ΠΛHPΩMENO

TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KΩ∆IKOΣ 094587 Iωαννίνων
Aριθµός. Aδείας 14

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH ΠOΛITIΣTIKOY
 ΣYΛΛOΓOY ∆OΛOY IΩANNINΩN 
ETOΣ 34ο  AP. ΦYΛ. 135  IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ - ΣEΠTEMBPIOΣ 2017
TAX. ∆/NΣH: AΠOΛΛΩNIAΣ 21  45332 IΩANNINA  e-mail: doliotika@dolo.gr  www.dolo.gr

ο Αντάµωµα των απαντα- χωριανών µας Φόρη Κωσταρά
Τχού ∆ολιωτών, είναι ∆ΟΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2017 και Πάνου Κούρου. Πριν αρχί-
πλέον ένας θεσµός που έχει σει το γλέντι, χαιρετισµό απεύ-
καθιερωθεί στην συνείδηση θυνε εκ µέρους όλων των
όλων µας και που πραγµατοποι- της παράδοσης αλλά και στην παλιά, ανταµώσαµε µε φίλους ∆ολιωτών, ο Πρόεδρος του
είται κάθε χρόνο το καλοκαίρι σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ και γνωστούς και ξαναφέραµε Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολού
στις 17 Αυγούστου, στο χωριό των ∆ολιωτών. Το πολιτιστικό στη µνήµη µας τα παιδικά µας Ιωαννίνων Γιάννης Μποντίνης
µας. Έτσι και φέτος συνεχίζο- αυτό γεγονός είναι αφιερωµένο χρόνια. Η εκδήλωση είναι φορ- λέγοντας:

ντας την παράδοση των τελευ- στην παράδοση και τον πολιτι- τωµένη µε βιώµατα µιας άλλης «Αγαπητοί χωριανοί και
ταίων ετών, ανταµώσαµε και σµό µας, στις ρίζες που µας εποχής. Η χαρά και η συγκίνηση φίλοι του χωριού µας.
πάλι την Πέµπτη 17 Αυγούστου κρατούν δεµένους µε τον τόπο περίσσευε. Είµαστε και πάλι εδώ, για να
2017, στο όµορφο χωριό µας. µας. Ανταµώσαµε χωριανοί και Με δεδοµένο τις δύσκολες ανταµώσουµε, να θυµηθούµε,
Το ετήσιο «∆ΟΛΙΩΤΙΚΟ φίλοι του ∆ολού. Βρεθήκαµε συγκυρίες που περνά η πατρίδα και να νοσταλγήσουµε.
ΑΝΤΑΜΩΜΑ», που θεωρείται η εκεί για να ξαναθυµηθούµε τα µας, η εξακολούθηση αναβίω- Εκ µέρους όλων των χωρια-
 Συνέχεια στη 2η σελίδα
πιο σηµαντική εκδήλωση της σης της παράδοσης και πολιτι- νών σας καλωσορίζω, σας ευ-
χρονιάς βοηθά στη διατήρηση στικής κληρονοµιάς αποτελεί χαριστώ για την συµµετοχή και
βασική προτεραιότητα, πόσο την παρουσία σας στο καθιερω-
µάλλον όταν σ’ αυτήν την προ- µένο πλέον «ΑΝΤΑΜΩΜΑ», και
K O Y B E N TO Y ΛE Σ Tου ∆HM. ΠOTΣH σπάθεια βγαίνουνε µπροστά τα σας εύχοµαι, Καλή διασκέδαση.
επί 34 ολόκληρα χρόνια γρά- παιδιά µας, το µέλλον αυτού Η διασκέδαση και η ψυχαγω-
∆IABAΣTE NA XOPTAΣETE
φουν, κατά περιόδους τα ωραία του τόπου. Η νεολαία µας, όπως γία, σήµερα που οι καιροί είναι
Xαράς Eυαγγέλια. Ποιον να κείµενά τους, που γεµίζουν τις πάντα, είχε την φροντίδα του οικονοµικά στενάχωροι, νοµίζω
πρωτοευχαριστήσω και πόσα να στήλες της εφηµερίδος µας. τραπεζιού, καθώς και το σερβί- είναι απαραίτητα στοιχεία για
γράψω, γι’ αυτόν τον µεγάλο Tέλος όλους γενικά (γράφο- ρισµα του νοστιµότατου (κατά να µπορέσουµε να πάρουµε µια
άθλο της εφηµερίδος µας; ντες και µη γράφοντες) που κοινή οµολογία) παραδοσιακού
Πρώτα θα αρχίσω απ’ τον πληρώνουν, για να κυκλοφορεί ανάσα από την καθηµερινότητα
φαγητού (κρέας µε πιλάφι), και το άγχος.
Σύλλογό µας, διότι αυτός είχε η εφηµερίδα. Eύχοµαι νάµαστε συνεπικουρούµενη από τους Εξάλλου το σηµερινό µας
πάρει την απόφαση να κυκλο- όλοι καλά και να χαιρόµαστε γι’
µεγαλύτερους στην προετοιµα- ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ’ στο αγαπηµένο
φορήσουµε µια εφηµερίδα για αυτό που πετύχαµε «µια χού-
σία των λοιπών εδεσµάτων. µας ∆ολό, και η ενασχόλησή
την ιστορία του χωριού µας. φτα» άνθρωποι από ένα µικρό
Σηµαντικές εξ άλλου, όπως µας µε την παράδοση και η επι-
Mετά σ’ όλους τους χωριανούς χωριό, διασκορπισµένοι σ’ ολό-
και φίλους του χωριού µας που πάντα, ήταν οι προσφορές σε
 Συνέχεια στην 3η σελίδα κτηνοτροφικά προϊόντα, των  Συνέχεια στη 2η σελίδα
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 2

 Συνέχεια από την 1η σελίδα
∆ΟΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2017
µια εξαιρετική πολιτιστική εκδή-
λωση, αποδεικνύοντας πως η
στροφή σε αυτήν, θα µας φέρει παράδοση πρέπει να διατηρεί-
συνοχή, θα µας δώσει κουράγιο ται και να προωθείται σε κάθε
στους λιγοστούς µας µόνιµους δυασµό µε τα άλλα πλούσια
και θα µας γεµίσει µε καλύτερες ευκαιρία. Σ’ αυτό συνετέλεσε
κατοίκους και στον ακούραστο προσόντα που διαθέτει, θα γρά-
σκέψεις για να ξεπεράσουµε και η πρώτη παρουσία σε
πρόεδρό µας Βαγγέλη. Χάρη σ’ ψει την δική του ιστορία στην
οποιαδήποτε δυσκολία ή κρίση. «∆ΟΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ»,
αυτούς βρίσκουµε το χωριό λει- περιοχή µας. Του ευχόµαστε να
Εµείς από την πλευρά µας του νεαρού χωριανού µας
τουργικό και νοικοκυρεµένο. είναι γερός και να συνεχίσει
προσπαθήσαµε απόψε να σας Βασίλη ∆άκα (γιο του Βαγγέλη)
Οι συνθήκες απόψε είναι όπως είναι.
προσφέρουµε ότι καλύτερο στο κλαρίνο, που άφησε οµολο-
εξαιρετικές. Καλώ λοιπόν όλους σας να
µπορούσαµε για να περάσετε γουµένως τις καλύτερες εντυ-
Εκτός από την πολύ ωραία πάρετε µέρος στο χορό. Η βρα-
µια ξεχωριστή βραδιά. πώσεις και κέρδισε τις καρδιές
ατµόσφαιρα και το καλό φαγη- διά είναι δική µας.
Με την υλική βοήθεια του όλων των παρισταµένων, χειρο-
τό, απόψε έχουµε τη χαρά να Σας εύχοµαι καλή διασκέδα-
Χριστόφορου Κωσταρά και κροτώντας τον! Μαζί του τον
καλωσορίσουµε το δικό µας ση. Και του χρόνου να ξαναντα-
Παναγιώτη Κούρου (κρέατα και συνόδευαν αξιόλογοι καλλιτέ-
παιδί τον καλλιτέχνη βιρτουόζο µώσουµε µε υγεία.
τυριά), µε τη βοήθεια της νεο- χνες του είδους, στο βιολί ο

λαίας µας και πολλών χωρια- Γιάννης Νίνης, στο λαούτο ο
του κλαρίνου, Βασίλη ∆άκα µε Μια υπενθύµιση. Παρακαλώ
νών, στήσαµε το τραπέζι όσο Σωτήρης Καραγιάννης, στο
την παρέα του. πολύ, αρχίζοντας το χορό, να
καλύτερα µπορούσαµε.. Μόνο ντέφι ο Σπύρος Γκουγιάννος και
Ο Βασίλης µε την αγάπη του σεβαστούµε τόσο το χώρο, όσο
έτσι ενωµένοι και αγαπηµένοι, ο Θανάσης Ζέκιος και στο τρα-
και το ταλέντο του στο σπου- και την παράδοση, και βέβαια
όπως πάντα, µπορούµε να ελπί- γούδι ο δικός µας Βαγγέλης
δαίο αυτό µουσικό όργανο, το την ορχήστρα µας. Ας είναι οι
ζουµε πως το ∆ολό δεν πεθαί- ∆άκας µε την χαρακτηριστική
κλαρίνο, εξελίχτηκε σε αξιόλο- χοροί και τα τραγούδια µόνο
νει. του πωγωνήσια χροιά της
γο δεξιοτέχνη και µε την πάρο- δηµοτικά - παραδοσιακά, όπως
Τη σηµερινή βραδιά την φωνής του και ο πωγωνήσιος
δο του χρόνου, µε την πείρα το καλεί ο χώρος και η παράδο-
αφιερώνουµε, δικαιωµατικά, Γιάννης Σµπόνιας. Το εκπληκτι-
που θα αποκτήσει και σε συν- ση του χωριού.
Σας εύχοµαι και πάλι καλή κό αυτό µουσικό σύνολο και το
κέφι των χορευτών ανέβασαν
Η αναβάθµιση της ιστοσελίδας µας διασκέδαση.»
το θερµόµετρο του κεφιού στα
(www.dolo.gr) Χαρούµενη νότα έδωσε η ύψη µέχρι τις 7 η ώρα το πρωί.
παρουσία των παιδιών της Άλλωστε, τι είναι το
Πέραν του αναµενόµενου ήταν η ανταπόκριση των επισκε-
“Κιβωτού του Κόσµου“, που Αντάµωµα; Είναι ο θησαυρός
πτών στην νέα µας ιστοσελίδα, µε αποτέλεσµα να πέσει «µαύρο»
φιλοξενούνται στην Πωγωνιανή της παράδοσης που εποπτεύει
για ορισµένες µέρες ώσπου να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουρ-
και τα οποία συµµετείχαν ενερ- τη ζωή µας, µας θυµίζει ποιοι
γία της. Αιτία ο απρόβλεπτος µεγάλος αριθµός επισκεπτών, όπως
γά και στο χορό. είµαστε και µας εµποδίζει να
κάποια στιγµή στις 17 Σεπτεµβρίου ήταν 77! επισκέπτες συγχρό-
∆εν πρέπει να παραλείψου- ξεχάσουµε αλλά και να τα
νως, µε αποτέλεσµα να «πέσει» το site. Χρειάστηκε να αυξήσου-
µε και να ευχαριστήσουµε και χάσουµε…
µε τη διαθέσιµη κίνηση δεδοµένων για τον Σεπτέµβριο, ώστε να
όλους όσους συνέβαλαν στη Και του χρόνου!!
συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία της ιστοσελίδας µας.
Ζητούµε συγνώµη από τους πολυάριθµους φίλους της ιστοσε- διοργάνωση αυτής της όµορ-
Περισσότερες φωτογραφίες
λίδα µας για την απρόσµενη διακοπή. Παράλληλα όµως θα πρέπει φης εκδήλωσης, προσφέροντας
και βίντεο από όλη την εκδήλω-
να οµολογήσουµε την ικανοποίησή µας από την µεγάλη αποδοχή εθελοντικά τις υπηρεσίας τους,
ση, όπως πάντα, στην πρόσφα-
της νέας µας ιστοσελίδας, υποσχόµενοι να συνεχίσουµε µε τον τη νεολαία κυρίως αλλά και
τα ανανεωµένη ιστοσελίδα µας
ίδιο ζήλο την ενηµέρωσή της. τους µεγαλύτερης ηλικίας, που
(www.dolo.gr).
Γ. Μ. κατάφεραν να παρουσιάσουν
Γ.Μ.
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 3

K O Y B E N T O Y ΛE Σ AX! ΠATPI∆A MAΣ ΠOY EΦTAΣEΣ...
 Συνέχεια από την 1η σελίδα
Mόλις άκουσες, εσύ τόβαλες TOY ∆HM. ΠOTΣH
στα πόδια για µέσα στο σπίτι.
κληρο τον κόσµο, να διαβάζουν ∆εν ξέρω αν το θυµάσαι. Σε Eίναι κάτι εντολές πολύ ξεκάθαρες όπως: «ου κλέψεις», «ου
τα νέα για το χωριό τους, τα ευχαριστώ πολύ που µε πήρες ψευδοµαρτυρήσεις», «ου φονεύσεις», «ου µοιχεύσεις» κ.τ.λ.).
ήθη και έθιµα, τα τραγούδια τηλέφωνο, γιατί σ’ αυτήν την ∆υστυχώς οι εντολές αυτές, που ζητάµε σήµερα δεν εφαρµό-
τους, και τους χορούς τους και ...νεανική ηλικία το χρειάζοµαι ζονται απ’ όλους µας. Γιατί µερικοί µπορούν και καταπατούν όλες
γενικά την αθάνατη παράδοση πάρα πολύ και ιδιαίτερα από αυτές τις εντολές, γιατί το θεωρούν κατόρθωµα, ενώ για τους
και ιστορία του χωριού τους ανθρώπους που «φάγαµε ψωµί άλλους τους διπλανούς µας, τους συνανθρώπους µας, αν κάνουν
όπου οι περισσότεροι έχουν και αλάτι» εκείνα τα χρόνια στο τα ίδια µε αυτούς είναι φοβερό αµάρτηµα και ζητούν την κεφαλή
γεννηθεί και µεγάλωσαν, ταξί- χωριό. Nάσαι πάντα καλά και να µας επί πίνακι και γίνονται θηρία και τα βάζουν µε τους πάντες.
δεψαν µακριά και διαβάζοντας µας γράφεις, γιατί ξέρω ότι Aυτοί οι καθ’ όλα KYPIOI και υπεράνω πάσης υποψίας και όπου
χαίρονται και θυµούνται και έχεις πολλά θέµατα απ’ το υπάρχει έστω και λίγη υποψία την καλύπτουν, αµέσως µε διάφο-
νοσταλγούν πάντα το αγαπηµέ- ∆ολό και πιστεύω να τα θυµά- ρους τρόπους και µε το χρήµα, όταν υπάρχει µεγάλο κόλπο δικά-
νο τους χωριό. σαι. Tους χαιρετισµούς µου και ζονται για λίγο χρόνο και όλα σε λίγο ξεχνιούται και πάλι ούτε ...
τα φιλιά µου σ’ όλο το σόι γάτα ούτε ζηµιά.
ΓIA AYTOYΣ αυτού στη Nέα Mάκρη. Για µας, τον υπόλοιπο λαό, εάν µάθουν κάτι δηµιουργούν
ΠOY ME ΘYMOYNTAI συζητήσεις, τσακωµούς, γράφουν και ξαναγράφουν, µεταδίδουν
XPIΣTOΦOPO TΣAMH: Θεω-
τα M.M.E. συνέχεια χωρίς τελειωµό και φτάνουµε σιγά-σιγά να
Θ’ αρχίσω τις ευχαριστίες ρώ µεγάλη υποχρέωση και σ’
κατρακυλούµε σαν τα κούτσουρα στο ρέµα χωρίς ελπίδα σωτη-
µου πρώτα απ’ τους ανθρώπους ευχαριστώ για την επίσκεψη
ρίας και µεταζητάµε σ’ αυτόν τον διεφθαρµένον κόσµο, γενικά
που έγραψαν για µένα στα που µου έκανες, επιστρέφο-
υπόληψη, ηθική, εντιµότητα, δικαιοσύνη και τέλος προκοπή απ’ τη
«∆OΛIΩTIKA» στο τελευταίο ντας απ’ το ∆ολό. Eίχαµε πολλά
χρόνια να σµίξουµε, και πάρα πατρίδα µας.
τεύχος της εφηµερίδος µας: Aχ! Kαηµένη πατρίδα µας που έφτασες.
πολλά που είπαµε, όταν ζούσα-
XPIΣTOΦOPO PAΠTH: E- Eδώ θα σας γράψω µερικά παραδείγµατα, απ’ την προσωπική
µε στο χωριό. Nάσαι πάντα
κτός το γράψιµό του µε πήρε ζωή µου: Συµφωνείς κάποιους για να σας φτιάξουν µερικές εργα-
καλά.
και τηλέφωνο και µιλήσαµε σίες στο σπίτι σου και µετά από λίγο καιρό δεν αναγνωρίζουν
παραπάνω από µισή ώρα. Nάσαι KΩΣTA ANAΣTAΣIOY: Tι να τίποτε και σ’ αφήνουν στην λάσπη, διότι βρήκαν αλλού καλύτερο
καλά Φόρη µου και σε ευχαρι- πω σ’ εσένα Kώστα µου, που
µεροκάµατο και σου λένε, µέχρι εδώ µας χρωστάς τόσα...
στώ πολύ. ∆εν ξέρεις πόσο χαί- πάντα γράφεις για µένα και µε
– Πας σ’ έναν υπάλληλο µιας κρατικής υπηρεσίας, για την
ροµαι όταν ακούω τη φωνή σου, κάνεις να χαίροµαι, σαν µικρό
άλφα δουλειά σου, και φού τελειώσει την κουβέντα µε την κυρία
και πόσο κουράγιο µου δίνεις παιδί, και µου δίνεις πολύ θάρ-
που είναι δίπλα του, ή την εφηµερίδα, σου λέει: «Tι θέλετε κύριε
και θυµάµαι απ’ την παιδική µου ρος, πρώτα για τη ζωή και δεύ-
και βλέπει γρήγορα το ωρολόι του και σου απαντά: περάστε σύριο
ηλικία πάρα πολλά. τερο κουράγιο να γράφω για
κλείσαµε τώρα».
νάχουµε επικοινωνία µεταξύ
∆HMHTPH ZEPBA: Eύγε – Kάποτε πήγα τα χαρτιά µου στην Nοµαρχία, παλιά, και ο
µας. Nάσαι καλά και καλό χει-
∆ηµήτρη, για το κείµενό σου υπάλληλος µου λέει: Tα χαρτιά σου θάναι έτοιµα την άλλη εβδο-
µώνα.
«αστροναύτες ∆ολού...» αλλά µάδα. Πάω ακριβώς όπως µου είπε. Kαι η απάντησή του ήταν η
Eδώ τελειώνουν οι «KOY-
και για τις ωραιότατες φωτο- εξής: «∆υστυχώς κύριε, τα χαρτιά σας δεν υπογράφησαν, λείπει ο
BENTOYΛEΣ» µου, χωρίς να
γραφίες. Mου θύµησες πάρα αρµόδιος υπάλληλος, περάστε από ∆ευτέρα».
ξεχάσω όλους τους χωριανούς,
πολλά απ’ τον παλιό καλό καιρό – Tην ίδια περίπου περίπτωση ένας φίλος µου, πήγε να πάρει
συγγενείς και φίλους, που βρέ-
και για τα καλά σου λόγια για τα χαρτιά του, και του λέγει ο υπάλληλος: «Συγνώµη τα χαρτιά
θηκαν τον Aύγουστο στο ∆ολό
µένα. Σε ευχαριστώ πολύ και σου χάθηκαν, σας παρακαλώ φτιάξτε άλλα, και θα πληρώσω εγώ
και συγκεκριµένα στο µεγάλο
νάσαι πάντα καλά και να µην για τα χαρτόσηµα».
και υπέροχο αυτό πανηγύρι στο
µας ξεχάσεις, να ξαναγράψεις, – ∆ίνεις σε κάποιον χρήµατα για να τον εξυπηρετήσεις ή
«αντάµωµα των ∆ολιωτών» να
όταν βέβαια ευκαιρείς. Πιστεύω δανεικά γιατί είναι γνωστός σου, συγγενής, φίλος και τροµάζεις
ευχαριστήσω, απ’ τα βάθη της
ότι πρέπει να έχεις ύλη, απ’ τον στο τέλος να τα πάρεις, έστω και µε δόσεις. Kαι µιλάµε όχι για
ψυχής µου, που µε θυµούνται
αείµνηστο πατέρα σου, ο οποί- σήµερα, µε τέτοια ακρίβεια, αλλά για πολύ παλιά.
και µου στείλανε τους χαιρετι-
ος πάντοτε µου έλεγε πολλές σµούς και τα φιλιά τους, µέσω – Eάν τύχει να πας σε Nοσοκοµείο, για περίθαλψη, αλί και
φορές, τα καλοκαίρια που αντα- της αδελφής µου Λίτσας αλίµονο. Eκεί οι νόµοι λειτουργούν στο ακέραιο. «O γιατρός
µώναµε στο χωριό: «Kάτι έχω Πότση-Bραβορίτη και Γιάννη σήµερα λείπει». Σήµερα κύριε, απεργούµε». «∆εν επιτρέπεται η
Mήτσο, αλλά δεν ευκαιρώ». Mποτίνη. είσοδος, λόγω εκτάκτων περιστατικών».
XPHΣTO ΦΩTOΠOYΛO: Γνω- Eύχοµαι και εγώ σ’ όλους Tι να θυµηθώ και τι να πρωτογράψω, αφού κάθε µέρα γίνονται
ρίζω καλά την αγάπη σου, για σας νάστε πάντα καλά και να πάρα πολλές παρανοµίες, βλέπουµε στην τηλεόραση καταγρά-
το ∆ολό και τους ∆ολιώτες. ξαναπάτε και του χρόνου στο φουν οι φυλλάδες, όλες των Aθηνών.
Eγώ προσωπικά σαν (καινούρι- πανηγύρι του χωριού µας, γιατί H αδιαφορία, η ασυνειδησία, η διαφθορά, το ψέµα και η κλεψιά
οι) γείτονες τότε σε γνώρισα σε είναι το καλύτερο, όχι µόνον (νόµιµη όµως) και όχι σαν αυτούς τους αχρείους τους τσαντάκη-
ηλικία περίπου 6-7 χρονών, ένα για το φαΐ και ποτό, αλλά για δες που σου παίρνουν την τσάντα µε την βία, δίνουν και παίρνουν
πρωί που κατέβαινα απ’ το σπίτι την παραδοσιακή του ιστορία, και το κακό παράγινε και θέλει κτύπηµα στη ρίζα, διότι διαφορετι-
µου στο ∆ολό να παίζεις έξω στους χορούς, τα όργανα, τα κά το δέντρο του κακού έχει θεριέψει πολύ.
στην στέρνα, στο σπίτι των τραγούδια και την τοποθεσία Όλα τα παραπάνω συνέβαιναν παλιά, σήµερα στον 21ο αιώνα,
Mητσκαραίων και εγώ στο που γίνεται ο χορός και το τρα- συµβάινουν χειρότερα, και τελειωµό δεν έχουν. Kαι κάνω το ερώ-
δρόµο από πάνω σου µίλησα πέζωµα µέσα στο χοροστάσι τηµα, σαν γέρος: «Eγώ δεν έχω ελπίδα να δω κάτι το καλύτερο,
λέγοντας: στο κέντρο του χωριού. Kαλό τα παιδιά και τ’ αγγόνια µου άραγες θα δουν;
– Πώς σε λένε πασιά µου; Xειµώνα. H απάντηση είναι δική σας και την θέλω. Σας ευχαριστώ».
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 4

Αναφορές για το χωριό µας TO ΠEPIBAΛΛON MAΣ
Τις τελευταίες µέρες, όπως µας ενηµέρωσαν χωριανοί µας, Tου Σωκράτη Oικονόµου
δηµοσιοποιήθηκαν δύο αναφορές που διαφηµίζουν το χωριό µας.
Πρόκειται για το δελτίο καιρού του τηλεοπτικού σταθµού “ΣΚΑΙ”,
που παρουσιάζει η Χριστίνα Σούζη και κατά τη διάρκειά του προ- εριβάλλον είναι, ο χώ- νάει τις σχέσεις των ζωντανών
βάλλει φωτογραφίες από όλη την Ελλάδα που αποστέλλονται
από τηλεθεατές. Στις 21 Σεπτεµβρίου προβλήθηκε η παρακάτω
Προς, ο τόπος στον οποίο οργανισµών µε το περιβάλ-
αναπτυσσόµαστε και ζούµε. λον). Oι ειδικοί αυτοί επιστήµο-
φωτογραφία, που είχε σταλεί από επισκέπτρια του ∆ολού, από το
Eίναι οι φυσικές και οι κοινωνι- νες, περιβαλλοντολόγοι και
συγκρότηµα του Φόρη Κωσταρά, συνοδευόµενη από σύντοµη
κές συνθήκες στις οποίες οικονοµολόγοι ερευνούν τα
αναφορά στο παραδοσιακό χωριό µας.
ζούµε, δηλαδή οι φυσικές, πάντα και µας προτρέπουν και
οικονοµικές και πολιτιστικές βοηθούν την Πολιτεία, µε κα-
καταστάσεις. νόνες για το περιβάλλον, όπως
Έτσι υπάρχει το φυσικό, το καθαριότητες, όχι ρύπανση,
κοινωνικό το πολιτιστικό, το καθαροί δρόµοι, χώροι άθλη-
πολιτικό, το θρησκευτικό, το σης, καθαρές λίµνες, θάλασ-
οικογενειακό και το εργασιακό σες, ποτάµια, ρέµατα, λαγκά-
περιβάλλον κ.ά. δια, δάση-γειτονιές πλατείες
Mε λίγα λόγια, γενικά ο και φυσικά και τα χωριά µας.
περίγυρός µας. Eίναι ο χώρος, Όλα αυτά επιδρούν στη ζωή
όπως είπαµε, που αναπτύσσο- του ατόµου στη βίωσή του και
νται τα κύτταρα και οι οργανι- καθορίζουν την ανάπτυξη του
σµοί που επιδρούν και από τον κάθε ατόµου.
οποίον εξαρτάται η βίωσή µας, Όσο καλύτερο και καθαρό-
δηλαδή παράµετροι που επι- τερο είναι το περιβάλλον, τόσο
δρούν στη ζωή του ατόµου και καλύτερα ζουν οι άνθρωποι.
Η άλλη αναφορά προέρχεται από την ταξιδιωτική ιστοσελίδα καθορίζουν την ανάπτυξή του. Γιατί η επίδραση των ανωτέρω
“diakopes.in.gr”, όπου µέσα από πολλές φωτογραφίες (από το site Όσο καλύτερο είναι το συµβάλλει στη βίωσή µας.
µας) και ένα κατατοπιστικό κείµενο ενηµερώνει για την ιστορία, περιβάλλον, φυσικό, καθαρό, Σωστή λοιπόν ανακύκλωση
το περιβάλλον και τα αξιοθέατα του χωριού µας, µε τίτλο “ ∆ολό υγιεινό, οικονοµικό πολιτιστικό και διαχείριση µε κάδους καθα-
Ιωαννίνων, το γνήσιο Ηπειρώτικο χρώµα”. Αξίζει κανείς να το δει:
κ.ά. τόσο καλύτερα ζουν οι ρούς και υγιεινούς των απορ-
http://diakopes.in.gr/trip-ideas/article/?aid=210764
άνθρωποι, γιατί η δράση των ριµµάτων και των αναλωσίµων
ανωτέρω, συµβάλλει τα µέγι- υλικών (π.χ. χαρτί, πλαστικά,
Νεολαία - Παράδοση στα στη βιώση µας. είδη καθαριότητας, µολύβια
Aυτός ο χώρος, κοντινός, κ.λ.π. και τα λοιπά).
Είναι ενδιαφέρον σηµείο των καιρών που ζούµε να βλέπεις
εθνικός και µακρινός καθορίζει Όλα αυτά και µε λίγη προ-
έναν µεγάλο αριθµό νέων να δραστηριοποιούνται µέσω της
την ύπαρξή µας. σπάθεια όλοι µας, βελτιώνου-
παράδοσης. Παρόλο που κάποια κακοπροαίρετα βήµατα εξέλιξης
Όλοι µας είµαστε εξάρτηµα µε το περιβάλλον, καθένας µε
έδειχναν πως η παράδοση θα ξεχαστεί, θ’ αφεθεί στο παρελθόν,
του περιβάλλοντος, γι’ αυτό, τον τρόπο του το κάνουµε υγι-
τέτοιες εκδηλώσεις µπορούν µε άνεση να διαψεύσουν αυτές τις
εικόνες. όταν κανείς δεν έχει επαφή µε εινό, καθαρό και ευχάριστο.
τα γύρω του, λέµε δεν επικοι- Ωστόσο, έχουµε ξαναγρά-
νωνεί µε το περιβάλλον. Tότε ψει και τα M.M.E. καθηµερινά
δυσκολεύεται η ζωή µας, κι σ’ τονίζουν για την καθαριότητα
αυτό συντελεί η ρύπανση, η και τον ευπρεπισµό για το
αποπνικτική ατµόσφαιρα, η περιβάλλον, όλα είναι ανα-
στενοχώρια, η οικονοµική κρί- γκαία.
ση ή ατυχία η οικογενειακή O αρχαίος Πιττακός έλεγε
αδιαφορία κ.ά. Για όλα αυτά, «θεράπευε την Eπιµέλεια» (δη-
τη µέριµνα και το δίκαιο έχει λαδή να επιδιώκεις την επιµέ-
το Yπουργείο Περιβάλλοντος, λεια και να σέβεσαι το
που πρέπει να εφαρµόζει τους Περιβάλλον. O τονισµός για
Nόµους της Πολιτείας, επικου- όλα αυτά τ’ απλά και τ’ ανα-
ρούµενο και από άλλα γκαία είναι απαραίτητος κι ας
Yπουργεία της Πολιτείας, για µη ξεχνάµε το: «H επανάληψη
την καλυτέρευση της ζωής είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως».
Είναι απαραίτητο η παράδοση και η ιστορία µας να µεταφέρε- µας. M’ όλα αυτά και µε την προ-
ται από γενιά σε γενιά µε οποιοδήποτε τρόπο είτε γραπτά είτε Για όλα αυτά –για το περι- σωπική µας προσπάθεια βελ-
προφορικά ή µε κάποιο άλλο µέσο. Μόνο όταν ξέρεις ποιος είσαι, βάλλον µας– υπάρχει η τιώνουµε, σώζουµε το περι-
από πόσες κακουχίες επιβίωσες και είσαι ακόµα εδώ , µπορείς να Eπιστήµη του εξοπλισµού, η βάλλον και η ζωή µας γίνεται
πιστέψεις σ αυτό που θέλεις να γίνεις ή που δε θέλεις! περιβαλλοντολογία καθώς και ωραία και ευχάριστη.
Ι.Μ. η οικολογία (κλάδος των βιο- Σ. OIKONOMOY
λογικών επιστηµών, που ερευ- Συν/χος Eκπαιδευτικός
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 5

Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Aδελφότητος
∆ολού της Hπείρου ο «Άγιος Xριστόφορος» του έτους 1927
Aξιότιµοι Kύριοι, η άµιλλα µεταξύ µας και θα φιλο- µερον λογοδοτούµεν η Aδελφό- τις τα κονδύλια της γραφικής
Σήµεραν συµπληρούται σχε- τιµηθώµεν περισσότερον. ∆ι’ ο της µας είχε το ατύχηµα να χάση ύλης, των Kαταστατικών κ.λ.π.
δόν έτος από της ηµέρας εκεί- και παρακαλώ Yµάς, όπως εκ- εν επίλεκτον µέλος της, το οποί- κάπως εξωγκοµένα, αλλά προέ-
νης κατά την οποίαν όπως και φράσητε εις τον κ. B. ∆ιαµα- ον εάν επέζη θα ετίµα το χωριό βηµεν εις την δαπάνην ταύτην
σήµερον συγκεντρωµένοι µας ντούκον τον έπαινόν σας και τας µας πολύ. Γνωρίζετε βέβαια και µη αποβλέψαντες µόνον εις τας
ετιµήσατε διά της ψήφου Σας και ευχαριστίας Σας. µαντεύετε ότι θέλω να σας πω ανάγκας του παρόντος έτους
µας αναθέσατε την διοίκησιν της H Aδελφότης δεν έχει δυστυ- διά τον αείµνηστον Hλίαν Zορ- αλλά και εις τας των µεθεποµέ-
επανιδρυθείσης Aδελφότητός χώς να επιδείξη εφέτος εκτέλε- µπάν. ∆εν γνωρίζετε όµως ότι η νων ετών. Oύτω παραδίδοµεν
µας. σιν έργων, οία προβλέπονται Φύσις τον είχε προικίσει µε εν αποδείξεις πληρωµών βιβλία,
Eπί τη ευκαιρία δε ταύτη ας υπό του Kαταστατικού αυτής. Kαταστατικά κ.λ.π. διά µίαν και
αναµνησθώµεν όλοι µας νοερώς Kαι τούτο διότι αφ’ ενός µεν δεν Aπό το αρχείο πλέον πενταετίαν.
και ευνωµόνως εκείνων, οίτινες υπήρχε ο απαιτούµενος χρόνος του Nίκου Yφαντή Tην µεγαλιτέραν ενίσχυσιν
υπό ξένον ζυγόν προ πολλών αφ’ ετέρου δε έλειπον υλικά µέ- του Tαµείου µας έδωσε το Λα-
ετών πρώτοι είχον την ιδέαν να σα, δεδοµένου ότι η Aδελφότης σπάνιον τάλαντον της χαρτο- χείον και επί τη ευκαιρία ταύτη
ιδρύσωσιν Aδελφότητα εν µας συνεστήθη εκ του µηδενός. γραφικής υπηρεσίας του Στρα- ευχαριστούµεν υµάς διά την
Kων/πόλει, ως επίσης και των Έχει όµως να αναφέρη εις το τού, διά το οποίον ο Στρατηγός πρόθυµον αγοράν αυτού ως και
µετέπειτα ∆ιοικητικών Συµβου- ενεργητικόν της 1ον) ότι επέτυ- Nίδερ θα τον εισήγε να σπουδά- τους εν Aµερική, Aυστραλίαν
λίων αυτής, τα οποία επί πολλά χε την επίσηµον αναγνώρισιν ση δαπάναις του Kράτους εις το Pουµανίαν και Θεσσαλονίκη ευ-
έτη προσέφερον τας υπηρεσίας του Σωµατείου υπό της Kυβερ- Πολυτεχνείον ∆ι’ ο και η Aδελ- ρισκοµένους. Eν γένει δε οι απα-
των. ∆ιά της επανασυστάσεως νήσεως και συνέταξε το Kατα- φότης µας µνήµην των αρετών νταχαού συγχωριανοί µας επε-
δε της Aδελφότητος εκείνης, στατικόν αυτού, 2ον) ότι ενίσχυ- του εκείνων κατέθεσε στέφανον δείξαντο προθυµίαν προς αγο-
ελεύθεροι πλέον ηµείς το έργον σε υλικώς το Tαµείον της Aδελ- επί της σορού του και παρηκο- ράν αυτού.
εκείνων καλούµεθα να συνεχί- φότητος εις τοιούτον βαθµόν, λούθησε την κηδείαν του µέχρι Ως βλέπετε πλην του κονδυ-
σωµεν, αλλά µε περισσοτέρους ώστε πλην της καλύψεως των του τάφου, όπου του απέτεινε το λίου των εσόδων και εξόδων
καρπούς, έχοντες πάντοτε την πρώτων και πολλαπλών εξόδων ύστατον χαίρε. υπάρχει και τρίτον τοιούτον ανα-
προστασίαν και τας ευχάς της να παρουσιάσει και πλεόνασµα Iδού ο απολογισµός των εσό- φερόµενον εις τας οφειλάς
µητρός µας Eλλάδος. εκ ∆ραχµ. 18.003.10 κατατεθει- δων και εξόδων του έτους 1927 προς την Aδελφότητα, αι οποίαι
Γνωρίζητε βέβαια τας συνθή- µένων εις την Eθνικήν Tράπεζαν Έσοδα δεν έχοµεν καµµίαν αµφιβολίαν,
κας υπό τας οποίας συνέστη η της Eλλάδος, 3ον) ότι παρέθεσε Aπό Λαχείον ∆ρ.18795,00 ότι θα εξοφληθώσι µέχρις οβο-
νυν Aδελφότης, υπό τας οποίας το ετήσιον γεύµα της Aδελφότη- » Φωτογραφίες » 950,00 λού σιγά, σιγά.
συνθήκας δεν έλειψαν δυστυ- τος το οποίον εκτός του ότι µας » Eτήσιον γεύµα » 4800,00 ∆εν µας ήτο δυνατόν εφέτος
χώς και αι διαφωνίαι. Aλλά το ∆. έδωσε µικρόν τι κέρδος, µας πα- ∆ικαιώµατα εγγραφής » 1375,00 να ασκήσωµεν µεγαλυτέραν
Συµβούλιον, έχον πάντοτε την ρέσχεν επί πλέον την ευκαιρίαν Συνδροµαί Tακτ. µελών » 8006,00 πίεσιν εις τους χρεώστας της
εµπιστοσύνην υµών, εχώρησε να γνωρισθή το χωριό µας από » » » » 810,00 Aδελφότητος. ∆ιότι είναι αλή-
µετά θάρρους προς τα εµπρός, τας πέριξ κοινότητας και να εκτι- » Ξένων Συνδροµητ « 900,00 θεια ότι πολύ εφορολογήθηµεν
παρακάµψαν δε όλα τα εµπόδια µηθή δεόντως και 4ον) ότι έθεσε ∆ωρητών » 150,00 για µια χρονιά.
επετέλεσε σηµαντικάς προό- τας βάσεις της όλης εργασίας Προσφοραί » 78,00 Oι διάδοχοι υµών παρακα-
δους ως θέλετε ίδει εκ του κατω- είς τρόπον ώστε τα απερχόµενα ––––––––––– λούνται να έχωσιν υπ’ όψει των
τέρω παρατιθεµένου απολογι- έτη να φέρωσι τους αναµενοµέ- Σύνολον ∆ραχµ. 35864,50 την είσπραξιν των καθυστερου-
σµού. νους καρπούς και οι διάδοχοι µένων τούτων, βέβαιοι πάντοτε
∆ιά την επιτυχή όµως αυτήν ηµών να συγκοµίσωσιν αυτούς Έξοδα εις την πρόθυµον ηµίν υποστήρι-
δράσιν της Aδελφότητός µας πλουσίως. ∆ι’ αναγνώρισιν Aδ. ∆ρ. 800,00 ξιν.
οφείλοµεν να οµολογήσωµεν Eπί πλέον δε εσχάτως εγένε- Σφραγίδα » 200,00 ∆εν θέλω δε λέγω ταύτα να
ότι µας υπεβοηθήσητε πολύ και το ενέργεια παρά τω Bουλευτή Kαταστατικά » 1110,00 δικαιολογήσω όλους µας διότι
σεις, ιδιαιτέρως δε ο κ. B. ∆ιαµα- ηµών κ. Mελά, όπως δοθή και εις Bιβλία λογιστικά » 1145,00 υπάρχουν και µερικοί, οίτινες
ντούκος, ο οποίος δεν εδίστασε την Kοινότητα µας µικρά χρηµα- Aγορά δώρων λαχ. » 2400,00 δεν έπρεπε να καθυστερήσωσι
να µας παραχωρήση την οικίαν τική αρωγή εκ του κληροδοτήµα- Έξοδα Tραπεζιού κλπ. » 6915.40 και να αµελήσουν τόσον. Έχο-
του διά τας συνεδριάσεις του ∆. τος του αειµνήστου Mελά. Aπε- –––––––––––– µεν όµως την ελπίδα ότι πάντες
Συµβουλίου και να µας εξεύρη σπάσαµεν παρ’ αυτού την υπό- Σύνολον ∆ρ. 12570.40 διά του χρόνου θα φανώσι καλύ-
και οίκηµα διά τας Γεν. Συνελεύ- σχεσιν ότι θα µας παρείχετο αύ- Συµφώνως ταις αποδείξεσιν τεροι και γενναιότεροι υποστη-
σεις κατά τα πρώτα βήµατα της τη και αν δεν επήρχετο το γνω- ρικταί της Aδελφότητος. Φθάνω
Kαθυστερούµενα
Aδελφότητος. Nοµίζοµεν ότι θα στόν ατύχηµά του είµεθα βέβαι- δε µέχρι του σηµείου να πιστεύ-
Eκ ∆ωρητών ∆ρ. 35000
ήτο παράλειψις αν δεν αναφέ- οι ότι θα ελαµβάνοµεν ταύτην. ωµεν ότι θα έλθη ηµέρα κατά την
» Λαχείων » 339500
ροµεν τι περί αυτού και δεν εκά- Tο αυτό ατύχηµά του παρε- οποίαν το ήµισυ των µελών να
» Συνδροµών » 332500
µνοµεν εύφηµον µνεία περί κώλυσεν ηµάς από του να ενερ- είναι δωρηταί της Aδελφότητος.
» του ετησίου γεύµ.» 7500
όλων εκείνων, οίτινες κάτι πε- γήσωµεν και διά την αποστολήν Eστέ δε βέβαιοι ότι εις την
» Φωτογραφιών » . 9000
ρισσότερον από τους άλλους ειδικού υδραυλικού προς µελέ- διαχείρισιν της περιουσίας της
––––––––––––
προσέφερον είτε εκ χρήµα είτε την της υδρεύσεως του χωριού Aδελφότητος επρυτάνευσε το
Tο όλον ∆ρχ 723500
άλλως πως. µας. πνεύµα της αυστυράς οικονο-
Eις τον ως άνω παρατιθέµε-
∆ιότι ούτω µόνον θα γεννηθή Kατά το έτος τούτο, διο σή-
νον πίνακα των εξόδων βλέπει
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 6

Πριν... 87 χρόνια... Παιδικό δρώµενο
Την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017, στις 7 το βράδυ, παρουσιά-
O δεκατιστής Xάιρο Kάβος Aργυροκαστρίτης είχε σπάσει προ
στηκε ένα θεατρικό δρώµενο για παιδιά, από παιδιά. Την παρου-
τινος την καµπάνα του ∆ολού και προ τινων ηµερών κατεδικά-
σίαση και επιµέλεια είχε ο Βασίλης Παπαλαζάρου, µε τη βοήθεια
σθη εις Bοστίναν και έκαµεν έφεσιν εις το Aργυρόκαστρον, εις ο
κατεδικάσθη όχι µόνον να πληρώση την αξίαν της καµπάνας της της Ορέλιας Στίκα-Χρήστου και συµµετείχαν τα παιδιά της
εκκλησίας αλλά και τρίµηνον περίπου φυλάκισιν, διότι το συµβάν “Κιβωτού του κόσµου” του παραρτήµατος της Πωγωνιανής καθώς
τούτο αντιβαίνει θρησκευτικώς, και έπρεπε περισσοτέραν τιµω- επίσης και τα παιδιά του ∆ολού.
ρίαν να λάβη, και οι ∆ολιώται φλεγόµενοι υπό θρησκευτικών
αισθηµάτων ηθέλησαν τούτο να το σηκώσωσιν εις την πόλιν και
µάλιστα έκαστος µετά προθυµίας έσπευσεν αρωγός εις τα δικα-
στικά έξοδα ιδία ο κ. Iωάν. Mουτσόπουλος, όστις και εξ ιδίων του
ουκ ολίγ εθυσίασε· διότι τούτο, όπερ έκαµεν ο Xάιρο Kάβος ούτε
και οι οπαδιοί του Γκιολέκα δεν ετόλµησαν να το κάµουν, οίτινες
είχον καθίσει αρκετόν εκείσε καιρόν.

NEON HΠEIPΩTIKON KENTPON AΘHNΩN
MΠAP H «AΛAΣKA»
Λίαν προσεχώς άρχεται λειτουργούν επί της οδού Πατησίων 6,
το µεγαλείτερον οικογενειακόν κέντρον των Aθηνών µε κρύα
φαγητά και ζεστά της ώρας ως και πρωτότυπα καφέ κ.τ.λ. υπό την
∆ιεύθυνσιν των γνωστών συµπατριωτών µας Bασ. Σακελλαρίου,
∆. Xριστοπούλου και Παναγ. Λιόλιου.
(EΦHM. «HΠEIPΩTIKON BHMA AΘHNΩN» Φ. 113/8 Mαρτίου 1931)
Aπό το αρχείο Kώστα Kωστούλα

Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Aναδροµές...
O υποφαινόµενος όπως έχω
µίας και εν γένει η αποφυγή από την τιµήν να προΐσταµαι του ∆.
πάσης σπατάλης. Συµβουλίου, εκφράζω προς
Eις το παρατεθέν επίσηµον όλους τους συνεργάτας µου την
γεύµα της Aδελφότητος προσέ- ευγνωµοσύνην µου και τας θερ-
φερον µεγάλας υπηρεσίας οι µάς µου ευχαριστίας διά την
κ.κ. K. Kούλας, B. Λουτσούνας,
αρωγήν των, την συνεργασίαν
∆. Zέρβας, B. Παγούνης, Γ. Πα-
των και την σύµπνοιαν, την οποί-
παϊωάννου & Π. Xαρπαλής διά
αν είχοµεν καθ’ όλην την διάρ-
την τάξιν και προθυµίαν µεθ’ ης
κειαν της θητείας µας, χάρις εις
υπηρέτησαν και εσέρβιραν, του
θ’ όπερ πολύ µας συνέστησεν την οποίαν επετελέσαµεν τόσα
εις τα όµµατα των ξένων, οι καλά αν και ολίγα.
οποίοι απεχωρίσθησαν εκφρα- Περαίνοντες την λογοδοσίαν
σθέντες κολακευτικώτατα διά ηµών ταύτην επικαλούµεθα την
το χωριό µας. Tούτους το ∆ιοι- επιείκειάν σας, ευχόµενοι όπως
κητικόν Συµβούλιον και δηµοσία αναλαµβάνοντες σεις πλέον την
ευχαριστεί. συνέχισιν του έργου ηµών, ανα-
∆ωρηταί ενεγράφησαν δύο δειχθήτε καλύτεροί µας και κα-
οι κ. ∆. Zωίδης και Γρ. Kολέφας Στο µεσοχώρι του χωριού Aύγουστος 1988. Aπό αριστερά:
ταστήσητε το χωριό µας πλού-
υπολοχαγός. Tούτους παρακα- Mαρία Φωτοπούλου, Eυτυχία Mαργαρίτη, Φόνη Παγούνη, Mαρία
σιον εκ έργου οδοποιΐας και
λώ την Γενικήν Συνέλευσιν και καλλωπισµού, προσέλθητε βοη- Παγούνη, 2 αδερφές Xριστίνας Mούστου, Nίνα Πότση, Xριστίνα
δηµοσία ευχαριστήση και επαι- θοί εις τους πάσχοντες από- Mούστου, Kορνηλία Tζήµου.......... Πίσω η Bάσω ∆ιαµαντούκου
νέση διά την γενναίαν ωτων αυ- ρους, επανορθώσητε παν κακώς και Eυτυχία Kωσταπαπά, Άννα Kωσταρά σερβίρει τους καφέδες
τήν χειρονοµίαν, ήτις θα έχη µετά την εκκλησία. Πίσω διακρίνεται ο Xριστόφορος Στόλης µε
κείµενον και διατηρήσετε την
πολλούς µιµητάς και θα δώση το άλλους άνδρες.
ενότητα, την αγάπην και τέλος
παράδειγµα και εις άλλους να
να κάµητε ότι άλλο ηµείς δεν εί-
εγγραφούν και ευεργέται να
χοµεν το ευτύχηµα να πράξω-
αναδειχθούν.
Eπίσης έχοµεν περί τους 22 µεν. Xωριανέ, Φίλε αναγνώστη, όσο η εφηµερίδα
ξένους συνδροµητάς, οίτινες O δε Άγιος Xριστόφορος ας θα γράφεται από ελάχιστους, τόσο θα
είναι βοηθός µας
προθυµότατα προκειµένου περί
του χωριού µας προσεφέρθησαν Eν Aθήναις τη 26 ∆εκεµβρίου αποµακρύνεται από σένα.
να εγγραφώσι συνδροµηταί. Kαι 1927 Γράψε τις αναµνήσεις, τα οράµατα,
τούτους ευχαριστούµεν εκ καρ- O Πρόεδρος
δίας. Xαρίλαος Xρ. Zωίδης
τον πόνο, την ελπίδα.
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 7

Σκέψεις - Σχόλια AΠO TON A∆OΛO-∆OΛIΩTH

ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ όπως όλοι µας, τα µάζεψες και επιστέφεις
στην πόλη από όπου ήρθες για να βρεθείς
Το καθιερωµένο καλοκαιρινό τραπέζι
ξανά αντιµέτωπος µε τις γνωστές υποχρε-
µας «ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ», έγινε γνωστό σε
ώσεις, το γνωστό διαµέρισµα, το ωράριο
όλη την περιοχή, σαν το «πανηγύρι του
και η µετακίνηση στη δουλειά, το αφεντικό
∆ολού’», µε αποτέλεσµα να κερδίζει όλο
σου και τόσα άλλα της καθηµερινότητα.
και περισσότερους θαυµαστές, και να πληµ-
µυρίζει το µεσοχώρι από επισκέπτες. Κάθε
Ελπίζουµε και ευχόµαστε να έχετε απο-
χρόνο και περισσότεροι. Και αναρωτιέται
λαύσει τις διακοπές σας και αυτές να είναι
κανείς ποιος είναι ο λόγος. Θέλεις η δύνα-
µια αφορµή για να αναζωογονήσετε την
µη της παράδοσης, ο χαρακτήρας του, η
ζωή σας µε µικρές ή µεγάλες αλλαγές.
φιλοξενία µας. Μάλλον το καθένα ξεχωρι-
Προσπαθήστε να κάνετε την επιστροφή
στά και όλα µαζί αποτελούν τους βασικότε-
στην καθηµερινότητα µια διαδικασία ευχά-
ρους λόγους που ενθουσιάζουν τους επι-
ριστη και ευκολότερη. Γιατί είναι πάντα
σκέπτες.
σηµαντικό στο τέλος να µένει το καλό.
Πάντως όσο άσχηµα και να περάσεις στις
Πράγµατι η δύναµη της παράδοσης και τύχη, τέτοιες µέρες του Αυγούστου, να λει- διακοπές, δεν θα είναι ποτέ χειρότερα από
το ξεχωριστό δέσιµο του ∆ολιώτη µε τον τουργήσει η κεντρική µας εκκλησία και να µια ∆ευτέρα πρωί στη δουλειά.
τόπο του, η ισχυρή ∆ολιώτικη ταυτότητα, εκκλησιαστούµε. Αιτία το µνηµόσυνο της Τέλος σε αυτούς που αφήσαµε πίσω µε
κρατούν ζωντανά βασικά χαρακτηριστικά Ευτυχίας-Φορτουνάτας Λιόλιου. ∆υστυχώς βαριά καρδιά, τους ευχόµαστε, Καλή δύνα-
του πανηγυριού, ώστε να διατηρείται σε αυτές τις µέρες πανηγυρίζουν πολλά χωριά µη να έχουν, να αντέχουν και να ξέρουν
υψηλά επίπεδα η αίσθηση της µοναδικότη- της περιοχής που αναγκάζουν τον µοναδικό πως τους σκεπτόµαστε, τους αγαπάµε και
τας, και , κατά µία έννοια, της «επαναστατι- εναποµείναντα παπα-Φάνη να αδυνατεί να ποτέ δεν τους ξεχνάµε.
κότητας» που δίνει το πανηγύρι στον συµ- τα εξυπηρετήσει. Πάντως οφείλουµε να τον Καλό φθινόπωρο και καλό χειµώνα σε
µετέχοντα. ευχαριστήσουµε εκ µέρους όλων των χω- όλους.
ριανών, ιδιαίτερα δε εκ µέρους των παραθε-
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ
ριστών που είχαν την τύχη να ακούσουν τον
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ήχο της καµπάνας, να προσκυνήσουν και να
ανάψουν κερί στον Άγιο. Ήταν επιθυµία Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά
τους και ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστησή µια νέα αφετηρία γεµάτη στόχους, προσδο-
τους, κίες και όνειρα στο δύσκολο αλλά συναρ-
παστικό δρόµο των µαθητών προς την κατά-
Το σπίτι στο χωριό βρίσκεται εδώ και κτηση της γνώσης.
χρόνια µέσα µου. Το σπίτι στο χωριό είµαι Σ’ αυτήν την πορεία, ευχόµαστε σε κάθε
εγώ. Τα καλοκαίρια κατοικώ εγώ µέσα του µαθητή και µαθήτρια, σε κάθε εκπαιδευτικό
και αδειάζω το µυαλό µου από µια χρονιά και σε κάθε γονέα να εφοδιαστούν µε ψυχι-
πληµµυρισµένη µε αγωνίες και προσπα- κή δύναµη, υποµονή αλλά και πίστη για την
Φέτος δοκιµάσαµε κι ένα νέο σχήµα θώ να συµπυκνώσω τη ζωή όπως θα έπρεπε πραγµάτωση των στόχων τους. Στη δύσκο-
µουσικών που µας κατέπληξαν. Πρόκειται να τη ζω, σε 15 µέρες. Τους χειµώνες, λη αυτή περίοδο για τη χώρα µας, το σχο-
για το συγκρότηµα του Βαγγέλη και Βασίλη κατοικεί αυτό µέσα µου, σαν ένα τόσο δα λείο µπορεί και πρέπει να γίνει χώρος προ-
∆άκα. Ο νεαρός Βασίλης, ένας νέος καλλι- µικρό φωτάκι, σαν αυτό που έχουµε πάντα όδου, δηµιουργίας και ελπίδας.
τέχνης, που γνωρίζει καλά την λαική τοπική µόνιµα αναµµένο το βράδυ για να βρούµε Καλή σχολική χρονιά.
µουσική παράδοση, ένας πηγαίος δεξιοτέ- τον δρόµο, αν ξυπνήσουµε µέσα στη νύχτα,
χνης του κλαρίνου, κατέπληξε τους πάντες για να µην τροµάξουµε. Σαν φάρος που µε
. Με το γλυκό του κλαρίνο, το ύφος, το το αδιάκοπο άναψε-σβήσε µε καθησυχάζει
χρώµα και το «φύσηµά» του, «έσπειρε»
κέφι, µας παρέσυρε και χωρίς να το κατα-
λάβουµε µας βρήκε το ξηµέρωµα

Μοναδική βραδιά που αποζηµιώνει
σίγουρα όσους επέλεξαν να γλεντήσουν
µαζί µας αυτή την περίοδο, αφού ο χορός
και η διασκέδαση δηµιουργούν το κατάλλη-
λο σκηνικό για να αποχαιρετίσουµε µε τον
πιο όµορφο τρόπο το καλοκαίρι που µας ότι θα είναι πάντα εδώ.
έφυγε..Πολλά µπράβο σε όλους. Επιστροφή από διακοπές. Πότε φύγαµε,
Και του χρόνου. πότε γυρίσαµε, ένας Θεός ξέρει... Όµως
Μετά από πολλά χρόνια είχαµε την όλα τα ωραία τελειώνουν κι έτσι κι εσύ,
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 8

Σκέψεις - Σχόλια Eπανατύπωση του cd «Πολυφωνικά
Πρώτες µέρες της σχολικής Στάσου δα να διασκεδάσεις τραγούδια ∆ολού Πωγωνίου» από
χρονιάς! Θες, δε θες, επηρεά- µε τις οµορφιές της Πλάσης!
ζεσαι. Κόψε απ’ τα περβόλια πάλι τον Πολιτιστικό µας Σύλλογο
Αν είσαι µαθητής επηρεάζε- του χινόπωρου τα κάλλη!
σαι πολύ, αν είσαι γονιός ακόµα
περισσότερο, µα όποιος κι αν Να σταθώ; ∆εν ευκαιρώ
είσαι σίγουρα, κάνεις µια σκέψη γιατί πάω στο φτερό.
για την χρονιά που αρχίζει και Και που πάω, να στο πω;
για το σχολείο. Στο σχολειό µου π’ αγαπώ!
Έτσι κι αλλιώς όλοι µας –
ανεξάρτητα από ηλικία– κρύ- Λουκέτο σε σχολεία της
βουµε ένα σχολικό Σεπτέµβρη περιφέρειας βάζουν η υπογεν-
µέσα µας, αποµεινάδι από τα νητικότητα αλλά και η φυγή
δικά µας σχολικά χρόνια. ολοένα και περισσότερων οικο-
γενειών προς τα
αστικά κέντρα ή
το εξωτερικό.
Το αποτέλε-
σµα σε πολλές
περιπτώσεις
είναι η κατάργη-
ση ή συγχώνευ-
ση σχολικών µο-
νάδων, µε τους
εναποµείναντες
µαθητές να υπο-
χρεώνονται να Στην επανατύπωση του cd «Πολυφωνικά τραγούδια
Αυτή η εικόνα, σχεδόν ίδια διανύουν µεγάλες αποστάσεις ∆ολού Πωγωνίου» προχώρησε ο Πολιτιστικός µας
κάθε χρόνο, φέρνει στο νου, σ’ προκειµένου να παρακολουθή- Σύλλογος.
εµάς τους µεγαλύτερους, ανα- σουν τα µαθήµατά τους. Tο αγαπηµένο σε όλους µας cd, είχε ηχογραφηθεί το
µνήσεις και µια γλυκιά νοσταλ- Η οικονοµική ύφεση έχει 2007. Πρόκειται για µια επιτόπια καταγραφή του χαρα-
γία του παρελθόντος: τότε που συντελέσει σε µεγάλο βαθµό κτηριστικού ηχοχρώµατος που περιλαµβάνει γνωστά και
ήµασταν κι εµείς παιδιά και το στο πάγωµα των σχεδίων πολ-
άγνωστα τραγούδια, τραγουδισµένα από τα οικεία µας
µόνο που σκεφτόµασταν ήταν λών ζευγαριών για δηµιουργία
πρόσωπα. Σπάνιο και πολύτιµο υλικό που ενθουσίασε
το αντάµωµα µε τους φίλους οικογένειας, ενώ παράλληλα το
µας, ο βαθµός στα διαγωνίσµα- ποσοστό των οικογενειών που
δικούς µας και ξένους.
τα, η επιβράβευση του δασκά- δυσκολεύονται να τα βγάλουν H αποτύπωση σε cd της ηχογράφησης εκείνης, είχε
λου, η µπάλα στο διάλειµµα… πέρα στην επαρχία και παίρ- γίνει µε απλό τρόπο µε αποτέλεσµα ύστερα από κάποια
Αυτή είναι η όµορφη εικόνα νουν την απόφαση να φύγουν χρόνια να χαλάει και να χάνεται. Tο cd έχει πια εξα-
του σχολείου και θα ήθελα αυξάνεται, αφήνοντας πίσω ντληθεί.
έστω και ουτοπικά να µείνω σ’ τους έρηµα χωριά και άδεια Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να διαφυλαχτεί αυτό το
αυτή. σχολεία. πολύτιµο αγαθό, µε µια επαγγελµατική αυτή τη φορά
Λόγω της κρίσης παρατη-
εκτύπωση σε ειδικά µηχανήµατα.
ρούµε ότι µεγάλη µερίδα των
Kαι για να δώσουµε την αίγλη που του αξίζει, το συνο-
οικονοµικών µεταναστών απο-
φασίζει να επιστρέψει στην δεύουµε µε ένα ένθετο που περιλαµβάνει κείµενα, φωτο-
πατρίδα τους µε αποτέλεσµα να γραφίες και παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόµενο των
µειώνεται σηµαντικά και ο αριθ- τραγουδιών.
µός των µαθητών που φοιτού- Tο καλοκαίρι το cd θα είναι έτοιµο και πιστεύουµε θα
σαν στα σχολεία. έχει την ανταπόκριση που αξίζει σ’ αυτό το δείγµα της
Ωστόσο αυτό που έχει σηµα- πολιτιστικής µας παράδοσης.
σία και πρέπει να τονιστεί είναι H τιµή είναι 12 ευρώ. Mπορείτε να το αποκτήσετε, µε
η προσπάθεια να συνεχιστεί η
αντικαταβολή ή άλλο τρόπο. τηλεφωνώντας στα τηλέ-
λειτουργία των σχολείων ακόµη
φωνα:
και µε τον ελάχιστο αριθµό των
Τόση βιάση και σπουδή; – 26510 49803 (Λάκης Xρήστου, Iωάννινα)
µαθητών.
Για πού πας, καλό παιδί; – 6936868281 (Γιώργος Mποντίνης, Aθήνα)
∆OΛIΩTHΣ
Κίνησες νωρίς-νωρίς – 6944214969 (Γιάννης Mποντίνης, Iωάννινα)
O A∆OΛOΣ
και τρεχάτο προχωρείς;
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 9

oλύ συχvά εδώ στο πρo- απλώς αυτή τηv ύπαρξή τoυ, από
Πσωπικό µέρoς της εργα- ΣTOXAΣMOI όλα τα άλλα γύρω χωριά.
σίας µoυ πoυ περvάω τις πιο Μέσα λoιπόv σε αυτές τις
πoλλές ώρες της ηµέρας, βρίσκω σκέψεις, βρίσκω κάπoια αvακoύ-
(εδώ αvαφέρω από το ότι εγώ σε µόvo ∆ασκάλoυς. Σπoύδασε
τοv εαυτό µoυ πάρα πoλλές φo- φιση όταv µελετώ το παρελθόv
γvωρίζω, στο δίδυµo βιβλίo το Γιατρoύς, ∆ικηγόρoυς, Λoγιστές,
ρές vα παρακoλoυθώ τις όµoρφες τoυ. Παρόλo πoύ οι διάφoρες
∆oλό στο Πωγώvι τoυ Νίκoυ Επαγγελµατίες, Εµπόρoυς και
φωτoγραφίες µε τις πιο αγαπητές καταστάσεις διέκoψαv τηv ζωή
Υφαvτή, µπoρεί καvείς vα βρει Μεγαλo-εµπόρoυς. Ο ∆ήµo Τζή-
φυσιoγνωµίες ακoύγοvτας τηv τoυ και τηv ιστoρία τoυ και κατά
κάτι περισσότερo) κατέληξα λoι- µoς και ο Γαµπρός τoυ ο Χρήστoς
όµoρφη Πωγωvίσια µoυσική από κάπoιov τρόπo υπάρχει κάπoια
πόv στο συµπέρασµα ότι τοv Τζήµoς-Παπαδόπoυλoς, ήταv µε-
το DVD (το Αλησµόvητo ∆oλό) άγνοια τρόπov τιvά, µεταξύ τoυ
πρoπερασµέvo αιώvα, αφεvός γαλέµπoρoι Σιταριoύ, µεταφέ-
στηv ιστoσελίδα, και vα φυλλoµε- χθες και τoυ σήµερα, ίσως oι
µέv πριν την εγκατάλειψη της ροvτας φoρτηγά πλoία µε σιτάρι,
τρώ το αγαπητό µoυ Λεύκωµα (το σκέψεις µoυ vα βoηθoύv εις µίαv
Κτηvoτρoφίας και τη µεταvά-
Αλησµόvητo ∆oλό) . καλύτερη καταvόηση µεταξύ τoυ
στευση τωv χωριαvώv µας από Tου Xριστόφορου Pάπτη
Ξεφυλλίζovτας τώρα το χθές και τoυ σήµερα. Παρόλo
το ∆oλό εις τηv Κωvσταvτιvoύ-
Λεύκωµα έφθασα στηv 30στή πoυ γvώρισα και έζησα µε όλov
πoλη και σε άλλες Χώρες της από τηv Οδησσό Ρoυµαvίας,
σελίδα η οπoία απεικovίζει το αυτό τον κόσµo (εκτός από
Ευρώπης όπως και σε άλλες στηv Αλεξάvδρεια Αιγύπτoυ κλπ.
∆ηµoτικό Σχoλείo ∆oλoύ το 1908 λίγoυς), γvωρίζω µόvov λίγoυς
Πόλεις της Ελλάδoς, τoυς έδωσε Φυσικά δεv ξέρω εάv µε ό,τι
µε τοv ∆άσκαλό τoυ, Ματθαίo από εσάς. Οι πρoσπάθειές σας
τηv ευκαιρία vα γvωρίσoυv τοv γράφω σας κoυράζω µε τις
Καρακώστα και χαζεύovτας άρχι- και τα έργα σας προς τηv αvάδει-
κόσµo και τις αvάγκες τoυ περισ- διάφoρες σκέψεις µoυ. Σας διαβε-
σα vα δίvω σηµασία στις τόσo ξη και διατήρηση τoυ χωριoύ µας
σότερo! και αφετέρoυ η συµβου- βαιώ όµως ότι πάvτα ψάχvω vα
γvωστές φυσιoγvωµίες διαβά- όµως, µε κάvoυv vα αισθάvoµαι
λή τoυ Πατροκοσµά, όταv επι- γvωρίσω κάτι περισσότερo από το
ζovτας τα οvόµατά τoυς. Εκείvo ξεχωριστή χαρά και περήφαvεια
σκέφθηκε το ∆oλό, όπως δώ- Χωριό µoυ, γιατί αισθάvoµαι
πoύ µε έκαvε vα αφήσω το µυαλό , διότι είσαστε άξιoι συvεχιστές
σoυv σηµασία στα γράµµατα και πάvτα από τότε πoυ άρχισα vα
µoυ vα αvαρωτιέται πρoσπα- τoυ χθεσιvoύ ∆oλoύ, εις το
vα πρoσπαθήσoυv vα σπoυδά- καταλαβαίvω τοv κόσµo, ζώvτας
θώvτας vα δώσει κάπoια εξήγηση οπoίov αvήκω και συvέβαλα κατά
σoυv τα παιδιά τoυς, είχε τα δε τηv ζωή τoυ και γvωρίζovτας
στο γεγovός ότι έµειvα κάπoιov τρόπo και εγώ.
όµoρφα απoτελέσµατά της. καλά τοv κόσµo τoυ, πώς κάτι το
χαζεύovτας σε αυτήv τηv σελίδα, Χριστόφoρoς -Φόρη Μάϊκας
Φυσικά το ∆oλό δεv σπoύδα- ξεχωρίζει, κάτι πιο σπoυδαίo από
είvαι το γεγovός ότι αvάµεσα σε
αυτόv τοv µικρό ∆oλιώτικo κόσµo,
είvαι τρείς ∆oλιώτες ∆άσκαλoι.
Πρoχωρώvτας στο Λεύκωµα,
στηv σελίδα 50, βλέπoυµε το δηµ.
Σχoλείo το 1920 µε δάσκαλo τοv
Πέτρo Θάvo, πιο κάτω στηv σελ.
104. Βλέπoυµε το δηµ. Σχoλείo το
1937 µε δάσκαλo τοv Σπύρo
Παγoύvη, πιο κάτω στηv σελ.
163, βλέπoυµε το δηµ. Σχoλείo το
1951 µε δάσκαλo τοv Παvτελή
Ζωίδη, Άρχισα λoιπόv vα αvαρω-
τιέµαι για τηv δυvατότητα τωv
∆oλιωτώv vα κατoρθώσoυv vα
αvτιληφθoύv και vα δώσoυv τόσo
µεγάλη σηµασία στη σπoυδή και
στα γράµµατα, η οπoία εµφαίvε-
ται από το γεγovός ότι ο αριθµός
τωv ∆oλιωτώv ∆ηµoδιδασκάλωv
τοv πρώτo περασµέvo µισό αιώ-
vα, είvαι τεράστιoς αvάλoγα µε
τοv µικρό πληθυσµό τoυ.
Αρχίζovτας από τοv Ματθαίo
Καρακώστα, τοv Βαγγέλη Πα-
γoύvη, τοv Νικόλαo Ζωίδη τοv Πέ- 1908 ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ολού. Πίσω από αριστ.: Θανάσης Bαλαής (µε το Φέσι) Θείος του Γιώργου Nτόντη και
τρo Θάvo, τοv Ματθαίo Eυτ. Xρ. Mαργαρίτη, ∆ηµήτρης Kουβαράς, Γιάννη Γρανακίδης, Θεοδ. Kουτσός (∆άσκαλος), Γιώργη Zέρβας, Nικ.
Μπάκoυλη, τοv Θεoδόση Κoυτσό, Zωίδης, Bαγγέλη Παγούνης (∆άσκαλος), Παναγ. Zωίδης (Iατρός), Bαγγέλη Mανιώτης, Γιώργο Nάστος (Πύλης)
τοv Γιάvvη Νάστo, τοv Στέφαvo Παππούς του Γιώργου Nάστου, Γιάννη Mπάκουλης, Mέτος (Tούρκος αγροφύλακας του χωριού, στην µέση Mατθαίος
Νάστo, τοv Αριστoτέλη Ζωίδη, Kαρακώστας (∆άσκαλος του χωριού) και ο ιερέας του χωριού παπά-Nικόλας από τη Σωπική.
τov Σπύρo Παγoύvη (ίσως και Eµπρός από δεξ.: Γιώργη Λατσούνας (παππούς του Γιάννη και Γιώργου Mποντίνη), άγνωστο παιδάκι, Bασίλη
άλλoυς από τηv ίδια oικογέvεια Mανιώτης, Bασ. Xρ. Zω:ιδης, Oδυσέας Παπαδηµητρίου (γονεύς του Θανάση, Θωµά και Γιάννη Παπαδηµητρίου),
πoυ εγώ δεv γvωρίζω), τοv Γρηγ. Zωίδης, Σωκράτης Zωίδης, Γιάννη Zωίδης, Xαρίλαος Zωίδης, Aνέστω Mαραγκού (Kαλούδη), Λεύκο (Γκίζα)
Zήση Kούλα, Mητέρα της Eυδοξίας Bαλλερά, Kατερίνα ∆ηµ. ΛAτσούνα και Eυφροσύνη Παγούνη.
Παvαγιώτη Σαρίκo-
Tρίτη σειρά από δεξιά: Xρήστος Kοψιάς, Γιάννη Nάτσικας, (παππούς του ∆ηµήτρη και Bασίλη Nάτσικα), άγνω-
Παπαδηµητρίoυ, τοv Γιάvvη Μα-
στος και Γιάννης Pουτσκοµάνος
λάµη (γvωρίζει καvείς από σας ότι
Tετάρτη σειρά από δεξιά: Zήσης Kούλας, (Γονεύς της Eυδοξίας Bαλλερά), δύο άγνωστα παιδάκια, Παναγιώτη
ο Γιάvvη Μαλάµης ήταv δάσκαλoς Φραστήνης, (Xριστοθάνος), Bασίλη ∆ιαµαντούκος, Aγαθή Tζήµου (Xρ. Παπαδόπουλου, µητέρα του Φάνη Tζήµου-
και γιος τoυ Αvδρέα Μαλάµη) τοv Παπαδόπουλου), Όλγα (∆ιαµαντούκου) Bασ. Λατσούνα, µητέρα της Aντιγ. Γιάνναρου, Mαρία (Mανιώτη) Φωτιάδη -
Παvτελή Ζωίδη και ασφαλώς τοv Mπέη (µητέρα της Hλέκτρας N. Nτάκκα), Kλεάνθη Mανιώτη (Φωτιάδη-Mπέη), Πολυξένη Σιουλαµά (Παν. Zωίδη) µητέ-
αγαπητό Γιάvvη Μπovτίvη, ο ρας του Tάκη Zωίδη, Eυδοκία Σιουλαµά (Σωκρ. Kαρακώστα). Mητέρα της Eλπιν. Aριστ. Zωίδη και Eλ. Xάρη Mέξη,
οπoίoς φυσικά δεv αvήκει στοv Kατερίνα (Mανιώτη) Bασ. Mιντζιλώνη, Mητέρα της Oυρ. K. ∆άκκα και της Iπατίας Γ. Tζιόβα.
πρώτo µισό περασµέvo αιώvα,
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 10

Από αυτό το φύλλο της εφη-
µερίδας µας, ξεκινά µια νέα ΣYNTAΓEΣ MAΓEIPIKHΣ
ενδιαφέρουσα στήλη, που αφορά
τη µαγειρική. Μια προσφορά του Θα ήθελα να κάνω µια πρότα- στην Ελλάδα & τους απόδηµους
Θανάση Παπαιωάννου (αδελφός ση για την εφηµερίδα σας. Είµαι ∆ολιώτες παραδοσιακές & σύγ-
του Παναγιώτη του δάσκαλου). εργαζόµενος στον Τουρισµό ως χρονες συνταγές µαγειρικής &
Με µεγάλη µας χαρά δηµοσιεύ- ΑΡΧΙΜAΓΕΙΡΑΣ (Executive chef) ζαχαροπλαστικής.
ουµε και το γράµµα του για να σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονά-
τον γνωρίσετε. Σε ευχαριστούµε δες στην Ελλάδα. Tου Θανάση Παπαϊωάννου
πολύ Θανάση. (Κρίµα που στις Θα µπορούσα να σας στέλνω
εκδηλώσεις του καλοκαιριού δεν παραδοσιακές & σύγχρονες συν- ΜΙΚΡH ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΓΙΑ ΤΗΝ 1/2 φλ. τσ. γάλα ή νερό ή ξινόγα-
έχεις χρόνο να µας φτιάξεις κάτι ταγές µαγειρικής & ζαχαροπλα- ΜΑΓΕΙΡΙΚH ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ λο (για τον χυλό). Το ξινόγαλο
δικό σου, περισσότερο τώρα που στικής ώστε να έχει η εφηµερίδα ΕΛΛA∆Α ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ δίνει µια πιο πλούσια γεύση
αυτές τις µέρες έφυγε από κοντά µια νέα ενότητα για τους ανα- Τις διατροφικές συνήθειες 1/2 φλ. τσ. σιµιγδάλι ψιλό ή τρα-
µας, απρόσµενα, ο καλός µάγει- γνώστες σας στην Ελλάδα και το των αρχαίων Ελλήνων χαρακτή- χανά
ράς µας και µείναµε ορφανοί). Εξωτερικό. ριζε η λιτότητα. Θεµέλιο τους αλάτι, πιπέρι
Η επιστολή του Θανάση Υ.Γ. ∆εν γνωρίζω πού µπορώ ήταν η λεγόµενη «µεσογειακή
να στέλνω την συνδροµή µου ΕΚΤEΛΕΣΗ:
Προς κ.κ Μποντίνη Ιωάννη & τριάδα»: σιτάρι, λάδι και κρασί. Πλένουµε τα χόρτα και τα
τη Συντακτική Επιτροπή Σας ευχαριστώ πολύ. Το φαγητό συνόδευε κρασί (κόκ-
Με εκτίµηση ψιλοκόβουµε. Τα στραγγίζουµε
Θα ήθελα να σας συγχαρώ κινο, λευκό ή ροζέ) αναµεµειγµέ- καλά και τα αλατίζουµε. Τα αφή-
για την εφηµερίδα ∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ Παπαϊωάννου Αθανάσιος νο µε νερό (κεκραµένος οίνος). νουµε για 15’ σε µία λεκάνη και
είµαι νέος αναγνώστης και διαβά- Από το 1912 ο Auguste µετά τα στίβουµε µε το χέρι όσο
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙ- Escoffier, κορυφαίος µάγειρας της
ζοντάς την µου έρχονται µικρές µπορούµε, να βγάλουν τα χόρτα
ΚΗ Γαλλίας, συνεχίζει να αποτελεί
αναµνήσεις από τα πολύ µικρά τα υγρά τους και τα ξαναβάζουµε
µου παιδικά χρόνια (γεννήθηκα & Μετά από 30 και πλέον έτη σηµείο αναφοράς στη γαλλική στη λεκάνη προσθέτοντας και τα
έφυγα από το χωριό σε ηλικία 6 επαγγελµατικής απασχόλησης µε κουζίνα. Ο Auguste Escoffier είναι µυρωδικά (καυκαλήθρες, άνηθο...)
ετών & είµαι αδελφός του την Γαστρονοµία, θα ήθελα να και ο κύριος λόγος που τόσες Κόβουµε τα φρέσκα και τα
∆άσκαλου Παναγιώτη µοιραστώ µε τους συγχωριανούς πολλές λέξεις και ορολογίες στη ξερά κρεµµύδια και τα προσθέ-
Παπαϊωάννου) µου αναγνώστες της εφηµερίδας µαγειρική και στη ζαχαροπλαστι- τουµε στη λεκάνη µε τα χόρτα.
κή είναι γαλλικές, αφού ήταν ο Χτυπάµε τ’ αβγά σ’ ένα µπολ,
YΠHPETHΣANTEΣ συγγραφέας του πρώτου λεξικού προσθέτουµε το σιµιγδάλι ή τον
για την κουζίνα. Τις δεκαετίες του τραχανά, το πιπέρι και τη φέτα
∆I∆AΣKAΛOI EIΣ KOINOTHTA ∆OΛOY ‘70 και του ‘80 φθάσαµε σε µια (την οποία έχουµε ‘λιώσει’ µε τα
Mε αφορµή τη φωτογραφία του Xριστ. Pάπτη (1908, ∆ηµοτικό Σχολείο πιο προσεγµένη κουζίνα, γευστι- χέρια), τα ανακατεύουµε και τα
∆ολού), δηµοσιεύουµε πίνακα µε τους δασκάλους που υπηρέτησαν στο σχο- κά και οπτικά. Έτσι φτάσαµε στη προσθέτουµε στο µείγµα των
λείο µας από το έτος 1842 έως το 1978, οπότε και έπαψε να λειτουργεί. nouvelle cuisine, έναν τεράστιο χόρτων στη λεκάνη.
σταθµό για την γαστρονοµία. Προσθέτουµε το µισό ελαιόλαδο
Παπά-∆ηµήτρης (παπα-∆άσκαλος) 1842-1847 Στη σηµερινή Ελλάδα γίνονται
Γεώργιος Nικολάου ( » » ) εκ Λαµπόβου B.H. 1849 (1/2 φλ. του τσ.) και ανακατεύου-
προσπάθειες να διαδοθεί και να µε καλά.
Kων/νος Aθανασίου ( » » ) εκ Pοµπατών 1862-1863 επικρατήσει η Μεσογειακή
Kων/νος Σακελλάριος ( » » ) 1857-1863 1855-1867 Ανάβουµε το φούρνο στους
∆ιατροφή... 1900. Σε µια λεκάνη φτιάχνουµε
Σπυρίων Aναγνώστου ( » » ) 1864 Υ.Γ. Η πείρα µού έχει δεί-
Mατθαίος Kαρακώστας εκ ∆ολού 1873 το χυλό, ανακατεύοντας τα αλεύ-
ξει ότι η µαγειρική θέλει αγάπη & ρια µε το γιαούρτι, το υπόλοιπο
Iωάννης Πρόκος εκ ∆ολού 1875 µεράκι. 1/2 φλ. τσ. ελαιόλαδο, αλάτι και
Iωάννης Γραφίδης 1886-1887
πιπέρι. Ανακατεύουµε καλά, να
Xρίστος Kαγιάνος εκ ∆ολού ΜΠΑΤΣΑΡΙΑ ή ΜΠΑΤΣΑΡΑ γίνει ένας µέτριος χυλός, που να
Πέτρος Συντερίκης 1908-1910 (ηπειρώτικη χορτόπιτα χωρίς µη χύνεται εύκολα από το κουτά-
Πέτρος (παπα-∆άσκαλος) φύλλο) λι (αν χρειαστεί, προσθέτουµε
Παναγιώτης Kολιόπουλος Μια συνταγή γεµάτη αναµνή- λίγο γάλα ή λίγο νερό).
Παναγιωτίδης σεις για τους παλιούς και για να Λαδώνουµε καλά ένα στρογ-
Θεοδόσιος Kουτσός εκ ∆ολού την γνωρίσουν οι νεότεροι γυλό ταψί και στρώνουµε το µισό
Πέτρος Θανόπουλος » » 1930 ΥΛΙΚΆ: χυλό. Απλώνουµε επάνω τη γέµι-
Aριστοτέλης Zωίδης » » 1 κιλό διάφορα ‘γλυκά’ χόρτα ( ση (χόρτα κ.λπ.) που ετοιµάσαµε.
Πολυξένη Nτανάκα 1931-32 λάπατα, τσουκνίδα, σπανάκι Αραιώνουµε τον υπόλοιπο χυλό
Φρίξος Xρόνης Tσερβάρι εκ ∆ιλόφου Zαγορίου 1932-1936 κ.λπ.) µε το ξινόγαλο και χτυπάµε στο
Σπυρίδων Παγούνης εκ ∆ολού 1936-1938 6 φρέσκα κρεµµυδάκια µείγµα τον κρόκο. Σκεπάζουµε µε
Έξαρχος Γιώργος 1 ξερό κρεµµύδι, ψιλοκοµµένο τον αραιωµένο χυλό τη γέµιση (
Παντελής Zωίδης » » 1951-1956 1 µατσάκι άνηθο δεν πειράζει αν δεν σκεπαστεί
Kων/νος Kουκουλάρης εκ Πωγωνιανής 1957-1967 1 µατσάκι καυκαλήθρες τελείως) και βάζουµε στο φούρνο
Γεώργιος ∆ερβέτζας 1968-1970 3 αβγά και 1 κρόκ ος τη µπατσαριά για 50’ – 60’ περί-
Nικόλαος Λύτος 1971 250 γραµµ. φέτα που. Πριν τη βγάλουµε, δοκιµά-
Aπόστολος Tσέπης 1971-72 1 φλ. τσ. ελαιόλαδο ζουµε αν έχει ψηθεί.
Γεώργιος Παπανικολάου 1972-1973 2 φλ. τσ. αλεύρι για όλες τις χρή-
Φρειδερίκη Pέσσου 1973-74 σεις (για τον χυλό) Υ.Γ. Αν θέλουµε, προσθέτου-
Σπυρίδων Xαρισιάδης 1974-75 1 φλ. τσ. Καλαµποκάλευρο (για µε και άλλα µυρωδικά (πράσο,
Aλέξανδρος Kωστής 1975-78 τον χυλό) σέσκουλα, µυρώνια κ.λπ.)
Tο ∆ηµοτικόν σχολείον έπαυσε να λειτουργή από ενός έτους 1 κεσές γιαούρτι πρόβειο (για τον Μπορούµε να την φάµε και κρύα
1978 ελλείψει µαθητών. χυλό) µε τη συνοδεία γιαουρτιού.
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 11

Τσίπουρο και µέλι Kοινωνικά ΡΙΞΑΝΕ ΛΑ∆Ι
ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
Κάθε φορά που αναφεροµαι χορευτικό µέτρο είτε στα 5/4 Bαπτίσεις – Γάτσιος Κων/νος 50
στο ∆ολο έρχονται στο µυαλό είτε στα 9/8. – Γεωργακοπούλου Λευκή 50
– O Bασίλης και η
µου εκείνοι οι δωρικοί ρυθµοί Τα “τσακίσµατα” και το “τρέ- – Κούρος Σπύρος 20
Aναστασία Θανοπούλου (κόρη
της Πωγωνήσιας µουσικής, των µουλο” του κλαρίνου, τα “γλι- – Παπαλαζάρου Κων/νος 20
του Πέτρου και της Σοφίας),
αργόσυρτων τραγουδιών µε τη στρήµατα” του βιολιού, η “επι- βάφτισαν το αγοράκι τους και – Λεοντόπουλου Βασιλική 20
δυνατή αρµονία και το σταθερό σηµότητα” του ηπειρωτικού του χάρισαν το όνοµα Mιχάλης. – Ζωΐδης Κων/νος 20
ύφους του ντεφιού. Nα ζήσει κι να χαίρεται το – Καραµαλής Ιωάννης 25
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Επίσης η γεύση από το τσί- όνοµά του. – Τσεµπέρης Παύλος 20
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ πουρο του Χριστόφορου – Νάτσικας Βασίλειος 20
Γάµοι
∆ιαθέτει στιβαρότητα, πλούτο – Ζωΐδου Χρυσάνθη 20
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – Στις 23 Ιουνίου 2017 στην
αρµονία. Εξαιρετικό!! – Σακελλαρίου Ντίνα 50
Ακόµη το µέλι του Βαγγέλη Αθήνα έγινε ο γάµος – Παπαϊωάννου Παναγιώτης 20
– Μαρία Φωτόπουλου (κό-
µε τα αρώµατα από τις βελανι- της Σελεστίν
ρη του Λευτέρη και της – Βραβορίτη Λίτσα 20
διές, τις καστανιές τα όµορφα Θανοπούλου (κόρη του Πέτρου
Βάσως) στο Τµήµα Ιστορίας - – Ζωΐδης Νίκος 50
άνθη του ∆όλου. και της Σοφίας) µε τον Κίµωνα.
Αρχαιολογίας του Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυ- – Παπαδηµητρίου Ιωάννης 50
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Χρώµα σκούρο και γεύση – Τσατσούλη Ευτυχία 20
χισµένοι.
– Ελευθερία Παπαϊωάννου µέτριας γλυκύτητας. Ό,τι πρέ- – Aναστασίου Kων/νος 50
πει για να ειναι ιδιαίτερα υγιει- Θάνατοι
(κόρη του Παναγιώτη - δασκά- – Aναστασίου-Ξυνόγα-
λου και της Μαρίας), στο νό. Εξαιρετικό και αυτό. – Απεβίωσε στις 30 λου Zωή 50
Τµήµα Ψυχολογίας του Η συντροφιά του χειµώνα. Αυγούστου 2017 στα Γιάννενα
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Τσιπουρόµελο. η Μαρία Κουβαρά και αναπαύ- Ενηµέρωση
Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια και επιτυχια θηκε στο κοιµητήριο του Άη Για καλύτερη εξυπηρέτηση
στις παραγωγές σας Γιάννη στο ∆ολό.
παρακαλούµε τα εµβάσµατά
Χριστόφορο και Βαγγέλη. Εκφράζουµε τα θερµά µας συλ-
Θερµά συγχαρητήρια λυπητήρια στους οικείους της.
σας, να τα στέλνετε:
Ελεονώρα Γ. Λιολιου 1) Mέσω της Τράπεζας
στους επιτυχόντες Mνηµόσυνα Πειραιώς στο λογαριασµό του
των Πανελλαδικών ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Πολιτιστικού Συλλόγου, Αριθ.
– Στις 23 Iουλίου 2017 έγινε
Εξετάσεων. στην Πωγωνιανή το ετήσιο µνη- Λογ. ΙBAN:
Επειδή οι συνδροµές, σε
Αγαπηµένα µας παιδιά. εφηµερίδα και εκκλησία, µόσυνο του Kώστα Kουκουλάρη. GR
Η εισαγωγή σας στα ανώ- εισπράττονται στο χωριό εκεί 1401724070005407025725400
– Στις 28 Iουλίου 2017 έγινε
τατα και ανώτερα εκπαιδευτι- και ως έτυχε, χωρίς πολλές στο ∆ολό το ετήσιο µνηµόσυνο 2) Στον Πρόεδρο του
κά ιδρύµατα της χώρας, απο- φορές οι ταµίες να διαθέτουν της Aναστασίας Kούρου. Συλλόγου Ιωάννη Μποντίνη
τελεί την απαρχή µιας νέας µπλοκ αποδείξεων και πολλά- Aς είναι αιωνία η µνήµη τους. Απολλωνίας 21 Τ.Κ. 45332
δηµιουργικής πορείας. κις ούτε χαρτί και µολύβι να Ιωάννινα: α) Με ταχυδροµική
Ευχόµαστε καλό ξεκίνηµα σηµειώσουν, για τον λόγο Ευχαριστήριο επιταγή ή β) µέσω του δικτύου
και καλές σπουδές. αυτόν, τυχόν ονόµατα που Western Union
Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν Στις 16 Αυγούστου τελέσα-
δεν δηµπσιεύονται, παρακα-
στους γονείς και στους καθη- µε θεία λειτουργία στον Ιερό
λούµε ειδοποιήστε µας µέσω ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗ-
γητές σας, οι οποίοι συνέβα- Ναό Αγ. Νικολαου ∆όλου χορο-
της εφηµερίδας µας. Ζητούµε ΣΙΑ
λαν καθοριστικά στην επίτευ- στατούντος του πατέρα
την κατανόησή σας. – Νάτσικας Βασίλειος 50
ξη των στόχων τους, εν µέσω Θεοφάνη από την Πωγωνιανή.
Ευχαριστούµε πολύ. Φέραµε τα οστά της µητέ- – Ζωίδου Χρυσάνθη 50
µιας ιδιαίτερα δύσκολης
συγκυρίας για τον τόπο µας. ρας µας Ευτυχίας- – Καραµαλής Ιωάννης 25
Όσοι µαθητές, παρά τις ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Φορτουνάτας Λιόλιου κατ’ επι- – Τσατσούλη Ευτυχία
θυµία της να ειναι κοντά στο στη µνήµη του συζύ-
προσπάθειές τους, δεν έφτα-
Όπως γνωρίζετε τα «∆Ο- σύζυγο της Γεώργιο Λιόλιο. γου της Θεόδωρου 50
σαν στο επιθυµητό αποτέλε-
ΛΙΩΤΙΚΑ» είναι µια µικρή τοπι- Θελουµε να ευχαριστήσου- – Μαίρη Ζωίδου-Υφαντή 30
σµα, πρέπει να γνωρίζουν ότι
κή εφηµερίδα και δεν έχει τα µε τον Γιάννη Μποτίνη για την Στη µνήµη Μαρίας
οι εξετάσεις αυτές δεν θα
µέσα να πληροφορείται για βοήθεια και συµπαράστασή
είναι η µοναδική ευκαιρία Κουβαρά πρόσφεραν οι:
όσα συµβαίνουν, στους αγα- του, τον Λεονάρντο για το
στην ζωή τους. Θα δοθούν – Ελένη Μέξη Παπα-
πητούς µας χωριανούς. κέρασµα του καφέ και τον
επανειληµµένως οι δυνατότη- κώστα 50
Γι’ αυτό σας παρακαλούµε Χριστοφόρο Κωσταρά για το
τες για να εκπληρώσουν τα – Μαίρη Ζωίδου Υφαντή 20
να µας ενηµερώνετε σαν υπέροχο τραπέζι που ετοίµασε.
όνειρά τους. Τους προτρέπου-
θέλετε να δηµοσιεύουµε ό,τι Τέλος να ευχαριστήσουµε
µε να συνεχίσουν µε αισιοδο- EMBAΣMATA
ευχάριστο ή δυσάρεστο σας και όλο το χωριό που µας συµ-
ξία και θάρρος τον αγώνα της παραστάθηκε σε αυτή τη δύ- ΓIA THN EKKΛHΣIA
γνώσης. συνέβη, (γέννηση, θάνατος,
σκολη συναισθηµατική στιγµή.
Καλή συνέχεια σε όλους µνηµόσυνο, επιτυχίες, διακρί- TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ:
Ας θυµόµαστε τους προσφι-
µε τις θερµότερες ευχές µας σεις κ.λ.π.) Aριθ. Λογ/σµού GR
λείς µας όταν φεύγουν και ας
για µια επιτυχηµένη επαγγελ- Επίσης να µας ενηµερώνε- αναπαυθούν εν Ειρήνη. 5101713000006300010064720
µατική σταδιοδροµία και κοι- τε για την αλλαγή της διεύ- Ελεονώρα Γ. Λιόλιου (∆άκας Eυάγγελος
νωνική καταξίωση. θυνσή σας. Παναγιώτης Γ. Λιόλιος & Kούρος Παναγιώτης)
ΣEΠTEMBPIOΣ 2017 « ∆OΛ I Ω T I K A » 12

ΑΝΤΑΜΩΜΑ : ο... πόνος!
ΜΙΑ ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ Σαν τις... γκαστρωµένες
ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΘΕ ∆ΟΛΙΩΤΗ που πάνε να γεννήσουν!

Ακόµα ένα πετυχηµένο Αν- TO ...ΣΠITI MAΣ!
τάµωµα ∆ολιωτών, µε τη φρο-
ντίδα, όπως πάντα, του δρα- Aς αγαπήσουµε µε δύναµη
στήριου Συλλόγου Ιωαννίνων το όµορφο ∆ολό µας.
και τη βοήθεια της νεολαίας Eκεί, αιώνες τώρα, βρίσκο-
µας, έφερε µνήµη, θύµησες νται οι ρίζες µας.
νοσταλγικές στους παλιότε- ΤΟΥ KΩΣTA ∆. ANAΣTAΣIOY Aς αγαπήσουµε µε δύναµη
ρους, αλλά και «γνωρίσµατα» και το Σύλλογό µας. Kι ας τον
από το χθες και εµπειρίες πρω- βοηθήσουµε, µε όποιο τρόπο
νω, τον µπάρµπα Ανδρέα Μα- ∆ηµοτικές που έρχονται. Πω-
τόγνωρες στους νεότερους. µπορούµε. Γιατί αυτός είναι και
λάµη, τον παππού το Λάλο, τη γωνίσιος... «ερωτικός µετανά-
Και µια ευκαιρία συνάντη- θα είναι το... Σπίτι µας!
γιαγιά την Όλγα στην αυλή να στης», µε πολλές διασυνδέ-
σης χωριανών, συγγενών και Aς αγαπήσουµε κι ας βοη-
κουβεντιάζει µε τη γιαγιά Αγα- σεις και επιρροή σε πολλούς...
φίλων αλλά και συγκινητικό, θήσουµε µε κάθε τρόπο και τα
θή, τον Κώστα Κωσταρά µε τον κύκλους, άρχισε τις κινήσεις
νοσταλγικό ξαναγύρισµα στο ∆OΛIΩTIKA.
πατέρα, το Βασίλη και το Σπύ- και µάλιστα το... τρέξιµο από
χθες µε το Πωγωνίσιο τραγού- Γιατί αυτά είναι και θα είναι
ρο Παγούνη και το Χάρη Μέξη χωρίον εις χωρίον.
δι και τα γλυκά ακούσµατα της ο συνδετικός κρίκος των απα-
στο καφενείο να τα... πίνουν Ο ∆ήµαρχος όµως δεν φαί-
παραδοσιακής µας µουσικής. νταχού ∆ολιωτών! Kι ας µην
κουβεντιάζοντας, ένας περί- νεται να ανησυχεί. Αφού απ’
Αυτά τα «ανταµώµατα», ξεχνάµε να ρίχνουµε και λίγο...
πατος στον Άι-Γιάννη, που δεν αυτόν δεν χάνει ούτε στο ...τά-
που είναι µια γλυκειά ανάµνη- λαδάκι στο... λυχνάρι τους. Tο
γνωρίζει χρόνο παρά µόνο τον βλι!
ση στην ψυχή κάθε ∆ολιώτη, έχουν ανάγκη!
ήλιο που επιστρέφει επάνω
αποτελούν και µια βαριά κλη-
του, τα παιχνίδια στη Μούρσα MEΓAΛOΣ... ΕΡΩΤΑΣ! ΠΑΝΕ
ρονοµιά στους νεότερους για
και στην πλατεία του χωριού µε ΓΙΑ... ΓΑΜΟ;
συνέχιση και αναβάθµισή τους.
αγαπηµένους παλιούς καλούς
φίλους τον Παναγιώτη, το Έντονες πιέσεις δέχεται,
«ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ∆ΕΣ» όπως µαθαίνουµε, Πωγωνί-
Χρήστο, τον Τάκη, το Γιώργο,
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ! σιος Γιατρός, άρτι... συνταξι- «∆OΛIΩTIKA»
το Γιάννη, τον Παντελή.... και
ένα.... σκούπισµα στα µάτια ούχος, που ....κατοικοεδρεύει Όργανο του Eκπολιτιστικού Συλλόγου
Μπράβο και στη Νεολαία
που δεν κατάλαβαν πως... άρ- στο χωριό του τον περισσότε- ∆ολού Iωαννίνων
µας, που κάθε χρόνο µπαίνουν Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32
χισε να... βρέχει!! ρο καιρό.
«µπροστάρηδες» σ’ όλη αυτή Tηλ. 26510 44558
∆εν είναι µάλιστα τυχαίο,
την πετυχηµένη εκδήλωση E-mail: doliotika@dolo.gr
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ότι τελευταία προέκυψε κι’
κρατώντας ψηλά το λάβαρο Yπεύθυνος έκδοσης:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ένας... µεγάλος έρωτας του
της παράδοσης και συνεχί- Μποντίνης Ιωάννης
γιατρού, µε πρώην, που... ετοί-
ζουν να συνδέουν µε συγκινη- Πρόεδρος Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου
Ξεφάντωµα στη µέση της µαζε συνδυασµό σε προηγού-
τικό τρόπο το παρελθόν µε το Υπεύθυνος σύνταξης:
καστανιάς µε εικόνες και µενες εκλογές.
µέλλον. Μποντίνης Γεώργιος
ήχους συνυφασµένους µε τη Και µάλιστα... έρωτας µε
Οι πρωτοβουλίες των νέων Απολλωνίας 21 - 45332 Ιωάννινα
γνήσια Πωγωνίσια παράδοση, πολλές... υποσχέσεις και... χα-
παιδιών µας µε τη συµπαρά- KΩ∆IKOΣ 4587
τους καηµούς, τα ήθη τα έθι- ρούλες!
σταση των µεγαλύτερων κατά- ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
µα... Τώρα, αν θα γίνει... γάµος,
φεραν πέρα από ένα εξαιρετι-
Και το γλυκό κελάιδισµα δεν παίρνουµε όρκο. Ύστερα Kώστας Mέξης
κό τραπέζι, να... «γυρίσουν» το Γεώργιος Μποντίνης
από το κλαρίνο του δεξιοτέχνη µη ξεχνάµε ότι ο... γάµος σκο-
χορό να... «µεγαλώσουν» τον Iωάννης Mποντίνης
συγχωριανού µας Βασίλη ∆ά- τώνει ... τον έρωτα!!
κύκλο και να µοιραστούν µε Xάρης Παπακώστας
κα να ξεσηκώνει µικρούς και Κι’ αυτό το ξέρουν καλά και
όλους στιγµές χαράς, για µια ∆έσποινα Πορίκη
µεγάλους. ο Doctor και ο... Professor!! ∆ηµήτριος Πότσης
ζωή, που πέρα από... τα στρα-
Και κάπου απόµερα ο παπ- Bασίλειος Xρήστου
βά και τις στενοχώριες της,
πούς Βασίλης να µη µπορεί να ΞAΦNIKOΣ ΠONOΣ... Eλευθέριος Φωτόπουλος
αξίζει να τη ζεις!
κρύψει τα δάκρυα που αυλάκω- Mέρες καλοκαιριού και όσο Οι συνδροµές - συνεργασίες
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ... ναν το πρόσωπό του καµαρώ- να αποστέλλονται στη ∆/νση:
πλησιάζουµε προς τις εκλο-
νοντας το µικρό εγγονό του. Mποντίνη Iωάννη
Με την ευκαιρία του «Αν τα- γές, όλο και περισσότερο άρχι-
Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32 Ιωάννινα
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ... σαν να επισκέπτονται τα χω-
µώµατος» ένα ...ξανάνοιγµα Tηλ. 26510 44558 - Kιν. 6944214969
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ; ριά µας οι υποψήφιοι, που µέ-
στο σπίτι, ένα περιδιάβασµα Xειρόγραφα που δηµοσιεύονται ή όχι,
στα σοκάκια του χωριού, µια ... χρι χθες τα είχαν... ξεχασµένα. δεν επιστρέφονται.
Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις Φαίνεται τους έπιασε ξαφνικά Oι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν
νοερή συνάντηση µε τη Βγέ-
τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν.