You are on page 1of 1

Maklumat tentang gambar/

poster

3.Ibu bapa memainkan 4. Antara amalan budi


1. Golongan muda perlu 2. Anak-anak peru dididik
peranan penting sebagai bahasa ialah mengunjungi
menghormati golongan dengan nilai murni/sopan
role model kepada anak- jiran tetangga semasa hari
yang lebih tua santun sejak dari kecil lagi
anak perayaan/ rumah terbuka