دانلود رایگان فیلم نهنگ عنبر 2 با لینک مستقیم

‫ ع ن رب ن ه نگ ل میف گ انیرا دان لود‬2 ‫ن کیل ب ا‬

‫میم س تق‬

‫ ف ی لم ن ه نگ ع ن بردان لود رای گان‬2 ‫ ملیف دولناد میقتسم کنیل اب لایرس و‬, ‫ملیف ناگیار دولناد‬
, ‫ دیدج ملیف دولناد‬, ‫ملیف لماک ناگیار دولناد هناسر زا میقتسم کنیل اب لایرس و ملیف دولناد‬
2 ‫ س ی نمای ی ای ران ی جدی د «ن ه نگ ع ن بر‬- ‫س ل ک شن روی ا» ک امل‬
‫ک امل ب دون ت گ آرم ت ب ل ی غات ی و ب دون ن یاز ب ه خری د ا ش تراک وی ژه گ ع ن برن هندان لود سری جدی د‬
2 ‫ دان لود ف ی لم ن ه نگ ع ن بر‬DH ‫ک امل سامان م قدم ب ا ل ی نک م س ت ق یم ک م حجم ک ی ف یت ب اال عال ی‬
720p
free & direct download nahange anbar 2 new iranian movie by Saman Moghadam
:‫ ت ه یه ک ن نده و ک ارگ ردان‬،‫ ن وی س نده‬ayoR enoitceles 2 rabna egnahan‫ س ل ک شن روی ا‬2 ‫ن ه نگ ع ن بر‬
‫سامان م قدم‬
‫ ک ول دان لود‬:‫ ? | پ خش ک ن نده‬:‫ | سال پ خش‬5931 :‫سال ساخت‬
2‫ل ی ست ب ازی گران ن ه نگ ع ن بر‬
‫ ام یرح‬، ‫ ر ضا ن اجی‬، ‫ ح سام ن واب ص فوی‬، ‫ وی ش کا آ سای ش‬، ‫ مه ناز اف شار‬، ‫ ر ضا عطاران‬، ‫س ین آرمان‬
، ‫ مح سن ق ا ضی مرادی‬، ‫ ک تای ون ام یر اب راه یمی‬، ‫ شه ال ری احی‬، ‫ ع لی ق رب ان زاده‬، ‫س یروس گ رج س تان ی‬
.‫ا سدهللا ی ك تا و احمدر ضا ا س عدی‬
2 ‫خ ال صه دا س تان ن ه نگ ع ن بر‬
.‫ می ب ا شد‬1 ‫ادامه ن ه نگ ع ن بر‬
2 ‫اخ بار جدی د از ف ی لم ن ه نگ ع ن بر‬
2 ‫ف ی لم برداری «ن ه نگ ع ن بر‬- ‫ ب خ شی از س ل ک شن روی ا» از عی‬.‫ در ت هران آغاز می شود‬59 ‫د ف طر‬
)59 ‫ ت یر‬01( .‫ف ی لم ن یز در شمال ت صوی رب رداری می شود‬
‫ سامان م قدم ق رار ا ست ق سمت سوم ای ن‬.‫ اک ران شود‬69 ‫در واپ س ین مراحل ت دوی ن ا ست و شای د ن وروز‬
)59 ‫ مهر‬7( .‫ف ی لم را ن یز ب سازد‬
59 ‫ ت یر‬42( ٢ ‫آغاز ف ی لم برداری ن ه نگ ع ن بر‬- ‫مه ناز اف شار)ای ن س تاگ رام‬
Beginning of shooting the whale of Amber 2 (July 24th -Instagram Mahnaz Afshar)
The whale of Amber 2 is in the final stages of development,and maybe Nowruz 96 will be
released. (Sept. 7, 95)
Whale Anbar is a film directed by Saman Moghadam with RezaAttar and Mahnaz Afshar and
the product of 2014. Despite the adoption of some
reforms, the film was not yet approved by the Ministry of Guidance, and it was
supposed to remove permissions for certain scenes. Eventually, the film was
released by the removal of some scenes at the end of April 1394.
Initially, the plans showed the presence of the film at FajrFestival of 93, but for some reason the
director of the film decided to
postpone the film's release to the future. In this regard, comments such as the
timeless filming and dissatisfaction of Ali Jannati, the Minister of Culture of
the Islamic Ministry of Culture and Islamic Guidance have arisen. [Although the
director, Saman Moghadam, believed that the film was one of its most obscure
films.
In the polls of the site, the movie was ranked as one of thetop films ever released.
The film turned into the second best-selling movie of theyear 94 with sales of nearly seven
billion USD, after Mohammed Rasoulullah's
movie.
In the year 1396, the sequel of the film, called Whale Amber2, was released.
synopsis
Arjen Poplar (Reza Attar), a 50-year-old man,experiences a lot of lively experiences in his life,
and the film tells the
story. She, who loved the dream (Mahnaz Afshar) since childhood, can not marry
him for some reason, and the dream comes to the United States with her family
with the social constraints of the sixties. Arjang, who has never forgotten the
dream, is doing strange things and faces a dream at various levels. But it
fails every time. He, who is now rich in his fifth decade of life, is keen on
having

Contract Us

https://goo.gl/AneBd8

https://goo.gl/6EfQ9r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful