampe,
toaleti, kabineti, didaktika)?
20. Koje prostorije postoje u vaoj a) kuhinja
ustanovi? b) terpezarija
c) toaleti prilagodjeni uzrastu djece (lavabo i
WC olja)
d) ogradjeno dvorite
e) fiskulturna sala
a) Iskljuivo predavanje
21. Zaokruite koji bi vam oblik b) Direktan rad s djecom s tekoama u
edukacije za rad u inkluzivnim razvoju
grupama bio najkorisniji c) Predavanja obogaena video materijalima i
primjerima iz odgojno-obrazovne prakse
d) Radioniki tip edukacija
e) Kombinacija predavanja, video materijala,
igrica, vjebi i radionica
22. elite li dodati neto za kraj?
__________________________________
__________________________________

Hvala za saradnju!