You are on page 1of 3

THI GIA HC K I

TON 11

1

tan( )
Cu 1: a)Tm tp xc nh ca hm s: = 4

1cos(+ )
3
b)Gii phng trnh: 2sin2x + 1 = 0 , vi 0<x< .
Cu 2: Gii cc phng trnh:

a)3sinx + 4cosx = -5; b)Sin2x + cos(3x - ) = 0
3
c)22 + 2 2 3 = 0 d) + 2222 =
e)2 + 32 + 3 2 = 1 f)(2 + 2) + 22 = 0
= (1; 2), (2; 3), : 3 2 + 9 = 0 (): 2 + 2 + 6 2 6 = 0
Cu 3: Cho
a)Tm nh ca d qua
b)Tm nh ca (C) qua V(I; -2).
Cu 4: Cho hnh chp S.ABCD. Gi M l im thuc min trong tam gic SCD.
a)Tm giao im I ca BM v (SAC).
b)Tm giao im P ca SC v (ABM)

Cu 5: V th hm s: y = cosx trn [ ; 2]. Da vo th:
2
a)Tm x y = 0.
b)Tm x y nhn gi tr dng.
c)Tm x y nhn gi tr m.
d)Tm khong tng, gim ca hm s.
2
e)Tm GTLN, GTNN ca hm s: y = 1 2cosx trn [ ; ].
4 3
f)Bin lun theo k s nghim ca phng trnh : cosx k +2 = 0
g)Vi gi tr no ca m th phng trnh 2cosx m + 1 = 0 c 3 nghim phn bit.

THI GIA HC K I
TON 11

2
Cu 1: a)Tm GTLN, GTNN ca hm s: = 4 + 4 .

b)Gii phng trnh: sin2x = 1, vi ( ; 5)
2
Cu 2: Gii cc phng trnh:

a)2 + 3 + 5 = 42 b)( + )2 + 3 = 2
2 2 2

c)1 + sinx cos2x sin3x = 0. d)22 + 3 = 22

e)22 2 + 7 1 = f)1 + 2 = 0
= (2; 1), (3; 2), = (; 2).
Cu 3:
a)Tm nh ca (C): 2 2 + 4 + 21 = 0
b)Tm nh ca d: 2x y 1 = 0 qua V(A; 2).
c)Tm m php tnh tin theo bin d thnh chnh n.
Cu 4: Cho hnh chp t gic S.ABCD c y ABCD l mt hnh bnh hnh. Gi M, N ln lt l trung im
ca on thng AB, SC.
a)Hy xc nh giao im I ca AN vi (SBD). Chng minh AI = 2IN.
b)Hy xc nh giao im K ca MN vi mt phng (SBD). Chng minh K l trung im MN.
THI GIA HC K I
TON 11

3
3+3
Cu 1: a)Tm tp xc nh ca hm s: =
32+1
b)Tm GTLN, GTNN ca hm s: = 3 2
c)Gii phng trnh: ( 5) = 3 , vi (; ).
Cu 2: Gii cc phng trnh:

a)cos 2 + + 3 cos + 4 = 0
5 10
b)35 + 232 = 0
1
c)2 2 2 2 + = 0
2
d)2sinx(1 + cos2x) + sin2x = 1 + 2cosx
e)45 4 5 + 1 = 0
2+21
f) =0
+ 3
Cu 3: Cho A(1; -2), B(3; 0)
bin ng thng thnh ng thng : x 2y + 3 = 0. Hy vit
a)Php tnh tin theo vecto
phng trnh ca ng thng .
b)Tm nh ca ng trn ng knh AB qua (;3)
c)Hy xc nh vecto c gi song song trc tung. Bit rng trong php tnh tin theo , ng
thng d: 2x -3y + 9 = 0 c nh l ng thng qua gc ta O.
Cu 4: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thang y ln AB. Gi G l trng tm tam gic SBC.
a)() () = ? b)Tm = ()

c)Tnh t s d)Tm giao im ca AG v (SBD)

THI GIA HC K I
TON 11

4

1+cot(+ )
Cu 1: a)Tm tp xc nh ca hm s: = 3
+
b)Tm GTLN, GTNN ca hm s:
y = 3sinx 4cosx + 1
c)Gii phng trnh: 2 = 3 , vi (; ).
Cu 2: Gii cc phng trnh
a)2 6 = 4 b)1 + 5 2 = 33
2 5
c)22 = 62 = 2 d)cos 2 + + 4 cos =
3 6 2
5 7
e)sin 2 + 3 cos = 1 + 2
2 2

f)cos 3 + 2 = 0
3
Cu 3: Cho A(1; -3), B(3; 1)

a)Tm nh ca d: 2x 5y + 3 = 0 trong php tnh tin theo vec t
b)Tm nh ca A qua php v t tm B, t s -3.
Cu 4: Cho t din ABCD. Gi M v N ln lt l trung im ca AC v CB. Trn cnh BD, ly im P sao
cho BP = 2PD.
a)Hy xc nh giao im I ca CD v (MNP)

b)Hy xc nh giao im K ca AD v (MNP). Tnh t s

c)Hy xc nh giao tuyn ca hai mt phng (MNP) v (ABD).
Cu 5: Gii cc phng trnh
3+3 (12)
a)5 + = 3 + 2 b) = 3
1+22 (1+2)(1)

THI GIA HC K I
TON 11

5
Cu 1: a)Tm GTLN, GTNN ca hm s = 3 +

b)Gii phng trnh: 32 + 10 + 1 = 0, ( ; )
2 2
Cu 2: Gii cc phng trnh:
a)3 22 = b)2 + = + 2
2 2
c) 33 + 4 = 1 d)cos 2 + sin + = 0
3 6
e)3 + 3 + = 22 f)223 = 2
g)1 + 255 = 22 h)(1 + )(2 + ) = 22
Cu 3: Cho I(1; -2). Php v t tm I t s -3, bin ng trn (C): 2 + 2 4 12 = 0.
Vit phng trnh ng trn (C).
Cu 4: Cho d: 3x 2y + 9 = 0. Hy xc nh vec t c gi l vec t ch phng ca trc tung. Bit rng
trong php tnh tin theo , ng thng d c nh l ng thng qua gc ta O.
Cu 5: Cho t din ABCD. Gi M, N ln lt l trung im ca AB v BC. Ly I trn cnh AD sao cho
IA = 3ID.

a)Xc nh giao im ca ng thng CD v mt phng (MNI). Tnh t s

b)Gi E l trung im ca on MN. Hy xc nh giao im ca ng thng IE v mt phng
(BCD).