You are on page 1of 5

0120323104 56789

6  

&'5
XEFGHIJKLMNOPQRSTUVW _LYZY[LMNV\]\^VW dFZ`aLMNP]bcVW
nefLg[LLMh\\OiNNVOQjklQUNmQP^UW gG`YJLYLMNlQb\TV\VW pMNU]b]oT]llQ^b\NW
EFGqfIJ
;:<=>23"&'4:<=>23"5'@>$""9@$>&'4:<=>23"'@>$""9@$>5'AB2(%>8C
 "#$#%"&'"#$#%"'()*+,-$-$./01#234'56#$#%"&'"#$#%"'()*+'57$.89.-&':$.8"'()*+'5

()*+sAB2(%>8C
.<#$-"
tu%"2"$.2v"42@9$>#2@B.<><-<w=%9>x9.-9#"#:$."@29y2:"#$#9<."zAB9"#2@B.<><-9"
@$>>2x<x%>$:u%=<9xt:@B9#2@#%:2&ut5$.x9"@<y2:2x= $4$#2.#<w*2-<@<34$. z
t>>4$:#"<w#B2#:$."@29y2:$:2"B9442x9.%.9#=><@8"#B$#B$y2#B2w<:3<w@%=2"<w
2{$@#>#B2"$32"9|2zAB2@%=2"@$.=2#B2.@<..2@#2x#<2$@B<#B2:zAB2ut9"
3<x%>$:$:@B9#2@#%:2,#B$#32$."v2@$."2>2@#4:2w2::2x#:$."@29y2:@<.}-%:$#9<.$.x
=% <.>#B<"2@<34<.2.#"v2.22xz
AB2@%=2"3%"#=2$>v$"@<..2@#2x~w$@2s#<sw$@2~,9z2z#B2vB<>2"9x2<w<.2@%=29"
@<..2@#2x#<#B2vB<>2"9x2<w$.<#B2:@%=2z.2@%=2@$.=2#B%"@<..2@#2x#<$#3<"#
"9{<#B2:%.9#"zAB2:2"%>#9.-2%9432.#,@<."9"#9.-<w%.9#@%=2"9"@$>>2xAB2(%>89.#B2
@<33%.9@$#9<.#2@B.<><-">$.-z
6<32#932",$.<>x$.x%..22x2x=%>89"@<.x23.2x,4%#9.#<$"#<:$-24>$@2,$.x
:24>$@2xv9#B$.2v<.2z#v$":2@2.#>w<%.x#B$#tuB$"3$. <w"%@B<>x=%>8"#B$#
%"#<@@%4 "4$@2$.x$:2.<><.-2:.22x2xzAB2x9:2@#<:B$"x2@9x2x#B$#$>>"%@B=%>8"
3%"#=2x9"$""23=>2x#<"9.->2492@2"#<"$y2"<32"4$@2z).w<:#%.$#2>,#B2:29".<
229 9
2  22 02
0120323104 56789
6  
 !"#$%&'&(%*+&,$-."-/0'%% . 1/% 20&,$$3'!&%"#.$+*4($!$0&,'&*+#
&,$#56 "'+$&2+(&$'! #4"&$+4+8+'#&,'&&'/$0&,$."-/$0!+(4&(%'%! #4"&$0
&,$%"#.$+*"%(&!".$05
9'!,."-/(0$0!+(.$.1(&0*'!$0:0($0;5<04$!('-=>+'1.'0$#'!,(%$2'0! %0&+"!&$
&,'&(0'.-$&-!'-(0$'--*'!$0*&,$."-/(%&,$04'!$?$@$%&,$(%%$+*'!$0?.$!'"0$&,$
."-/!'%.$4'+&('--1, --2:(&!'%! %&'(%$#4&104'!$0(%0($;5A"&'%1."-/#"0&.$
! %%$!&$:(5$5(&!'%% &+4(%&&2 4($!$0;'%! #4 0$*2, -$"%(&!".$05

B%4"&
C,$+$(0'0(%8-$4 0(&(@$(%&$8$+C%&,$D+0&-(%$*(%4"&:$E"'-&'. "&FGGG;5B&0&'%0
*+&,$%"#.$+*."-/0&*--259'!,."-/$0!+(4&(%.$8(%02(&,'-(%$! %&'(%(%8
0(%8-$4 0(&(@$(%&$8$+H?IJKHJKLMG?0&'&(%8&,$%"#.$+**'!$05C,$%&,$+$'+$H-(%$0?
$'!,! %&'(%(%8%$*'!$$0!+(4&(%5<--*'!$0*&,$."-/'+$'-2'10-(0&$?(%'%1+$+5
<%1*'!$#'1.$(@($(%&0$@$+'-(0&(%!&4'+&0'%$0!+(.$-(/$(*(&2'0# +$*'!$05
H'!$0 % &@$+-'459@$+1*'!$,'0%$(%%$+0($'%%$"&$+0($5N 0($!'%.$
O4'+&('--1(%%$+'%4'+&('--1"&$+O5
9'!,*'!$(0$0!+(.$%'0(%8-$-(%$5C,$-(%$.$8(%02(&,'%(%&$8$+%"#.$+P0&'&(%8
&,$%"#.$+*4 (%&0&,'&$&$+#(%$&,$*'!$?QJKPJKLGG5C,$%&,$+$'+$R3P
%"#.$+0?! +(%'&$0*&,$4 (%&059'!,4 (%&(0$0!+(.$.1&,+$$! +(%'&$0=?6?S:G
JK=?6?SJKFGGG;0$4'+'&$.104'!$05C,$4 (%&0'+$0$4'+'&$*+#$'!,&,$+'%
*+#&,$%"#.$+P.1&2 04'!$!,'+'!&$+05C,$0$'(&(%'-04'!$02$+$'$&#'/$
&,$(%4"&# +$,"#'%+$''.-$5C,$*'!$!'%.$! %0&+"!&$.1! %%$!&(%8&,$4 (%&0(%
&,$04$!(D$+$+?4-"0! %%$!&(%8&,$-'0&4 (%&2(&,&,$D+0&%$5
C,$*'!$(0'-2'10! #4 0$*O"%(&0E"'+$0O?&,'&#$'%0$@$+1$8$+"%0$(&,$+(%=?6
+S>'3(0(+$!&(%5B*2$&'/$'%1&2 %$(8,. "+(%84 (%&0=F?6F?SF'%=L?6L?SL?&,$%&,$
4 (%&02(--'-2'10(T$+(%$3'!&-1%$*&,$&,+$$! +(%'&$05B5$5(&(0$(&,$+=FJU=L?+
6FJU6L?+SFJUSL?&,$+&2 ! +(%'&$0'+$&,$0'#$59@$+1*'!$-($0(%'%+&, 8 %'-
4-'%$?(5$5$3'!&-1%$! +(%'&$(0'-2'10&,$0'#$*+'--4 (%&0*&,$*'!$5C,$*'!$
"&-(%$2(--%$@$+&"!,% +!+00(&0$-*5

V"&4"&
6 "+4+8+'##"0&4+(%&'0(%8-$-(%$*+$@$+1&$0&!'0$5C,$-(%$#"0&! %&'(%&,$
0$%&$%!$WXY[\]^_`abcdb`Yebfg\h_i`j?2,$+$g(0&,$@ -"#$*&,$."-/5
229 9
2  22 32
0120323104 56789
6  
!"#$%&
'"#$%&)*$+,-
.
0.
10202020202.202.2.202.202
1.20202.202.2.2.2.2.2.202
10202020202.2.202.2.20202
102.20202.2.2.2.2.2.2.202
102020202.202.2.202.20202
30202.202.2.2.2.2.2.203.2.202.2
1010101010104010404010401
1040101040104040404040401
1010101010104040104040101
1010401010404040404040401
1010101010401040401040101
1010104010404040404040104
0.
1.2.252.2525252525252.252
1020202021202121202120202
40202.2.202.2.252.25252.25212.20212.2
4.202.2.2.2.252.2.25212.21212.21202.2
10202021202021202.20202.2
10212021212021212.20212.2
1.2.2.252.2.252.252.2.252
1.252.25252.2525252.25252
10202020212020212.20202.2
11202021212021212.21202.2
1.2.2.2.252.2.25252.2.252
152.2.25252.252525252.252

'"#$%&6+,$+,-
789:;<=>?@ABCA?9DAEFF.;G>H?I
789:;<=>?@ABCA?9DAE02222;G>H?I

JKLMNMOPRKLOSTMUVWXYVWUVWZKWK[\S]KLS^VR_NW`]SLWKNMRKMOVKOSa
q'+b#c,de%+,ce*fghd+b#c,hijklhm
nco&pe##&*,d
229 9
2  22 2
0120323104 56789
6  

\ h/.W%Q"- 4 2+,)/Q S.K-,emln,O-&!/&]430


o._&+,)/Q S.K-,emln,O-&!/&]430 p+,)/Q S.K-,emln,O-&!/&]430
! "#$%&'()+,"-./-,! "#$%&'()01234563762538175179
:;<=?@A=BCDEFGDHGCFDIBHFBIE
$J"K!/#49LM+,"-./-,$J"K!/#49LM0123456376234N1251N4
O!$!$PQ$.R.S)K.T%'Q$U&"$'./-&!$'&R.)/Q S.KVV
-Q"W%J'O+,"-./-,-Q"W%J'O01234M6426273813L184
X!$!$PQ$.)S.!-.&.SSK.&R!&RQY!ZW..'(.'[!O.O!$R!W.!SS&R.%$&./%Q/
!$(S.-\]L3'.(/..-!$'RQY!SSQ[%&-.'(.-!/.)!/!SS.S&Q&R.Q/&RQ(Q$!S)S!$.V
Q/&.K%-+,"-./-,Q/&.K%-01234M638638491721NL
^./.!/.KQ'.S-Q[&R.2._!K)S.-%$&R.-!K)S.%$)"&1
R&&)1,,%K("/OQK,!,a^PRb
c![+,"-./-,b![01234M63N64944125135
d[![!O.R!-!RQS.%$%&T%&%-'.-O/%.'!-2[!O.-YR%OR&Q"OR.!ORQ&R./"&S.!W.
!RQS..&Y..$&R.K`
e/%!$e%+,"-./-, %82L401234M632635331791N4
^QY%-![!O.'.-O/%.'%[%&R!-!RQS.%$%&V
%!K!P"-R!$!$'+,"-./-,%!K!P"-R!$!$'01234M634622441N218M
X!$!$PQ$.)S.!-.R.S)K.Vd!K-&"OJ
f$&Q$%QgQ ./&Qh!QS%+,"-./-,)!QS%01234863L6374817M13M
iR.Z/-&._!K)S.'.-O/%.!O" .Y%&R.'(.-.j"!S43Y%&R!$.K)&P-)!O.%$-%'.
Q[-%b.2_2_2/.-"S&%$(433369]LL2`
K!$%-R+,"-./-,K!$%-R#4LLL801234N63462338188174
YR!&Y.'Q%$&R%-)/Q S.KO!$!$P4&.SS
J"-b%+,"-./-,J"-b%01234763M62N4N1NN13M
fSS-QS"&%Q$-/.k"'(.'!(!%$-&Q$.!''%&%Q$!S&.-&`
l.!W.!XQKK.$&

229 9
2  22 2
0120323104 56789
6  

 !"#$%
&'()$*
,-.'/0(1'$(2/3$' 45)5'6)%)4)-
7-")2$)!)524)8"9")2:)$%'4(5';;)/($'/"3-.'/0($12;%)4)-
<-='4;'4)6#$5 $$#'/>%#/($9#6)2$9$'"(#'/$?1")2$):#$#(' 48'4;>@8'4;?-
A-B (%'4$'8(%)14'!");$24)2""'C)6('6)")()(%)1'$(2/6$)%(;"5'6)%)4)>)-D-('
14':#6)$';)$)8""#/E$?-

`F !;#($'"(#'/G>@$ !;#(@HIJK@?
B66)6!3* 264#2/>@$)4$@264#2/?
.2()* 7LLAMLNMLO
P#;)"#;#(* L-,N<$MQ$
F' 45)"#;#(* NLLLLH
R);'43"#;#(* ,N<SRH
T"$()4* T !)>U/()"VOSL?>@5"$()4$@?
J2/D 2D)$* B"")W5)1(*&X.YZFY[JS
\H-&YP
BTRT)/(42"Y 4'1)2/
[)$' 45)* 4'D42;;#/DT'/()$(9
42D )7LLL
\'()4)] #4);)/($ a
b !)$1'_$)48'42(")2$(N623$
229 9
2  22 2