You are on page 1of 3

JADUAL KERJA PENGURUSAN MODUL PdP BPAQ KHUSUS UNTUK

PENSYARAH ISM/ISMP SEMESTER 1 SESI 2015/2016 (A151)

MINGGU
BUTIRAN KERJA CATATAN
PENGKULIAHAN

1 MINGGU SEBELUM MenghadiriMesyuaratPenjajaranKonstruk Perbincangantentangisu-


KULIAH BERMULA tifPenilaiandenganHasilPembelajaranKur isudanmasalahsemasa semester
sus. berlangsung.

MINGGU 1 3 PENETAPAN HASIL PEMBELAJARAN Tempohpenetapandanpemet


7 27 September DALAM MYGURU2& PEMETAAN aan LO
2015 PENTAKSIRAN KEPADA HASIL adalahbermuladariMinggu 1
PEMBELAJARAN DALAM MYSIS hinggaMinggu ke-3
pengkuliahan.
PenyelaraskursusperlumembuatPEN
ETAPAN HasilPembelajaran PENTING:Sebarangpindaanter
(Learning Outcome) didalam hadap LO dalam MyGuru2
MyGuru2. mohonmaklumkepada Unit IT
disambungan 6311
PEMETAANMySISperludibuatselepas atauemelkepadazaharah.am
penetapandimasukkan. @upsi.edu.mydannorzaiti@upsi
TEMPOH 3 .edu.my
MINGGU) BagiKursus Yang Baharu
DiluluskanSenatUntukDitawarkan: Pengisianmaklumat RK Kursus
Baharu.
o MemasukkanmaklumatRangkaKur
sus Baharu didalamCourse Outline
SystemdalamMySIS.

o Membuat/
mengemaskinipenetapandanpem
etaan LO

MINGGU KE-8 PengisianLaporanPemantauanMingg Tempohpengisiandansubmit


26 Oktober 2 u ke-8. LaporanPemantauanMinggu 8
November 2015 adalahsepanjangMinggu ke-8
pengkuliahan.

MINGGU KE-11 Pensyarahdisarankan agar


SEHINGGA TARIKH mengingatkandanmenyarankansem
AKHIR PEPERIKSAAN uapelajaruntukmengisiPenilaianPemb
23 November 2015 elajaransebelummencetak slip
17 Januari 2016 peperiksaan

TinjauanTamatPengajian(Exit
Survey)jugaperludiisiolehpelajar di
semester akhirpengajian.

MINGGU KE-14 Semuapensyarahperlumengisimarkah Tempohpengisianmarkah KI


7 13 Disember KI pelajarmelaluisistemMySIS bolehdilakukanbermulamingg
2015 uke 14
hinggatarikhterakhirpeperiksa
anakhir semester
pengajiansemasa.

1
JADUAL KERJA PENGURUSAN MODUL PdP BPAQ KHUSUS UNTUK
PENSYARAH ISM/ISMP SEMESTER 1 SESI 2015/2016 (A151)

MINGGU
BUTIRAN KERJA CATATAN
PENGKULIAHAN
PensyarahbolehmengaksesKeputusa
nPenilaianPembelajaranOlehPelajar
melalui MyGURU2
dalamtempohsebulanselepaspeperik
saan semester.

Disediakanoleh;
NORZAITI SAMSUDIN
Unit KurikulumdanInovasiAkademik, BPAQ

2
JADUAL KERJA PENGURUSAN MODUL PdP BPAQ KHUSUS UNTUK
PENSYARAH ISM/ISMP SEMESTER 1 SESI 2015/2016 (A151)

CARTA ALIR PROSES PENGURUSAN APLIKASI PdP DI BAWAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI


UPSI

MULA

EDAR JADUAL KERJA PENGURUSAN A151

UNIT IT BPAQ MEMPROSES PENETAPAN DAN PEMETAAN HASIL PEMBELAJARAN


LO yang KURSUS (CLOM) OLEH PENYELARAS KURSUS
ditetapkandarisemasakese (MULAI MINGGU 1 3)
masamulaiMinggu 1 3

PENGISIAN DAN PENGESAHAN LAPORAN


PEMANTAUAN MINGGU 8 OLEH PENSYARAH
(MULAI MINGGU KE-8)

PENGISIAN PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN


TINJAUAN TAMAT PENGAJIAN (EXIT SURVEY)SECARA
ONLINE
(MULAI MINGGU KE 11 TARIKH AKHIR
PEPERIKSAAN)

PENGISIAN MARKAH KEMAHIRAN INSANIAH OLEH


PENSYARAH
(MULAI MINGGU KE 14 TARIKH AKHIR
PEPERIKSAAN)

PENSYARAH BOLEH MENGAKSES KEPUTUSAN


PENILAIAN PEMBELAJARAN OLEH PELAJAR DI DALAM
MYGURU2.

TAMAT