You are on page 1of 22
sslaxaan iby Pejaoat Memernerian Kasihatan Malaysia Jalan Cerderasari 80590 Kuala Lumpur. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 2/ 98. Senarai Tugas dan Tanggungjawab Baru Atendan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Merujuk kepada perkara yang tersebut i atas, sukacita dimaktumkan bahawa Kementerian telah mefuluskan Senarai Tugas dan Tanggungjawab yang baru bagi Atendan Kesihatan untuk pemakaian selanjutnya. 2, Dengan keluamya surat ini, maka Senarai Tugas dan Tanggungjawab Atendan Kesihatan yang dipakai dan diedarkan sebelum ini adalah dibatalkan. Oleh it semua Ketua Jabatan hendaklah mempastikan Senarai Tugas dan Tanggungjawab baru ini dilaksanakan dan dipatubi. Sekian, terima kasih, * BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah, (TAN SRIDATO! (DR) ABU BAKAR BIN SULEIMAN ) Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia rd Kementerian Kesihatan Malaysia. SENARAI TUGAS dan TANGGUNGJAWAB BAGI ATENDAN KESIHATAN OBJEKTIF 1.Untuk mengkaji semula tugas dan tanggungjawab Atendan Kesihatan_berikutan - pengswastaan 5 perkhidmatan di hospital-hospital iaitu Perkhidmatan Dobi, Perkhidmatan Pembuangan Sisa Klinikal, Bio-Medical Engineering, Perkhidmatan Kejuruteraan Hospital dan Perkhidmatan Kebersihan dan Lanskap. 2.Untuk mengenalpasti tugas baru yang boleh ( dilakukan oleh Atendan Kesihatan berikutan penjumudan beberapa jawatan auksiliai iaita Pembantu. Hospital Rendah, Penolong Jururawat, Bidan, Pembantu Teknologi Makmal Perubatan dan Juru Proses Filem X-Ray. 3.Menentukan tugas-tugas baru bersesuaian dengan kemajuan bidang perubatan, Kelayakan masuk dan pembangunan kerjaya Atendan @y Kesihatan pada masa hadapan dengan insentif yang lebih baik dan menarik. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ATENDEN KESIHATAN A. DI WAD-WAD a. TUGAS AM 1. Menerima dan menyerah peralatan yang berkaitan di wad dalam keadaan baik sebelum dan sesudah bertugas. ¢ 2. Mengemas katil, menukar kain dan sarong bantal yang kotor. 3.Mengambil makanan dari dapor serta membantu memberi makanan kepada pesakit. ( 4.Menyuapkan makanan kepada pesakit yang tiada upaya, 5.Membersihkan mangkuk dan talam selepas pesakit makan! 6.Memberi dan membersihkan bekas-bekas najis yang digunakan oleh pesakit. 7.Menghantar bekas-bekas ubat dan memungut ubat-ubatan dari farmasi. 8.Mengutip contoh-contoh spesimen dan menghantar ke Makmal Kajipenyakit. 9.Mengiringi pesakit untuk rawatan/rujukan/siasatan seperti ke jabatan /unit kepakaran ‘Pengimejan , Fisioterapi dan lain-lain. 10.Menghantar mayat ke bilik/rumah mayat. 11.Membantu dalam memeriksa alat-alat: kelengkapan supaya berada didalam keadaan baik, selamat dan boleh digunakan, 12.Membersihkan alat-alat kelengkapan perubatan yang telah digunakan. 13. Menjalankan tugas-tugas ‘despatch’. 3.Memberikan rawatan pemakanan melalui tiub dibawah pengawasan pembantu perubatan J jururawat 4-Melalsukan ‘sponging’ ke atas pesakit bila diarah oleh pembantu perubatan / jururawat, 5.Membuat prosedur ringan dalam penjagaan mulut (mouth toilet). 6.Mencukur pada bahagian badan pesakit yang hendak dibedah, 7.Membantu dalam menyukat dan merekod ‘intake & output” pesakit. ‘8.Mengangkat dan mengubah kedudukan pesakit. 9.Membantu dalam penyediaan alat-alat perubatan seperti 9.1. Memasang dengan betul alat-alat pernafasan (ventilators) 9.2, Memasang alat ‘suction’ 9.3. Menukar tangki gas oksigen yang kosong dan lain-lain. 10.Membantu tugas-tugas dalam keadaan kecemasan seperti 10.1, Menyediakan kepertuan dan peralatan intravena. 10.2. Mengepam ‘ambu bag’. 10.3. Memberi oksigen - nasal dan mask, 10.4. Melakukan ‘suction’, 10.5, Melakukan Kardiopulmonari Resussitasi Asas. 11. Membuat ‘dressing’ yang mudah. 12.Mengambil contoh-contoh urin, najis dan kahak serta melebel dengan betul dan menghantar ke makmal. » 13.Melakukan tugas asas pembersihan dan pembasmian - ‘Concurrent dan Terminal Infection’ dimana pertu 14-Mengemas dan membersihkan peralatan selepas setiap ‘rose dan mombuang sisa- sisa Klinikal mengikut protokol. 15.Membantu dalam program pendidikan kesihatan pesakit, B. PERKHIDMATAN KAUNTER. 1. Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan. 2, Memberikan perkhidmatan seperti ; 2.1, Menerima surat rujukan, keratan kad pesakit fuar atau kad pengenalan pesakit. 2.2, Memberi nombor giliran kedatangan pesakit. 2.3. Menyedia atau mencari kad rawatan pesakit. 2.4, Mengisi borang-borang pemeriksaan seperti borang makmal, borang x’ray, preskripsi ubat dan lain-lain, 2.5, Memanggil pesakit untuk pemeriksaan dan rawatan oleh pegawai perubatan dan pegawai-pegawai lain. 3. Membantu mendaftar pesakit. 4, Membantu mengutip bayaran dan mengeluarkan kupon dengan kuasa yang diberi. 5. Mengumpul dan menyisih kad-kad rawatan pesakit mengikut keperluan dan difailkan dalam rak-rak. 6. Mengambil Laporan Pemeriksaan Makmal dari makmal serta kepilkan bersama kad pesakit. 7. Melayan pertanyaan dari pelanggan /pesakit, 8. Membantu dalam penyediaan data /statistik jabatan. 9, Memesan ‘menghantar /mengambil barang dati stor surgikal /domestik /alatuls. 10. Menguruskan keperluan serta harta benda pesakit semasa discaj, pindah wad atau kematian, 11. Menjawab panggilan telefon. RAWATAN PESAKIT LUAR/ KLINIK PAKAR 1, Melakukan tugas-tugas am dan khas dimana berkaitan. 2, Melakukan tugas perkhidmatan kaunter dimana berkaitan, D. DEWAN BEDAH a. RUANG MENUNGGU / RUANG MENERIMA PESAKIT 1. Membantu memangsil pesakit dari wad-wad 2, Membantu dalam peroses penerimaan pesakit dari wad-wad sama seperti dalam senarai pembedahan dengan memeriksa dan mengesahkan butir-butir pesakit seperti: 2.1 Nombor Pendaftaran 2.2. Nama 2.3. Nombor Kad Pengenalan 2.4 Wad 2.5 Jenis Pembedahan. 3. Memindahkan pesakit dari troli wad ke troli dewan bedah. 4. Menukar linen (kain cadar) wad kepada cadar Dewan Bedah. 5. Pastikan keselamatan pesakit terjamin dengan menaikkan ‘rail’ trol 6. Mengambil urinal apabila diperfukan dan membersihkannya sclepas digunakan, 7. Membantu menerima dan memeriksa jumlah serta butir-butir spesimen sclepas pembedahan untuk dihantar ke makmal. b. DIDALAM DEWAN BEDAH 1, Mengiringi pesakit dari dewan menunggu ke dewan bedah dan sebaliknya, 2, Memindahkan pesakit dari troli ke meja dewan bedah. 3. Membantu pasukan pembedahan dalam persediaan dan pemakaian ‘OT attire’ ( 6 C ‘@ i ) 4. Membantu menyediakan peralatan seperti mesin ‘suction’, diathermy dan ubahsuai Kedudukan lampu apabila dipertukan. 3, Membersihkan alat-alat Kelengkapan seperti mesin ‘suction, diathermy’ selepas digunakan. 6. Mengangkat dan membantu mengubah posisi pesakit atas meja pembedahan. c. BILIK PEMULIHAN (RECOVERY BAY) 1. Menyedia dan menyelenggarakan kebersihan alat-alat bantuan pemulihan seperti mesin ‘suction’, Kkelengkapan resussitasi dan lain-lain. 2, Menyediakan keperluan linen yang mencukupi. 3. Membantu dalam merawat pemutihan pesakit seperti 3.1. Memberi oksigen pada ketepatan yang diperlukan. 3.2. Membuat prosedur ‘suction’ bila perlu, 4, Membuat pemerhatian keadaan pemulihan pesakit. 5. Mempastikan pesakit selamat berada di atas troti 6. Memanggil kakitangan wad untuk membawa pesakit balik ke wad. 7. Mombantu sebagai ‘runner’ dalam keadaan kecemasan saperti; 7.1, menyediakan keperiuan dan peralatan intravena. 7.2, mengepam ‘ambu bag” 7.3, melakukan ‘suction’ 7.4. Melakukan Kardiopulmonari-Resussitasi Asas. E, JABATAN / UNIT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK 1. Melakukan tugas-tugas ‘am dimana berkaitan. 2, Member perkhidmatan kaunter. 3. Mengambil filem xray untuk tujuan laporan dan seterusnya disimpan semula dengan teratur 4, Memproses filem x’ray secara manual (jika tiada mesin otomatik). 5, Membantu Juru X"Ray membetulkan posisi pesakit untuk pemeriksaan x'ray . 6. Menghantar dan membawa balik mesin X°Ray mudahalih dari Jabatan/Unit X’Ray dan sebaliknya. 7. Mempastikan Keselesaan dan keselamatan pesakit apabila berada dalam jabatan/ unit ini. 8, Membuat persediaan bahan-bahan pemprosesan filem seperti larutan kimia dan fixer. 9, Melakukan tugas-tugas memasukkan dan mengeluarkan kaset untuk diproses. 10. Menjaga kebersihan bilik gelap dan memastikan lantai sentiasa kering, LL, Memastikan supaya kaset-kaset x’ray dalam keadaan baik dan bersih, 12, Menjalankan tugas panggilan Kecemasan selepas waktu pejabat. , UNIT FISIOTERAPL 1. Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan. 2. Memberi perkhidmatan kaunter, 3. Membantu Fisioterapis dalam prosedur-prosedur seperti: € 3.1. Rawatan ‘wax’, ice-pack’, hot-pack’. e ( 3.2. Percussion * 3.3. Latihan fisio yang ringan di gym seperti standing frame, parallel bars, ergometer dil. 3.4, Suspension therapy. 4. Menyediakan peralatan-peralatan fisio untuk kegunaan harian seperti: 4.1. suction tray. 4.2. sputum mug dil. 5: Kerja-kerja mengangkat /memindahkani pesakit. 6. Membantu dalam menyediakan tempat rawatan /kelas pendidikan pesakit. 7. Menjaga kebersihan alat-alat rawatan sebelam dan sclepas digunakan. G. UNIT PEMULIHAN CARAKERJA 1. Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan. 2. Memberi perkhidmatan kaunter. 3. Menyedia /menyimpan /mengemaskini alat-alat pemulihan untuk sesi rawatan ‘pemulihan. . 4, Membantu dalam rawatan pemulihan carakerja, 5, Membantu melakukan memindahkan pesakit, 6. Membantu dalam ‘proses membuat alat bantuan pemulihan seperti splint,pressure garment dil. 7. Membantu mengendalikan progran/aktiviti pemulihan pesakit, 8. Memastikan tempat rawatan sentiasa bersih, selesa dan selamat untuk digunakan. 9, Melapurkan peralatan pemulihan yang rosak. 10. Membuat tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa. H. RUMAH/ BILIK MAYAT, 1s Melakukan tugas-tugas ant dimana berkaitah’-°- 2. Memberi perkhidmatan kaunter. 3. Menerima mayat dari wad-wad, jabatawunit kecemasan atau yang dibawa oleh pasukan polis dan lain-lain. 4. Memasukkan mayat dalam peti simpanan mayat. 5. Menyediakan peralatan bedah siasat dan membersihkannya selepas digunakan. 6. Membantu Pakar/ Pegawai Perubatan/Pembantu Perubatan didalam prosedur bedah siasat, 7. Membantu mengambil dan menyimpan spesimen hasil dari bedah siasat dalam bekas Khas, lebel, dimeteri serta daftarkan dalam Buku Rekod Bedah Siasat. 8. Membantu menjahit mayat selepas bedah siasat. 9. Membersihkan mayat selepas prosedur bedah siasat. 10. Menanam mayat atas arahan pihak pengurusan hospital, 11, Membantu dalam proses pembasmian kuman tethadap kepada mayat-mayat yang mempunyai sejarah penyakit berjangkit seperti pesakit AIDS, Taun dan’ sebagainya mehgikut protokol. I. PERKHIDMATAN AMBULANS 1, Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan. 2. Membantu pembantu perubatan dalam memeriksa,/membersihkan /mengemaskini alat- alat kelengkapan bantuan perubatan seperti alat-alat splint, bekalan gas perubatan (oksigen) dan lain-lain. 3. Bertugas sebagai salah seorang anggota pasukan perubatan dalam mengendalikan rawatan kecemasan seperti: 3.1, Membantu memasang splints, cervical collar 3.2. Membalut luka 3.3, Memberi rawatan kardiopulmenari asas dan lain lain seperti yang diarahkan oleh pegawai. 4. Membantu dalam menyediakan keperluan rawatan. seperti menyediakan. sot tranfusi intravena, mengambil ubat suntikan dan memberi keyakinan kepada pesakit. 5. Membantu / merckod panggilan kecemasan. 6: Membantu penyediaan data /statistik panggilan kecemasan. J. INSTITUSY/ UNIT PERUBATAN JIWA. 1, Melakukan tugas-tugas am dan khas dimana berkaitan, 2. Melakukan tugas kaunter dimana berkaitan. 3. Menjaga dan mengawal keselamatan pesakit psikiatri 4. Membantu di dalam pengurusan kes-kes kecemasan psikiatri seperti kes. suisaidal, melarikan diri dan pesakit agresif serta pesakit forensik. 5. Membantu di dalam program pemutihan pesakit seperti dalam kegiatan bersukan, riadah, pemulihan cara kerja dan latihan vokasional. 6. Membantu di dalam program Promosi Kesihatan Mental. K. C.S.8.D (SUCIHAMA) a. KAWASAN PENERIMAAN (RECEPTION AREA). 1. Menerima / mengutip merekod set-set dari wad /unit dan Klinik. 2. Mencuci set-set dan alatan tajam. 3. Mencuci salur getah untuk sukker. 4, Mengangkat set-set ke dalam ketuhar udara panas. 5. Mengira /membungkus linen untuk dihantar ke dobi. 6. Memeriksa / mengisi losyen kimia untuk mesin dobi. 7. Menyediakan losyen dan menyusun botol-botol.. 8. Membersih dan menyusun meja penerimaan. b. KAWASAN BERSIH ; 1, Mengeluarkan set-set dari ketuhar udara panas. 2. Menyediakan set-set yang kecil dan mudah untuk otokleb. 3. Membungkus set-set yang telah disediakan untuk otokleb. 4, Memotong, mefipat dan membungkus' gauze’ ,’gamgec’, ‘lint’ dll. 5, Memotong kertas pembalut, 7. Menyediakan pita otokleb. 8, Menyusun set-set yang telah siap di otokleb. L. JABATAN /UNIT FARMASI ; a, FARMASI PESAKIT LUAR 1, Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan, 2. Melakukan tugas-tugas kaunter dimana berkaitan. 3. Menyusun ubat-ubatan di dalam bekas /tempat tertentu dengan teliti dan teratur. 4, Menerima preskripsi ubat-ubatan dari pesakit dan memberikan nombor giliran. 5. Mengambil bekalan ubst-ubatan dari Farmasi Bekalan dan Pengeluaran apabila diarahkan. b. BAHAGIAN PENGELUARAN ; 1, Membantu didalam penyediaan alat-alat serta keperluan untuk membuat losyen, oinment dan krim. 2. Membersihkan peralatan selepas digunakan dan disimpan dengan cermat. 3. Mengisi losyen ,ointment,krim dan ubat cecair ke dalam bekas-bekas khas, 4. Melebel ubat-ubat yang telah dimasukkan ke dalam bekas dengan diawasi olch pembantu farmasi. 5. Menyusun ubat-ubat ditempat yang disediakan, ¢. BAHAGIAN FARMASI PESAKIT DALAM ; 1. Mengambil pesanan ubat-ubatan dan losyen dari wad /unit pada setiap hari ke Bahagian Farmasi dan sebaliknya, 2. Mengisi ubat-ubatan, losyen, Jarutan intravena dan lain-lain yang telah dibekalkan oleh pembantu farmasi ke dalam bekas-bekas tertentu, 3. Menghantar semula bekalan ubat-ubatan ,losyen, larutan intravena dan lain-lain bekalan ke wad-wad/unit, 4, Membantu pembantu farmasi mengambil bekalan ubat-ubatan, losyen, larutan intravena dan lain-lain bekalan dari setor bekalan dan bahagian pengeluaran. 5. Menyusun ubat-ubatan,losyen,larutan intravena dengan teratur di tempat yang disediakan. d. FARMASI SETOR BEKALAN ; 1. Membantu pembantu tadbir (penyelenggara setor) mengangkat serta menyusun bekalan ubat-ubatan, alat-alat surgikal, domestik, bekalan. gas-perubatan-dan-bekas-bekas-plastik apabila menerima stok dari pembekal. 2. Mengeluarkan pesanan bekalan mengikut permintaan dari wad/unit/ jabatan. 3. Membantu pembantu tadbir (penyelenggara sctor) mengambil bekalan dari pembckal atau dari hospital-hospital lain. M. PERKHIDMATAN MAKMAL a. MAKMAL PATHOLOGI 1, Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan, 2, Melakukan tugas-tugas kaunter dimana berkaitan. 3.°Menerima dan menghahtar’ spesimen ‘yang’ telah dikenalpasti Kebahagian-bahagian makmal. b. MAKMAL KLINIKAL ; 1. Melakukan tugas-tugas am dimana berkaitan. 2. Melakukan tugas-tugas kaunter dimana berkaitan, 3, Merekod permohonan pemeriksaan makmal klinikal, 4. Membantu dalam prosedur penyediaan specimen untuk pemeriksaan makmal Klinikal, 5, Membasuh bekas-bekas spesimen dan mensucihama jika perlu. 6. Menyediakan minuman glukos kepada pesakit yang menjalani pemeriksaan kandungan gula dalam darah 7. Membantu melebel dan membungkus spesimen. 8, Membuat ‘simple dressing’ bagi pesakit yang menjalani prosedur kikisan /torehan kulit bagi penyakit kusta, 9. Memasukkan bahan ‘medium’ ke dalam bekas-bekas khas. 10, Menyediakan kepertuan peralatan serta bahan-bahan untuk pemeriksaan khas, N. JABATAN/UNIT KECEMASAN a. PERKHIDMATAN TRIAGE DAN KAUNTER 1. Melakukan tugas-tugas am dan khas dimana berkaitan, 2. Melakukan tugas perkhidmatan kaunter dimana berkaitan, 3. Menyambut dan memindahkan pesakit dari kenderaan ke trol. 4. Mengiringi pesakit ke wad atau ke Jabatan/unit X"Ray dan Jain-lain. b. BILIK RESUSSITASI wed 1, Membantu Pembantu Perubgtan semasa memeriksa dan menyediakan alat-alat perubatan seperti = 1.1 Resuscitator 1.2 Difibrillator 1.3 Monitoring Equipment dan peralatan lain berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan, 2. Membuat pesanan dan mengambil bekalan gas dari setor perubatan, 3. Sebagai scorang abili pasukan perubatan kecemasan seperti ; 3.1. Membantu memasang splints, cervical collar 3.2. Membalut Iuka 3.3, Memberi rawatan kardiopulmonari asas. 3.4, Menyediakan set intravena. 3.5. Mengepam ‘ambu bag? 3.6. Memberi rawatan prosedur‘ Oksigen’ 3.7, Melakukan ‘suction’ 3.8. Memasang ‘electrodes? untuk pemeriksaan ECG. 4, Mempastikan keadaan pesakit selamat semasa menerima rawatan. ( ( e c. BILIK RAWATAN 1. Menyediakan peralatan untuk prosedur ‘simple toilet and suture’, simple ¢