You are on page 1of 3

Na sastanku Odbora Rekreativne Pardon stonoteniske lige, odrane 30. avgusta 2013.

godine
usvojen je Predlog Propozicija takmienja koje vai od sezone 2013/2014, do daljnjeg. Svake izmene
lanova mogue su pre poetka svake sezone, glasovima veine tri lana odbora lige i predstavnika
klubova. Komesar lige ima pravo na glas samo ukoliko je potreban neparan broj. Odborom lige rukovodi
predsednik Dan Fracile, lanovi Paja Na i Milan Aleksi, dok preostali lanovi su kapiteni ekipa.

PROPOZICIJE TAKMIENJA

PARDON REKREATIVNA LIGA

lan 1.

Pardon rekreativna liga (u daljem tekstu: Rekreativna liga) osnovni je vid rekreativnog
stonoteniskog takmienja na podruju Novog Sada.

lan 2.

Rekreativna liga odrava se nedeljom, sa poetkom u 19.00, u stonoteniskoj sali SRC ''Pardon'' u
ul.Momila Tapavice 6 u Novom Sadu.

Rekreativna liga odrava se u periodu jesen prolee.

Sistem bodovanja u ligakom ekipnom delu takmienja je sledei: pobeda donosi 2 (dva) boda,
poraz donosi 1 (jedan) bod. Ukoliko se ekipa neopravdano ne pojavi na meu ili se me koji je ekipa
odloila ne odigra u predvienom terminu, osvaja 0 (nula) bodova, ukoliko se dva puta neopravdano
pojavi sledi diskvalifikacija iz daljeg takmienja.

U sistemu bodovanja kod pojedinanih rezultata za svaku pobedu dodeljuje se 10 bodova, za


svaki poraz, ukoliko je odigran me, jedan bod. Za svaki poraz zbog neodigravanja mea upisuje se 0
bodova.

lan 3.

Rekreativna liga igra se po sistemu svako sa svakim, dvokruno. Broj kola zavisi od broja
prijavljenih ekipa. Igraju se svih devet partija. Partije se igraju na 3 (tri) dobijena seta do 11 poena, osim
u sluaju kada oba igraa osvoje po 10 poena. U tom sluaju set dobija igra koji prvi stekne prednost od
2 (dva) poena.

lan 4.

Ekipa moe da prijavi najmanje 3 (tri), a najvie 9 (devet) igraa. Pravo nastupa imaju svi
registrovani i neregistrovani igrai. U toku takmiarske sezone igra ne moe biti prijavljen ili nastupiti za
2 (dve) ili vie ekipa.
lan 5.

Ukoliko dve ekipe takmienje zavrne sa istim brojem bodova, plasman istih ekipa utvruje se na
osnovu meusobnih rezultata u toku sezone. U sluaju indentinog meusobnog rezultata (po jedna
pobeda sa istim rezultatom po partijama), rauna se odnos dobijenih i izgubljenih partija ukupan skor
u ligi.

lan 6.

Kapiteni ekipa duni su da pre poetka mea prijave igrae koji e nastupati u susretu. Ukoliko
neka od ekipa igrae prijavi sa zakanjenjem duim od 15 minuta, od vremena predvienog za poetak
susreta 19.15h, isti gubi susret slubenim rezultatom 5:0 i osvaja 0 bodova.

Ekipa, uz prethodnu najavu komesaru lige i kapitena protivnike ekipe, susret moe da zapone
sa 2 (dva) igraa. Me se ne moe zapoeti sa 1 (jednim) igraem.

Pre poetka mea, zapisnik se popunjava na sledei nain:

- Kapiteni obe ekipe piu na praznom papiru postave (A B C domain) i (Y X Z gost);

- Kapiteni obe ekipe istovremeno predaju jedan drugome ispunjen papiri sa postavom igraa
i iste upisuju u zvanini zapisnik;

Ekipe mogu izvriti 3 (tri) izmene u sastavu posle svakog odigranog kruga (nakon tri odigrane
partije), a zamenjeni igra vie nema prava vraanja u postavu do okonanja mea.

Ekipa koja je prvopostavljenja u zapisniku je formalni domain i kapiten iste duan je da uredno
popuni zapisnik sa rezultatima i po okonanju mea preda ga komesaru lige (sa potpisima kapitena obe
ekipe).

Ako susret nije odigran do kraja, kapiteni obavetavaju razlog neodigravanja, a isti moraju
odigrati pre narednog kola.

Ako ekipa nema dovoljan broj igraa za igru (najmanje dva) ista gubi me slubenim rezultatom
5:0 i osvaja 0 (nula) bodova, a ekipa koja je slubenim rezultatom dobila me osvaja 2 (dva) boda.

lan 7.

Meevi se mogu odlagati. Ekipa koja trai odlaganje mea obavetava komesara lige najkasnije
dan pre odravanja mea, a komesar lige dalje obavetava kapitena protivnike ekipe. Svaka ekipa u ligi
ima pravo da odloi jedan me u sezoni i vreme njihovog odigravanja obezbeuje organizator lige o
svom troku.

Ekipa moe da odloi i vie od jednog mea u sezoni, ali samo ukoliko se protivnika ekipa sloi.
Ekipa koja je odloila vie od jedanput me u sezoni je duna da snosi trokove zakupa novog termina.
Svaki odloeni me se mora odigrati pre narednog kola.

Ukoliko se odloeni me ne odigra, ekipa koja ga je odloila gubi isti rezultatom 9:0 i osvaja 0
(nula) bodova. Dva poslednja kola jesenjeg i prolenog dela sezone se ne mogu odloiti.
lan 8.

U sluaju da iz objektivnih razloga, npr.nestanak elektrine energije, doe do prekida partije


mea, priznaje se rezutat postignut do prekida, a partija me se nastavlja kada se za to steknu
optimalni uslovi, od rezultata koji je do tada postignut.

lan 9.

U sluaju sporne situacije u toku mea, ekipa koja smatra da je oteena, obezbeuje potpis
kapitena obe ekipe i u roku od 15 minuta po zavretku mea ulae albu komesaru ligi uz uplatu takse
od 500 dinara.

alba na odigrani susret, ulae se u pisanoj formi na zapisniku (primedba). albu u roku od 5
dana reava komesar lige. Odluku u pisanoj formi komesar lige dostavlja zainteresovanim ekipama.

Ukoliko jedna od ekipa nije zadovoljna odlukom, albu moe uloiti Odboru lige, uz uplatu takse
u iznosu od 1.000 dinara. Ukoliko alba od strane Odbora lige bude prihvaena, ekipi koja je albu
uloila, taksa e biti vraena.

lan 10.

U sluaju da se u toku partije jedan od igraa nesportski ponaa, provocira ili vrea protivnikog
igraa, isti protiv njega moe podneti albu Odboru lige uz pisanu izjavu dva svedoka. Ukoliko Odbor lige
prihvati navode iz albe, igra protiv koga je podneta alba bie suspendovan do kraja tekue
takmiarske sezone.

lan 11.

Pehar za postignuti uspeh dodeljuje se prvoplasiranoj, drugoplasiranoj i treeplasiranoj ekipi. Po


zavretku sezone, Sekretar lige dodeljuje pehar najbolje rangiranom igrau na osnovu pojedinanog
uinka. Na kraju sezone dodeljuje se pehar za Fair-play, a odluku o izboru donose ekipe koje pri glasanju
ne mogu glasati za sebe.

Ukoliko se na poetku sezone izglasa da se organizuje Kup takmienje umesto plej-of faze u liga
takmienju, pehar za Fair-play ekipu se ne dodeljuje.

lan 12.

Na kraju jesenjeg dela sezone po kalendaru takmienja koji se donosi na poetku sezone,
organizuje se turnir singlova, odnosno turnir na kojem uestvuju svi prijavljeni igrai i nadmeu se
izmeu sebe. Za osvojeno prvo, drugo i tree mesto dobijaju se medalje.

lan 13.

Propozicije Rekreativne Pardon lige donosi i ima pravo da ih menja Odbor lige. Ono to nije
obuhvaeno ovim propozicijama, nalazi se u Pravilniku STS Srbije.

REKREATIVNA PARDON STONOTENISKA LIGA Predsednik Odbora lige

ODBOR LIGE, br.j 01/2013 Dan Fracile

30. avgust 2013. godine