Manual de utilizare a Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR

BANKING

1.2.2 Transferuri interbancare 5. Anexa .2.2.4 Constituire de depozite/conturi de economii [i cump`rare de certificate de depozit cu discount (CDD) 5.1.2.2. DESCRIEREA SERVICIULUI 2.2.6 Lichidare depozite/conturi de economii [i r`scump`rare certificate de depozit cu discount (CDD) 5.2.2.2.2.2.2.5 Blocarea/deblocarea dispozitivului Token 3 3 4 5 5 5 6 6 6 5.3 Istoricul tranzac]iilor 5.3 Constituire de depozite 5. MODALIT~}I DE ACCES LA SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 4. SUPORT TEHNIC BCR 7.1.1.5 Lichidare de depozite 5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin canalul Click 24 Banking BCR 5.2.2 Modalit`]ile de identificare în vederea acces`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR 4.2.4 Sincronizarea dispozitivului Token 4.1.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele Alternative BCR 4.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR 5.1. DISPOZITIVUL TOKEN DIGIPASS 4.2 Transferuri interbancare 5.6 Contul meu de internet banking (Favorite) 5.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul Alo 24 Banking BCR 5.2.1.1.1.1.1 Codul PIN 4.2.2. OPERA}IUNI CE POT FI REALIZATE PRIN SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 5.2.2 Tranzac]ii bancare efectuate prin canalul Click 24 Banking BCR 5.3 List` ordine de plat` 5.2.4 {abloane 5.5 Alimentare de depozite/conturi de economii 5.1 Lista conturi 5.1 Transferuri intrabancare 5.1 Transferuri intrabancare 5.2.2.7 Favorite 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 6.2.4 Alimentare depozite 5.5 Mesaje 5.2.2 Detalii cont 5.Cuprins 1.2.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR 5. Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR 5.2.3 Ordine de plat` programate 5.1. DEFINI}IILE TERMENILOR UTILIZA}I 3.2.Func]ionalit`]i disponibile pentru Serviciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR -1- 15 .

.

Dispozitivul token este securizat printr-un cod PIN personalizat de dumneavosatr` [i care poate fi schimbat. Dumneavoastr` v` seta]i codul PIN pentru dispozitivul Token la achizi]ionarea serviciului.(Personal Identification Number) este un cod -3numeric (un num`r de 4 cifre) cu caracter confiden]ial. Pentru accesarea acestui serviciu. prin telefon sau internet. ve]i beneficia. accesul \n utilizarea Tokenului este permis ulterior doar dup` introducerea codului PIN setat \n sistem. Descrierea serviciului Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR v` ofer` posibilitatea de a avea acces la informa]ii personalizate [i opera]iuni bancare f`r` a necesita contactul direct cu un consilier bancar [i f`r` a depinde de programul de lucru al unit`]ilor BCR. . Nume de utilizator – este primit la achizi]ionarea Ser viciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR [i reprezint` num`r de identificare format din caractere numerice pe care \l ve]i utiliza. ave]i posibilitatea de a efectua o opera]iune doar prin urm`rirea meniului sau sunte]i direc]ionat c`tre un operator specializat. Suport Tehnic BCR – Serviciu oferit de c`tre Contact Center BCR prin care vi se ofer` suport tehnic pentru Ser viciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. \mpreun` cu codul OTP pentru accesul la Serviciul de . banca v` pune la dispozi]ie un nume de utilizator comun pentru ambele componente [i un dispozitiv Token. |n func]ie de tasta aleas`. simultan. 2. cu ajutorul c`rora pute]i accesa [i utiliza atât Alo 24 Banking BCR. Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR v` ofer` accesul la conturile dumneavoastr` prin dou` canale alternative. One Time Password (OTP) – cod unic generat de dispozitivul Token prin selectarea tastei 1 [i cu ajutorul c`ruia se realizeaz` identificarea \n aplica]iile de Click 24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR [i autorizarea opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR Digital Signature (DS) – cod unic generat de dispozitivul Token prin selectarea tastei 3 [i cu ajutorul c`ruia se autorizeaz` opera]iunile efectuate prin Click 24 Banking BCR. PIN . care \l folose[te \n scopul identific`rii \n sistem. Defini]iile termenilor utiliza]i IVR – (Interactive Voice Response – R`spuns Voce Interactiv`) Sistem avansat de tratare a apelurilor prin care vi se permite alegerea prin tastarea de pe telefon a uneia dintre op]iunile enumerate \ntr-un meniu tip voce. Dispozitivul v` este \nmânat de c`tre consilierul client la unitatea BCR de la care a]i solicitat achizi]ionarea serviciului [i genereaz` coduri unice pe baza c`rora are loc identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor efectuate prin Ser viciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR. efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Token – dispozitiv ce v` permite s` v` identifica]i [i s` autoriza]i tranzac]iile efectuate prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. utilizat ca [i leg`tur` \ntre un sistem [i utilizatorul acestuia. Prin intermediul acestora pute]i efectua opera]iuni bancare rapid [i \n siguran]`.1. \n func]ie de op]iunea dumneavoastr`. de posibilitatea utiliz`rii celor dou` componente: Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR. cât [i Click 24 Banking BCR. Prin achizi]ionarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.

este necesar s` dispune]i de un calculator cu conexiune la Internet.*0801. For English. Please change your telephone into the tone mode. Click 24 Banking BCR este disponibil 24 de ore din 24. apelabil din re]eaua de telefonie fix` Romtelecom.00 Bine a]i venit la Serviciul InfoBCR. Asisten]` Carduri Tasta 1 Informa]ii generale persoane fizice Tasta 2 Opera]iuni prin telefon Tasta 3 Curs valutar Tasta 4 Suport tehnic Suport tehnic Tasta 5 Tasta 5 Informa]ii generale Micro/ PFA [i IMM Tasta 6 phone banking Alo 24 Banking BCR este disponibil de luni pân` duminic`.3. ve]i fi ghidat prin intermediul unui meniu IVR.227. taxabil la tarif local indiferent de locul din ]ar` de unde este apelat .ro ”Conectare Click 24 Banking BCR”. |n tabelul de mai jos reg`si]i sistemele de operare [i browserele prin intermediul c`rora pute]i accesa aplica]ia de Click 24 Banking BCR.0801. Windows 2K. |n vederea acces`rii cu succes a componentei Alo 24 Banking BCR.bcr.227 *0801. de la orice calculator conectat la Internet.(004) 021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din str`in`tate |n momentul \n care apela]i oricare dintre numerele de telefon men]ionate. pentru a asigura o func]ionare corespunz`toare. Pentru limba român` tasta]i 1.1 -4- . conform imaginii de mai jos. Internet Explorer 6. datele salvate de dumneavoastr` pe calculatorul personal prin intermediul op]iunii “Tip`re[te/Salveaz`” pot fi vizualizate doar \n cazul \n care ave]i instalat` aplica]ia Acrobat Reader. v` rug`m s` urm`ri]i structura IVR de mai jos: Structura IVR 0801. Modalit`]i de acces la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Componenta Alo 24 Banking BCR poate fi accesat` sunând la urm`toarele numere de telefon ale Contact Center BCR: .227.x [i versiuni superioare Firefox 2. Cerin]e hardware/software: Pentru utilizarea aplica]iei. XP Vista .2 [i versiuni superioare Apple OS X Suse 9. 021/407.0801.0 [i versiuni superioare Safari 1. Welcome to InfoBCR.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone Easy Dial . \ntre orele 8:00 [i 22:00. press 2. V` rug`m s` comuta]i telefonul \n modul ton.0801. Componenta Click 24 Banking BCR poate fi accesat` direct de pe portalul BCR: www. Totodat`.42. care v` va prezenta serviciile oferite de Contact Center BCR.

dumneavoastr` ve]i seta codul PIN preferat prin introducerea combina]iei dorite (4 caractere numerice). Codul PIN setat este o informa]ie confiden]ial` [i nu trebuie s` \l dezv`lui]i nim`nui. numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute -5- . Pentru ob]inerea unui nou cod unic OTP/DS generat de dispozitivul Token. prezentat prin imaginea al`turat`. ve]i folosi numele de utilizator [i *În cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de aceea[i suma c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre identice). dac` \n cursul termenului de valabilitate. atât Alo 24 Banking BCR cât [i Click 24 Banking BCR. la unitatea teritorial` de la care solicita]i achizi]ionarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. apoi confirmarea. iar \n momentul \n care se afi[eaz` pe ecran mesajul “APPLI-” ap`sa]i lung tasta de pornire/oprire ( ) pân` când apare mesajul “NEW PIN”. prin ap`sarea oric`rei taste numerice un cod generat poate r`mâne afi[at o perioad` mai mare de timp decât perioada de valabilitate.2 Modalit`]ile de identificare \n vederea acces`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Pentru identificarea dumneavoastr` \n vederea utiliz`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Dispozitivul Token Digipass Token-ul este un dispozitiv ce permite identificarea d u m n e av o a s t r ` c a u t i l i z a t o r a l c a n a l e l o r Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR [i autorizarea tranzac]iilor efectuate prin aceste canale alternative. De asemenea. Pentru generarea codurilor unice de acces la Alo 24 Banking BCR [i la Click 24 Banking BCR. dispozitivul Token este \nchis [i apoi redeschis. dispozitivul Token se va bloca (vezi punctul “Blocarea/deblocarea dispozitivului Token”). reprezentat` printr-o s`geat` (\n partea dreapt` jos). |n momentul primirii. 4. Modelul Vasco Token oferit de banc` este Digipass Pro 260. valabile la o singur` utilizare.1 Codul PIN Este un cod de securitate. Ulterior acces`rii serviciului. Pentru pornirea dispozitivului. acesta poate fi \nchis prin ap`sarea tastei de oprire/pornire de dou` ori consecutiv. Dispozitivul Token se \nchide \n caz de inactivitate dupa o perioad` de 25 de secunde. dar acesta nu este acceptat pentru utilizare decât \n perioada sa de valabilitate. ▲ 4. |n acest caz. |n cazul \n care codul PIN este introdus eronat de 3 ori. Dispozitivul Token primit de la banc` \n momentul achizi]ion`rii serviciului nu are un cod PIN prestabilit. acela[i cod unic OTP/DS va fi afi[at pe ecran. Dispozitivul Token este securizat prin intermediul unui cod PIN ales de dumneavoastr` la prima utilizare. care v` ofer` siguran]` \n ceea ce prive[te accesul la dispozitivul Token. pentru generarea codurilor unice de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR se va ap`sa tot tasta 1. Tasta 1 & Tasta 3 Genereaz` codurile OTP [i DS Tasta Pornire/Oprire Dispozitiv TOKEN Dispozitivul prezint` taste numerice (de la 0-9) [i o tast` de pornire/oprire ( ). este necesar` ap`sarea tastei pornire/oprire ( ) [i din nou a tastei 1/3. posibilitatea de utilizare ulterioar` a acestui dispozitiv pentru generarea parolei de identificare [i a codurilor de autorizare opera]iuni este condi]ionat` de cunoa[terea codului PIN. Codurile generate de dispozitivul Token sunt unice [i sunt valabile doar pentru o singur` utilizare. se apas` o singur` dat` tasta de pornire/oprire. Astfel. |n caz de activitate. |n timpul func]ion`rii dispozitivului. |n acest moment pute]i introduce [i ulterior confirma noul PIN. prin reintroducerea acestuia. iar pentru Click 24 Banking BCR se va ap`sa tasta 3. se va ap`sa numai tasta 1. Dispozitivul Token genereaz` coduri unice.4. Pentru schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul actual. Valabilitatea codurilor este de 36 de secunde* din momentul gener`rii. pe baza c`rora se realizeaz` identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor efectuate. Dispozitivul v` este \nmânat de c`tre consilierul client odat` cu semnarea cererii-contract de acces la serviciu. nu mai este necesar` introducerea codului PIN.

4 Sincronizarea dispozitivului Token Este o op]iune care va fi folosit` doar \n cazul \n care identificarea dumneavoastr` sau autorizarea tranzac]iilor efectuate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin canale Alternative BCR nu se poate finaliza. \n urma afi[`rii mesajului “APPLI -”. adic` prin completarea numelui de utilizator [i a parolei de identificare reprezentat` de codul OTP generat de dispozitivul Token. acesta v` solicit` introducerea codului PIN.ve]i introduce ultimele 4 cifre ale IBAN-ului pl`titor).codurile unice OTP generate de tasta 1 a dispozitivului Token. selecta]i tasta 3 – \n primul câmp introduce]i suma pe care dori]i s` o transfera]i (cea introdus` \n ecranul de tranzac]ie din aplica]ia Click 24 Banking BCR) . \n urma afi[`rii mesajului “APPLI -”. codurile unice generate de tasta 1 se numesc coduri unice OTP . cât [i la orice unitate teritorial` BCR. \n vederea autoriz`rii opera]iunilor solicitate. identificarea se realizeaz` \n aplica]ia Click 24 Banking BCR. selecta]i tasta 1 pentru a genera codul unic OTP \n vederea autoriz`rii opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR. 4. dispozitivul Token va fi blocat. – tasta]i codul PIN – pe ecranul dispozitivului. Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR sunt generate de tasta 1 a dispozitivului Token. Dac` IBAN-ul are ultimele 4 caractere alfanumerice . conform celor men]ionate la punctul anterior) – pe ecranul dispozitivului. identificarea se realizeaz` \n aplica]ie de c`tre dumneavoastr`. |n cazul introducerii eronate de trei ori consecutiv a codului.ex: RO06BPOS85002717789ROL01 . La fiecare introducere eronat` a codului PIN ecranul dispozitivului Token va afi[a mesajul “FAIL” [i num`rul \ncerc`rii e[uate. conform celor men]ionate mai jos. cât [i autorizarea opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR se realizeaz` prin intermediul codului unic OTP generat de tasta 1 a dispozitivului Token. a) |n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR. numai la o diferent` de timp de cel pu]in 5 minute.f`r` virgul` (ex: 123. pentru autorizarea/semnarea opera]iunilor ini]iate prin intermediul acestui serviciu ve]i utiliza un alt cod unic generat de dispozitivul Token. b) |n cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking BCR.45 . . selecta]i tasta 1 pentru a ob]ine codul unic OTP \n vederea identific`rii. Deblocarea dispozitivului Token v` este pus` la dispozi]ie [i poate fi efectuat` atât la serviciul Suport Tehnic BCR. Sincronizarea dispozitivului Token const` \n introducerea a dou` coduri unice diferite generate succesiv de dispozitivul Token (la interval de 36 de secunde). identificarea se realizeaz` \n momentul \n care consilierul Contact Center BCR v` solicit` numele de utilizator [i parola de identificare. a) |n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR. valabile pentru o singur` utilizare. 4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele Alternative BCR Ulterior identific`rii dumneavoastr` ca utilizator al Ser viciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Codul de autorizare reprezint` o semn`tur` prin care dumneavoastr` v` da]i acordul \n ceea ce prive[te efectuarea opera]iunilor bancare prin intermediul canalelor alternative. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`. Se pot efectua transferuri de accea[i sum` c`tre IBANuri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre identice).5 Blocarea/deblocarea dispozitivului Token La fiecare utilizare a dispozitivului Token. \n urma afi[`rii mesajului “APPLI -”.ve]i introduce 8901 [i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/oprire . la fel ca [i identificarea necesar` acces`rii componentei Alo 24 Banking BCR. numit \n cele ce urmeaz`. prin introducerea unui cod de autorizare.\n dispozitivul Token se introduce 12345) [i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/oprire – \n cel de-al doilea câmp introduce]i ultimele 4 cifre ale IBAN-ului beneficiar (dac` tranzac]ia nu con]ine IBAN beneficiar . v` este pus` la dispozi]ie [i poate fi efectuat` atât la serviciul Suport Tehnic BCR. Atât identificarea dumneavoastr`. pe ecran va ap`rea [i mesajul “LOCK PIN” [i un cod format din 7 cifre. Parola de identificare reprezint` codul unic OTP generat de dispozitivul Token prin ap`sarea tastei 1. consilierul Contact Center BCR v` va solicita codul de autorizare. Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR sunt generate de tasta 3 a dispozitivului Token. cât [i la orice unitate teritorial` BCR. Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate de dispozitivul Token: – ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire – tasta]i codul PIN – pe ecranul dispozitivului. Codul generat va fi introdus \n câmpul specific semn`turii digitale. Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate de dispozitivul Token: – ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire – tasta]i codul PIN (selectat ini]ial la achizi]ionarea serviciului. de[i ave]i certitudinea ca a]i furnizat un cod unic OTP/DS generat de Token corect. Numele de utilizator este specificat \n contractul dumneavoastr` de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative [i \l primi]i de la unitatea BCR \n momentul achizi]ion`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate de dispozitivul Token: – ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire -6- 4. La fel ca [i \n cazul identific`rii. Challenge Code.ex constituire depozit . Codurile unice generate de tasta 3 se numesc coduri unice DS generate de dispozitivul Token. b) |n cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking BCR.

iar \n momentul \n care se afi[eaz` pe ecran mesajul „APPLI-“ ap`sa]i lung tasta de pornire/oprire ( ) pân` când apare mesajul „NEW PIN“ I. Ap`sa]i lung tasta 10. 7. dispozitivul Token se va putea utiliza \n vederea ob]inerii codurilor unice OTP/DS generate de dispozitivul Token dispozitivul Token 5. \ns` asigura]i-v` c` au trecut 36 de secunde de la primul cod OTP/DS generat de dispozitivul Token Rezumatul utiliz`rii dispozitivului Token Challenge code III. dispozitivul va solicita introducerea unui nou cod PIN ales [i apoi o confirmare a acestuia. Alte men]iuni – Dac` ap`sa]i scurt tasta pute]i [terge caractere scrise \n prealabil – Pentru oprire: se apas` de dou` ori consecutiv tasta OTP BUTON 1 Identificare Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR Autorizare tranzac]ii Alo 24 Banking BCR DS BUTON 3 Autorizare tranzac]ii Click 24 Banking BCR *|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de accea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre identice).00 se va scrie 56300 9.* – Dac` ap`sa]i pe alte taste. Pe ecran apare cifra 2 .introduce]i suma tranzac]iei prin Click 24 Banking BCR f`r` virgul` \n format \ntreg. se vor scrie doar ultimele 4 caractere numerice Exemplu: cifrele introduse \n dispozitivul Token vor fi : “3456” cifrele introduse \n dispozitivul Token vor fi : “7412” 11. acel cod va r`mâne pe ecran dar valabilitatea sa expir` dup` 36 secunde – Dac` nu ap`sa]i nici un buton. codul de deblocare comunicat de consilierul Suport Tehnic BCR/consilierul BCR – Ulterior. Pe ecran apare mesajul APPLI 6. Schimbarea codului PIN Daca dori]i schimbarea codului PIN introduce]i PINul actual. consilierul Suport Tehnic BCR/consilierul BCR v` va oferi codul de deblocare al dispozitivului Token. Pe ecran apare NEW PIN . ap`sa]i din nou tasta [i relua]i procesul prin selectarea tastei 1/3.introduce]i combina]ia de cifre dorit` 3. – Pentru a oferi acest cod. Pe ecran apare cifra 1 . Urm`toarele utiliz`ri: 1.introduce]i ultimele 4 cifre din IBAN-ul beneficiar al tranzac]iei prin Click 24 Banking BCR. -7- . ex: 563. Challenge Code.reintroduce]i combina]ia de cifre 4. Ap`sa]i o dat` tasta 1 6. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP B. – |n urma debloc`rii. Ap`sa]i o dat` tasta 1 7. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/oprire ( ) 2. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/oprire ( ) 2. Pentru ob]inerea codului unic DS generat de dispozitivul Token. Prima utilizare: 1. Pe ecran apare CONF PIN . Ap`sa]i lung tasta 12. utilizând tastatura dispozitivului Token.|n vederea debloc`rii dispozitivului Token. este necesar s` ave]i dispozitivul la \ndemân` [i s` comunica]i consilierului Suport Tehnic BCR codul numeric afi[at pe ecran. dispozitivul se \nchide dup` 25 secunde [i va cere din nou PIN-ul la pornire – Dac` dori]i un nou cod unic OTP/DS. Ap`sa]i o dat` tasta 3 8. Pe ecran apare PIN 4. – Pentru introducerea acestuia se va selecta tasta de pornire/oprire ( ) – Se va introduce. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP II. numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute. Re]ine]i PIN-ul 5. mesajul “Lock PIN” [i codul format din 7 cifre – Cu ajutorul acestui Challenge Code. Dac` acesta cuprinde [i litere. de pe ecranul dispozitivului Token. fie consilierului de la unitatea teritorial`. Pe ecran apare mesajul APPLI A. se va porni (prin ap`sarea tastei pornire/oprire ( ) dispozitivul Token blocat [i se va comunica fie consilierului Suport Tehnic BCR. Dispozitivul Token va genera codul unic DS Codul unic OTP/DS generat de dispozitivul Token este valabil 36 de secunde. Pentru ob]inerea codului unic OTP generat de TOKEN IV.

\ns` deschis la o alt` institu]ie financiar-bancar` -8- .1. sau prin internet. ve]i avea posibilitatea de a realiza [i opera]iuni bancare din aceste conturi. \n vederea autoriz`rii tranzac]iei. pa[ii pe care trebuie sa \i urma]i sunt: – |n urma identific`rii corecte conform pa[ilor preciza]i anterior. consilierul Contact Center va solicita. \n situa]ia ordinelor de plat` programate.2 Transferuri interbancare Pentru realizarea unui transfer interbancar2 prin canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s` comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele informa]ii: – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului – Banca la care este deschis contul beneficiarului – Numele [i prenumele beneficiarului – Codul numeric personal al beneficiarului* – Adresa complet` a beneficiarului* *Op]ional 1Transfer intrabancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR \ntr-un alt cont deschis tot la BCR 2Transfer interbancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR \ntr-un alt cont.telefonic. V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i activa pentru aceast` component` a serviciului.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR 5. precum [i num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate varia \n func]ie de oferta B`ncii Comerciale Române. 5.2. ve]i avea acces la conturile de]inute [i activate pentru componenta Alo 24 Banking BCR – |mpreun` cu consilierul Contact Center ve]i identifica [i contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia respectiv`. V` rug`m s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative \n momentul semn`rii cererii-contract de acces.1. trebuie s` comunica]i consilierului Contact Center BCR numele de utilizator (care v-a fost furnizat la achizi]ionarea serviciului [i care este \nscris \n contractul \ncheiat) [i un cod unic OTP generat de dispozitivul Token.1. Lista complet` a informa]iilor personalizate pe care le pute]i accesa [i a opera]iunilor bancare pe care le pute]i ini]ia prin Canale Alternative se reg`se[te \n Anexa 1. 5. Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin telefon.2. 5. ata[at` acestui manual. Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul Alo 24 Banking BCR Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi.1 Transferuri intrabancare Pentru realizarea unui transfer intrabancar1 prin canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s` comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele informa]ii: – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului – Numele [i prenumele beneficiarului V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer intrabancar va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care se va realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise \n aceea[i moned`. Datele ce pot fi modificate \ntr-un ordin de plat` programat sunt: suma de transfer. – Dup` oferirea tuturor informa]iilor necesare pentru ini]ierea tranzac]iei.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR Prin Alo 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile de]inute la Banca Comercial` Român`. data de execu]ie [i detaliile de plat`.2.5. pa[ii pe care trebuie s` \i urma]i sunt: – apela]i telefonic Alo 24 Banking BCR la numerele specificate si \n cadrul programului \n care serviciului este disponibil – \n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`.1. V` preciz`m c` aceste detalii vor fi disponibile doar pentru conturile activate pentru acest serviciu. ave]i posibilitatea modific`rii sau anul`rii acestora cu minim 24 de ore \nainte de data stabilit` pentru executare. 5. Opera]iuni ce pot fi realizate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Ser viciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR v` permite s` ob]ine]i informa]ii referitoare la conturile bancare pe care le de]ine]i la BCR [i s` efectua]i opera]iuni bancare de la distan]` . Pentru a avea acces la informa]iile personalizate referitoare la conturile de]inute [i activate pentru componenta Alo 24 Banking BCR. un nou cod unic OTP generat de dispozitivul Token Ca excep]ie.

5.2. Se poate selecta afi[area tuturor conturilor sau gruparea lor \n func]ie de categorie: . 5.2.2.1.1. la un ordin de plat` programat pentru o dat` viitoare sunt: data pl`]ii.4 Constituire de depozite/conturi de economii [i cump`rare de certificate de depozit cu discount (CDD) Pentru a constitui un depozit la termen prin canalul Alo 24 Banking BCR este necesar s` oferi]i consilierului Contact Center urm`toarele detalii: – Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` constituirii depozitului) – Tipul depozitului pe care dori]i s` \l constitui]i – Tipul dobânzii pentru care opta]i – Suma pe care dori]i s` o depozita]i – Pute]i opta pentru prelungirea automat` [i pentru capitalizarea dobânzii Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont) prin canalul Alo 24 Banking BCR ve]i oferi consilierului Contact Center urm`toarele detalii: – Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` constituirii depozitului) – Suma pe care dori]i s` o depozita]i – Contul de virament principal (c`tre care va fi virat` suma existent` \n contul de economii \n momentul lichid`rii) – Se poate opta pentru capitalizarea dobânzii. detaliile pl`]ii.1.V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer interbancar va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care se va realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise \n aceea[i moned`.2.1. ve]i oferi consilierului Contact Center urm`toarele detalii: – Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` constituirii depozitului) – Num`rul de certificate de depozit cu discount pe care dori]i s` le achizi]iona]i – Data scaden]ei (data la care dori]i s` le r`scump`ra]i) – Contul de lichidare la scaden]` (contul c`tre care va -9- 5.6 Lichidare depozite/conturi de economii [i r`scump`rare certificate de depozit cu discount (CDD) Pentru a lichida un depozit la termen/cont de economii ve]i parcurge urm`torii pa[i: – Ve]i identifica \mpreun` cu consilierul Contact Center depozitul/contul de economii pe care dori]i s` \l lichida]i – Comunica]i consilierului Contact Center num`rul de cont \n format IBAN al contului pentru virament (contul c`tre care vor fi virate sumele existente \n depozit la momentul lichid`rii) Pentru a r`scump`ra Certificate de depozit cu discount (CDD) ve]i parcurge urm`torii pa[i: – Comunica]i consilierului Contact Center num`rul de cont \n format IBAN al contului pentru virament (contul c`tre care va fi virat` contravaloarea CDD-urilor la momentul r`scump`r`rii) – Comunica]i num`rul de certificate de depozit cu discount pe care dori]i s` le r`scump`ra]i. Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR Prin Click 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile de]inute la Banca Comercial` Român`. suma ce se dore[te a fi transferat`. ve]i parcurge urm`torii pa[i: – Identifica]i \mpreun` cu consilierul Contact Center depozitul/contul de economii pe care dori]i s` \l alimenta]i – Comunica]i contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al contului din care dori]i s` alimenta]i depozitul/contul de economii) – Suma cu care dori]i s` alimenta]i depozitul/contul de economii. 5.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat ve]i comunica consilierului Contact Center (pe lâng` informa]iile specificate anterior la punctele 5.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin canalul Click 24 Banking BCR 5. V` preciz`m c` aceste detalii vor fi disponibile numai pentru conturile activate pentru acest canal. se poate alege un alt cont pentru virarea dobânzii bonificate Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount (CDD) prin canalul Alo 24 Banking BCR. \n termenul precizat la punctul anterior. fi virat` contravaloarea CDD-urilor la data scaden]ei) 5.2 Modificarea/anularea ordinelor de plat` programate Modificarea/anularea unui ordin de plat` programat existent se poate face cu minim 24 ore \naintea datei pentru care este programat` executarea tranzac]iei.1 List` conturi Ave]i posibilitatea de a vizualiza starea dumneavoastr` financiar`. ve]i avea disponibil` \n cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei programate. 5. V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i activa pentru aceast` component`.5 Alimentare de depozite/conturi de economii Pentru a alimenta depozitele sau conturile de economii pe care le ave]i deschise la BCR prin canalul Alo 24 Banking BCR.2.2. precum [i num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate varia \n func]ie de oferta Bancii Comerciale Române.3.3.1.3 Ordine de plat` programate 5.1.2.1.2.2. 5. Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este programat ordinul de plat` ini]iat. V` rug`m s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative \n momentul semn`rii cererii-contract de acces.1.2.1 si 5. |n cazul \n care nu se opteaz` pentru capitalizare.2.1. Informa]iile ce pot fi modificate.2) [i data la care dori]i executarea ordinului de plat` ini]iat.

2. Ulterior autoriz`rii tranzac]iei.2. 5.2 Detalii cont Pentru fiecare cont pute]i accesa o pagin` cu detalii. 5. ave]i urm`toarele produse la dispozi]ie: – Depozit la termen – Cont de economii (Maxicont) – Certificat de depozit cu discount Pentru a constitui un depozit la termen trebuie specificate urm`toarele detalii: – Cont debitor – Tipul depozitului – Tipul dobânzii – Suma – Cu/F`r` prelungire automat` (Contul de virament principal) – Cu/F`r` doband` capitalizat` (Contul de virare a dobânzii) -10- . 4. pa[ii pe care trebuie s` \i urma]i sunt: – Accesarea adresei www. carduri ata[ate. dobânda [i multe alte detalii specifice fiec`rui cont \n parte. |n ecranul cu detaliile contului ave]i posibilitatea s` accesa]i “Istoricul ultimelor 10 tranzac]ii”.1 Transferuri intrabancare |n situa]ia \n care dori]i realizarea un transfer intrabancar (c`tre un cont BCR).2.3 Constituire de depozite |n situa]ia \n care dori]i s` constitui]i un depozit prin Click 24 Banking BCR.2. dumneavoastr` \n calitate de client BCR.2 Transferuri interbancare |n situa]ia \n care dori]i s` ini]ia]i un virament bancar din contul BCR de]inut \ntr-un cont apar]inând altei institu]ii financiar bancare informa]iile necesare realiz`rii transferului vor fi: – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului – Numele [i prenumele beneficiarului – CNP/CUI benficiar* Men]ion`m de asemenea c` [i pentru aceste transferuri cele dou` conturi \ntre care se va realiza opera]iunea bancar` trebuie s` fie deschise \n aceea[i moned`.2 Tranzac]ii bancare efectuate prin canalul Click 24 Banking BCR Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi.2. excep]ie f`când ordinul de plat` programat: acesta putând fi anulat/modificat cu minim 24 de ore înainte de data proces`rii. Datele ce pot fi modificate \ntr-un ordin de plat` programat sunt: suma de transfer. tipul tranzac]iei [i un interval de timp definit de utilizator cu pân` la maxim +/-90 zile fa]` de data curent`).2. ave]i la dispozi]ie func]ia “Istoricul tranzac]iilor” accesibil` din lista de conturi [i din detaliile contului respectiv.3) \n vederea autoriz`rii tranzac]iei – |n urma efectu`rii tranzac]iei. data de execu]ie [i detaliile de plat`.bcr.ro – Accesa]i butonul “Conectare” – |n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`. ve]i identifica [i contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia respectiv` – Dup` introducerea tuturor datelor necesare pentru ini]ierea tranzac]iei. va trebui s` cunoa[te]i doar num`rul de cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului. |n urma autoriz`rii cu succes. aceasta nu poate fi revocat`. func]ie care va afi[a ultimele 10 tranzac]ii \nregistrate pe contul dumneavoastr`. Aceast` func]ionalitate este ideal` pentru o verificare rapid` a ultimelor tranzac]ii. tranzac]ia dumneavoastr` va fi procesat` \n sistem. dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i opera]iuni bancare din aceste conturi. data la care a fost deschis. Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin Internet. trebuie s` introduce]i num`rul de utilizator care v-a fost furnizat la achizi]ionarea serviciului [i care este \nscris \n contractul \ncheiat. Pe lâng` informa]iile din lista de conturi aici reg`si]i detalii despre: descoperitul de cont. ve]i avea acces la conturile de]inute [i activate pentru componenta Click 24 Banking BCR *Op]ional 5. 5. [i codul unic OTP generat de dispozitivul Token – |n urma identific`rii corecte.1.1. 5. aplica]ia va afi[a un mesaj de confirmare. 5.– Folosind func]ionalit`]ile puse la dispozi]ia dumneavoastr` \n aplica]ia Click 24 Banking BCR. aplica]ia Click 24 Banking BCR va solicita codul unic DS generat de dispozitivul Token (vezi pct.2.2.3 Istoricul tranzac]iilor Pentru o c`utare detaliat` a tranzac]iilor (\n func]ie de canalul de tranzac]ionare. unitatea la care a fost deschis.2. V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer bancar va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care se va realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise \n aceea[i moned`.

|n cazul vânz`rii certificatelor de depozit cu discount valoarea acestora poate fi ob]inut` ap`sând butonul “Vizualizeaz` valoarea de vânzare” .2.4 Alimentare depozite Pentru a alimenta un depozit la termen trebuie specificate urm`toarele detalii: – Contul debitor – Suma depozitat` – Detalii tranzac]ie Pentru a vinde Certificate de Depozit cu Discount trebuie specificate urm`toarele detalii: – Cont r`scump`rare – Num`r certificate de vândut Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont curent.2.5 Lichidare de depozite Lichidarea de depozite este posibil` pentru urm`toarele produse: – Depozit la termen – Cont de economii – Certificat de depozit cu discount Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount trebuie specificate urm`toarele detalii: – Cont debitor – Num`r de CDD – Data maturitate – Cont virament la scaden]` Pentru a lichida un depozit la termen trebuie specificat urm`torul detaliu: – Cont pentru virament Pentru a lichida un cont de economii trebuie specificat urm`torul detaliu: – Cont pentru virament 5. Pentru alimentare se vor specifica urm`toarele detalii: – Cont debitor -11- |n momentul lichid`rii unui depozit/cont de economii. v` rug`m s` consulta]i Termenii [i Condi]iile contractului.2.2.– Detalii plat` – Suma depozitat` – Data execu]ie Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont) trebuie specificate urm`toarele detalii: – Cont debitor – Suma depozitat` – Contul de virament principal – Cu/F`r` dobând` capitalizat` (Contul de virare a dobânzii) Certificatele de depozit cu discount nu se pot alimenta. sau din alt Cont de Economii (Maxicont). 5.

Ulterior introducerii unui IBAN beneficiar. 2. Ac]iuni specifice : – Detalii = permite vizualizarea detaliilor [ablonului – Modifica = permite modificarea unor câmpuri precum Denumire [ablon. Aceasta va fi solicitat` \n momentul efectu`rii tranzac]iei.5. b. Motivul [i Subiectul mesajului sunt predefinite \n dou` liste derulante. Creare mesaje : Pentru a crea un mesaj trebuie s` apela]i \n meniul static din stânga. 5. op]iunea “Mesaje”. iar ac]iunile aferente fiec`rui [ablon sunt afi[ate \n dreapta fiec`ruia.2.90 zile. Toate [abloanele sunt dispuse sub form` de list`. Ordine de plat` programate: – Vizualizare detalii – Modificare – Anulare B. op]iunea “Creare mesaj”. trebuie s` introduce]i informa]iile specifice pentru creare de [ablon: Pentru plata intrabancar`: – Denumire [ablon – Detalii plat` – Suma Pentru plata interbancar`: – Denumire [ablon – Nume beneficiar – CUI/CNP beneficiar* – Detalii plat` – Suma *Op]ional -12- . Ordine de plat` procesate: – Vizualizare detalii 5. List` mesaje: Mesajele trimise pot fi vizualizate apelând \n meniul static din stânga. Creare Crearea [ablonului se face pe baz` de IBAN beneficiar. op]iunea “{abloane”. Pentru a vizualiza [abloanele existente sau a crea unul nou.2.4 {abloane Pentru a facilita efectuarea pl`]ilor ave]i op]iunea de a folosi [abloane. a. Opera]iunea se salveaz` f`r` semnatur` digital`. trebuie s` apela]i \n meniul static din stânga. List` [abloane Pentru a vizualiza [abloanele deja create. trebuie s` accesa]i \n meniul static din stânga op]iunea “{abloane”.5 Mesaje 1. Detalii plat` [i Suma – {terge = {terge [ablonul Op]iunile aferente fiec`rui OP sunt dispuse \n partea dreapt` a acestuia: A. Rezultatele g`site sunt dispuse sub form` de list` cu starea lor \n momentul c`ut`rii. C`utarea se face pe o perioad` de +/. Mesajele sunt dispuse sub form` de list`.2.3 List` ordine de plat` Pentru a vizualiza ordinele de plat` programate sau procesate. |n func]ie de preferin]ele dumneavoastr` ave]i posibilitatea de a selecta metoda prin care dori]i s` fi]i contactat. utilizatorul poate accesa “List` ordine de plat`” din meniul static din stânga.

7 Favorite Paginile favorite pot fi setate pentru orice pagin` care poart` semnul de “Favorite”. Pentru a finaliza crearea de pagin` favorit`.2. utilizatorul trebuie s` introduc` un nume de pagin`.2.5. 5. -13- .6 Contul meu de internet banking (Favorite) Ave]i op]iunea de a defini anumite set`ri pentru contul Click 24 Banking BCR apelând op]iunea «Contul meu de internet banking (Favorite)» \n meniul static din stânga dup` cum urmeaz`: – {tergere pagini favorite – Redenumire pagini favorite – Schimbarea limbii folosite – Setarea num`rului de zile dup` care mesajele sunt [terse automat. aceasta poate fi accesat` rapid apelând op]iunea “Favorite” din meniul static din stânga. Ulterior salv`rii paginii favorite.

De asemenea.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone Easy Dial – (004)021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din str`in`tate – Email: suport. Deblocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR .0801. aceste opera]iuni pot fi efectuate [i la sediul oric`rei unit`]i BCR de c`tre un consilier BCR. disponibil 24/24 prin telefon [i prin email.Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR – suport utilizare aplica]ie (meniu aplica]ie.ro Astfel. detalii conturicâmpuri afi[ate) – Click 24 Banking BCR – suport efectuare opera]iuni Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR Informa]ii privind utilizarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR (atât Alo 24 Banking BCR cât [i Click 24 Banking BCR) pute]i ob]ine [i prin e-mail. – Telefon (conform structurii IVR. |n ambele situa]ii vi se va solicita r`spunsul la \ntrebarea secret` stabilit` de dumneavoastr` \n momentul semn`rii Cererii-contract de acces la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. V` men]ion`m c` opera]iunile cu impact asupra contului dumnevoastr` de utilizator care intr` \n domeniul de interven]ie pentru serviciul Suport Tehnic BCR (opera]iunile enumerate anterior. Serviciul Suport Tehnic BCR poate fi contactat prin telefon sau prin email. situa]ii de fraud` etc. dumneavoastr` ve]i beneficia de: a.direct@bcr. apelabil din re]eaua de telefonie fix`. deblocarea contului dumneavoastr` de utilizator se va putea efectua doar la sediul unei unit`]i BCR.ro Suportul tehnic general privind utilizarea componentei Click 24 Banking BCR sunt disponibile doar la serviciul Suport Tehnic BCR. |n cazul \n care accesul la serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative este blocat pe motive de securitate (punctul d). a codului unic OTP/DS generat de Token d. Sincronizarea dispozitivului Token c. a-d) se pot realiza doar telefonic. Suport tehnic general: – suport la identificare [i accesare . contactând serviciul Suport Tehnic BCR la adresa: suport. -14- . tasta 5): – 0801. dup` cum este prezentat \n cele ce urmeaz`. Blocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR pe motive de securitate – fur t/pierdere dispozitiv. pute]i beneficia de suport \n utilizarea serviciului [i adresânduv` oric`rei unit`]i teritoriale BCR. Deblocarea dispozitivului Token b.direct@bcr. taxabil la tarif local indiferent de locul din ]ara de unde este apelat – *0801. Suport Tehnic BCR |n vederea acces`rii [i utiliz`rii cu succes a Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR. accesând telefonic serviciul Suport Tehnic BCR. Banca va pune la dispozi]ie suportul tehnic. De asemenea. de trei ori consecutiv. e.\n urma bloc`rii contului de utilizator pentru introducerera eronat`.6.227.

Anex` .Func]ionalit`]i disponibile pentru Serviciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR Tip Produs Conturi curente cu/f`r` card de debit ata[at Informa]ii disponibile Tipul contului curent Unitatea BCR la care s-a deschis contul Data deschiderii contului Soldul disponibil Dobânda curent` (debit [i credit) ca procent Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) Vizualizarea ordinelor de plat` programate Statusul ordinelor de plat` programate Valoarea descoperitului de cont Persoane \mputernicite Num`rul cardurilor ata[ate Data activ`rii contului \n canale alternative Soldul disponibil Num`rul de cont \n format IBAN Tipul contului curent (cont de economii) Unitatea BCR la care s-a deschis contul Data deschiderii contului Dobânda curent` Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) Vizualizarea ordinelor de plat` programate Statusul ordinelor de plat` programate Persoane \mputernicite Data activ`rii contului \n canale alternative Numele depozitului Tipul depozitului Num`rul de cont Soldul contului Unitatea BCR de care apar]ine depozitul Data constiturii depozitului Modalitatea de plat` a dobânzii Dobânda curent` Perioada de constituire a depozitului Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) Persoane \mputernicite Data constituirii Data scaden]ei Data activ`rii contului \n canale alternative Num`rul contului Unitatea BCR de care apar]ine CDD Data constituiri CDD Soldul contului Num`rul cdd-urilor achizi]ionate Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) Persoane \mputernicite Data scaden]ei Valoare nominal` Valoarea de achizi]ie Valoarea de r`scump`rare la data curent` Contul de rambursare Data activ`rii contului \n canale alternative Numele creditului Tipul creditului Num`rul de cont de credit Alo 24 Banking BCR Click 24 Banking BCR Cont de economii Maxicont Depozite la termen Certificate de depozit cu discount Credite contractate -15- .7.

Maxicont (doar tranzac]ii c`tre conturile aceluia[i client) Transferuri intrabancare (lei) – doar \n conturile proprii Transferuri intrabancare (\n valut` .doar \n conturile proprii Ini]ierea transferurilor programate pentru o dat` viitoare (f`r` ciclicitate) – doar \n conturile proprii Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare Deschiderea conturilor de economii |nchiderea conturilor de economii Deschidere depozit Alimentare depozit |nchidere depozit (inainte de data scaden]ei) Cump`rare CDD R`scump`rare CDD Pentru depozitele la termen Pentru certificate de depozit cu discount -16- .Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) Copl`titori Moneda de acordare a creditului Num`rul de cont \n format IBAN al contului de rambursare Valoarea total` a creditului Soldul creditului Dobânda curent` Data contract`rii creditului Unitatea BCR care a acordat creditul Durata creditului Rata lunar` de plat` Data ultimei scaden]e Data lunar` a scaden]ei Suma total` a restan]elor |ntârzierea maxim`(ca perioad`) Data activ`rii creditului \n canale alternative Tip Produs Pentru conturile curente cu/f`r` card de debit ata[at Func]ionalit`]i Transferuri intra/interbancare (lei) Transferuri intrabancare (\n valut` .aceea[i moned`) .aceea[i moned`) Ini]ierea transferurilor programate pentru o dat` viitoare (f`r` ciclicitate) Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare Alo 24 Banking BCR Click 24 Banking BCR Pentru contul de economii .

.

ro . Sector 3. Bd.bcr.Iulie 2008 Persoane fizice 24 Banking BCR BANCA COMERCIAL~ ROMÅN~ S. Regina Elisabeta nr. 5. Bucure[ti .030016 www.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful