You are on page 1of 1

ZDENKO KREI

SPLIT
KRBAVSKA 3

Prekrajnom sudu u Splitu


putem
PPRP Split

P R I G O V O R

Protiv prekrajnog naloga broj 511-12-36-05-1-7229/10


od dana 11.05.2010. godine podnesenog od strane djelatnika PPRP Split

Ovim putem podnosim pravovremeni prigovor na Prekrajni nalog broj 511-12-36-05-1-


7229/10 te elim da me se saslua pred Prekrajnim sudom u Splitu.

Naime, dana 11.05.2010. u 18,15 sati zaustavljen sam od strane djelatnika prometne
policije u Splitu, Ivana plemenitog Zajca bb. Tom prilikom isti su pravilno utvrdili da nisam
koristio zatitni pojas. Za napomenuti je takoer kako se djelatnici policije nisu pridravali
uputa koje su iznesene u l. 295. st. 5 novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je
djelatnicima policije u sluajevima kada prekrajem nije izazvana opasnost za druge
sudionike u prometu data mogunost izricanja i pisanog upozorenja umjesto novane kazne.
Zasigurno da nenoenje kacige ne predstavlja nikakvu opasnost po druge sudionike u
prometu. Ovom prilikom takoer prilaem i navedeni lanak zakona tj. njegov peti stavak.

(5) Policijski slubenici i slubenici nadlenoga upravnog tijela jedinice lokalne i podrune
(regionalne) samouprave za prekraje za koje je predviena kazna u ovom Zakonu u iznosu
od 300,00 do 700,00 kuna, u sluajevima kada prekrajem nije izazvana opasnost za
druge sudionike u prometu, mogu umjesto novane kazne izrei mjeru pisanog
upozorenja. Mjera pisanog upozorenja ne moe se izrei za prekraje za koje su propisani
negativni bodovi niti osobi kojoj je takva mjera u zadnjih 12 mjeseci ve izreena. Izreena
mjera pisanog upozorenja evidentira se u evidenciji.

Takoer elim naglasiti da u svom dosadanjem vozakom vijeku nisam uope prijavljivan od
strane djelatnika policije poradi vrenja bilo kakvih prometnih prekraja te s obzirom na to
te, smatram da mi je izreena kazna od 500,00 kuna i suvie prevelika s obzirom na poinjeni
prekraj i moju krivnju u svezi istog.

U Splitu, 15.05.2010. godine Zdenko Krei