You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 96 | 6 PADZIERNIKA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 40 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Taki jest Tylko Toru

Wyzwalanie kobiecoci

Burleska to teatr, parodia i nago. Do Europy przybya z USA. W Polsce ma


szko w Warszawie. A teraz drug w Toruniu, w ktrej kada kobieta uczy si
okazywania kobiecoci i pozbywania kompleksw

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


2 FELIETONY DZIE DOBRY!
W ydawca T ylko T oru korzysta z usug i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy
stopka redakcyjna
Redakcja Tylko Toru

Co przyniesie jesie? wa nad czym, czego nie znamy,


nie ma co wypala si w dyskusji
nad rozwizaniami, ktre nie uj-
wacj do dziaania na rzecz naj-
bliszego rodowiska jest sprzeciw
wobec mieszania si wielkiej po-
Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41
redakcja@tylkotorun.pl
rz wiata dziennego, ale jeden lityki do drobnych spraw. Zajte
Wydawca
pomys wydaje mi si szczegl- walk o pozycj w kraju, partie
nie grony i trzeba o nim mwi polityczne nigdy nie powic lo- Fundacja MEDIUM
MARCIN CZYNIEWSKI niezalenie od tego, czy rzdzca kalnym problemom tyle uwagi, Redaktor naczelny
Przewodniczcy Rady Miasta Torunia partia ostatecznie zdecyduje si po co miejscowi dziaacze i aktywici
Radosaw Rzeszotek
niego sign, czy te nie. To zakaz i zawsze bd kierowa si w swo-
Jesieni mamy pozna najwa- sicy pojawiaj si w tej sprawie wystawiania w wyborach list po- ich dziaaniach trosk o oglno- Sekretarz redakcji
niejsze zmiany w ordynacji wy- kolejne wrzutki, mniej lub bar- zapartyjnych, odcinajcy moli- polskie sondae. Taki ruch nie ukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
borczej do samorzdw. Czekam dziej kontrolowane przecieki. To woci startu komitetw lokalnych tylko zniechci wielu aktywnych
i ruchw obywatelskich. i rozsdnych ludzi do zajmowania Redaktor wydania
na nie niecierpliwie nie dlatego, pewnie jaka forma sondowania,
e dotycz take mnie i mojej na ile mona sobie pozwoli, na Takie rozwizanie byoby si sprawami miast i regionw, ale Kinga Baranowska
przyszoci, ale przede wszystkim co spoeczestwo pjdzie, a na co zamachem na samorzdno na dugo moe zniszczy pozycj Dzia reportau i publicystyki
dlatego, e na dugo mog zmieni ju nie, troch w tym robienia za- u samych jej korzeni. Przenosi samorzdw, cieszcych si dzi
cakowicie aktywno lokalnych o wiele wikszym autorytetem ni Robert Kamiski
wizerunek i autorytet samorzdw mieszania dla odwrcenia uwagi
i to nie na lepsze. Od wielu mie- od innych spraw. Trudno dyskuto- spoecznoci na forum polityczne, wadze pastwowe. No, chyba e Dzia informacyjny
gdy tymczasem dla wielu moty- o to wanie chodzi. Micha Ciechowski, Katarzyna Ochocka,
Piotr Gajdowski
Kultura

Miara wolnoci
w wyborach. I nic dziwnego, e Jakie s faktyczne powody rni- Micha Ciechowski
jedn z pierwszych decyzji naczel- cowania kobiet w zakresie wyna-
Sport
nika Pisudskiego byo przyznanie grodzenia za t sam prac? Dla-
prawa gosu kobietom. Nowo po- czego akceptowalne s zachowania Karol ebrowski
wstaa Rzeczpospolita bya w czo- chamskie i wulgarne wobec kobiet? Zdjcia
wce krajw wprowadzajcych Czemu wiadome macierzystwo ukasz Piecyk
mec. UKASZ PAZA rwne prawa dla kobiet i mczyzn. wie si z walk z barierami ad-
Kancelaria Paza i Wsplnicy I naprawd proces ten szed powol- ministracyjnymi tworzonymi przez Korekta
nie. A czsto wolnociowe przepisy ministerstwo? Pytania mona Piotr Gajdowski
w rzeczywistoci byy realizowa- mnoy.
Wolno jednostki nie jest pra- Kolejne osignicia zmierzay ne opornie. Ot chociaby mino REKLAMA
wem oczywistym. Wieki zajo wprost do zrwnania statusu oby- 10 lat od umoliwienia kobietom Tworzc utrudnienia i bariery, Justyna Tobolska
nam osignicie poczucia bezpie- wateli i nawet usunicie paszczy- wykonywania zawodu sdziego przyzwalajc na rne formy dys-
kryminacji, tak naprawd zaka- (GSM 603 285 530)
czestwa i wolnoci przed samo- zny naley uzna za element wolno- do pierwszej nominacji sdziow-
wol wadzy. Nasz kraj by nawet ciowy. Zwalczenie apartheidu czy skiej. Podsumowanie tych czasw damy sobie ptl na szyj i tylko Iwona Zuchniak
w czowce tych, ktre rozwijay te innych ideologii segregujcych hasem rwne prawa i nierwne szukamy chtnego polityka, eby (GSM 500 324 572),
prawa, ktre dzi okrelamy mia- ludzi jest wielkim osigniciem eu- szanse jest najbardziej trafnym, ja- nam j zacisn. Na adn form
Karol Przybylski
nem praw czowieka. Przywileje ropejskiego krgu kulturowego. kie mona sobie wyobrazi dyskryminacji nie moe by zgody.
szlacheckie dotyczyy np. gwarancji Wolno i rwno spoecze- Poziom prawdziwej wolnoci Wykluczenia i ograniczenia jednej (GSM 665 169 292),
nietykalnoci osobistej bez wyroku stwa zawsze wynikaa z praw po- w naszych czasach naley mierzy grupy s pierwszym krokiem do Magorzata Kramarz
sdowego. litycznych, w tym prawa do gosu rzeczywistymi prawami kobiet. odebrania wolnoci kademu z nas. (GSM 607 908 607),

Cytat numeru
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683)


reklama@tylkotorun.pl
Skad
Studio Tylko Toru
Druk
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

Prawd mwic, nie nazwabym ISSN 4008-3456


si muzykiem. Raczej muzykujcym ama- Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.

torem. Jest to tylko moje hobby. ***


Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
dr Jacek Gessek pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, e
kardiolog dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowa-
nych w Tylko Toru jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


TORU MA KOLEJN STULATK SYLWETKA 3

Godno i chodno
przymusowym poborem do kopa-
nia roww. Modszego pamitam
jako tego, ktry bardzo gnbi ludzi.
Okruciestwa wojny pani Aga-
ta na szczcie nie widziaa. Kie-
Agata Maroska urodzia si w Lubowidzu w 1917 r. dy niemieccy onierze zabierali
mieszkacw regionu do obserwo-
Pi lat temu postanowia zamieszka w Toruniu wania egzekucji szeciu osb, ktre
sprzeciwiy si okupantom w Zie-
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk, Tony Halik luniu, wraz z mem udao jej si
W trakcie wojny nieopodal jej tany, masa czy jajek nie wolno byo schowa w lesie.
domu swj zakad fotograficzny nawet powcha. Zanosilimy je do - Pod koniec wojny chcielimy
mia Mieczysaw Sdzimir Antoni pobliskiej miejscowoci wymieni si odwdziczy Wolfgangowi za
Halik, znany dzi jako Tony Halik. na naft, nici czy rzeczy potrzebne ofiarowane dobro i pomc mu si
Przypadek sprawi, e wtedy jesz- w domu. Sprzedawalimy te jago- u nas skry przed Rosjanami
cze nikomu nieznany mczyzna dy, po ktre rankiem chodzilimy dodaje kobieta. Poszed jednak
uwieczni j na zdjciu z synem kilkanacie kilometrw. z innymi do Zielunia, gdzie ich za-
Grzegorzem. Po siedemdziesi- W kwietniu 1939 r. Agata, trzymano, a nastpnie rozstrzelano.
ciu piciu latach fotografia wci z domu Kamierczak, wysza za I cho wojna to najgorsze, co mo-
przywouje wspomnienia. m za Stanisawa Maroskiego. gam przey, dzikuj za uratowa-
Trzy lata pniej urodzi im si je- ne ycie.
Agata Maroska urodzia si dyny syn Grzegorz.
- Tradycj w tamtych czasach Po 1945 r. w ramach reformy
w Lubowidzu dokadnie sto lat
temu. I cho metryka wskazuje byo fotografowanie nowonarodzo- rolnej Maroscy otrzymali wa-
27 wrzenia, prawdopodobnie na nych dzieci przypomina kobie- sn ziemi, dziki ktrej mogli si
wiat przysza tydzie wczeniej. ta. W czerwcu 1942 r. przyszed utrzyma. Mylistwo i zowione
ya skromnie, dzielc si wszyst- do nas mody Mieczysaw Halik ryby pozwoliy im wykarmi naj-
kim ze swoim rodzestwem. Wa- i zrobi kilka zdj, ktre w albu- bliszych. Wsplne ycie za oddali
nie to najbardziej zapamita jej mie mam po dzi dzie. Pamitam, roli.
modszy brat Bogusaw, ktry w y- e sono za nie zapacilimy. Nikt Po mierci ma w 1984 r. pani
czeniach napisa wiekowej siostrze: wtedy nie wiedzia, e ten fotograf Agata jeszcze przez prawie trzy-
Dzikuj ci za ten kawaek chleba wkrtce zostanie sawnym podr- dzieci lat mieszkaa w Lubowidzu.
za kromk, ktr oddaa picio- nikiem. W 2012 r. przyjechaa do Torunia,
letniemu chopcu, gdy po wojnie Wraz z mem i synem Aga- gdzie dzi opiekuje si ni wnuczka
gd doskwiera najbardziej. ta Maroska zaja jedno z czte- Joanna wraz z mem Leszkiem. Tu
Psierot zostaa, bdc jeszcze rech mieszka w wielorodzinnym take swoj histori opowiada uko-
nastolatk. Wraz z piciorgiem ro- domu. Ich ssiadkami byy siostry, chanym prawnukom. I cho naj-
dzestwa i mam, po ukoczeniu ktre tam take zaoyy rodziny. bardziej brak jej wasnego podwr-
szstej klasy, pilnie pracowaa na Gdy mieszkao si na wsi, wojna nie ka, awki skpanej w socu, piewu
gospodarstwie. przypominaa obrazw znanych ptakw i rozmw z ssiadami, jest
- Przed wojn bya wielka bieda z okupowanej Warszawy. szczliwa. Tu cieszy oczy kochaj-
wspomina stulatka. Jak zmar - Jeszcze przed 1 wrzenia na c rodzin i dziemi, z ktrymi ni-
tata, nie mielimy co woy do kadym podwrku w Lubowidzu gdy si nie nudzi.
garnka. Byo godno i chodno. stao polskie wojsko i, cho wida - Zdrowie mam nie najgorsze,
Jedlimy kartofle, smaylimy fa- byo na niebie samoloty, nikt w t cho czuj si ju saba podsumo-
ladry, odsczone, tuczone placki wojn nie wierzy wspomina stu- wuje nasz rozmow Agata Maro-
ziemniaczane. Byy czasy, kiedy latka. Po kilku godzinach onie- ska, cicho rozpoczynajc wyuczon
jednego ledzia jedlimy w szstk. rzy ju nikt nie widzia, a do nas przed dziewidziesicioma lata-
A czsto spa chodzilimy godni. wkroczyli Niemcy. Dwch z nich mi ballad Powrt taty Adama
Miso jadalimy bardzo rzadko. zamieszkao w naszym domu. Star- Mickiewicza. Dwadziecia jeden
Ciastek i cukierkw nie widziaam szy Wolfgang prbowa nam czterowersowych strof recytuje Pani Agata mieszka w Toruniu z wnuczk i jej rodzin. Na zdj-
wcale. Zdarzyo si, e sprbowali- pomaga, przynoszc jedzenie czy z przeszklonymi oczyma, ale bez ciu Tonyego Halika siedzi, trzymajc dziecko na rkach.
my ciemnego cukru. Mleka, mie- dajc sygnay ostrzegawcze przed zawahania.
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


4 DZIELNICE CO SYCHA W MIECIE?

Z kart bdzie t@niej


Nowy projekt zapewni atrakcyjne rabaty m.in. w sklepach, kawiarniach i ksigarniach
Zielone puca
Do koca roku w Toruniu nasa-
dzonych zostanie niemal 3 tys.
nowych drzew. Prace realizowane
w dwch etapach wiosennym
oraz jesiennym maj na celu
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk m.in. zastpienie 873 rolin wyci-
tych w ramach rozbudowy Woje-
mie, w ktrym kady z nich indy- nieprzypadkowo dat pocztku wdzkiego Szpitala Zespolonego
widualnie zaproponuje korzy dla roku akademickiego, aby wypro- im. L. Rydygiera.
klienta, bo jej wysoko zaley od mowa program rwnie wrd
rodzaju reprezentowanej brany, studentw, ktrzy przez cay rok Prace nasadzeniowe realizowane
a co za tym idzie mary. akademicki mieszkaj w Toruniu. byy po raz pierwszy ju w kwiet-
W akcji udzia zadeklarowa- Chcemy ich zachci do korzysta- niu. Wtedy to dziaania zaplano-
o ponad czterdzieci sklepw nia z oferty handlowej i kultural- wano m.in. na osiedlu Na Skarpie,
i punktw gastronomicznych, nej na Starwce podkrela Alek- w Kaszczorku i na Koniuchach.
m.in. sklepy odzieowe, obuwni- sandra Iycka. Jednym z wielu Prace realizowane jesieni nie tyl-
cze, restauracje, kluby, kawiarnie plusw programu jest posiadanie ko doprowadz do pojawienia si
czy ksigarnie, ktre oferuj 10-, jednej karty znikowej do ponad w miecie rolin w nowych lokaliza-
20-, a nawet 25-procentowe zniki. czterdziestu usugodawcw. A licz- cjach, ale take uzupeni skupiska
Wrd partnerw dziaa miej- ba ta z pewnoci wci bdzie drzew oddanych na wiosn.
skich znalazy si take miejsca na wzrasta. - W tym roku planujemy po-
co dzie promujce kultur i sztu- Starwka to najbardziej presti- sadzi w Toruniu cznie 3,5 tys.
k. owe miejsce w Toruniu. Warto drzew mwi dyrektor Wydzia-

[ ]
- Idea przycignicia mieszka- tam bywa, a skoro bywa, to dla- u rodowiska i Zieleni Urzdu
cw na Starwk bardzo nam si czego nie kupowa taniej? Miasta Torunia Szczepan Burak. -
spodobaa, dlatego bez wahania - Zachcamy przedsibiorcw W zwizku z sam rozbudow Wo-
podjlimy decyzj o zostaniu jed- do przyczania jewdzkiego Szpitala Zespolonego
nym z czonkw ak- si, a mieszkacw zasadzonych zostanie cznie 2 877

10
cji mwi Paulina i goci do taszego drzew. Gwnie s to robinie aka-
Tchurzewska z Cen- cjowe, klony i lipy.
Paulina Tchurzewska z CSW zachca do wyrobienia karty. trum Sztuki Wsp- kupowania mwi
Do tej pory posadzono 690
czesnej Znaki prezydent Torunia
sztuk: przy ul. Konstytucji 3 Maja,
Zachcenie mieszkacw Torunia
do robienia zakupw i spdzania
Torunia stworzyli kart Moja Sta-
rwk@. Czasu. Najcz- tys. Micha Zaleski, kt-
ry otrzyma kart
pl. Pokoju Toruskiego, ul. Pr-
ciej na Starwce dzyskiego, Szosie Lubickiej (przy
wolnego czasu na Starwce to - Pomys objcia Starwki jed-
odwiedzamy ban- bezpatnych kart z numerem 1 i obie- stacji kontroli pojazdw), ul. Tu-
gwny cel wprowadzonego od 1 nym programem lojalnociowym ca, e bdzie z niej
padziernika programu lojalno- zosta wypracowany wsplnie
ki czy restauracje. czeka na miesz- czsto korzysta.
rystycznej, Legionw, PCK, Pod
Mamy nadziej, e Dbow Gr, Polnej, Grudzidz-
ciowego Moja Starwk@. W jego z przedsibiorcami, jako odpo- dziki programowi kacw Torunia Program Moja kiej, w Parku Tysiclecia, przy ul.
ramach kady posiadacz specjal- wied na zgaszan przez waci- i karcie mieszkacy Starwk@ to pro- Andersa. Pozostae drzewa pojawi
nej karty bdzie mg skorzysta cieli lokali potrzeb podniesienia duej w tej okolicy jekt pilotaowy si do koca listopada m.in. przy
z atrakcyjnych rabatw. konkurencyjnoci Starwki jako zostan i czciej zaglda bd do i unikatowy w skali kraju. ul. Grunwaldzkiej, Kraszewskiego,
miejsca spdzania wolnego czasu muzew czy CSW. Z naszej strony - Na razie wydrukowalimy Prdzyskiego, Wielkim Rowie, w.
Niegdy ttnice yciem serce i robienia zakupw, szczeglnie oferujemy 25-procentowe zniki 10 tys. kart, ale mam nadziej, e Jzefa, w. Klemensa, wirki i Wi-
Starwki bogate byo w liczne skle- poza sezonem turystycznym tu- na bilety wstpu na wystawy - po- chtnych zarwno wrd przed- gury, Trasie Wschodniej i Trasie
py, piekarnie i punkty z rkodzie- maczy Aleksandra Iycka z Biura jedyncz oraz dusze ich cykle. sibiorcw, jak i klientw bdzie rednicowej.
em. Dzi wiksz czci handlu Toruskiego Centrum Miasta. Rabat nie dotyczy jednak wystaw wicej - podsumowuje Aleksandra Nowe roliny pojawiy si ju
w miecie zawadny cztery wiel- Projekt by opracowywany, a na- specjalnych. Iycka. - Plastikowe karty otrzyma take na starwce oraz na Bulwarze
kopowierzchniowe galerie han- stpnie realizowany, przez ostatnie Karta jest przede wszystkim ju mona, bezpatnie, w punktach Filadelfijskim. Zasadzona tam Aleja
dlowe. Aby zachci mieszkacw ptora roku. Po rozwaeniu r- skierowana do mieszkacw Toru- partnerskich projektu, m.in. Bel- Dbowa jest symbolem obchodzo-
do czstszego korzystania z usug nych opcji, m.in. cashback i play- nia, ale rwnie do lojalnych klien- gijskich Frytkach w Toruniu, Cafe nego obecnie Roku Rzeki Wisy.
lokali na Starym Miecie, tamtejsi back, przedsibiorcy zadecydowali, tw spoza granic miasta pARTer, Ksigarni Hobbit czy
przedsibiorcy oraz Urzd Miasta e chc by partnerami w progra- - Na start programu wybralimy w Pijalni Czekolady E. Wedel. (MC)
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


CO SYCHA W MIECIE? DZIELNICE 5

Torunia nie zakorkujemy JAR dla najmodszych


Od wrzenia 2018 r. do przedszkola pjd najmodsi
Prace drogowe w miecie trwaj. Czy s miejsca, ktrych kierowcy mieszkacy osiedla
Wci rozwijajce si w pnocnej publicznej na tym terenie.
powinni unika? czci Torunia osiedle JAR zyska Dziaka, na ktrej ma stan
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk nowe przedszkole. Umow na in- przedszkole, jest w caoci przezna-
westycj, ktra powstanie przy ul. czona na cele edukacyjne infor-
Szosa Chemiska, ul. dzka, Grasera i kosztowa bdzie miasto muje Sylwia Derengowska z Urzdu
Turystyczna, Aleja Solidarno- prawie 10 mln z, podpisano 21 Miasta Torunia. W przyszoci ma
ci, a wkrtce take plac Chrap- wrzenia. Wykonawc zadania jest na niej powsta jeszcze szkoa pod-
ka to miejsca, w ktrych trwaj toruska firma LEM-BUD. stawowa. Warto doda, e bdzie to
lub rozpoczn si modernizacje ju 18. miejskie przedszkole w Toru-
drogowe. I cho przy kilku z nich Mija 7 lat, odkd rozpoczli- niu.
obowizuje zmiana organizacji my dziaania inwestycyjne na tzw. Przedszkole swoim maym pod-
ruchu, Miejski Zarzd Drg w To- JAR-ze mwi prezydent Micha
opiecznym zapewni dziesi od-
runiu zapewnia, e zwizanych Zaleski. Jak podkrela podczas pod-
dziaw, z czego kady pomieci
z tym wikszych utrudnie nie pisywania umowy, na zagospodaro-
wanie czeka 400 ha. Jest to pierwsze dwadziecia pi osb. Przy budyn-
ma. ku znajdzie si miniamfiteatr i wy-
osiedle w Toruniu, ktre powstaje
w sposb innowacyjny: najpierw niesienie z miejscami do siedzenia.
W lewobrzenej czci miasta miasto doprowadza wszystkie sieci Bd take boiska i plac zabaw,
trwa przebudowa ul. dzkiej. Roz- i buduje drogi, a w lad za tym idzie na ktrych zostan zamontowane
poczte prace na starej nawierzchni reszta zabudowy. hutawki, bujaki, karuzele, domki,
poprzedzia budowa nowej jezdni, Aktualnie obszar JAR-u zamiesz- pajczyna linowa oraz urzdzenia
z ktrej bez wikszych utrudnie kuj przede wszystkim osoby mode zabawowe dla dzieci niepeno-
korzystaj kierowcy poruszajcy i rodziny z dziemi. Przedszkole, sprawnych.
si w stron odzi. Dziaania reali- ktre wkrtce ma tu powsta, bdzie Obiekt ma funkcjonowa ju od
zowane s na odcinku od ul. Mio- pierwszym obiektem uytecznoci wrzenia 2018 r. (MC)
dowej w kierunku Wocawskiej
oraz od ul. Lipnowskiej w kierunku
wiaduktu kolejowego. Na skrzyo-
waniu dzkiej i Wocawskiej po- Przystanki od strony Muzeum Etnograficznego zostan cofnite
wstaje za rondo. Zgodnie z planem od drogi o dodatkowy metr.
przebudowa zakoczy si 21 pa- ktre wrciy na swoj dawn tras ruch wahadowy dodaje przedsta-
dziernika 2018 r. przez ul. Uniwersyteck i Way wicielka MZD Toru. W ramach
Z czasowym wyczeniem z ru- gen. Sikorskiego. zadania powstanie tam szerszy
chu fragmentu Szosy Chemiskiej Modernizacja zwizana jest chodnik, droga rowerowa, zato-
musz liczy si kierowcy podru- z poszerzeniem wiat przystanko- ki autobusowe, nowe owietlenie
jcy z Torunia w kierunku Chem- wych, ktre maj zosta cofnite od i bezpieczniejsze skrzyowanie.
na. Jedna z najwikszych inwestycji jezdni. Dziaania te zostay podjte Pierwszy etap prac to przebu-
drogowych w ostatnim czasie wy- ze wzgldu na wnioski mieszka- dowa ulicy na odcinku od granic
magaa zmiany organizacji ruchu cw miasta zwizane z bezpiecze- miasta do ul. Ligi Polskiej, a drugi
- wyczono odcinek szosy od ul. stwem oczekiwania na autobus lub to przebudowa skrzyowania ul.
Harcerskiej do Polnej, prowadzc tramwaj. Ligi Polskiej i Ksiycowej, gdzie
kierowcw przez ul. Dug oraz Le- - Z uwagi na rowerzystw zde- wprowadzone zostan zmiany na
gionw. cydowalimy si take wyczy yczenie mieszkacw.
- Prace na Szosie Chemiskiej z ruchu m.in. kontrapas tumaczy - Jestemy rwnie o krok od
realizowane s cay czas bez wik- Agnieszka Kobus-Psko. - Alter- rozpoczcia dziaa na placu
szej ingerencji w ruch samochodo- natywny, zalecany przejazd popro- Chrapka podkrela Agnieszka
wy informuje Agnieszka Kobus- wadzono Waami gen. Sikorskiego, Kobus-Psko. Jeeli wszystko
-Psko, rzecznik prasowy MZD Uniwersyteck, Grudzidzk i Szo- pjdzie zgodnie z zaoeniami, ru-
w Toruniu. Warto zaznaczy, e s Chemisk. Prace w tym miej- sz one na przeomie padzierni-
dziaania na tym odcinku rozpo- scu potrwaj ok. 1,5 miesica. ka i listopada. Zgosio si piciu
czlimy dopiero po oddaniu do Modernizacja drg obejmie wykonawcw. Ten, ktry zapro-
uytku ul. Polnej. take ul. Turystyczn w dzielnicy ponuje najkorzystniejsz ofert,
Zmiany dotycz rwnie same- Kaszczorek. Miasto na realizacj przedstawi nam rwnie plan prac.
go centrum miasta Alei Solidar- tego projektu umow podpisao 26 Dopiero wtedy bdziemy rozpatry-
noci, na ktrej obecnie przebudo- wrzenia. Wedug planu zrealizo- wali ewentualne moliwoci wpro-
wywany jest wze przesiadkowy. wana zostanie ona w dwch eta- wadzenia zmian w ruchu. Z pew-
Prace rozpoczte 18 wrzenia zmu- pach. noci jednak zrobimy wszystko,
siy drogowcw do wskazania no- - Trudno przebudowy bdzie aby kierowcy nie stali w korkach
wej lokalizacji przystankw au- polegaa na tym, e przez cay czas i mogli, jak dotd, porusza si po
tobusowych oraz tramwajowych, na Turystycznej odbywa si bdzie Toruniu komfortowo.

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


6 ZA MIEDZ WIECI OD NASZYCH SSIADW

Nie taka biurokracja straszna


Domy w gminie Obrowo powstaj jak grzyby po deszczu. Czy formalnoci zwizanych z ich budow cigle naley si ba?
Robert Kamiski | fot. archiwum
Migracja ludnoci miejskiej do jektu decyzji wszystkie strony po-
maych miejscowoci jest dzi stpowania zostaj zawiadomione
zjawiskiem powszechnym. Majc o wszczciu postpowania, a projekt
do wielkomiejskiego zgieku, decyzji wysyany jest do uzgodnie
kupujemy ziemi z zamiarem po- w myl ustawy o planowaniu i zago-
budowania wasnego domu. Jakie spodarowaniu przestrzennym.
mamy szanse w starciu z biurokra- Kadej ze stron postpowania
cj? wydana zostaje decyzja ustalajca
warunki zabudowy wraz z zaczni-
- Dzisiejsze procedury s bardzo kiem graficznym. Wwczas naley
przejrzyste i spjne mwi Hanna przyby z oryginaem decyzji do
Raniszewska, inspektor ds. budow- siedziby Urzdu Gminy (pokj nr
nictwa i planowania przestrzennego 31, I pitro) po otrzymaniu piecztki
z Urzdu Gminy Obrowo. Zainte- z klauzul ostatecznoci.
resowanym udzielamy wszelkich Kolejny etap to zoenie doku-
informacji. Realizujc krok po kro- bie Urzdu Gminy w Obrowie lub zj o rodowiskowych uwarunko- mentacji o uzyskanie pozwolenia na
inwestycji celu publicznego wi
ku procedury nie sposb si po- ze strony internetowej UG. Wype- waniach (w przypadku gdy plano- budow w Starostwie Powiatowym
si z nastpujcymi inwestycjami:
gubi. niony wniosek wraz z zacznikami wana inwestycja zaliczana jest do w Toruniu, Wydzia Architektury
budow kanalizacji, budow sieci
Decyzje o warunkach zabudo- naley zoy w siedzibie UG (se- przedsiwzi mogcych znaczco i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6,
wodocigowej, budow linii kablo-
wy wydawane s m.in. na budow: kretariat, pokj nr 1) lub przesa oddziaywa na rodowisko); 5) 87-100 Toru.
wej do zasilania zespou domkw
budynku mieszkalnego, dwch drog mailow. inne zaczniki (kserokopia aktu Szczegowych informacji o wy-
jednorodzinnych, budow sieci ga-
budynkw mieszkalnych w zabu- Do wniosku naley zaczy na- notarialnego i inne). Budownic- maganych procedurach mona za-
zowej, przykryciem rowu meliora-
dowie bliniaczej lub szeregowej, stpujce dokumenty: two mieszkaniowe jest zwolnione sign w Urzdzie Gminy Obrowo
cyjnego, budow przepustw, stacji
rozbudow, nadbudow, budynkw 1) kopi mapy zasadniczej (ska- z opaty skarbowej. pod nr. tel. (56) 678 60 22 wew.181.
telefonii komrkowej, owietlenia
letniskowych, stawu, zbiornika re- la 1:1000) z zaznaczonymi grani- Po otrzymaniu kompletu doku- O dynamicznym rozwoju gmi-
ulicznego.
tencyjnego z ograniczon hodowl cami inwestycji; 2) kopie warun- mentw sprawa zostaje przekazana ny Obrowo mwi liczby: w 2016
Jak wygldaj owe procedury?
ryb, budynkw garaowych, gospo- kw technicznych na dostarczanie do osoby uprawnionej celem spo- r. wydano 540 decyzji warunkw
Przeledmy je na przykadzie pro-
darczych, wiat, altan itp. Ponadto na mediw lub zawiadczenie o ich rzdzenia projektu decyzji o warun- zabudowy budynkw mieszkalnych
cedury ustalenia warunkw zabu-
zmian sposobu uytkowania r- zapewnieniu; 3) wypis z rejestru kach zabudowy wraz z zacznikiem i 41 inwestycji uytku publicznego.
dowy.
nych budynkw, np. mieszkalnych gruntw na dziak wnioskowan graficznym stanowicym integraln W tym roku jest ich jak dotd od-
Wniosek o ustalenie warunkw
na usugowe. oraz dla drogi dojazdowej; 4) decy- cz decyzji. Po otrzymaniu pro- powiednio: 303 i 61. Do koca roku
zabudowy mona pobra w siedzi-
Decyzje o ustaleniu lokalizacji liczby te z pewnoci wzrosn.
REKLAMA

Domy w zupenie NEW HOUSE


tel. 668 878 678
nowym stylu newhouse@interia.pl

JEST WIELE ARGUMENTW ZA TYM, ABY ZAMIESZKA NA ZAMIESZKAJ W JEDNORODZINNYM ogrd. Ziemia wok domw nadaje si idealnie do sadzenia
ATRAKCYJNYM OSIEDLU NEW HOUSE W ROZGARTACH Domy typu bungalow budowane s od podstaw pod klucz drzew i krzeww, dziki ktrym dom zyska wasny niepowta-
przez firm New House. Wszystkie rodzaje wzniesionych tu rzalny styl. Osiedle domw jednorodzinnych w zabudowie
Nowoczesne osiedle w modernistycznym stylu zbudowaa fir- domw zaprojektowane zostay przez renomowane pracow-
ma New House posiadajca kilkunastoletnie dowiadczenie nie projektowe. Wntrza domw uwzgldniaj nowocze- szeregowej usytuowane jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy,
w stawianiu budynkw mieszkalnych w zabudowie jednoro- sne trendy architektoniczne, s funkcjonalne i eleganckie, niemale na granicy miasta. To pooenie jest dodatkowym
dzinnej, bliniaczej i szeregowej oraz w tworzeniu osiedli przy- a przede wszystkim daj poczucie przytulnoci i bezpiecze- atutem dla tych, ktrzy lubi aktywny wypoczynek. W naj-
jaznych mieszkacom. Z pewnoci do takich naley Osiedle stwa. Ukad pomieszcze daje przyszym mieszkacom nie- bliszym otoczeniu osiedla znajd cieki rowerowe, szlaki
New House w Rozgartach, usytuowane nieopodal granic To- ograniczone moliwoci aranacyjne.
piesze i lasy bogate w runo lene. Na koniec jeszcze wana
runia, a to sprawia, e dojazd samochodem z miasta zajmuje informacja: cena za 1mkw. ju od 2600.
ZAMIESZKAJ W SZEREGOWYM
niewiele czasu, bo na drodze do Bydgoszczy nigdy nie ma Kady dom ssiaduje z nowymi budynkami i jest otoczony
korkw. dziak, z ktrej mona uczyni wasny niepowtarzalny NAJLEPSZA CENA W OKOLICY

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


PANIE ZE SZKOY BURLESKI KIPI KOBIECOCI PASJE 7

High Heels Variet


Burleska to teatr, parodia i nago. Do Europy przybya z USA. W Polsce ma szko w Warszawie. A teraz drug. W Toruniu
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Kojarzy si do jednoznacznie nych.
zwaszcza mskiej czci spoe- Ale przede wszystkim szkoa
czestwa ze striptizem. I cho to nauka rzemiosa teatralnego.
striptiz jest jej integraln czci, Uczestniczki pracuj z rekwizytem
to sama burleska jest czym wi- (kapelusz, czarno-biaa laska, krze-
cej. Znacznie wicej. so i wiele innych), wicz taniec
swingowy, ucz si pozowa i przy-
Powstaa w XVIII wieku, z pobu- gotowywa do sesji zdjciowych.
dek nie do koca powanych. Mia- Pytanie, ktre si narzuca: czy
a zamiar namiewa si i szydzi mczyni kobiet uczestniczcych
ze spraw wanych. Za cel parodii
wzia w pierwszym rzdzie oper w zajciach szkoy nie s o nie za-
i operetk. Nie wahaa si by wul- zdroni? Czy tak atwo godz si, by
garna. Si jej oddziaywania bya ich kobiety wystpoway na scenie
bezporednio przekazu, cho w burlesce?
od samych pocztkw o jej gw- - Jeli mczyzna widzi, e jego
nej atrakcyjnoci stanowiy skpo kobieta jest szczliwa, to dlaczego
ubrane aktorki. Taczyy, piewa- nie? mwi Anna Miniat, uczest-
y, bawiy publik zarwno sztuk niczka zaj w szkole burleski, wy-
teatraln, jak i piknem pnagich stpujca na scenie od trzech lat.
cia. Z czasem cakiem nagich. Ero- Nasi mczyni s naszymi naj-
tyzm zdominowa burlesk. Jednak wikszymi fanami. Bardzo czsto
w bardzo rnym stopniu. pomagaj nam te przy insceniza-
I cho podoe erotyczne jest jak cjach, przygotowaniach spektakli.
dotd czynnikiem decydujcym Nie wszyscy mczyni uwaaj, e
o atrakcyjnoci burleski, zwaszcza pobudzenie pa do aktywnoci Konopka. Tak naprawd to, jak Chair Dance, Striptease, Sexy Fit. ich kobiety powinny chodzi wy-
dla mskiej czci widowni, to same mwi Anna Marta Konopka. tancerka ma figur, to tylko jej pry- Proponuje te warsztaty cykliczne cznie w swetrach. Poza tym wiele
aktorki podkrelaj, e jest ono tyl- Zamiast siedzie w domu przed watna sprawa. U nas w najwikszej z zakresu: hand made, make up, rzeczy uczymy si z myl wanie
ko jednym z wielu jej elementw. telewizorem, maj szans czego cenie jest rnorodno. Kobiety taca i ruchu scenicznego, szycia, o nich. Na przykad artystycznego
Pomys powoania do ycia si u nas nauczy. Na przykad majce kilka kilogramw wicej mody, a nawet odywiania. zdejmowania garderoby, wiado-
szkoy burleski w Toruniu powsta wystpowania na scenie. Ku mojej rwnie mog czu si atrakcyjnie, - Sami proponujemy wiele, ale moci ciaa, szkolenia w tajnikach
z inicjatywy Anny Marty Konop- radoci okazuje si, e chtnych nie wystpujc na scenie. Ta idea jest prcz tego jestemy otwarci na
ki, uczestniczki klasy warsztatowej uwodzenia ruchem i gestem. To,
brakuje. I to bez wzgldu na wiek. nam szczeglnie bliska. Nikt tu nie wszelkie nowe sugestie podkre- czego si nauczymy, czsto znajduje
Elbiety Szlufik-Patak, Kielec- Jeli zatem wiek nie ma zna- powie: Przyjd za 5 kilo. Kada la zaoycielka szkoy. Chcemy,
kiego Teatru Taca oraz Midzy- czenia, to moe chocia figura? pani jest akceptowana. Kada uczy by nasze panie mogy si wyy potem zastosowanie w sypialni.
narodowych Warsztatw Taca Czy wystpy na scenie nie wyma- si okazywania kobiecoci. stylistycznie i zmieni si w praw- A zatem artyzm, wiadomo
Jazzowego organizowanych rw- gaj zgrabnego, atrakcyjnego, wy- Szkoa nazywa si Cabaret dziw pin-up girl. ebymy mogy ciaa, wyzbywanie si kompleksw,
nie przez kielecki teatr. Braa ona sportowanego ciaa? Zwaszcza e Szkoa Kreski i Burleski. I trzeba pooglda stare filmy w stylu retro odzyskiwanie wiary w sam siebie.
rwnie wielokrotnie udzia w naj- mamy do czynienia z mniej lub przyzna, e jej oferta jest napraw- i po ich seansie poanalizowa sztu- - Dlaczego burleska? pyta re-
rniejszych warsztatach burleski bardziej obecnym erotyzmem. d imponujca: Burleska, Video k dawnych artystw, zagbiajc torycznie Anna Miniat. Poniewa
w kraju i za granic. - To kolejny przesd, jeli chodzi Sexy Dance, High Heels, Cabaret si w ich to historyczne. Chcemy burleska leczy. Jest bardzo delikat-
- Gwn nasz intencj jest o burlesk dodaje Anna Marta Dance, Broadway Dance, Rewia, poznawa sztuk czasw minio- na. I zaraa pozytywn energi.
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


8 KULTURA CO W KULTURZE PISZCZY?

Koterski i Nosowska twrczo niepokorni 15. Midzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest odbdzie si w dniach 21-29 padziernika
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Gorce nazwiska polskiej sce- 15. Midzynarodowym Festiwalu
ny muzyczno-filmowej bd Filmowym Tofifest zaprezentowa-
sygnoway tegoroczn jubile- na zostanie polska premiera naj-
uszow edycj festiwalu Tofifest. nowszego filmu Marcina Gadycha
Wydarzenie zarwno rozpoczn, Smugi, opowiadajcego histori
jak i zwiecz wyjtkowe koncer- toruskiej rodziny Smunych.
ty: Energia Muzyki Filmowej - Widziaam ten film i wspania-
oraz koncert galowy Muzyka jest e jest to, e Gadych dostrzega te
Kobiet. wito kina niezalene- smaczki, na ktre my w codzien-
go zainauguruje wrczenie na- nym biegu nie zwracamy uwagi
grd dla artystw niepokornych. komentuje Kafka Jaworska.
Tydzie kina niezalenego to
- Spotkamy si ju po raz pit- take pokazy filmw, ktre trium-
nasty, na edycji urodzinowej, a co foway podczas Festiwalu Polskich
za tym idzie, bardzo wyjtkowej Filmw Fabularnych w Gdyni.
podkrela dyrektorka festiwalu - W konkursie polskim bdzie-
Kafka Jaworska. Tradycyjnie roz- my odkrywa kolejne ciekawost-
poczniemy od wrczenia Zotych ki dodaje twrczyni festiwalu.
Aniow za Niepokorno Twr- - Pierwsza z nich to jeden z waniej-
cz. Laureatami w tym roku s ar- szych obrazw reysera, ktrego
tyci, ktrzy w swojej twrczoci
id pod prd i oddaj nam co nie- bardzo ceni, ukasza Palkowskie-
oczywistego Katarzyna Nosowska go - Najlepszy. Jest to historia y-
oraz Marek Koterski. cia Jerzego Grskiego, ktry mimo
W tym roku powoane zostanie wielu przeciwnoci zosta mistrzem
nowe pasmo programowe Ener- wiata w podwjnym triathlonie.
gia Muzyki Filmowej, odkrywaj- Nad jubileuszow edycj festi-
ce przed widzami zupenie nowe walu czuwa bdzie Antybohater
oblicze gatunku. Obejmuje ono Katarzyna Nosowska otrzyma Zotego to wanie on jest tegorocznym
take koncert wieczcy 15. edycj Anioa za Niepokorno Twrcz. tematem wiodcym wita, do nie-
Tofifest Muzyka jest Kobiet go nawizuje laureat Anioa Ma-
oraz przegld filmw ze ciekami twrczo kompozytorek i auto- Jak deklaruj organizatorzy, poka- m.in. arcydzieo Akiego Kaurisma- rek Koterski w filmach z Adasiem
dwikowymi skomponowanymi rek piosenek filmowych w ramach zana zostanie szeroka panorama kiego Po tamtej stronie chmur. Miauczyskim. Tej tematyki rw-
przez kobiety. nie wrd projekcji nie zabraknie.
koncertu Muzyka jest Kobiet. kinematografii japoskiej. - Nigdy nie godzilimy si, by
- Podczas gali otwarcia 21 pa- - Antybohater zawsze przyciga
Jest to dla mnie bardzo wana Drugim pasmem bdzie kino dokonania fiskich filmowcw uwag widza i to z nim lepiej si
dziernika wystpi Katarzyna
Nosowska, O.S.T.R., Krzysztof cz festiwalu. Na scenie pojawi fiskie. W ten sposb Tofifest w- wrzuca do worka z napisem kino on identyfikuje tumaczy wybr
Iwaneczko oraz Joanna Czajkow- si: Krzysztof Zalewski, Paulina czy si w obchody setnej rocznicy skandynawskie komentuje dy- Kafka Jaworska. Bohaterem pla-
ska-Zo wylicza dyrektorka festi- Przybysz i Anna Karwan oraz chr odzyskania przez Finlandi nie- rektorka festiwalu. katu jest Robert De Niro z filmu
walu. W sobot na oficjalnej gali Astrolabium. podlegoci. Gocie festiwalu od- To jednak nie koniec newsw, Takswkarz. I niech sukces tej
podsumowujcej wydarzenie To- Po jedenastu latach na toruski kry bd mogli najciekawsze ob- ktre przygotowali dla widzw produkcji zaprowadzi nas do suk-
fifest odkryje przed publicznoci festiwal powraca kino azjatyckie. razy twrczoci kraju Skandynawii, festiwalu jego organizatorzy. Na cesu caego festiwalu.

Dwr Andrusa i flamenco


Dwadziecia wydarze w dwa miesice tak przedstawia si jesienny Forte Artus
Festiwal
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Tegoroczny festiwal ma by feno- tuje si pochodzcy z naszego mia- widzowie spektaklu tanecznego
menalnie, autentycznie frapujcy sta Sebastian Zawadzki muzyk Usysze Taniec prezentujcego
i wszystko na to wskazuje, e taki znajcy smak Hollywood. Tu tak- step irlandzki, widowiskowe fla-
wanie bdzie przekonuje Ma- e powrci Grayna Szapoowska, menco i modern jazz. W klimacie
rek Pijanowski, dyrektor Dworu ktra zapiewa dla nas piosenki ze tym pozostaniemy rwnie na po-
Artusa. Szsta edycja Forte Ar- swojej ociekajcej subteln erotyk cztku listopada, kiedy Dwr Ar-
tus Festiwalu zachwyci doborem pyty Kochaj mnie. Wejciwki na tusa odwiedzi Tymon Tymaski,
popularnych artystw, a przede to wydarzenie dostpne bd od 6 ktry wraz ze swoim Yasstetem za-
wszystkim wschodzcych mo- padziernika. prezentuje utwory kultowej grupy
dych talentw. - Na scenie usyszymy take Ja- Mio. Do Centrum Kultury po
nusza Radka, ktry w kameralno- trzech latach powrci take Renata
Inauguracja festiwalu odbdzie -elektroniczny sposb wypiewa Przemyk.
si w pitek 6 padziernika otwar- poezj Haliny Powiatowskiej - Dama muzycznego undergro-
ciem wystawy BZ WBK Press Foto dodaje ukasz Wudarski, kierow- undu zaprosi torunian na spotkanie
2016. Weekend za upynie pod nik artystyczny placwki. Halina z utworami Leonarda Cohena za- Wyjtkowy koncert w Dworze Artusa zagra The Dumplings.
znakiem spotka w sobot z po- Kunicka zoy za hod genialne- powiada ukasz Wudarski.
drnikiem Markiem Kamiskim, mu Wojciechowi Mynarskiemu, Na kilka chwil muzyka ustpi W Toruniu zobaczymy take Soni tkanie? Nie wiadomo, ale mona
w niedziel za wysuchamy historii a Marta Krl jazzowo zreinterpre- za miejsca teatrowi. Torunianie Bohosiewicz, ktra wcieli si w iko- by pewnym: city dowcip sa si
niepenosprawnej Angeliki Chrap- tuje piosenki Stinga. Festiwal nie bd mieli okazj zobaczy Scena- n kina Marilyn Monroe, prezentu- bdzie gsto, a Dwr Artusa zamie-
kiewicz-Gdek, ktrej choroba nie zapomina take o artystach mode- riusz dla trzech aktorw Bogusa- jc nam opowie o dziesiciu se-
przeszkodzia w spenianiu od- go pokolenia. Do Torunia zaprosili- wa Schaeffera. kretach najsynniejszej blondynki ni si w Dwr Andrusa podsu-
wanych marze. Jesieni w Artu- my krlujcego podczas tegorocz- - Podobnie jak w 1987 r., tak wiata. mowuje ukasz Wudarski.
sie spotka bdzie mona rwnie nego Openera Ralpha Kamiskiego i teraz wystpi w nim mistrzowskie Zwieczeniem dwumiesicz- Wstp na wikszo spotka od-
Kamila Durczoka, ktry, podobnie oraz laureatw Nagrody im. Grze- trio: Jan Peszek wraz z Mikoajem nych spotka z kultur bdzie bywajcych si w ramach Forte Ar-
jak poprzednicy, opowie o swoich gorza Ciechowskiego: zesp The i Andrzejem Grabowskimi, ktrzy wizyta mistrza anegdot Artura tus Festiwalu jest bezpatny. Bilety
wzlotach i upadkach. Dumplings oraz artystk znan zdradzajc nieco ze swej prywat- Andrusa. Tym razem jednak nie na pozostae wydarzenia dostpne
Festiwal ma inspirowa twrcw z pyty Biaa Flaga nagranej z Do- noci, przenios widzw w niepo- wystpi on w roli konferansjera,
do dziaania i prezentowa wyjt- braw Czocher Hani Rani. wtarzaln przestrze zwariowanej a opowie o dowiadczeniach lite- s w kasie Dworu Artusa oraz na
kowe artystyczne sylwetki. Przed Z dobr muzyk i efektami wi- teatralnej prby i teatru w teatrze racko-redaktorskich. stronie internetowej: artus.torun.
torusk publicznoci zaprezen- zualnymi spotkaj si z pewnoci tumaczy Marek Pijanowski. - Jak bdzie wygldao to spo- pl.
Tylko Toru . 6 padziernika 2017
W SOBOT KONCERT TORUSKIEGO KARDIOLOGA WYWIAD 9

Poncy wiecznie w piersiach ogie


Jest lekarzem, ktry ukocha muzyk. Jest muzykiem, ktry umiowa medycyn. Jest czowiekiem, ktry muzyk
wspomaga terapi. Z kardiologiem i gitarzyst, doktorem Jackiem Gesskiem rozmawia Robert Kamiski
fot. ukasz Piecyk
W filmie wiat si mieje z 1934 To najpikniejsze sowo wiata?
r. bohater piewa synn piosenk Jedno z najpikniejszych. Obok
Serce, ktr pniej, przetuma- niego postawibym te wszystkie,
czon na jzyk polski, wykonywaa ktre serce zamieszkuj: mio,
Irena Santor. Waciwie wszystkie przyja, bycie z drugim czowie-
pytania, jakie chciabym panu za- kiem.
da, s zawarte w jej refrenie. We-
my pierwsze: Serce co to takiego? Na kolejne pytanie prosz, eby
To takie miejsce bardzo wane dla odpowiedzia pan i jako kardiolog,
ycia. Bez serca nie ma ycia. Za- i jako muzyk: co to znaczy kocha?
rwno fizycznego, jak i uczucio- Jako lekarz powiem, e to znaczy
wego. To cz emocjonalna, psy- dba o siebie, o swoje zdrowie. I do-
chiczna, duchowa. Wszystko, co kadnie tak samo traktowa innych.
najlepsze, mieci si w sercu. Sowem: kocha znaczy dba. Jako
muzyk sdz, e kocha to otwiera
Jest pan z jednej strony lekarzem, siebie i innych na to, co najwaniej-
czyli kim gboko zanurzonym sze.
w empirii, a z drugiej muzykiem,
wic osob w sensie metaforycz- A co jest najwaniejsze?
nym do od konkretu wiata odle- By tu i teraz. Cieszy si tym, co
g. Wie pan doskonale, e emocje jest. Dawa.
wcale nie s zawarte w sercu, ale
w ukadzie limbicznym, w mzgu. Serce poncy w piersiach
Jak pan to czy? ogie. Mio jest emocj czy
Czowiek potrzebuje symboliki. wyborem?
Nie da si y wycznie empiri, Prawdziwa mio jest wiadom
dowiadczeniem, eksperymentem.
Jest w nas potna tsknota za na- decyzj. By troszczy si o kogo.
zywaniem rzeczy w sposb metafo- Emocje temu towarzysz, owszem.
ryczny. To nam uatwia egzystencj. Ale mio to przede wszystkim
Po prostu atwiej sobie wyobrazi wybr.
emocje w sercu ni w mzgu, o kt-
rym, nawiasem mwic, wiemy Paskie ycie ma sens?
znacznie mniej ni o sercu. Dla Myl, e ma. Przez wybr medy-
mnie to kwestia dziaania. W szpi- cyny stao si mocno nakierowane
talu traktuj serce jak narzd. Kiedy na drugiego czowieka. Muzyka ten
gram na gitarze, jest ono metafor. sens dopenia. Medycyna to bycie
dla innych. Muzyka to poby tro-
Czy o sercu z medycznego punktu ch sam na sam ze sob.
widzenia wiemy ju wszystko? spdza ycie na Zachodzie. Zwasz- zycznych aby t pasj rozwin niechci. Myl, e ludzie po prostu
Kardiologia rozwija si niewia- cza ci z czowek list, ktrych s naprawd. Po prostu muzykuj. doceniaj to, e lekarz poza mas
rygodnie dynamicznie. Myl, e liderami. Wielu naley do jazzowej obowizkw robi co dodatkowo. Dr n. med. Jacek Gessek, kierownik
w ostatnich latach dogonilimy Za- ekstraklasy. Ale, o ile wiem, nie Osoba, ktra dziaa z sukcesami Oddziau Kardiologii i Intensywnej
chd, co byo jeszcze par lat temu mielimy drugiego Stana Getza czy w dwch sferach, moe czasem Do serca lepiej trafia piosenka Opieki Kardiologicznej w Specja-
nie do pomylenia. Dzi leczenie Joea Passa. usysze od nieco zawistnych ko- w dur czy w moll? listycznym Szpitalu Miejskim im.
serca w Toruniu wyglda dokadnie legw jakie cierpkie zdanie. Na Jeli chodzi o moje piosenki, to M. Kopernika w Toruniu. Muzyk,
tak samo jak w Nowym Jorku czy By pan w Nowym Orleanie? przykad: to najlepszy kardiolog mam poow takich i poow ta- gitarzysta. W 2014 r. nagra pyt
Zurychu. I nie ma w tym adnej Byem. wrd gitarzystw i najlepszy gita- kich. Myl, e to zaley od nastro- Serce w usterce, w grudniu 2016
przesady. rzysta wrd kardiologw. Spotkao ju. Jak jestemy bardziej nostalgicz- r. pyt STOP. Obie dedykowa
Jak kady szanujcy si jazzman. to pana? ni to moll. A jak chcemy wsta swoim pacjentom.
Skoro dogonilimy Zachd, jeli Prawd mwic, nie nazwabym Na szczcie jeszcze nie (miech). waciw nog, to nastawmy sobie 7 padziernika o godz. 18 od-
chodzi o kardiologi, to czy dogo- si muzykiem. Raczej muzykuj- Przeciwnie: otrzymuj bardzo wiele marsza w dur. bdzie si koncert Jacka Gesska.
nilimy Zachd, jeli chodzi o jazz? cym amatorem. Jest to tylko moje ciepych sw. Mam raczej do czy- Toru, Hotel Bulwar, ul. Bulwar
Na pewno wielu polskich muzykw hobby. Nie koczyem studiw mu- nienia z wyrazami solidarnoci ni No to wrmy do piosenki Serce. Filadelfijski 18. Zapraszamy.
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


10 SPORT ZAGLDAMY NA TORUSKIE BOISKA

To by (nie)dobry miesic
Pikarze Elany jak najszybciej bd chcieli zapomnie o wrzeniowych rezultatach. Gracze Pomorzanina wrcz przeciwnie
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk (archiwum)
Oba zespoy przystpiy do se- ci do gry, jak pokazywalimy na
zonu z konkretnym celem cho- pocztku sezonu uwaa Rafa G-
dzio o awans na wyszy szczebel rak. Ja, sztab i zawodnicy stoimy
rozgrywkowy. Na razie zdecydo- przed cikim zadaniem, ktremu
wanie lepiej radzi sobie druyna mamy nadziej sprosta. Bdzie-
ze stadionu przy Szosie Chemi- my ciko pracowa, aby zmagania
skiej 75. padziernikowe byy podobne do
sierpniowych, a nie tych z ostatnie-
Pierwsze spotkania nowych go miesica.
rozgrywek mogy napawa sympa- Zdecydowanie lepsze humo-
tykw Elany optymizmem. Druy- ry panuj w pitoligowym zespole
na wzmocniona w letnim okienku z Torunia. Zwyciski marsz trwa
transferowym zawodnikami z prze- nadal, a jego ostatnimi ofiarami
szoci na boiskach pierwszej ligi, stay si kolejno Drwca Golub-
a nawet Ekstraklasy, potrafia wy- -Dobrzy (3:6), Grom Wicbork
gra kolejno z Kotwic Koobrzeg (5:0) oraz Gryf Sicienko (1:2). Kom-
(1:2), witem Skolwin (1:0), So- plet punktw zdobytych we wrze-
koem Kleczew (0:2) i Batykiem niu pozwoli Pomorzaninowi roz-
Gdynia (2:0), dziki czemu sierpie si si wygodnie w fotelu lidera
koczya z kompletem punktw na rozgrywek z czteropunktow prze-
fotelu lidera. wag nad drugim zespoem, czyli
Inauguracja rozgrywek nie prze- Startem Pruszcz.
biega za to po myli pitoligowego - Twardo stpamy po ziemi
Pomorzanina. Pomimo statusu be- i nie rozpywamy si nad trium-
niaminka w klubie od pocztku za- fami twierdzi Dariusz Durda.
powiadano walk o najwysze cele, W najbliszych spotkaniach za-
dlatego poraka 1:3 w pierwszej ko- gramy z zespoami, ktre znajduj
lejce z Torem Laskowice Pomorskie a wszystko trzeba wywalczy, udo- pikarze Elany co przeoyo si na wyniki. si na wysokich miejscach w tabe-
moga nieco ostudzi zapay miej- wadniajc swoje umiejtnoci i zo- - Remisy 1:1 z Poloni w wyjaz- Trener Grak ma oczywicie li. Podejdziemy do rywali z odpo-
scowych. stawiajc zdrowie na boisku. dowym meczu w rodzie Wielko- na myli remis 1:1 z KKS-em Ka- wiednim szacunkiem, ale rwnie
- Nic z tego stanowczo twier- W kolejnych dwch kolejkach polskiej i u siebie z Jarot mona lisz i poraki 0:1 z Lechem Pozna nastawieniem na zdobycie trzech
dzi trener Pomorka Dariusz Dur- Pomorzanin nie zlekceway ry- byo wkalkulowa w sezon twier- u siebie oraz na wyjedzie z GKS- punktw. Chcemy jak najszybciej
da. Jeden przegrany mecz nic nie wali i odprawi z kwitkiem kolej- dzi szkoleniowiec Elany Toru Ra- -em Przodkowo. Summa summa- zagwarantowa sobie komfortow
zmieni. Oczywicie, e inaczej wy- no KS ochowo (0:5) i imiennika fa Grak. Wiedzielimy, e to nie- rum trzy punkty zdobyte w piciu przewag. Uwaam, e moemy
obraalimy sobie start rozgrywek, z Serocka (3:1). Rwnie pocztek moliwe, abymy wygrali wszystkie wrzeniowych spotkaniach zdecy- jeszcze sporo poprawi w naszej
ale z perspektywy czasu to moe wrzenia by bardzo dobry dla pod- gry w sezonie. Styl w tych meczach dowanie pogorszyy sytuacj Elany grze, dlatego ju teraz powoli my-
i dobrze, e ten przysowiowy ku- opiecznych Dariusza Durdy, ktrzy by dobry, lecz rywale postawi- w tabeli, ktra obecnie plasuje si l o zimowych wzmocnieniach,
be zimnej wody zosta wylany tak okazali si lepsi od Promienia Ko- li nam cikie warunki. Zupenie na smej pozycji z siedmiopunkto- szczeglnie na pozycji modzieo-
szybko. Praktycznie od razu mu- walewo Pomorskie (1:2) i Radzy- inaczej sprawa ma si z ostatnimi w strat do lidera ze Skolwina. wej, aby dugofalowy projekt, jaki
sielimy zda sobie spraw, e nikt nianki Radzy Chemiski (4:1). trzema spotkaniami. Nasza posta- - Jest to rnica do odrobienia, sobie zaoylimy, zmierza w od-
nam trzech punktw nie podaruje, W lad za nimi nie poszli niestety wa pozostawiaa sporo do yczenia, ale musimy przede wszystkim wr- powiednim kierunku.

Czarny wtorek w Toruniu. Zdjcia na www.tylkotorun.pl

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


CZY BDZIEMY ODDYCHA WIEYM POWIETRZEM W SEZONIE GRZEWCZYM? RODOWISKO 11

Pen piersi?
Ubiegoroczna zima wraz ze niegiem przyniosa
problem zawieszonego nad miastem smogu
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Walka o czyste powietrze nad To- wspomnianych programw wyst-
runiem trwa. W tym roku mia- pio 340 osb.
sto podjo szereg tzw. dziaa W przeciwdziaanie zanieczysz-
antysmogowych, wrd ktrych czeniu powietrza wczya si take
znajduj si dofinansowania do Rada Miasta Torunia, ktra przy-
wymiany piecw czy lekcje pro- znaa stray miejskiej 250 tys. z na
filaktyczne dla najmodszych. zakup drona z urzdzeniem do po-
Sprawdmy, jak zmienia si miaru i rejestracji pyw, detektora
smogowa sytuacja w miecie. gazw oraz samochodu z zabudow
specjaln. Urzdzenia te wspiera
Stacja badania jakoci powietrza bd stranikw w monitorowaniu
zlokalizowana w centrum miasta tego, czym palimy w piecach.
w poniedziaek 2 padziernika jego - Dzielnicowi w przypadku po-
jako okrelia jako dobr. Przy dejrzenia spalania odpadw maj miau wglowego lub zawilgoco- podstawowych. W jego trakcie r. Wykonano wic pierwszy krok
dobowym, dopuszczalnym pozio- prawo skontrolowa dane gospo- nego drewna, ktre rwnie powo- poruszono kwestie zwizane ze w stron poprawy jakoci powie-
mie pyu zawieszonego PM10 50 darstwo, sprawc za pouczy, uka- duj emisj szkodliwych substancji szkodliwoci spalania odpadw trza w Polsce. A jak jego stan bdzie
g/m3 wyniosa 44,1 g/m3. Sezon ra mandatem karnym w wysoko- do atmosfery. Dziaania te nie maj w paleniskach domowych. Mie- przedstawia si w Toruniu? Obec-
grzewczy w miecie dopiero si ci do 500 z lub skierowa wniosek jednak podstaw do zastosowania sic pniej na 46 ulicach Torunia nie montowane s kolejne urz-
jednak zaczyna. Czy podjte pod o ukaranie do sdu tumaczy Ja- sankcji karnych. rozdano prawie tysic ulotek akcji dzenia pomiarowe przy dziesiciu
koniec ubiegego roku dziaania nusz Paralusz, rzecznik toruskiej Wspomniany problem w ostat- Palisz? Trujesz? Ryzykujesz!. Jej szkoach w caym miecie. Wyniki
Urzdu Miasta bd miay realny Stray Miejskiej. W minionym nim czasie poruszy m.in. Jakub celem byo zwrcenie uwagi m.in. ledzi bdzie mona na bieco na
wpyw na popraw stanu powietrza roku wpyny do nas 483 zgosze- Gobiewski, miejski radny z Czasu na konsekwencje prawne oraz portalu internetowym oraz poprzez
w nadchodzcym czasie? nia, podjte zostay 252 interwen- Mieszkacw. zdrowotne spalania odpadw. aplikacj mobiln. Pierwsze efekty
- Na bieco monitorujemy cje, z ktrych 47 zakoczyo si - 28 wrzenia w ramach akcji - Skadniki, ktre wraz z powie- tych dziaa z pewnoci ju nieba-
poziom jakoci powietrza dziki ukaraniem sprawcw mandatem, Partii Zielonych pod nazw #Pol- trzem wdychamy, porwna moe- wem poczujemy.
dziesiciu stacjom ulokowanym na a 7 przypadkw zostao skierowa- skaOddycha zoyem w kancelarii my do tych z dymu papierosowe-
terenie Torunia informuje Maria nych do Sdu Rejonowego. sejmiku kujawsko-pomorskiego go tumaczy lekarz pulmonolog
Marcinkowska z Urzdu Miasta. Jak podkrelaj stranicy miej- projekt uchway antysmogowej Pawe Wudarski. Do organizmu
Sprawdzilimy take stan indywi- scy, mieszkacy bardzo czsto tumaczy radny. - Uchwaa elimi- dostarczamy substancje rakotwr- W dniach 7-8 padziernika
dualnych rde emisji. Na terenie swoje podejrzenia opieraj wycz- nowaaby stopniowo niskosprawne cze, zwizki siarki czy tlenku azotu 2017 r. w godzinach od 10.00
dziesiciu dzielnic przeprowadzo- nie na kolorze dymu lub zapachu. paleniska i paliwa niskiej jakoci. oraz dranice, ktre niekorzystnie do 17.00 w Centrum Targo-
no inwentaryzacj ponad dziewi- W trakcie codziennych interwen- O zagroeniach, wskutek kt- wpywaj na nasz ukad oddecho-
ciu tysicy piecw. W ramach pro- cji Stra Miejska spotyka si z ko- wym PARK w Toruniu przy
rych nad miastem powstaje smog, wy. Szczeglnie wraliwe na te pro- ul. Szosa Bydgoska 3 odbd
gramu KAWKA i dziaa Urzdu rzystaniem z dozwolonych paliw rozmawiali z najmodszymi to- cesy mog by osoby starsze i chore.
Miasta udzielamy mieszkacom o bardzo zej jakoci, ktrych pro- si XI Targi Motoryzacyjne
runianami stranicy Ekopatrolu. W padzierniku w ycie wesza
m.in. dofinansowa na likwidacj ces spalania powoduje takie same W ramach zaj edukacyjnych ustawa zakazujca produkcji ko- MOTO-TOR. Organizatorem
niskosprawnych urzdze i pale- efekty wizualne i zapachowe, jak zrealizowali projekt Czyste ro- tw na paliwa stae klasy niszej imprezy s Targi Toruskie
nisk domowych, zastpujc je urz- utylizacja odpadw. Obowizuj- dowisko ABC segregacji odpa- ni 5. Te wyprodukowane przed 1 Sp. z o.o. Wstp wolny.
dzeniami przyjaznymi rodowisku. ce przepisy dopuszczaj spalanie dw, skierowany do uczniw szk padziernika 2017 r. bdzie mo- Zapraszamy!
W 2017 r. o dotacj w ramach niskiej jakoci paliw, w tym wgla, na sprzedawa do poowy 2018

Inauguracja roku akademickiego UMK. Zdjcia na www.tylkotorun.pl

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


12 MOTORYZACJA KOCZY SI SEZON SPORTW MOTOROWYCH

Damy z siebie wszystko


n PGE Ekstraligi. Klub z grodu przyjecha do nas praktycznie tylko
Kopernika dosta jednak, dziki z plecakiem, a zaliczy ju dla Get
sprawie dopingowej z Grigori- Well kapitalne wystpy uwaa
jem agut, szans na pozostanie Jacek Frtczak. Chris mia tro-
w najwyszej lidze w meczach ba- ch problemw. Gdyby nie defekt
raowych. I cho spotkanie z dru- na prowadzeniu w szstym biegu,
Czy Get Well Toru zdoa w rewanu obroni czteropunktow zaliczk yn Wybrzea Gdask rozpoczo to na jego rezultat patrzylibymy
si od prowadzenia torunian 15:3, ju inaczej. Inna sprawa jest z ju-
z pierwszego spotkania? to ostatecznie Get Well zwyciy niorami. Wydaje mi si, e chodzi
Karol ebrowski | fot. Natalia Gotter rnic tylko czterech punktw tutaj o sfer mentaln. Nie pomaga
(47:43). Zo kibicw wychodz- wszechobecna krytyka, ktra do-
Nastroje po spotkaniu baraowym
cych po meczu z Motoareny to jed- tyka tych chopakw najbardziej.
nie napawaj optymizmem.
no z najlejszych okrele, jakich Swoj drog, jestem przeraony
mona uy, opisujc nastroje po nienawici do Torunia wywoywa-
niedzielnym starciu. n przez niektrych dziennikarzy
- Zdaj sobie z tego spraw. Te czy kibicw druyn teoretycznie
nie jestem usatysfakcjonowany tym bezstronnych.
rezultatem powiedzia nam Jacek Czy wic ten sezon moe si
Frtczak, meneder Get Well To- skoczy happy endem?
ru. Przed baraami zapowiada- - Mocno w to wierz odpo-
em, e chcemy w pierwszym spo-
tkaniu zamkn ten dwumecz. wiada meneder. - Damy z siebie
Nie udao si. Teraz jednak naley wszystko, a do Gdaska jedzie-
sobie postawi pytanie czy zrobi- my zwyciy nie tylko bara, ale
limy wszystko, aby tak si stao? Je- rwnie cae spotkanie. Pomimo
eli chodzi o przygotowania, to nie dobrych relacji, jakie cz mnie
mam nic do zarzucenia sobie, szta- z trenerem Wybrzea Mirosawem
bowi i zawodnikom. Kiedy jednak Kowalikiem, nie zgodz si z jego
ulowcy staj pod tam, ktra za- sowami z pomeczowej konferencji,
raz pjdzie w gr, nie mamy przez e w rewanu musz dopeni for-
minut wpywu na nic, a wanie to malnoci. To my w tym momencie
decyduje o kocowym wyniku. jestemy o cztery punkty bliej po-
W niedzielnym starciu po raz zostania w PGE Ekstralidze. Wszy-
kolejny zawid kapitan Chris Hol- scy, ktrzy mnie znaj, wiedz, e
Niedzielny wieczr moe okaza po zwycistwo. sezonie. Przewanie nic z prb ich der, nienajlepszy wystp zanoto- jestem typem domatora, a moje
si jednym z najgorszych w hi- przezwycienia nie wychodzio, wali rwnie juniorzy. Rywalizacja szczcie jest zalene od tego, czy
storii toruskiego ula. Zesp Kopoty kadrowe, problemy za prezes Ilona Termiska bardzo z gdaszczanami bya take trudna moi najblisi s szczliwi. Mam
z Torunia jest realnie zagroony z odnoszeniem triumfw na wa- szybko musiaa zrewidowa plany dla cignitego w trakcie sezonu nadziej, e w niedzielny wieczr
spadkiem do pierwszej ligi. Nikt snym stadionie i po prostu zwyky dotyczce walki o najwysze cele. Jacka Holdera. wsplnie z druyn postaramy si,
nie zamierza jednak atwo zoy brak sportowego szczcia to tyl- Nie ma co ukrywa Get Well by - Do Jacka nie mona mie ad- aby we wszystkich toruskich do-
broni. Get Well jedzie do Gdaska ko uamek problemw klubu w tym w tym sezonie najsabsz druy- nych pretensji, bo to chopak, ktry mach zapanowaa rado.

Mistrza poznamy na Motoarenie?


e wane w kontekcie rywalizacji tanii uleg on wypadkowi, ktry
o pozostae medale. Oprcz wspo- wyklucza Fretk z jazdy do koca
mnianego Patryka Dudka aktualnie obecnego sezonu. W zwizku z tym
na podium Grand Prix znajduje si najpowaniejszymi kontrkandyda-
Przed nami przedostatnia runda gorocznego mistrza wiata. Bardzo Grand Prix. Byy zawodnik Klubu rwnie inny z Polakw, Maciej Ja- tami do medali dla biao-czerwo-
z cyklu Speedway Grand Prix. So- blisko tego tytuu jest Jason Doyle, Sportowego Toru musi jednak po- nowski. Popularny Magic ma tyl- nych s Rosjanin Emil Sajfutdinow
botnie zawody w Toruniu mog ktry prowadzi w klasyfikacji ge- dej do zawodw bardzo skoncen- ko 2 punkty straty do swojego kolegi i Brytyjczyk Tai Woffinden, majcy
okaza si rozstrzygajce w kilku neralnej z przewag a 22 punktw trowany. To wanie na Motoarenie z reprezentacji. Na czwartej pozycji odpowiednio 6 i 8 punktw rnicy
wanych kwestiach. nad Patrykiem Dudkiem. W przy- rok temu uleg wypadkowi i powa- w klasyfikacji generalnej, z jednym do trzeciego Janowskiego.
padku zwycistwa Australijczyk nej kontuzji, ktra wykluczya go oczkiem mniej ni Janowski, pla- Start sobotniej rywalizacji jest
By moe ju 7 padziernika bdzie ju praktycznie pewny zdo- z walki o tytu mistrza wiata 2016. suje si Fredrik Lindgren, jednak przewidywany na godz. 19.
w grodzie Kopernika poznamy te- bycia zotego medalu Speedway Jutrzejsze zmagania bd tak- Szweda nie zobaczymy w Toruniu. (K)
Podczas zawodw w Wielkiej Bry-
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


CZAS NA PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO ZIMY MOTORYZACJA 13

W czasie zimy szosa mokra


bdziesz mia cigle problem zapa-
rowanych szyb.
No i pamitaj o podstawowym
wyposaeniu kierowcy-profilak-
tyka, ktremu niestraszna adna
Przygotuj samochd do zimy. Zrb to odpowiednio wczenie i starannie, a unikniesz wielu problemw zima: skrobaczka do szyb, zmiotka,
opatka, odmraacz szyb w pynie,
Ile to ju razy nie moge odpali chodzenia. Silnik zasilany gazem No i jeszcze wntrze pojazdu. butach wnosimy do auta z kadym linka holownicza. Oby tej zimy si
silnika na mrozie? Albo w ogle w pierwszej fazie pracuje na ben- Warto pomyle o wikszych gu- wejciem. Jeli tego zaniedbasz, nie przyday. Ale pamitaj: choby
dosta si do auta, bo drzwi przy- zynie, dopiero po pewnym czasie mowych dywanikach z krawdzia- woda bdzie wsika w dywanik, nie wiem jak agodn w tym roku
marzy? Zadbaj, by w tym roku przechodzi na gaz. Oba te ukady mi, ktre zatrzymuj wod. Czy ktry nie wyschnie. To z kolei spo- prognozowali, lepiej te rzeczy w au-
byo inaczej. powinny wspdziaa prawidowo. nam si to podoba, czy nie, nieg na woduje, e nagrzewajc wntrze, cie mie.
Zim marzn nie tylko ludzie,
ale i auta. Eksploatacja pojazdw
jest o tej porze roku powanie
utrudniona. Jeli jednak zastosu-
jesz odpowiedni profilaktyk, mo-
esz w znakomitej wikszoci przy-
padkw wyj z zimowych opresji
obronn rk.
Przede wszystkim skoncentro-
wa si musisz na dwch podsta-
wowych kwestiach: eby w ogle
mg do samochodu wsi, a jak
ju ci si ta sztuka uda, to eby by
w stanie odpali silnik.
W gorszej sytuacji s w tym
wzgldzie waciciele diesli. To sil-
niki znacznie wraliwsze na niskie
temperatury, ktre do tego czsto
maj kopoty z ukadem wtrysko-
wym i akumulatorem. Jeli nie
zadbasz odpowiednio wczenie
o waciwy stan techniczny tych
komponentw, moesz mie zim
naprawd spore kopoty.
Jeli jeste posiadaczem pojazdu
z silnikiem benzynowym, rwnie
musisz pomyle o profilaktyce.
Przede wszystkim tankuj dobre pa-
liwo z pewnego rda. To podsta-
wa. Jeszcze jesieni dokonaj prze-
gldu pynu w ukadzie chodzenia
(jeli zamarznie, moe ci to kosz-
towa now chodnic albo nawet
silnik). Sprawd te jego tempera-
tur krzepnicia.
No i oczywicie opony: zmie
na zimowe. Zimwki z odpowied-
nim bienikiem (co najmniej 4
mm) to lepsza trakcja na niegu
i krtsza droga hamowania. Przy
okazji wymiany opon sprawd, jak
dziaaj narzdzia do wymiany koa
zapasowego i w jakim stanie jest
samo koo.
Zima to czas, kiedy krluje wil-
go. Do tego w ilociach hurtowych
na jezdnie sypana jest chemia.
A chemia + wilgo = korozja. Dla-
tego zanim zima ci zaskoczy za-
Dawid Walter, Berko
bezpiecz miejsca szczeglnie na W dzisiejszych realiach rynkowych podstaw sukcesu w biznesie transportowym jest kontrola kosztw. Jednym z najwikszych wydat-
rdz podatne. Prcz tego wskaza- kw jest paliwo, dlatego kwestia spalania to priorytet. W naszej dziaalnoci spalanie jest relatywnie niskie, na co ma wpyw specyfika
ne jest, by nawoskowa nadwozie.
Zabezpieczysz w ten sposb lakier transportu, ktr si zajmujemy przewozimy odzie i tkaniny, co oznacza, e nasze pojazdy nie s bardzo obcione. Jednak kiedy
przed chemi. przedstawiciel marki Mercedes-Benz, firma Kujawski Truck Center zaproponowaa nam udzia w tecie Fuel Duel, postanowiem
Co do uszczelek, to zabezpiecz sprawdzi jak moliwoci Actrosa wypadn na tle pojazdw innej marki, ktre uytkujemy na co dzie. Wynik okaza si bardzo
je silikonem. Drzwi nie bd tak zadowalajcy rednio spalanie wynioso ok. 23,6 litra na 100 km. Rezultat testu by wic na tyle obiecujcy, e zdecydowaem si
atwo do nich przymarza. Ktre-
go siarczycie mronego poranka na zakup na razie jednego Actrosa, ktry wanie doczy do naszej floty.
sam sobie podzikujesz. Pamitaj
jednak, by nie smarowa zamkw.
Osigniesz skutek odwrotny: za-
marzn jeszcze szybciej.
Sprawd te pyn hamulcowy.
Istnieje konieczno okresowej
jego wymiany, poniewa niestety
chonie wilgo.
Sprawd te stan akumulatora
i napicie adowania. Fachowiec
potrafi przewidzie, jak si zacho-
wa twj akumulator w czasie po-
wanych mrozw.
Jeli jeste wacicielem auta
zasilanego gazem, to przed sezo-
nem zimowym dokonaj koniecz-
nie oglnego przegldu instalacji. Kujawski Truck Center sp. z o.o. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz, Rogwko 114 B, 87-162 Lubicz
Na zim zmienia si skad autoga-
zu. Koniecznie wymie filtr gazu. tel.: +48 56 662 90 50
Sprawd rwnie szczelno ukadu
Tylko Toru . 6 padziernika 2017
14 MOTORYZACJA CZEGO SPODZIEWA SI PO NOWYM EGZAMINIE?

Czekajc na CEPIK
- Okres ten dotyczy bdzie rystycznym ograniczeniom prd-
rwnie osb, ktre posiadaj ju koci w obszarze zabudowanym
uprawnienia, a prawo jazdy zostao nie bdzie mg przekroczy 50
im zatrzymane w przypadku po- km/h, poza nim 80 km/h, na au-
nownego przekroczenia liczby 24 tostradzie za i drodze ekspresowej
punktw karnych w okresie piciu dwujezdniowej porusza si bdzie
Zmiany w przepisach egzaminu na prawo jazdy wejd w ycie 4 czerwca 2018 r. lat od dnia wydania skierowania na mg do 100 km/h. Ponadto w po-
kurs reedukacyjny przypomina dobnym okresie obowizywa go
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk Marek Staszczyk, dyrektor Woje- bdzie zakaz podejmowania pracy
wdzkiego Orodka Ruchu Drogo- jako kierowca.
wego w Toruniu. Nie zmieni si jednak kwestia
Nowoci za jest obowizkowy zielonego listka, ktry nadal bdzie
teoretyczny kurs doszkalajcy oraz obowizywa. Oznakowanie b-
obowizkowe szkolenie praktycz- dzie musiao by widoczne zarw-
ne, ktre cznie trwa bd trzy no z przodu, jak i z tyu pojazdu.
godziny. Symbol klonowego licia powinien
- Dwugodzinne szkolenia w za- znajdowa si na pojedzie przez
kresie bezpieczestwa ruchu dro- pierwszych osiem miesicy, bez
gowego obejm tematy zwizane znaczenia, czy samochd jest wa-
z czynnikami majcymi wpyw na snoci kierowcy, czy zosta mu
bezpieczestwo na drodze, psy- chwilowo udostpniony.
chologiczne aspekty kierowania W przypadku, gdy mody kie-
pojazdami, a take problematyk rowca na swoim koncie bdzie mia
wypadkw drogowych tuma- dwa zdarzenia, po ktrych otrzyma
czy dyrektor WORD-u w Toruniu. mandat karny lub zostan one po-
Jednogodzinne szkolenie prak- twierdzone wyrokiem sdu, jego
tyczne w orodkach doskonalenia dwuletni okres prby moe ulec
techniki jazdy bdzie przedstawiao obowizkowemu przedueniu
niebezpieczestwa, jakie wynikaj o kolejne dwa lata. Tak decyzj
z nadmiernej prdkoci niedosto- podj moe starosta.
sowanej do aktualnych warunkw - Warto wiedzie, e od poo-
na drodze, organizowane w symu- wy 2018 r. przestan obowizywa
lowanych warunkach np. liskiej przepisy pozwalajce zmniejszy
Nowe obowizki i obostrzenia we szkolenie praktyczne. uchwali zarwno drobne, kosme- powierzchni. liczb punktw karnych - podkre-
czekaj na modych kierowcw, tyczne poprawki, jak i uwzgldni Udzia w obu kursach bdzie la Marek Staszczyk. Do tej pory
ktrzy w przyszym roku podej- W 2016 r. weszy w ycie prze- obowizkowe szkolenia. odpatny teoria kosztowa bdzie raz na p roku mona byo zniwe-
d do egzaminu na prawo jazdy. pisy agodzce zasady zdawania Dwuletni okres prbny dla osb, kierowc 100 z, szkolenie za 200 lowa ich pul o sze jednostek.
Osoby, ktre dokument odbior egzaminu praktycznego. Nastpne ktre po raz pierwszy uzyskaj pra- z. Obydwa trzeba bdzie odby Wprowadzone przepisy mog wej
po 1 czerwca, objte zostan no- miay wej rok pniej, ale zaczn wo jazdy kategorii B, to wymg midzy czwartym a smym miesi- w ycie tylko wtedy, gdy ruszy Cen-
welizacj przepisw. Najwik- obowizywa dopiero od poowy znany od lat. Jego czas obowi- cem od odebrania dokumentw. tralna Ewidencja Pojazdw i Kie-
szym zaskoczeniem wrd zmian 2018 r. W jakim stopniu zmiany zywania liczy si bdzie od dnia, Pocztkujcy kierowca przed rowcw (CEPIK). Przewidywany
jest wprowadzenie obowizkowe- te wpyn na modych kierowcw w ktrym kierowca odbierze doku- upywem smego miesica okresu termin tych dziaa to 4 czerwca
go kursu teoretycznego i dodatko- i bezpieczestwo na drodze? Rzd ment prawa jazdy. prbnego bdzie poddany rygo- 2018 r.
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017


PRAWDZIWA SZKOA ZACZYNA SI PO ZDANIU EGZAMINU MOTORYZACJA 15

Kierowco, masz chwil?


Przeszede pomylnie egzamin na prawo jazdy. Ile potrzeba czasu, by sta si kie-
rowc wytrawnym?
Robert Kamiski | fot. John Greenfield/CC BY 2.0
Po zdaniu egzaminu nie rzucaj nuj przerwy. Podziel drog na eta- e maj pierwszestwo ju zawsze
si od razu na gbok wod. Nie py. Nie ulegaj presji otoczenia. Nie i wszdzie. Bo co o tym mwili
wybieraj si do centrum miasta zabieraj ze sob do auta dziewczyny w telewizji. Ale kiedy to byo? Nie
o godz. 15. Sprbuj jedzi przy i kumpli. Bd ci niepotrzebnie pamitasz Znasz dokadnie te
mniejszym nateniu ruchu. I na stresowa, pogania, wjeda na przepisy? Edukacja takich kierow-
mniej zatoczonych drogach. ambicj. cw jak ty, ktrzy maj ju prawo
Jedzisz 20, 30, 40 lat. Jak wielo- jazdy, jest adna. Nie doksztaca-
Powicz, pojed na trasach, letnia rutyna wpywa na prowadze- j si, bo we wasnym mniemaniu
ktre znasz. Wybieraj takie drogi, nie pojazdu? wiedz ju wszystko. Odbieraj pra-
gdzie znasz wszystkie znaki. Trud- Wydaje ci si, e wszystko wiesz. wo jazdy i ju nigdy do przepisw Uprzejmo na drodze to podstawa.
no zwikszaj etapami. Pamitaj I wszystko ju na drodze widziae. nie wracaj. Eksperci, ktrzy maj pojcie ria jak i rozdranienie wpywaj na
o najwaniejszym: nie umiesz jesz- e jedzisz doskonale. Tyle lat za Jedc caymi latami, jeste o tych sprawach, przyznaj jedno- utrat koncentracji. Jedziesz przez
cze perfekcyjnie wyprzedza. Po kkiem Musisz przecie jedzi przekonany, e sam ten fakt upraw- mylnie, e kierowca idealny nie to gorzej, ni ci na to sta.). 5. Po-
prostu s manewry, ktrych dotd doskonale. Doprawdy? nia ci do mniemania o sobie istnieje. Zawsze znajdzie si jaki siadanie umiejtnoci a korzystanie
nie przewiczye. Jak wanie wy- Pamitaj, e wiat si zmienia, w kategoriach doskonaoci. A wiesz element, nad ktrym da si po- z nich w praktyce to dwie rne
przedzanie. Jest to jeden z najtrud- przepisy si zmieniaj, znaki si chocia, e istniej kursy 50+ do- pracowa. Wymieniaj cay szereg rzeczy (Czy znasz z dowiadczenia
niejszych i najniebezpieczniejszych zmieniaj. Kiedy ostatnio zajrzae skonalce umiejtnoci? e s cech, ktre w doskonay kierow- takie pojcie jak choby dyspozy-
manewrw w ogle. Jedzie dotd do ustawy Prawo o ruchu drogo- orodki, do ktrych mona przyj ca, gdyby istnia, musiaby posia- cja dnia?). 6. Waciwa obserwa-
w miecie, ograniczajc prdko wym? Powiem ci kiedy: na kursie. i przewiczy zarwno praktyk, jak da. 1. Koncentracja. 2. Pewno cja drogi (Wielu kierowcw patrzy
jazdy do 50 km na godzin. Je- 20, 30, 40 lat temu. Ludzie zdaj i teori? e s miejsca, gdzie mo- siebie. 3. Waciwa ocena swoich krtko przed mask. Dalej nic ju
li si pomylisz, moe to by twj egzamin na prawo jazdy i ju nigdy na doskonali jazd, powiczy na umiejtnoci (Nigdy nie myl w ten dla nich nie istnieje. Patrz szeroko
ostatni raz. Odpu wic sobie na wicej nie zagldaj do przepisw. przykad na matach polizgowych sposb: Ten przede mn da rad, i daleko. Wyprzedzaj myl innych
pocztek dalekie trasy. Jeli zdoby- NIGDY. Jeli zaprzeczysz bdziesz sytuacje wpadania w polizg? e to ja te dam. Po prostu nie wiesz kierowcw, przewiduj to, co zro-
e prawo jazdy we wtorek, nie jed wyjtkiem. Potwierdzajcym zresz- istnieje co takiego jak tzw. b- tego. Moe on wykona ten ma- bi). 7. Kierowca mylcy (Nie myl
od razu w rod do Poznania czy t regu. dy starych kierowcw? e moesz newr, bo by od ciebie lepszym kie- egoistycznie o sobie, ale o tym, co
Wrocawia. Tras, ktr wytraw- Skd si dowiedziae, e zmniej- mie ze nawyki, ktrych nauczye rowc? Moe jedzi duej? Naucz dookoa. Naucz si odpuszcza,
ny kierowca robi w 2,5 godziny, ty szono prdko do 50 km na godzi- si przed laty? e zawsze jest co do si przyjmowa do wiadomoci mimo e masz pierwszestwo. Tak
roz sobie na 4. Na pewno na tym n na terenie zabudowanym? Z te- poprawienia, do przewiczenia? e wyszo innych. Nie jeste (pki dajesz innym uczestnikom ruchu
nie stracisz. Nabierzesz pewnoci. lewizji lub z radia w samochodzie. zawsze mona swoj wiedz uzu- co) mistrzem wiata.). 4. Spokj, sygna, e maj do czynienia z kie-
Niech twoja pierwsza podr ycia A wiesz, e jadc rwnolegle z ro- peni? No, chyba e masz si za nieuleganie emocjom (Na drogach rowc z prawdziwego zdarzenia.).
nie bdzie ostatni. Pierwsza jazda werzyst, kiedy skrcasz w prawo, kierowc doskonaego. A propos jest duo niepotrzebnych emocji. 8. piesz si powoli. Czasem lepiej
w dalek tras to ogromny wysiek musisz mu ustpi pierwszestwa? Jakie cechy powinien posiada Przeszkadzaj zarwno te dobre, przyjecha 10 minut pniej. A wa-
emocjonalny i stres. Na trasie zapla- I teraz rowerzystom wydaje si, kierowca idealny? jak i te ze. Podobnie wielka eufo- ciwie nie czasem. ZAWSZE.
REKLAMA

Tylko Toru . 6 padziernika 2017