You are on page 1of 139

www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.

quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD & T TNH NG THP THI XUT HC K I


TRNG THPT CHUYN Nm hc : 2016 2017
NGUYN NH CHIU Mn thi: TON Khi 12

N

Thi gian: 90 pht

H
N
(khng k thi gian pht )

Y
2x
Cu 1: th hm s y = c bao nhiu ng tim cn ?

U
2
x 2x 3

.Q
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

TP
Cu 2: Hm s no sau y ng bin trn tng khong xc nh ca n

O
2x + 1 x 1
A. y = B. y =


x2 2x

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
1
C. y = 2 x x D. y = x 3 + 2x 2 3x + 2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

x2

N
Cu 3: th hm s y = c tm i xng l
2x + 1
1 1
A. I ;
1 1
B. I ;
TR
1
C. I ; 2 D. Khng c tm
B
2 2 2 2 2
00

x +3
10

Cu 4: Cho hm s y = c th (C). Chn cu khng nh SAI:


x 1
3
2+

4
A. Tp xc nh D = R \ {1} B. o hm y ' = 2
< 0, x 1
( x 1)
P
C

C. ng bin trn ( ;1) (1; + ) D. Tm i xng I (1;1)


A

Cu 5: Cho hm s y = x 3 3x 2 + 2 ( C ) . Tip tuyn ca th hm s ti giao im ca (C)H

vi trc tung c phng trnh :


-
-L

A. y = 2 B. y = 0 C. x + y = 2 D. x 2y = 0
N

x+2
Cu 6: Cho ng cong ( H ) : y = . Mnh no sau y l NG ?
x 1
TO

A. (H) c tip tuyn song song vi trc tung.


G

B. (H) c tip tuyn song song vi trc honh.


N

C. Khng tn ti tip tuyn ca (H) c h s gc m


D. Khng tn ti tip tuyn ca (H) c h s gc dng


ID

Cu 7: Da vo bng bin thin ca hm s, chn cu khng nh NG ?


B

x - -2 3 +

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

/ _ 0 +
y +
+
y
-

N

H
A. Hm s c 2 cc tr B. Hm s c 1 cc tr

N
Y
C. Hm s khng c cc tr D. Hm s khng xc nh ti x = 3

U
.Q
Cu 8: Cho hm s y = f ( x ) c bng bin thin sau :

TP
x - 0 2 +

O
/ 0
_ 0 +
y +


5 +

G
y
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
-


H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Vi gi tr no ca m th phng trnh f ( x ) = m c 3 nghim phn bit

N
A. 1 m 5 B. 1 < m < 5 C. m 1 hoc m 5 D. m < 1 hoc m > 5
Cu 9: Cho hm s y = f ( x ) c bng bin thin sau:
TR
B
00
10

x -1 0 1 +
3
2+

/ _ 0 _ 0 +
y 0 +
P

+ 0 +
y
C

-1 -1
A

Vi gi tr no ca m th phng trnh f ( x ) 1 = m c ng 2 nghimH

A. m > 1 B. m < 1
-

C. m > 1 hoc m = 2 D. m 1 hoc m = 2


-L

Cu 10: Bng bin thin sau l ca hm s no?


N
TO

x 2 +
/ _ _
G

y
N

1 +

y
1


2x 1 4x 6 3 x x +5
ID

A. y = B. y = C. y = D. y =
x +3 x2 2x x2
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

x 3
Cu 11: ng thng : y = x + k ct th (C) ca hm s y = ti hai im phn
x2
bit khi v ch khi:

N
A. k = 0 B. k = 1 C. k R D. k 0


H
x 6

N
Cu 12: Trn th (C) ca hm s y = c bao nhiu im c ta nguyn ?
x2

Y
U
A. 3 B. 4 C. 6 D. 2

.Q
1

TP
Cu 13: Cho hm s y = x 3 + 2x 2 mx 10 . Xc nh m hm s ng bin trn [ 0; + )
3

O
A. m 0 B. m 0 C. Khng c m D. p s khc


Cu 14: Cho cc pht biu sau:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

(I) Hm s khng c cc tr

N

(II) Hm s c im un l

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

(III) th hm s c dng nh hnh v

N
(IV) Hm s
S cc pht biu NG l: TR
B
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
00
10

x2 x 2
Cu 15: Cho hm s y = (1) . Tip tuyn vi th hm s (1) v song song vi
x+2
3
2+

ng thng 3x + y 2 = 0 c phng trnh :


P

A. y = 3x + 5 B. y = 3x 3
C

C. y = 3x + 5; y = 3x 3 D. y = 3x 3; y = 3x 19
A

x 2 + 4x + 3
H

Cu 16: Cho hm s y = c th (C). Tch cc khong cch t mt im bt


x2
-

k trn th (C) n cc ng tim cn ca n bng bao nhiu?


-L

7 2 7 1 2
N

A. B. C. D.
2 2 2 2
TO

Cu 17: Hm s y = f ( x ) no c th nh hnh v sau :


G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

x 1 x 1 x +1 x +1
A. y = f ( x ) = B. y = f ( x ) = C. y = f ( x ) = D. y = f ( x ) =
x2 x+2 x2 x+2
Cu 18: Hm s y = f ( x ) no c th nh hnh v sau :

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O

2 2
A. y = f ( x ) = x ( x + 3) + 4 B. y = f ( x ) = x ( x 3) + 4

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
2 2
C. y = f ( x ) = x ( x 3) + 4 D. y = f ( x ) = x ( x + 3) + 4


H
x 2 4x + 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 19: th hm s y = c hai im cc tr thuc ng thng d : y = ax + b .

N
x +1
Khi tch ab bng TR
A. 6 B. 8 C. 2 D. 2
B
00

Cu 20: Hm s y = x 4 2m 2 x 2 + 5 t cc i ti x = 2 khi
10

A. m = 2, m = 2 B. m = 2 C. m = 2 D. Khng c gi tr m
3
2+

1 1 1
Cu 21: Hm s y = x 3 + ax 2 + bx + t cc i ti x = 1 v gi tr cc i ti im
P

3 2 3
bng 2 khi a + b bng:
C
A

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

H

Cu 22: Cho phng trnh x + 4 x 2 = m . Xc nh m phng trnh c hai nghim phn


-

bit.
-L

A. 2 m 2 2 B. 2 m < 2 2 C. 2 m 2 2 D. 2 m < 2 2
N

Cu 23: Bt phng trnh x + 1 4 x m c nghim khi:


TO

A. m > 5 B. m 5 C. m < 5 D. m 5
G
N

Cu 24: Cho hm s y = x 4 2mx 2 + 2 . Xc nh m th hm s c ba im cc tr lp


thnh mt tam gic vung cn.ID

A. m = 0 B. m = 1 C. m = 0 m = 1 D. p s khc
B

Cu 25: Cho hm s y = x 3 3x 2 + 2 (1) . im M thuc ng thng ( d ) : y = 3x 2 v c

tng khong cch t M ti hai im cc tr ca th hm s (1) nh nht c ta l:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

4 2 4 2 4 2 4 2
A. M ; B. M ; C. M ; D. M ;
5 5 5 5 5 5 5 5
m n
( ) <( )

N
Cu 26: Cho 2 1 2 1 . Khi


H
A. m < n B. m = n C. m > n D. m n

N
Cu 27: Khng nh no sau y SAI ?

Y
U
2018 2017
2 2

.Q
2016 2017
A. ( 2 1 ) > ( 2 1 ) B. 1
2
< 1
2

TP

2017 2016

O
C. ( 3 1 ) > ( 3 1 ) D. 2 2 +1
>2 3


Cu 28: Cho a > 0, a 1 . Tm mnh NG trong cc mnh sau:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
A. Tp gi tr ca hm s y = a x l tp R


H
B. Tp gi tr ca hm s y = log a x l tp R
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
C. Tp xc nh ca hm s y = a x l khong ( 0; + )

D. Tp xc nh ca hm s y = log a x l R TR
B
00

3
Cu 29: Tp xc nh ca hm s y = ( 2 x ) l:
10

A. D = \ {2} B. D = ( 2; + ) C. D = ( ; 2 ) D. D = ( ; 2]
3
2+

Cu 30: Phng trnh log 2 ( x 3) + log 2 ( x 1) = 3 c nghim l:


P

A. x = 11 B. x = 9 C. x = 7 D. x = 5
C

3
A

Cu 31: Bt phng trnh log 1 x 2 x 2 log 2 5 c nghim l:


4

2
H

A. x ( ; 2] [1; + ) B. x [ 2;1]
-
-L

C. x [ 1; 2] D. x ( ; 1] [ 2; + )
N

Cu 32: Gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s y = x 2 2 ln x trn e 1 ;e ln lt


TO

l :
G

2
1
N

A. + 2 v 1 B. e2 2 v 1 C. 1 v 0 D. p s khc

e

ID

Cu 33: Cho hm s y = f ( x ) = x ln ( 4x x 2 ) , f ' ( 2 ) ca hm s bng bao nhiu ?


B

A. 2 B. 2 ln 2 C. ln 2 D. 4
Cu 34: Nghim ca phng trnh: 32x ( 2 x + 9 ) .3x + 9.2 x = 0 l:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

A. x = 2 B. x = 0 C. x = 2, x = 0 D. V nghim
Cu 35: Mt khch hng c 100 000 000 ng gi ngn hng k hn 3 thng (1 qu) vi li
sut 0,65% mt thng theo phng thc li kp (tc l ngi khng rt li trong tt c cc

N

qu nh k). Hi v khch ny sau bao nhiu qu mi c s tin li ln hn s tin gc ban

H
N
u gi ngn hng?

Y
A. 12 qu B. 24 qu C. 36 qu D. Khng th c

U
.Q
Cu 36: hp i xng qua mt phng (P) bin ng thng d thnh chnh n khi v ch khi:

TP
A. d song song vi (P) B. d nm trn (P)

O
C. d ( P ) D. d nm trn (P) hoc d ( P )


Cu 37: Hnh chp t gic u c bao nhiu mt phng i xng ?

G
A. Mt B. Hai C. Ba D. Bn
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 38: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung , SA vung gc vi mt phng

H
y. Khi tm mt cu ngoi tip hnh chp l im no?
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. nh S B. Tm hnh vung ABCD
C. im A TR
D. Trung im SC
B
Cu 39: Cho hnh chp tam gic u S.ABC. Chn mnh khng nh NG:
00

A. Hnh chp S.ABC l hnh chp c mt y l tam gic u;


10

B. Hnh chp S.ABC c cnh y bng cnh bn;


3
2+

C. Hnh chiu S trn (ABC) l tm ng trn ni tip tam gic ABC;


P

D. Hnh chiu S trn (ABC) l trc tm tam gic ABC;


C

Cu 40: Ct mt nn trn xoay bi mt mt phng song song vi trc ca mt nn ta c


A

phn giao l:

H

A. mt parabol B. mt elip C. mt hypebol D.


-

Cu 41: Khng nh no di y l khng nh SAI ?


-L

A. Quay ng trn xung quanh mt dy cung ca n lun to ra mt hnh cu


N

B. Quay mt tam gic nhn xung quanh cnh ca n khng th to ra hnh nn


TO

C. Quay hnh vung xung quanh cnh ca n lun sinh ra hnh tr c r, h, l bng nhau.
G

D. Quay tam gic u quanh ng cao ca n lun to ra mt hnh nn


N

Cu 42: Hnh chp SABC c SB = SC BC = CA = a . Hai mt (ABC) v (ASC) cng vunggc vi (SBC). Th tch hnh chp l :


ID

a3 3 a3 3 a3 3
A. B. C. D. a 3 3
B

12 4 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 43: Mt hnh nn c chiu cao bng a v thit din qua trc l tam gic vung. Din tch
xung quanh ca hnh nn l :

a 2 2

N
A. B. a 2 2 C. 2a 2 2 D. 2a 2

H
Cu 44: Cho hnh chp S.ABC, c SA vung gc mt phng (ABC); tam gic ABC vung

N
Y
ti B. Bit SA = a; AB = a; BC = a 3 . Khi bn knh R ca mt cu ngoi tip hnh chp

U
.Q
l:

TP
A. 2a 2 B. a 2 C. 2a D. a

O
Cu 45: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a. Mt bn SAB l tam


gic u nm trong mt phng vung gc vi y (ABCD). Th tch khi chp S.ABCD l:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

a3 3 a3 3 a3 3

N
A. a 3 3 B. C. D.


2 4 6

H
Cu 46: y ca lng tr ng tam gic ABC.ABC l tam gic u cnh a = 4 v bit din
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
tch tam gic ABC bng 8. Th tch khi lng tr l:

A. 2 3 B. 4 3 C. 8 3TR D. 16 3
B
Cu 47: Cho lng tr tam gic ABC.A'B'C' c y ABC l tam gic u cnh a. Hnh chiu
00
10

ca A' xung (ABC) l tm O ng trn ngoi tip tam gic ABC bit AA' hp vi y
ABC mt gc 600 . Th tch lng tr l
3
2+

a3 3 a3 3 a3 3
A. a 3 3 B. C. D.
P

2 4 6
C

Cu 48: Hnh chp S.ABC c tam gic ABC vung ti A, AB = AC = a , I l trung im ca


A

SC, hnh chiu vung gc ca S ln mt phng ( ABC ) l trung im H ca BC, mt phng


H

( SAB ) to vi y 1 gc bng 600 . Khong cch t im I n mt phng ( SAB ) theo a l:


-
-L

a 3 a 3 a 3 a 3
A. B. C. D.
N

2 4 8 16
TO

Cu 49: Mt hnh tr c trc OO ' = 2 7 , ABCD l hnh vung c cnh bng 8 c nh nm


G

trn hai ng trn y sao cho tm ca hnh vung trng vi trung im ca OO. Th tch
N

ca hnh tr bng bao nhiu?A. 50 7 B. 25 7 C. 16 7 D. 25 14
ID

Cu 50: Mt cng ty mun thit k bao b ng sa vi th tch 1dm 3 . Bao b c thit


B

k bi mt trong hai m hnh sau: dng hnh hp ch nht c y l hnh vung hoc dng

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

hnh tr v c sn xut cng mt nguyn vt liu. Hi thit k theo m hnh no s tit


kim c nguyn vt liu nht? V thit k m hnh theo kch thc nh th
no?

N

A. Hnh tr v chiu cao bng bn knh y

H
B. Hnh tr v chiu cao bng ng knh y

N
Y
C. Hnh hp ch nht v cnh bn gp hai ln cnh y

U
D. Hnh hp ch nht v cnh bn bng cnh y

.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-

N

21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-

H
N
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-

Y
41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50-

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n A
2x


th hm s y = 2
c TC: x = 1, x = 3 v TCN: y = 0
x 2x 3

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 2: p n B


H
x 1 1
y= y' = > 0, x 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
2
2x (2 x)
Hm s ng bin trn tng khong xc nh ca n TR
Cu 3: p n A
B
00

x2 1 1
th hm s y = c pt ng TC x = v TCN y = nn c tm i xng l
10

2x + 1 2 2
3

1 1
2+

I ;
2 2
P

Cu 4: p n C
C

x +3 4
A

Hm s y = c o hm y ' = < 0, x 1

2
x 1 ( x 1)
H
-

Hm s nghch bin trn ( ;1) (1; + )


-L

Cu 5: p n A
N

y ' = 3x 2 6x . Cho x = 0 y = 2 . Suy ra giao im vi trc tung l A ( 0; 2 ) ; y ' ( 0 ) = 0


TO

phng trnh tip tuyn cn tm l: y 2 = 0 ( x 0 ) y = 2


G

Cu 6: p n D
N

x+2 3

y= y' = 2
< 0 Khng tn ti tip tuyn ca (H) c h s gc dng
x 1 ( x 1)
ID
B

Cu 7: p n B
Da vo BBT ta thy hm s xc nh ti x = 3 v yi du khi i qua x = 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Hm s c 1 cc tr
Cu 8: p n B
Phng trnh f ( x ) = m l phng trnh hg ca th hm s y = f ( x ) (c BBT nh trn)

N

v ng thng c pt: y = m

H
N
Da vo BBT ta c phng trnh f ( x ) = m c 3 nghim phn bit 1 < m < 5

Y
U
Cu 9: p n C

.Q
Phng trnh f ( x ) 1 = m l phng trnh hg ca th hm s y = f ( x ) (c BBT nh

TP
O
trn) v ng thng c pt: y = m + 1 . Da vo BBT ta c phng trnh f ( x ) 1 = m c


ng 2 nghim m + 1 > 0 hoc m + 1 = 1 m > 1 hoc m = 2

G
Cu 10: p n D
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

x +5
Hm s y = c TX: D = R \ {2}

H
x2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
7
o hm: y ' = < 0, x 2 hm s nghch bin trn TX D = R \ {2}
( x 2)
2
TR
B
th hm s c pt ng TC x = 2 v TCN y = 1 (ph hp vi BBT)
00

Cu 11: p n C
10

Phng trnh honh giao im ca (C) v (d) l:


3
2+

x 3 x k
= x + k
P

x2 x 3 = ( x + k )( x 2 )
C

x 3 = x 2 + 2x + kx 2k (v x = 2 khng l nghim ca phng trnh)


A

x 2 ( k + 1) x + 2k 3 = 0 (*)
H
-

2
Ta c = ( k + 1) 4 ( 2k 3) = k 2 6k + 1 > 0, k
-L

Suy ra (*) lun c hai nghim phn bit vi mi k


N

Vy lun ct th (C) ti hai im phn bit vi mi k.


TO

Cu 12: p n C
G

x6 4
y= = 1
N

x2 x2

x, y Z x 2 l c ca 4 c 6 trng hp
ID

Cc ta nguyn ca (C): ( 3; 3) , (1;5 ) , ( 4; 1) , ( 0;3) , ( 6;0 ) v ( 2; 2 )


B

Cu 13: p n B
Tp xc nh: D = R , y ' = x 2 + 4x m

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Hm s ng bin trn [ 0; + ) y ' 0, x [ 0; + )

x 2 + 4x m 0, x [ 0; + ) x 2 + 4x m, x [ 0; + )

N
min f ( x ) m . Xt hm s f ( x ) = x 2 + 4x trn [ 0; + )


[ 0;+ )

H
N
Ta c f ' ( x ) = 2x + 4 > 0, x [ 0; + ) min f ( x ) = f ( 0 ) = 0
[0;+ )

Y
U
Vy m 0 hm s ng bin trn [ 0; + )

.Q
TP
Cu 14: p n C
3x 2 3x 2

O
lim+ = + v lim =
x 2 x2 x 2 x 2


Cu 15: p n D

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
x2 x 2 x 2 + 4x


y= y' = 2
x+2 ( x + 2)

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
( d ) : 3x + y 2 = 0 y = 3x + 2
V tip tuyn song song vi ng thng (d) nn: TR
B
x 20 + 4x 0 x 0 = 1 y 0 = 0
00

y ' ( x 0 ) = 3 2
= 3
( x0 + 2) x 0 = 3 y 0 = 10
10

y = 3x 3
3

Phng trnh tip tuyn:


2+

y = 3x 19
P

Cu 16: p n A
C

7
M ( x; y ) ( C ) M x; x + 2 +
A


x2

H

Phng trnh tim cn xin y = x + 2 x + y 2 = 0


-
-L

x+ y2 7
khong cch t M n tim cn xin l = = d1
2 2 x 2
N

khong cch t M n tim cn ng l d 2 = x 2


TO
G

7 7 7 2
Ta c d1d 2 = x2 = =
N

2 x2 2 2

Cu 17: p n A
ID

x 1 1
y = f (x) = y' = <0
B

2
x2 ( x 2)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
th hm s c TC x = 2 , TCN y = 1 v ct trc Oy ti y =
2
So snh cc chi tit trn, ta chn A

N
Cu 18: p n D


H
2
y = f ( x ) = x ( x 3) + 4 = x 3 + 6x 2 + 9x + 4

N
Y
x = 1 y = 0

U
y ' = 3x 2 + 12x + 9 = 0

.Q
x = 3 y = 4

TP
Kim tra cc im c bit trng vi hnh v

O
Cu 19: p n B


Phng trnh ng thng qua hai cc tr ca th hm s l: y = 2x 4 ab = 8

G
Cu 20: p n D
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

TX: D = R

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

y ' = 4x 3 4m 2 x y '' = 12x 2 4m 2

N
Hm s t cc i ti x = 2
m = 2
TR
B
y ' ( 2 ) = 0 32 + 8m 2 = 0
m = 2
00

2
v nghim
y '' ( 2 ) = 0 48 4m < 0 m ; 2 3 2 3; +
10

( ) ( )
3

Cu 21: p n B
2+

TX: D = R
P

y ' = x 2 + ax + b; y '' = 2x + a
C
A

Hm s t cc i ti x = 1 v gi tr cc i ti im bng 2

H


y ' (1) = 0 1 + a + b = 0 a = 2
-

a = 2
-L

y '' (1) < 0 2 + a < 0 b = 3 a + b =1


1 a < 2 b = 3
y (1) = 2
N

a+b=2
2
TO

Cu 22: p n B
G

iu kin: 2 x 2
N

Xt hm s y = x + 4 x 2 trn [ 2; 2]

ID

4 x2 x
y' =
B

4 x2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

4 x2 x x 0
y' = 0 = 0 4 x2 = x 2 2
x= 2
4 x = x
2
4x
Bng bin thin:

N

x -2 2 2

H
N
f '( x ) + 0 -

Y
U
f (x) 2 2

.Q
TP
-2 2

O

Da vo BBT ta thy phng trnh c hai nghim phn bit 2 m < 2 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 23: p n D


H
iu kin: 1 x 4
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Xt f ( x ) = x + 1 4 x vi 1 x 4

Ta c f ' ( x ) =
1
+
1
> 0 x ( 1; 4 )
TR
B
2 x +1 4x
00

x -1 4
10

f '( x ) +
3
2+

f (x) 5
P
C

5
A

H

Da vo BBT ta thy bt phng trnh c nghim m 5


-
-L

Cu 24: p n B
N

TX: D = R
TO

y ' = 4x 3 = 4mx; y ' = 0 4x 3 4mx = 0 (*)


G

x = 0 (1)
4x ( x 2 m ) = 0 2
N

x = m ( 2 )

Hm s c ba im cc tr phng trnh (*) c ba nghim phn bit


ID

phng trnh (2) c hai nghim phn bit khc 0


B

m > 0 m > 0
2 m>0
0 m m 0

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Vi m > 0 , ta c ( 2 ) x = m nn th hm s c ba im cc tr

( ) (
A ( 0; 2 ) , B m; 2 m 2 , C m; 2 m 2 )

N

Ta c AB = m 4 + m; AC = m 4 + m AB = AC nn tam gic ABC cn ti A.

H
 

N
Do tam gic ABC vung cn ABC vung ti A AB.AC = 0 (**)

Y
 

U
( )
C AB = m; m 2 ; AC = ( m; m 2 )

.Q
TP
m = 0 (l )
Vy (**) m. m + ( m 2 ) . ( m 2 ) = 0 m + m 4 = 0

O
m = 1( n )


Vy m = 1 th hm s c ba im cc tr lp thnh mt tam gic vung cn.

G
Cu 25: p n A
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Ta im cc i l A(0;2), im cc tiu B(2;-2)

H
Xt biu thc P = 3x y 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Thay ta im A ( 0; 2 ) P = 4 < 0 , thay ta im B ( 2; 2 ) P = 6 > 0

Vy 2 im cc i v cc tiu nm v hai pha ca ng thng y = 3x 2


TR
B
00

MA + MB nh nht 3 im A, M, B thng hng


10

Phng trnh ng thng AB : y = 2x + 2


3
2+

4
x=
y = 3x 2 5
P

Ta im M l nghim ca h:
y = 2x + 2 y = 2 M 4 ; 2
C

5 5 5
A

Cu 26: p n C
H

m n
Do c s 0 < 2 1 < 1 nn ( ) <(
2 1 )
2 1 m > n
-
-L

Cu 27: p n C
N

2017 2016
Do c s 0 < 3 1 < 1 nn ( 3 1 ) < ( 3 1 )
TO

Cu 28: p n B
G
N

Cu 29: p n C

ID

Hm s xc nh 2 x > 0 x < 2 D = ( ; 2 )
B

Cu 30: p n D
Phng trnh c iu kin: x > 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Pt ( x 3)( x 1) = 8 x 2 4x 5 = 0 x = 1 x = 5

So vi iu kin chn x = 5

N
Cu 31: p n D


3 5 3 5

H
Bpt log 1 x 2 x log 1 x 2 x x 2 x 2 0

N
2 4 2 4 4 4

Y
U
x ( ; 1] [ 2; + )

.Q
Cu 32: p n B

TP
2 2x 2 2 x = 1 ( loai )

O
y ' = 2x = ; y' = 0
x x x = 1

G
1
* y ( e 1 ) = + 2 * y ( e ) = e2 2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

* y (1) = 1

N
e


H
max y = e 2 2 khi x = e max y = 1 khi x = 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x e1 ;e x e1 ;e

Cu 33: p n B
TR
4 2x
B
y = f ( x ) = x ln ( 4x x 2 ) y ' = ln ( 4x x 2 ) +
00

4x
10

Vy f ' ( 2 ) = ln 4 = 2 ln 2
3

Cu 34: p n C
2+

t t = 3x , iu kin t > 0. Khi phng trnh tng ng vi:


P

t = 9
C

2 2
t 2 ( 2x + 9 ) t + 9.2 x = 0; = ( 2 x + 9 ) 4.9.2 x = ( 2 x + 9 )
A

x
t = 2

H

+ V i t = 9 3x = 9 t = 2
-

x
3
-L

x x x
+ V i t = 2 3 = 2 = 1 x = 0
2
N

Vy phng trnh c 2 nghim x = 2, x = 0


TO

Cu 35: p n C
G

Gi s khch hng c A ng gi vo ngn hng X vi li sut d = a% mt thng theo


N

phng thc li kp. Sau n thng ta nhn c s tin c gc v li l B ng. Khi ta c:


+ Sau mt thng s tin l B1 = A + A.d = A (1 + d )


ID
B

2
+ Sau hai thng s tin l B2 = A (1 + d ) + A (1 + d ) .d = A (1 + d )

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

n
+ Sau n thng s tin l: B = A (1 + d ) ( *)
p dng cng thc (*) ta c: A = 100 000 000, d = 0, 65%.3 = 0, 0195

N
n n
Cn tim n A (1 + d ) A > A (1 + d ) > 2 n > log1+ d 2


H
V vy ta c: n > log1,0195 2 36

N
Y
Vy sau 36 qu (tc l 9 nm) ngi s c s tin li ln hn s tin gc ban u gi ngn

U
.Q
hng.

TP
Cu 36: p n D

O
Cu 37: p n D


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 38: p n D


H
Ta chng minh c cc tam gic SAC, SBC v SDC l cc tam gic vung cnh huyn SC
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Do tm mt cu ngoi tip hnh chp S.ABCD l trung im ca SC.
Cu 39: p n A TR
B
00

Cu 40: p n C
10
3
2+

Cu 41: p n A
P

Cu 42: p n A
C
A

( ABC ) ( SBC )

AC ( SBC )
H

( ASC ) ( SBC )
-

1 1 a2 3 a3 3
-L

V = SSBC .AC = a=
3 3 4 12
N

Cu 43: p n B
TO

=B
Thit din qua trc l tam gic SAB vung cn ti S nn A = 450
G

Sxq = Rl = .OA.SA = a 2 2
N

Cu 44: p n B

ID

Ta c: SA ( ABC ) BC SA; BC AB BC SB
B

A; B; C; S cng nm trn mt cu c ng knh SC

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 1
Bn knh R = SC = SA 2 + AB2 + BC2 = a 2
2 2
Cu 45: p n D

N
Gi H l trung im ca AB.


H
SAB u SH AB m ( SAB ) ( ABCD ) SH ( ABCD )

N
Y
Vy H l chn ng cao ca khi chp.

U
.Q
a 3
Ta c tam gic SAB u nn SA =

TP
2

O
1 a3 3
Suy ra V = SABCD .SH =
3 6


G
Cu 46: p n C
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

AB 3
Gi I l trung im BC .Ta c ABC u nn AI = = 2 3 v AI BC A 'I BC

H
2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
1 2S
SA 'BC = BC.A ' I A ' I = A 'BC = 4
2 BC
TR
AA ' ( ABC ) AA ' AI
B
00

A ' AI AA ' = A ' I 2 AI 2 = 2


10
3

Vy VABC.A 'B'C' = SABC .AA ' = 8 3


2+

Cu 47: p n C
P

Ta c A 'O ( ABC ) OA l hnh chiu ca AA' trn (ABC) OAA ' = 600
C
A

2 2a 3 a 3

ABC u nn AO = AH = =
3 3 2 3
H
-

AOA ' A 'O = AO. tan 600 = a


-L

a3 3
Vy V = SABC .A 'O =
N

4
TO

Cu 48: p n B
Gi K l trung im ca AB
G
N

Gc gia (SAB) vi y l SKH = 600a 3
ID

Ta c SH = HK.tan .SKH =
2
B

V IH // SB do d ( I, ( SAB ) ) = d ( H, ( SAB ) )

T H k HM SK ti M d ( H, ( SAB ) ) = HM

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 1 1 16 a 3
Ta c 2
= 2
+ 2
= 2 HM =
HM HK SH 3a 4

a 3

N
Vy d ( I, ( SAB ) ) =

H
Cu 49: p n A

N
Y
T gi thit h = OO ' = 2 7

U
.Q
suy ra OI = 7, IH = 4 OH = 3

TP
HB = 4 r = OB = 5

O
V = r 2 h = .52.2 7 = 50 7


Cu 50: p n B

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

- Xt m hnh hnh hp ch nht, y l hnh vung cnh a, chiu cao h

N

Ta c: V1 = a 2 h = 1 v din tch xung quanh S1 = 2a 2 + 4ah 3. 3 2a 2 .2ah.2ah = 6

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Du = xy ra khi a = h

TR
- Xt m hnh hnh tr c bn knh y l r v chiu cao l h
B
00

Ta c V2 = r 2 h = 1 v din tch xung quanh S2 = 2r 2 + rh + rh 3. 3 23 r 4 h 2 = 3. 3 2 < 6


10

Du = xy ra khi h = 2r
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GIO DC O TO NG THP THI XUT THI HC K I


TRNG THPT CHUYN NGUYN NM HC 2016-2017
QUANG DIU MN THI: TON 12

N

THI GIAN: 90 PHT

H
( 50 cu trc nghim)

N
Y
U
Cu 1: Trong cc hm s sau hm no ng bin trn ?

.Q
TP
x +1
A. y = x 2 + x B. y = x 4 + x 2 C. y = D. y = x 3 + x
x +3

O
Cu 2: Hm s y = x x 2 nghch bin trn khong


G
1 1
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

A. ;1 B. 0; C. ( ; 0 ) D. (1; + )

N
2 2


H
Cu 3: Hm s y = x 3 2mx 2 ( m + 1) x + 1 nghch bin trn khong (0;2) khi gi tr ca m
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
tha

A. m 2 B. m 2
TR
C. m
11
D. m
11
B
9 9
00

Cu 4: Hm s y = x 4 2x 2 + 2 ng bin trn cc khong


10

A. ( ; 1) v ( 1;0 ) B. ( 1;0 ) v ( 0;1)


3
2+

C. ( ;0 ) v ( 0;1) D. ( 1;0 ) v (1; + )


P

x3 2
C

Cu 5: Cho hm s y = 2x 2 + 3x + . Ta im cc i ca th hm s l
3 3
A

2
H

A. ( 1; 2 ) B. (1; 2 ) C. 3; D. (1; 2 )
3
-
-L

Cu 6: Hm s y = e x + e x c bao nhiu im cc tr?


N

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
TO

Cu 7: Vi gi tr no ca m th hm s y = x 3 3mx 2 + 9x + 3m 5 c cc i?
G

(
A. m 3; 3 ) B. m < 3 hoc m > 3
N

C. m > 3 D. m < 3

ID

Cu 8: th hm s y = x 4 x 2 + 1 c bao nhiu im cc tr c tung dng?


B

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
Cu 9: Gi tr nh nht ca hm s y = x + trn khong ( 0; + ) l
x

A. 0 B. 1 C. 2 D. 2

H
Cu 10: Gi tr ln nht ca hm s y = 3sin x 4sin 3 x trn khong ; l
2 2

N
Y
A. 1 B. 1 C. 3 D. 7

U
.Q
Cu 11: Gi M m, ln lt l gi tr ln nht v nh nht ca hm s y = 5 4x trn on

TP
[ 1;1] . Khi M m bng:

O
A. 2 B. 1 C. 3 D. 0


Cu 12: Mt nh kho hnh ch nht c din tch mt sn l 648 ( m 2 ) v chiu cao c nh.

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Ngi ta xy cc bc tng xung quanh v bn trong ngn nh kho thnh 3 phng hnh


H
ch nht c kch thc nh nhau. Gi mi mt tng l 600.000 (VN). Vy cn phi xy
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
cc phng theo kch thc no tit kim chi ph nht?
A. Theo kch thc 12 x 18 TR
B. Theo kch thc 9 x 24
C. Theo kch thc 8 x 27 D. Theo kch thc 3 x 72
B
00

Cu 13: Trong ba hm s
10

x 1 x3 x2 + x +1
I. y = 2 II. y = III. y =
3

x +1 x 1 x 1
2+

th hm s no c ng tim cn ngang
P

A. Ch c I B. Ch c II C. Ch c III D. Ch c II v III
C

x sin x
A

Cu 14: Cho hm s y = +1+ . Hy chn khng nh ng.


2 x
H

A. th hm s c tim cn ng
-
-L

B. th hm s c tim cn ngang
C. th hm s c tim cn ng v khng c tim cn ngang
N

D. th hm s khng c tim cn ng v khng c tim cn ngang


TO

3x + 1
Cu 15: Cho hm s y = . Khng nh no sau y l ng?
G

2x 1
N

3
A. th hm s c tim cn ngang l y =

2
ID

B. th hm s c tim cn ng l x = 1
B

C. th hm s khng c tim cn ngang


D. th hm s ch c tim cn ng.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

3
Cu 16: S ng tim cn ca th hm s y = l
x2
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

N

Cu 17: Vi gi tr no ca m th parabol ( P ) : y = 2x 2 1 ct th hm s

H
N
y x 4 2mx 2 + 2m ti bn im phn bit?

Y
1 1 1

U
A. < m v m 0 B. m 0 C. m > D. m

.Q
2 2 2

TP
3x + 4
Cu 18: ng thng y = ax + 3 khng ct th hm s y = khi
x 1

O
A. 28 < a 0 B. 28 a < 0 C. a 0 D. a 17


Cu 19: Hnh nh bn l th ca hm s no sau y

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
A. y = x 3 3x 2 + 6x + 1


H
B. y = x 3 x 2 x + 3
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
C. y = x 3 3x 2 + 4

D. y = x 3 + 3x 2 + 4
TR
B
00

2x 1
Cu 20: C bao nhiu tip tuyn vi th hm s ( C ) : y = m song song vi ng
10

x +1
3

thng y = 3x 3
2+

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
P

Cu 21: Dng th gn ca x 3 x 3 x 2 l
C
A

7 9 14 7

A. x 9 B. x 7 C. x 27 D. x 27
H

Cu 22: C bao nhiu cn bc 2016 ca 2017?


-
-L

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
N

( )
Cu 23: Cho hm s y = log 0,3 log 3 ( x 2 + 2 ) . Tp xc nh ca hm s l
TO

A. [ 0;1] B. (1; + ) C. ( ; 0] D. [ 1;1]


G

2016log 2 2017
N

Cu 24: Gi tr ca M = a a
( 0 < a 1) bng

A. 2017 2016 B. 20162017 C. 20171008 D. 10082017


ID

Cu 25: Trong cc khng nh sau, khng nh no sai?


B

A. log 3 5 > 0 B. log 0,3 0,8 > 0

C. log x 2 + x 2016 < log x 2 + x 2017 D. log 2 2


2016 < log 2 2 2017

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 26: Cho log 27 5 = a, log8 7 = b, log 2 3 = c . Khi log12 35 bng

3b + 3ac 3b + 2ac 3b + 2ac 3b + 3ac


A. B. C. D.
c+2 c+2 c+3 c +1

N

1
Cu 27: Hm s y = c tp xc nh l

H
x
e 1

N
Y
A. ( 0; + ) B. \ {1} C. \ {0} D. (1; + )

U
.Q
Cu 28: o hm ca f ( x ) = ln ( sin x ) l

TP
1 1
A. tan x B. cot x C. D.

O
sin x cos x


Cu 29: Hm s y = x ln x ng bin trong khong

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

1 1 1

N
A. ; + B. ; C. ;1 D. (1; + )


e e e

H
Cu 30: : Mt tri h gm c 5000 sinh vin, tuy nhin c mt sinh vin b nhim virut cm.
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
5000
Tc ly lan ca virut tun theo cng thc y = , t 0 trong y l tng s sinh
TR
1 + 49990,8t
B
vin b nhim sau t ngy. Tri h s ng ca nu c t 40% tr ln s sinh vin b nhim
00

cm cm. Nu khng c thuc tr th sau bao nhiu ngy th tri h ng ca?


10

A. 10 B. 9 C. 11 D. 12
3
2+

Cu 31: Tp nghim ca phng trnh log 2 x + log 4 x + log16 x = 7 bng


P

A. { 2} B. {16} { }
C. 2 2 D. {4}
C

x x
A

Cu 32: Tch s cc nghim ca phng trnh ( 6 + 35 ) ( + 6 35 ) = 12 lH

A. 4 B. 1 C. 4 D. 5
-
-L

Cu 33: Tp nghim ca bt phng trnh 2 log 2 ( x 1) log 2 ( 5 x ) + 1


N

A. (1;5 ) B. [3;5] C. (1;3] D. [ 3;3]


TO

x 2 3x 10 x 2
1 1
Cu 34: S nghim nguyn ca bt phng trnh > l:
G

3 3
N

A. 0 B. 1 C. 9 D. 11

Cu 35: Tp nghim ca bt phng trnh 5 2x 1 25


ID

A. ( ; 1) ( 3; + ) B. ( ;0 ) ( 3; + )
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 3 1 3
C. ; ; + D. ; ; +
2 2 2 2
Cu 36: Vi gi tr no ca m bt phng trnh 9 x 2 ( m + 1) 3x 3 2m > 0 nghim ng

N

vi x

H
N
3
A. m 2 B. m

Y
2

U
.Q
(
C. m 5 2 3; 5 + 2 3 ) D. Khng tn ti m

TP
Cu 37: S mt phng i xng ca khi t din u l

O
A. 1 B. 2 C. 6 D. 3


Cu 38: Cho mt khi lp phng bit rng khi tng di cnh ca khi lp phng thm

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

2cm th th tch ca n tng thm 98cm3 . Hi cnh ca khi lp phng cho bng

N

A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 39: Mt khi hp ch nht (H) c cc kch thc l a,b,c. Khi hp ch nht (H) c cc
V( H ')
kch thc tng ng ln lt l
a 2b 3c
TR
, , . Khi t s th tch
2 2 4 V( H )
l:
B
00

1 1 1 1
A. B. C. D.
10

24 12 2 4
3

Cu 40: Cho hnh lng tr t gic u ABCD.A'B'C'D' cnh y 4 3 dm . Bit mt phng


2+

(BCD) hp vi y mt gc 600 . Th tch khi lng tr l:


P
C

A. 325dm 3 B. 478dm3 C. 576 dm3 D. 648dm3


A

Cu 41: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh ch nht viH

AB = a, AD = a 2, SA = a v SA ( ABCD ) . Gi M,N ln lt l trung im ca AD v


-
-L

SC, I l giao im ca BM v AC. Tnh th tch V ca khi t din ANIB


N

a3 3 a3 2 a3 3 a3
A. V = B. V = C. V = D. V =
12 36 16 3
TO

Cu 42: Mt khi ph mt hnh lp phng cnh bng 1. Ln u tin ngi ta chia khi ph
G

mt thnh 3 khi lng tr ng tam gic (ct theo ng trung bnh ca mt trn). Sau
N

ngi ta li ct khi ph mt theo cc nt t (nt t ca mt trn l ng trung bnh ca


mt trn). Khi th tch ca khi cha nh W l


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

N

H
N
Y
U
1 1 1 1
A. B. C. D.

.Q
12 9 8 4

TP
Cu 43: Mt hnh tr (T) c din tch xung quanh bng 4 v thit din qua trc ca hnh tr

O
ny l mt hnh vung. Din tch ton phn ca (T) l


A. 12 B. 10 C. 8 D. 6

G
Cu 44: Cho hnh tr ni tip trong hnh lp phng. T s th tch ca khi tr v khi lp
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

phng trn l:

H
2
www.daykemquynhon.ucoz.com


A. B. C. D.

N
4 2 12 3

TR
Cu 45: Thit din qua trc ca mt hnh nn l mt tam gic vung cn c cnh gc vung
B
bng a. Mt thit din qua nh to vi y mt gc 600 . Din tch ca thit din ny bng
00

a2 2 a2 2 a2 2
10

A. B. C. 2a 2 D.
3 2 4
3
2+

Cu 46: Mt khi nn c th tch bng 30 , nu gi nguyn chiu cao v tng bn knh khi
P

nn ln 2 ln th th tch ca khi nn mi bng


A. 120 B. 60 C. 40 D. 480
C
A

Cu 47: Cho tam gic OAB vung ti O v OA = OB = 4 . Ly mt im M thuc AB . ThH

tch ca khi trn xoay to bi OM khi quay OA l ln nht l bao nhiu?:


-

256 81 128 8
A. B. C. D.
-L


81 256 81 3
N

Cu 48: Peter c mt t giy hnh trn vi bn knh bng 12. Sau Peter ct ra mt hnh
TO

qut vi gc tm l 1200 v phn cn li cng l mt hnh qut. Lc ny Peter to ra hai


hnh nn vi hai hnh qut ny. T s th tch ca khi nn nh so vi khi nn ln l?:
G
N

1 1 10 10

A. B. C. D.
8 4 10 5

ID

Cu 49: Th tch ca khi cu ni tip khi lp phng c cnh bng a l:


B

1 3 2 3 2 3 3 3
A. a B. a C. a D. a
6 9 3 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 50: Mt hnh hp ch nht kch thc 4 4 h cha mt khi cu ln c bn knh bng


2 v 8 khi cu nh bn knh bng 1. Bit rng cc khi cu u tip xc nhau v tip xc vi
cc mt ca hnh hp (nh hnh v). Th tch ca hnh hp l:

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O

G
A. 32 + 32 7 B. 48 + 32 5 C. 64 + 32 7 D. 64 5
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-D 2-A 3-D 4-D 5-B 6-B 7-B 8-C 9-D 10-B
11-A 12-A 13-A 14-D 15-A 16-C 17-A 18-A 19-C 20-B

N

21-A 22-B 23-D 24-C 25-D 26-A 27-C 28-B 29-A 30-C

H
N
31-B 32-C 33-C 34-C 35-D 36-B 37-C 38-A 39-D 40-C

Y
41-B 42-A 43-D 44-A 45-A 46-A 47-A 48-C 49-A 50-A

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n A
1


y' = > 0, x R

G
(1 + x )
2
1+ x2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 2: p n C

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x = 0 ( kep )

TR
2 2
y ' = x ( 5x 8x + 3) = 0 x = 1
3
B
x =
00

5
10

Cu 3: p n B
3

x = 2
2+

y ' = 3x 2 6x = 0 ( x > 0)
x = 0
P

Cu 4: p n B
C

y ' = 3x 2 2ax + 1, ' = a 2 3 0 a 3


A

Cu 5: p n B
H
-

y = VT; y ' = 3x 2 + 3 > 0


-L

Cu 6: p n D
N

3
y ' = x 2 2mx + 2m + 3, 2m + 3 < 0 m <
TO

2
Cu 7: p n A
G
N

x = 1

y ' = 3x 2 + 3 = 0 ( a < 0)
x = 1

ID

Cu 8: p n C
B

2
y = y '.p ( x ) (10x 3)
9

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 9: p n C
x = 0
y ' = x + 4x = 0 x = 2 ( a < 0 )
3

N
x = 2


H
Cu 10: p n C

N
Y
x = 0

.Q
3
y ' = 2x 6x = 0 x = 3 ( a > 0 )
x = 3

TP

O
Cu 11: p n A


ad bc < 0 m ( m + 2 ) 3 < 0 3 < m < 1

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 12: p n A

N

d a

H
x= ; y=
c c
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 13: p n C
Mu v nghim TR
B
Cu 14: p n A
00

x 2 + 2x x = 0
10

y' = 2
=0 ( a > 0)
( x + 1) x = 2
3
2+

Cu 15: p n C
P

S dng bng
C

Cu 16: p n D
A

x = 1
H


x 3 + 3x 2 + 1 = 2x + 5 x 3 + 3x 2 2x 4 = 0 x = 1 5
-

x = 1 + 5
-L


Cu 17: p n C
N

2x + 2 x = 1
TO

= x 2 + 4x 3 x 3 + 6x 2 9x + 4 = 0
x2 x = 4
G

Cu 18: p n B
N

x 0 = 2; y ( 2 ) = 4; y ' = 2
; k = 3
( x 1)
ID
B

Cu 19: p n A

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

2 1
y 0 = 0; x 0 = 1; y ' = 2
; k=
( x 1) 2

Cu 20: p n C

N

k = 3; y ' = 3x 2 6x x 0 = 1; y (1) = 0

H
N
Cu 21: p n B

Y
U
2
y = 1+ ; s 2 c 2 c s

.Q
x 1

TP
Cu 22: p n C

O
2
y' = 2
( x 1)


G
Cu 23: p n D
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

BBT suy ra a > 0 v y' = 0 c hai nghim 0

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 24: p n A
T y suy ra a > 0 (loi cu B, D) v x = 1, y = -1 TR
B
00

Cu 25: p n B
10

T y suy ra a < 0 (loi cu A, C) v a, b cng du


3
2+

Cu 26: p n C
P
C

Cu 27: p n B
A

Dng my bm o hm ti im x = -1

H

Cu 28: p n C
-

Tnh y' v y'' ri th vo biu thc


-L

Cu 29: p n D
N

Dng my bm shift solve


TO

Cu 30: p n A
G

x x
(2 + 3) + (2 3 )
N

Dng my tnh nhp 4 , n calc ri th cc gi tr x, gi tr x nolm cho biu thc bng 0 th n l nghim


ID

Cu 31: p n B
B

Ta thy hm a x nghch bin, hm log b x ng bin

Cu 32: p n B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

4log 2 5
Ta thay a = 2 v dng my tnh n 2 2

Cu 33: p n D

N
Ta thay a = log12 6; b = log12 7 vo cc p n hoc dng t hp phm shift sto


H
Cu 34: p n B

N
m

Y
S dng cng thc vi m l khi lng ban u, T l chu k bn r
2T

U
.Q
Cu 35: p n C

TP
n
S dng cng thc A (1 + r )

O
Cu 36: p n C


Ta c ( COI ) ( SAC ) , A ( SAC )

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 37: p n C


H
T din bt k th s cnh mi nh u bng 3 nh n u phi l t din u
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 38: p n A
Mi mt ca khi 12 mt u l ng gic TR
Cu 39: p n D
B
00

1 a2 a 6
10

S ABC = BA.BC = ; h = SA = AB. tan 600 =


2 4 2
3
2+

1 1 a 2 a 6 a3 6
Vy V SABC .SA = . . =
2 3 4 2 24
P

Cu 40: p n B
C
A

3a 1 1 a3 3
SA = AM.tan 600 = ; V = B.h = SABC .SA =

2 3 3 8
H

Cu 41: p n A
-
-L

Ta c: SA ( ABC ) (  = 300
SC, ( ABCD ) ) = SAC
N

+ SAC vung nn: SA = SC.sin 300 = a; AC = SC.cos 300 = a 3


TO

a 3 a 6
+ Trong hnh vung ABCD nn AC = 2AB AB =
G

=
2 2
N

2
a 6 3a 2

2
SABCD = AB = = 1
ID

2
B

1 1 1 3a 2 a3
V = .B.h = .SABCD .SA = . .a =
3 3 3 2 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 42: p n A
1 1 1 1 1 4
SAD 2
= 2
+ 2
= 2+ 2 = 2
AH SA AD 3a a 3a

N

a 3
Vy AH =

H
2

N
Cu 43: p n D

Y
U
a2 3

.Q
Ta c tam gic ABC u nn SABC =
4

TP
2 2 a 3 a 3

O
AO = AH = . = . Trong tam gic vung SAO vung ti O
3 3 2 3


SO a 3 3 a

G
tan 300 = SO = OA. tan 300 = . =
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
AO 3 3 3


1 a 2 3 a a3 3

H
Vy V = SABC .SO = . =
www.daykemquynhon.ucoz.com

3 4 3 12

N
Cu 44: p n C
TR BD a 2
B
SABCD = a 2 . Trong SOD c: SO 2 = SD 2 OD 2 OD = =
00

2 2
10

2
2 a 2 5a 2 a 10 1 1 2 a 10 a 3 10
2
SO = a 3 ( ) = SO 2
= V = S .SO = a . =
3

ABCD
2 2 2 3 3 2 6
2+

Cu 45: p n A
P

BC 1 a2
C

+ ABC vung cn ti A nn AB = AC = = a SABC = AB2 =


2 2 2
A

ABC.ABC l lng tr ng AA ' AB h = AA '


H
-

Trong A 'AB : AA '2 = A ' B2 AB2 = 8a 2


-L

AA ' = 2a 2 . Vy V = B.h = SABC .AA ' = a 3 2


N

Cu 46: p n C
TO

Sxq = Rl = .OB.AB = 15
G

Cu 47: p n B
N

Sxq = 2Rl = 2.OA.AA ' = 2.R.2R = 4R 2ID

OA = R; AA ' = 2R
B

Stp = Sxq + 2Sday = 4R 2 + R 2 = 5R 2

Cu 48: p n C

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

SC 1 a 6
R= = SA 2 + AB2 + BC2 =
2 2 2
Cu 49: p n B

N

Mi hp xp ng 30 vin phn, 12 hp xp ng 360 vin phn

H
Cu 50: p n C

N
Y
Th tch ca khi tr V1 = R 2 h = 2a 3

U
.Q
4 3 4 3
Th tch ca khi ccaauf V2 = R = a

TP
3 3

O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD&T NG THP KIM TRA HC K I

N
Trng THPT Lai Vung 2 tham kho mn ton:


Bin son: T Ton

H
N
Y
U
Cu 1: Hi hm s y = x 3 3x 2 + 4 nghch bin trn khong no ?

.Q
A. ( ;0 ) B. ( 2; + ) C. ( ; 2 ) D. ( 0; 2 )

TP
Cu 2: Hi hm s y = x 4 4x 2 + 11 ng bin trn khong no ?

O
A. ( ;0 ) B. ( ;3) C. ( 3; + ) D. ( 0; + )


G
Cu 3: ng cong trong hnh bn l th ca mt hm s trong bn hm s c lit k
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

bn p n A, B, C, D di y. Hi hm s l hm s no?

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+

A. y = x 4 2x 2 + 1 B. y = x 4 + 2x 2 + 1 C. y = x 4 2x 2 + 1 D. x 3 + 3x 2
P

Cu 4: ng cong trong hnh bn l th ca mt hm s trong bn hm s c lit k


C

bn p n A, B, C, D di y. Hi hm s l hm s no ?
A

H
-
-L
N
TO
G
N

A. y = x 3 + 3x + 2 B. y = 2x 2 + 6x 1 C. x 4 2x 2 D. y = 2x 3 6x
ID

Cu 5: Cho th hm s nh hnh bn. Khng nh no sau y l sai?


B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

N

H
N
Y
U
.Q
A. Hm s t cc i ti B. Hm s t cc i ti

TP
C. Gi tr cc i l D. Gi tr ln nht

O
mx + 1
Cu 6: Hm s y = lun nghch bin trn cc khong xc nh th:


4x + m

G
A. m 2 B. m < 2 C. 2 < m < 2 D. 2 m 2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

1
Cu 7: Hm s y = x 3 ( m + 3) x 2017 lun ng bin trn th:

H
3
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. m 0 B. m 1 C. m 2 D. m 3
1 TR
Cu 8: Hm s y = x 3 mx 2 + x 3m t cc tiu ti x = 2 th:
3
B
00

1 5
A. m = B. m = C. m = 4 D. m = 3
10

2 4
3

Cu 9: ng thng i qua hai im cc i v cc tiu ca th hm s


2+

y = x 3 6x 2 + 9x 4 l:
P

A. y = 2x 4 B. y = 2x 2 C. y = 2x + 4 D. y = 2x + 2
C
A

1 + 3x
Cu 10: th hm s y = c tim cn ngang l ?

x+2
H

A. y = 3 B. y = 1 C. y = 2 D. x = 2
-
-L

Cu 11: th hm s no sau y c tim cn ng?


N

3x 4 6 x2 1
A. y = B. y = C. y = x 3 + 3x 1 D. y =
x2 + 2 2
x + 4x + 5 x 2 + 2
TO

Cu 12: Hm s y = ( m 4 ) x ( 2m + 1) cos x nghch bin trn th:


G
N

A. m 0 B. 4 m C. 5 m 1 D. m 1
3

ID

ax + 1
Cu 13: th hm s y = ( a, b ) giao im hai tim cn l I ( 2; 1) . Tm a, b?
B

2x b
A. a = 2; b = 1 B. a = 4; b = 2 C. a = 2; b = 4 D. a = 4; b = 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

x + mx 2 + 3x 4
Cu 14: th ca hm s y = c ng 1 ng tim cn khi:
mx + 2
A. m = 1 B. m = 0 C. m = 1 D. m = 2

N

Cu 15: Mt trang ch ca mt quyn sch tham kho Vn hc cn din tch 384 cm 2 . Bit

H
N
rng trang giy c canh l tri l 2cm, l phi l 2 cm, l trn 3 cm v l di l 3cm.

Y
Trang sch t din tch nh nht th c chiu di v chiu rng l:

U
.Q
A. 32cm v 12cm B. 24cm v 16cm C. 40cm v 20cm D. 30cm v 20cm

TP
x +1
Cu 16: Cho hm s y = ( C ) . th (C) i qua im no?
x 1

O
7


A. M ( 5; 2 ) B. M ( 0; 1) C. M 4; D. M ( 3; 4 )
2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 17: S giao im ca th hm s y = ( x 3) ( x 2 + x + 4 ) vi trc honh l:


H
A. 2 B. 3 C. 0 D. 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 18: Cho hm s y = x 3 + 3x 2 + 1 . Phng trnh tip tuyn ti im A ( 3;1)

A. y = 9x + 20 B. 9x + y 28 = 0
TR
C. y = 9x + 20 D. 9x y + 28 = 0
B
00

1
Cu 19: Cho hm s y = x 3 2x 2 + 3x + 1( C ) . Tm tt c cc tip tuyn ca th (C), bit
10

3
3

tip tuyn song song vi ng thng y = 3x 1 .


2+

29
A. y = 3x + 1 B. y = 3x C. y = 3x + 20 D. Cu A v B
P

3
C

x 1
Cu 20: H s gc ca tip tuyn ca th hm s y = ti giao im ca th hm s
A

x +1

H

vi trc tung bng.


-

A. 2 B. 2 C. 1 D. 1
-L

Cu 21: th sau y l ca hm s y = x 3 + 3x 2 4 . Vi gi tr no ca m th phng


N

trnh c hai nghim phn bit. Chn 1 cu ng.


TO
G
N


ID
B

A. m = 4 m = 0 B. m = 4 m = 0 C. m = 4 m = 4 D. m = 4 m = 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 22: th sau y l ca hm s y = x 4 + 4x 2 . Vi gi tr no ca m th phng trnh

x 4 4x 2 + m 2 = 0 c bn nghim phn bit. ? Chn 1 cu ng.

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O
A. 0 < m < 4 B. 0 m < 4 C. 2 < m < 6 D. 0 m 6


Cu 23: th hm s y = x 4 x 2 1 ct ng thng ( d ) : y = 1 . Ti cc giao im c

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
honh dng l :


H
A. ( 0; 1) , (1;1; ) , ( 1;1) B. ( 0; 1) , ( 1; 1)
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
C. (1; 1) D. (1; 1) , ( 1; 1)

Cu 24: Tm m ng thng
TR
( d ) : y = mx 2m 4 ct th (C) ca hm s
B
00

y = x 3 6x 2 + 9x 6 ti ba im phn bit
10

A. m > 3 B. m > 1 C. m < 3 D. m < 1


3

2x + 1
2+

Cu 25: Tm m ng thng d : y = x + m ct th hm s y = ti 2 im phn


x 1
P

bit.
C

A. m ( ;1) (1; + ) (
B. m 3 2 3;3 + 2 3 )
A

H

C. m ( 2; 2 ) D. m ( ;3 2 3 ) ( 3 + 2 3; + )
-
-L

3
Cu 26: Tp xc nh ca hm s y = ( x 2 ) l:
N

A. B. ( ; 2 ) C. ( 2; + ) D. | {2}
TO

Cu 27: Tp xc nh ca hm s y = log 3 ( 4 2 x ) l:
G
N

A. B. ( ; 2 ) C. ( 3; + ) D. | {2}

Cu 28: Tnh gi tr biu thc A = 3log3 5 log 2 7.log 7 16 + 5 2 1


.51 2
ID

A. A = 1 B. A = 2 C. A = 3 D. A = 5
B

Cu 29: th hm s y = 3x :
A. C tim cn ngang l trc honh B. C tim cn ng l trc tung

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

C. C tim cn ngang l ng thng D. Khng c tim cn


Cu 30: Hm s y = log 2
( x 1)

N
A. ng bin trn ( 0; + ) B. Nghch bin trn ( 0; + )


H
C. Nghch bin trn (1; + ) D. ng bin trn (1; + )

N
Y
Cu 31: Hm s no sau y nghch bin trn tp xc nh:

U
.Q
x
2 x
A. y = x B. y = 2 C. y = D. y = log x

TP
4

O
Cu 32: Cho hm s y = x 2 ( e x + ln x ) . o hm cp 1 ti x = 1 l:


A. 3e + 1 B. 2e 1 C. 3e D. 2e 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 33: t a = log 3 15 v b = log 3 10 . Hy biu din log 3 50 theo a v b.

N

A. log 2 50 = a + b 4 B. log 3 50 = 2 ( a + b 1)

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
C. log 3 50 = 2a + b 1 D. log 3 50 = 2a 2b + 3
TR
Cu 34: Cho a,b > 0 tha a 2 + 9b 2 = 10ab . Khng nh no sao y ng ?
B
a + 3b lg a + lg 3b
00

A. lg ( a + 3b ) = lg a + lg 3b B. lg =
2 4
10

a + 3b lg a + lg b
3

C. 2 lg ( a + 3b ) = lg a + lg 3b + 1 D. lg =
2+

4 2
P

Cu 35: S tng trng ca mt loi vi khun tun theo cng thc S = A.e rt , trong A l s
vi khun ban u, r l t l tng trng, t l thi gian v S l s vi khun sau thi gian t. S vi
C
A

khun ban u l 100 con th sau 5 gi c 300 con v sau 10 gi s vi khun l?H

A. 600 B. 700 C. 800 D. 900


-

Cu 36: Cho hnh a din, tm khng nh no sau y sai:


-L

A. Mi nh l nh chung ca t nht ba cnh.


N

B. Mi cnh l cnh chung ca t nht ba mt.


TO

C. Mi mt c t nht ba cnh.
D. Mi nh l nh chung ca t nht ba mt.
G
N

Cu 37: a din no sau y l hnh a din uA. Hnh chp tam gic u.


ID

B. Hnh chp t gic u


B

C. Hnh chp tam gic u v hnh chp t gic u.


D. Hnh lp phng

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 38: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a 2 . Bit
SA ( ABCD ) v SA = a 3 . Th tch ca khi chp S.ABCD l:

N
2a 3 3 a3 3 a3 3


A. 2a 3 3 B. C. D.
3 3 6

H
N
Cu 39: Cho hnh lng tr tam gic u ABC.ABC c cnh y bng a, cnh bn bng 2a.

Y
U
Th tch ca khi lng tr l:

.Q
3 a3 3 a3

TP
A. a 3 B. C. D. a 3
2 6 3

O
Cu 40: Cho hnh chp S.ABC. Gi M,N,P ln lt l trung im cc cnh SA, SB, SC. Gi


V1 l th tch khi chp S.MNP, V2 l th tch khi chp S.ABC. Khi :

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
V1 1 V1 1 V1 1 V1 1
A. = B. = C. = D. =


V2 2 V2 4 V2 6 V2 8

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 41: Cho hnh lp phng, bit tng din tch cc mt hnh lp phng bng

N
150 ( cm 2 ) .Tnh th tch hnh lp phng .
TR
B
A. V = 64 ( cm 3 ) B. V = 125 ( cm3 ) C. V = 216 ( cm 3 ) D. V = 343 ( cm3 )
00

Cu 42: Cho hnh chp S.ABC c tam gic ABC u cnh a, SA vung gc vi y, mt bn
10

(SBC) to vi y mt gc 600 . Th tch khi chp S.ABC bng:


3
2+

a3 3 a3 a3 3 a3 2
A. B. C. D.
P

8 4 4 3
C

Cu 43: Cho hnh chp SABC c SA ( ABC ) , y ABC l tam gic vung ti B. Bit
A

SB = 2a, BC = a v th tch khi chp SABC l 2a 3 . Tnh khong cch t A n (SBC) l:


H

A. a B. 3a C. 6a D. 4a
-
-L

Cu 44: Cho im A c nh v M di ng trong khng gian nhng tha mn iu kin


N

di AM lun khng i. Khi im M thuc mt no trong cc mt sau?


A. Mt phng B. Mt cu C. Mt tr D. Mt nn
TO

Cu 45: Cho khi cu (S) c nn knh r. Th tch khi cu l:


G
N

4 3 1 3 1 2
A. r B. r C. r h D. r 2 h

3 3 3

Cu 46: Cho t din u ABCD. Khi quay t din quanh trc l AB c bao nhiu hnh
ID

nn khc nhau c to thnh?


B

A. Mt B. Hai C. Ba D. Bn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 47: Cho khi tr trn xoay c bn knh y l 3cm v chiu cao l 4cm. Th tch ca
khi tr trn xoay ny bng
A. 36 ( cm3 ) B. 24 ( cm3 ) C. 48 ( cm3 ) D. 12 ( cm3 )

N

Cu 48: Cho tam gic ABC u cnh a. Hnh nn trn xoay c to thnh t vic quay tam

H
N
gic ACB quanh ng cao AH c th tch l:

Y
U
3a 3 3a 3 3a 3 3a 3
A. B. C. D.

.Q

8 24 16 12

TP
Cu 49: Mt hnh t din u cnh a c nh chung vi nh ca hnh nn trn xoay cn ba

O
nh cn li ca t din nm trn ng trn y ca hnh nn trn xoay. Th tch ca hnh


nn trn xoay l mt trong cc kt qu sau:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

6a 3 2 3a 3 6a 3 2 3a 3

N
A. B. C. D.


9 27 27 9

H
Cu 50: Cho t din u cnh a. Bn knh mt cu ngoi tip t din l:
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
6 3 3 6
A.
2
a B.
4
a C.
TR
2
a D.
4
a
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-D 2-A 3-C 4-D 5-B 6-C 7-D 8-B 9-D 10-A
11-D 12-C 13-C 14-B 15-D 16-B 17-D 18-B 19-D 20-B

N

21-B 22-C 23-C 24-A 25-D 26-D 27-B 28-B 29-A 30-D

H
N
31-C 32-A 33-B 34-D 35-D 36-B 37-D 38-B 39-A 40-D

Y
41-B 42-A 43-C 44-B 45-A 46-B 47-A 48-B 49-C 50-D

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n D
+ Hng gii:


G
x = 0
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

- Tm y ' = 3x 2 6x, y ' = 3x 2 6x = 0

N
x = 2


H
- Lp bng bin thin
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
- Nhn xt v chn p n ng
Cu 2: p n A TR
B
+ Hng gii:
00

- Tm y ' = 4x 3 8x 2 , y ' = 4x 3 8x 2 = 0 x = 0
10

- Lp bng bin thin


3
2+

- Nhn xt v chn p n ng
P

Cu 3: p n C
C
A

Cu 4: p n D

H
-

Cu 5: p n B
-L
N

Cu 6: p n C
TO

+ Hng gii:
G

m2 4
- Tm y ' = , gii y ' < 0, x D
N

2
( 4x + m )

- Tm m c 2 < m < 2
ID

Cu 7: p n D
B

+ Hng gii:
- Tm y ' = x 2 ( m + 3) , cn y ' 0, x R

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

- Tm m
Cu 8: p n B
y ' ( 2 ) = 0

N
+ Hng gii:


y '' ( 2 ) > 0

H
N
Cu 9: p n D

Y
+ Hng gii:

U
.Q
- Tnh y, gii y = 0

TP
- Tm ta 2 im cc tr

O
- Vit phng trnh ng thng qua 2 cc tr .


Cu 10: p n A

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 11: p n D

H
x2 1 x2 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
+ Hng gii: lim 2 = +; lim + 2 =
x ( 2 ) x + 2 x ( 2 ) x + 2

Cu 12: p n C TR
B
Hng gii:
00

- Tnh y
10

- y = ( m 4 ) x ( 2m + 1) cos x; y ' = m 4 + ( 2m + 1) sin x


3
2+

- t t = sin x, t [ 1;1]
P

- Tm m: m 4 + ( 2m + 1) t 0, t [ 1;1]
C
A

y ( 1) 0 m 1

- 1 m 5
H

y (1) 0 m 5
-
-L

Cu 13: p n C
+ Hng gii:
N

b
TO

Tim cn ng x = =2b=4
a
G

a
N

Tim cn ngang y = = 1 a = 2
2

Cu 14: p n B
ID

x + 3x 4 1
B

Xt m = 0 : y = c 1 tim cn xin y = x
2 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1+ m 1 m 2
Xt m 0 : c 2 tim cn ngang y = ; y= v 1 tim cn ng x =
m m m
Cu 15: p n D

N

Gi x,y l chiu di, chiu rng phn trang giy khi canh l ca quyn sch

N
384
S = ( x + 6 )( y + 4 ) S = ( x + 6 ) x + 4

Y
- Lp din tch trang giy ca quyn sch:

U
x.y = 384 y = 384

.Q
x

TP
2304
- p dng BT AM-GM: S = 4x + + 408 192 + 408 S 600

O
x


2304
- Du = xy ra khi 4x = x = 24 . Suy ra: y = 16

G
x
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

- Vy trang sch c chiu di l: 24 + 6 = 30

H
- Chiu rng l: 16 + 4 = 20
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
- Chn 30cm v 20cm
Cu 16: p n B TR
B
Th t p n vo ch c B ng
00

Cu 17: p n D
10

Hng gii: cho ( x 3) ( x 2 + x + 4 ) = 0 x = 3


3
2+

Cu 18: p n B
P

+ Hng gii: phng trnh tip tuyn c dng: y = f ' ( x 0 )( x x 0 ) + y0 y = 9x + 28


C
A

Cu 19: p n D

+ Hng gii: y = f ' ( x 0 )( x x 0 ) + y0


H
-

y0 = 1
-L

x0 = 0
V tip tuyn song song vi (d) nn f ' ( x 0 ) = 3
x
0 = 4 y = 7
N

0 3
TO

29
Phng trnh tip tuyn: y = 3x + 1; y = 3x
3
G
N

Cu 20: p n B

+ Hng gii: f ' ( 0 ) = 2ID

Cu 21: p n B
B

y = x 3 + 3x 2 4
+ Hng gii: Ta c: x 3 + 3x 2 4 = m 4
y = m 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Da vo (C) phng trnh c hai nghim khi: m = 4; m = 0


Cu 22: p n C
y = m 2

N
+ Hng gii: m = 2 = x 4 + 4x 2


4 2
y = x + 4x

H
N
Da vo (C) pt c 4 nghim khi: 2 < m < 6

Y
Cu 23: p n C

U
.Q
+ Hng gii: lp phng trnh honh giao im:

TP
x = 0
x x 1 = 1 x x = 0 x = 1

O
4 2 4 2

x = 1


G
Cu 24: p n A
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

+ Hng gii: Lp phng trnh honh giao im (d) v (C )

H
x = 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x 3 6x 2 + 9x 6 = mx 2m 4 ( x 2 ) ( x 2 4x + 1 m ) = 0 2
x 4x + 1 m = 0 (*)
TR
(d) ct (C) ti 3 im phn bit khi (*) c hai nghim phn bit v khc 2
B
00

' > 0
m > 3
m 3
10
3

Cu 25: p n D
2+

+ Hng gii: Lp phng trnh honh giao im


P

2x + 1
= x + m x 2 + (1 m ) x + m + 1 = 0 (1) ( x 1)
C

x 1
A

(d) ct (C) ti 2 im phn bit khi (1) c hai nghim phn bit v khc 1

H

> 0
( ) (
m 2 6m 3 > 0 m ;3 2 3 3 + 2 3; + )
-


3 0
-L

Cu 26: p n D
N

3
+ Hng gii: y = ( x 2 ) . K: x 2 0 x 2
TO

Cu 27: p n B
G
N

+ Hng gii: y = log 3 ( 4 2 x ) . HSX khi 4 2 x > 0 x < 2Cu 28: p n B
ID

+ Hng gii: Dng my tnh cm tay.


B

Cu 29: p n A

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 30: p n D

Cu 31: p n C

N

H
Cu 32: p n A

N
Y
1
+ Hng gii: y = x 2 ( e x + ln x ) y ' = 2x e x + y ' (1) = 3e + 1

U
x

.Q
TP
Cu 33: p n B
+ Hng gii: log = 50 = log 3 25 + 2 log 3 10 = log 3 25 + 2b

O
3


5.3
log 3 25 = 2 log 3 5 = 2 log 3 = 2 ( log 3 15 log 3 3) = 2 ( a 1)

G
3
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
log 3 50 = 2 ( a + b + 1)


H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 34: p n D

N
2 2
+ Hng gii: a 2 + 9b 2 = 10ab a 2 + ( 3b ) = 10ab ( a + 3b ) = 16ab
2
TR
a + 3b a + 3b lg a + lg b
B
= ab lg =
00

4 4 2
10

Cu 35: p n D
3

+ Hng gii:
2+

ln 3
P

Trc tin tm t l tng trng sau mi gi. T gi thit suy ra 300 = 100.e5r r =
5
C

ln 3
10.
A

Sau 10 gi, t 100 con vi khun ban u s c: S = 100.e 5


= 900 ( con )

H

Cu 36: p n B
-
-L

Cu 37: p n D
N
TO

Cu 38: p n B
G

Hng gii:
N

Cu 39: p n A

1 1 2 3 3
ID

+ Hng gii: V = SA.SABCD = a 3.2a 2 = a


3 3 3
B

Cu 40: p n D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

3 2 3 3
+ Hng gii: V = AA '.SABC = 2a a = a
4 2
Cu 41: p n B

N

Hng gii:

H
Gi x (cm) l di cnh ca hnh lp phng ( x > 0 ) .

N
Y
Ta c: 6.x.x = 150 x = 5 V = x.x.x = 125 ( cm 3 )

U
.Q
Cu 42: p n A

TP
1 1 3a a 2 3 3 3

O
+ Hng gii: VSABC = .SA.SABC = . . = a
3 3 2 4 8


Cu 43: p n C

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
3VABCS 6a 3
+ Hng gii: d ( A, ( SBC ) ) = = 2 = 6a


SSBC a

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 44: p n B

N
Cu 45: p n A
TR
B
00
10

Cu 46: p n B
3

Hng gii: V ABCD l t din u nn C, D u thuc 1 ng trn y ca hi hnh


2+

nn c nh ln lt l A v B.
P

Cu 47: p n A
C

+ Hng gii: V = r 2 h = 36 ( cm 3 )
A

Cu 48: p n B
H
-

a a 3 1 3a 3
Hng gii: T gi thit suy ra r = ; h = . Ta c V = r 2 h =
-L

2 2 3 24
N

Cu 49: p n C
TO

+ Hng gii:
G

2
a 3 a 3 a 6 1 6a 3
N

T gi thit suy ra r = ; a 2 = . Ta c V = r 2 h =

3 3 3 3 27

ID

Cu 50: p n D
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

N

H
N
Y
U
.Q
TP
+ Hng gii:
Gi E l trng tm ABC suy ra AE l trc ca y.

O
Goi F l trung im AB, k ng trung trc AB ct AE ti I.


T suy ra mt cu ngoi tip ABCD c tm I v bn knh R = IA.

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
a


a.
AB.AF 2 6

H
Xt hai tam gic ng dng AIF v ABE, ta c: IA = = = a
AE 4
www.daykemquynhon.ucoz.com

2
a 3

N
2
a
3
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD&T NG THP THI HC K 1 MN TON 12

N
TRNG THPT LAI VUNG 3 Nm hc: 2016-2017


THI XUT

H
N
Y
U
Cu 1: Hm s y = x 3 + 3x 2 + 1 ng bin trn khong no?

.Q
A. ( 0; 2 ) B. (; 0) C. ( 2;0 ) D. ( ; + )

TP
2x + 1

O
Cu 2: : Cho hm s y = . Chn khng nh ng:
x 1


A. Hm s cho ng bin trn R

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
B. Hm s cho ng bin trn mi khong ( ;1) v (1; + )


H
C. Hm s cho nghch bin trn R
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
D. Hm s cho nghch bin trn mi khong ( ;1) v (1; + )

Cu 3: Tt c cc gi tr m hm s y =
mx 1 TR
nghch bin trn trn tng khong xc nh
B
x +1
00

ca hm s
10

A. m 1 hoc m 1 B. 1 m 1
3
2+

C. Khng c gi tr m tho mn yu cu D. m R
1
P

Cu 4: Tm tt c cc gi tr m hm s y = x 3 + ( 2m + 1) x 2 + mx 1 nghch bin trn R


3
C

1 1
A

A. m 1 B. 1 m

4 4
H

C. Khng c gi tr m tho mn yu cu D. m = 1
-
-L

1 m
Cu 5: Tm tt c cc gi tr m hm s y = x 3 x 2 2x + 1 ng bin trn khong
3 2
N

(1; + )
TO

A. 1 m 1 B. m 1 C. m 1 D. m 2
G
N

Cu 6: : Hm s y = x 3 3x 2 9x 5 t cc i ti im c honh :

A. x = 4 B. x = 1 C. x = 0 D. x = 3

ID

Cu 7: Hm s y = x 4 8x 2 + 2016 c s im cc tr l:
B

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
Cu 8: 8: Tm tt c cc gi tr m hm s y = x 3 mx 2 + m x + 3 t cc tiu ti
2
x =1

N

5 5
A. m = 1 B. m = 1 C. m = D. m =

H
2 2

N
Cu 9: : Tm tt c cc gi tr m hm s y = (1 m ) x 4 + mx 2 + m 2 2 c mt cc i v

Y
U
.Q
hai cc tiu.

TP
A. 0 < m < 1 B. m < 0 C. m > 1 D. m < 0 hoc m > 1

O
x +1
Cu 10: : Phng trnh tip tuyn ca th hm s y = ti im M (1; 2 ) c h s
x2


gc bng:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
A. 3 B. 2 C. 3 D. 2


H
Cu 11: Cho hm s y = x 3 3x + 2 ( C ) . Tm phng trnh tip tuyn ca th hm s ti
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
im thuc (C)c honh bng 2.
A. y = 9x 14 B. y = 9x + 22 TR
C. y = 9x + 14 D. y = 9x 14
B
Cu 12: : Vit phng trnh tip tuyn ca th hm s y = x 4 2x 2 , bit tip tuyn song
00
10

song vi ng thng y = 24x .


3

1
A. y = 24x 40 B. y = 24x + 40 C. y = 24x 25 D. x = x 25
2+

24
P

x2
Cu 13: Cho hm s: y = c th (C). (C) ct trc honh ti im c to :
C

x 1
A

A. (2;0) B. (0;2) C. (2;2) D. (1;1)H

Cu 14: Hm s y = x 4 2x 2 + 2 c th (C). Chn cu sai:


-

A. (C) lun ct trc tung B. (C) lun ct trc honh


-L

C. (C) c trc i xng D. (C) khng c tm i xng


N

2x 1
Cu 15: Honh cc giao im ca ( C ) : y = v ( d ) : y = x 2 l:
TO

x+2
A. 1;3 B. 1; -3 C. -1;3 D. -1;-3
G
N

Cu 16: S giao im ca hai th ( C ) : y = x 3 2x 2 + x + 4 v ( C ' ) : y = x 2 + x l:A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
ID

1
B

Cu 17: th hm s y = x 3 x 2 3x + 1 v ( d ) : y = m c hai im chung khi:


3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

m = 8
8 8
A. m > B. m < 8 C. 8 < m < D.
3 3 m = 8
3

N

x
Cu 18: : th hm s y = v ( d ) : y = x 2m khng c im chung khi

H
1 x

N
m = 0 m > 2

Y
A. 0 < m < 2 B. C. 0 m 2 D.

U
m = 2 m < 0

.Q
2x 3

TP
Cu 19: Cho hm s y = c th (C). Khng nh no l sai?
3x + 6

O
2
A. (C) c tim cn ng x = 2 B. (C) c tim cn ngang y =

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

1 2

N
C. (C) i qua im A 1; D. (C) c tm i xng I 2;


9 3

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 20: Hm s y = x 3 3x 2 + 1 c th (C). Chn cu ng:

N
A. (C) c trc i xng l trc tung. B. (C) c tm i xng
C. (C) khng ct trc honh TR
D. (C) khng ct trc tung
B
00

x 2 2x + 3
Cu 21: Cho hm s y = c th (C). Chn cu ng:
x 1
10

A. (C) ch c mt tim cn B. (C) i qua gc to


3
2+

C. (C) i qua im A ( 0;3) D. (C) c hai tim cn


P

Cu 22: : th ca hm s y = ax 4 + bx 2 + c ( a 0 )
C

A. C trc i xng l trc honh B. C trc i xng l trc tung


A

C. C tm i xng thuc trc tung D. C tm i xng l gc to


H
-

Cu 23: th hm s no sau y c hnh dng nh hnh v bn:


-L

A. y = x 3 + 1
N

B. y = x 3 2x 1
TO

C. y = x 3 1
G

D. y = x 3 1
N


ID
B

Cu 24: Gi tr ln nht ca hm s y = x 3 2x 2 + x + 1 trn [ 2;3] l:

A. 13 B. 17 C. 18 D. 12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 25: Hm s y = x + 4 x 2 t gi tr nh nht ti:

A. x = 2 B. x = 2 C. x = 2 D. x = 2

N
25log5 6 + 49log7 8 3


Cu 26: Gi tr ca biu thc P = + log9 4
3 + 42log 2 3 + 5log125 27

H
N
A. 11 B. 9 C. 8 D. 10

Y
U
10 x
Cu 27: Tp xc nh ca hm s y = log 3 l:

.Q
2
x 3x + 2

TP
A. ( 2;10 ) B. ( ;1) ( 2;10 ) C. ( ;10 ) D. (1; + )

O
Cu 28: Chn cc khng nh sai trong cc khng nh sau:


A. ln x > 0 x > 1 B. log 2 x < 0 0 < x < 1

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
C. log 1 a > log 1 b a > b > 0 D. log 1 a > log 1 b a = b > 0


3 3 2 2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 29: : Cho hm s f ( x ) = ln ( 4x x 2 ) . Chn khng nh ng trong cc khng nh sau:

N
A. f ' ( 2 ) = 1 B. f ' ( 2 ) = 0
TR
C. f ' ( 5 ) = 1, 2 D. f ' ( 1) = 1, 2

1
B
1 + sin x 1
Cu 30: Trong cc hm s: f ( x ) = ln , g ( x ) = ln , h ( x ) = ln hm s no
00

sin x cos x cos x


10

1
c o hm l
3

cos x
2+

A. f ( x ) B. g ( x ) C. h ( x ) D. g ( x ) v h ( x )
P

2
Cu 31: S nghim ca phng trnh 22x 2x + 5
= 1 l:
C
A

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

H

Cu 32: Nghim ca phng trnh 10log 9 = 8x + 5 l:


-

1 5 7
A. 0 B. C. D.
-L

2 8 4
N

Cu 33: : Nghim ca bt phng trnh log 1 ( x 2 5x + 7 ) > 0 l:


TO

A. x > 3 B. x < 2 hoc x > 3 C. 2 < x < 3 D. x x < 2


G
N

Cu 34: t a = log 2 3, b = log 5 3 . Hy biu din log 6 45 theo a v b.a + 2ab 2a 2 2ab
A. log 6 45 = B. log 6 45 =
ID

ab ab
B

a + 2ab 2a 2 + 2ab
C. log 6 45 = D. log 6 45 =
ab + b ab + b

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 1
Cu 35: Nghim ca phng trnh + = 1 l:
5 lg x 1 + log x
A. x = 100 v x = 1000 B. x = 1000

N

C. x = 100 v x = 0 D. x = 10

H
Cu 36: Cho khi lng tr tam gic ABC.ABC c th tch bng V v M trung im AA.

N
Y
Th tch khi MABC bng A.

U
1 1 1 1

.Q
A. V B. V C. V D. V
6 3 2 4

TP
a3

O
Cu 37: Cho hnh chp t gic u c cnh y bng a bit th tch khi chp bng .
6


Chiu cao hnh chp bng

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
a
A. a B. C. 2a D. a 2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 38: Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic u, mt bn SAB nm trong mt

N
phng vung gc vi mt phng y v tam gic SAB vung ti S, SA = a 3, SB = a . Tnh
th tch khi chp S.ABC .
TR
B
00

a3 a3 a3 a3
A. B. C. D.
10

6 3 2 4
3

Cu 39: Cho hnh chp S.ABC c A, B ln lt l trung im cc cnh SA, SB. Khi , t
2+

VS.A 'B'C
s ?
P

VS.ABC
C

1 1
A. B. 4 C. 2 D.
A

2 4

H

Cu 40: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh ch nht vi AB = a. Hai mt bn


-

(SAB) v (SAD) cng vung gc vi mt phng y, SC to vi mt phng y mt gc 450


-L

v SC = 2a 2 . Th tch khi chp S.ABC bng


N

a3 3 a3 2 3 a3 3
TO

A. B. C. a 3 3 D.
3 3 6
G

Cu 41: Cho hnh chp SABC c SA = SB = SC = a v SA, SB, SC i mt vung gc vi


N

nhau. Khi khong cch t S n mt phng (ABC) l:


a a a a
ID

A. B. C. D.
2 3 2 3
B

Cu 42: Cho lng tr u ABCD.A'B'C'D' c cnh y l a, BD ' = a 6 . Tnh th tch ca


lng tr .

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

A. 3a 3 B. a 3 3 C. 2a 3 D. a 3 2

Cu 43: Th tch khi lp phng c ng cho bng a 6 l:

N
A. 2a 3 2 B. a 3 C. 4a 3 D. 6a 3 6


H
Cu 44: Vi mt tm ba hnh vung, ngi ta ct b mi gc tm ba mt hnh vung

N
cnh 12cm (hnh 2) ri gp li thnh mt hnh hp ch nht khng c np. Gi s dung tch

Y
U
ca ci hp l 4800 cm 3 th cnh ca tm ba ban u c di l

.Q
TP
O

G
A. . 42cm B. 36cm C. 44cm D. 38cm
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 45: : Cho hnh nn c thit din qua trc ca hnh nn l tam gic vung cn c cnh

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

gc vung bng a 2 . Th tch ca khi nn bng:

N
a 3 a 3 a 3
A.
6
B.
2 TR
C. a 3 D.
3
B
Cu 46: Cho hnh chp t gic u S.ABCD c cnh y bng a, cnh bn SA = 2a. din tch
00

xung quanh ca hnh nn ngoi tip hnh chp l


10
3

2 2
A. a 2 B. 2 2a 2 C. 2a 2 D. a
2+

2
P

Cu 47: : Cho hnh tr c bn knh bng 10 v khong cch gia hai y bng 5. Din tch
C

ton phn ca hnh tr bng


A

A. 200 B. 300 C. 150 D. 250H

Cu 48: Mt ci ni nu nc ngi ta lm dng hnh tr khng np chiu cao ca ni 60cm,


-

din tch y l 900 cm3 . Hi h cn ming kim loi hnh ch nht c chiu di v chiu
-L

rng l bao nhiu lm thn ni


N

A. Chiu di 60 cm chiu rng 60cm B. Chiu di 65 cm chiu rng 60cm


TO

C. Chiu di 180 cm chiu rng 60cm D. Chiu di 30 cm chiu rng 60cm


G
N

Cu 49: Mt khi cu c th tch l 288 ( m3 ) . Din tch ca mt cu lA. 36 ( m 2 ) B. 288 ( m 2 ) C. 72 ( m 2 ) D. 144 ( m 2 )
ID

Cu 50: Cho t din DABC, y ABC l tam gic vung ti B, DA vung gc vi mt y.


B

Bit AB = 3a, BC = 4a, DA = 5a. Bn knh mt cu ngoi tip hnh chp DABC c bn knh
bng:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

5a 2 5a 2 5a 3 5a 3
A. B. C. D.
2 3 2 3

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-A 2-D 3-C 4-B 5-B 6-B 7-C 8-C 9-C 10-A
11-D 12-A 13-A 14-B 15-C 16-B 17-D 18-A 19-C 20-B

N

21-D 22-B 23-D 24-A 25-C 26-A 27-B 28-C 29-B 30-B

H
N
31-C 32-B 33-C 34-C 35-D 36-A 37-B 38-C 39-D 40-A

Y
41-B 42-C 43-A 44-C 45-D 46-C 47-B 48-A 49-D 50-A

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n A
y ' = 3x 2 + 6x = 0 x = 0; x = 2 . Lp bng bin thin


G
Cu 2: p n D
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

2x + 1
y=

H
x 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TX: D = R \ {1}

y' =
3
< 0, x 1
TR
B
2
( x 1)
00
10

Hm s cho nghch bin trn mi khong ( ;1) v (1; + )


3

Cu 3: p n C
2+

TX: D = R \ { m}
P

m2 + 1
C

y' = 2
> 0, x D
A

( x + m)

H

Khng c gi tr m tho mn yu cu
-

Cu 4: p n B
-L

y ' = x 2 + 2 ( 2m + 1) x + m
N

1
TO

'y ' = 4m 2 + 5m + 1 0 1 m
4
G

Cu 5: p n B
N

2
y ' = x 2 mx 2 0, x (1; + ) m x = g(x)

x
ID

1
g '(x) = 1+ > 0, x (1; + ) m g (1) = 1 m 1
B

x2
Cu 6: p n B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Hm s y ' = 3x 2 6x 9 = 0 x = 1; x = 3 . Lp BBT
x = 1
Cu 7: p n C

N

1 v 8 tri du

H
N
Cu 8: p n C

Y
1

U
y ' = 3x 2 2mx + m ; y '' = 6x 2m

.Q
2

TP
5 5
y ' (1) = m + = 0 m = 5

O
2 2m=
y '' (1) = 6 2m > 0 m < 3 2


G
Cu 9: p n C
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
m > 0


m >1

H
1 m < 0
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 10: p n A
y ' (1) = 3 TR
B
Cu 11: p n D
00
10

x = 2 y = 4; y ' ( 2 ) = 9
3

Phng trnh tip tuyn: y = 9 ( x 2 ) + 4 = 9x 14


2+

Cu 12: p n A
P

y ' = 4x 3 4x = 24 x = 2 y = 8
C
A

Phng trnh tip tuyn: y = 24 ( x 2 ) + 8 = 24x 40H

Cu 13: p n A
-

(C) ct trc honh nn y = 0 suy ra x = 2


-L

Cu 14: p n B
N

y = x 4 2x 2 + 2 c cc tnh cht
TO

- Lun ct trc tung


G

- C trc i xng l trc tung


N

- Khng c tm i xng

Cu 15: p n C
ID
B

2x 1 x = 1
= x 2 x 2 2x 3 = 0
x+2 x = 3
Cu 16: p n B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

x = 1
x 3 2x 2 + x + 4 = x 2 + x x 3 3x 2 + 4 = 0
x = 2
Cu 17: p n D

N

1
y = x 3 x 2 3x + 1 y ' = x 2 2x 3

H
3

N
Y
x = 3 y = 8

U
y' = 0
x = 1 y = 8

.Q
3

TP
m = 8

O
1 3
th hm s y = x x 3x + 1 v ( d ) : y = m c hai im chung khi:
2

3 m = 8

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 18: p n A

N

x

H
= x 2m x 2 2mx + 2m = 0
1 x
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x
th hm s y = v y = x 2m khng c im chung khi
1 x TR
B
' = m 2 2m < 0 0 < m < 2
00

Cu 19: p n C
10

1
3

( C) i qua im A 1;
2+

9
P

Cu 20: p n B
C

Hm s y = x 3 3x 2 + 1 c th (C):
A

- (C) lun c tm i xngH

- (C) lun ct trc honh


-

- (C) lun ct trc tung


-L

Cu 21: p n D
N

x 2 2x + 3
y= c th (C). (C) lun c 2 tim cn
TO

x 1
G

Cu 22: p n B
N

th ca hm s y = ax 4 + bx 2 + c ( a 0 ) c trc i xng l trc tungCu 23: p n D
ID

Khi x = 0 th y = 1 , loi cu A. th th hin hm ng bin nn loi cu B, C


B

Cu 24: p n A

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

y = x 3 2x 2 + x + 1 trn [ 2;3]

Cu 25: p n C

N
y = x + 4 x 2 trn [ 2; 2]


H
Cu 26: p n A

N
Y
U
Cu 27: p n B

.Q
10 x

TP
2
>0
x 3x + 2

O
Cu 28: p n C


log 1 a > log 1 b a > b > 0

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

2 3

N
Cu 29: p n B


H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 30: p n B

1 + sin x
'
TR

B
1 + sin x cos x 1
y ' = ln = 1 + sin x =
00

cos x cos x
10

cos x
3

Cu 31: p n C
2+

x = 1
P

2 2x 2 7x + 5
= 1 2x 7x + 5 = 0
2
x = 5
C

2
A

Cu 32: p n B

H

1
10log9 = 8x + 5 8x + 5 = 9 x =
-

2
-L

Cu 33: p n C
N

log 1 ( x 2 5x + 7 ) > 0 x 2 5x + 7 < 1 x 2 5x + 6 < 0


TO

Cu 34: p n C
G
N

Cu 35: p n D

ID
B

Cu 36: p n A

Cu 37: p n B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 38: p n C

N

Cu 39: p n D

H
N
Y
Cu 40: p n A

U
.Q
TP
Cu 41: p n B

O
Cu 42: p n C


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 43: p n A


H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 44: p n C

TR
Cu 45: p n D
B
00
10

Cu 46: p n C
3
2+

Cu 47: p n B
P
C

Cu 48: p n A
A

H

Cu 49: p n D
-
-L
N

Cu 50: p n A
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD & T NG THP KIM TRA CHT LNG HC K I


TRNG THPT LP V 2 Nm hc: 2016 2017
XUT Mn thi: TON - Lp 12

N

Thi gian: 90 pht (khng k thi gian pht )

H
N
Y
13

U
.Q
Cu 1: Xt hm s y = x 4 + 2x 2 1 c th (C). Trong cc mnh sau, mnh no sai

TP
A. th (C) i qua im A ( 0; 1) B. th (C) c ba im cc tr.

O
C. th (C) c mt im cc tr. D. th (C) nhn trc tung lm trc i


Cu 2: Hnh no trong bn hnh sau l th hm s y = x 3 3x 2 + 4x + 1 ?

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H

A. HNH 1.1 B. HNH 1.2 C. HNH 1.3 D. HNH 1.4


-

Cu 3: Bng bin thin sau l ca hm s no ?


-L

x 1 +
N

y' - -
TO

y +
G

4 1 1 2x + 1
ID

A. y = x + B. y = x + C. y = x D. y =
x x +1 x +1 x +1
B

1
Cu 4: Hm s y = + x ng bin trn khong no?
x

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

A. ( 1;0 ) B. ( ;0 ) C. (1; + ) D. ( 0;1)

Cu 5: Chn mnh ng: Hm s y = 3x + sin x

N
A. Nghch bin trn tp xc nh. B. ng bin trn tp xc nh


C. Nghch bin trn ( ;0 ) D. ng bin trn ( 0; + )

H
N
1

Y
Cu 6: Vi gi tr no ca m th hm s y = x 3 + x 2 + ( 2m 3) x + 2017 nghch bin trn

U
3

.Q
tp s thc R.

TP
A. m > 1 B. m < 1 C. m 1 D. m 1

O
2x 1
Cu 7: Gi tr ln nht ca hm s y = trn ( 2;5] l

G
3 5 9
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
A. B. C. 1 D.
2 3 5


H
1
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 8: Gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s y = x 3 + x 2 4x + 3 trn on [ 2;3]

N
2
ln lt l a v b. Khi tch ab bng TR
1 185 45
B
A. B. C. 5 D.
00

2 27 4
10

Cu 9: Gi tr ln nht ca hm s y = cos 4 x + sin 2 x + 2 bng


3

11 13
2+

A. B. 3 C. 5 D.
4 2
P

x 1
Cu 10: ng tim cn ngang ca th hm s y = c phng trnh
C

3x + 1
A

1 1 1 1
A. x = B. x = C. y = D. y =
H

3 3 3 3
-

2x + 1
-L

Cu 11: Gi tr m tim cn ng ca th hm s y = i qua im A ( 2;3) l


x+m
N

A. 2 B. 0 C. 3 D. -2
TO

Cu 12: . Gi tr cc i ca hm s y = x 3 + 3x 2 9x + 5 l
G

A. -5 B. 0 C. 32 D. 1
N

Cu 13: Hm s y = f ( x ) c y ' = x 2 ( x 1)( 3 2x ) . Khi s cc tr ca hm s l


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
ID
B

Cu 14: Vi gi tr no ca m th hm s y = x 4 2 ( 3m 4 ) x 2 c ba im cc tr

4 4 4 4
A. m > B. m C. m < D. m
3 3 3 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
Cu 15: Vi gi tr no ca m th hm s y = x 3 x 2 + (1 2m ) x + 3m 3 4 c hai cc tr
2
11 11 11 11
A. m B. m C. m < D. m >

N
24 24 24 24


H
Cu 16: Cho hm s y = x 3 + mx 2 3x + 1 + m . Gi tr m hm s t cc i ti x = 3 l

N
A. m = 1. B. m = 4 C. m = 3. D. m = - 4

Y
U
2x + 4

.Q
Cu 17: Gi M, N l giao im ca th hm s y = v ng thng d : y = x + 1 .
x 1

TP
Khi honh trung im I ca on MN l.

O
5 5
A. B. 1 C. 2 D.


2 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

2x + 3

N
Cu 18: Cho hm s y = c th l (C). Gi tr m ng thng d : y = x + m ct


x+2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

(C) ti hai im phn bit A, B sao cho AB = 5 l

N
A. m = 1 hoc m = 7 B. m = 1 C. m = 7 D. m < 2 hoc m > 6
Cu 19: . Cho hm s y = x 4 + 2mx 2 + 1 2m (1)
TR
B
00

Gi tr m sao cho th hm s ct trc honh ti bn im c cc honh nh hn 2 l


10

1 5
A. m 1 v <m< B. m 1
3

2 2
2+

1
C. m > v m 1 D. m 1
P

2
C

Cu 20: S giao im ca th hm s y = ( x 1) ( x 2 2x + 5 ) vi trc honh l


A

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
H
-

Cu 21: Phng trnh x 3 3x = m c ba nghim phn bit khi


-L

A. m > 2 hoc m < 2 B. m = 2 hoc m = 2


N

C. m = 2 D. 2 < m < 2
TO

x 1
Cu 22: H s gc tip tuyn ca th hm s y = ti im x = 2 bng
x +1
G

2 2
N

A. 2 B. C. D. 1

9 3

Cu 23: H s gc tip tuyn ca th hm s y = x 2 + 2x 1 bng - 4. Khi honh


ID
B

tip im l
A. x = 3 B. x = 1 hoc x = 3 C. x = 3 D. x = 1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

2x 1
Cu 24: Phng trnh tip tuyn ca th hm s y = ti im c honh x = 0
x 1
A. y = x + 1 B. y = x + 1 C. x = 1 D. y = 2

N

2x 1
Cu 25: Gi M l im thuc th (C) hm s y = c tung bng 5. Tip tuyn ca

H
x +1

N
(C) ti M ct cc trc ta ln lt ti A, B. Din tch tam gic OAB l

Y
U
121 116 121 289

.Q
A. B. C. D.
6 9 3 18

TP
b b
1 1
1

O
Cu 26: Rt gn biu thc A = 2a + ( 2a ) + ;vi a 0, b 0 ta c kt qu
2 2


1 2

G
A. B. ab C. 1 D.
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
ab ab


m n

H
Cu 27: Cho ( 2 1 ) <( )
2 1 . Khi
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. m > n B. m < n C. m = n D. n

Cu 28: . Cho hm s f ( x ) =
ex + e x TR
B
ex e x
00

4
10

A. f ' ( x ) = B. f ' ( x ) = e x + e x
x x 2
(e e )
3
2+

ex 2
C. f ' ( x ) = D. f ' ( x ) =
P

x x 2 x 2
(e e ) (e e x )
C

Cu 29: Tm mnh sai trong cc mnh sau


A

A. Hm s y = log a x c tp xc nh l khong ( 0; + )
H
-

B. Hm s y = log a x vi a > 1 ng bin trn khong ( 0; + )


-L

C. Hm s y = log a x vi 0 < a < 1 nghch bin trn khong ( 0; + )


N

D. th hm s y = log a x c tim cn ngang l trc honh.


TO

Cu 30: Cho 5x = 3 . Gi tr 25x + 52 x


G
N

11 25 52 29
A. B. C. D.

3 3 3 3

ID

Cu 31: Phng trnh log 3 ( 3x 2 ) = 3 c nghim l


B

11 25 29
A. B. C. D. 9
3 3 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 32: Mt ngi gi tit kim A ng vi li sut 7,56% mt nm v li hng nm c


nhp vo vn. Hi sau bao nhiu nm ngi s c t nht s tin gp i s tin ban u,
gi s li sut khng thay i.

N

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

H
Cu 33: Phng trnh 32x +1 4.3x + 1 = 0 c hai nghim x1 , x 2 tha

N
Y
A. 2x1 + x 2 = 0 B. x1 + 2x 2 = 1 C. x1 + x 2 = 2 D. x1x 2 = 1

U
.Q
TP
Cu 34: Phng trnh 32x ( m + 1) 3x + m = 0 c ng hai nghim phn bit khi

O
A. m = 1 B. m = 0 C. m > 0 D. 0 < m 1


Cu 35: Mt hc sinh trnh by li gii phng trnh log 2 2 x + 3log 2 x + log 1 x = 0 (*) theo

G
2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
cc bc


H
(*) 2 log 22 x + 2 log 2 x = 0, x > 0 (bc 1)
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
log 2 x = 0 hoc log 2 x = 1, x > 0 (bc 2)

x = 1 hoc x =
1
(bc 3)
TR
B
2
00

1
10

Phng trnh c tp nghim S = ;1 (bc 4)


2
3
2+

Trnh by li gii phng trnh trn sai trong bc no di y


A. Bc 1. B. Bc 2. C. Bc 3. D. Bc 4.
P
C

a3 2
Cu 36: Th tch mt t din u bng . di cnh ca khi t din l
A

12

H

A. a B. 2a C. a 3 D. a 6
-

Cu 37: Cho hnh chp u S.ABC c y ABC l tam gic u cnh a, cnh bn hp vi
-L

y mt gc 450 . Th tch khi chp S.ABC bng


N

a3 a3 a2 3 a 3
TO

A. B. C. D.
4 12 4 3
G

Cu 38: Cho khi chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung, ng cho


N

AC = a 2, SA ( ABCD ) . Cnh bn SC to vi y mt gc 600 . Th tch khi chp


S.ABCD bng
ID
B

a3 6
A. B. a 3 6 C. a 2 D. a 6
3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 39: Cho hnh chp S.ABC c y ABC u cnh a, tam gic SBC cn ti S v nm trong
3a
mt phng vung gc vi (ABC). Khong cch t im S n mt phng (ABC) bng .
2

N
Cnh SA hp vi y mt gc bng


H
A. 600 B. 300 C. 450 D. 900

N
Y
a3 3

U
Cu 40: Cho khi chp u S.ABCD c cnh y bng a, c th tch l . Khong cch
8

.Q
TP
t S n (ACD) l

3 3a 3a 3 3a a

O
A. B. C. D.
4 2 8 2


Cu 41: Cho khi chp S.ABC. Gi A, B theo th t l trung im ca cc on thng SA,

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
VS.A 'B'C'


SB. Trn on thng SC ly C tha 3SC ' = SC . T s th tch l
VS.ABC

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
1 1 1 1
A. B. C. D.
4 12 6 2
TR
Cu 42: Mt phng hc c dng l mt hnh hp ch nht c chiu di l 8m, chiu rng l
B
00

6m, th tch l 192 m3 . Ngi ta mun qut vi trn nh v bn bc tng pha trong phng.
10

Bit din tch cc ca bng 10 m 2 . Hy tnh din tch cn qut vi.


3
2+

A. 182 m 2 B. 132 m 2 C. 144 m 2 D. 96 m 2


P

Cu 43: Cho lng tr ng ABC.ABC c y l tam gic vung cn ti B vi


C

BA = BC = a , bit AB hp vi y ABC mt gc 600 . Th tch khi lng tr bng


A

a3 3 a3 3 1 2 a3 3

A. B. C. a D.
H

9 2 2 6
-

a3 3
-L

Cu 44: Lng tr u ABC.ABC tt c cc cnh bng nhau v c th tch l . di


4
N

cnh ca khi lng tr l


TO

A. a B. 2a C. a 3 D. a 6
G

Cu 45: Cho t din ABCD c cc cnh AB, AC, AD i mt vung gc nhau v AB = a,


N

AC = 2a, AD = 3a. Th tch t din ABCD bngA. 6a 3 B. 3a 3 C. a 3 D. 2a 3
ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 46: Lng tr ABC.ABC c y ABC l tam gic u cnh a, hnh chiu ca A ln

a3 3
y (ABC) trng vi trung im ca BC. Th tch ca khi lng tr l . di cnh
8

N

bn khi lng tr l

H
N
A. a B. 2a C. a 3 D. a 6

Y
Cu 47: cho khi chp S.ABCD c y ABCD l hnh ch nht, AB = a, AD = a 3 ,

U
.Q
SA ( ABCD ) . Cnh bn SB to vi mt phng (SAD) mt gc 600 . Th tch khi chp

TP
S.ABCD bng

O
a3 a3 6
A. a 3 6 B. C. D. a 3


3 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 48: Cho khi chp u S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a, gc SAC bng

N

450 . Din tch xung quanh ca hnh nn ngoi tip hnh chp S.ABCD bng

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
a2 2 a2 2
A. a 2 2 B. a 2 2 C. D.
2 3
TR
Cu 49: Cho mt hnh cu (S). Mt phng (P) ct hnh cu theo mt hnh trn c chu vi
B
00

2, 4 a . Khong cch t tm mt cu n (P) bng 1,6a. Din tch mt cu v th tch ca


10

khi cu ln lt l
3

32 3 8 3 32 3 a 2 2 32 3
2+

A. a 2 2, a B. a 2 2, a C. 16 a 2 2, a D. , a
3 3 3 2 3
P

Cu 50: Cho mt hnh tr c bn knh R = a. mt phng (P) i qua trc v ct hnh tr theo
C

mt thit din c din tch bng 6a 2 . Din tch xung quanh ca hnh tr v th tch ca khi
A

tr ln lt l
H

A. 8 a 2 , 3a 3 B. 6 a 2 , 6a 3 C. 6 a 2 , 3a 3 D. 6 a 2 , 9a 3
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-C 2- 3- 4- 5- 6-D 7-D 8-D 9-A 10-D
11-D 12-C 13- 14-A 15-D 16-B 17-B 18-A 19-A 20-B

N

21-D 22-B 23-C 24-B 25-A 26-A 27-A 28-A 29- 30-C

H
N
31-C 32-D 33- 34-D 35-A 36-A 37-D 38-A 39- 40-C

Y
41-B 42- 43-B 44-A 45-C 46-A 47-B 48-B 49-B 50-

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n
th ch c 1 cc tr


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 2: p n


H
Hm s c y ' > 0, x
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 3: p n TR
B
1
y ' = 1 < 0 x 1
00

2
( x + 1)
10

Cu 4: p n
3
2+

Hm s ng bin trn khong (1; + ) suy ra hm s ng bin trn ( 2; + )


P

Cu 5: p n
C

y ' = 3 + cos x < 0 x R


A

Cu 6: p n
H

y ' = x 2 + 2x + 2m 3
-
-L

Hm s nghch bin trn R


N

2m 2 0 m 1
Cu 7: p n
TO

1
G

y' = > 0 x 0
x2
N

Lp bng bin thin


9
ID

Gi tr ln nht ca hm s l
5
B

Cu 8: p n
y ' = 3x 2 + x 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

4
y ' = 0 x = 1, x =
3
1 4 185 45

N
f ( 2 ) = 5; f (1) = ; f = ; f ( 3) =
2 3 27 2


H
45

N
ab =
4

Y
U
Cu 9: p n

.Q
y = sin 4 x sin 2 x + 3

TP
t t = sin 2 x, t [ 0;1]

O
f ( t ) = t2 t + 3


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
f '( t ) = 0 t =

H
1 11
www.daykemquynhon.ucoz.com

f ( 0 ) = 3; f = ; f (1) = 3

N
2 4
TR
Gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s ln lt l 3 v
11
4
B
00

Cu 10: p n D
10

1 1
lim y = ; lim y =
3

x + 3 x 3
2+

1
P

Vy y = l tim cn ngang
3
C

Cu 11: p n D
A

Tim cn ng x = m
H

V tim cn ng i qua A ( 2;3) nn 2 = m . Vy m = 2


-
-L

Cu 12: p n C
N

y ' = 3x 2 + 6x 9
TO

y ' = 0 x = 1, x = 3
Lp bng bin thin
G
N

Gi tr cc i bng 32

Cu 13: p n
ID

3
y ' = 0 x = 0, x = 1, x =
B

2
Lp bng bin thin

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Hm s c 2 cc tr
Cu 14: p n A
y ' = 4x 3 4 ( 3m 4 ) x

N

x = 0

H
y' = 0 2

N
x = 3m 4

Y
U
4
Ycbt m >

.Q
3

TP
Cu 15: p n D

O
y ' = 3x 2 x + 1 2m


Hm s c 2 cc tr y ' = 0 c hai nghim phn bit

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

11

N
24m 11 > 0 m >


24

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 16: p n B

N
y ' = 3x 2 + 2mx 3
y '' = 6x + 2m
TR
B
00

y ' ( 3) = 24 6m; y '' ( 3) = 18 + 2m


10

Hm s t cc tr ti x = 3 khi m = 4
3
2+

Vi m = 4 th y '' ( 3) = 10 < 0 , hm s t cc i ti x = 3 .
P

Vy m = 4.
C

Cu 17: p n B
A

2x + 4

Phng trnh honh giao im = x +1


x 1
H
-

x 2 2x 5 = 0 ( x 1)
-L

( ) (
C hai giao im A 1 6; 2 6 ; B 1 + 6; 2 + 6 )
N
TO

V y x1 = 1

Cu 18: p n A
G
N

2x + 3

Phng trnh honh giao im = x+m


x+2

ID

x 2 + mx + 2m 3 = 0 ( x 2 ) (1)
B

d ct (C) ti hai im phn bit khi pt (1) c hai nghim phn bit khc 2
m 2 8m + 12 > 0 m < 2, m > 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

C hai giao im A ( x1 ; x1 + m ) ; B ( x 2 ; x 2 + m )

AB = 5 m 2 8m + 7 = 0 m = 1, m = 7

N
Cu 19: p n A


H
Phng trnh honh giao im x 4 2mx 2 1 + 2m = 0

N
x 2 = 1

Y
2

U
x 2m 1

.Q
TP
2m 1 > 0 m 1

Ycbt 2m 1 1 1 5

O
2m 1 < 4 2 < m < 2


Cu 20: p n B

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Phng trnh honh giao im ( x 1) ( x 2 2x + 5 ) = 0 x = 1


H
Vy c 1 giao im
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 21: p n D
TR
S nghim phng trnh x 3 3x = m bng s giao im ca th hai hm s
B
y = x 3 3x ( C ) ; y = m ( d )
00
10

V y 2 < m < 2
3

Cu 22: p n B
2+

2
y' =
P

2
( x + 1)
C

2
A

y '( 2) =

9
H

Cu 23: p n C
-

y ' = 2x + 2
-L

y ' ( x 0 ) = 4 x 0 = 3
N
TO

Cu 24: p n B
x 0 = 0 y0 = 1
G
N

y' = 2
( x 1)

ID

y '( 0) = 1
B

Pttt y = x + 1
Cu 25: p n A

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

M ( 2;5 )

PTTT ti M ( 2;5 ) c dng y = 3x + 11

N
11


Giao im ca tip tuyn vi hai trc ta A ( 0;11) ; B ;0
3

H
N
1 121

Y
SOAB = OA.OB =
2 6

U
.Q
Cu 26: p n A

TP
b b
1 1
1 1 b + 4a 1
A = 2a + ( 2a ) + = .

O
=
2 2 2a + b 2ab ab
2


G
Cu 27: p n A
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

a = 2 1 < 1 m > n

H
Cu 28: p n A
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x 2 2
(e e x ) ( ex + e x ) 4
f '( x ) =
(e x
e x 2
)
=
(e x
e x )
2 TR
B
00

Cu 29: p n
10

th hm s y = log a x c tim cn ng l trc tung.


3
2+

Cu 30: p n C
25 25 52
P

2
25x + 52 x = ( 5x ) + x
= 9+ =
5 3 3
C

Cu 31: p n C
A

2
H

iu kin x >
3
-
-L

29
(1) 3x 2 = 27 x =
3
N

Cu 32: p n D
TO

N
T cng thc C = A (1 + r ) , C = 2A
G
N

N
Suy ra 2 = (1 + 0, 0756 )

Ly lgarit hai v, ta c N 9,51


ID

Vy sau khong 10 nm.


B

Cu 33: p n

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

3x = 1
(1) x 1
3 =
3

N

Phng trnh c hai nghim x = 0 v x = 1 tha p p B.

H
Cu 34: p n D

N
Y
3x = 1

U
1
() x

3 = m

.Q
TP
ycbt 0 < m 1

O
Cu 35: p n A


(*) 4 log 22 x + 2 log 2 x 0, x > 0 (bc 1)

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 36: p n A

N

AB2 3

H
S ABC =
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Gi H l trng tm tam gic BCD
AH ( BCD )
TR
B
00

AB 3 AB 6
BH = AH =
10

3 3
3

1 1 AB2 3 AB 6
2+

VABCD = .SBCD .AH = . .


3 3 4 3
P

AB = a
C

Cu 37: p n D
A

a2 3
H

S ABC =
4
-

Gi O l trng tm tam gic ABC


-L

SO ( ABC )
N
TO

Gc gia SA v (ABC) l SAH = 450

a 3
G

SAH vung cn SH =
N

Cu 38: p n A

ID

AC = a 2 AB = a
B

Gc cn tm SAC = 600

SC = AC.tan 600 = a 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 1 a3 6
VS.ABCD = .SABCD .SA = .a 2 .a 6 =
3 3 3
Cu 39:

N

3a
Gi H l trung im BC SH =

H
2

N
Y
a 3
Tam gic ABC u nn AH =

U
2

.Q
SH

TP
tan 600 = = 3
AH

O
Cu 40: p n C


1 3 3

G
VS.ABCD = .SABCD .SO SO = a
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

3 8

N

Cu 41: p n B

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

1 1 1

N
SA ' = SA; SB ' = SB; SC ' = SC
2 2 3
VS.A 'B'C' 1
=
TR
B
VS.ABC 12
00

Cu 42:
10

Tng din tch trn nh v bn bc tng l S = 48 + 4.24 = 144 m 2


3
2+

Din tch cn qut vi l S = 144 10 = 134 m 2


P

Cu 43: p n B
C

a2
A

S ABC = BA.BC =

2
H

Gc cn tm l gc ABA
-
-L

A 'A = a 3
N

1 a3 3
VABC.A 'B'C' = S ABC AA ' = a 2 .a 3 =
2 2
TO

Cu 44: p n A
G
N

a2 3
VANC.A 'B'C' = S ABC AA ' m SABC = nn AA ' = a

Cu 45: p n C
ID
B

AD ( ABC )

1 1
VABCD = . .a.2a.3a = a 3
3 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 46: p n A
a
VABC.A 'B'C' = S ABC .A 'H A 'H =
2

N

AA ' = A 'H 2 + AH 2 = a

H
N
Cu 47: p n D

Y
SABCD = a 2 3

U
.Q
a

TP
SA =
3

O
a3
VS.ABCD =

G
Cu 48: p n C
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

a 2 a 2
h= ; l= 2 =a

H
2 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
2 2
Sxq =
2
a
TR
B
Cu 49: p n C
00

Gi r l bn knh hnh trn, r = 1,2a


10

Gi R l bn knh mt cu, R = 2a
3
2+

32 3
V= a ; Sxq = 16a 2
3
P

Cu 50: p n C
C
A

Gi chiu cao ca hnh tr l h, h = 3a


Sxq = 6a 2 , V = 3a 3
H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD&T NG THP KIM TRA HC K I

N
TRNG THPT LONG KHNH A Nm hc: 2016-2017


Mn thi: TON - Lp 12

H
N
Thi gian: 90 pht (khng k thi gian pht )

Y
U
.Q
x +1
Cu 1: Cho hm s y = . Chn phng n ng trong cc phng n sau

TP
2x 1

O
1 11 1
A. min y = B. max y = 0 C. min y = D. max y =
[ 1;2] 2 [3;5] 4 2


[ 1;0] [ 1;1]

G
1
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 2: Cho hm s y = x 3 + 4x 2 5x 17 . Hm s t cc tr ti x1 , x 2 . Khi tng

N
3


H
x1 + x 2 bng ?
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. 5 B. 8 C. -5 D. -8
TR
Cu 3: Tm M v m ln lt l gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s
B
y = x 3 3x 2 9x + 35 trn on [ 4; 4]
00

A. M = 40; m = 41 B. M = 15; m = 41 C. M = 40; m = 8 D. M = 40; m = 8


10
3

Cu 4: Cc khong ng bin ca hm s y = x 3 + 3x 2 + 1 l:
2+

A. ( ;0 ) ; ( 2; + ) B. ( 0; 2 ) C. [ 0; 2] D. ( ; + )
P

Cu 5: im cc i ca th hm s l:
C
A

2 50 50 3
A. ( 2;0 ) B. ; C. ( 0; 2 ) D. ;

3 27 27 2
H
-

3x + 1
Cu 6: Cho hm s y = . Khng nh no sau y ng?
-L

1 2x
A. th hm s c tim cn ngang l y = 3
N

B. th hm s c tim cn ng l x = 1
TO

3
C. th hm s c tim cn ngang l y =
G

2
N

D. th hm s khng c tim cn.


1
ID

Cu 7: Cho hm s y = x 3 + mx 2 + ( 2m + 1) x 1 . Mnh no sau y l sai?


3
B

A. m < 1 th hm s c hai im cc tr;


B. m 1 th hm s c cc i v cc tiu;

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

C. Hm s lun c cc i v cc tiu.
D. m > 1 th hm s c cc tr;

Cu 8: Khong ng bin ca hm s y = 2x x 2 l:

N

A. ( ;1) B. ( 0;1) C. (1; 2 ) D. (1; + )

H
N
2x + 1

Y
Cu 9: Kt lun no sau y v tnh n iu ca hm s y = l ng?

U
x +1

.Q
A. Hm s lun ng bin trn R.

TP
B. Hm s lun nghch bin trn R \ {1}

O
C. Hm s ng bin trn cc khong ( ; 1) v ( 1; + )


G
D. Hm s nghch bin trn cc khong ( ; 1) v ( 1; + )
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 10: Gi tr ca m hm s y = mx 4 + 2x 2 1 c ba im cc tr l

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

A. m > 0 B. m 0 C. m < 0 D. m 0

N
Cu 11: Gi tr ln nht ca hm s y = 5 4x trn on [ 1;1] bng.
TR
A. 9 B. 3 C. 1 D. 0
B
00

1
Cu 12: Gi tr nh nht ca hm s y = 2x + 1 + trn on [1; 2] bng .
10

2x + 1
3

26 10 14 24
2+

A. B. C. D.
5 3 3 5
P

2x + 1
Cu 13: Gi tr ca m tim cn ng ca th hm s y = i qua im M ( 2;3)
C

x+m
A

l.

H

A. 2 B. -2 C.3 D. 0
-

Cu 14: : th sau y l ca hm s no ?
-L
N
TO
G
N


ID
B

1
A. y = x 4 3x 2 B. y = x 4 + 3x 2 C. y = x 4 2x 2 D. y = x 4 + 4x 2
4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 15: : th sau y l ca hm s y = x 3 3x + 1 . Vi gi tr no ca m th phng trnh

x 3 3x m = 0 c ba nghim phn bit.

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O
A. 1 < m < 3 B. 2 < m < 2 C. 2 m < 2 D. 2 < m < 3


Cu 16: Cho hm s y = x 3 8x . S giao im ca th hm s vi trc honh l

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

N

Cu 17: . S giao im ca ng cong y = x 3 2x 2 + x 1 v ng thng y = 1 2x l

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Cu 18: Cho ng cong y = x 3 + 3x 2 + 3x + 1 c th (C). Phng trnh tip tuyn ca (C)
TR
ti giao im ca (C) vi trc tung l:
B
00

A. y = 8x + 1 B. y = 3x + 1 C. y = 8x + 1 D. y = 3x 1
10

x4 x2
Cu 19: H s gc ca tip tuyn ca th hm s y = + 1 ti im c honh
3

4 2
2+

x 0 = 1 bng:
P

A. -2 B. 2 C. 0 D. p s khc
C
A

4
Cu 20: Tip tuyn ca th hm s y = ti im c honh x 0 = 1 c phng

x 1
H

trnh l:
-
-L

A. y = x 3 B. y = x + 2 C. y = x 1 D. ? + 2
N

Cu 21: Gi tr ca m hm s y = x 3 x 2 + mx 5 c cc tr l
TO

1 1 1 1
A. m < B. m C. m > D. m
3 3 3 3
G
N

Cu 22: Gi tr ca m hm s y = x 3 2x 2 + mx t cc tiu ti x = 1 l .

A. m = 1 B. m 1 C. m > 1 D. m < 1
ID

3
Cu 23: Cho hm s y = . S ng tim cn ca th hm s l
B

2x + 1
A. 0 B. 1 C. 2 D.3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 24: Cho hm s y = x 3 3x 2 + 1 . th hm s ct ng thng y = m ti 3 im phn


bit khi
A. 3 < m < 1 B. 3 m 1 C. m > 1 D. m < 3

N

Cu 25: im cc i ca th hm s y = x 3 5x 2 + 7x 3 l:

H
N
7 32 7 32
A. (1;0 ) B. ( 0;1) C. ; D. ;

Y

3 27 3 27

U
.Q
Cu 26: Cho hnh chp S.ABC c tam gic ABC vung ti B, AB = a 2, AC = a 3 , cnh

TP
bn SA vung gc vi mt phng y v SB = a 3 .Tnh th tch khi chp S.ABC theo a.

O
a3 2 a3 2 a3 2


A. B. C. a 3 2 D.
3 6 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 27: Cho hnh chp S.ABC c tam gic ABC u cnh 2a, cnh bn SA vung gc vi


H
mt phng y v SB = a 5 .Tnh th tch khi chp S.ABC theo a
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
a3 3 a3 3 a3 3
A. B. C. a 3 3 D.
2 6
TR 3
Cu 28: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh, cnh bn SA vung gc
B
00

vi mt phng y v SC = a 5 . Tnh th tch khi chp S.ABCD theo a


10

2a 3 2a 3 a3
3

A. B. C. 2a 3 D.
2+

3 5 3
Cu 29: Cho hnh chp tam gic u S.ABC c cnh y bng a 3 , cnh bn bng 2a. Tnh th
P

tch khi chp S.ABC theo a.


C
A

a3 3 a3 3 a3 3 a3 3

A. B. C. D.
2 6 4 3
H
-

Cu 30: Cho lng tr ng ABC.ABC c y ABC l tam gic vung ti B,


-L

AB = a, AC = a 3 , cnh A 'B = 2a . Tnh th tch khi lng tr theo a l :


N

a3 6 a3 3 a3 6 a3 3
A. B. C. D.
TO

2 6 3 2
G

Cu 31: Cho lng tr ng ABC.ABC c y ABC l tam gic vung ti B,


N

AB = a, BC = a 2 , mt bn (ABC) hp vi mt y (ABC) mt gc 300 .Tnh th tch khilng tr theo a.
ID

a3 6 a3 3 a3 6 a3 3
B

A. B. C. D.
18 6 3 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 32: Cho lng tr ABC.ABC c y ABC l tam gic u cnh 2a 3 , hnh chiu
vung gc ca A ln mt phng (ABC) trng vi trng tm ca tam gic ABC, cnh AA

N
hp vi mt y (ABC) mt gc 300 . Tnh th tch khi lng tr theo a.


A. 2a 3 B. 6a 3 C. 3a 3 D. a 3

H
N
Cu 33: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a, cnh bn SA vung

Y
gc vi mt phng y v SA = 2a . Gi I l trung im SC. Tnh th tch khi chp I.ABCD

U
.Q
theo a.

TP
a3 a3 a3 a3
A. B. C. D.

O
18 6 2 3


Cu 34: Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic u cnh a, cnh bn SA vung gc

G
vi mt phng y. Bit SB hp vi mt phng y mt gc 600 . Tnh khong cch t im
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

A n mt phng (SBC) theo a.

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

a 5 a 15 a 5 a 15

N
A. B. C. D.
15 15 5 5
TR
Cu 35: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh 2a tm O, cnh bn SA
B
vung gc vi mt phng y v I trung im AB. Bit SA = a, tnh khong cch t im B
00

n mt phng (SOI) theo a.


10

a 2 a 3 a 6 a 15
3

A. B. C. D.
2+

2 2 2 2
P

Cu 36: Cho hnh chp t gic u S.ABCD c cnh y bng 2a, cnh bn to vi y mt
C

gc bng 450 .Tnh th tch khi chp S.ABCD v th tch ca khi cu ngoi tip khi chp
A

theo a

H

8a 3 . 2 a3. 2 2a 3 . 2 8a 3 . 2
A. B. C. D.
-

3 3 3 3
-L

Cu 37: Cho hnh tr c bn knh R = a, mt phng qua trc v ct hnh tr theo mt thit
N

din c din tch bng 6a 2 . Tnh din tch xung quanh ca hnh tr cho.
TO

A. Sxq = a 2 B. Sxq = 6a 2 C. Sxq = 6a 2 D. Sxq = 3a 2


G

Cu 38: Mt hnh nn c ng sinh bng 2a v thit din qua trc l tam gic vung. Tnh
N

din tch ton phn ca hnh nn choID

( )
A. Stp = 2 2 + 2 a 2 B. Stp = ( )
2 + 2 a 2 ( )
C. Stp = 2 2 + 2 a 2 D. Stp = ( )
2 + 2 a2
B

Cu 39: Cho khi chp u S.ABCD c AB = a, gi O l tm ca y, SAO = 600 . Tnh


di ng sinh l ca hnh nn nh S, y l ng trn ngoi tip hnh vung ABCD

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

A. l = a 2 B. l = a 3 C. l = a 6 D. l = 2a
Cu 40: Cho hnh lng tr tam gic u ABC.ABC c tt c cc cnh u bng a. Tnh
din tch ca mt tr trn xoay ngoi tip hnh tr cho.

N

a2 6 a2 6 a2 3 a2 6

H
A. Sxq = B. Sxq = 2 C. Sxq = 2 D. Sxq =

N
3 3 3 3

Y
2
Cu 41: Tnh o hm ca hm s y = 7 x + x 2
l:

U
.Q
2 2
A. y ' = 7 x + x 2
( x + 1) ln 7 B. y ' = 7 x + x 2
( 2x + 1) ln 7

TP
2 2

O
C. y ' = 7 x + x 2
( 7x + 1) ln 7 D. y ' = 7 x + x 2
( 2x + 7 ) ln 7


Cu 42: Tm mnh ng trong cc mnh sau:

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

A. Hm s y = log a x vi 0 < a < 1 l mt hm s ng bin trn khong ( 0; + )

N

B. Hm s y = log a x vi a > 1 l mt hm s nghch bin trn khong ( 0; + )

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
C. Hm s y = log a x ( 0 < a 1) c tp xc nh l R

D. th cc hm s y = log a x v y = log 1 x ( 0 < a 1) th i xng vi nhau qua trc TR


B
a
00

honh
10

Cu 43: Hm s y = ln ( x 2 + 5x 6 ) c tp xc nh l:
3
2+

A. ( 0; + ) B. ( ;0 ) C. ( 2;3) D. ( ; 2 ) ( 3; + )
P

2 1
Cu 44: Gii phng trnh: 2 x x 4
=
C

16
A

A. B. {2; 4} C. {0;1} D. {2; 2}H

Cu 45: Gii phng trnh: log 2 x = x + 6 cc tp nghim l :


-
-L

A. {3} B. {4} C. {2;5} D.


N

Cu 46: Cho a = log15 3 . Hy biu din log 25 15 theo a:


TO

3 5 1 1
A. B. C. D.
G

5 (1 a ) 3 (1 a ) 2 (1 a ) 5 (1 a )
N

Cu 47: Nu a = log 2 3 v b = log 2 5 th


1 1 1 1 1 1
ID

A. log 2 6 360 = + a + b B. log 2 6 360 = + a+ b


3 4 6 2 6 3
B

1 1 1 1 1 1
C. log 2 6 360 = + a+ b D. log 2 6 360 = + a+ b
2 3 6 6 2 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 48: Gii bt phng trnh 4 x < 2 x +1 + 3


A. (1;3) B. ( 2; 4 ) C. ( log 2 3;5) D. ( ;log 2 3)

N
Cu 49: Gii bt phng trnh log 1 ( x 2 3x + 2 ) 1

H
N
A. x ( ;1) B. x [ 0; 2 ) C. x [ 0;1) ( 2;3] D. x [ 0; 2 ) ( 3;7 ]

Y
U
1 1
1 1
Cu 50: Nu a 5 > a 3 v log b < log b th

.Q
3 2

TP
A. 0 < a < 1; b > 1 B. a > 1; b > 1 C. a > 1; 0 < b < 1 D. 0 < a < 1; 0 < b < 1

O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-B 2-B 3-A 4-B 5-C 6-C 7-C 8-B 9-C 10-C
11-B 12-B 13-B 14-D 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-A

N

21-A 22-A 23-C 24-A 25-A 26-B 27-D 28-A 29-C 30-A

H
N
31-B 32-B 33-D 34-D 35-A 36-D 37-B 38-A 39-A 40-C

Y
41-B 42-D 43-C 44-C 45-B 46-C 47-C 48-D 49-C 50-A

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n B
Dng MTCT tnh gi tr hm s ti cc u mt, chn p n B.


G
Cu 2: p n B
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Ta c y ' = x 2 + 8x 5


H
b 8
www.daykemquynhon.ucoz.com

x1 + x 2 =

N
= =8
a 1
Cu 3: p n A TR
B
Ta c y ' = 3x 2 6x 9
00

x = 1 ( n )
10

y' = 0
x = 3 ( n )
3
2+

Tnh gi tr hm ti -1;3;4;-4.
P

Cu 4: p n
C

Ta c y ' = 3x 2 + 6x
A

x = 0
H

y' = 0
x = 2
-
-L

Lp BBT, t BBT ta chn B.


N

Cu 5: p n C
TO

Ta c y ' = 3x 2 2x

x = 0 y = 2
G

y' = 0
N

x = 2 y = 50

3 27

ID

Cu 6: p n C
B

a 3
THS c TCN l Y = =
c 2
Cu 7: p n C

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

y ' = x 2 + 2mx + 2m 1
2
'y ' = m 2 2m + 1 = ( m 1)

N
'y ' > 0 m 1


H
Cu 8: p n B

N
Y
TX: D = [ 0; 2]

U
.Q
2 2x
y' =

TP
2 2x x 2

O
y' = 0 x =1
Lp BBT t BBT ta chn B


G
Cu 9: p n C
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

1
y=

H
2
( x + 1)
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Ta loi B v D. Hm nht bin ny khng ng bin trn R, ta loi A. vy p n l C
Cu 10: p n C TR
B
y ' = 4mx 3 + 4x
00
10

x = 0
y' = 0
x = 1
3
2+

m
P

Hm s c ba im cc tr khi m < 0
C

Cu 11: p n B
A

y' =
2 5 4x
H
-

y ' = 0 v nghim
-L

Tnh gi tr hm s ti -1 v 1. Ta chn B
N

Cu 12: p n B
TO

2
y' = 2 2
( 2x + 1)
G
N

2 x = 0 ( l)
y ' = 0 ( 2x + 1) = 1

x = 1( l )
ID

Tnh gi tr hm s ti 1 v 2. Ta chn B
B

Cu 13: p n B
Ta c TC l ng thng x = m

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

V M thuc ng thng x = m nn 2 = m hay m = 2


Cu 14: p n D
Da vo dng ca th ta loi ngay A v C. Da vo cc im c bit th i qua ta chn

N

D

H
Cu 15: p n B

N
Y
x 3 3x m = 0 x 3 3x + 1 = m + 1

U
.Q
Da vo th, pt cho c 3 nghim phn bit khi 1 < m + 1 < 3 2 < m < 2

TP
Cu 16: p n D

O
x = 0
3
Phng trnh HG x 8x = 0 x = 2 2


x = 2 2

G

MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Cu 17: p n A

H
Phng trnh HG x 3 2x 2 + x 1 = 1 2x x 3 2x + 3x 2 = 0 x = 1
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 18: p n B
Ta c x 0 = 0 y 0 = 1 TR
B
00

y '( x0 ) = 3
10

Vy PTTT cn tm l y = 3x + 1
3

Cu 19: p n A
2+

Dng MTCT tnh o hm ca hm s ti -1 ta c p n l A


P

Cu 20: p n A
C
A

Ta c x 0 = 1 y 0 = 2

H

y ' ( x 0 ) = 1
-

Vy PTTT cn tm l y = x 3
-L

Cu 21: p n A
N

y ' = 3x 2 2x + m
TO

'y ' = 1 3m
G
N

1
Hm s c cc tr khi 'y ' > 0 m <

3

ID

Cu 22: p n A
B

y ' = 3x 2 4x + m
y ' = 6x 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

y ' ( 1) = 0
HS t cc tiu ti x = 1 1 + m = 0 m = 1
y '' ( 1) = 0

N
Cu 23: p n C


Hm nht bin c 2 ng tim cn

H
N
Cu 24: p n A

Y
U
Xt hm s f ( x ) = x 3 3x 2 + 1 m

.Q
f ( x ) = 3x 2 6x

TP
x = 0

O
f '( x ) = 0
x = 2


THS ct ng thng y = m ti 3 im phn bit khi

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
f ( 0 ) .f ( 2 ) < 0 (1 m ) . ( 3 m ) < 0 3 < m < 1


H
Cu 25: p n A
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
y ' = 3x 2 10x + 7

x = 1
TR
B
y' = 0
x = 7
00

3
10

Lp BBT, t BBT ta chn cu A


3
2+

Cu 26: p n B
P

Ta c: AB = a 2; AC = a 3; SB = a 3
C

- ABC vung ti B nn BC = AC2 AB2 = a


A

1 1 a2 2
H

SABC = BA.BC = .a 2.a =


2 2 2
-
-L

- SAB vung ti A c SA = SB2 AB2 = a


N

- Th tch khi chp S.ABC


TO

1 1 a2 2 a3 3
VS.ABC = .SABC .SA = . .a =
3 3 2 6
G
N

Cu 27: p n D

- ABC u cnh 2a nn AB = AC = BC = 2a
ID

2 3
S ABC = ( 2a ) . = a2. 3
B

- SAB vung ti A c SA = SB2 AB2 = a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

- Th tch khi chp S.ABC

1 1 a3 3
VS.ABC = .SABC .SA = .a 2 . 3a =
3 3 3

N

Cu 28: p n A

H
2

N
- Din tch ABCD: SABCD = a 2 ( ) = 2a 2

Y
U
- Ta c: AC = AB. 2 = a 2. 2 = 2a

.Q
TP
SAC vung ti A SA = SC 2 AC2 = a

O
- Th tch khi chp S.ABC
1 1 2a 3


VS.ABCD = .SABCD .SA = .2a 2 .a =

G
3 3 3
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 29: p n C


H
- S.ABC l hnh chp tam gic u
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Gi M l trung im BC
- ABC u cnh a, tm O TR
B
SO ( ABC ) ; SA = SB = SC = 2a
00
10

- ABC u cnh a 3
3

3 3a 2 2 3a
2+

AM = a 3. = AO = AM = . = a
2 2 3 3 2
P

2 3 3a 2 . 3
(
S ABC = a 3 .)
C

=
4 4
A

- SAO vung ti A c SO = SA 2 AO 2 = a 3
H

- Th tch khi chp S.ABC


-
-L

1 1 3a 2 3 a3 3
VS.ABC = .SABC .SA = . .a =
N

3 3 4 4
Cu 30: p n A
TO

- Tam gic ABC vung ti B


G
N

BC = AC 2 AB2 = a 2

1 a2 2
SABC = AB.BC =
ID

2 2
B

- Tam gic AAB vung ti A

A 'A = A ' B2 AB2 = a 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

a3 6
- VABC.A 'B'C' = SABC .A ' A =
2
Cu 31: p n B

N

- Ta c A 'A ( ABC )

H
N
( A 'BC ) ( ABC ) = BC

Y
U
AB BC

.Q
M AB = hc( ABC) A 'B nn A 'B BC

TP
( ( A ' BC ) , ( ABC ) ) = A ' BA = 300

O
- Tam gic ABC vung ti B


G
1 a2 2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
SABC = AB.BC =
2 2


H
- Tam gic AAB vung tai A
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
a 3
A 'A = AB.tan 300 =
3 TR
B
a3 6
00

- VABC.A 'B'C' = SABC .A ' A =


6
10

Cu 32: p n B
3
2+

- Gi M l trung im BC; G l trng tm ca tam gic ABC: Ta c


A 'G ( ABC ) ( A 'A, ( ABC ) ) = A ' AG = 300
P
C

- Tam gic ABC u cnh 2a 3


A

2 3
(
SABC = 2a 3 . ) = 3a 2 3
H

4
-

- Tam gic A/AG vung ti G c


-L

2 2 3
N

A = 300 , AG = AM = .2a 3. = 2a
3 3 2
TO

2a 3
A 'G = AG.tan 300 =
G

3
N

Vy VABC.A 'B'C' = SABC .A ' A = 6a 3


Cu 33: p n D
ID

Gi O l giao im AC v BD
B

Ta c: IO // SA v SA ( ABCD )

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

IO ( ABCD )

1
VI.ABCD = .SABCD .IO
3

N

M SABCD = a 2

H
N
SA
IO = =a

Y
2

U
.Q
1 a3
Vy VI.ABCD = .a 2 .a =

TP
3 3

O

G
Cu 34: p n D
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Dng AH SI AH ( SBC )


H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Suy ra d ( A, ( SBC ) ) = AH

N
1 1 1 1 4
AH 2
=
SA 2
+ 2 = 2+ 2
AI 3a 3a TR
B
00

a 15
Vy d ( A, ( SBC ) ) = AH =
10

5
Cu 35: p n A
3
2+

Ta c I trung im AB
P

a 2
d ( B, ( SOI ) ) = d ( A, ( SOI ) ) = AH =
C

2
A

H

Cu 36: p n D
-

SO ( ABCD )
-L

0
(SC, ( ABCD ) ) = (SC, OC ) = SCO = 45
N
TO

AC = 2a. 2
G

AC 2a 2
OC = AO = = =a 2
N

2 2

- SOC vung ti O c OC = a 2, SCO = 450


ID

SO = OC = a 2
B

Ta c OA = OB = OC = OD = OS = a 2
mt cu (S) ngoi tip khi chp S.ABCD c tm O v

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

bn knh R = a 2
3

Vy V(S) =
4R 3 4 a 2
=
( ) =
8a 3 . 2
3 3 3

N
Cu 37: p n B


H
- Mt phng qua trc v ct hnh tr theo mt hnh ch nht

N
6a 2

Y
S = .2R = 6a 2 = = 3a
2R

U
.Q
- Din tch xung quanh: Sxq = 2R = 2.a.3a = 6a 2

TP
Cu 38: p n A
=B
= 450

O
Thit din qua trc l tam gic SAB vung cn ti S nn A

SO = OA = h = R =


=a 2
2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Sxq = R = .a 2.2a = 2 2a 2

N

(
Stp = Sxq + Sday = 2 2a 2 + 2a 2 = 2 2 + 2 a 2 )

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 39: p n A

N
Gi l,r ln lt l ng sinh,bn knh y ca hnh nn

a 2
TR
B
Ta c: r = OA =
2
00
10

a 2 a 2 a 6
SOA vung ti O c: SO = AO. tan SAO = .tan 600 = . 3=
2 2 2
3
2+

2 2
a 6 a 2 3a 2 a 2
P

2 2
l = SA = SO + AO =
+ = + =a 2
2 2 2 2
C
A

Cu 40: p n C
H
-

Din tch xung quanh mt tr c tnh theo cng thc


-L

Sxq = 2.Rl
N

R l bn knh ng trn ngoi tip ABC


TO

2 a 3 a 3
R= . = , l = AA ' = a
G

3 2 3
N

a 3 a2 3
Vy din tch cn tm l Sxq = 2. .a = 2

3 3
ID

Cu 41: p n B
B

p dng o hm hm hp ( a u ) ' ta chn B

Cu 42: p n D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Ta loi cc p n sai la A,B,C. Vy ta chn D


Cu 43: p n C
HS xc nh khi x 2 + 5x 6 > 0 x ( 2;3)

N

Cu 44: p n C

H
N
Dng my tnh th nghim

Y
U
Cu 45: p n B

.Q
Dng my tnh th nghim

TP
Cu 46: p n C

O
Dng my kim tra cc kt qu


Cu 47: p n C

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Dng my kim tra cc kt qu

N

Cu 48: p n D

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Dng my kim tra cc nghim thuc cc khong
Cu 49: p n C
Dng my kim tra cc nghim thuc cc khong
TR
B
00

Cu 50: p n
10

Da vo tnh cht c s ca hm s m
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD&T NG THP KIM TRA CHT LNG HC K I

N
Trng THPT M Qu Thi gian: 90 pht


T Ton Tin Mn : Ton

H
N
Thi gian lm bi:90 pht (khng k thi gian giao )

Y
U
.Q
Cu 1:. ng cong trong hnh bn l th ca hm s no di y:

TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. y = x 4 + 2x 2 + 1 B. y = x 4 2x 2 + 1 C. y = x 4 + 2x 2 + 1 D. y = x 4 2x 2 + 1

Cu 2: Cho hm s y =
x 2 2x TR
. Khng nh no sau y ng
B
1 x
00

A. Hm s nghch bin trn cc khong ( ;1) v (1; + )


10

B. Hm s c tim cn ngang x = 1
3
2+

C. Hm s c tim cn ng y = 1
P

D. Hm s ng bin trn cc khong ( ;1) v (1; + )


C

Cu 3: Gi tr nh nht ca hm s hm s y = x 4 + 2x 2 4 l
A

A. -2 B. -4 C. 2 D. 4
H
-

Cu 4: Hm s y = x 4 2x 2 1 ng bin trn khong no sau y:


-L

A. ( ; 1) ; ( 0;1) B. ( 1;0 ) ; ( 0;1) C. ( 1;0 ) ; (1; + ) D. ng bin trn R


N

2x + 1
TO

Cu 5: Cc khong nghch bin ca hm s y = l :


x 1
G

A. ( ; 2 ) B. ( 1; + ) C. ( ; + ) D. ( ;1) v (1; + )
N

1
Cu 6: Cho hm s y = x + . Hm s cho c bao nhiu cc tr?

x
ID

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
B

Cu 7: Gi tr ln nht ca hm s: y = x 3 3x 2 9x + 35 trn on [ 4; 4] ln lt l

A. 40 B. 30 C. 10 D. 20

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

x +1
Cu 8: ng tim cn ng ca th hm s y = c phng trnh l
x2
A. x = 1 B. x = 2 C. y = 2 D. x = 2

N

Cu 9: Cho th ( C ) : y = x 3 + 3x 2 2 . Phng trnh tip tuyn ca (C) ti im c honh

H
N
x 0 = 3 c h s gc l

Y
A. 9 B. 6 C. -9 D. -6

U
.Q
2x 1
Cu 10: Cho th ( C ) : y = . Gi I l giao im ca 2 ng tim cn, ta im I

TP
x 1

O
l


A. I (1; 2 ) B. I ( 2;1) C. I ( 2; 1) D. I ( 1; 2 )

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 11: Bng bin thin trong hnh bn l bng bin thin ca hm s no sau y?

N

x +

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

y' +

N
y

TR +
B
00
10

A. y = x 4 + 2x 2 + 1 B. y = x 3 + 3x 2 x + 2 C. y = x 3 x + 1 D. y = x 3 + 2x 3
3

Cu 12: Hm s y = ax 3 + bx 2 + cx + d c bng bin thin nh hnh bn. Khng nh no sau


2+

y ng?
P

x -2 0
C

+
A

y' + 0 - 0 +

H

y 5 +
-

3
-L
N

A. Hm s c ng mt cc tr B. Hm s c gi tr nh nht bng 3
TO

C. H s a > 0 D. Hm s c gi tr cc i bng 2
G

Cu 13: Cho hm s y = x 4 + x 2 + 1 . Khng nh no sau y l khng nh ng?


N

A. Hm s c hai cc tr. B. Hm s nghch bin trn khong ( 1; + )ID

C. Hm s c mt im cc tiu. D. Hm s ng bin trn khong ( ;0 )


B

Cu 14: Hm s y = x 3 + 3x 2 2 t cc tiu ti
A. x = 2 B. x = 2 C. x = 0 D. x = 1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 15: Tm m phng trnh x 4 + 3x 2 2 = m c 3 nghim ?


1 1
A. m = B. m > 2 C. m = 2 D. m <
4 4

N

x 1
Cu 16: Giao im ca ng thng y = 2x 3 v th hm s y = l im M v N

H
3x 1

N
. Khi honh trung im I ca MN c gi tr bng

Y
U
5 2

.Q
A. 0 B. C. D. 1
6 3

TP
Cu 17: Gi tr ln nht ca hm s y = x 3 + 5 x l

O
A. max y = 2 B. max y = 2 2 C. max y = 2 D. max y = 1


D D D D

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Cu 18: Tm m hm s y = x 3 2x 2 + mx c hai cc tr.

N

4 4 4 4

H
A. m B. m < C. m D. m >
www.daykemquynhon.ucoz.com

3 3 3 3

N
x2
Cu 19: Tm cc gi tr ca tham s m sao cho hm s y =
TR xm
ng bin trn khong
B
( 0;1)
00
10

A. m 2 B. m 0
C. 1 m < 2 D. m 0 hoc 1 m < 2
3
2+

Cu 20: Tm m th ca hm s y = x 4 2mx 2 + 2m + m 4 c ba im cc tr to thnh


P

mt tam gic vung


C

A. m = 1 B. m = 1 C. m = 3 D. m = 3
A

Cu 21: Tm tt c cc gi tr ca tham s m e x ( x 2 x 1) = m c nghim trn [0;2]


H
-

A. m e B. e m e 2
-L

C. m e 2 D. m e m e 2
N

Cu 22: Tm tt c cc gi tr ca m phng trnh x 3 6x 2 + m = 0 c ba nghim phn


TO

bit.
G

A. 0 < m < 2 B. 0 < m < 4 C. 0 < m < 32 D. 0 < m < 8


N

Cu 23: Cho hm s y = x 3 3x 2 + 2 c th l (C). Tm ta im M thuc (C) sao choID

tip tuyn ca th (C) ti M song song vi ng thng ( ) : y = 9x + 2


B

A. M ( 0;1) B. M ( 4;3) C. M ( 0;1) , M ( 4;3) D.

M ( 0; 1) , M ( 4;3)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 24: Mt on cu tr l lt ang v tr A ca tnh Qung Bnh mun tip cn v tr C


tip t lng thc v thuc phi i theo con ng t A n B v t B n C (nh hnh
v). Tuy nhin do nc ngp con ng t A n B nn on cu tr khng th i n C

N

bng xe, nhng on cu tr c th cho thuyn t A n v tr D trn on ng t B n C

H
vi vn tc 4km/h ri i b n C vi vn tc 6km/h. Bit A cch B mt khong 5km, B cch

N
Y
C mt khong 7km. Xc nh v tr im D on cu tr i n x C nhanh nht.

U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
A. BD = 5 km B. BD = 4 km C. BD = 2 5 km D. BD = 2 2 km


H
Cu 25: Tm m hm s y = 2x 3 + 3 ( m 1) x 2 + 6 ( m 2 ) x + 3 nghch bin trn khong c
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
di ln hn 3.
A. m = 0 B. m = 9 TR
C. m > 8 D. m < 0 hoc m > 8
B
2
Cu 26: Tp xc nh D ca hm s y = ( x 1) l
00
10

A. D = ( ;1) (1; + ) B. D = (1; + )


3

C. D = ( ; 1] ( 1; + ) D. D = \ {1}
2+
P

Cu 27: Rt gn biu thc a1 2 .a 3+ 2


c kt qu l
C

A. a 4 B. a 2 2
C. a 4 2 2
D. a 4
A

Cu 28: Tp xc nh D ca hm s y = ln ( 3x 1) l
H
-

1 1 1 1
A. D = ; B. D = ; + C. D = ; + D. D = \
-L

3 3 3 3
N

Cu 29: . o hm ca hm s y = e1 2x l:
TO

A. y ' = e x B. y ' = e1 2x C. y ' = 2e1 2x D. y ' = 2e1 2x


G

a2 3 b
Cu 30: Bit log a b = 2, log a c = 3 . Khi gi tr ca log a bng:
N

1 2
ID

A. B. 6 C. 5 D.
3 3
B

Cu 31: i vi hm s f ( x ) = esin 2x ta c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

3

A. f ' = 3e B. f ' = 3e C. f ' = e 2 D. f ' = e
12 12 12 12
2x 1 2 + x

N
3 4
Cu 32: Gii bt phng trnh


4 3

H
N
A. x < 1 B. x 1 C. x 1 D. x > 1

Y
Cu 33: Tm tp xc nh ca hm s y = log 2 ( 23 6x 1)

U
.Q
1 1 1

TP
A. D = ; B. D = ; C. D = ; + D. D = R
2 2 2

O
1
Cu 34: Cho hm s y = ln . Khng nh no sao y l khng nh sai?


1+ x

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

1 1

N
A. x.y '+ 1 = e y B. x.y '+ 1 = C. y ' = D. x.y '+ 1 = 0


x +1 x +1

H
Cu 35: Mt ngi gi tit kim 50 triu ng vo mt ngn hng vi li sut 7% mt nm.
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Bit rng nu khng rt tin ra khi ngn hng th c sau mi nm, s tin li s c nhp
TR
vo vn ban u. Sau 5 nm mi rt li th ngi thu c s tin li l
B
A. 20,128 triu ng B. 70,128 triu ng
00

C. 3,5 triu ng D. 50,7 triu ng


10

Cu 36: C my loi khi a din u ?


3
2+

A. 1 B. 3 C. 5 D. 6
P

Cu 37: Th tch ca khi lp phng ABCD.ABCD c cnh bng a l


1 1
C

A. V = 3a B. V = a C. V = a 3 D. V = a 3
A

3 3

Cu 38: Cho hnh hp ch nht ABCD.ABCD c AB = a, AD = 2a, AA ' = 3a . Th tch


H
-

khi hp ch nht ABCD.ABCD l


-L

A. V = 6a 2 B. V = 6a 3 C. V = 2a 3 D. V = 18a 3
N

Cu 39: Din tch xung quanh ca hnh nn trn xoay c ng sinh l = 10cm, bn knh y
TO

r = 5cm l:
G

A. 50 cm 2 B. 50 cm 2 C. 25 cm 2 D. 100 cm 2
N

Cu 40: Th tch ca khi tr c bn knh y r = 2 cm v chiu cao h = 9 cm l


A. 18 cm3 B. 18cm3 C. 162 cm3 D. 36 cm3


ID
B

Cu 41: iu kin cn v mt phng (P) tip xc vi mt cu S ( O; r ) ti im H l

A. Mt phng (P) vung gc vi bn knh OH .

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

B. Mt phng (P) song song vi bn knh OH .


C. Mt phng (P) vung gc vi bn knh OH ti im O
D. Mt phng (P) vung gc vi bn knh OH ti im H

N

Cu 42: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thoi vi

H
N
AC = 2a, BD = 3a, SA ( ABCD ) . Th tch khi chp S.ABCD l

Y
A. V = 12a 3 B. V = 6a 3 C. V = 18a 3 D. V = 2a 3

U
.Q
Cu 43: Cho hnh lng tr ng tam gic ABC.ABC, tam gic ABC c AB = a, AC = 2a ,

TP
gc BAC = 600 , BB ' = a . Th tch khi lng tr ABC.ABC l

O
a3 a3 3
A. V = a 3 B. V = C. V = a 3 3 D. V =


2 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 44: Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic u cnh 2a , tam gic SAB l tam


gic u v nm trong mt phng vung gc vi mt y. Th tch khi chp S.ABC l

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
a3 3a 3
A. V = B. V = a 3 C. V = 3a 3 D. V =
2 2
TR
Cu 45: Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic vung ti B, SA ( ABC ) , gi D E,
B
00

ln lt l trung im ca SB v SC. Tm ca mt cu ngoi tip hnh chp S.ABC l


10

A. im B B. im S C. im D D. im E
3

Cu 46: Cho hnh chp tam gic u S.ABC c cnh y bng a, cnh bn hp vi mt y
2+

mt gc 600 . Th tch V ca khi chp S. ABC l


P

3a 3 a3 3a 3 a3 3
C

A. V = B. V = C. V = D. V =
16 12 12 24
A

Cu 47: Cho hnh chp S.ABCD c y l mt hnh vung cnh a. Cc mt phng (SAB),
H
-

(SAD) cng vung gc vi mt phng (ABCD), cnh bn SC to vi y mt gc 300 . Th


-L

tch V ca khi chp S.ABCD l


N

a3 6 a3 6 a2 3 a2 2
A. V = B. V = C. V = D. V =
TO

9 4 3 4
Cu 48: Cho hnh chp tam gic u S.ABC c tt c cc cnh u bng 4. Din tch ca mt
G
N

cu ngoi tip hnh chp S.ABC l


4 2

A. 12 B. 4r 2 C. 24 D. r
3
ID

Cu 49: Cho khi lng tr ng ABC.ABC c y ABC l tam gic u cnh 2a , gi I l


B

trung im BC, gc gia AI v mt phng (ABC) bng 300 . Th tch ca khi lng tr
ABC.ABC l

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

a3 3 a3 2
A. a 3 6 B. a 3 3 C. D.
3 4
Cu 50: Cho hnh chp tam gic S.ABC c y l tam gic vung ti B, cnh SA vung gc

N

vi mt y, bit AB = a, SA = a 2 . Khong cch t A n mp (SBC) l

H
N
6 3 6
A. a B. a 2 C. a D. a

Y
6 3 3

U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-C 2-A 3-B 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-A
11-D 12-C 13-C 14-C 15-C 16-B 17-C 18-B 19-D 20-A

N

21-B 22-C 23-D 24-C 25-D 26-D 27-D 28-B 29-D 30-A

H
N
31-B 32-C 33-A 34-D 35-A 36-C 37-D 38-B 39-B 40-D

Y
41-D 42-B 43-D 44-B 45-D 46-C 47-A 48-C 49-B 50-D

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
Cu 1: p n C
th c hnh dng nh trn nn a < 0, b > 0


G
Cu 2: p n A
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

x 2 + 2x 2
Ta c y ' = < 0, x 1 nn hm s nghch bin trn cc khong ( ;1) v

H
2
(1 x )
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
(1; + )
Cu 3: p n B
TR
B
00

Ta c y ' = 4x 3 + 4x
10

y' = 0 x = 0
3

Bng bin thin:


2+
P
C
A

x 0 +
H
-

y' - 0 +
-L

y + +
N

-4
TO

T bng bin thin, ta c gi tr nh nht bng 4.


G
N

Cu 4: p n C

Ta c: y ' = 4x 3 4x
ID

y ' = 0 x = 0; x = 1
B

Bng bin thin


x -2 0 1 +

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

y' - 0 + 0 - 0 +
y + -1 +
-2 -2

N

H
N
T bng bin thin ta c hm s ng bin trn cc khong ( 1;0 ) ; (1; + )

Y
U
Cu 5: p n D

.Q
3
V y ' = < 0, x 1

TP
2
( x 1)

O
nn hm s nghch bin trn cc khong ( ;1) v (1; + )


Cu 6: p n C

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
x2 1


Ta c: y ' =
x2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
y ' = 0 x = 1
Bng bin thin:
TR
x -1 0 1 +
B
00

y' + 0 - - 0 +
10

y -2 + +
3

2
2+

T bng bin thin, kt lun hm s c 2 cc tr.


C

Cu 7: p n A
A

Ta c y ' = 3x 2 6x 9
H
-

y ' = 0 x = 1; x = 3
-L

Ta c y ( 1) = 40, y ( 3) = 8, y ( 4 ) = 41, y ( 4 ) = 15
N

Vy gi tr ln nht bng 40.


TO

Cu 8: p n B
G

x +1 x +1
N

Ta c: lim = ; lim+ = + nn tim cn ng x = 2


x2 x2

x 2 x 2

Cu 9: p n C
ID

Ta c y ' ( 3) = 9
B

Cu 10: p n A
Tim cn ng x = 1 , tim cn ngang y = 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Ta im I (1; 2 )

Cu 11: p n D

N
Da vo bng bin thin ta c nhn xt:


- L bng bin thin ca hm s dng y = ax 3 + bx 2 + cx + d

H
N
- H s a > 0

Y
U
- Hm s ng bin trn R (phng trnh y ' = 0 v nghim hoc c nghim kp)

.Q
Cu 12: p n C

TP
Da vo bng bin thin ta c nhn xt:

O
- Hm s c hai cc tr


- Hm s c gi tr cc tiu bng 3 ti x = 0

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

- Hm s c gi tr cc i bng 5 ti x = 2

N

- H s a > 0

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 13: p n C

N
Ta c y ' = 4x 3 + 2x
TR
y' = 0 x = 0
B
00

Da vo bng bin thin ta c


10

Cu 14: p n C
3

Ta c y ' = 3x 2 + 6x
2+
P

x = 0
y' = 0
x = 2
C
A

Da vo bng bin thin ta c


Cu 15: p n C
H
-

Hm s y = x 4 + 3x 2 2 c gi tr cc i bng -2, do phng trnh x 4 + 3x 2 2 = m


-L

c 3 nghim khi m = 2
N

Cu 16: p n B
TO

x 1
Phng trnh honh giao im ca ng thng y = 2x 3 v th hm s y = l:
3x 1
G
N

x = 1

x 1
= 2x 3

3x 1 x = 2
ID

3
B

5
Vy honh trung im I ca MN c gi tr bng
6
Cu 17: p n C

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Xt hm s y = x 3 + 5 x trn [3;5]

1 1
y' =
x 3 5 x

N

y' = 0 x = 4

H
N
y ( 3) = 2, y ( 5 ) = 2, y ( 4 ) = 2

Y
U
Cu 18: p n B

.Q
y ' = 3x 2 4x + m

TP
' = 4 3m

O
4


Hm s y = x 3 2x 2 _ mx c hai cc tr khi ' > 0 m <
3

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Cu 19: p n D


m + 2 m + 2 > 0

H
y' = > 0, x ( 0;1) m 0 hoc 1 m < 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

2
m 0; m 1

N
(x m)
Cu 20: p n A
TR
y ' = 4x 3 4mx; y ' = 0 x = 0, x 2 = m
B
00

Loi b m = 3, m = 1 . Th trc tip m = 1 v m = 3 vo c kt qu m = 1


10

Cu 21: p n B
3
2+

Tm max v min ca f ( x ) = e x ( x 2 x 1) trn on [ 0; 2]


P

Ta c max f ( x ) = e 2 v min f ( x ) = e . Vy e m e 2
C

[0;2] [ 0;2]
A

Cu 22: p n C

H

Ta c x 3 6x 2 + m = 0 x 3 + 6x 2 = m
-

y = x 3 + 6x 2 , y ' = 3x 2 + 12x, y ' = 0 x = 0, x = 4, f ( 0 ) = 0, f ( 4 ) = 32


-L
N

Chn 0 < m < 32


Cu 23: p n D
TO

x 0 = 1, f ( 1) = 2
G

f ' ( x 0 ) = 9 3x 02 6x 0 9 = 0 . Vy M ( 1; 2 ) , M ( 3; 2 )
N

x 0 = 3, f ( 3) = 2

Cu 24: p n C
ID

Gi BD = x ( km ) , 0 x 7
B

AD = 25 + x 2 , CD = 7 x

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

25 + x 2 7 x
Thi gian i t A n C l: T ( x ) = +
4 6
Hm s T t gi tr nh nht ti x = 2 5

N

Cu 25: p n D

H
N
y ' = 6x 2 + 6 ( m 1) x + 6 ( m 2 )

Y
U
' = m 2 6m + 9 > 0 m < 0

.Q

x1 x 2 > 3 m > 8

TP
Cu 26: p n D

O
2
Tp xc nh D ca hm s y = ( x 1)


G
iu kin: x 1 0 x 1
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Tp xc nh D = \ {1}

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 27: p n D

N
a1 2 .a 3+ 2
= a1 2 + 3+ 2
= a4
Cu 28: p n B
TR
B
00

1
iu kin: 3x 1 > 0 x >
10

3
1
3

Tp xc nh: D = ; +
2+

3
P

Cu 29: p n D
C

o hm ca hm s y = e1 2x l y ' = 2e1 2x
A

Cu 30: p n A
H

a2 3 b 1
a2 3 b 1
-


T b = a 2 , c = a 3 ta c = a 3 . Vy log a =
c
c 3
-L
N

Cu 31: p n B
TO

i vi hm s f ( x ) = esin 2x ta c
G


Dng my tnh tnh f ' = kq , th li vi p n cho, ta c kq = 3e
N

12

Cu 32: p n C
ID

2x 1 2 + x 2x 1 x 2
3 4 3 3
Ta c 2x 1 2 x x 1
B


4 3 4 4
Cu 33: p n A

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
iu kin xc nh 236x 1 > 0 23 6x > 1 3 6x > 0 x <
2
1

N
Tp xc nh D = ;
2


H
Cu 34: p n D

N
1 1

Y
y = ln y' =

U
1+ x x +1

.Q
1
1 1

TP
ln
x.y '+ 1 = x. = = e x +1 = e y
x +1 x +1

O
Vy p n sai l x.y '+ 1 = 0


Cu 35: p n A

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
5
50 (1 + 7% ) 50 = 20.128


H
Cu 36: p n C
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 37: p n D TR
B
V = a.a.a = a 3
00
10

Cu 38: p n B
3
2+

V = a.2a.3a = 6a 3
P

Cu 39: p n B
C

Sxq = rl = 5.10 = 50 cm 2
A

Cu 40: p n

H

V = r 2 h = 36 cm3
-
-L

Cu 41: p n D
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 42: p n B
1
SABCD = AC.BD = 3a 2
2

N

1 1
V = SABCD .SA = 3a 2 .6a = 6a 3

H
3 3

N
Y
U
.Q
TP
Cu 43: p n D

O
1 1 3 a2 3
SABC = AB.AC.sin BAC = a.2a.


=
2 2 2 2

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
a2 3 a3 3
V = SABC .BB ' = a=


2 2

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 44: p n B

N
Gi H l trung im ca AB
( SAB ) ( ABC )
TR
B

00

( SAB ) ( ABC ) = AB SH ( ABC )


SH AB
10

2
2+

SABC =
( 2a ) 3
= a2 3
4
P

2a 3
C

SH = =a 3
2
A

1 1
H

V = SABC .SH = a 2 3.a 3 = a 3


3 3
-
-L

Cu 45: p n D
SA BC
N

BC SB (1)
AB BC
TO

SA AC ( 2)
G
N

(1), (2) suy ra tm ca mt cu ngoi tip hnh chp S.ABC l


im E

ID

Cu 46: p n C
B

SO 3
tan 600 = SO = a . 3=a
AO 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1 1 a2 3 3a 3
V = SABC .SO = . .a =
3 3 4 12

N

Cu 47: p n A

H
N
SA 3 6
tan 300 = SA = a 2. =a

Y
AC 3 3

U
.Q
1 1 a 6 a3 6
V = .SABCD .SA = .a 2 .

TP
=
3 3 3 9

O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
Cu 48: p n C
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
2
3
2 2
SO = SA AO = 4 4. 2
= 4.
6
TR
3 3
B
00

SM SI SM
= SI = .SA
10

SO SA SO
3

r = SI = 6
2+

2
P

S = 4r 2 = 4 ( 6) = 24
C

Cu 49: p n B
A

A 'A 3
tan 300 A 'A = AI.tan 300 = a 3. =a
H

AI 3
-
-L

2 3
V = SABC .A ' A = ( 2a ) .a = a 3 3
4
N
TO
G
N


ID
B

Cu 50: p n D
1
VS.ABC = .SABC .SA
3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
VS.ABC = VA.SBC = .SSBC .d ( A, ( SBC ) )
3
1 1
3. .SABC .SA .AB.BC.SA

N
3V 3 6
=2


d ( A, ( SBC ) ) = A.SABC = =a
SSBC SSBC 1 3

H
SB.BC
2

N
Y
U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

TRNG THPT NGUYN DU K THI HC K I NM 2016-2017

N
T TON THAM KHO MN TON KHI 12:


Tng s 50 cu Thi gian lm bi 90 pht

H
N
HM S V CC VN LIN QUAN (25 CU)

Y
U
Cu 1: Khong nghch bin ca hm s y = x 3 3x 2 + 4 l

.Q
A. ( ;0 ) v ( 2; + ) B. ( 0;3) C. ( 0; 2 ) D. ( ;0 ) v ( 3; + )

TP
Cu 2: Hm s y = x 3 3x 2 + 3x + 2016

O
A. Nghch bin trn tp xc nh B. ng bin trn ( 5; + )


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

C. ng bin trn (1; + ) D. ng bin trn TX

N

Cu 3: im cc tiu ca th hm s y = x 3 + 3x + 4 l?

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
A. (1; 1) B. ( 1;6 ) C. ( 1; 2 ) D. (1; 6 )

Cu 4: Hm s y =
x+2
xc nh trn khong: TR
x 1
B
00

A. ( ;0 ) ( 2; + ) B. (1; + ) C. ( 1; + ) D. R | {1}
10

Cu 5: Cho hm s y = x 3 3x + 2 , chn phng n ng trong cc phng n sau:


3
2+

A. max y = 0; min y = 0 B. max y = 4; min y = 0


[ 2;0] [ 2;0]
P

[ 2;0] [ 2;0]

C. max y = 4; min y = 1 D. max y = 2; min y = 1


C

[ 2;0] [ 2;0] [ 2;0] [ 2;0]


A

Cu 6: Hm s no sau y th ng bin trn ton trc s :


H

A. y = x 3 3x 2 + 1 B. y = x 3 + x 2 C. y = x 3 + x + 1 D. y = 2x 3 + 3x 2
-
-L

2x + 1
Cu 7: Cho hm s y = . Chn phng n ng trong cc phng n sau
x 1
N

1 1 5
TO

A. min y = B. max y = C. max y = 5 D. min y =


[ 1;0] 2 [ 1;0] 2 [12] [1;2] 2
G

Cu 8: Khng nh no sau y l ng v hm s y = x 4 + 4x 2 + 2
N

A. t cc tiu ti x = 0 B. C cc i v cc tiu

ID

C. C cc i, khng c cc tiu D. Khng c cc tr.


B

Cu 9: Hm s y = x 3 3x 2 + mx t cc tiu ti x = 2 khi :
A. m 0 B. m = 0 C. m > 0 D. m < 0

Trang 1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

2
Cu 10: Gi tr nh nht ca hm s f ( x ) = x 2 + ( x > 0 ) l:
x
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

N

x2 x + 4
Cu 11: Hm s y = c hai im cc tr. Tch s ca hai gi tr bng :

H
x 1

N
A. 15 B. -15 C. 12 D. -12

Y
U
1

.Q
Cu 12: Cho hm s y = x 3 mx 2 + ( 4m 3) x + 1 . Xc nh cc gi tr ca m hm s
3

TP
t cc i v cc tiu

O
A. 1 < m < 3 B. m 1 C. m 3 D. m < 1 m > 3


x2

G
Cu 13: Cho (C) l th hm s y = . Xc nh cc gi tr ca m hm s t cc
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

2x + 1

N

i v cc tiu

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

A. ng thng y = 2 l tim cn ngang ca (C)

N
B. ng thng y = 2 l tim cn ngang ca (C)
1
TR
B
C. ng thng y = l tim cn ngang ca (C)
2
00
10

1
D. ng thng y = l tim cn ngang ca (C)
2
3
2+

x 1
Cu 14: Cho (C) l th hm s y = . Khng nh no sau y l khng nh ng?
P

x+2
A. ng thng x = 1 l tim cn ng ca (C)
C
A

B. ng thng x = 1 l tim cn ng ca (C)


C. ng thng x = 2 l tim cn ng ca (C)


H
-

D. ng thng x = 2 l tim cn ng ca (C)


-L

Cu 15: th trong hnh bn l th ca mt hm s no sau y?


N
TO
G
N


ID

A. y = x 3 + 3x 1 B. y = x 4 2x 2 + 1 C. y = 2x 3 3x 2 + 1 D. y = x 3 3x + 1
B

Cu 16: th ca hm s y = x 4 2x 2 3 l th no sau y :

Trang 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

N

H
N
A. B.

Y
U
.Q
TP
O
C. D.


2x + 1

G
Cu 17: Cho (C) l th ca hm s y = . th (C) c tm i xng l im c ta
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
x 1

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
1
A. (1; 2 ) B. ( 2;1) C. ;1 D. (1; 2 )
2
2x + 1
TR
Cu 18: Cho (C) l th ca hm s y =
B
. Hy chn pht biu sai:
x 1
00

A. th (C) c tim cn ngang x = 2 .


10

B. th (C) c tim cn ng x = 1
3
2+

C. Hm s nghch bin trn khong ( ;1) v (1; + )


P

1
D. . th (C) ct trc honh ti im c honh bng
C

2
A

x2
Cu 19: : Cho (C) l th ca hm s y = . th (C) c bao nhiu ng tim
H

x 2 3x + 2
-

cn:
-L

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
N

Cu 20: Cho (C) l th ca hm s y = x 3 2x 2 . Phng trnh tip tuyn ca (C) ti im


TO

c honh x 0 = 1 l:
G
N

A. y = x B. y = x + 3 C. y = x D. y = x 3

2x + 1

Cu 21: Cho (C) l th ca hm s y = . Bit tip tuyn ca (C) vung gc vi


ID

x 1
B

( d ) : x + 3y + 2 = 0 . H s gc ca tip tuyn ca (C) l:

Trang 3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
A. 1 B. C. 3 D. 1
3
Cu 22: Cho hm s y = x 3 + 3x 2 , phng trnh tip tuyn ca th hm s ti giao

N

im vi th y = x 2 ta tip im c honh dng l:

H
N
A. y = 9x 14 B. y = 9x 14 C. y = 9x + 14 D. y = 9x + 14

Y
2x + 1

U
Cu 23: Gi tr ca m tim cn ng ca th hm s y = i qua im M(2; 3) l.

.Q
x+m

TP
A. 2 B. -2 C. 3 D. 0

O
Cu 24: Cho th (C) ca hm s y = x 3 + 3x 2 4 nh hnh :


G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
Vi cc gi tr no ca m th phng trnh x 3 3x 2 + m + 4 = 0 c ba nghim phn bit ?
B
A. m > 4 B. m < 0 C. 4 < m < 0 D. 0 < m < 4
00
10

2x + 1
Cu 25: Tm m ng thng ( d ) : y = x + m ct ( C ) : y = ti hai im phn bit
x +1
3
2+

A, B sao cho AB = 2 2
P

A. m = 1, m = 2 B. m = 1, m = 7 C. m = 7, m = 5 D. m = 1, m = 1
C

HM S M-HM S LOGARIT (10 CU)


A

Cu 26: Biu thc 3


x. 6 x 5 ( x > 0 ) vit di dng lu tha vi s m hu t l:
H
-

7 5 1 5
A. x 6 B. x 6 C. x 3 D. x 3
-L

Cu 27: Rt gn biu thc 4 16a 2 b 2 , ta c:


N
TO

A. 2 ab B. 2 ab C. 2ab D. 2ab

Cu 28: Cho a > 0 v a 1 . Tm mnh ng trong cc mnh sau:


G
N

A. log a x n = n log a x ( x > 0 ) B. log a x n = n log a x ( x 0 )C. log a x n = n log a x D. log a x n = n log a x ( x < 0 )


ID

Cu 29: Cho lg 2 = a . Tnh lg25 theo a?


B

A. 2(1 - a) B. 2(2 - 3a) C. 2 - a D. 3(5 - 2a)

Trang 4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 30: Gi s ta c h thc a 2 + b 2 = 2ab ( a, b > 0 ) . H thc no sau y l ng?

a+b a+b
A. 2 log 2 = log 2 a + log 2 b B. log 2 = log 2 a + log 2 b
2 2

N

C. log 2 ( a + b ) = log 2 a + log 2 b D. 2 log 2 ( a + b ) = log 2 a + log 2 b

H
N
5
Cu 31: Hm s y = ( 4x 2 1) 3 c tp xc nh l:

Y
U
.Q
1 1
A. ; ; + B. R

TP
2 2

O
1 1 1 1
C. R \ ; D. ;
2 2 2 2


G
3
Cu 32: Hm s y = (1 x 2 ) c tp xc nh l:
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

A. R \ {1;1} B. ( ; 1) (1; + ) C. R D. ( 1;1)

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 33: Hm s y = ln ( x 2 5x + 6 ) c tp xc nh l:

A. ( ; 2 ) ( 3; + ) B. R TR
C. ( 2;3) D. ( 3; + )
B
00

Cu 34: : o hm ca hm s y = x.2 x l
10

A. y ' = 2 x (1 + x ln 2 ) B. y ' = 2 x (1 + ln 2 ) C. y ' = 2 x ln 2 D. y ' = 2 x (1 + x )


3
2+

Cu 35: Cho f ( x ) = ln ( x 4 + 1) . o hm f ' (1) bng:


P

1 1
A. B. ln 2 C. 2 D.
C

2 ln 2
A

HNH HC KHNG GIAN CHNG I V II (15 CU)H

Cu 36: Cho hnh lp phng ABCD.ABCD c cnh bng a. Gi I l giao im ca AC


-

v BD. Th tch khi chp I.ABC l:


-L

a3 a3 a3
A. B. C. D. a 3
N

6 3 2
TO

Cu 37: Cho hnh lp phng ABCD.ABCD c AC ' = 2a 3 . Gi I l giao im ca AC


G

v BD. Th tch khi chp C.IAB l:


N

2a 3 8a 3

A. B. C. 2a 3 3 D. 6a 3 3

3 3
ID

Cu 38: Cho hnh hp ch nht ABCD.ABCD vi AB = a, AC = a 5 . Bit rng AB


B

hp vi y mt gc 600 . Tnh th tch khi hp ABCD.ABCD theo a l:

Trang 5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

2a 3 3 2a 3 15
A. 2a 3 3 B. a 3 15 C. D.
3 3
Cu 39: Cho hnh hp ch nht ABCD.ABCD vi AB = 3a, AD = 4a v di ng

N

cho AC ' = 5a 2 . Tnh th tch khi hp theo a l:

H
N
A. 60a 3 B. 60a 3 2 C. 20a 3 D. 20a 3 2

Y
Cu 40: Khi chp u S.ABC c cnh y bng a 2 . Mt bn l tam gic u. Tnh th

U
.Q
tch khi chp S.ABC theo a l:

TP
a3 a 3 14 a 3 14
A. B. a 3 C. D.

O
3 18 6


Cu 41: Cho khi chp S.ABCD c y l hnh vung cnh a . Gi H l trung im cnh AB

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

bit SH ( ABCD ) v tam gic SAB u. Th tch khi chp S.ABCD l:

N

a3 3 a3 3 a3 3a 3

H
A. B. C. D.
www.daykemquynhon.ucoz.com

6 2 8 8

N
Cu 42: Cho khi chp S.ABC c SA vung gc vi (ABC), y ABC l tam gic vung cn
TR
ti A, BC = 2a, gc gia SB v (ABC) l 600 . Th tch khi chp S.ABC l:
B
00

a3 3 4a 3 3
A. B. a 3 6 C. 4a 3 6 D.
10

6 3
3

Cu 43: Cho hnh lng tr ABC.ABC c y ABC l tam gic u cnh a, hnh chiu ca
2+

C trn (ABC) l trung im I ca BC. Gc gia AA v BC l 600 . Th tch ca khi lng


P

tr ABC.ABC l:
C

3a 3 a3 a3 3 a3 3
A

A. B. C. D.

8 8 6 2
H

Cu 44: Cho khi chp S.ABCD c y ABCD l hnh cha nht AC = 2AB = 2a , SA
-
-L

vung gc vi y, SD = a 5 . Khong cch t B n mt phng (SAC) l:


N

a 3 a 30 a 3 a 10
A. B. C. D.
TO

6 6 2 6
Cu 45: Cho tam gic ABC vung ti A, AC = 2a, BC = a 5 . Khi quay tam gic ABC
G
N

quanh cnh AB to thnh hnh trn xoay gii hn khi trn xoay c th tch l :

4a 3 2a 3 4a 3 5 2a 3 5
A. B. C. D.
ID

3 3 3 3
B

Cu 46: Cho hnh ch nht ABCD c AB = a, AC = a 5 quay ng thng AB to thnh


hnh trn xoay gii hn khi trn xoay c th tch l :
Trang 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

A. 4a 3 B. 2a 3 C. 5a 3 D. 5a 3
Cu 47: Khi nn c th tch V. Khi tng bn knh y ln 6 ln v gim chiu cao 9 ln
c khi nn c th tch l :

N

2V 4V

H
A. 4V B. 6V C. D.
3 3

N
Y
Cu 48: Bn knh mt cu ngoi tip ca hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic u cnh

U
.Q
a. SA ( ABC ) v SA = 2a l :

TP
A. B. C. D.

O
Cu 49: Din tch mt cu ngoi tip hnh chp t gic u c cnh y bng a 2 v cnh


bn bng 2a l :

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

16a 2 4a 2

N
A. B. C. 8a 2 D. 2a 2


3 3

H
Cu 50: tnh th tch khc g dng hnh tr ngi o chu vi hai u khc g ly trung
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
bnh cng lm chu vi y ca hnh tr v o chiu di ca khc g lm chiu cao s tnh c
TR
th tch. Gi c l chu vi y, h l di khc g. Th tch ca khc g l:
B
c2 h c2 h
00

A. B. C. c 2 h D. ch
4 2
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

Trang 7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

p n
1-C 2-D 3-C 4-D 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C
11-D 12-D 13-D 14-D 15-D 16-A 17-A 18-A 19-C 20-A

N

21-C 22-C 23-B 24-C 25-B 26-A 27-A 28-A 29-A 30-A

H
N
31-A 32-A 33-A 34-A 35-A 36-A 37-A 38-A 39-A 40-A

Y
41-A 42-A 43-A 44-A 45-A 46-A 47-A 48-A 49-A 50-A

U
.Q
TP
LI GII CHI TIT

O
HM S V CC VN LIN QUAN (25 CU)
Cu 1: p n C


G
y ' = 3x 2 6x
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

Xt du y: Khong nghch bin ca hm s l ( 0; 2 )

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

Cu 2: p n D

N
y ' = 3x 2 6x + 3
y ' 0, x R : ng bin trn TX
TR
B
00

Cu 3: p n C
10

y ' = 3x 2 + 3
3
2+

Xt du y: x CT = 1; y CT = 2
P

Cu 4: p n
C

Hm s xc nh khi x 1 . Nn TX: R \ {1}


A

Cu 5: p n
H

y ' = 3x 2 3; y ' = 0 x = 1 [ 2;0] ; x = 1 [ 2; 0]


-
-L

y ( 2 ) = 0; y ( 1) = 4; y ( 0 ) = 2
N

Cu 6: p n C
TO

A. y ' = 3x 2 6x B. y ' = 3x 2 + 2x
G

C. y ' = 3x 2 + 1 > 0; x R D. y ' = 6x 2 + 6x


N

Cu 7: p n B

3
ID

y' = 2
< 0, x 1 hm s nghch bin trn R | {1}
( x 1)
B

Trang 8

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
min y = 1; max y = ; max y ; min y = 5
[ 1;0] [1;0] 2 [1;2] [1;2]

Cu 8: p n A

N

y ' = 4x 3 + 8x; y ' = 0 x = 0

H
N
xt du y : t cc tiu ti

Y
Cu 9: p n B

U
.Q
y ' = 3x 2 6x + m; y '' = 6x 6

TP
Hm s t cc tiu ti x = 2 khi y ' ( 2 ) = 0; y '' ( 2 ) > 0 gii c m = 0

O
Cu 10: p n C


2 2 ( x 1)
3

G
- f ' ( x ) = 2x = ( x > 0)
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
x2 x2


- f ' ( x ) = 0 x = 1 suy ra min y = f (1) = 3

H
( 0;+ )
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
Cu 11: p n D

- y' =
x 2 2x 3 TR
B
2
( x 1)
00

- y ' = 0 x CD = 1; x CT = 3
10
3

- yCD ( 1) .y CT ( 3) = 12
2+

Cu 12: p n D
P

y ' = x 2 2mx + 4m 3
C
A

Ycbt th ' = m 2 4m + 3 > 0 m < 1 hoc m > 3H

Cu 13: p n D
-

1 1 1
lim y = ; lim y = y = l tim cn ngang
-L

x + 2 x 2 2
N

Cu 14: p n D
TO

lim + y = ; lim y = + x = 2 l tim cn ng


x ( 2 ) x ( 2 )
G

Cu 15: p n D
N

a > 0, x = 1 y = 3

Cu 16: p n A
ID

a>0
B

Cu 17: p n A

Trang 9

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

TC x = 1 ; TCN y = 2
Cu 18: p n A
TCN y = 2

N

Cu 19: p n C

H
N
TC x = 1; x = 2 ; TCN y = 1

Y
Cu 20: p n A

U
.Q
x 0 = 1 y0 = 1; y ' (1) = 1

TP
PTTT y = x

O
Cu 21: p n C

G
k= =3
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

H
Cu 22: p n C
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
x 3 + 3x 2 = x x ( x > 0 ) x 0 = 2; y0 = 4; y ' ( 2 ) = 9

PTTT: y = 9x + 14
TR
B
00

Cu 23: p n B
10

M ( 2;3) d : x + m = 0 m = 2
3

Cu 24: p n C
2+

x 3 3x 2 + m + 4 = 0 x 3 + 3x 2 4 = m
P

S nghim ca phng trnh bng s giao im ca (C) vi d: y = m


C
A

4 < m < 0

Cu 25: p n B
H
-

m + 1 + m 2 + 6m 3 m 1 m 2 + 6m 3
-L

(C) ct d ti hai im A ; + m
2 2

N

m + 1 m 2 + 6m 3 m 1 m 2 + 6m 3
TO

B ; + m
2 2

G
N

AB = 2 2 m 2 + 6m 7 = 0 m = 1; m = 7

HM S M-HM S LOGARIT (10 CU)ID

Cu 26: p n A
B

1 1 7
3
x. 6 x 5 = x 3 .x 6 = x 6 chn A (c th bm my chn p n)

Trang 10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

Cu 27: p n A
4
4
16a 2 b 2 = 4
( 2ab ) = 2 ab

N
Cu 28: p n A


H
iu kin cho logarit xc nh l c s dng v khc 1; biu thc ly logarit dng

N
Cu 29: p n A

Y
U
100
lg 25 = lg = lg102 lg 22 = 2 (1 lg 2 )

.Q
4

TP
C th bm my: lu lg2 vo nh A. Bm lg25- cc phng n kt qu bng 0 l p n

O
Cu 30: p n A


2 2
(a + b) a+b a+b

G
log 2 a + log 2 b = log 2 ( ab ) = log 2 = log 2 = 2 log 2
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

4 2 2

N

Cu 31: p n A

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

S m khng nguyn nn Hsxd 4x 2 1 > 0

N
gii bt phng trnh chn A
Cu 32: p n A
TR
B
00

S m nguyn m nn Hsxd 1 x 2 0
10

Cu 33: p n A
3

Hsxd x 2 5x + 6 > 0
2+

Cu 34: p n A
P

Dng cng thc o hm mt tch v o hm ca a x


C

Cu 35: p n A
A

(x 4
+ 1) ' x3
H

y' = = thay x = 1 chn A


x4 +1 x4 +1
-
-L

(c th bm my chn p n)
N

HNH HC KHNG GIAN CHNG I V II (15 CU)


TO

Cu 36: p n A
1
G

Th tch khi chp I.ABC bng th tch khi lp phng


6
N

(lu im I c th cho bt k trn mp(ABCD) kt qu vn khng i)


Cu 37: p n A
ID

AC '
B

Cnh hnh lp phng bng = 2a suy ra v = 8a 3


3

Trang 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

1
Din tch tam gic IAB bng din tch ABCD nn
4
1
Th tch khi chp C.ABC bng th tch khi lp phng.

N
12


H
(lu im C c th cho bt k trn mp (ABCD) kt qu vn khng i)

N
Cu 38: p n A

Y
U
Theo Pitago: AD = 2a

.Q
Gc ABA bng 600

TP
Tam gic ABA vung ti A suy ra AA ' = a 3

O
V = AB.AD.AA '


G
Cu 39: p n A
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N
Theo Pitago: AC = 5a


H
Tam gic ACC vung ti C suy ra CC ' = 5a = AA'
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
V = AB.AD.AA '
Cu 40: p n A TR
B
a2 3
00

Tam gic ABC u: SABC =


2
10

Cnh bn bng cnh y: SA = a 2


3
2+

a 6 2a 3
H l chn ng cao th AH = suy ra SH =
P

3 3
C

Cu 41: p n A
A

a 3

Chiu cao chp l chiu cao ca tam gic u SH =


H

2
-

1
V = SABCD .SH
-L

3
N

Cu 42: p n A
TO

AB = AC = a 2
G

Din tch ABC: a 2


N

Tam gic SAB vung ti A gc B bng 600 : SA = a 6


1
ID

V = SABC .SA
3
B

Cu 43: p n A

Trang 12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

a2 3
Din tch ABC:
4

a 3

N
Gc CCI bng 600 nn chiu cao CI ' =

H
1

N
V = SABC .C ' I
3

Y
U
Cu 44: p n A

.Q
TP
ABCD l hcn: AD = BC = a 3

O
a2 3
Din tch ABC:
2


G
a3 6
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

Tam gic SAD vung ti A: SA = a 2 suy ra VSABC =

N
6


H
Din tch SAC: a 2 2
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
3VSABC
Khong cch t B n mt phng (SAC) l: h =
TR
SSAC
Cu 45: p n A
B
00

Khi to thnh l khi nn c bn knh y 2a v chiu cao l a Thay vo cng thc


10

Cu 46: p n A
3

Khi to thnh l khi tr c bn knh y 2a v chiu cao l a Thay vo cng thc


2+

Cu 47: p n A
P

1 1 h
C

Do V = R 2 h; R ' = 6h; h ' = 9h suy ra V ' = ( 6R 2 ) = 4V


3 3 9
A

Cu 48: p n A
H

H l tm tam gic u ABC


-
-L

2
AB 2
Bn knh l + AH
N

2
TO

Cu 49: p n
Chp S.ABCD
G
N

Gi H l giao im ca AC v BD. I l tm mt cu cn tm SH = a 3

SA 2 2a 3
Bn knh l: thay vo cng thc
ID

=
2SH 3
B

Cu 50: p n A

Trang 13

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

c2
c = 2R v S = R 2 suy ra S =
4

N

H
N
Y
U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

H
www.daykemquynhon.ucoz.com

N
TR
B
00
10
3
2+
P
C
A

H
-
-L
N
TO
G
N


ID
B

Trang 14

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

S GD&T NG THP THI HC K I KHI 12

N
NM HC: 2015-2016
TRNG THPT NGUYN TRI


THI GIAN LM BI: 90 PHT

H
N
Y
U
Cu 1: Cho hm s y = x 3 6x 2 + 9x + 1 . Khng nh no sau y ng:

.Q
A. Hm s cho nghch bin trn khong (1;3)

TP
B. Hm s cho nghch bin trn khong (1; + )

O

C. Hm s cho ng bin trn khong (1;3)

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

D. Hm s cho ng bin trn khong ( 5; + )

N

x +1

H
Cu 2: Cho hm s y = . Khng nh no sau y ng:
www.daykemquynhon.ucoz.com

2x

N
A. Hm s cho nghch bin trn R
TR
B. Hm s cho nghch bin trn tng khong xc nh ca n
B
C. Hm s cho ng bin trn tng khong xc nh ca n
00
10

D. Hm s cho ng bin trn khong ( ; 2 ) ( 2; + )


3

Cu 3: Hm s y = x 4 2x 2 + 1 c bao nhiu cc tr ?
2+

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
P

1
C

Cu 4: Cho hm s y = x 4 + x 2 + 1 . Khng nh no sau y ng:


2
A

A. Hm s t cc tiu ti im x = 0 , gi tr cc tiu ca hm s l y ( 0 ) = 0
H
-

B. Hm s t cc tiu ti im x = 1 , gi tr cc tiu ca hm s l y ( 1) = 1
-L

C. Hm s t cc i ti im x = 1 , gi tr cc i ca hm s l y ( 1) = 1
N

D. Hm s t cc i ti im x = 0 , gi tr cc i ca hm s l y ( 0 ) = 0
TO

Cu 5: th hm s y = 4x 3 6x 2 + 1 c dng:
G
N


ID
B

A. B.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://plus.google.com/+DyKmQuyNhn www.daykemquynhon.blogspot.com

N

H
N
C. D.

Y
Cu 6: th hm s y = x 4 x 2 + 2 c dng:

U
.Q
TP
O

G
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

A. B.

N