You are on page 1of 6

S.C.

GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 1 din 6


PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Manager . .. ..

DENUMIREA POSTULUI : OPERATOR MASE PLASTICE


POZITIA POSTULUI :
Relatii de subordonare ierarhica fata de : Directorul de fabrica; Seful de sectie ;
Seful de schimb.
Relatii de colaborare cu : Directorul de vanzari; Asistent manager-ul; Gestionar-ul;
DESCRIEREA POSTULUI :
operatorul realizeaza comenzile de productie preforme Pet,
executa schimbarile de matrita ,de colorant, calibrarile masinii ,
respecta si executa operatiile de intretinere preventiva si intretinere planificata a
masinii de injectie si a utilajelor auxiliare acesteia ,
asigura alimentarea cu materie prima si materiale a productiei planificate,
ambaleaza , eticheteaza si depoziteaza corespunzator preformele produse pe schimbul
lui ,
asigura controlul de calitate ,
asigura curatenia pe toata durata schimbului in sectorul unde isi desfasoara activitatea
monitorizeaza parametrii stabiliti conform raportului de productie
intocmeste ,,Raportul de productie si ,,Raportul de calitate pe schimbul lui

CERINTELE POSTULUI DE COMPETENT :


Liceu profil Tehnic /Scoala Tehnica sau Profesionala
Minim 3 luni experienta ca si Trainer Operator sau 2 ani experienta in functie
similara in industria alimentara
Calificari,atestari,autorizari specifice postului :
Aptitudini, abilitati, criterii fizice, psihice: spirit de initiativa, perseverenta in
indeplinirea sarcinilor de serviciu, preocuparea pentru imbogatirea cunostintelor de
specialitate

CERINTE DE SELECTARE DE DORIT :


Studii superioare tehnice
Cunostinte tehnice avansate (mecanice, electrice, hidraulice si pneumatice) despre
operarea si intretinerea echipamentelor industriale.
Cunostinte despre aparate de masura si control
Cunostinte despre organe de masini
Autorizatii : ( stivuitorist, legator de sarcina, macaragiu pod rulant)

1
S.C. GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 2 din 6
PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Administrator . .. ..

OBIECTIV :
Producerea volumului planificat (cantitativ si calitativ) cu utilizarea eficienta a materiilor
prime, produselor intermediare si utilitatilor, in conformitate cu cerintele de calitate , mediu,
siguranta alimentului, sanatate si securitate in munca.
ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :
Isi insuseste si respecta intocmai Regulamentul de Ordine Interioara al societatii.
Isi insuseste informatiile din documentatia tehnica si din procedurile interne
referitoare la echipamentele din zona sa de deservire, precum si informatiile
obtinute la instruirile profesionale .
Isi duce la indeplinire intocmai si la timp, obligatiile de serviciu care ii revin.
Foloseste integral si eficient timpul de lucru;
Dovedeste fidelitate fata de societate in exercitarea atributiilor de serviciu.
Nu introduce si nu consuma bauturi alcoolice pe teritoriul societatii.
Respecta cu strictete programul de lucru stabilit de conducerea societatii.
Instiinteaza seful ierarhic de indata ce a luat la cunostinta de existent unor
nereguli, abateri, greutati sau neajunsuri in activitatea curenta si sa propuna
masuri in raport de posibilitati, pentru prevenirea si inlaturarea unor astfel de
situatii;
Sa protejeze bunurile companiei (masini, utilaje, instrumente, scule, mobilier,
s.a) pe care le are la dispozitie pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor de
serviciu;
Raspunde de supravegherea utilajelor pe timpul functionarii acestora.
Respecta cerintele si procedurile in ceea ce priveste operarea echipamentelor,
reglarea , intretinerea si alte activitati ce decurg din procesul tehnologic
(schimbari produs/ambalaj, igienizari,etc).
Respecta si executa Planul de Intretinere planificata Preventiva si Corectiva
Executa operatiile de curatenie si igienizare a utilajelor pe timpul opririi masinii
si dupa efectuarea intretinerii planificate
Executa reparatiile necesare in urma defectiunilor accidentale
Controleaza si asigura aprovizionarea cu materii prime si materiale a locului de
munca inainte de inceperea activitatii si pe parcursul desfasurarii acesteia astfel
incat sa se asigure desfasurarea continua a procesului de productie .
Monitorizeaza parametrii masinii si ii salveaza in zilnic in Baza de Date
Completeaza ,,Raportul de Productie , ,,Raportul de Calitate si ,,Planul de
Intretinere Preventiva , corect si la timp cu toate datele tehnice, operationale,
conform frecventei stabilite.

2
S.C. GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 3 din 6
PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Administrator . .. ..

Respecta intocmai Tehnologia si Procedurile de lucru pentru a se asigura ca


,,Produsul se inscrie in standardele de calitate.
Executa orice alte sarcini colaterale legale in interesul societatii primite de la
conducere.
Asigura confidentialitatea documentelor societatii
Salariul negociat si alte drepturi banesti sunt confidentiale
Executa verificarile/Testele de calitate pentru ,,Produs intermediar/ Produs Finit,
conform Instructiunilor de lucru si Procedurilor confom frecventei stabilite
Initiaza actiuni imediate pentru a opri producerea de ,,Produs Neconform
Respecta toate prevederile ,,Manualului Calitatii.
Raspunde de existenta si pastrarea in bune conditii a documentatiei tehnice,
instructiunilor de lucru;
Raspunde de indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti.
Raspunde de mentinerea in stare buna a echipamentelor si sculelor din dotare.
Raspunde de ordinea si curatenia din sectorul de activitate la standardele din
Industria Alimentara .
Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor
ce-i revin, conform Regulamentului de Ordine Interioara, Fisei Postului,
Manualului de Calitate .
Respecta cerintele Sistemului de Management referitoare la
Calitate,Mediu,Sanatate si Securitate in Munca, Siguranta Alimentului,
Standardelor si Normelor de Igiena, Protectia Muncii si P.S.I
Poarta echipamentul de protectie complet si curat
Efectueaza controlul medical periodic
Participa in echipa la imbunatatirea performantelor departamentului
Pastreaza cu strictete confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor
carora li se stabileste acest character de catre conducerea societatii sau a celor de
care iau cunostinta in exercitarea atributiilor si sarcinilor de serviciu;
Are o atitudine si o comportare corecta in relatiile cu conducerea societatii, cu
personalul acesteia si cu orice alte persone cu care ia contact in indeplinirea
atributiilor de serviciu, sa manifeste condescendenta si corectitudine in
raporturile cu ele;
Cunoaste si aplica prevederile legii 319/2006
Alte obligatii prevazute de lege

3
S.C. GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 4 din 6
PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Administrator . .. ..

OBLIGATIILE SI DREPTURILE LUCRATORILOR PRIVIND SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA CONFORM LEGII 319/2006 SI HG.1425/2006

Lucratorii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de


accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori.
In acest scop lucratorii au urmatoarele obligatii :
Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate in
munca;
Sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase, si celelalte
mijloace de productie;
Sa nu procedeze la deconectarea , schimbarea sau mutarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum
si sa utilizeze corect aceste dispositive;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp
posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori;
Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producerea unui accident si
sa informeze de indata conducatorul locului de munca;
Sa refuze imediat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar putea pune in
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti
participanti la procesul de productie.
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare corespunzator
scopului pentru care a fost acordat;
Sa coopereze cu lucratorul si / sau lucratorii cu atributii specifice in domeniu
securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar pentru realizarea
oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competent pentru prevenirea
accidentelor si bolilor profesionale;
Sa coopereze cu lucratorul si/sau cu lucratorii cu atributii specific in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar , pentru a da
lucratorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca
corespunzatoare , si nu prezinta riscuri pentru securitatea si sanatatea la locul sau
de munca ;
Sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de
cercetare in domeniul protectiei muncii.

4
S.C. GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 5 din 6
PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Administrator . .. ..

Lucratorii si reprezentantii acestora cu atributii privind securitatea si sanatate in


munca , nu pot fi supusi unor sanctiuni din cauza activitatii desfasurate in scopul
prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale.
Lucratorul care in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca nu trebuie sa
fie supus la nici o sanctiune din partea angajatorului si trebuie sa fie protejat
impotriva oricaror consecinte defavorabile si injuste . Fac exceptie cazurile unor
actiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave ale lucratorului.
Lucratorii au dreptul sa prezinte angajatorului propunerile lor de masuri pentru
eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala .
In cazul de pericol iminent, lucratorul poate lua, in lipsa sefului ierarhic superior,
masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor lucratori.
Lucratorii si reprezentantii acestora cu atributii privind securitatea in munca pot
sa apeleze la autoritatile competente si sa semnaleze observatiile lor in timpul
inspectiilor pe probleme de securitate si sanatate in munca , in cazul in care
considera ca masurile luate si mijloacele asigurate de lucrator sunt neadecvate
scopului prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

ABILITATI :

GENERICE:
Pasiune
Leadership
Judecata
Focus
Obtinerea rezultatelor individuale si in echipa
Spirit de echipa
Comunicare
Dezvoltarea capabilitatilor
Managementul Schimbarii
Orientare catre calitate
Orientare catre Protectia Mediului

FUNCTIONALE:
Notiuni fundamentale de igiena pentru Industria Alimentara(Diploma curs
autorizat)

5
S.C. GTX HANEX FISA POSTULUI Exemplar: Pagina: 6 din 6
PLASTIC SRL COD POST : 823203 Ed. 1
Rev.0

APROBAT: Functia Numele si prenumele Semnatura Data

Administrator . .. ..

Operarea si intretinerea echipamentelor


Operarea si intretinerea stivuitoarului
Cunostinte in domeniul : mecanic, pneumatic, hidraulic, electric, electronic,
electrotehnic, automatizari,
Cunostinte despre: Produse/Ambalaje