You are on page 1of 19

20

VÝROČNÁ
SPRÁVA
NADÁCIE
ZASTAVME
KORUPCIU

16
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 3

OBSAH

O Nadácii 4

Náš tím 5

Príhovor zakladateľa 6

Príhovor výkonného riaditeľa 8

Náš rok 2016 10

Činnosť Nadácie v roku 2016 15

Podpora oznamovateľov korupcie 16
Osveta a zapájanie verejnosti 20
Investigatíva 24
Protikorupčná legislatíva 26
Podpora protikorupčných projektov 28

Partneri a poďakovanie 29

Financovanie 30

Prehľad príjmov 30
Prehľad o darcoch 30
Poskytovanie prostriedkov Nadácie 32
Použité prostriedky z 2% daní z príjmu prijatých
v roku 2015 32
Výdavky Nadácie podľa činnosti 33
Výdavky Nadácie 34
Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov 36
Nadačné fondy 36
Odmena za výkon funkcie 36

Príloha - Správa audítora a účtovná závierka 37
4 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 5

O NADÁCII NÁŠ TÍM

Nadácia Zastavme korupciu bola založená to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej
podnikateľmi Miroslavom Trnkom, spolu- dopadoch a možných riešeniach, ako aj
zakladateľom firmy ESET a Michalom aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach
Bláhom, podnikateľom v reklame. Jej čin- verejného záujmu. Zároveň sa venuje po-
nosť bola oficiálne spustená počas festivalumoci whistleblowerom, podpore investi-
Pohoda 2014. gatívneho žurnalizmu a presadzovaniu sys-
témových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou
Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť ko- podmienkou efektívneho boja proti korup-
rupciu a jej ničivé dopady na kvalitu živo- cii.
ta a podnikania na Slovensku. Snaží sa o PAVEL SIBYLA MARIÁN LEŠKO PETRA RÉGNACQ TRNKOVÁ
výkonný riaditeľ osveta komunita

NAŠA VÍZIA:

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita,
ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.

MARIANNA LEONTIEV MATEJ HRUŠKA MARTIN TURČEK
podpora oznamovateľov eurofondy investigatíva
NAŠE PROGRAMY:
SPRÁVNA RADA:
Miroslav Trnka,
PODPORA INVESTIGATÍVA PROTIKORUPČNÁ predseda
OZNAMOVATEĽOV LEGISLATÍVA Michal Bláha
KORUPCIE Branislav Ondrášik

SPRÁVCA:
Peter Kováč
OSVETA A ZAPÁJANIE PODPORA MATÚŠ KOLLÁR ZUZANA VASIČÁKOVÁ
OČENÁŠOVÁ REVÍZOR:
VEREJNOSTI PROTIKORUPČNÝCH PR
osveta Magdaléna Leššová
PROJEKTOV
6 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 7

PRÍHOVOR “Opäť musím zopakovať, že to boli vždy práve mladí ľudia,
ktorí boli počas slovenskej histórie hýbateľom zmien. Ich
ZAKLADATEĽA energia, odhodlanie a odvaha je nádejou pre nás všetkých a
nádejou, že raz budeme môcť činnosť našej Nadácie ukončiť.
Od toho sme ale, bohužiaľ, stále ešte priveľmi ďaleko.”
Korupcia na Slovensku bola v posled- nosť našej Nadácie ukončiť. Od toho sme
ných mesiacoch neustále hlavnou té- ale, bohužiaľ, stále ešte priveľmi ďaleko.
mou večerných správ a titulných stránok No nádej tu je, mladí zorganizovali pro-
novín, bohužiaľ zatiaľ nie z dôvodu veľkých tikorupčný pochod a ja sám som aj tento
úspechov pri jej potláčaní alebo vyvodzo- rok absolvoval množstvo diskusií s nimi na
vaní reálnej zodpovednosti. Krajina má za školách a najrôznejších akciách.
sebou ďalší traumatizujúci rok s novými ko-
rupčnými škandálmi. Niektoré sa podarilo Niekoľkokrát som zopakoval, že nemám
odhaliť aj vďaka našej podpore whistleblow- ambíciu vstupovať do politiky, že svo-
erom, iné vďaka činnosti nášho silného ju pozitívnu rolu a rolu mojich spolupra-
právneho a analytického tímu, a samozre- covníkov vidím práve v pomáhaní prostred-
jme aj vďaka práci iných mimovládnych or- níctvom najrôznejších projektov, kreovania
ganizácií a novinárov. nových príležitostí, a najmä poskytnutia
slobody pre prácu, a teda aj finančných pros-
Odhaľovanie korupcie je aspoň prvým kro- triedkov pre Nadáciu Zastavme korupciu.
kom pri riešení problému. V Nadácii, ktorá
je už druhý rok pod stabilným a napredu- V tejto správe si môžete detailne prečítať o
júcim vedením Pala Sibylu, sme sa však za mnohých našich úspešných projektoch za
ten rok snažili urobiť aj niekoľko ďalších minulý rok, aktivitách v legislatívnej oblas-
krokov – od osvety po proaktívne návrhy ti, o podpore, ktorú sme poskytli statočným
zlepšenia legislatívy. a odhodlaným bojovníkom proti korupcii.
Za nás a za mňa to bolo najmenej. Za ich
Čo ma asi najviac tento rok potešilo bolo odvahu chcem whistleblowerom aj na tom-
zapojenie mladých ľudí do našej Ligy pro- to mieste poďakovať.
ti korupcii a postupné vytváranie komu-
nity protikorupčných aktivistov. Mal som Nadácia Zastavme korupciu nie som ja, hoci
možnosť sa s nimi stretnúť na niekoľkých už asi navždy bude prepojená najmä s mo-
našich akciách – nadačných workshopoch jim menom. Nadácia je tím šikovných ľudí,
či protikorupčnom festivale Pucung, ktorý tento rok opäť o niečo väčší. Sú to všetci
zažil v roku 2016 svoj prvý ročník a zači- naši partneri, aktivisti, darcovia, podpor-
atkom roka 2017, druhý - ešte úspešnejší. ovatelia a sympatizanti. Ďakujem Vám za
Dokonca zorganizovali svoje vlastné akcie s veľa dobrej práce v roku 2016 a veľa odhod-
podporou tímu Nadácie. lania, sily aj rozumu do protikorupčného
boja v tomto roku.
Opäť musím zopakovať, že to boli vždy
práve mladí ľudia, ktorí boli počas sloven- Miroslav Trnka
skej histórie hýbateľom zmien. Ich energia, spoluzaladateľ
odhodlanie a odvaha je nádejou pre nás vš- Nadácie Zastavme korupciu
etkých a nádejou, že raz budeme môcť čin-
8 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 9

PRÍHOVOR “Nadácia Zastavme korupciu, aj ďalšie organizácie,
ktoré finančne podporujeme, má a ešte dlho bude mať
VÝKONNÉHO na Slovensku dôležitú funkciu. Ňou je podporovať v
ľuďoch vieru, že bojovať za očistu verejného života má
RIADITEĽA zmysel a táto snaha prináša výsledky. Spôsob, akým
chceme tieto výsledky dosiahnúť, bude vždy konštruk-
tívny, náš jazyk vecný a pokojný a úsilie neochvejné.
Len takto a nie inak, je možné uskutočniť zmenu, ktorá
Rok 2016 bol rokom volieb. Pre Slov- bude trvalá a neohrozí demokraciu na Slovensku.”
ensko, ale aj pre Nadáciu. Dôvod? V
marci sa uskutočnili parlamentné
voľby, v ktorých uspela extrémistická
strana vedená banskobystrickým žu-
panom. Téma korupcie bola tou, aj
kvôli ktorej ju volilo množstvo občan-
ov Slovenska. Medzi nimi mali veľké
zastúpenie mladí ľudia.

Voľby v Nadácii sa diali v podstate
každý týždeň. Ani nie desaťčlenný tím Rok 2016 bol, žiaľ, úrodný aj na veľké kauzy ciu, aj ďalšie organizácie, ktoré finančne
a striedmy rozpočet v kombinácii s a o odhalenie jednej z nich sa postara- podporujeme, má a ešte dlho bude mať
obrovským množstvom podnetov, čo la práve naša Nadácia. Prípad Nemocnice na Slovensku dôležitú funkciu. Ňou je
by na poli boja proti korupcii bolo po- sv. Michala zahŕňa prakticky všetko, podporovať v ľuďoch vieru, že bojovať za
trebné riešiť, núti prioritizovať, rozho- kvôli čomu oslabuje podpora Slovákov očistu verejného života má zmysel a táto
dovať sa medzi podstatným a nepod- demokratickému zriadeniu: nezmyselne snaha prináša výsledky. Spôsob, akým ch-
statným. Aj v kontexte šokujúceho vypísané verejné obstarávanie, v ktorom ceme tieto výsledky dosiahnúť, bude vždy
výsledku volieb som rád, že sme v sa štát rozhodol nakúpiť kompletné vybav- konštruktívny, náš jazyk vecný a pokojný
Nadácii urobili jedno dôležité rozhod- enie Nemocnice (takmer deväťsto rôznych a úsilie neochvejné. Len takto a nie inak,
nutie: začať sa systematicky venovať druhov tovarov) od jediného dodávateľa, je možné uskutočniť zmenu, ktorá bude tr-
mladým ľuďom. Kemp Zastavme ignorovanie zákona pri našich žiadostiach valá a neohrozí demokraciu na Slovensku.
korupciu predstavoval položenie o sprístupnenie informácií či agresívnu
základov budovania pevnej komuni- rétoriku predstaviteľov štátu pri obhajobe Všetkým, ktorí nám na tejto našej ceste v
ty mladých aktivistov, ktorí by v praxi predraženého tendra. minulom roku pomohli, z úprimného srdca
mali ukázať svojim vrstovníkom, že ďakujem.
proti extrémnemu problému korup- Boli by sme radšej, keby sme o kauzách
cie sa dá bojovať neextrémistickým akou je Nemonica sv. Michala nemuse-
spôsobom. Hodnoty tejto vznikajúcej li písať. Keby ľudia ako Dáša Michalcová
komunity - osobná integrita, férovosť, a Dušan Chrastina neboli odkázaní na
angažovanosť, odvaha, svedomitosť, právnu pomoc Nadácie a spolupracu- Pavel Sibyla
otvorenosť a rešpekt k zákonom, - sú júcich advokátskych kancelárií. Ale ešte Výkonný riaditeľ
aj hodnotami Nadácie, ktoré chce šíriť tam nie sme. Nadácia Zastavme korup- Nadácie Zastavme korupciu
a postupne presadzovať v celej sloven-
skej spoločnosti.
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 11

JANUÁR VÝPOVEĎ PRE PANI BOČEKOVÚ JE NEPLATNÁ
Spor kontrolórky Marty Bočekovej s jej bývalým zamestnávateľom,
Katolíckou univerzitou v Ružomberku sa definitívne skončil. Pani
Bočeková sa s predstaviteľmi univerzity dohodla na rozviazaní pra-
covného pomeru.

20. PROTIKORUPČNÝ FESTIVAL PUCUNG
FEBRUÁR

NÁŠ
Košická Tabačka privítala náš protikorupčný festival Pucung. Vyše
700 účastníkov zažilo skvelé koncerty, stand-up vystúpenia a
iinšpiratívne diskusie.

5. MAREC VOĽBY DO NR SR

Šesť relevantných politických strán prijalo návrhy iniciatívy

ROK
Štrngám za zmenu proti únosu štátu.

20. APRÍL ZAČÍNAME POMÁHAŤ DÁŠI MICHALCOVEJ

Pani Dáša Michalcová roky upozorňovala svojho zamestnávateľa,
Slovenského národného múzeu - Múzeum Bojnice, na možné ne-
hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, za čo ju čakala

2016
výpoveď.
22. - 23.4.
SPOLUORGANIZUJEME DATAHACK
APRÍL
Hackaton Datahacknpriniesol množstvo zaujímavých nápadov ako
využiť verejne dostupné dáta.

16. MÁJ UDEĽOVANIE NOVINÁRSKEJ CENY

Opäť sme odovzdali Cenu Zastavme korupciu, ktorú získal
Konštantín Čikovský za analytické články pre Denník N.

30. MÁJ VÝPOVEĎ PRE OTA ŽARNAJA JE PLATNÁ

Podľa rozhodnutia okresného súdu v Košiciach je výpoveď z or-
ganizačných dôvodov pre učiteľa, ktorý upozornil na šafárenie so
školskými peniazmi, platná.
12 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 13

10. VÝPOVEĎ PRE DÁŠU MICHALCOVÚ JE NEPLATNÁ
2. JÚN PRIESKUM V PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRE OKTÓBER
Sudkyňa Okresného súdu Prievidza Eva Kiššová nás potešila, keď
Spolu s týždenníkom TREND sme spravili prieskum medzi pober-
rozhodla, že výpoveď pre pani Michalcovú je neplatná.
ateľmi príspevkov ohľadom korupcie v prideľovaní grantov. Výsledky
nášho prieskumu naznačili, že úplatky sú v tejto sfére veľmi časté. 25. MÁME NOVÝ PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON
OKTÓBER
27. JÚN VIDEO O KAUZE BAŠTERNÁK Nová ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská postupovala pri
jeho tvorbe aj podľa nášho návrhu, ktorý sme pripravili v rámci ini-
V krátkom videu, ktoré si zhliadlo vyše 15 tisíc ľudí, vysvetľujeme ciatívy Štrngám za zmenu.
podstatu kauzy Bašternák.
1. SPÚŠŤAME POCTIVÝ EUROFONDOVÝ PROJEKT
NOVEMBER
29. JÚN DISKUSIA “JE RYBANIČ SLOVENSKÝ SNOWDEN?” Začíname s projektom, vďaka ktorému sa verejnosť dozvie, kto a
ako rozhoduje o peniazoch v eurofondových výzvach a či sa pri nich
Na kauzu Bašternák je viacero pohľadov , preto sme v bratislavskom reálne súťaží alebo sa len uprednostňujú spriatelené firmy.
Satori Stage zorganizovali diskusiu na tému “Je Rybanič slovenský
Snowden?” 17. ODOVZDÁVANIE CIEN BIELA VRANA
NOVEMBER
9. JÚL DISKUSIA O KAUZE PANAMA PAPERS Nadácia bola opätovne hlavným partnerom ocenenia Biela vrana.

Témou festivalovej diskusie bola celosvetová kauza Panama Papers, 23. KAUZA NEMOCNICE SV. MICHALA
ktorú v stane .týždňa moderoval náš riaditeľ Pavel Sibyla. NOVEMBER
V novembri 2016 sme analyzovali nákup vybavenia do najmod-
26. JÚL D. CHRASTINA VYHRAL SPOR NA KRAJSKOM SÚDE V ŽILINE ernejšej štátnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala v Bratislave - a
odhalili sme jednu z najväčších korupčných káuz minulého roka.
Krajský súd v Žiline zrušil uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra
mesta Vrútky Dušana Chrastinu z roku 2012. DISKUSIA “MŇA SI NEKÚPIŠ”
7.
14.-18. KEMP ZASTAVME KORUPCIU DECEMBER V decembri účastníci kempu zorganizovali v Banskej Bystrici disku-
SEPTEMBER siu na tému nanajvýš aktuálnu - ako spolu súvisí korupcia a ex-
trémizmus.
Počas pilotného ročníka protikorupčného kempu sa v Modre -
Harmónii sa na štyri dni zišlo 18 mladých ľudí z celého Slovenska. PRIESKUM O WHISTLEBLOWINGU
9.
Zúčastnili sa zaujímavých prednášok, aktivít a spolu pracovali na
praktických projektoch, ktoré prispejú do boja s korupciou. DECEMBER

Ku príležitosti Medzinárodného boja proti korupcii sme si
20. CROWDFUNDING NA NÁŠ POCTIVÝ EUROFONDOVÝ PROJEKT dali agentúrou Focus vypracovať prieskum verejnej mienky.
SEPTEMBER Presná polovica opýtaných potvrdila, že by korupciu nenech-
Spúšťame crowdfunging na náš projekt, ktorý podporilo ali len tak, ale obrátili by sa na príslušné orgány.
vyše 150 darcov na portáli startlab.sk.
14 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

2016 382 722
PREČÍTANÍ NAŠICH 26 BLOGOV 13 860
VYŠE

ČINNOSŤ
NADÁCIE
FANÚŠIKOV NA KONCI
ROKA 2016

224 892 145

V ČÍS-
VIDENÍ NAŠICH 13 VIDEÍ PRÍSPEVKOV NA FACEBOOKU

V ROKU
VYŠE

6 000
NOVÝCH FANÚŠIKOV
107
PODNETOV OD VEREJNOSTI
NA FACEBOOKU

700
2016
LACH
6
SÚDNYCH SPOROV, Z TOHO 5 NÁVŠTEVNÍKOV FESTIVALU
PUCUNG
ÚSPEŠNÝCH
16 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 17

la, rozhodnutie súdu sa tak stalo právo-
platným a pani Bočeková sa mohla vrátiť
na svoje pôvodné pracovné miesto. Upred-
nostnila však obojstranne výhodnú doho-
PODPORA du o náhrade mzdy a v práci univerzitnej
kontrolórky už nepokračovala.

OZNAMOVATEĽOV “Máte len jedno svedomie a ČO SA STALO V ROKU 2016:
musíte sa vysporiadať s tým,
KORUPCIE čo je a čo nie je správne. Pre Rok 2016 sa začal dobrou správou nielen
pre Nadáciu, ale aj pre všetkých slušných
peniaze lepšie spávať nebu- ľudí na Slovensku. V januári sa definitívne
dete, ak budete zakrývať skončil spor kontrolórky Marty Bočekovej
Bez odvážnych ľudí, ktorí sa jej odmietnu pomoc oznamovateľom korupcie, pomerne s jej bývalým zamestnávateľom, Katolíck-
prizerať, ale rozhodnú sa proti nej aktívne úspešný - v troch prípadoch zo šiestich neprávosť.” ou univerzitou v Ružomberku. Pani Boče-
bojovať a nahlásiť ju, by bola snaha znížiť rozhodol súd v prospech našich oznamo- ková sa s predstaviteľmi univerzity dohod-
mieru korupcie zbytočná. Podpora oznam- vateľov, a dva z nich ešte nie sú ukončené. la na rozviazaní pracovného pomeru.
ovateľov korupcie je preto jeden zo základ-
Marta Bočeková
ných pilierov Nadácie a aj v roku 2016 sme Hlavná časť podpory ľudí, ktorí chcú Pani Bočekovej sme v jej súdnom spore
sa usilovali o poskytnutie čo najkvalitne- oznámiť korupciu, však netkvie v zastu- sprostredkovali právne služiby advokátov
jšej, či už právnej alebo psychologickej, povaní pred súdom. Naša Nadácia dostala z kancelárie Allen&Overy, ktorým za ich
podpory našim oznamovateľom korupcie. počas minulého roka vyše 100 podnetov, prácu ďakujeme.
Uplynulý rok bol z hľadiska úspešnosti spo- čo si vyžiadalo stovky hodín odbornej
rov, v ktorých sme sprostredkovali právnu právnickej práce.

DUŠAN
MARTA CHRASTINA
BOČEKOVÁ
ZAČIATOK SPORU: 2012
ZAČIATOK SPORU: 2015
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA: KOLÍKOVÁ & PARTNERS
ALLEN&OVERY

Pani Bočeková vykonala na Katolíckej
univerzite v Ružomberku kontrolu, ktorá Spor, ktorý nesprevádzala široká medial-
odhalila nezodpovedné nakladanie s fi- izácia, no napriek tomu bol zásadný v boji
nanciami, za čo ju zo strany univerzity za fungovanie zásad právneho štátu, sa na
čakala výpoveď. Obrátila sa na súd a ten prvom stupni úspešne skončil v júli 2016.
v novembri 2015 rozhodol, že univerzita Krajský súd v Žiline zrušil uznesenie o
výpoveďou porušila zákon. Keďže Katolíc- odvolaní hlavného kontrolóra mesta Vrút-
ka univerzita sa proti rozsudku neodvola- ky Dušana Chrastinu z roku 2012.
18 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 19

Pán Chrastina dal po svojom odvolaní pod- tosti a v podkladoch k uzneseniu može byť
net na prokuratúru na preskúmanie tohto napísané hocičo, preto bol tento súdny
uznesenia nielen preto, že si pred jeho spor doležitý pre celé Slovensko. Krajský
prijatím mestské zastupiteľstvo nesplnilo súd v Žiline napokon uznesenie o odvolaní
zákonnú povinnosť (písomne pánovi Chras- hlavného kontrolóra zrušil. Pánovi Chras- DÁŠA
tinovi nevytklo hrubé porušovanie jeho po- tinovi sme v tomto spore sprostredkova- MICHALCOVÁ
vinností), ale aj preto, že poslancom pred li právne služby advokátskej kancelárie
hlasovaním chýbali dokumenty dokazujúce Kolíková & Partners, ktorým ďakujeme za
opodstatnenosť všetkých štrnástich výhrad profesionálne a angažovane odvedenú po-
uvedených v schválenom uznesení. Súd mo- moc. Boj pána Chrastinu sa však ešte úplne ZAČIATOK SPORU: 2014
hol vyslať signál, že pri odvolaní hlavného neskončil, keďže jeho spor pokračuje na Na- ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA:
kontrolóra nestačí splniť formálne náleži- jvyššom súde SR. PRK PARTNERS

Právo a zdravý rozum však vyhrali v prípade
sporu bývalej zamestnankyne Slovenského
národného múzeu - Múzeum Bojnice, pani
Dáši Michalcovej, ktorá niekoľko rokov
upozorňovala svojho zamestnávateľa na
OTO možné nehospodárne nakladanie s vere-
jnými prostriedkami na Bojnickom zámku,
ŽARNAY pričom podľa medializovaných informácií
malo ísť o rádovo státisíce eur. V máji 2015
ZAČIATOK SPORU: 2014 jej bola daná výpoveď z organizačných
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA: dôvodov.
PRK PARTNERS
Sudkyňa Okresného súdu Prievidza Eva
Kiššová nás potešila, keď rozhodla, že Vďaka patrí advokátskej kancelárii Dentons
výpoveď pre pani Michalcovú je neplatná. Europe CS LLP v Bratislave, najmä ich spo-
Májový rozsudok v spore bývalého košického Uverila, že organizačná zmena, ktorá bola lupracujúcim advokátom Martinovi a Linde
učiteľa Ota Žarnaya a niekdajšieho zamest- formálnym dôvodom výpovede, bola len Mendelovým, ktorých služby sme pani Mi-
návateľa OA Polárka nám radosť nepriniesol. zdanlivá. Skutočným dôvodom, prečo pani chalcovej sprostredkovali.
Podľa rozhodnutia okresného súdu v Koši- Michalcová prišla o prácu, naopak mal byť
ciach je výpoveď z organizačných dôvodov fakt, že bola pre vedenie múzea nepohodl-
pre učiteľa, ktorý upozornil na šafárenie so ná.
školskými peniazmi, platná. My za poctivo
odvedenú robotu ďakujeme nielen pánovi “Na to rozkrádanie som sa už nemohla pozerať. Časom
Žarnayovi, ale aj Andrei Olšovskej z právnej
kancelárie PRK Partners, ktorej právne som si uvedomila, že nebojujem len proti jednej osobe,
služby sme v tomto spore sprostredkovali. ale proti celému chorému systému. Išla by som do toho
Pán Žarnay sa voči rozsudku odvolal na kra- znova.”
jský súd, no v tomto spore ho už zastupuje
iná advokátska kancelária.
Dáša Michalcová
20 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 21

OSVETA A
ZAPÁJANIE
VEREJNOSTI

Z VIDEA O KAUZE
BAŠTERNÁK
Rok 2016 bol aj rokom, kedy sme pripravili na aktuálne témy a spoluorganizovali sme
dva nové formáty podujatí, ktorých cieľom aj Datahack, ktorý priniesol množstvo in-
bolo zapájanie širokej verejnosti a aktivizá- ovatívnych nápadov, ako spracovať štátne
cia mladých ľudí v oblasti boja proti korup- dáta. No Nadácia bola v uplynulom roku ak- PROTIKORUPČNÝ fan Hríb, filozof Fedor Gál a mnohí ďaľší.
cii. Prvý ročník protikorupčného festivalu tívna aj v osvetovej činnosti a pripravila pre O dobrú náladu sa svojimi koncertami po-
Pucung, aj premiéra Kempu Zastavme ko- učiteľov základných a stredných škôl prak- FESTIVAL PUCUNG starali Para, Korben Dallas, Genius Locci,
rupciu sa stretli s veľkým záujmom. Okrem tické inšpirácie, ako zaujímavou formou Malalata a Stroon. Pestrý program doplni-
toho sme však organizovali viaceré diskusie vyučovať o korupcii. PUCUNG je jednodňový multižánrový festi-
li aj oceňovaný dokument o Edwardovi
val, ktorý v pohodovej atmosfére spája ľudí
Snowdenovi “Citizenfour” a výstava “Whis-
za myšlienku boja proti korupcii. PUCUNG
tlebloweri, ktorí zmenili svet”.
neprehlbuje skepsu, ale pomocou hudby,
filmu, humoru a inšpiratívnych debát up-
KONCERT SKUPINY PARA
riamuje pozornosť širokej verejnosti na VIDEO BAŠTERNÁK
NA FESTIVALE PUCUNG
tému korupcie, inšpiruje a prináša riešenia.
Je to komunita ľudí, ktorej osud Slovenska
Na jar otriasla Slovenskom tzv. kauza
nie je ľahostajný a má chuť sa podieľať na
Bašternák, na začiatku ktorej zamestnanec
pozitívnej zmene.
slovenskej banky Filip Rybanič upozornil na
podozrivé finančné pohyby na účte ministra
Prvý ročník festivalu, ktorý sa konal v
vnútra Roberta Kaliňáka a na možnú spoji-
košickej Tabačke, sa nám podarilo vypre-
tosť s podozrením na daňové podvody pod-
dať ešte pred otvorením brán. Okolo 700
nikateľa Ladislava Bašternáka.
účastníkov zažilo počas jedinej februárovej
soboty päť skvelých koncertov, zabavilo sa
Keďže išlo o pomerne zložitú kauzu, rozhod-
pri známych stand-upistoch a inšpirovalo
li sme sa jej podstatu vysvetliť v krátkom
na zaujímavých diskusiách. Naše pozvanie
videu, ktoré sme zverejnili na našom Face-
do debaty prijali osobnosti ako sú riaditeľ-
booku. Vyše 150 tisíc zhliadnutí svedčí o
ka Aliancie Fair-Play Zuzana Wienk, inves-
tom, že podozrenia z korupcie v prípade
tigatívec Tom Nicholson, hokejista Michal
ministra vnútra brala veľmi vážne aspoň
Handuš, obludsmanka Jana Dubovcová,
slovenská verejnosť.
podnikateľ Miroslav Trnka, moderátor Šte-
22 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 23

KEMP ZASTAVME KORUPCIU NADAČNÉ DISKUSIE
Naša práca ohľadok kauzy Bašternák
Začiatok septembra patril pilotnému
však neskončila len pri jednom videu. Aj
ročníku nášho protikorupčného kempu. V
vzhľadom na to, že na túto kauzu existovalo
Modre - Harmónii sa na štyri dni zišlo 18
viacero pohľadov sme v bratislavskom Sa-
mladých ľudí z celého Slovenska. Zúčastnili
tori Stage zorganizovali diskusiu na tému
sa zaujímavých prednášok, aktivít a spolu
“Je Rybanič slovenský Snowden?”, v ktorej s
pracovali na praktických projektoch, ktoré
moderátorom Mariánom Leškom debatova-
majú prispieť do boja s korupciou. Jeden tím
la investigatívna novinárka Zuzana Pet-
účastníkov sa naučil, ako sa dá zorganizovať
ková, Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play a
neobyčajné a inšpiratívne podujatie, ktoré
spolupracovník Transparency International
má za cieľ vzbudiť záujem, prehĺbiť pove-
Slovensko, právnik Pavel Nechala.
domie alebo aktivizovať vybrané publikum
v otázkach korupcie a férovosti. Druhý tím
Diskutovali sme však aj na najväčšom let-
sa zamyslel nad tým, ako sa dá pritiahnuť
nom festivale Pohoda. Témou festivalovej
pozornosť verejnosti k dôležitým témam
diskusie bola celosvetová kauza Panama
ako korupcia a právny štát.
Papers, ktorú v stane .týždňa moderoval náš
riaditeľ Pavel Sibyla. O tom, ako sa globálne
Sme radi, že aktivita “kempistov” sa sa-
využívajú schránkové firmy rozprávali in-
motným kempom neskončila, ale mnohí z PRED DISKUSIOU
vestigatívna novinárka Pavla Holcová a
nich svoje projekty pretavili do praxe ale- NA POHODE
podnikateľ, ktorý sa špecializuje na zak-
bo s nami spolupracujú ďalej ako naši do-
ladanie firiem v exotických destináciách,
brovoľníci. Vďaka patrí všetkých zúčast-
Martin Belobrad.
neným, hosťom, ako aj lektorom Andrejovi
Jeleníkovi a Andrei Tóthovej.
Náš letný protikorupčný kemp prinášal
ovocie už o pár mesiacov. V decembri účast- níci kempu zorganizovali v Banskej Bystrici Ku príležitosti Medzinárodného boja proti
diskusiu na tému nanajvýš aktuálnu. Náš korupcii, ktorý je vyhlásený na 9. decem-
riaditeľ Pavel Sibyla so sociologičkou Oľgoubra sme si dali agentúrou Focus vypracovať
Gyarfášovou a špeciálnym prokurátorom prieskum verejnej mienky. Reprezentatívnej
Jánom Hrivnákom debatovali o tom, ako vzorky 10008 respondentov sme sa pýtali, či
ÚČASTNÍCI KEMPU spolu súvisí korupcia a extrémizmus. by v sebe našli odvahu a nahlásili by korup-
ZASTAVME KORUPCIU ciu, pokiaľ by mali istotu primeranej ochra-
Metodika pre základné a stredné školy ny. Presná polovica opýtaných potvrdila, že
Uvedomujeme si, že bez dôrazu na by korupčné správanie nenechali len tak,
vzdelávanie bude boj s korupciou takmer ale obrátili by sa na príslušné orgány.
nemožný. Preto sme sa pustili do jedinečnej
úlohy. So Štátnym pedagogickým ústavom Podľa nášho prieskumu majú Slováci aj jas-
sme pre učiteľov na základných a stredných no v tom, aký by bol najúčinnejší liek na
školách počas roka 2016 pripravili zbierku zníženie korupcie. Až 81% opýtaných si
praktických námetov, ako vyučovať o ko- myslí, že korupciu treba prísne trestať. Ešte
rupcii. Učitelia tak od začiatku roku 2017 o pár percent viac ľudí si myslí, že trestné
môžu získať inšpirácie na praktické úlohy, stíhanie vysokopostavených politikov a
ktoré hravou formou pomôžu vysvetliť žia- štátnych úradníkov za korupciu by pôsobilo
kom a študentom aj takú zložitú tému, akou odstrašujúco na potenciálnych páchateľov
je korupcia. korupčných trestných činov.

Nelichotivo však naši respondenti hodnotili
PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY prácu slovenskej polície pri odhaľovaní ko-
24 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 25

skutočnosti v pozadí výstavby tohto parku.
V našom blogu sme upozornili na prepoje-
nie šéfa vedeckého parku Jána Turňu, ktorý
predsedal výberovej komisii na dodávateľa
stavby, s neslávne známou spoločnosťou
Váhostav-SK. So skutočnosťami, ktoré sme
zistili a uverejnili, sme sa obrátili aj na Eu-
rópsky úrad pre boj proti podvodom, keďže
vedecký park bol financovaný najmä z pros-
INVESTIGATÍVA triedkov EÚ.

NEMOCNICA SV. MICHALA

V novembri 2016 sme analyzovali nák-
up vybavenia do najmodernejšej štát-
Prirodzenou a dôležitou úlohou protiko- prípade, ktorej sme poskytli aj právnu po- nej nemocnice - Nemocnice sv. Micha-
rupčnej Nadácie je aj kontrola hospodáre- moc. V našom rozhovore pani Morávková la v Bratislave - a odhalili sme jednu z
nia s verejnými financiami. Rozšírenie tímu vykreslila útrapy, ktorými si musela prejsť VÝSLEDOK PRIESKUMU najväčších korupčných káuz minulého
Nadácie o Martina Turčeka, ktorý pod svoj či šikanu, ktorej musela zo strany obecného O KORUPCII V PPA roka. V zmluve za 22,7 milióna eur, ktorú
patronát zobral investigatívnu prácu, sa úradu čeliť. Pani Morávkovej za jej občian- nemocnica uzavrela s víťazom tendra - fir-
počas minulého roka začalo vyplácať. Po- sky postoj a odvahu ďakujeme. mou E-BA tpz, sme dokázali z celkových
darilo sa nám poukázať na viaceré kauzy, 867 položiek porovnať ceny pre 89 položiek.
ktoré podávajú svedectvo o šafárení s vere- Vzhľadom k sume - 8,6 milióna eur, ktorú
jným majetkom na rôznych úrovniach a v
PRIESKUM MEDZI za ne nemocnica zaplatila, išlo o významný
rôznych odvetviach štátnej správy. Neostali POBERATEĽMI DOTÁCIÍ objem z celej zákazky, až 37%. Naše zistenia
sme však len pri poukazovaní na korupčné boli pomerne šokujúce. Z 89 porovnávaných
kauzy, ale ak sme nadobudli vážne podozre-
OD PPA súvislosti s poľnohospodárskymi grantmi. položiek sa do Nemocnice sv. Michala len
nia na možné porušovanie zákonov, obrátili Najviac odpovedí - až 43% - sa objavilo pri štyri kúpili lacnejšie ako v minulosti pre
sme sa aj na príslušné inštitúcie. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) možnosti neoficiálnych vyberačov. iné nemocnice. Podľa našich prepočtov pri
ročne medzi farmárov prerozdelí granty celej porovnávanej vzorke mohlo dôjsť až k
v hodnote zhruba pol miliardy eur. V spo- Počas prieskumu sme sa sústredili aj na 50-percentnému predraženiu. Taktiež sme
POKRAČOVANIE KAUZY lupráci s týždenníkom TREND sme preto nápady, ako systém prideľovania grantov objavili spojitosť medzi firmami, ktoré sa
MARIANKA spravili medzi poberateľmi týchto príspe- vylepšiť, pričom sme identifikovali štyri tendru zúčastnili a ktoré spolu nesúťažili
vkov prieskum ohľadom korupcie v procese konkrétne návrhy. Týždeň po zverejnení po prvýkrát.
prideľovania grantov. Výsledky nášho prie- nášho blogu bol riaditeľ PPA odvolaný.
Aj v roku 2016 pokračovala kauza Marianka, Potom, ako sme naše zistenia uverejni-
skumu naznačili, že úplatky sú v tejto sfére
ktorú na základe našich informácií otvorila li, sa o túto kauzu začali zaujímať médiá a
reportérka Denníka N v predchádzajúcom
o mnoho častejšie ako napríklad v zdravot- VÁHOSTAV - VÝSTAVBA široká verejnosť. No hoci sme žiadali, aby
níctve. V prípade žiadania úplatku priamo
roku. Zistili sme, že za korupciu trestne
zamestnancom PPA je to dokonca dvakrát VEDECKÉHO PARKU nemocnica zverejnila všetky dokumenty,
stíhaný exstarosta žiada obec Marianka o ktoré môžu potvrdiť alebo vyvrátiť pochyb-
horšie, ako v prípade lekárov - pracovník
vyplatenie 135 tisíc eur kvôli dohode, ktorú nosti o tom, či Nemocnica plytvala penia-
agentúry si podľa našich zistení vypýtal Na začiatku minulého roka sa s veľkou pom- zmi daňovníkov, doteraz (máj 2017) sa tak
s vlastnou advokátskou kanceláriou uzavrel
úplatok od 9% respondentov. Ešte horšie je pou otvárala nová budova Vedeckého parku nestalo.
ako starosta. Po tom, ako sa funkcie staros-
to v prípade rôznych sprostredkovateľov. Tí Univerzity Komenského. Projekt za viac než
tu vzdal, si už myslel, že táto dohoda bola
si od oslovených žiadateľov o grant vypýtali štyri desiatky miliónov eur mal pritiahnuť
nemorálna a žiada si doplatiť ušlú odmenu.
úplatok vo viac ako 40% prípadov. elitných výskumníkov, najmä v oblasti bio-
V informovaní o tejto kauze sme pokračova- medicíny a biotechnológie. To sa síce doter-
V našom prieskume sme sa responden- az nestalo, no nám sa podarilo pritiahnuť
li ďalej a priniesli sme aj rozhovor s Mári-
tov pýtali, kto podľa nich berie úplatky v pozornosť verejnosti na nie príliš potešujúce
ou Morávkovou, kľúčovou svedkyňou v
26 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 27

PROTIKORUPČNÁ “Nový protischránkový zákon je posun vpred, lebo
pokrýva takmer každý výraznejší biznis so čtátom.
LEGISLATÍVA Výrazne zvyšuje cenu pre podvodníkov, ktorí by ho ch-
celi obísť. Čo bude dôležité je činnosť štátnych orgánov,
či budú schopné sledovať jeho dodržiavanie a trestať
jeho porušovanie.”
Kvalitná legislatíva je základný pred- ho s potešením. Ide totiž o výrazný posun
poklad pre úspešný boj s korupciou, a to v vpred. Nový zákon pokryl takmer každú for-
Pavel Sibyla, riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu
každej krajine na svete. Prijaté a funkčné mu obchodu so štátom a výrazne tým zvýšil
zákony totiž vytvárajú základný rámec, v transakčné náklady pre podvodníkov, ktorí
rámci ktorých fungujú všetky štátne, ale by ho chceli obísť.
aj súkromné inštitúcie. Sme preto radi, že
sa Nadácii v roku 2016 podarilo prispieť k
zlepšeniu protikorupčnej legislatívny na
PARTICIPÁCIA NA NOVELE IN-
Slovensku. Veľký posun vpred znamenala FOZÁKONA
novela protischránkového zákona, ktorá vy-
chádzala z nášho návrhu. Okrem toho sme
Aktívne sme sa podieľali aj na príprave
však začali pracovať aj na zmene zákona o
novely zákona o slobodnom prístupe k in-
ochrane oznamovateľov protispoločenskej
formáciám. V pracovnej skupine na Min-
činnosti.
isterstve spravodlivosti sme okrem iného dozvie, kto a ako rozhoduje o peniazoch
navrhli zverejňovať informácie o utajo- v eurofondových výzvach a či sa pri nich
PARTICIPÁCIA NA TVORBE vaných zmluvách v centrálnom registri reálne súťaží alebo sa len uprednostňujú
PROTISCHRÁNKOVÉHO ZÁKO- zmlúv(CRZ), zverejňovanie faktúr priamo
na CRZ a zverejňovanie zmlúv spred roka
spriatelené firmy. Chceme dosiahnuť sys-
témové zmeny vedúce k férovému proce-
NA 2011, ktoré sú stále platné. Ktoré z našich su prideľovania eurofondov a tiež vytvoriť
návrhov budú akceptované sa ukáže až v nástroj, vďaka ktorému občania po celom
Aj Nadácia sa spolupodieľala na tvorbe priebehu roka 2017. Slovensku budú môcť kontrolovať ich
nového protischránkového zákona, ktorý využívanie.
uzrel svetlo sveta na jeseň minulého roka.
Nová ministerka spravodlivosti Lucia
EUROFONDOVÝ PROJEKT Sme radi, že sa nám podarilo získať jed-
Žitňanská postupovala pri jeho tvorbe aj ného z najšikovnejších dátových ana-
Eurofondy sa na Slovensku stali synony-
podľa nášho návrhu, ktorý sme pripravi- lytikov na Slovensku - Mateja Hrušku.
mom plytvania a korupcie. Nástenkový ten-
li v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu. Za Väčšinu celkových nákladov projektu, ktoré
der či miliarda eur premrhaná na nefunkčné
výraznú pomoc pri príprave tohoto návrhu prekračujú 30 tisíc eur, pokrýva Nadácia z
IT projekty sú len dva z mnohých prípadov,
opätovne ďakujeme advokátom kancelárie finančnému daru súkromného darcu. No
ako sa nakladá so spoločnými financiami
TaylorWessing. Hoci nám bolo jasné, že bez príspevku vyše 150 darcov na portáli
európskych daňových poplatníkov. Pre-
nový zákon určite neprinesie definitívny startlab.sk by sa nám projekt uskutočniť
to sme v novembri minulého roka prip-
koniec schránkových firiem, privítali sme nepodarilo, za čo opätovne ďakujeme.
ravili projekt, vďaka ktorému sa verejnosť
28 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 29

PODPORENÉ PARTNERI A POĎAKOVANIA
PROJEKTY Korupcia je hlboko zakorenený celospoločenský problém a boj s ňou je preto

ĎAKU-
priveľké sústo pre jedného človeka či jednu organizáciu. Preto si veľmi ceníme po-
moc každého jednotlivca či firmy, ktorí nám v našom snažení podali pomocnú ruku.

Podobne ako v predchádzajúcom roku, Konštantín Čikovský za analytické články
aj v roku 2016 sme podporili projekty s pre Denník N. Spomedzi mnohých jednotliv- Spomedzi firiem chceme našu vďaku
overeným spoločenským významom. V cov by sme sa chceli poďakovať vyjadriť najmä týmto spoločnostiam a
prípade ocenenia Biela vrana bola Nadá- V apríli sme spoluorganizovali aj hackaton najmä: advokátskym kanceláriám:
cia opätovne hlavným partnerom. V súťaži Datahack, ktorý priniesol množstvo zau-
Novinárska cena sme už druhý raz odovzda- jímavých nápadov ako využiť verejne dos- Fedor Blaščák Sudo agency
li Cenu Zastavme korupciu, ktorú získal tupné dáta. Rudolf Cádra kníhkupectvá Artforum
Lucia Čermáková Student Agency
Jakub Čulík TASR
Alexander Duleba Denník N
Juraj Ďuriš Newton Media

JEME
Juraj Hipš Jandl
Tomáš Honz InHiro
Ján Hrivnák
LAUREÁTI Andrej Jeleník TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
NOVINÁRSKEJ CENY Jakub Jošt PRK Partners s.r.o.
Gabriel Kleiman Advokátska kancelária ČECHOVÁ &
Barbora Klimek PARTNERS s. r. o. ,
Mária Kolíková Prosman&Pavlovič advokátska
Jakub Kratochvíl kancelária s.r.o.
Lukáš Kudláč Dentons Europe CS LLP, organizačná
Jaroslav Lexa zložka
Samo Marec Allen&Overy Bratislava, s.r.o.
Peter Netri Squire Patton Boggs s.r.o.
Michaela Novosadová spišák&partners
Daniel Pastirčák
Liliana Rástocká
Oliver Stahl
Andrea Tóthová
Michal Trnka
30 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 31

PREHĽAD PREHĽAD
PRÍJMOV O DARCOCH

197 604,61 € 36 447,36 €
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD ZAKLADATEĽOV - PRIJATÉ DARY OD FYZICKÝCH OSÔB
FYZICKÝCH OSÔB: MIROSLAV TRNKA

8 536,16 € 7 790,75 €
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ
ORGANIZÁCIÍ - STARTLAB, ĽUDIA DANE PRIJATÉ V ROKU 2016
ĽUĎOM

3 000 € 120 € 0,76 €
INÉ VÝNOSY - VSTUPENKY TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB ÚROKY NA BANKOVOM
ÚČTE 1 447,36 € 35 000 €
DARY OD FYZICKÝCH OSÔB DARY OD FYZICKÝCH OSÔB V HODNOTE
NEPREVYŠUJÚCE 331 EUR SPOLU PREVYŠUJÚCEJ 331 EUR OD PÁNA
JURAJA ĎURIŠA

SPOLU 253 499,64 €
32 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 33

POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV VÝDAVKY
NADÁCIE NADÁCIE *Výdavky v tabuľke zarátané
do položky Organizácia v sebe
PODĽA zahŕňajú aj mzdové náklady na
zamestnancov vykonávajúcich

ČINNOSTI všetky uvedené činnosti

5 000 € 1 000 €
NADÁCIA OTVORENEJ NADÁCIA PETIT ACADEMY
SPOLOČNOSTI - SÚŤAŽ DAROVACIA ZMLUVA PROJEKT
NOVINÁRSKA CENA DATAHACK

229,12 € 118 €
DÁVID PISARČÍK - FINANČNÝ RADA MLÁDEŽE
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ BRATISLAVSKÉHO KRAJA - DARO-
VACIA ZMLUVA - VECNÝ DAR
8 541,81 € 22 914 €
PODPORA WHISTLEBLOWEROV OSVETA A ZAPÁJANIE
VEREJNOSTI

POUŽITÉ PROSTRIEDKY Z 2% DANÍ
Z PRÍJMU PRIJATÝCH V ROKU 2015

4 635,60 €
PRÁVNE SLUŽBY OZNAMOVATEĽOM
KORUPCIE

6 347,12 € 218 745,98 €
PODPORA PROTIKORUPČNÝCH ORGANIZÁCIA*
PROJEKTOV
34 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU 35

VÝDAVKY
NADÁCIE

6 347,12 € 4 635,60 € 65 030,49 € 34 310,11 €
DARY FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z PODIELU PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO PROPAGÁCIA VEREJNOPROSPEŠNÉHO
OSOBÁM ZAPLATENEJ DANE ÚČELU

6229,12 € 118 € 0€ 1 539,08 €
PEŇAŽNÉ DARY NEPEŇAŽNÉ DARY OCHRANA A ZHODNOTENIE NÁHRADY VÝDAVKOV
MAJETKU

0€ 1 044,06 € 12 231,47 € 130 458,38 €
FINANČNÉ PRÍSPEVKY SPRÁVA NADÁCIE PREVÁDZKA NADÁCIE MZDOVÉ NÁKLADY

952,60 €
INÉ NÁKLADY SPOJENÉ S
PREVÁDZKOU NADÁCIE

SPOLU 256 548,91 €
36 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ
ORGÁNOV

SPRÁVA
V roku 2016 neboli vykonané zmeny.

NADAČNÉ FONDY
V roku 2015 Nadácia Zastavme korupciu nevytvorila žiadny na-
dačný fond.

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
Správcovi Nadácie bude za rok 2016 vyplatená odmena vo výške
3 000 eur. Orgány Nadácie - správna rada a revízor vykonávali v
roku 2016 svoju činnosť bez nároku na odmenu.
AUDÍTORA
A ÚČTOVNÁ
V Bratislave dňa 29. mája 2017 UZÁVIERKA
PETER KOVÁČ
správca Nadácie Zastavme korupciu