You are on page 1of 8

Jaunstrnu pamatskolas avze

30.11.2016. Nr.28 Pieejama Jaunstrnu pamatskol un elektroniski-


http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/
Novembris ir bijis bagts ar
Aktualittes NOVEMBR
dadiem krsainiem notikumiem, kas
novrsa msu uzmanbu no pelkuma 04.11.- orientans un draudzbas vakars
Kaunat
dab, jo sniegs uz brdi bija nokusis, un
10.11. konkurss Mana Latvija 5.-9.klau
tad skatienam pavrs salnu skartie zles komandm
11.11.- Lpla dienas prbaudjumi skolas
stiebri un kailie koki un krmi.
zniem
Novembr, Latvijas mnes, notika 11.11. svecu iedegana un lpu skrjiens
Strnos
daudzi ar sportu saistti paskumi, par
15.11.- konkurss "Mana Latvija" Rzekn
kuriem js varsiet last aj numur. 16.11.- skol viesojs robesargi
16.11. ar svtku sveicienu msu skolni devs
Nedrkstam aizmirst, ka novembris
uz Strnu Veco auu pansiontu
bija patriotisma mnesis, kur ms pie 17.11.- LR proklamanas svtki skol
18.11. Latvijas dzimanas dienas svinana KC
sava aprba nsjm mazus Latvijas
24.11.- volejbola sacensbas meitenm un zniem
karodzius, ar dadm sportiskm 28.11.- florbola sacensbas Dricnos
29.11. Jaunstrnu pamatskolas meiteu
aktivittm atzmjm Lpla dienu.
komanda prstvja Rzeknes novadu Latgales
Gan kopgi, gan katrs savs mjs reiona volejbola sacensbs, kas notika Viak
svinjm Latvijas dzimanas dienu.
Es raugos tautas vstur
Tau tagad ir skusies Advente,
Un taj redzu savu dvseli.
klusais laiks, kur ms gatavojamies Es dodos pc tautas brvbas
Un krtu zem sarkanbaltsarkan.
Ziemassvtkiem, un ceram sagaidt
Ar rokm turu
dadus brnumus, kas nks ldz ar tiem. Sarkanbaltsarkano audeklu,
Un ar iem vrdiem
Dzvoju msdienu sabiedrb.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna, un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds,
Un nodot es gribu to mantojum.
Smaidam Smjat? Kur tu biji, dli?
N! Parz!
Dzerat? Kur tas ir?
N! Kdus 2000km no Preiiem!
Krtis Jzi, ko tu td uh darji?
spljat?
N!
Jums vispr Komandieris stv ierindas priek:
ir kds Kam ir nazis, soli uz prieku!
netikums? Viens kareivis paiet soli uz prieku.
Ir! Es meloju! Komandieris:
Malacis, saem desmit dienu
Divas blondnes iesprst lift . Viena bauj atvainjumu.
palg, tad atkal otra, nu viena ierunjas Taj pa diena kareivis devs
Paklausies, vajadztu varbt kliegt kop!? atvainjum. Pc kdm trijm dienm
Nu, labi, abas bauj: Kop! Kop! komandieris atkal vras pie ierindas:
Kam ir nazis, soli uz prieku!
Programmtja sieva pienes vram kafiju. Vi,
Visa ierinda paiet soli uz prieku.
neatraudams acis no monitora, paem krzti,
Komandieris:
iedzer malku un prmeto bals saka:
Malai, iesiet mizot kartupeus.
Tu tau zini, ka man riebjas kafija bez cukura!
Zinu, drgais, zinu, atbild sieva. Man
vienkri gribjs dzirdt tavu balsi. -Dzirdju, ka tevi Vinnijs Pks grie
paaugstinjui amat! Sivntiam matus:
-J,tagad logus mazgju -Sivnti, Tev ausis vajag?
jau 28. stv! -J!?
Fakti -e, em!

Neatkargi no biezuma, nevienu papru nevar saloct vairk k 7 reizes


Leonardo Davini izgudroja modintju, kur guoajam berzja kjas
Vairk nek pusi Latvijas teritorijas klj mei, k rezultt esam viena no zakajm valstm
pasaul, pc vides veiktspjas indeksa (Environmental Performance Index) ieemot godpilno
otro vietu
Latvij ir piektais trkais internets pasaul
Visbiek Latvij sastopamais mju nosaukums ir "Cerii
Vispopulrkais prtikas produkts Latvij ir kartupelis. Gad viens cilvks vidji apd 78 kg
kartupeu
Veck Latvijas pilsta ir Ludza. T hroniks pieminta 1177.gad
Alnis ir lielkais Latvij mtoais zdtjdzvnieks
Rgas vstures un kuniecbas muzejs ir veckais muzejs Baltij
Upes, ezeri un denskrtuves aizem 3, 7 % Latvijas teritorijas
Apei ir visskais Latvijas pilstas nosaukums
18.novembris
18.novembris- Latvijas Republikas proklamanas diena. aj dien valst oficili ir svtku
diena - nav jiet ne uz darbu, ne uz skolu.
Svtku sajta tika radta jau 17.novembr, kad ar siltm dziesmm, skangm dejm un
patriotiskm dzejou montm skol svinjm msu valsts svtkus. Dzirdjm pateicbas vrdus
no direktora puses, jo svtku paskum vi apsveica skolas komandu par izcnto 1.vietu novada
konkurs Mana Latvija. Pc sving paskuma notika neliela diskotka.
18.novembr Valsts svtkus svinjm KC. Koncert dziedja, dejoja un dadi sveica Latviju
98. dzimanas dien, tika godinti ar aklkie Strnu pagasta cilvki. Paskum sveicm ar
skolotju Jannu Bikovsku un Rolandu Ankipnu. Paldies, Jums, skolotji!
K svtkos nkas, visus uzcienja ar tju un svtku kku, bet vlk bija svtku balle, kur
skaists dziesmas grupas Ezers izpildjum lika sajust brnigu, svtkiem atbilstou noskau.

Klaias
*Zinms, ka daas skolnieces uz RTA pulciu devs pat tad, kad skolas autobuss nebrauca.
Malai!
*Kds ir manjis, ka Rzekn, pietur, kda msu skolniece sdjusi ar sarkaniem aa ragiem,
skaidrs, ka svtki nav vairs aiz kalniem!
*Dai msu skolas skolni manmi sporta zl vienmr, kad t ir va. Pareizi, trenii norda un
stiprina!
*Izrds, ka msu skolas puii nepriecjas par meiteu sasniegumiem, bet tiei otrdi - izrda
nepatiku, interesanti, kas viiem noticis?
*Skol daudzi skolni saslimui ar kontroldarbu norakstanas epidmiju, kas tad nu?
*Skolni kuvui tik slinki, ka pat em un kop refertus.
*Augu atlikumi un sieriu papri turpina svaidties ce no damzles uz skolu. Kauns!
*Kds skolns, negribdams dalties ar skolasbiedriem ar gargu picu, nopirka to
un apda turpat pie veikala.
*Saka, ka konflikti ar skolotjiem turpins...
* Pirmais sniegs- visi pikojas.Kds nejaui tika ar skolotja manas logos...
*Kamr vecko klau skolni aiziet uz piena telpu, mazie jau apd visu baltmaizi. Atstjiet ar
mums!!
* Ir ievrots, ka skol starp dau klau skolniem valda paas simptijas.
* Lielk daa no msu skolas meitenm sacensbu laik ir paguvuas iepazties ar vairkiem
zniem, esam ievrojui, ka daas no msu skolniecm vl joprojm turpina ar viiem sazinties...
* Dai skolni mdz kaitint skolotjus.
* Divas meitenes no 6. un 7. klases t gatavojas robotu sacensbm, ka lielko dienas dau pavada
skol.
* Redzts un dzirdts, ka 9.klases zniem oti patk dziedt, vii dzied katru starpbrdi!!!
* Ir mants, ka daiem skolniem atkal mod ir atgriezusies skraidana ar siksnm.
* Zni, beidziet izprast no meitenm damo, vias, nespjot jums atteikt, vienkri atdod visu, kas
ir.
*1. klases skolni ir oti akli un labi mcs, to nevartu teikt par 9. klases zniem.
* Msu meitenes volejbola sacencbu laik pc vienas no splm ska raudt. Interesanti, vai ts
bija prieka asaras?
Sporta pasaule
Volejbols 24.11.2016.

24.novembr notika volejbola sacensbas 8.-9.klasm. Meitenm sacensbas noritja


Brzgal, savukrt zniem - Adamov. Zniem sacensbs piedaljs 10 komandas, starp
kurm msu puii ierindojs 5.viet. Zni cnjs, un ca bija oti spraiga. Paldies viiem par to!
Savukrt meitenm sacensbs piedaljs 8 komandas, kuru starp ms meitenes
izcnja godpilno 1.vietu. Ca bija oti smaga un ldz pat pdjam punktam nebija
zinms, kas uzvars, bet msu meitenes to paveica.
Apsveicam msu meitenes ar tik augstu rezulttu!

Florbols 28.11.2016.

28.novembr Dricnu sporta zl notika sacensbas florbol. Tajs piedaljs


8 komandas no Rzeknes un Vinu novada. Sav apakgrup zni izcnja
2 uzvaras un ierindojs 2. viet, tau finl ncs atzt pretinieku prkumu,
msu zni ieguva 4.vietu. Paldies par azartu un eneriju, piedaloties sacensbs!
Volejbols 29.11.2016.
Sakar ar to, ka msu meitenes Rzeknes un Vinu novada sacensbs volejbol izcnja 1.
vietu, vim bija iespja prstvt Rzeknes novadu ar Latgales reiona sacensbs, kas
notika 29.novembr, Viak. Meitenes cnjs ar stiprkajm Latgales komandm, gja oti grti.
Apakgrup vias sacents ar Daugavpils meiteu komandu, kuras izrdjs oti spcgas, un
Jaunsilavas sporta skolas komandu. Protams, jatzst, ka msu spki nav saldzinmi ar sporta
skolu spku, bet meitenes cents un spl ar Krslavas komandu pietrka tikai mazliet, lai
uzvartu, tika piedzvots zaudjums ar divu punktu defictu.
Liels paldies meitenm, kas nenobijs stties pret grtbm un piedaljs sacensbs!

Tikans ar robesardzes prstvjiem


16. novembr, pateicoties Ludzas prvaldes prieknieka pulkvea Ivara Ruskua
atbalstam, msu skolniem bija iespja tikties ar robesardzes prstvjiem un iepazties ar
robesarga profesiju. Vispirms aktu zl tika rdta mcbu filma, kur redzjm
robesargu darbu un jaunieu mcbas koled. Tika demonstrts ar tehniskais
aprkojums - tlskatis, roku dzeli, zizlis, steks, sasieanas ldzeki viss, kas paldz
apturt likuma prkpjus.
Pats interesantkais, protams, gaidja r, kur mums rdja robesardzes suu
meistarbu un vizinja ar kvadraciklu jeb visurgjju. Visiem robesargu viesoans oti
patika, un vairki vecko klau skolni guva prliecbu par pirms darba vietas izvli.
Mana Latvija
Novembris - patriotisma mnesis. Katram ir savas patriotisks tradcijas. Kds ns pie
aprba piespraustu Latvijas karodziu, kds tumajos un vsajos vakaros pie loga iededz svecti,
lai t ar savu siltumu un gaismu piepilda mju un rada svtku noskau.
Pa vienu no tradicionlajiem novembra paskumiem msu skol ir kuvusi viktorna Mana
Latvija, kuru organiz un vada vstures skolotjs A.Zahars, ar is gads nebija izmums, tpc
10. novembr 5.-9.klau komandas bija gatavas pardt un prbaudt savu erudciju. Lk, ar
rezultti- 1.vieta- 9.klases komandai, 2.vieta- 7.klases komandai, 3.vieta- 6.klases komandai.

Savukrt 15. novembr erudcijas sple Mana Latvija


notika Rzekn, kur msu skolas komanda ieguva 1.vietu!
Skolu prstvja: anete Pika, Ilvars Razgalis, Ija
Gruznovs, Ija Jerovs, Mrti Komps.
Paldies visiem, kas svtku laik
pie aprba nsja sarkanbaltsarkano lentti, td
veid Js izrdjt mlestbu savai zemei, Latvijai!

Lpla diena
T ir diena, kur ms pieminm visus tos, kas ir cnjuies un kritui par to, lai msu drg
valsts, Latvija, btu brva.
Ar msu skol notika ar Lpla dienu saisttas aktivittes.
11. novembr puius sagaidja milzgs prsteigums, jo pcpusdien visiem bija jierodas uz
slepeno misiju skolas sporta zl, tur visi tika sadalti rots, un katrai rotai bija savs virsnieks
(Vitolds, Ivars, Rolands un Andrejs), pc virsnieku svilpes rotas devs misijs, ts gan nebija
no vieglajm, bet kopum vism rotm izdevs ts iziet! Lai gan tika skaitti punkti un rotas
sacents sav starp, noslgum, protams, uzvarja draudzba, jo paskuma mris bija labi
pavadt laiku.
ArTavas komandas zni saka milzgu paldies msu skolas meitenm par paskuma
organizanu!

Savukrt vlk, vakar, jau otro gadu pc krtas,


pie Strnu Kultras centra pagasta iedzvotjiem
bija iespja iedegt un nolikt svectes par piemiu karavriem,
kas atdeva savu dzvi, lai vartu dzvot ms...
Novitte ogad bija lpu skrjiens, kas notika k
iesildans pirms sts skrieanas, kur startja vairkas
vecuma grupas: 1-2.kl.,4.-6., 7.-9.kl. Katram dalbniekam
piera medau, k ar apbalvoja godalgoto vietu ieguvjus.
Paldies tiem, kas atnca un piedaljs!!!
Orientans Kaunat
4.novembr Kaunatas vidusskola rkoja orientanos, kur piedaljs ar msu skolas skolni.
Paskums bija neparasts ar to, ka orientans notika skol, nevis r k parasti, neierasts bija ar
komandu daljums, jo skolni startja jaukts komands, kas va tuvk iepazties ar ar citu skolu
skolniem. Saskaitot punktus, izrdjs, ka dai msu skolni pat izcnja godalgots vietas un par
piemiu ieguva medau un balvas no Rzeknes novada pavaldbas.
Pc orientans sacensbm, paskuma turpinjum, jaunieus priecja
diskotka, kur skolni varja izdejoties, iepazties ar jauniem cilvkiem, k ar jauki
pavadt laiku ar draugiem. Pc paskuma visiem skolniem bija daudz jaunu,
pozitvu emociju, k ar vii bija priecgi par jauki pavadto laiku.
Paldies Kaunatas vidusskolai par jauki organizto vakaru!

Rzeknes Tehnoloiju akadmijas


organiztie pulcii
5.novembr notika pirmais brauciens uz RTA pulciiem, kur skolni var attstt savas
zinanas, k ar iepazties ar jauniem draugiem.
ogad pulciiem pieteics oti daudz msu
aj mcbu gad skolniem tiek piedvti di skolas skolnu, tpc bija jveic atlase.
Kopum uz nodarbbm Rzekn brauca
intereu izgltbas pulcii tehniskaj jaunrad:
18 skolni. Visi, kas devs uz pulciiem, ir
Jauno inenieru skola (4.-6.kl.) priecgi, jo ogad nodarbbas ir vl
mija mums apkrt (4.-6.kl.) interesantkas un modernkas, pozitvi ir ar
Dizains (5.-9.kl.) tas, ka par braukanu nav jmaks, jo uz
Roboti (5.-9.kl.) nodarbbm skolnus ved pagasta busi.
Elektronikas darbnca (4.-6.kl.) Ja autobuss ir aizemts, tad gan jdom,
Vides izlki (3.-5.kl.) k uz nodarbbm nokt pau spkiem.
Iepazsti savu organizsmu (4.-9.kl.)
Advente
27. novembr, tiei 4 nedas pirms Ziemassvtkiem, aizdedzm pirmo svecti Adventes
vainag. Pirm Advente iezm skaisto, kluso un mo Ziemassvtku gaidanas laika skumu.
Tas ir prdomu brdis - laiks, kad atskatties uz pagjuo gadu, padomt labas domas par saviem
majiem un lnm paveikt visus aj gad nepadartos darbus.
Adventa laika btisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzm mbu un vienotbu, gaismas
uzvaru pr tumsu. To veido no mzaiem prieu vai egu zariem, kas simboliz cerbu un mgo
dzvbu. Vainag tiek dedzintas etras sveces - pa vienai katras gaidanas nedas svtdien.
Neaizmirsti apsveikt savus draugus!

JUBILRI DECEMBR
3.decembris Elgars Razgalis
7.decembris Elvita Griule
15.decembris Rente Anufrijeva
15.decembris Jekaterina Metekova
19.decembris sk. Mudte Leiduma
20.decembris Edvns Ujanovs

Skolas avzes kolektvs sirsngi sveic


Js svtkos!

Zmjumu konkurss
Latvijai dzimanas dien!
Viesoans pansiont
Gatavojoties msu valsts dzimanas
dienai, izsludinjm zmjumu konkursu. 16.novembr, brdi pirms msu valsts
Jteic, ka skolni ir diez gan dzimanas dienas, ar skangu un muziklu
aizmrgi un ktri, jo esam samui sveicienu devmies uz Strnu Veco auu
tikai vienu zmjumu. Tpc sakm pansiontu, lai iepriecintu un radtu svtku
paldies Valrijai Makejevai par sajtu visiem, kas bija sankui uz
uzdroinanos un piedalanos paskumu.
konkurs. Lai tavs zmjums, rpgs un T k pansionta zle ir oti mazia, tad
krs, ir k dvana Latvijai dzimanas nevarjm pai izvrsties ar kustbm un
dien! dejm, bet dziesmas dziedjm un
dzejous, tautasdziesmas deklamjm no
visas sirds.
Paskuma noslgum k sveicienu
katram pansionta iedzvotjam dvinjm
sarkanbaltsarkano lentti, ko piespraust pie
aprba, td veid pardot savu mlestbu
un cieu pret zemi, kur dzvojam. Lai,
svtkiem nkot, btu ar kds cienasts, k
veselgu dvanu bijm sarpjui grozu ar
Gaigalavas pagast audztajiem, srtajiem
boliem.
KONKURSA Uzmini skolotju! REZULTTI!!!
Skolas avzes ArTava oktobra numur tika izsludints konkurss Uzmini skolotju, kur
skolniem, apskatot skolotju brnbas bildes, vajadzja uzmint, kur ir kur.
Daudzi skolni ar azartu rs pie minanas, domja, sprieda, analizja. Visus mulsinja
fakts, ka skol strd 13 skolotji, bet avz bija 15 brnbas fotogrfijas, varbt kds iemaldjies
no malas, varbt tur ir kds, kur vairs nestrd skol??? Atbilde bija pavisam vienkra, diviem
skolotjiem konkursam bija iesniegtas 2 brnbas bildes. Izrdjs, ka daudzi skolni nemaz
nezinja, k sauc visus skolas skolotjus, kdas bija ar pierakstot viu vrdus un uzvrdus!
Kopum konkurs piedaljs 8 skolni. Izvrtjot visas iesniegts atbildes, lk, rezultti:
Egita 12 pareizs atbildes, Marika 11, Rente - 11, Valrija 10, Jevgeija 10, Marija 7,
Krlis 6, rika 4 pareizs atbildes.
T k nevienam nebija atbildts pareizi uz visiem jautjumiem, tad veicinanas balvu
pasniegsim Egitai, jo viai bija visvairk pareizo atbilu. Balvu vars saemt pie sk. Lgas.
(Pareizs atbildes: nr.1 un nr.11 Janna Bikovska, nr.2 Jekaterina Marmiova, nr.3 Mudte Leiduma, nr.4 un 14
Elita Kupruka, nr.5 Rolands Ankipns, nr.6 Ivars Igaunis, nr.7 Lga Augstkalne, nr.8 Tersija Gruznova, nr.9
Svetlana Patmalniece, nr.10 Sandra Dervinika, nr.12 Vanda ebe, nr. 13 Andrejs Zahars, nr.15 Valentna
Sidorova)
Paldies par aktivitti un piedalanos konkurs!

Klusu un ziemgu
decembri!!!
1.decembris Adventes vainaga kopga

iedegana

8.decembris konkurss Mini, mini mkliu

5.-16.decembris Labdarbas neda

21.decembris Ziemassvtku eglte, koncerts

Gaidsim jsu ieteikumus un idejas


Avztes veidotji:
par avztes
Redaktors - Mrti Komps
noformjumu un saturu!
Redaktora vietniece - Dina Petrunina
Atceries! Korektore - Sk. Lga Augstkalne
Avzei ir ar savs e-pasts- Korespondenti - Ija Gruznovs, Ija Jerovs,
martink01@inbox.lv
Linda Laganovska , Marika Valda Ujanova,
Uz o e-pastu varat stt savus dzejous, pasakas,
ststus, zmjumus, novrojumus, Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valrija
anekdotes, faktus un visu interesanto, ar klaias!
Makejeva, anete Pika, Elvita Griule.