You are on page 1of 28

Miroslav Venus Sinia Brlas Vesna erepac

PROTOKOL
MEUSEKTORSKE
SURADNJE U PREVENCIJI
I SUZBIJANJU OVISNOSTI U
VIROVITIKO-PODRAVSKOJ
UPANIJI

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok


Virovitiko-podravske upanije
Miroslav Venus Sinia Brlas Vesna erepac

PROTOKOL
MEUSEKTORSKE
SURADNJE U PREVENCIJI
I SUZBIJANJU OVISNOSTI U
VIROVITIKO-PODRAVSKOJ
UPANIJI

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok


Virovitiko-podravske upanije

Virovitica, 2017.
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I
SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

Urednici
prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus
Sinia Brlas, prof.
mr. sc. Vesna erepac, dipl. pedagog

Nakladnik
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok
Virovitiko-podravske upanije

Struni recenzent
prof. dr. sc. Josip Burui

Lektorica
Martina Buni, mag. philol. croat.

Priprema i tisak
Grafiti Becker Virovitica

Naklada
1000 primjeraka

Prvo izdanje

Virovitica, 2017.

ISBN 978-953-7756-26-0

Nakladnik zahvaljuje na suradnji lanovima Strune radne skupine


koji su sudjelovali u izradi Protokola. lanovi Strune radne skupine
autori su tekstova o ulozi i aktivnostima svojih nadlenih tijela.

Protokol je tiskan uz financijsku potporu


Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u okviru
projekta Protokoliranje meusektorske suradnje
u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitiko-
-podravskoj upaniji. Ministarstvo zdravstva ne
odgovara za sadraj materijala.
Sadraj

Zato je vana meusektorska suradnja 4

Ranija iskustva u protokoliranju


meusektorske suradnje u
Virovitiko-podravskoj upaniji 4

Potreba izmjena i dopuna u protokoliranju


meusektorske suradnje 7

Uloga i aktivnosti nadlenih tijela 8

Iz strune recenzije 23
Zato je vana Ranija iskustva
meusektorska u protokoliranju
suradnja meusektorske
Zbog naravi problema ovisnosti u
suradnje u
Republici Hrvatskoj i na podruju Virovitiko-
Virovitiko-podravske upanije, -podravskoj
pojavila se potreba povezivanja u
zajednikom radu svih nadlenih
upaniji
tijela (sektora ili resora) koja se u
U petak 23. veljae 2007. godine
svojemu radu susreu s osobama
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

u prostorijama Zavoda za javno


koje su u doticaju sa sredstvima
zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-
ovisnosti. Svrha meusektorske
-podravske upanije odran je
suradnje je ustrojiti postupanje u
prvi struni radni skup na temu
situacijama kada pojedino nadleno
protokoliranja postupanja nadlenih
tijelo tijekom provedbe aktivnosti iz
tijela Virovitiko-podravske upanije
svoje nadlenosti doe do saznanja
koja u svojemu radu dolaze do
o osobama koje imaju problem sa
saznanja o osobama koje su u
sredstvima ovisnosti. Takve osobe
doticaju sa sredstvima ovisnosti.
potrebno je to prije ukljuiti u
Na poziv tadanjeg Centra za
odgovarajui oblik programiranog
sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti
rada s ciljem odvikavanja ili
Zavoda za javno zdravstvo Sveti
moebitnog lijeenja te preveniranja
Rok Virovitiko-podravske upanije
daljnjeg ovisnikog ponaanja
i uz podrku Povjerenstva za
osobe ili njezinog neodgovarajueg
suzbijanje ovisnosti Virovitiko-
utjecaja u socijalnoj okolini.
-podravske upanije (koje ima
koordinativnu ulogu nad dionicima
koji provode aktivnosti suzbijanja
ovisnosti na podruju Virovitiko-
-podravske upanije) na skupu su
sudjelovali predstavnici Prekrajnog
suda u Virovitici, Opinskog suda
(suda za mlade) u Virovitici,
Opinskog dravnog odvjetnitva
u Virovitici, Centra za socijalnu
skrb Virovitica, Policijske uprave
Virovitiko-podravske, Povjerenstva
za suzbijanje ovisnosti Virovitiko-

4
-podravske upanije i Centra za U znak dobre volje, elje za suradnjom
sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti i nastojanja na suzbijanju problema
Zavoda za javno zdravstvo Sveti ovisnosti na podruju Virovitiko-
Rok Virovitiko-podravske upanije. -podravske upanije, izabrani i
Formirano je ue radno tijelo gore navedeni predstavnici struka
(Struna radna skupina) sa strunim iz nadlenih tijela prihvatili su ovaj
predstavnicima nadlenih tijela koje Protokol.
je kreiralo Protokol postupanja Dogovorena su i ova temeljna pravila
i suradnje nadlenih tijela u postupanja:
Virovitiko-podravskoj upaniji u Protokol nema pravnu snagu i
sluaju saznanja o osobama koje su ne obavezuje osobe i nadlena
u doticaju sa sredstvima ovisnosti, tijela

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


a koji je obuhvatio postupanje u duhu suradnje, profesionalnog
pojedinog nadlenog tijela u odnosu pristupa poslu i nastojanjima
na preostala. U Strunoj radnoj da se to je mogue vie suzbije
skupini tada su bili: problem ovisnosti na podruju
1. Sinia Brlas (Centar za Virovitiko-podravske upanije,
sprjeavanje i suzbijanje nadlena tijela suglasna su
ovisnosti Zavoda za javno dosljedno provoditi Protokol
zdravstvo Sveti Rok Virovitiko- Protokol se odnosi na
-podravske upanije) meusobno informiranje
2. Jasna upen (Obiteljski centar) nadlenih tijela i prosljeivanje
3. Jasna Deli-Jankovi (Opinski osoba iz jednog nadlenog tijela
sud u Virovitici) u odgovarajue drugo tijelo s
4. Nenad Dobri (Opinsko dravno ciljem pruanja to je mogue
odvjetnitvo u Virovitici) kvalitetnije pomoi osobama
5. Mirjana Horvat (Policijska uprava koje su u doticaju sa sredstvima
Virovitiko-podravska) ovisnosti ili postoji opasnost da
6. Marijan Markus (Centar za dou u doticaj sa sredstvima
socijalnu skrb Virovitica) ovisnosti
7. Vesna erepac (Ured dravne u sluaju izvjeivanja nadlenih
uprave, upanijski koordinator tijela o osobama koje su u
PP-a) doticaju sa sredstvima ovisnosti
8. Tomislav Terlecky (Prekrajni sud to e biti uinjeno iskljuivo
u Virovitici) pisanim putem (izvjeem,
9. Damir Topolovan (Policijska rjeenjem, uputnicom ili na
uprava Virovitiko-podravska) drugi odgovarajui nain).
10. Miroslav Venus (Povjerenstvo za
suzbijanje ovisnosti Virovitiko-
-podravske upanije)
5
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

Naslovnica Protokola iz 2007. godine

PROTOKOL POSTUPANJA I SURADNJE NADLENIH TIJELA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


U SLUAJU SAZNANJA O OSOBAMA KOJE SU U DOTICAJU SA SREDSTVIMA OVISNOSTI

Zdravstvena Odgojno-obrazovna
ustanova ustanova

Ured
dravne uprave

Centar za sprjeavanje
i suzbijanje ovisnosti Obiteljski
centar

(Odjel za mlade) (Odjel za mlade)

Informacije iz ovih nadlenih tijela posreduje Informacije iz ovih nadlenih tijela neposredno se
Centar za socijalnu skrb prosljeuju Centru za sprjeavanje i suzbijanje ovisnosti

Shema Protokola iz 2007. godine

6
Potreba izmjena 7. Snjeana Karninik (Opa bolnica
Virovitica)
i dopuna u 8. Vinja Kajzer (Dom zdravlja
protokoliranju Virovitiko-podravske upanije)

meusektorske 9. eljko Lovrekovi (Zavod za hitnu


medicinu Virovitiko-podravske
suradnje upanije)
10. eljka Juri (Opinski sud u
Slijedom pozitivnih iskustava u
Virovitici)
provedbi dogovorenih postupaka po
11. Marina Kovaevi (Prekrajni sud
Protokolu iz 2007. godine, u petak 27.
u Virovitici)

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


sijenja 2017. godine u prostorijama
12. Nenad Dobri (Opinsko dravno
Zavoda za javno zdravstvo Sveti
odvjetnitvo u Virovitici)
Rok Virovitiko-podravske upanije
13. Danijela Mili (Probacijski ured
odran je struni radni skup koji je
Bjelovar)
okupio ove lanove nove Strune
14. Marija Lenart (Odgojno-
radne skupine koji su zastupali
obrazovne ustanove u Virovitiko-
navedena nadlena tijela:
-podravskoj upaniji)
1. Sinia Brlas (Zavod za javno
15. Ksenija Vujanovi-Juras
zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-
(Zajednica udruenja klubova
-podravske upanije, Djelatnost
lijeenih alkoholiara Virovitiko-
za prevenciju i izvanbolniko
-podravske upanije).
lijeenje ovisnosti sa zatitom
mentalnog zdravlja) Na temelju provedene strune
2. Miroslav Venus (Povjerenstvo javne rasprave o protokoliranju
za suzbijanje bolesti ovisnosti meusektorske suradnje, lanovi
Virovitiko-podravske upanije) Strune radne skupine u etvrtak
3. Vesna erepac i Martina Buni 23. veljae 2017. godine, tono
(Virovitiko-podravska upanija) deset godina od prvoga Protokola,
4. Draen Huzjak (Policijska uprava usuglasili su izmjene i dopune
Virovitiko-podravska) postupanja koje su detaljno opisana
5. Tajana Rastija (Centar za na sljedeim stranicama ove
socijalnu skrb Virovitica, publikacije.
Podrunica Obiteljski centar
Virovitica)
6. Ivona Bali (Centar za socijalnu
skrb Slatina)

7
Uloga i aktivnosti
nadlenih tijela
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Zavod za javno zdravstvo Sveti rok
Virovitiko-podravske upanije, Djelatnost za prevenciju
i izvanbolniko lijeenje ovisnosti sa zatitom mentalnog
zdravlja
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
sudovi
kole
centri za socijalnu skrb

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


policija
lijenici primarne zdravstvene zatite
udruge
Virovitiko-podravska upanija
Probacijski ured Bjelovar

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije (Djelatnost za prevenciju i
izvanbolniko lijeenje ovisnosti sa zatitom mentalnog zdravlja) surauje sa svim nadlenim
tijelima koja u svojemu radu dolaze do saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima
ovisnosti. Zaprima informacije o osobama, kao i osobe upuene od nadlenih tijela, a osobito:
osobe upuene od sudova na izvravanje mjera lijeenja, osobe upuene od centara za
socijalnu skrb radi sudjelovanja u posebnim obvezama ili ostalim mjerama, uenike upuene
iz odgojno-obrazovnih ustanova u smislu indicirane prevencije te pacijente upuene od
lijenika u okviru podrke lijeenju. Zavod upuuje klijente lijenicima ako je to potrebno.
Zavod dostavlja pisane informacije, i to: izvjea sudovima i Probacijskom uredu Bjelovar o
provedbi mjera lijeenja temeljem pisane uputnice iz Probacijskog ureda ili temeljem sudskih
presuda popraenih dopisima (uputnicama) iz sudova, izvjea centrima za socijalnu skrb
o provedbi posebnih obveza i ostalih mjera temeljem pisane uputnice i nalaze testiranja na
sredstva ovisnosti lijenicima temeljem njihovog pisanog zahtjeva i uz suglasnost klijenata. Sve
informacije nadlenim tijelima Zavod dostavlja na njihov pisani zahtjev. Informacije o tijeku rada
s klijentima mogu se dostavljati samo uz suglasnost klijenata ili njihovih zakonskih zastupnika
(roditelja, skrbnika i sl.) koju klijenti/zastupnici mogu dati ili Zavodu ili nadlenom tijelu koje
ih upuuje u Zavod, osim kada izvjea trae sudovi kojima se po slubenoj dunosti podnose
izvjea u skladu sa zakonima. Zavod moe uskratiti informacije o radu s klijentima ako bi se
time naruilo pravo klijenata na tajnost osobnih podataka i podataka o lijeenju. Djelatnost,
osim neposrednog rada s klijentima, provodi i programirane aktivnosti u smislu univerzalne
i selektivne prevencije i suzbijanja ovisnikog ponaanja na osnovi preventivnih programa
koji su nastali u suradnji s ostalim dionicima, a osobito s odgojno-obrazovnim ustanovama,
ostalim zdravstvenim ustanovama, policijom, udrugama i lokalnom upravom i samoupravom.
Zavod informira nadlena tijela o provedenim mjerama i postupcima iskljuivo na njihov pisani
zahtjev, temeljem potpisanog sporazuma i/ili uz suglasnost klijenata.

Datum izrade prijedloga: 30. sijenja 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Sinia Brlas, prof. psihologije, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolniko lijeenje
ovisnosti sa zatitom mentalnog zdravlja

9
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti
Virovitiko-podravske upanije
a ) odgoj c ) policija f lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
odgoj i obrazovanje
pravosue
policija
socijalna skrb
zdravstvo
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


lokalna uprava i samouprava
nevladin sektor

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitiko-podravske upanije imenovano je od
Virovitiko-podravske upanije kao savjetodavno i koordinativno tijelo Virovitiko-podravske
upanije. Potie i koordinira aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti na podruju Virovitiko-
-podravske upanije temeljem Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga Virovitiko-
-podravske upanije. U tome smislu surauje sa svim dionicima u prevenciji i suzbijanju
ovisnosti na upanijskoj razini. Povjerenstvo predlae Skuptini Virovitiko-podravske upanije
usvajanje Akcijskog plana izraenog temeljem Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe
droga u Republici Hrvatskoj i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.
Povjerenstvo kontinuirano prati realizaciju Akcijskog plana, po potrebi trai od pojedinog resora
podatke o provedbi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana te podnosi izvjea Skuptini Virovitiko-
-podravske upanije o realizaciji Akcijskog plana.

Datum izrade prijedloga: 6. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiolog, predsjednik Povjerenstva za suzbijanje
bolesti ovisnosti Virovitiko-podravske upanije

10
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Virovitiko-podravska upanija
a ) odgoj c ) policija f lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
kole
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije
Vladin ured
centri za socijalnu skrb

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Virovitiko-podravska upanija provodi mjere prevencije, surauje s dionicima unutar provedbe
kolskih preventivnih programa (odgojno-obrazovnim ustanovama) usklaeni planovi sa
upanijskim preventivnim programom koji je sastavni dio Akcijskog plana, organizira strune
skupove, predstavlja noviju problematiku preko voditelja upanijskog PP-a te surauje sa
Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije. Potrebno je ojaati
suradnju s dionicima koji provode razliite-sline edukativne sadraje zbog preklapanja istih.

Datum izrade prijedloga: 3. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osoba koje su izradile prijedlog:


mr. sc. Vesna erepac, dipl. pedagog, proelnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, port
i tehniku kulturu
Martina Buni, mag. philol. croat., savjetnica za kolstvo u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu,
port i tehniku kulturu

11
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Policijska uprava Virovitiko-podravska
a ) odgoj c policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok centri za socijalnu skrb
Virovitiko-podravske upanije S.O.S. telefon Virovitica
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port lijenici primarne zdravstvene zatite, Opa
i tehniku kulturu Virovitiko-podravske bolnica Virovitica, Dom zdravlja Virovitiko-
upanije -podravske upanije, Zavod za hitnu
Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti medicinu Virovitiko-podravske upanije
Virovitiko-podravske upanije opinska i upanijsko dravno odvjetnitvo
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

jedinice lokalne samouprave, vijea za upanijski i opinski sudovi, sudovi za


prevenciju kriminaliteta u opinama, mlade i prekrajni sudovi
gradovima i upaniji Dravni inspektorat
odgojno-obrazovne ustanove s podruja Ministarstvo financija Carinska uprava
upanije - osnovne i srednje kole javni mediji

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Policijska uprava Virovitiko-podravska surauje sa svim nadlenim tijelima kroz provedbu
preventivnih i represivnih mjera na spreavanju zloporabe sredstava ovisnosti. Aktivnosti policije
usmjerene su na osobe koje dolaze u doticaj sa svim vrstama ovisnosti ukljuujui konzumiranje
legalnih sredstava kao to su duhan i alkohol, konzumiranje ilegalnih droga, neprimjereno
uzimanje legalnih supstanci (inhalanti) te lijekova koji se dobivaju na recept. U suradnji sa
Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije te Upravnim odjelom za
prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu Virovitiko-podravske upanije, osnovnim i srednjim
kolama i drugim institucijama unazad nekoliko godina policija provodi niz preventivnih aktivnosti
i projekata usmjerenih na prevenciju sredstava ovisnosti, ali i na prevenciju kaznenih djela iz
domene kriminaliteta droga te podizanje razine javne svijesti o potrebi ouvanja i zatite okolia i
prirode. Policija je inicirala formiranje Vijea za prevenciju kriminaliteta u opinama i gradovima te
Virovitiko-podravskoj upaniji temeljem ega je do sada formirano svih 17 vijea koja ve nekoliko
godina daju znaajan doprinos prevenciji kriminaliteta i suzbijanju ovisnosti te poboljanom
stanju sigurnosti lokalne zajednice. Kroz suradnju s Dravnim inspektoratom, opinama i
gradovima te nadlenim upravnim odjelima Virovitiko-podravske upanije upozoravamo na
dosljednu primjenu Zakona o ograniavanju uporabe duhanskih proizvoda i zakonskih odredbi
o zabrani toenja i prodaje alkohola osobama mlaim od osamnaest godina te na primjenu l.
93. stavka 5. Obiteljskog zakona kojim se ograniavaju noni izlasci djetetu mlaem od esnaest
godina, a u sluaju zatjecanja djece pisano obavjetavamo Centar za socijalnu skrb. Policija
provodi i ciljane represivne mjere suzbijanja kriminaliteta droga na nain da prikuplja, analizira i
obrauje zaprimljene informacije i obavijesti drugih institucija o osobama koje ine kaznena djela
i prekraje iz domene zlouporabe sredstava ovisnosti. Temeljem navedenog provodimo izvide
kaznenih djela i kriminalistika istraivanja, a u sluajevima potvrde osnovane sumnje policija
podnosi odgovarajua izvjea, kaznene i prekrajne prijave nadlenom Dravnom odvjetnitvu,
Odvjetnitvu za mlade, Prekrajnom sudu ili Centru za socijalnu skrb. Osobe koje pokazuju
znakove ovisnosti upuujemo da pomo potrae u drugim nadlenim institucijama. Vanu ulogu u
provedbi represivnih aktivnosti na razini lokalne zajednice imaju, osim policije, i druge institucije
kao Carinska uprava i Dravni inspektorat s kojima policija ostvaruje dobru suradnju.

Datum izrade prijedloga: 1. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Draen Huzjak, policijski slubenik za nadzor i planiranje za prevenciju
12
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Centar za socijalnu skrb Virovitica, Podrunica Obiteljski
centar Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
policija zdravstvo Probacijski ured
sudovi kole Bjelovar
opinsko dravno udruge lokalna uprava i
odvjetnitvo samouprava (LUiS)

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Centar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina i Podrunica Obiteljski centar
(u daljnjem tekstu Centar) surauju sa svim nadlenim institucijama koje u svome radu dolaze
do saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti. Kontaktira s ovisnikom
posrednim tretmanom rtava njegove ovisnosti (najee supruge/a). Savjetuje, informira,
realizira smjetaj u kriznim situacijama, prua i primjenjuje prava i usluge. Zaprima obavijesti
policije u predmetima nasilja u obitelji (okida alkoholizam) i izvjea o neizvrenju zatitne
mjere obaveznog lijeenja od ovisnosti o alkoholu te o uinjenom dostavlja izvjea policiji. Po
pozivu policije, prisustvuje razgovoru kada se na razgovor ne odazovu roditelji maloljetnika.
Podnosi prijedlog sudu radi djelominog lienja poslovne sposobnosti u pogledu lijeenja i
nadzora nad lijeenjem te sudjeluje u sudskom postupku. Zaprima izvjea sudova i Opinskog
dravnog odvjetnitva te temeljem toga posreduje i predlae kod izvrenja odgojne mjere da se
uz suglasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika podvrgne postupku odvikavanja od droge
i dr. ovisnosti, na nain da odreenu osobu uputi u Zavod za javno zdravstvo te po izvrenju
mjere trai zavrno izvjee od strane Zavoda temeljem kojeg obavjetava sud ili Opinsko
dravno odvjetnitvo. Upuuje u Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske
upanije, savjetuje i potie maloljetne i punoljetne osobe za koje je tijekom provedbi strunih
postupaka utvreno da su u doticaju, zlouporabi ili u eksperimentiranju sredstava ovisnosti.
Trai izvjea/informacije lijenika obiteljske medicine za osobe za koje je utvrena zlouporaba
sredstava ovisnosti ili samo sumnja radi provoenja daljnjih postupaka. U suradnji s obiteljskim
lijenikom inicira tretman ovisnika u zdravstvenoj ustanovi. Prijavljuje Zavodu za hitnu medicinu
osobe za koje procjenjuje da su ivotno ugroene uslijed zlouporabe ovisnosti, bilo dolaskom na
teren u obiteljsku kuu/stan, zatim dolaskom same osobe u Centar ili kada od tree osobe Centar
dobije informacije o osobi koja je ivotno ugroena. Trai izvjee zdravstva o zdravstvenom
stanju osobe radi imenovanja posebnog skrbnika za potrebe lijeenja ili smjetaja te suradnju
policije ukoliko je korisnik nesuradljiv. Po pozivu kola, odrava edukacije i predavanja s ciljem
prevencije ovisnosti roditeljima i prosvjetnim radnicima. Po zahtjevu Virovitiko-podravske
upanije dostavlja izvjea o broju nasilja u obitelji koja su uglavnom izazvana alkoholom.
U suradnji s klubovima lijeenih alkoholiara motivira i prua korisnicima psihosocijalnu
podrku i pomo u rjeavanju konkretnih ivotnih problema. S Probacijskim uredom po potrebi
razmjenjuje informacije o osobama ukljuenim u probaciju. Poziva ili odlazi u obitelj i radi
sveobuhvatnu obiteljsku procjenu svih gore navedenih dionika.

Datum izrade prijedloga: 6. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osoba koje su izradile prijedlog:


Tajana Rastija, dipl. soc. radnica
Ivona Bali, dipl. soc. radnica

13
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
OPA BOLNICA VIROVITICA
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis sudionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
Policijska uprava
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije
Klub lijeenih alkoholiara Virovitica
Probacijski ured Bjelovar (pravosue)
centri za socijalnu skrb
NPB Dr. Ivan Barbot Popovaa, KBC Sestre milosrdnice Zagreb
lijenici obiteljske medicine
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

kole na podruju Virovitiko podravske upanije

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Zbog uzimanja psihoaktivnih tvari nerijetka su prekrajna i kaznena djela (osobito nasilje u
obitelji) prilikom ega se ukljuuje policija na nain da djelatnici policije dolaze s pacijentima
u pratnji ili ih Opa bolnica upuuje u drugu bolnicu na lijeenje u pratnji policije. Takoer se
meusobno razmjenjuju informacije u vezi s distribucijom droga na tritu (nove psihoaktivne
tvari). Kod akutne intoksikacije psihaktivnim tvarima najvei dio pacijenta lijei se na
psihijatrijskom odjelu Ope bolnice Virovitica, no jedan dio pacijenata s akutnom intoksikacijom
psihoaktivnih tvari koji izazivaju psihotine simptome te osobito lijeenje ovisnosti najee se
odvija u NPB Dr.Ivan Barbot u Popovai i KBC Sestre milosrdnice koji je i referalni centar
za ovisnosti u Hrvatskoj. Nakon lijeenja u bolnici pacijenti nastavljaju ambulantno lijeenje
kod svojih lijenika obiteljske medicine s kojima Opa bolnica svakodnevno surauje u vidu
kontrolnih pregleda i miljenja o terapiji i daljnjem postupanju. Suradnja s klubovima lijeenih
alkoholiara u Virovitici, Slatini i Pitomai te Zajednicom klubova lijeenih alkoholiara
Virovitiko-podravske upanije (ZUKLA) odvija se na razini praenja rehabilitacije i povremenih
predavanja o tetnostima psihoaktivnih tvari i njihovom utjecaju na zdravlje ovisnika. Aktivno
sudjelujemo u lijeenju forenzikih pacijenata, ambulantno i po potrebi bolniki, zajedno sa
Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije. Na zahtjev Probacijskog
ureda u Bjelovaru kao i pojedinih sudaca na podruju nae upanije, Opa bolnica se ukljuuje u
lijeenje pacijenata koji imaju odreenu sigurnosnu mjeru lijeenja od ovisnosti i mjeru posebne
obveze. Centri za socijalnu skrb iz Virovitice i Slatine (Orahovice) povremeno upuuju odreene
klijente koji zahtijevaju lijeenje, ali takoer omoguavaju smjetaj i nadzor pacijenata (npr.
kroninih alkoholiara) koji se nemaju kamo vratiti nakon lijeenja ili imaju neadekvatnu obitelj.
kole na podruju Virovitiko-podravske upanije upuuju uenike na psihologijska testiranja i
psihoterapijsku potporu pojedinih uenika koji imaju probleme sa zloporabom psihoaktivnih
tvari i mentalne tekoe.

Datum izrade prijedloga: 5. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Snjeana Karninik, dr. med. spec. psihijatar, voditeljica Odjela za psihijatriju Ope bolnice Virovitica

14
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Dom zdravlja Virovitiko-podravske upanije
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
policija
centri za socijalnu skrb
druge zdravstvene ustanove u upaniji i ire
kole
sudovi
lokalna uprava i samouprava
udruge

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


Virovitiko-podravska upanija

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Dom zdravlja Virovitiko-podravske upanije je zdravstvena ustanova koja planira, organizira i
provodi mjere primarne zdravstvene zatite za sve stanovnike na cijelom podruju upanije.
Zdravstvenu zatitu obavljaju zdravstveni djelatnici, lijenici obiteljske medicine, specijalisti
ginekolozi i pedijatri, te drugi ugovoreni specijalisti, medicinske sestre, patronane medicinske
sestre, lijenici dentalne medicine, ljekarnici i drugo osoblje. Zdravstvena zatita se provodi
svakodnevno i redovno uz naela dostupnosti i pristupanosti. Zdravstveni radnici trajno se
usavravaju i prate medicinske dostignua. Mnogi od njih podupiru i rade u raznim udrugama.
Uloga Doma zdravlja i zdravstvenih radnika sastoji se od ovih mjera i aktivnosti:
sudjelovanje u uspostavljanju dijagnoze ovisnosti, samostalno ili po povratku ovisnika sa
lijeenja iz drugih zdravstvenih ustanova, ili po uputi centara za socijalnu skrb, ili po sudskoj
mjeri izreenoj ovisniku, ili na drugi nain ulaska ovisnika u zdravstveni sustav
provoenje postupaka lijeenja i rehabilitacije ovisnika i njegove obitelji
lijeenje kod specijalista za podruje ovisnosti
upuivanje i izvjetavanje Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske
upanije te suradnja sa Zavodom u daljem postupku
upuivanje ovisnika i njegove obitelji u Klubove lijeenih alkoholiara na naem podruju
suradnja s pravosuem, s lokalnom upravom i samoupravom
suradnja s policijom, kod moguih tekoa i komplikacija u lijeenju u brizi za ovisnike i
njihove obitelji
suradnja sa kolama i drugim odgojno obrazovnim institucijama, u cilju provoenja mjera
primarne prevencije svih oblika ovisnosti
praenje i analiza mjera lijeenja i suradnje s drugim sudionicima u meusektorskoj
suradnji
sudjelovanje i organiziranje aktivnosti za koje se ukau potrebe
promicanje ivota bez sredstava ovisnosti, za bolji i kvalitetniji ivot pojedinaca, obitelji i
zajednice.

Datum izrade prijedloga: 2. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Vinja Kajzer, bacc. med. techn.

15
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Zavod za hitnu medicinu Virovitiko-podravske upanije
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis sudionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
policija
bolnica
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije
dispeeri

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

MPDJ (medicinsko prijavno-dojavna jedinica) izrazito je bitna u postupanju Zavoda za hitnu


medicinu jer je bitna komunikacija i suradnja s pozivateljima i drugim slubama koji prvi
dolaze u kontakt s ovisnikom. Jako je bitno traiti tone informacije od primatelja, u to kraem
vremenskom roku zbrinuti pacijenta na terenu i odvesti ga u najbliu zdravstvenu ustanovu ili
po potrebi u bolnice zatvorenog tipa. Kod uestalog uzimanja alkohola, pojedine osobe postaju
agresivne i samim time su opasne za sebe i druge pa je stoga bitna suradnja s policijom. Radi
sigurnosti tima vano je da dispeer obavijesti policiju i da surauje sa Zavodom te da policija
bude na mjestu intervencije prije tima Zavoda ili istovremeno. Kod maloljetnika obvezno
obavijestiti roditelje i policiju o zateenom stanju, a nalaz mora biti tono ispunjen kako bi
lijenicima specijalistima bile prenesene tone informacije o tome kako je zateen pacijent, to
su nam pacijenti rekli i to smo pronali u blizini pacijenta. Sa svim tijelima komunicirati pisanim
i usmenim zahtjevima. Zatraiti povratnu informaciju o zbrinutom pacijentu jer takvi pacijenti
obino recidiviraju. Predloiti pacijentu da se naknadno javi u Zavod za javno zdravstvo Sveti
Rok Virovitiko-podravske upanije.

Datum izrade prijedloga: 2. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


eljko Lovrekovi, bacc. med. tech.

16
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Opinski sud u Virovitici
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
Probacijski ured
zdravstvo
terapijske zajednice
centri za socijalnu skrb
odgoj i obrazovanje
policija

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Poiniteljima kaznenih djela koji su nakon voenja kaznenog postupka kod opinskih sudova
oglaeni krivima za kaznena djela opisana u pojedinim poglavljima Kaznenog zakona iz 2011.
(dalje KZ) ne primarno, iskljuivo za kaznena djela protiv zdravlja ljudi, sigurnosne mjere obveznog
lijeenja od ovisnosti izriu se kada kazneno djelo poine pod odluujuim djelovanjem ovisnosti
o alkoholu, drogi ili drugoj vrsti ovisnosti, ukoliko postoji opasnost da e zbog te ovisnosti u
budunosti poiniti tee kazneno djelo. Procjena postojanja navedene opasnosti prvenstveno
se utvruje provoenjem odgovarajueg vjetaenja najee angairanjem vjetaka, pedagoga
ili psihologa.
Ukoliko je sigurnosna mjera obveznog lijeenja od ovisnosti izreena uz novanu kaznu, rad
za ope dobro i uvjetnu osudu, izvrava se u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi
za otklanjanje ovisnosti izvan zatvorskog sustava, a pod odreenim posebnim propisom i u
terapijskoj zajednici, kada je takvo odvikavanje dostatno za otklanjanje opasnosti. Izmjenama
KZ-a od 13. svibnja 2015., sigurnosnu mjeru obveznog lijeenja od ovisnosti, ukoliko je izreena
uz novanu kaznu, rad za ope dobro i uvjetnu osudu izvrava nadleno tijelo za probaciju -
probacijski ured. Opinski sud koji je izrekao takvu mjeru obvezan je u tome obavijestiti nadleni
Probacijski ured koji e pratiti provedbu mjere. Lijeenja od ovisnosti traju najdue 3 godine,
a moe i do prestanka izvrenja kazne zatvora (kada se izvrava u okviru zatvorskog sustava) ili
rada za ope dobro, odnosno do proteka roka provjeravanja odreenog uvjetnom osudom. Uz
izricanje sigurnosne mjere obveznog lijeenja od ovisnosti, sud moe izrei i posebnu obvezu
odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugoj vrsti ovisnosti u terapijskoj zajednici uz
strunu pomo nadlenog tijela za probaciju.
Sigurnosna mjera obveznog lijeenja od ovisnosti prema maloljetnim poiniteljima te
mlaim punoljetnicima kao poiniteljima u odnosu na koje se primjenjuje maloljetniko
pravo, primjenjuje se do prestanka izvrenja kazne maloljetnikog zatvora, proteka vremena
provjeravanja primjenom pridraja izricanja maloljetnikog zatvora i izvrenja odgojnih
mjera, ali ne due od 3 godine. Izricanjem ove sigurnosne mjere nastoji se postii da poinitelj
prestane s uporabom sredstava ovisnosti te bude sprijeen u injenju novih kaznenih djela pod
odluujuim djelovanjem sredstava ovisnosti.

Datum izrade prijedloga: 3. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


eljka Juri , dipl. iur.

17
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Prekrajni sud u Virovitici
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
policija
dravno odvjetnitvo
zdravstvene ustanove
centri za socijalnu skrb
udruge
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Pred Prekrajnim sudom se vodi prekrajni postupak protiv okrivljenika (punoljetnih osoba i
maloljetnih poinitelja prekraja) na temelju podnesenog optunog prijedloga ovlatenog
tuitelja. Nakon provedenog prekrajnog postupka sudac Prekrajnog suda, sukladno
Prekrajnom zakonu i Zakonu o zatiti od nasilja u obitelji, moe izrei okrivljenicima zatitnu
mjeru obveznog lijeenja od ovisnosti ukoliko je okrivljenik poinio prekraj pod odluujuim
djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili druge vrste ovisnosti ako postoji opasnost da e zbog
te ovisnosti u budunosti poiniti prekraj. Ako je poinitelj prekraja ovisnik o drogi ili povremeni
uzimatelj droge, Prekrajni sud za prekraje propisane Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih
droga uz novanu kaznu izrie zatitnu mjeru obveznog lijeenja u zdravstvenoj ustanovi koja za
primjenu te zatitne mjere ima odobrenje ministarstva nadlenog za zdravstvo ili zatitnu mjeru
odvikavanja od ovisnosti u ustanovi socijalne skrbi, udruzi, odnosno drugoj pravnoj osobi koja
za primjenu te zatitne mjere ima odobrenje ministarstva nadlenog za socijalnu skrb ukoliko je
poinitelj recidivist. Izreena novana kazna nee se izvriti ako poinitelj prekraja koji je ovisnik
o drogi odnosno povremeni uzimatelj lijeenja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno odvikavanja
od ovisnosti u pravnoj osobi, uspjeno zavri postupak. Ako je prekraj iz Zakona o suzbijanju
zlouporabe opojnih droga poinjen prvi put, ovisniku o drogi ili povremenom uzimatelju droge
izrie se samostalno zatitna mjera obveznog lijeenja ili odvikavanja od ovisnosti. Sukladno
Zakonu o prekrajima protiv javnog reda i mira, sud moe osobi koja se odala uivanju alkohola
ili opojnih droga ili drugih omamljujuih sredstava i zbog te svoje sklonosti i navike vri
prekraje, a postoji opasnost da e ih ponovno vriti, uz kaznu izrei i zatitnu mjeru obveznog
lijeenja od alkoholizma i narkomanije. Prekrajni sud moe maloljetnom poinitelju prekraja
odrediti posebnu obvezu da se uz suglasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika podvrgne
odvikavanju i lijeenju od droge ili druge ovisnosti ako ocijeni da e primjenom te obveze
pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponaanje. Izvrenje posebnih obveza odreenih
maloljetniku provodi se uz nadzor centra za socijalnu skrb koji o tome izvjetava sud. Nadalje,
Prekrajni sud upuuje na izvrenje pravomone sudske odluke u kojima su izreene zatitne
mjere obveznog lijeenja o ovisnosti.

Datum izrade prijedloga: 1. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Marina Kovaevi, sutkinja Prekrajnog suda u Virovitici

18
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Opinsko dravno odvjetnitvo u Virovitici
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
Centar za socijalnu skrb Virovitica
Centar za socijalnu skrb Slatina

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Opinsko dravno odvjetnitvo u Virovitici surauje s Centrom za socijalnu skrb Virovitica i
Centrom za socijalnu skrb Slatina. Kada policija podnese kaznenu prijavu prema maloljetniku

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


ili protiv mlaeg punoljetnika, od centara za socijalnu skrb trae se podaci o osobnim i
materijalnim prilikama te podatak bi li prema istome trebalo izrei posebnu obvezu ili odgojnu
mjeru. Nakon dobivanja traenih podataka, Odvjetnitvo moe sukladno Zakonu o sudovima za
mlade uvjetovati nepokretanje kaznenog postupka na nain da se prijavljena osoba ukljui u
postupak odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti. Takoer, u sudskom postupku predlae se
sucu za mlade izricanje odgojne mjere ili posebne obveze.

Datum izrade prijedloga: 30. sijenja 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Nenad Dobri

19
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Probacijski ured Bjelovar
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
dravno odvjetnitvo
sudovi
kaznionice i zatvori
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije
lijenici primarne zdravstvene zatite i specijalisti psihijatri
policija
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

udruge
centri za socijalnu skrb

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Probacijski ured Bjelovar je dio Sektora za probaciju, Uprave za kazneno pravo i probaciju
Ministarstva pravosua. Nadlean je za provoenje probacijskih poslova na podruju Bjelovarsko-
-bilogorske, Virovitiko-podravske i Koprivniko-krievake upanije.
Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda punoljetnih poinitelja kaznenih djela. Izvravanjem
probacijskih poslova slubenici provode nadzor te pruaju pomo i podrku poiniteljima
kaznenih djela s ciljem njihove resocijalizacije i reintegracije u drutvo uz brigu o zatiti
drutvene zajednice. Stoga je za uinkovito provoenje probacijskih poslova nuna meuresorna
suradnja. Osobe s problemom ovisnosti su u rad probacijske slube najee ukljuene kroz
nadzor obveza ili mjera lijeenja od ovisnosti izreenih od strane dravnog odvjetnitva ili
sudova te kod poinitelja uvjetno otputenih s izdravanja zatvorske kazne. Probacijski slubenik
upuuje poinitelja na izvravanje obveze lijeenja kroz dostavljanje pisane obavijesti nadlenim
institucijama i dokumenta kojim je obveza izreena (presuda, rjeenje, zahtjev). Slubenik nadzire
provoenje obveze na nain da poinitelj slubeniku dostavlja medicinsku dokumentaciju.
Slubenik prema potrebi kontaktira instituciju u kojoj se lijeenje provodi te u pisanom obliku
alje zahtjev za dostavom izvjea. Sukladno zakonskim rokovima, o izvravanju obveze lijeenja
probacijska sluba izvjetava nadleno tijelo koje je obvezu izreklo. Problem ovisnosti probacijski
slubenik moe prepoznati i prilikom razgovora s osuenikom kroz izvravanje drugih probacijskih
poslova u kojima poinitelju nije izreena mjera lijeenja (organiziranje rada za ope dobro,
pisanje izvjea za dravno odvjetnitvo ili sud i slino). U tom sluaju, putem savjetodavnog
razgovora, probacijski slubenik motivira poinitelja na ukljuivanje u lijeenje te ga informira
o institucijama kojima se u tu svrhu moe javiti. U izvravanju probacijskih poslova Probacijski
ured Bjelovar razmjenjuje informacije od vanosti s nadlenim institucijama. Sukladno Zakonu
o probaciji (Narodne novine, broj: 143/12.) osoba moe biti ukljuena u probaciju na temelju
osobnog pristanka te joj se jami zatita osobnosti i tajnost osobnih podataka. Stoga probacijska
sluba moe uskratiti informacije o poinitelju ako bi se time naruila navedena prava.

Datum izrade prijedloga: 31. sijenja 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Danijela Mili, prof. psihologije, voditeljica Probacijskog ureda Bjelovar

20
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Odgojno-obrazovne ustanove u Virovitiko-podravskoj upaniji
a odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:

policija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port


Virovitiko-podravska upanija i tehniku kulturu Virovitiko podravske
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok upanije
Virovitiko-podravske upanije centri za socijalnu skrb
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti lijenici primarne zdravstvene zatite
ovisnosti Virovitiko-podravske upanije klinike za psihijatriju

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


nevladin sektor (udruge)

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Odgojno-obrazovne ustanove rade na prevenciji s ciljem zatite zdrave populacije i pruanja
pomoi uenicima s rizinim ponaanjem te osiguravaju strunu pomo djeci i mladima
koji su poeli konzumirati sredstva ovisnosti. kolski preventivni programi dio su Nacionalne
strategije suzbijanja zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj. Preventivni programi provode
se kroz specifine oblike rada i nespecifine preventivne mjere. U provoenju istih, kole
surauju s brojnim institucijama i resorima. U primarnoj prevenciji kole surauju s Policijskom
upravom Virovitiko-podravskom kroz edukacije, radionice, projekte (Zdrav za 5), tribine
za uenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Suradnja kola sa Zavodom za javno zdravstvo
Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije, Djelatnosti za prevenciju i izvanbolniko lijeenje
ovisnosti sa zatitom mentalnog zdravlja, realizira se kroz predavanja i edukacije za uenike
(Zdrav za 5), prosvjetne djelatnike i roditelje te neposredni savjetodavni rad i pruanje strune
pomoi uenicima koji su poeli konzumirati sredstva ovisnosti. Odgojno-obrazovne ustanove
i Djelatnost kolske medicine Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske
upanije surauju kroz predavanja na temu promocije zdravih stilova ivota i unapreivanja
zdravlja te savjetodavni rad za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Povjerenstvo za
suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitiko-podravske upanije suradnik je svih kola i kontinuirano
radi na unapreivanju rada kolskih koordinatora, organizira predavanja, edukacije, promocije
strune literature, koordinira istraivanjima, prua pomo u organizaciji slobodnog vremena
mladih kroz broure te razliitim aktivnostima obiljeava Mjesec borbe protiv ovisnosti. Upravni
odjel za prosvjetu, kulturu,port i tehniku kulturu Virovitiko-podravske upanije osigurava
nabavku strune literature za kole, organizira edukaciju prosvjetnih djelatnika i prua podrku
kolama u radu na prevenciji. Suradnja s centrima za socijalnu skrb realizira se kroz kontinuirano
izvjetavanje i razmjenu podataka o uenicima i roditeljima te poduzimanju mjera obiteljsko-
-pravne zatite. kole i lijenici primarne zdravstvene zatite surauju u razmjeni informacija o
uenicima te preporuuju odlazak u Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske
upanije i klinike za psihijatriju (Virovitica, Osijek, Zagreb).
Nevladin sektor surauje sa kolama putem organiziranja tribina, radionica, edukacija za
voditelje PP-a. Razliite udruge u lokalnoj zajednici pruaju pomo i podrku mladima te
im pomau da kvalitetno provode slobodno vrijeme. Odgojno-obrazovne ustanove sve oblike
suradnje provode u skladu sa zakonom te omoguavaju provedbu mjera koje u njihovoj ustanovi
provode ostala tijela, vodei brigu o zatiti dostojanstva i prava svakog uenika.

Datum izrade prijedloga: 3. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Marija Lenart, prof. pedagogije

21
Naziv institucije/nadlenog tijela i resor:
Zajednica udruenja klubova lijeenih alkoholiara
Virovitiko-podravske upanije
a ) odgoj c ) policija f ) lokalna uprava
i obrazovanje d ) socijalna skrb i samouprava
b ) pravosue e ) zdravstvo g nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surauje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
Hrvatski savez klubova lijeenih alkoholiara
klubovi lijeenih alkoholiara u Hrvatskoj i inozemstvu
lijenici primarne zdravstvene zatite, Dom zdravlja Virovitiko-podravske upanije, bolnice,
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije
kole
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI

centri za socijalnu skrb


sudovi
policija
probacijski ured
udruge
pravni subjekti (poduzea)

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:


Zajednica klubova lijeenih alkoholiara Virovitiko-podravske upanije (ZUKLA) okuplja
klubove lijeenih alkoholiara na svom teritoriju trenutano su to udruenja klubova lijeenih
alkoholiara u Slatini i Virovitici (UKLA Slatina i UKLA Virovitica). U Slatini su u rad ukljuena etiri,
a u Virovitici jedan dodatno educirani struni djelatnik. Klubovi lijeenih alkoholiara su udruge
graana kojima dragovoljno pristupaju osobe s alkoholom i drugim ovisnostima izazvanim
poremeajima, a rad se odvija prema principima terapijske zajednice, obvezan obiteljski
postupak i edukaciju svakog lana. Krovna udruga je Hrvatski savez klubova lijeenih alkoholiara
(HSKLA) u ijem predsjednitvu imamo svog lana i sudjelujemo u realizaciji programa rada
Saveza, a koji provodi i superviziju rada. S klubovima lijeenih alkoholiara u Hrvatskoj i izvan nje
(BiH, Slovenija, Italija) razmjenjujemo iskustva u radu (godinje skuptine, struni sastanci, veeri
poezije, sportski susreti). Jako je vana suradnja sa zdravstvom prethodni tretman u bolnici
i nastavak postupka u KLA (iako se esto u KLA ukljuuje i bez bolnikog lijeenja), razmjena
informacija s nadlenim lijenikom, zajednike aktivnosti sa ZZJZ; kolama (kolski preventivni
programi); centrima za socijalnu skrb (skrb o lanovima obitelji, posebice djeci iz ugroenih
obitelji), sudovima, policijom i probacijskim uredom (ukoliko lan KLA ima i neku mjeru iz njihove
domene), privrednim subjektima (uzajamni interes zbog pohaanja KLA njihovih zaposlenika),
kao i ostalim udrugama zainteresiranim za problematiku ovisnosti. Vano je napomenuti kako
se u KLA pristupa dragovoljno, bez uputnica, kako je velik naglasak na motiviranju obitelji za
pohaanje KLA i kako struni djelatnici (UKLA Slatina) rad u KLA obavljaju volonterski.

Datum izrade prijedloga: 1. veljae 2017.

Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:


Ksenija Vujanovi-Juras, prof. psihologije, predsjednica UKLA Slatina

22
Iz strune recenzije
() Ovaj dokazano istraivaki i Ovom vrijednom publikacijom
autorski tim poao je od nunog nastavljena je bogata istraivaka
zahtjeva da se temama zdravstvenog tradicija Zavoda za javno zdravstvo
ponaanja djece i mladih, posebice Sveti Rok Virovitiko-podravske
onim u vezi s nepoeljnim, rizinim upanije koji ve jedno desetljee
i ovisnikim ponaanjima, pristupa kontinuirano provodi istraivanja
interdisciplinarno, multidisciplinarno na temu zdravstvenih ponaanja
te su postavili nuan zahtjev da djece i mladih s osobitim naglaskom
svi dionici aktivnosti budu svjesni na ovisnika i rizina zdravstvena

PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


perspektiva koje imaju drugi i da ponaanja. To je uistinu jedinstven i
imaju jasan i to cjelovitiji uvid u vrijedan uspjeh u Hrvatskoj te ga je
metodologiju i nain postupanja potrebno uvijek iznova ponavljati.
drugih. Siguran sam da e ova publikacija
Na tragu tog suvremenog zahtjeva, biti od koristi veem broju strunjaka
kroz nekoliko susreta okupili su se u njihovom profesionalnom radu te
predstavnici razliitih tijela dravne je stoga preporuujem za tiskanje.
uprave, tijela lokalne samouprave, U kombinaciji s ve postojeim
strunih tijela i organizacija koje jesu publikacijama istih autora i istog
i mogu biti ukljuene u aktivnosti izdavaa, ona e imati i dodatni
rada s rizinim populacijama. pozitivni efekt budui da osvjetljava
Rezultat tih nastojanja je katalog podruje strunog rada na jo bolji i
informacija te opis mogunosti i struno opravdaniji nain. ()
poduzetih aktivnosti spomenutih
aktera. Zagreb, 1. oujka 2017.
Publikacija je pisana jasno i prireena
u dobrom obliku za tisak. Uredniki prof. dr. sc. Josip Burui
posao je vidljiv u svim dijelovima
publikacije te je rije o jasnom,
cjelovitom i dobro strukturiranom
tekstu. Kroz vie dijelova publikacije
prueni su jasni razlozi zbog ega
je vana meusektorska suradnja u
prevenciji i suzbijanju ovisnosti te je
itanjem publikacije jasno da je ovaj
Protokol rezultat i ishod upravo dobre
postojee prakse u meusektorskoj
suradnji u Virovitiko-podravskoj
upaniji.
23
Biljeke

24
PROTOKOL MEUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI
Protokol
Protokol meusektorske
me usektorske suradnje
suradnje u prevenciji i suzbijanju prevenciji
u ovisnosti i suzbijanju
u Viroviti ko-podravskoj ovisnosti
upaniji
u Virovitiko-podravskoj upaniji
Op a bolnica Virovitica
Dom zdravlja Viroviti ko-podravske upanije
Odgojno-obrazovna
Zavod za hitnu medicinu Viroviti ko-podravske upanije
ustanova
Lije nik primarne zdravstvene za tite

Klub lije enih alkoholi ara


Ostale udruge Viroviti ko-podravska
upanija

Centar za socijalnu skrb Virovitica


Podru nica Obiteljski centar Virovitica
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok
Probacijski ured Bjelovar
Centar za socijalnu skrb Slatina Viroviti ko-podravske upanije

Policijska uprava Op insko dr avno


Op inski sud u Virovitici
Viroviti ko-podravska odvjetni tvo u Virovitici

Prekr ajni sud u Virovitici Ljubi asto: Informacije iz ovih institucija Zavodu za javno zdravstvo
posreduje Centar za socijalnu skrb
Plavo: Informacije iz ovih institucija neposredno se proslje uju Zavodu za
javno zdravstvo Sveti Rok Viroviti ko-podravske upanije

ISBN 978-953-7756-26-0
Crno: Informacije izme u ovih nadle nih tijela neposredno se proslje uju