You are on page 1of 20

CHNG 4

VN H NH V BO
HNH BO D
DNG H
NG H
NG
TH
TH NG
NG NG
4.1 GI
GI
I THI
THIU CHUNG V H TH
THNG NG NG
NG
-Du m v sn phm du m t khu khai thc n
khu ch bin, n ni tn cha v ngi tiu dng,
xt v phng din no vn chuyn nhin liu
du m ng mt vai tr v cng quan trng
trng..
- Da trn c s nhng tnh cht ho l ca du m,
sn phm du m, vn chuyn nhin liu du m
t ra cc yu cu k thut v cng nghim ngt
ngt..
- Vn chuyn bng ng ng l phng php c
bn c s dng, tuy nhin chi ph xy dng ln
v tnh c ng li khng cao
cao.. Do vy trong thc t
ngi ta thng tm mi cch vn chuyn xng du
sao cho gim thiu chi ph v vn m bo an ton
ton..
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
1. Theo vt lili
u llm
m ng ngng
ii ta chia ra c
ccc lo
loii ng nh
nh::
ng bng th thp p,ng bng gang gang,, ng bng nhmnhm,, ng
bng ch
ch
t ddo o:
*/.. ng bng thp
*/ thp::
Vic la chn v s dng vt liu thp nhm ch to
ng ng trong vn chuyn xng du l mt khu
ng vai tr quan trng mang tnh hiu qu trong thit
k ng ng vn chuyn xng du, tu thuc vo mc
ch nhin liu cn vn chuyn, iu kin lp t, iu
kin a l
l...
... ngi ta thng la chn thp ch to
ng ng da vo cc tiu chun sau sau::
Thnh phn ho hc ca thp thp::
+ Phn trm cc bon bon..
+ Phn trm lu hunh v pht pho pho..
+ Phn trm thnh phn s i n sa i cht
lng thp nhnh:: Silic, molipden, Titan, Crm, NikenNiken..
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG

Cht lng c hc ca thp:


Lin quan
n
n ng lc t gy gii hn
n hi, dn di, sc bn v p,
Vic chn loi thp phi k n:
+ Sc bn c hc ca n theo cc
nhit (t gy v s ro).
+ Sc bn n mn ca thp.
+ Sc bn oxy ho ca thp.
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
Thp c sc bn c hc ln nhit cao vi
Thp
cc thp chch
a Molipden (0,5%), Cr Cr--Mo
Mo:: (0,5
1%) Mo v (0,5 5%) Cr Cr.. Th
Thp
p c sc b c
hcc cao nh
h nht th
th
ng
ng cc s d
dng
ng 1818Cr
Cr 8 Ni
Ni..
Thp thth
ng
ng cc s ddngng nhit thp l
thp
th p vi 9% NiNi,, v n c gi r hn i vi cc
thp
th p c cht lng tng ng ng..
ii vi c
ccc
thp
th p yu cu c v sc bn c hc hc,, sc bn oxy
ho v n mn
mn,, ngi ta th th
ng
ng s ddng
ng thp
hp kim ca Cr hay Ni Ni--Cr
Cr..
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG

*/. Cc ng bng gang


*/. gang::
Gang c s dng cho cc ng ng
lp t di t v gang c tnh bn n
mn cao trong v ngoi ng ng.. T sut lm
vic c
ca
a gang gii hn kp nh
nh,, gii hn
ng dng ca gang vi cc dng chy t
do hay p sut thp
thp.. V vy, ng bng
gang thth
ng
ng s d
dng
ng cho h h th thng
nc thi, nc lm lnh hay nc cu
ho..
ho
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
*/. Cc ng bng cht do
*/. do..
ng bng ch ch
t d
do
o t
cc s ddng
ng trong
vn chuy
chuy
n cccc s
snn ph
ph
m du m do
bn, ch
chuu nhi
nhi
t, p lc c
ca a ng bng
nh
nh a nh
nh.. C
Ccc ng bng nh nh
a ch
cc s
dng
d ng bm n cc sinh ho
hott, l
lmm m
mtt
*/.. Cc ng bng nhm
*/ nhm::
Cc hp kim nhm mng gan (2,5 5%
Mn) c cc cht lng c hc tt nhit
thp c s dng trong cc nh my
ho lng kh thin nhin
nhin..
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
2. Phn loloii theo tuy
tuyn ng ng:: Ng
Ngii ta phn lo loii
thnh
thnh h th thng ng nn,, ng ii,, ng c nhnhnhnh,,
khng nhnhnhnh
*/ H th
th ng ng n n:: L h th thng ng ch gm
mt ng
ng ng ch chnh
nh,, ng n nyy c th th phn
nhnh
nh nh ho hoc khng phn nh nhnhnh (nu phn
nhnh
nh nh th th
ngng d
dng
ng hhnh
nh xng c c)). H ththng
ng n th th
ng
ng
cc thi
thi
t k vn chuy chuy n
mt lo
loii nhin liliu nhnht nh
nh,, theo mt chi chiu
nh
nht nh nh.. Nh
Nh
cc i
im cca
a h th thng nnyy l kh
khn khi b boo d
ng
ng sa ch cha v phphii dng totonn
b h th th
ng hay khi cn vn chuy chuy n mt lo loii
nhin lili
u kh
khcc. u i
im l chi ph u t t.
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
*/ H thth
ng ng song songsong::
L h th th
ng ng gm nhi nhi
u ng lp t song
song.. Th
song Thng
ng l 2 tuy
tuyn ng nu nh c cng
ng th
th
c
hi
hi n vivi
c nh
nhp v xu xut nhin lili
u hay nhinhi
u
tuy
tuy n ng nu vn chuy chuyn c
cng
ng llcc nhi
nhiu lo
loii
nhin lili
u kh
khcc nhau
nhau.. u ii
m c
ca
a h th th
ng ng
song song l thu thun titi
n trong vi
vic sa ch ch
a,
bo
b o d
ng
ng,, nh
nh
cc i
im l chi ph u t ln.
4.2 PHN LO
LOII NG NG
NG
3. Phn loloii theo c
cchch lp t tuytuy
n ngng:: Theo
phn ra tuytuyn ng lp t trn mt t v tuy tuyn
ng lp t trong l lng
ng t hay r rnh
nh ngng..
*/.. ng lp t trn mt t: H th
*/ thng ng ki ki
u
nyy th
n th
ng
ng lp t t tii c
ccc nh mmyy, tng kho kho,,
khu xuxut nhnhp s
sn n ph
ph m... u i im l d lp
t c
ccc thi
thit b o mm, ph
phtt hi
hi
n r r
r,, thu
thu n li
cho vivi
c bboo d
ngng,, sa ch cha. Nh
Nh
cc ii m l
chi
chi m didi
n t
tch
ch v an to tonn khng caocao..
*/.. ng trong l
*/ lng
ng t hay r rnh
nh ng
ng:: Th
Thng ng s
dng
d ng i vi h th th
ng ng vn chuy chuy n i xa xa,,
qua khu dn c c...
... u i i
m l an to ton n, nh
nh cc
i
i m l kh lp t thi thi
t b o m v r r r..
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
1. La chn tuyn ng:
Cc yu t nh hng n vic la chn tuyn ng c
th xem xt theo hai llnhnh vc tng qut sau:
- Yu cu ca bn thn h thng s dng ng ng.
- nh hng t bn ngoi bi pha th ba.
Mt cch i
in hnh,
hnh, thit k v la ch
chn
n tuy
tuyn ng c
cn
phii xem x
ph xtt
nn c
ccc y
yu t
t c b
bnn gm:
- Thit lp cc hnh lang tuyn ng c th.
- Thit lp cc phng php xy lp cho mi hnh lang.
- Thit lp cc vn nh hng ca mi trng x hi,
chnh tr, pha th ba mt cch y .
- nh gi v mt k thut ca hnh lang.
- Thit lp hnh lang tt nht trong cc hnh lang
xem xt.
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
- Chi ph u t bao gm chi ph sn xut ng, ph ng,
vn chuyn ngng,, o rnh (trn t lin
lin)), t ng lm
rnh (ngoi khi cc chi ph ny tng khi ng knh
tng.. Khi p sut
tng ng
ng ng thp hoc ng ng di
c th cn n h thng bmbm.. Khi chi phi u t bao
gm bm, ng c, nh xng, ng giao thng, gin
(ngoi khi) v cc thit b ph tr khc
khc.. C th thy
rng, cng t trm bm hoc bm c cng sut cng nh
thi ng knh ng tng ng phi cng ln, hoc
ngc li chi ph loi ny s tng khi ng knh ng
gim.. Chi ph vn hnh bao gm kim tra tuyn ng
gim
(thay i t nhiu tu theo kch thc ng), bo tr bm,
chi ph nhn cng vn hnh v nhin liu
liu..
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
2. La chn kch thc ng:
Cc yu t cn c xem xt trong la chn kch
thc tuyn ng l:
- Nng sut thit k.
- Nng sut ngu nhin.
- Vn tc sn phm.
- Tui th lm vic ca ng.
-S ti u ho cc yu t ng knh, p sut,
b dy ng. Cc yu cu v thu lc dng chy
v tn tr ca sn phm s c s dng trong
vic nh gi s b ng ng knh.
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
3. La ch
chnn vt lili
u l
lm
m ng
ng::
- Thng ng c ch to bng thp, tuy nhin vic s
la chn b hn ch do cc chng loi thp c s
dng tho mn cc yu cu k thut thut.. S la chn
thp thng thng c xu hng chn sn phm c ch
tiu k thut cao hn v l do kinh t t..
- Khi cn phi hon thin hn cc c tnh k thut ca
ng thp carbon
carbon.. C th s dng thp khng r, ng c
bc ngoi hoc lt bn trong trong.. Cc vt liu c bit nh
vy hin nay gi thnh cn kh cao so vi thp carbon carbon..
- Cc vt liu phi kim loi v composite d c sn sut
cho cng nghip du kh dng cc ng do v cc ng
c lt nhiu lp polymer
polymer.. Vic s dng cc ng c lm
t vt liu polymer rt ph bin i vi cc h phn
phi kh p sut thp thp.. Vt liu polymer c xem l vt
liu hng u cho vic vn chuyn kh khi ri ro b ph
hoi t pha th ba khng ln ln..
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
3. La chn b dy ngng::
Cc tiu chun thit k ca cc quc gia khc nhau a ra
cc tiu chun k thut khc nhau cho vic la chn b
dy ng vn hnh c p sut
sut.. Khi la chn cc loi ng s
dng cho cc nhu cu c bit, cn phi quan tm n
hin tng tng p t ngt, c bit trong trng hp
trong h thng khng c thit b x l hin tng ny ny..
Cc yu t nh hng n b dy ng ng::
- p sut thit k
- Nhit thit k
- n mn
- Phng php lp t
- a hnh y bin
- n nh
- Tui th thit k ca h thng ng ng
- Cc iu kin vn hnh v p sut cng c tc ng n
vic chn ng sut bn ca vt liu theo yu cu b dy
ng..
ng
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
dy ti thiu ca cc ng t di p sut trong:
P.D0
t C
2(SE P )
Trong :
- t : L b dy tnh ton
- P : L p sut tnh ton
- S : L mi cho php nhit tnh ton.
- D0: L ng knh ngoi ca ng
- E : L h s giong thay i t 0,6 1 theo quy tc
hn v cc xc nhn c th o bng chp tia X
- : L h s thay i t 0,4 0,6 theo cc nhit v
cc thp.
- C: L b dy ph cho n mn hay xi mn hoc b su
ren.
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
C s khc nhau v mt s dng ng ng t lin do
cng tc sa cha d dng hn v t tn km hn so vi
mi trng ngoi khi khi.. mi trng ngoi khi, xu
hng chung l thc hin cc tnh ton thn trng i
vi cc yu cu cho b dy ng ng.. Tuy nhin cng phi
cn thn, trong trng hp ng ng t lin khi la
chn tuyn ng v nghin ca gn nhau ti cc v tr
c bit
bit.. V d cho trng hp ny l b dy ng ti
trung tm dn c v trn cc nng tri phi c kh nng
chu c cc va chm c hc vi cc thit b o t t..
Nu ng c ng knh ln th qu trnh thit k ng cn
phi xem xt cn thn cc ngoi lc tc ng ln ng,
cng nh kim sot cn thn qu trnh lp ng ng.. iu
ny c bit quan trng i vi ng mng chu p sut
ca t m khng b nh hng v trn v tnh ton
vn ca cu trc
trc..
4.3 THI
THI
T K
K H TH
TH
NG NG NG
NG
- Cc ng thp c t l ng knh/b dy vt qu 96
phi c kim sot cn thn. vic p dng b dy cho
php n mn c th c tnh n nu c s hin din
cc cht n mn cng vi nc:
- CO
CO22 n mn ngt
- H2s n mn chua
- O2 n mn oxi ho bng oxi
Mc n mn c kim sot bi cc bin c vt l
sau:
- Nhit
- p sut
- dn
- pH
- Nng cht n mn
- Tc dng chy