You are on page 1of 8

3. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti 2 ekor haiwan.

a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan mengapa haiwan perlu bergerak ?

Untuk mencari _______________________________________________________

b) Bolehkah haiwan membuat makanan sendiri ?

Ya Tidak

Berikan sebab kamu.

Kerana _______________________________________________________________

C)

Tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan untuk mendapatkan makanan

Adakah kamu menyokong pernyataan di atas ?

Ya Tidak

Mengapa ?

Kerana tumbuhan boleh membuat ________________________________________

d) Namakan proses yang kamu nyatakan di (c) ?

Proses _____________________________________________

e) Berikan satu kepentingan proses ini kepada manusia dan haiwan.

Sumber __________________________________________________________________

( 5 markah )
5. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ pernafasan haiwan.

a) Lengkapkan rajah di bawah.

Organ Pernafasan Haiwan

Peparu Spirakel

b) Berdasarkan rajah di atas, berikan :

i) satu contoh haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan

____________________________________________________________________________

ii) satu contoh haiwan bernafas melalui peparu

____________________________________________________________________________

c) Rajah di bawah menunjukkan 2 ekor haiwan yang berbeza.

i) Adakah cara pernafasan bagi kedua-dua haiwan sama ?

_____________________________________________________________________________

ii) Mengapa ?

Kerana kedua-dua haiwan ini bernafas melalui ______________________________

d)
Setiap haiwan mempunyai organ pernafasan

i) Mengapakah haiwan perlu mempunyai organ pernafasan ?


Tandakan 2 jawapan paling tepat.

Bernafas Mencari pasangan Hidup Berehat

ii) Ramalkan apa akan berlaku jika organ pernafasan haiwan tidak berfungsi.

Haiwan akan ________________________________________________________________

( 9 markah )
6. Alia menyentuh daun pokok semalu. Jawab soalan-soalan di bawah.

Sebelum disentuh Selepas disentuh

a) Apa yang kamu perhatikan pada pokok semalu seperti dalam rajah di atas ?

Daun-daun pokok semalu __________________________________________________

b) Apakah yang ingin dibuktikan dalam aktiviti ini ?

Tumbuhan bergerak balas terhadap _______________________________________

c) Tumbuhan manakah di bawah yang bergerak balas sama seperti pokok semalu ?
Pilih dan tandakan 2 jawapan yang paling tepat.

d) Ramalkan apakah akan berlaku kepada serangga selepas beberapa hari


terperangkap dalam daun pokok yang ditandakan dalam rajah (c) di atas.

Serangga akan __________________________________________________________

( 5 markah )
7. Rajah menunjukkan keperluan oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan
proses fotosintesis.

a) Lengkapkan rajah di bawah.

Keperluan Proses Fotosintesis

Klorofil Karbon dioksida

b) Lengkapkan persamaan proses fotosintesis di bawah berdasarkan jawapan kamu


di (a).

Kanji Oksigen
klorofil

c) Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan yang disiram dan diletakkan di bawah


cahaya matahari.

i) Adakah proses fotosintesis berlaku pada tumbuhan ini ?

________________________________________________________________________

ii) Berikan sebab anda .

Kerana tumbuhan ini ___________________________________________________

( 7 markah )
4. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan ke atas ketinggian sebatang lilin yang
menyala.

Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

Masa (minit) 0 5 10 15 20

Ketinggian lilin (cm) 20 18 16 14 12

a) Nyatakan 2 maklumat daripada penyiasatan di atas.

i) Pemboleh ubah dimanipulasi : _______________________________________

ii) Pemboleh ubah bergerak balas : _______________________________________

b) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

Untuk mengkaji hubungan antara ________________________________________

dengan ________________________________________________________________

c) Nyatakan corak perubahan ketinggian lilin apabila masa bertambah.

__________________________________________________________________________

d) Berikan kesimpulan penyiasatan ini. Gariskan jawapan yang betul.

Semakin ( bertambah / berkurang ) masa,

Semakin ( bertambah / berkurang ) ketinggian lilin.

( 5 markah )
1. Rajah menunjukkan Aiman Tino dan keluarga sedang beriadah di taman.

a) Adakah amalan yang dilakukan Aiman Tino dan keluarganya itu merupakan
amalan yang sihat ?

_______________________________________________________________________________

b) Berikan alasan kamu.

Kerana dapat _______________________________________________________________

c) Pilih dan suaikan 3 amalan hidup sihat yang boleh kamu amalkan.

Makan makanan manis dan


berlemak

Makan makanan seimbang


Amalan
hidup sihat
Minum air putih 8 gelas sehari

Minum arak

Tidur dan rehat yang cukup

( 5 markah )
2. Teliti rajah di bawah, dan jawab soalan berdasarkan rajah.

a) Ramalkan kesan jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh lelaki ini ?

_______________________________________________________________________

b) Rajah menunjukkan situasi yang berlaku kepada Kelvin.

i) Nyatakan tabiat buruk yang dilakukan oleh Kelvin.

________________________________________________________________________

ii) Ramalkan kesan buruk bagi Kelvin jika dia masih meneruskan tabiat ini.

Pilih dan tandakan 2 jawapan yang paling tepat.

Kanser hati Kanser kulit

Ketagihan Penglihatan semakin jelas

( 4 markah)