You are on page 1of 2

Maart 2009

Transfer van reserves naar het buitenland


Transfer naar een soortgelijke pensioentoezegging of een pensioenovereenkomst

De overdracht van een reserve van een contract van de tweede pijler wordt geregeld door artikel
364ter WIB zoals gewijzigd door de Wet op de Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003.

Toepassingsgebied:

De kapitalen en afkoopwaarden gevestigd:


- hetzij door middel van persoonlijke bijdragen van de zelfstandigen (VAPZ),
- hetzij door middel van persoonlijke bijdragen voor aanvullende verzekeringen tegen ouderdom
en vroegtijdig overlijden door tussenkomst van de werkgever, via inhoudingen op het loon,
- hetzij door middel van werkgeversbijdragen,
die door de voorzorgsinstelling of de verzekeringsonderneming waarbij ze werden gevormd, ten
bate van de begunstigde of zijn rechtverkrijgenden, worden overgedragen naar een soortgelijke
pensioentoezegging of een pensioenovereenkomst, genieten een fiscale neutraliteit op het
ogenblik van de overdracht, indien die plaatsvindt binnen de Europese Economische Ruimte. Dit
wil zeggen dat er geen fiscale gevolgen zijn voor de personenbelasting op het ogenblik van de
overdracht, zelfs indien de overdracht plaatsheeft op verzoek van de begunstigde. De inhoudingen
(RSZ, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing) zullen doorgevoerd worden op de eindvervaldag
van het contract.

Deze bepaling is zowel op de interne overdrachten binnen dezelfde voorzorgsinstelling als op de


externe overdrachten van toepassing.

Bovendien moet het gaan om soortgelijke pensioentoezeggingen, dat wil zeggen toezeggingen die
vallen onder de tweede pijler (overdracht van een reserve van een groepsverzekering naar een
andere groepsverzekering, naar een pensioenfonds of naar een individuele pensioentoezegging)
of pensioentoezeggingen die vallen onder het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
(overdracht van een reserve VAPZ naar een ander contract VAPZ).

Welke overdrachten worden niet door deze regeling beoogd?

- de overdrachten van kapitalen of afkoopwaarden naar een verzekeringsonderneming, een


voorzorgsinstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening gelegen buiten de Europese
Economische Ruimte(EER). Zulke transfers worden gelijkgesteld met afkopen van contracten.
- de overdrachten van het kapitaal of de afkoopwaarde van een groepsverzekering of een
individuele pensioentoezegging naar een individuele levensverzekering,
- de overdrachten van het kapitaal of de afkoopwaarde van een individuele levensverzekering
naar een pensioenfonds, een groepsverzekeringscontract, een individuele pensioentoezegging of
een andere individuele levensverzekering.
De desbetreffende kapitalen en afkoopwaarden zullen naar aanleiding van hun overdracht
onderworpen worden aan de van toepassing zijnde fiscale inhoudingen. (cf. EBI Flash Legal 3 van
september 2008)

Bewijs van overdracht 2de pijler binnen EER

De volgende documenten moeten worden opgevraagd bij de buitenlandse pensioeninstelling:


- Het bewijs dat de overdracht geschiedt naar een land van de EER.
- Het bewijs dat de overdracht geschiedt naar een soortgelijke toezegging als de Belgische
pensioentoezegging.

Het bewijs kan bestaan uit een document waarin de buitenlandse verzekerings-onderneming,
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of voorzorgsinstelling verklaart in de Europese
Economische Ruimte te zijn gevestigd en de kenmerken van de pensioentoezegging van de
aangeslotene beschrijft.

Vereffening van de prestaties

In geval van betaling van uitkeringen aan een niet-inwoner volstaat het na te gaan of er een
Verdrag bestaat tot Vermijding van Dubbele Belasting (= Internationale Dubbel Belasting Verdrag,
IDBV), afgesloten tussen Belgi en de woonstaat van de aangeslotene, om uit te maken of op die
uitkering al dan niet de fiscale inhouding van de bedrijfsvoorheffing in de inkomstenbelasting in
Belgi moet worden verricht, en onder welke voorwaarden.

De maatschappij zal op de betaalde of toegekende prestaties enkel de bedrijfsvoorheffing kunnen


toepassen voor zover er ofwel geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting
ondertekend werd met het land van verblijf van de begunstigde, ofwel een overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting bestaat die de heffingsbevoegdheid aan Belgi verleent.

Als er een uitkering betaald moet worden aan een niet-inwoner die zijn fiscale woonplaats heeft in
een land waarmee Belgi geen IDBV heeft gesloten, is de Belgische belasting van niet-inwoners
van toepassing (artikel 228, 2, 6 b, WIB 92), met inhouding van de bedrijfsvoorheffing aan de
bron (in Belgi) door de verzekeringsonderneming.

Er zal altijd een inhouding van RSZ en solidariteitsbijdrage in Belgi zijn.

Landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) op 01/01/2008

Belgi, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,


Hongarije, Ierland, Itali, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni, Sloveni, Slowakije, Spanje, de Tsjechische
Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.