You are on page 1of 3

Ochrona przyrody w Polsce:

1) Koncepcja ochrony przyrody motywy


Egzystencjalne przekonanie, e dziki organizmom
czowiek otrzymuje do ycia niezbdne zasoby religijne,
miejsce otaczane ochron zwizane z wydarzeniami,
postaciami , kultami
Kulturowe-chronione ze wzgldu na ich pikno np.zakaz
zabijania ze wzgldu na ich pikno
Ekonomiczne-z cisa wyrabiano uki i kusze, wywz za
granice mg grozi osabieniu siy militarnej
Estetyczne-eksploatacja terenu grozi wylesieniu i erozj
gleb co w efekcie moe grozi zagadom populacji
rnych gatunkw rolin i zwierzt np. na wyspie
Patriotyczne- mio do ojczyzny mieci w sobie
nieodzowny mio ojczystej Ziemi , pisa Jan Gwalbert
Pawlikowski
2)Ochrona obszarowa
Parki narodowe-obecnie w Polsce istniej obecnie
23 PN powoywane s przez rade ministrw,
obejmuj teren o powierzchni o mini.1000ha PN
otoczony jest stref zwan otulin. Parki obejmuj
tereny wyrniajcymi si szczeglnymi
wartociami przyrodniczymi, co pozwala na
zachowanie rnorodnociami biologicznej
F-0:23-
Bieszczadzki park narodowy-to jeden z najmniej
przeksztaconych ekosystemw Europy ,m.in.. ajki
grskie pooniny, oraz lasy bukowe bdce
najcenniejsza w Polsce ostoja ptakw i ssakw
drapienych
Teren zachowany w stanie naturalnym lub mao
zmieniony, szczeglnie cenny przyrodniczo i
kulturowo, to rezerwat przyrody, ktre s tworzone
w celu ochrony ekosystemw. Wyrnia si rne
rodzie rezerwatw(leny, wodny, przyrody
nieoywionej)(dziel si na typy florystyczny
kulturowy) i podtypy (kowy, wydmowy)duy
obszar, ktry podlega ochronie ze wzglduo na
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne itp. to
park krajobrazowy. W jego obrbie jest dozwolone
wicej dziaa ni w PN i rezerwatach- ma przede
wszystkim znaczenie edukacyjne i rekreacyjne ni w
PN i rezerwatach- ma przede wszystkim znaczenie
edukacyjne i rekreacyjne
jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony
przyrody to obszar chronionego krajobrazu
zwykle s uzy jako otulina PN
3)ochrona gatunkowa
zagroone gatunki rolin, zwierzt i grzybw s w
naszym, kraju objte ochrona gatunkow
roliny:
zwierzta
grzyby i porosty
4)formy ochrony indywidualnej
pomnik przyrody s czsto stosowana form
ochrony, 2\3 stanowi pojedyncze drzewo
stanowisko dokumentacyjne obejmuje nie wielki
obszar dla badan naukowych .
uytkiem ekologicznym jest pozostao
ekosystemu o niewielkiej powierzchni , wana dla
zachowania rnorodnoci biologicznej
zesp przyrodniczo-krajobrazowy tworz
fragmenty obrazu naturalnego zasugujce na
ochron ze wzgldu na walory przyrodnicze i
estetyczne
5)warto zapozna si z ustaw z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody. DZ.U. Z2004r.
NR92,poz.880